Werken in de nabijheid van ondergrondse installaties. Praktische gids voor aannemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in de nabijheid van ondergrondse installaties. Praktische gids voor aannemers"

Transcriptie

1 Werken in de nabijheid van ondergrondse installaties Praktische gids voor aannemers /10 12/2010

2 FEDERALE VERZEKERING steeds in uw buurt Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door enkele ondernemers die hun werknemers en hun gezin bijkomend wilden beschermen tegen de bestaansonzekerheid die een arbeidsongeval vaak met zich meebrengt. Op het vlak van de beveiliging van uw inkomen, uw gezin en uw toekomst werd dan ook een zeer gespecialiseerde ervaring opgebouwd. Door de jaren heen breidde het productengamma zich uit tot een brede waaier van alle mogelijke verzekerings- en beleggingsproducten. 60 ADVISEURS EN EEN 30-TAL KANTOREN OM U TE HELPEN Bij Federale Verzekering is de persoon die u raad geeft en uw dossier opvolgt, iemand van Federale Verzekering. Omdat hij deel uitmaakt van onze maatschappij, kent hij de producten door en door. Hij is dus de aangewezen persoon om u te begeleiden en in te lichten. En tegelijkertijd is hij iemand uit uw streek die uw behoeften goed kent. Om een premie te laten berekenen, een bestaande polis aan te passen, de afhandeling van een schadeclaim te regelen of voor alle inlichtingen kunt u steeds terecht bij uw adviseur of in uw regionaal kantoor. Onze mensen zullen u meteen uit de nood helpen. En wanneer zij u een belofte doen, verbinden zij ook de maatschappij, omdat zij integraal deel uitmaken van Federale Verzekering. Een garantie voor de ernst en deskundigheid van onze 60 adviseurs en 30-tal kantoren in heel België. 2

3 Inhoud Preventiemaatregelen bij werken in de ondergrond 4 Specifieke problemen 7 Beschadiging van een ondergrondse installatie 8 Schade van ondergrondse installaties: de te volgen procedure 9 Bent u correct en voldoende verzekerd? 10 3

4 In de loop van de laatste vijftig jaar is de ondergrond van ons land volgestopt me rioleringen, water, elektriciteit, gas, telefoon, data,... Deze liggen niet alleen lang langs kanalen, spoorwegen, zelfs in de velden, kortom overal. Als we bij wijze va is er al veel geluk nodig om geen leiding te raken. Bovendien is het kostenplaatje jaren fel opgelopen. Onder meer het toenemend gebruik van dure glasvezelkabel En, last but not least, is er het toenemend risico van gevolgschade. Hierbij denke van de elektriciteitstoevoer, waardoor een bedrijf of zelfs een volledig industriete deze bedrijven een aanzienlijke schade die niet meer te vergelijken valt met de m Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat de Belgische wetgever weinig initiatief heeft genomen om de wildgroei van ondergrondse leidingen aan enige voorwaarden te onderwerpen, de normen inzake ingravingsdiepte en bescherming van leidingen voor elektriciteit- en gastransport niet te na gesproken. Bij een schadegeval zal de rechter steeds gebruik maken van de algemene principes inzake aansprakelijkheid, zoals die in artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek te lezen zijn: hij die door zijn fout of onachtzaamheid aan iemand anders schade veroorzaakt moet die schade vergoeden. Het beschadigen van een leiding wil voor de rechter dan ook meestal zeggen dat de aannemer onvoldoende maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen. Enkel als hij op een onoverwinnelijke manier in dwaling werd gebracht inzake de aanwezigheid of de ligging van de leiding, kan de aannemer op welwillendheid rekenen. Concreet wil dit zeggen dat hij de vergetelheden of vergissingen van de nutsbedrijven zelf, onmogelijk had kunnen achterhalen. Een heel moeilijk tegenbewijs dus. Wat kunt u doen, als aannemer van grond- en wegenwerken en ondergrondse leidingen die dagelijks beroepshalve wordt geconfronteerd met deze problematiek. Hoe kan u uw risico s beperken? Ongetwijfeld kan u het meest doen op het vlak van schadevoorkoming. Maar als er dan toch een schadegeval gebeurt, is het evenzeer belangrijk om te weten wat u precies te doen staat en met welke elementen u rekening moet houden. PREVENTIEMAATREGELEN BIJ WERKEN IN DE ONDERGROND (zowel op openbaar domein als op privaat domein) Administratieve verificatie Stap 1: aanvragen van informatie U bent verplicht de liggingsplannen van ondergrondse kabels en leidingen op te vragen. 1. Vlaams Gewest Het decreet van 14 maart 2008 bepaalt dat een planaanvraag verplicht is bij de uitvoering van grondwerken in het Vlaams Gewest. Dat moet gebeuren via het Kabel- en Leiding Informatie Portaal KLIP (www.klip.be) of via de gekoppelde toepassing Kabelen Leiding Informatie Meldpunt KLIM (www.klim-cicc.be). KLIM is gebiedsdekkend voor België, KLIP is daarentegen gebiedsdekkend voor het Vlaams Gewest. Bij het Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt KLIM zijn de beheerder van het hoogspanningsnet (Elia) en de beheerders van pijpleidingen (leden van Fetrapi waaronder Fluxys) aangesloten. Bij het Kabel- en Leiding Informatie Portaal KLIP zijn alle andere kabel- en leidingbeheerders aangesloten (distributienetbeheerders, overheden, ). De koppeling tussen het KLIP en het KLIM zorgt ervoor dat de planaanvraag voor werkzaamheden in het Vlaams Gewest via één van deze twee elektronische loketten volstaat. De aanvraag wordt immers automatisch doorgestuurd naar het andere loket. 4

5 t leidingen van allerhande aard: s wegen, straten en pleinen maar ook n spreken een spade in de grond steken, in geval van beschadiging de laatste s is hiervoor verantwoordelijk. n we bijvoorbeeld aan de onderbreking rrein tijdelijk stilvalt. Hierdoor lijden ateriële schade aan de leiding zelf. Bron: NAVB, Veiligheidsnota s bouwbedrijf, nr. 91, pg. 6 U bent immers verplicht uw werken aan te kondigen aan de kabel- en leidingbeheerders via één van deze sites ten vroegste de veertigste en uiterlijk de twintigste werkdag vóór de aanvang van de grondwerken. Als u minder dan 20 werkdagen op de hoogte werd gebracht van uw opdracht dan mag de minimumtermijn van 20 werkdagen worden overschreden. Uw planaanvraag wordt automatisch verzonden naar alle betrokken kabel- en leidingbeheerders. U ontvangt twee s (één van KLIP en één van KLIM) met een bevestiging van uw planaanvraag en een overzicht van de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Vervolgens sturen de betrokken beheerders u de plannen op ofwel krijgt u de mededeling dat er zich geen kabels en leidingen bevinden in de planaanvraagzone. U ontvangt de plannen via de gewone post of per tenzij u de plannen in uitzonderlijke gevallen zelf zou moeten ophalen. Het doorsturen gebeurt evenwel meer en meer digitaal. 2. Waalse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wat betreft het Waalse Gewest en het hoofdstedelijk Gewest Brussel is er voorlopig nog geen sluitende regeling om via elektronische loketten plannen van alle kabel- en leidingbeheerders op te vragen. Het blijft dus noodzakelijk om de betrokken gemeente aan te schrijven om de aanwezige kabel- en leidingbeheerders te kennen. Vervolgens moet u deze beheerders aanschrijven en de plannen van hun leidingen opvragen. Voor de beheerders die zijn aangesloten bij KLIM kan u dit elektronisch via (zie hiervoor punt 1). De werken mogen niet starten als u niet van alle betrokken kabel- en leidingbeheerders informatie heeft ontvangen. Nuttige telefoonnummers: KLIP-helpdesk: (van 09u00 tot 16u00) KLIM-helpdesk: (Nl) alsook (Fr) (van 09u00 tot 17u00) * De informaticatoepassingen rond deze materie evolueren voortdurend. De aanpassing van de teksten en de commentaren van deze brochure gebeurde tot 01 december

6 3. Aandachtspunten U moet heel goed op een aantal punten letten: De opgevraagde plannen moeten steeds aanwezig zijn op de werf en gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Het kan gevaarlijk zijn om u enkel te baseren op de plannen die bijvoorbeeld eerder aan de ontwerpers of het projectbureau werden doorgestuurd. Intussen kan er immers één en ander gewijzigd zijn. Aarzel dus niet om uw aanvraag te hernieuwen als er een lange periode is verstreken tussen de oorspronkelijke aanvraag en de werkelijke aanvang der werken. Weet dat de huisaansluitingen van de abonnees op elektriciteit, kabeltelevisie, aardgas en dergelijke niet zijn aangeduid op de plannen. Enkel als het gaat om werkelijk zeer dringende herstellingswerken, mag u deze uitvoeren na telefonische verwittiging van de belanghebbenden. Dit bericht wordt dan binnen de 24 uur per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bevestigd. Stap 2: bepalen van de theoretische ligging Om een goed overzicht te bekomen van de situatie brengt u alle ontvangen gegevens over op het grondplan van de werken, inclusief de gegevens van de referentiepunten en/of bijzondere punten. Hierbij moet u rekening houden met de eventuele verschillen in schaal en referentiepunten van de diverse kabel- en leidingbeheerders. Indien nodig moet u ook afspraken maken over de werkmethodes en veiligheidsmaatregelen. Dit zal hoe dan ook gebeuren in geval van gastransport. De opdrachtgever zorgt voor het overleg met de nutsbedrijven over: het nemen van bewarende maatregelen voor de leidingen; indien nodig het verplaatsen van leidingen; het buiten spanning stellen van de leidingen. De eventuele kosten hiervan zijn ten laste van de opdrachtgever of de aanvrager. Verificatie op het terrein Stap 3: lokaliseren van de kabels en leidingen op het terrein Allereerst moet u de bestaande ondergrondse leidingen lokaliseren. Dit betekent dat u de werkelijke ligging ervan gaat bepalen, met inbegrip van de huis- en andere aansluitingen die niet zijn aangeduid op de plannen. Deze zult u moeten opvragen bij de abonnees en particulieren. Het gebruik van elektronische detectieapparatuur kan hierbij handig zijn en tijdsbesparend werken. Kijk steeds na of de bovengrondse referentiepunten inmiddels niet verouderd zijn: een aangepast tracé van de weg (verbreed, verlegd, ), nieuwe huisnummers, andere straatnaam, een afgebroken gebouw, enz. Schenk aandacht aan de uitwendige tekens zoals een controleput, een cabine, signalisatieborden, pylonen enz. die op de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen kunnen wijzen. Stap 4: handsondering De volgende stap is de handsondering: u moet diverse sonderingsgleuven graven, met telkens een tussenafstand van bijvoorbeeld 50 m in rechte lijn. In geval van kromme tracés moet u deze afstanden echter sterk verminderen. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat het resultaat van deze sonderingen geëxtrapoleerd kan worden. Bovendien moet er steeds een sondering gebeuren bij delicate plaatsen, bijvoorbeeld in geval van een kruising van kabels en/of leidingen. Als u de op het plan vermelde kabel of leiding niet vindt op die plaats, moet u de sondering uitbreiden of neemt u contact op met de betrokken kabel- of leidingbeheerder. Houd ook rekening met verlaten kabels en leidingen. Dat zijn kabels en leidingen die niet meer gebruikt worden maar toch in de grond blijven zitten. Ze zijn immers niet (altijd) meer aangeduid op de plannen en kunnen voor verwarring zorgen. Bij gevaarlijke of risicovolle uitgravingen kan het gebruik van zand-zuigwagens aangewezen zijn. Stap 5: continue controle Een voortdurende controle met behulp van vaste referentiepunten is absoluut nodig. Een (tijdelijke) verplaatsing van de gebruikte referentiepunten tijdens de werken komt immers vaak voor. 6

7 specifieke problemen Volgens de informatie die ik bekwam, liggen er in die straat helemaal geen ondergrondse leidingen. Dit geeft u nog geen absolute vrijgeleide. Als u uitwendige tekenen waarneemt zoals cabines, toezichtputten, afsluiters zullen er zich hoogstwaarschijnlijk wel degelijk leidingen bevinden. Ook als deze uitwendige tekenen niet aanwezig zijn, bent u verplicht handsonderingen uit te voeren voor u mechanisch kan graven. Bij de sonderingen ontdekte ik een leiding die niet op de plannen staat aangegeven. Als u de beheerder van de leiding kan identificeren moet u hem onmiddellijk contacteren en de plannen vragen. Is de beheerder niet identificeerbaar dan moet u toch alle maatregelen nemen om de leiding niet te beschadigen. Is in het kader van uw werken een beschadiging onvermijdelijk, dan doet u er best aan uw opdrachtgever een vrijwaring van aansprakelijkheid te laten ondertekenen. Ik voer werken uit op een privaat terrein. Moet ik de plannen aanvragen? Ja, de informatieplicht geldt ook op privaat domein. Ook het KLIP-decreet verplicht in Vlaanderen een planaanvraag voor grondwerken op privaat domein. Zelfs als de bouwheer nalaat de aanwezigheid van bepaalde ondergrondse installaties te vermelden, bent u niet vrijgesteld van de verplichting om de plannen vooraf op te vragen, ook al wijst niets op de aanwezigheid van deze installaties. U moet zich hierover informeren bij de bouwheer, best schriftelijk. Als hij niet in staat is om de noodzakelijke informatie te verstrekken, dient u over te gaan tot de nodige opsporingsuitgravingen. Opmerking Bij tijdelijke en mobiele bouwplaatsen bent u verplicht rond de transitzones- en pijpleidingen waardoor gas(achtige) producten worden vervoerd, zones af te bakenen waarbinnen geen werfbarakken en - containers, noch (toren-)kranen worden neergezet. Er mogen evenmin zware voertuigen rijden. De ontvangen plannen zijn rudimentair: ze bevatten geen precieze ligging en zelfs geen diepteligging. Vanaf het ogenblik dat u weet hebt van de aanwezigheid van een ondergrondse installatie moet u die opzoeken. Wel kan u zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de beheerder. Bij sondering blijkt dat de werkelijke ligging niet overeenstemt met de ligging op de plannen. Ook dit geeft u geen vrijgeleide. U moet de werkelijke ligging precies situeren. Voor alle duidelijkheid: 50 cm afwijking ten opzichte van de juiste aangegeven ligging op de plannen wordt sowieso door de rechtspraak aanvaard. Ik laat de werken uitvoeren door een onderaannemer. Moet ik de plannen aanvragen? In principe niet, het is de aannemer die de werken uitvoert, die de plicht tot onderzoek heeft. Toch moet u opletten voor afwijkende clausules in het contract van onderaanneming, waardoor de onderaannemer zijn eigen verplichtingen contractueel op de hoofdaannemer overdraagt. 7

8 BESCHADIGING ONDERGRONDSE INSTALLATIE: CONVENTIES Voorafgaandelijke opmerking: de ervaring leert dat mondelinge afspraken meestal worden ontkracht en zelfs ontkend Opmerking Assuralia (de Beroepsvereniging der Verzekeringsorganismen) heeft expertiseconventies afgesloten met tal van nutsbedrijven. De bedoeling hiervan is: de oprichting van een Bureau voor de Coördinatie van Expertises (BCE)** waar de schadelijder zich onmiddellijk toe kan wenden om een schade te melden. Op die manier kan de herstelling zo spoedig mogelijk gebeuren en wordt de immateriële gevolgschade voor de gebruikers tot een minimum beperkt. Het spreekt voor zich dat dit in eenieders belang is. het afspreken van regels in verband met de precieze schadebepaling. Deze conventies, waarvan de meeste eveneens door Federale Verzekering werden onderschreven, regelen dus in geen geval de problematiek van de aansprakelijkheidsbepaling. Dat blijft een exclusieve zaak tussen schadelijder en aannemer (en zijn verzekeraar). Wel bevatten deze conventies een type-formulier Minnelijke vaststelling van schade zonder erkenning van aansprakelijkheid (doordrukformulier). Dit formulier speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Wanneer de aannemer zijn aansprakelijkheid wenst te betwisten, kan hij zijn opmerkingen in de daarvoor voorbehouden ruimte onderaan het formulier formuleren. Een voorbeeld van dergelijk formulier vindt u achteraan in deze brochure. ** BCE - De Meeüsplantsoen Bruxelles - Tel Wat te doen bij een aardgaslek? Bij gasontsnapping, ten gevolge van bijvoorbeeld het losrukken van een aansluiting of een breuk van een hoofdleiding, moet u: 1. onmiddellijk de gasmaatschappij verwittigen (telefoon: zie plan en/of brief); 2. het gas in de vrije lucht laten ontsnappen; - de gasstraal zo nodig afbuigen in een ongevaarlijke richting; - voorkomen dat het gas in aanpalende gebouwen binnendringt (rioolopeningen afdekken); - een afgerukte buis NOOIT in de grond duwen; - een lekkende buis NOOIT afdekken met grond; 3. - elke open vlam in de nabijheid doven; - zeker geen GSM gebruiken of licht maken in de buurt van het gas; - zeker niet roken; - zeker niet slijpen; 4. bij een brandend gaslek moet u altijd: - de gasvlam laten branden; - de omgeving beveiligen; 5. de plaats afbakenen en nieuwsgierige, niet toegelaten personen en verkeer op afstand houden; 6. toezicht houden op de plaats van het ongeval tot een interventieploeg van de gasmaatschappij ter plaatse is. 8

9 SCHADE VAN ONDERGRONDSE INSTALLATIES: de te volgen procedure 1. De schadelijder verwittigen Indien u zijn identiteit kent, doet u er best aan om de schadelijder zo vlug mogelijk te verwittigen. Een vlugge herstelling betekent immers bijna steeds een beperking van de schade. Bovendien is het dan mogelijk om ter plaatse een tegensprekelijke minnelijke vaststelling in te vullen, samen met de schadelijder, en kan u uw eventuele argumenten ter betwisting van uw aansprakelijkheid op dit document vermelden. 2. Invullen van het formulier tegensprekelijke minnelijke vaststelling Als u meent dat uw aansprakelijkheid om een geldige reden kan worden betwist, is het absoluut noodzakelijk dat u de grootste zorg besteedt aan het invullen van dit formulier. Hierbij moet u vooral zeer goed op de schetsen letten. Duid nauwkeurig de ligging van de ondergrondse installaties aan, met vermelding van de diverse afmetingen ten opzichte van vaste referentiepunten. Voorbeelden van interessante opmerkingen: plotse lus zonder enige noodzaak in rechtlijnig tracé, afwijking van 1,5 m ; plotse verticale lus naar boven toe van -1 m naar - 0,30 m zonder enige aanduiding ; leiding niet gevonden na sondering noch na contactname met concessiehouder. Ligt 5 m verwijderd van ligging op plan langs andere kant van de weg ; telefoonaansluiting ingebetonneerd in het voetpad. Meegetrokken bij uitbraak van de tegels ; elektrische leiding bij sondering geraakt op - 0,30m. Probeer dus zo gedetailleerd mogelijke informatie te geven. Vermijd onduidelijke opmerkingen zoals: kabel lag niet zoals op plan ; aansluiting niet op plan vermeld ; elektriciteitskabel niet bedekt ; geen plan ontvangen. 3. Federale Verzekering verwittigen U moet onmiddellijk aangifte doen van het schadegeval en Federale Verzekering een exemplaar van de minnelijke vaststelling meesturen. Weet hierbij dat het beheer van deze schadegevallen enkel op onze hoofdzetel in Brussel gebeurt, door een gespecialiseerde beheerder. Om geen tijd te verliezen, stuurt u uw aangifte rechtstreeks naar onze hoofdzetel. Natuurlijk kan u wel steeds bij uw adviseur of kantoorhouder terecht voor meer informatie. 4. Expertise De conventies voorzien dat de schadelijder, mits hij de identiteit van de aannemer en van diens verzekeraar kent, rechtstreeks aangifte kan doen bij het BCE (zie p.8). Dit betekent dat dit BCE over het algemeen, en afhankelijk van de belangrijkheid van de schade, zelf reeds een expert zal gelasten. Dit neemt echter niet weg dat uzelf de vraag kan stellen om een expert te gelasten. Dit kunt u doen op het ogenblik van de aangifte aan Federale Verzekering en indien u dit nuttig vindt met het oog op een mogelijke betwisting van uw verantwoordelijkheid. Nuttige telefoonnummers: Zware schadegevallen waarbij onmiddellijk maatregelen moeten genomen worden: bel BCE op het nummer Cel Kabels en Leidingen Federale Verzekering: Schaderegeling Als uw aansprakelijkheid niet kan worden betwist, regelen wij de schadevergoeding, na overmaking van de herstellingsfactuur, met de schadelijder mits aftrek van uw contractuele vrijstelling. U wordt hiervan schriftelijk verwittigd en tevens verzocht om uw aandeel rechtstreeks met de schadelijder te regelen. Aarzel niet om enkele foto s te nemen. Deze kunnen uw beweringen stofferen en zullen zeker nuttig zijn als bewijsmateriaal. 9

10 Uw verzekeringscontract: bent u correct en voldoende verzekerd? Vermeldt uw polis dat u verzekerd bent voor grondwerken, wegenwerken, leggen van ondergrondse leidingen, e.d.? Best even de risicobeschrijving nazien in de polis. Bent u voldoende verzekerd? Een waarborg van bijv ,00 per schadegeval is ongetwijfeld voldoende voor de courante kabelschade maar bij ernstige immateriële gevolgschade (opschorting van de activiteiten van een bedrijf) of zeer dure glasvezelkabels zou dergelijke waarborg wel eens onvoldoende kunnen zijn. Pas uw polis aan. Vraag de mening van uw adviseur of kantoorhouder. Bent u verzekerd voor verzakkingen? Het is niet uitzonderlijk dat verzakkingen van sleuven schade veroorzaken. Bent u verzekerd voor schade na de uitvoering van de werken? Dit is geen overbodige luxe voor de aard van uw werken. Bent u verzekerd als u voor de uitvoering van de werken beroep doet op een onderaannemer en als hoofdaannemer toch om de één of andere reden aansprakelijk wordt gesteld? Als u enige twijfel hebt laat dan uw polis nazien door uw adviseur of kantoorhouder of maak een afspraak op Wacht niet tot u een schadegeval hebt! Bron: NAVB, Veiligheidsnota s bouwbedrijf, nr. 91, pg. 6 10

11 Minnelijke vaststelling van schade zonder erkenning van aansprakelijkheid opgesteld volgens Assuralia-overeenkomst 1. Eigenaar van de beschadigde inrichting: Aard van de werken: In voorkomend geval, diepte van de graafwerken (zie ook schets): Datum (+ uur) van vaststelling van eerste schadesymptomen:... (waarschijnlijk) veroorzaakt op: Aard van het beschadigd net: Elec - Gas - Telecommunicatie - DT - Verkeerssignalisatie - Openb.Verl. (1) Bovengronds Ondergronds (1) Aansluiting - Hoofdleiding (1) Nadere omschrijving: Aard van de schade: Breuk - perforatie - rekking - afrukking - brand (1) Andere: Bescherming van ondergrondse uitrusting: J/N (1) door... in (materie)... Diepte van beschadigde leiding t.o.v. oorspronkelijk peil van terrein voor aanvraag der werken sub 2:...cm 8. Oorzaak: handwerktuig - mechanisch werktuig (1) Plaatnr.:... Andere: Functie, bij voorkeur naam van de persoon die schade toebracht: Werkgever (naam, adres, tel.) van 9: Burgerlijke Aansprakelijkheid-verzekeraar (naam, polisnr.) van 10: Voorzorgsmaatregelen: liggingsplannen ter plaatse: J/N (1) Liggingsplannr.:... Referte: planaflevering:... Sporen van sondering door dwarssleuven: J/N (1) op...meter van schadeplaats (1) Schrappen wat niet past. Horizontale doorsnede. Schets van ligging der inrichting. Afstanden tot gebouwen, boordstenen en/of andere vaste merkpunten. A C B D Verticale doorsnede AB/CD (1). Schets van ligging van de inrichting. Afstanden t.o.v. het oorspronkelijk maaiveld. In tweevoud opgemaakt te... op... Optredend voor 1: Naam:... Handtekening:... Optredend voor 10: Naam:... Handtekening:... Andere dan bovenstaande feiten aangevoerd door partij 1 Andere dan bovenstaande feiten aangevoerd door partij 10 11

12 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax De Federale Verzekeringen Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen - Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen - Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Verzekeringsondernemingen toegelaten volgens codenummers 0345/0346/0087 Nrs RPR Brussel Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ONDERGRONDSE INSTALLATIES PRAKTISCHE GIDS VOOR AANNEMERS

WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ONDERGRONDSE INSTALLATIES PRAKTISCHE GIDS VOOR AANNEMERS WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ONDERGRONDSE INSTALLATIES PRAKTISCHE GIDS VOOR AANNEMERS 30.03.007/10 05/15 FEDERALE VERZEKERING STEEDS IN UW BUURT Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door ondernemers

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij graafschade rol van de verzekering. Yves GHIJSELS FEDERALE Verzekering

Aansprakelijkheid bij graafschade rol van de verzekering. Yves GHIJSELS FEDERALE Verzekering Aansprakelijkheid bij graafschade rol van de verzekering Yves GHIJSELS FEDERALE Verzekering Karakteristiek van het risico Hoogfrequent risico met kans op grote schade Manifestatie van de schade: - herstellingskosten

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen. Meldingsprocedure voor al wie werken plant : aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen. Meldingsprocedure voor al wie werken plant : aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen Meldingsprocedure voor al wie werken plant : aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus VERMIJD GRAAFSCHADE : MELD UW WERKEN AAN FLUXYS BELGIUM Ongevallen

Nadere informatie

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Vlaanderen Geoland Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Problematiek Zeer veel ondergrondse nutsinfrastructuur Gas, elektriciteit, TV, Telecom, riolering, enz. Onder 65.000

Nadere informatie

Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be

Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be Inleiding Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen is een oud zeer en wordt steeds actueler. Nog elke dag worden nieuwe kabels en leidingen

Nadere informatie

WERKEN IN DE NABIJHEID VAN FLUXYS- LEIDINGEN RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS

WERKEN IN DE NABIJHEID VAN FLUXYS- LEIDINGEN RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS WERKEN IN DE NABIJHEID VAN FLUXYS- LEIDINGEN RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS VOORDAT U BEGINT VOORDAT U MET GRONDWERKEN BEGINT, MOET U ZEKER WETEN OF ER FLUXYS-LEIDINGEN IN DE BUURT LIGGEN.

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS voordat u begint Voordat u met grondwerken begint, moet u zeker weten of er Fluxys-leidingen in de buurt liggen.

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS voordat u begint Voordat u met grondwerken begint, moet u zeker weten of er Fluxys-leidingen in de buurt liggen.

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN 1. SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN Onder speciale nutsleidingen verstaan wij o.a.: - koolwaterstofleidingen - aardgasleidingen - militaire leidingen - zuurstofleidingen - hoogspanningsleidingen - moerwaterleidingen

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen. Meldingsprocedure voor al wie werken plant : aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen. Meldingsprocedure voor al wie werken plant : aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen Meldingsprocedure voor al wie werken plant : aannemers, bouwheren, architecten en studiebureaus VERMIJD GRAAFSCHADE : MELD UW WERKEN AAN FLUXYS BELGIUM Ongevallen

Nadere informatie

januari 2012 Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten

januari 2012 Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten januari 2012 Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten Deze brochure is het resultaat van de samenwerking tussen FETRAPI en de FOD Economie. 2 FETRAPI:

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité. Gewijzigd door : KB van 18 januari 2006 BS van 31 januari 2006

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité. Gewijzigd door : KB van 18 januari 2006 BS van 31 januari 2006 21 SEPTEMBER 1988. - Koninklijk besluit betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen Kabel- en Leidinginformatieportaal www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inleiding > Kabel- en leiding informatie portaal Context > Vlaanderen

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6 FAQ P&V Auto Jr. 1. Wat zijn de voordelen van P&V Auto Jr.? 2. Wat houden de extra diensten van P&V Auto Jr. precies in? 3. Welke informatie verzamelt P&V van mij? 4. Wie krijgt de informatie van mijn

Nadere informatie

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN Meldingsprocedure voorbereiding werken door: aannemers, architecten, bouwheren, studiebureaus. Lees deze brochure door voordat u start

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S MAKELAAR VERZEKERINGSNEMER Naam en voornaam of firmanaam:... Rechtsvorm: V BVBA VZW EVBA Andere:. Straat:. Nr.:... Bus:..... Postnr.:... Gemeente:. Land:.....

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT!

Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT! FINA ANTWERP OLEFINS N.V. p L s PipeLine Services Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT! Graaf veilig! richtlijnen voor

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Regels van goede praktijk

Regels van goede praktijk Regels van goede praktijk voor kraanbestuurders en grondwerkers die in de nabijheid van Air Liquide pijpleidingen werken www.airliquide-benelux.com Air Liquide pijpleidingen Air Liquide pijpleidingen in

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

EEN VERKEERSONGEVAL. Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09

EEN VERKEERSONGEVAL. Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09 EEN VERKEERSONGEVAL Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09 een ongeval? wat moet u doen? Inhoud Een ongeval? Wat moet u doen? Het Europees aanrijdingsformulier De ongevalsaangifte 3 5 7 Zijn er gewonden

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Aangifte van schade Werkmaterieel

Aangifte van schade Werkmaterieel AEGON Schadeverzekering N.V. Afdeling Transportverzekering Postbus 6, 2501 AC Den Haag Tel. (070) 344 32 10, Fax (070) 322 27 77 Aangifte van schade Werkmaterieel Reeds (tel) gemeld ja nee, d.d. gesproken

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN INHOUDSTAFEL 1. OPMAKEN VAN EEN OFFERTE / VOORSTEL / POLIS 2. AANVRAGEN VAN EEN UITZONDERING AUTO / MOTO 3. DOMICILIATIEBERICHTEN AANMAKEN 4. BOEKHOUDING 5. SCHADEGEVALLEN:

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

BA onderneming. Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent. Verzekeringnemer. Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer

BA onderneming. Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent. Verzekeringnemer. Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer BA onderneming SCHADEAANGIFTE Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent Verzekeringnemer Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer Beroep of aard van de onderneming Woonplaats of hoofdzetel

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders. Lees deze brochure door voordat u start met uw graafwerkzaamheden INLEIDING De ondergrond

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist)

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) KLIP De digitale planafhandeling krijgt vorm Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) Agenda Situering KLIP Demo nieuwe KLIP Planning en samenwerking Besluit

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen Context Vlaanderen méér dan 500 000 km ondergrondse kabels en leidingen drinkwater, riolering, gas, elektriciteit, telecommunicatie, schade door grondwerken veiligheid/gezondheid materiële schade economische

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten? Samen verminderen we graafschade Wat moet u weten? Gaat u graven, heien, een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Zo voorkomt u graafschade. Minder graafschade

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail Het beheer van een arbeidsongeval komt heel wat kijken. Het volledige administratieve luik

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

RIO-LEREN. Rioleringsaansluitingen. Johan Nysen

RIO-LEREN. Rioleringsaansluitingen. Johan Nysen RIO-LEREN Rioleringsaansluitingen Johan Nysen 17 november 2015 Huisaansluitingen In de beginfase was de controle op huisaansluitingen beperkt tot visueel toezicht van de rio-toezichter (materialen, hulpstukken,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

*703974* aangetekend ARCADIS Belgium nv Vermeiren Barbara Posthofbrug ANTWERPEN

*703974* aangetekend ARCADIS Belgium nv Vermeiren Barbara Posthofbrug ANTWERPEN Vaartkaai 2 2170 Merksem - België aangetekend ARCADIS Belgium nv Vermeiren Barbara Posthofbrug 12 2600 ANTWERPEN T +32 3 640 08 08 F +32 640 07 59 www.elia.be Behandeld door: Charis Verlinden mailbox:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie