FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Drukkerij Cabri B.V. (hierna: de vennootschap ) handelend onder de namen Cabri Preprint, Drukkerij Stampij, Cabri Grafische Media Bedrijven en Drukkerij Fokker Statutair adres: Lelystad Vestigingsadressen: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad en Wallerstraat 127, 3862CN Nijkerk KvK-nr: Faillissementsnummer : F 16/14/740 Datum uitspraak : 19 augustus 2014 Curator : Mr. drs. G. Kuijper Rechter-commissaris : mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : Drukkerij. Omzetgegevens : 2014: (bron: kolommenbalans d.d. 13 augustus Dit komt overeen met een theoretische jaaromzet van: ) 2013: (bron: jaarrekeningen) 2012: (bron: jaarrekeningen) 2011: (bron: jaarrekeningen) Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers. Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 18. Verslagperiode : 19 augustus 2014 t/m 17 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 106,8 uren Bestede uren totaal : 106,8 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De vennootschap is opgericht in 1985 en in het Handelsregister ingeschreven sinds 30 januari De vennootschap heeft (via tussenschakeling van de hieronder te noemen vennootschappen) 3 statutair bestuurders, die elk tevens voor 1/3 aandeelhouder zijn: W.J. van Rijswijk. R.R van Rijswijk en A.M.P. van Heemskerk. Feitelijk was het bestuur uitsluitend in handen van dhr. R.R. van Rijswijk. De organisatie blijkt uit het volgende organogram: 1 Dit bedrag is slechts ter vergelijking. Eventuele seizoensgebonden factoren waaraan de omzet onderhevig is, zijn hierin niet meegenomen. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 1 van 12

2 Bestuurder-aandeelhouder Bestuurder Aandeelhouder (1) faillissement 19 augustus 2014; faillissementsnummer 14/740 (Rb. Midden-Nederland). (2) faillissement 9 september 2014; faillissementsnummer 14/717 (Rb. Overijssel). (3) faillissement 19 augustus 2014; faillissementsnummer 14/741 (Rb. Midden-Nederland). 1.2 Winst en verlies 2014: negatief (t/m 13 augustus 2014 en vóór vennootschapsbelasting; bron: kolommenbalans) 2013: negatief (bron: jaarrekeningen) 2012: negatief 2011: negatief 1.3 Balanstotaal 2014: onbekend 2013: (waarvan goodwill) 2012: (waarvan goodwill) 2011: Bron: jaarrekeningen. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 2 van 12

3 1.4 Lopende procedures Ten tijde van het faillissement was er een arbeidsrechtelijk geschil aanhangig bij de rechtbank Midden-Nederland (rolnummer ). Eiser (een ex-werknemer) vordert doorbetaling van loon. Er is vonnis gewezen op 3 september 2014, ondanks dat de rechtbank een bericht heeft gekregen van de schorsing van rechtswege van de procedure wegens het faillissement. Alle relevante proceshandelingen waren reeds verricht. Kennelijk heeft de rechtbank geoordeeld dat op basis van art. 30 Fw eindvonnis diende te worden gewezen. Het vonnis, waarin Cabri wordt veroordeeld tot betaling van , te vermeerderen met wettelijke verhoging en proceskosten, is bindend voor de boedel. De curator ziet, gezien het belang van de zaak, de kosten en de proceskansen en de vrij geringe kans dat de (deels preferente) vordering uit het boedelactief betaald gaat worden, geen aanleiding om in hoger beroep te gaan. 1.5 Verzekeringen Volgens opgave van de directie zijn de navolgende verzekeringen afgesloten: - Monachus bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (gecontinueerd in het kader van de voortzetting; zie par. 6.1) - Artradius kredietverzekering. Tenzij anders vermeld zijn de verzekeringen opgezegd. De curator verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen. 1.6 Huur De vennootschap huurt twee bedrijfsruimtes: - Goudstraat 8, 8211AP Lelystad; verhuurder is Arno Vastgoed BV; huur per maand: excl. BTW. 2 De huur werd al enkele jaren niet voldaan, maar in rekening-courant geboekt. Per eind 2013 bedroeg de schuld aan Arno Vastgoed (volgens de jaarstukken) ; per was dit (volgens de kolommenbalans) Wallerstraat 127, 3862CN Nijkerk. Verhuurder is René Fokker Holding BV; huur per maand: 3.236,75 (excl. voorschot gas en licht). 3 In verband met de voortzetting van de activiteiten en de daarna geplande veiling van de activa is de huur nog niet opgezegd. Er is geen waarborgsom aan de verhuurder betaald. 1.7 Oorzaak faillissement De grafische wereld heeft het sinds enige jaren moeilijk wegens o.a. concurrentie met digitale media. Deze sector kent veel faillissementen. Ook Cabri heeft onder de slechte markt te lijden gehad en was al jaren verliesgevend. Enkele overnames van kleine drukkerijen in de afgelopen jaren hebben onvoldoende verbetering gebracht. In februari 2014 hebben de 3 aandeelhouders in totaal nog aan kapitaal aan de vennootschap ter beschikking gesteld. Bezuinigingen hebben de kosten echter onvoldoende gedrukt, zodat het bestuur het eigen faillissement heeft moeten aanvragen. 2 Bron: jaarrekeningen (2013: /jaar). De schriftelijke huurovereenkomst dateert uit 2003 en vermeldt een maandhuur van Volgens de bestuurder is het huurbedrag later aangepast naar 2934,25 ex BTW ( incl gas en licht) ivm minder gehuurde meters. Dit wordt nader uitgezocht. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 3 van 12

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 22 augustus Inventarisatie, gesprek bestuur, gesprek personeelsleden, ontslag personeel. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Deze punten zijn niet van toepassing. Kadasterrecherche. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De Vennootschap beschikt over een grote drukkerij te Lelystad en een kleinere drukkerij te Nijkerk. De inventaris bestaat uit drukpersen, printers en andere drukkerijmachines, computers, een kantoorinventaris en een voorraad papier, inkt etc.. Tevens zijn er 3 bedrijfsauto s. De zaken zijn inmiddels door NTAB geïnventariseerd en getaxeerd. 3.6 Verkoopopbrengst Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Na het einde van de voortzettingsperiode (zie par. 6.1), zal er een veiling worden georganiseerd. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 4 van 12

5 3.7 Boedelbijdrage Over een boedelbijdrage zijn de bank en de curator het nog niet eens geworden. Dit zal worden meegenomen in de afwikkeling van het pandrecht op de debiteuren (zie par. 5.3) Van de aangetroffen zaken zal de bank/pandhouder zich slechts met voorrang kunnen verhalen op de bedrijfsauto s en eventueel de voorraad (voorzover niet onder eigendomsvoorbehoud geleverd), aangezien de overige activa bodemzaken zijn (zie par. 3.8). 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden. Inventarisatie; taxatie. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving De voorraden papier, inkt etc. zijn (vermoedelijk) volledig of grotendeels onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Per datum faillissement vertegenwoordigde het nog af te ronden onderhanden werk (opdrachten) een factuurwaarde van ca excl. BTW. Deze portefeuille is naar het oordeel van de curator niet verpandbaar en valt dus niet onder het (eventueel) aan de bank verstrekte pandrecht Verkoopopbrengst De opdrachten (onderhanden werk) en het klantenbestand zijn verkocht voor aan een partij die gelieerd is aan een van de aandeelhouders van de Vennootschap. Deze partij heeft tevens betaald voor de handelsnaam en zet de onderneming tijdelijk voort. De koper zal het klantenbestand in een nieuwe onderneming inbrengen en heeft de intentie om enkele van de werknemers op termijn over te nemen. Zie verder onder par. 6.1 (Voortzetting) Boedelbijdrage De bank is van tevoren op de hoogte gesteld van de onder 3.10 genoemde transactie, maar heeft van haar pandrecht (indien al van toepassing) geen gebruik gemaakt. Van een boedelbijdrage is dan ook geen sprake. Inventarisatie; contact met diverse kopers, verkooponderhandelingen, correspondentie en overleg met de rechter-commissaris. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 5 van 12

6 Andere activa 3.12 Beschrijving Het klantenbestand is inmiddels verkocht; zie par Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren: [a] Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per 13 augustus 2014 het totaal van de debiteurenvorderingen bedraagt. Hiervan is ca niet ouder dan 60 dagen. Na het bijwerken van de debiteurenadministratie is gebleken dat in de periode tot en met 12 augustus 2014 (voorzover bekend) nog op de rekening van de gefailleerde is betaald, welke ten onrechte niet waren afgeboekt. 4 Deze betalingen komen aan de bank toe, die deze verrekent met de debetstand. (Zie overigens par. 5.3.) [b] Voorzover bekend 5 is er sinds 13 augustus 2014 tot het moment van het opstellen van dit verslag ,35 door debiteuren voldaan op de ING-rekening van de Vennootschap. De bank stelt zich op het standpunt dat dit laatste bedrag aan haar toekomt in het kader van haar pandrecht op de debiteuren. De curator heeft de geldigheid van het pandrecht betwist (zie par. 5.3), en tegenover de bank aanspraak gemaakt op doorbetaling aan de boedel van alle bedragen die de bank heeft ontvangen na 13 augustus Aangezien de bank op deze (6 dagen vóór het faillissement) datum wist van de (naderende) faillissementsaanvraag (zie par. 5.3), mag zij deze betalingen niet verrekenen met het debetsaldo, omdat een eventuele verrekening met na die datum binnengekomen betalingen in strijd zou zijn met de goede trouw (art. 54 Fw; zie ook HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449; AMRO/curatoren THB). De bank heeft tot op heden doorbetaling van deze bedragen geweigerd. De curator zal nader bekijken of een procedure noodzakelijk zal zijn. [c] De curator en de in par genoemde overnemende partij zijn het niet eens geworden over de koopprijs voor de resterende debiteuren. De debteurenportefeuille wordt dan ook niet verkocht. De curator is gestart met de inning. De geïnde bedragen komen naar de mening van de curator integraal aan de boedel toe. Thans staat er nog een bedrag van ,62 aan debiteuren open. Rekening-courantvorderingen: [d] De jaarrekening 2013 vermeldt een rekening-courantvordering op Schuttersmagazijn B.V. van Volgens de kolommenbalans van augustus 2014 is dit inmiddels De huidige omvang van deze vordering wordt nader onderzocht. Volgens het bestuur zou het gaan om een vordering op een andere vennootschap, VRB B.V. Een en ander wordt nader onderzocht. [e] De kolommenbalans vermeldt tevens een vordering van op het failliete 1H2R Nederland BV. Deze vordering moet als oninbaar worden beschouwd. Onderzocht wordt nog hoe deze vordering is ontstaan. 4 Het betreft betalingen van vóór 13 augustus 2014, die op de debiteurenlijst van die datum (kennelijk) nog ten onrechte als onbetaald stonden vermeld. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 6 van 12

7 4.2 Opbrengst Tot op heden is van de debiteurenopbrengst niets aan de boedel ten goede gekomen. 4.3 Boedelbijdrage Aangezien er geen geldig pandrecht is (zie par. 5.3) kan er van een boedelbijdrage voor de incasso van de debiteuren geen sprake zijn Uren besteed aan debiteurenincasso: 8,4 uren Inventarisatie, contact met bestuurder (i.v.m. bijwerken administratie) en mogelijke koper debiteurenportefeuille, aanschrijven debiteuren, contact met bank over pandrecht. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De vordering van de bank bedraagt totaal ,80 en is als volgt te specificeren: - rentevastlening ,-- - rekening-courantkrediet ,99 - zakelijke rekening , Leasecontracten De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten: - een overeenkomst van operational lease (huur) met betrekking tot een printer en een compressor. Deze overeenkomsten worden afgewikkeld en de zaken teruggegeven. 5.3 Beschrijving zekerheden [a] In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de vennootschap de navolgende zekerheden gesteld: - eerste hypotheek op het bedrijfspand aan het adres Goudstraat 8, 8211AP Lelystad (eigendom van Arno Vastgoed BV); - eerste pandrecht op de roerende zaken (waaronder voertuigen), vorderingen en voorraad van de vennootschap. - hoofdelijke aansprakelijkheid van Drukkerij Cabri BV, Arno Vastgoed BV en 1H2R Nederland BV voor elkaars schulden tegenover de bank; - verpanding van de 40 respectievelijk 80 aandelen in Arno Vastgoed BV en Drukkerij Cabri BV; 5 Aangezien de bank niet alle rekeningafschriften van na datum faillissement aan de curator heeft verstrekt. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 7 van 12

8 - achterstelling van geldleningen door Van Heemskerk Beheer BV, Van Rijswijk Holding Participaties BV en R.R. van Rijswijk ten opzichte van de vordering van de bank. Het pandrecht op de vorderingen/debiteuren is door de curator vernietigd, aangezien de bank op het moment van het vestigen van het pandrecht wist van de aanvraag van het faillissement. Van het bestuur heeft de curator begrepen (hetgeen in de stukken wordt bevestigd) dat op woensdag 13 augustus 2014 in de avond het AVA-besluit tot het aanvragen van het eigen faillissement van Cabri is genomen. Diezelfde avond heeft een van de directeuren-aandeelhouders van Cabri telefonisch contact gehad met de directeur van de ING-vestiging in Zwolle. Op 14 augustus 2014 heeft ING de rekening geblokkeerd. Diezelfde dag is de faillissementsaanvraag bij de rechtbank ingediend. De pandakte m.b.t. de debiteuren is een dag later, , op kantoor van Cabri, Arno en 1H2R langsgebracht (locaties Lelystad en Hasselt) en door de directeuren ondertekend. Of deze akte geregistreerd is, is vooralsnog onduidelijk. Dit is thans niet van belang, omdat de curator uit een en ander concludeert dat de bank op het moment van de verpanding van de debiteuren (waartoe de Vennootschap overigens wel verplicht was), wetenschap had van de aanvraag van het faillissement, welke aanvraag bovendien reeds had plaatsgevonden. De curator heeft de verpanding dan ook vernietigd op basis van art. 47 Faillissementswet. [b] Tot zekerheid van terugbetaling van drie geldleningen die in februari 2014 zijn verstrekt door de (middellijke) aandeelhouders voor in totaal is in mei 2014 beoogd om ten gunste van elk van de geldschieters een (tweede) stil pandrecht te vestigen op de debiteuren en de materiële activa. Ten aanzien van de debiteuren zou het een eerste pandrecht betreffen (het eerste pandrecht van de bank is immers vernietigd). Ten aanzien van de materiële activa betreft het een tweede pandrecht. Slechts één pandakte is geregistreerd (op 16 juni 2014) zodat alleen dit pandrecht geldig zou zijn. Ook dit pandrecht is door de curator vernietigd, op basis van art Faillissementswet. De pandhouder is een vennootschap die gelieerd is aan een van de directeuren-aandeelhouders van de Vennootschap. De rechtshandeling is bovendien verricht binnen een jaar voor het faillissement. Hierdoor geldt het wettelijk vermoeden dat de pandhouder wist van benadeling van schuldeisers. De pandhouder heeft zich tegen de vernietiging verzet, en het standpunt ingenomen dat de Vennootschap verplicht zou zijn tot het verstrekken van de zekerheden. In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken (1) op welke debiteuren het pandrecht, indien geldig, zou rusten en (2) of, mede gezien het belang van de kwestie als onder (1) bedoeld, een eventuele procedure noodzakelijk is. 5.4 Separatistenpositie In verband met het hogere voorrecht van de fiscus (zie par. 3.8) kan de bank geen gebruik maken van haar positie van separatist m.b.t. de bodemzaken (machines en kantoorinventaris). Tot op heden heeft de bank van haar separatistenpositie evenmin gebruik gemaakt m.b.t. de voertuigen (welke niet in vuistpand zijn genomen) en de debiteuren (die door de bank niet zijn aangeschreven). 5.5 Boedelbijdragen Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt eigendomsvoorbehoud. Per geval wordt nagegaan of voor een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Als dat het geval is worden Drukkerij Cabri B.V. Pagina 8 van 12

9 afspraken gemaakt over de uitlevering van de nog aanwezige zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Met de (belangrijkste) leveranciers is overeengekomen dat van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken (papier en inkt) gebruik wordt gemaakt in het kader van de voortzetting van de onderneming. Hiervoor zal een vergoeding worden betaald. 5.7 Reclamerechten Hierop is tot dusver geen beroep gedaan. 5.8 Retentierechten Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een retentierecht. Inventarisatie; contact met bank en bestuurder, bestuderen stukken van de bank. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Om de waarde van de onderneming en de daarmee verbonden activa zo veel mogelijk in stand te houden (in afwachting van een eventuele verkoop van de onderneming als geheel) heeft de curator de onderneming nog enige tijd voortgezet, na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris (artikel 98 Fw). Verkoop van de onderneming als geheel bleek echter niet mogelijk. Vervolgens is met de in par bedoelde koper een overeenkomst gesloten, op basis waarvan deze voor eigen rekening en risico de exploitatie mag voortzetten tot 3 oktober 2014, met gebruikmaking van de bedrijfspanden, machines, voertuigen en het personeel (gedurende de opzegtermijn). De kosten van de voortzetting worden vanuit de boedel betaald, maar de koper vrijwaart de boedel voor deze kosten (met uitzondering van salarissen en huur van de panden). De koper heeft ter dekking van deze kosten een voorschot betaald. Om het personeel te motiveren, heeft de curator aan alle werknemers die zich voldoende inzetten, een bonus toegezegd van 400 netto per werknemer op basis van fulltime (of een bedrag pro rata voor diegenen die parttime werken). Ook deze kosten zijn door de koper gedekt. 6.2 Financiële verslaglegging Een vergoeding voor de voortzetting is verdisconteerd in de koopprijs die in par is genoemd. De voortzetting levert de boedel verder geen kosten of inkomsten op. Verwezen wordt naar de kopjes Kosten exploitatie en (Voorschot) vergoeding kosten exploitatie in het financieel verslag. Aan het eind van de voortzettingsperiode zullen de betaalde kosten zijn gedekt door de vergoeding, zodat de som van deze posten op 0 uitkomt. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 9 van 12

10 Er is met de doorstartende partij onderhandeld over de wijze van voortzetting en de daaraan te verbinden voorwaarden. De curator heeft er voorts op toegezien dat de belangrijkste leveranciers, verzekeraar en andere derden de levering van goederen en diensten continueren. Doorstart 6.3 Beschrijving Niet van toepassing. Na 3 oktober 2014 zal de onderneming op de huidige locatie ophouden te bestaan. De bedrijfsinventaris zal worden verkocht. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Deze punten zijn niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het kantooradres in Lelystad. In verband met de tijdelijke voortzetting is een aantal stukken aldaar achtergebleven. De belangrijkste stukken uit de administratie (zoals grootboek, bankafschriften, overeenkomsten, debiteurenadministratie en jaarrekeningen) zijn aan de curator afgegeven. 7.2 Depot jaarrekeningen Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap in de afgelopen 3 jaar telkens tijdig gedeponeerd. 7.3 Controleverklaring accountant In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Een eventuele verplichting tot volstorting zou inmiddels verjaard zijn, aangezien de vennootschap in 1986 is opgericht. De curator doet hier verder geen onderzoek naar. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator moet hier nog onderzoek naar doen. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 10 van 12

11 7.6 Paulianeus handelen De verpanding van de debiteuren aan de bank en de verpanding van alle activa aan een vennootschap van een van de aandeelhouders (zie par. 5.3) is als paulianeus aan te merken. Diverse onderzoekswerkzaamheden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement. De exploitatiekosten (zie par. 6.1), worden door de koper vergoed. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen vordering ingediend. De Vennootschap vormt een fiscale eenheid omzetbelasting met Arno Vastgoed B.V. en een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met 1H2R Nederland B.V. en Arno Vastgoed B.V. De belastingschulden van laatstgenoemde partijen worden in het verslag en op de crediteurenlijst niet apart vermeld. Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen van genoemde vennootschappen. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend 8.4 Andere preferente crediteuren Er is door 1 andere preferente crediteur een vordering ingediend voor een bedrag van , Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn 35 concurrente vorderingen bij de curator ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zullen de boedelvorderingen (incl. salaris van het personeel) het boedelactief overtreffen, zodat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel (art. 16 Fw). Drukkerij Cabri B.V. Pagina 11 van 12

12 Het aanschrijven van de crediteuren en het plaatsen van de ingediende vorderingen op de crediteurenlijst. 9. Procedures De boedel is niet betrokken in procedures. 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Deze punten zijn niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: - na het einde van de periode van de voortzetting: verkoop van de bedrijfsmiddelen. Dit zal door middel van een veiling gebeuren; - het innen van de debiteuren; - het afwikkelen van het geschil met ING en de aandeelhouder over de geldigheid van hun respectievelijke pandrecht op de debiteuren; - nader onderzoek naar de boekhouding Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op 17 december 2014 Almere, 18 september 2014 G. Kuijper curator Drukkerij Cabri B.V. Pagina 12 van 12

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gradatim B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair-/ vestigingsadres: Boerkamp 45 9431 HT Westerbork

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gradatim B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair-/ vestigingsadres: Boerkamp 45 9431 HT Westerbork FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder.

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Gegevens onderneming : Verdeelcentrum Veltman- Van Rijn B.V. en M. van Rijn Holding B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/682

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 28 januari 2014 tot en met 26 februari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 23,4 uren Bestede uren totaal : 23,4 uren

Verslagperiode : 28 januari 2014 tot en met 26 februari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 23,4 uren Bestede uren totaal : 23,4 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

zijn dhr. G. Poelman en dhr. W.J.E. Tjon-Appian, die tevens elk voor 50% middellijk aandeelhouder zijn.

zijn dhr. G. Poelman en dhr. W.J.E. Tjon-Appian, die tevens elk voor 50% middellijk aandeelhouder zijn. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juni 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is.

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/236 NL:TZ:0000005572:F001 19-04-2016 mr. F.A.M Nowee mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming All Culture Flexwork B.V. Bij

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Gegevens onderneming : Autobedrijf Johan Zwart B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F10/247 Datum uitspraak : 30 maart 2010 Curator : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 27 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 27 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 27 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de Stichting Noord Nederlandse Crazy Race Organisatie (N.N.C.R.O) (hierna: de stichting )

Gegevens gefailleerde : de Stichting Noord Nederlandse Crazy Race Organisatie (N.N.C.R.O) (hierna: de stichting ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Sentinal Security B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Sentinal Security B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 oktober 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens failliet : Drukkerij Anraad B.V., kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Brabanthaven 6 Kvknummer : 30243037 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 november 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 17 december 2014 Gefailleerde Apex B.V. Faillissementsnummer C/02/14/372 F Datum uitspraak 13 mei 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker mw.

Nadere informatie

Omzetgegevens Netto omzet 2011: ,00 Personeel gemiddeld aantal ,02 uur

Omzetgegevens Netto omzet 2011: ,00 Personeel gemiddeld aantal ,02 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 20 juni 2013 Gegevens onderneming Oomes Betonstaal BV (kvk: 20029866) Faillissementsnummer F 02/ 12 / 1000 Datum uitspraak 6 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 oktober 2011 Gegevens onderneming : GMA Group B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.11/651 Datum uitspraak : 6 september 2011 Curator : mr. J.N. van

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Comfour Nederland B.V., statutair gevestigd te Lelystad, gevestigd aan de Vaartweg 96 te (8243 PP) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/474 NL:TZ:0000008865:F001 01-11-2016 mr. J.R. Feenstra mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Glashandel de Amstel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,-

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,- EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: WBS Onderhoud En Dienstverlening B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1319

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie