FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Drukkerij Cabri B.V. (hierna: de vennootschap ) handelend onder de namen Cabri Preprint, Drukkerij Stampij, Cabri Grafische Media Bedrijven en Drukkerij Fokker Statutair adres: Lelystad Vestigingsadressen: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad en Wallerstraat 127, 3862CN Nijkerk KvK-nr: Faillissementsnummer : F 16/14/740 Datum uitspraak : 19 augustus 2014 Curator : Mr. drs. G. Kuijper Rechter-commissaris : mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : Drukkerij. Omzetgegevens : 2014: (bron: kolommenbalans d.d. 13 augustus Dit komt overeen met een theoretische jaaromzet van: ) 2013: (bron: jaarrekeningen) 2012: (bron: jaarrekeningen) 2011: (bron: jaarrekeningen) Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers. Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 18. Verslagperiode : 19 augustus 2014 t/m 17 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 106,8 uren Bestede uren totaal : 106,8 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De vennootschap is opgericht in 1985 en in het Handelsregister ingeschreven sinds 30 januari De vennootschap heeft (via tussenschakeling van de hieronder te noemen vennootschappen) 3 statutair bestuurders, die elk tevens voor 1/3 aandeelhouder zijn: W.J. van Rijswijk. R.R van Rijswijk en A.M.P. van Heemskerk. Feitelijk was het bestuur uitsluitend in handen van dhr. R.R. van Rijswijk. De organisatie blijkt uit het volgende organogram: 1 Dit bedrag is slechts ter vergelijking. Eventuele seizoensgebonden factoren waaraan de omzet onderhevig is, zijn hierin niet meegenomen. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 1 van 12

2 Bestuurder-aandeelhouder Bestuurder Aandeelhouder (1) faillissement 19 augustus 2014; faillissementsnummer 14/740 (Rb. Midden-Nederland). (2) faillissement 9 september 2014; faillissementsnummer 14/717 (Rb. Overijssel). (3) faillissement 19 augustus 2014; faillissementsnummer 14/741 (Rb. Midden-Nederland). 1.2 Winst en verlies 2014: negatief (t/m 13 augustus 2014 en vóór vennootschapsbelasting; bron: kolommenbalans) 2013: negatief (bron: jaarrekeningen) 2012: negatief 2011: negatief 1.3 Balanstotaal 2014: onbekend 2013: (waarvan goodwill) 2012: (waarvan goodwill) 2011: Bron: jaarrekeningen. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 2 van 12

3 1.4 Lopende procedures Ten tijde van het faillissement was er een arbeidsrechtelijk geschil aanhangig bij de rechtbank Midden-Nederland (rolnummer ). Eiser (een ex-werknemer) vordert doorbetaling van loon. Er is vonnis gewezen op 3 september 2014, ondanks dat de rechtbank een bericht heeft gekregen van de schorsing van rechtswege van de procedure wegens het faillissement. Alle relevante proceshandelingen waren reeds verricht. Kennelijk heeft de rechtbank geoordeeld dat op basis van art. 30 Fw eindvonnis diende te worden gewezen. Het vonnis, waarin Cabri wordt veroordeeld tot betaling van , te vermeerderen met wettelijke verhoging en proceskosten, is bindend voor de boedel. De curator ziet, gezien het belang van de zaak, de kosten en de proceskansen en de vrij geringe kans dat de (deels preferente) vordering uit het boedelactief betaald gaat worden, geen aanleiding om in hoger beroep te gaan. 1.5 Verzekeringen Volgens opgave van de directie zijn de navolgende verzekeringen afgesloten: - Monachus bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (gecontinueerd in het kader van de voortzetting; zie par. 6.1) - Artradius kredietverzekering. Tenzij anders vermeld zijn de verzekeringen opgezegd. De curator verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen. 1.6 Huur De vennootschap huurt twee bedrijfsruimtes: - Goudstraat 8, 8211AP Lelystad; verhuurder is Arno Vastgoed BV; huur per maand: excl. BTW. 2 De huur werd al enkele jaren niet voldaan, maar in rekening-courant geboekt. Per eind 2013 bedroeg de schuld aan Arno Vastgoed (volgens de jaarstukken) ; per was dit (volgens de kolommenbalans) Wallerstraat 127, 3862CN Nijkerk. Verhuurder is René Fokker Holding BV; huur per maand: 3.236,75 (excl. voorschot gas en licht). 3 In verband met de voortzetting van de activiteiten en de daarna geplande veiling van de activa is de huur nog niet opgezegd. Er is geen waarborgsom aan de verhuurder betaald. 1.7 Oorzaak faillissement De grafische wereld heeft het sinds enige jaren moeilijk wegens o.a. concurrentie met digitale media. Deze sector kent veel faillissementen. Ook Cabri heeft onder de slechte markt te lijden gehad en was al jaren verliesgevend. Enkele overnames van kleine drukkerijen in de afgelopen jaren hebben onvoldoende verbetering gebracht. In februari 2014 hebben de 3 aandeelhouders in totaal nog aan kapitaal aan de vennootschap ter beschikking gesteld. Bezuinigingen hebben de kosten echter onvoldoende gedrukt, zodat het bestuur het eigen faillissement heeft moeten aanvragen. 2 Bron: jaarrekeningen (2013: /jaar). De schriftelijke huurovereenkomst dateert uit 2003 en vermeldt een maandhuur van Volgens de bestuurder is het huurbedrag later aangepast naar 2934,25 ex BTW ( incl gas en licht) ivm minder gehuurde meters. Dit wordt nader uitgezocht. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 3 van 12

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 22 augustus Inventarisatie, gesprek bestuur, gesprek personeelsleden, ontslag personeel. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Deze punten zijn niet van toepassing. Kadasterrecherche. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De Vennootschap beschikt over een grote drukkerij te Lelystad en een kleinere drukkerij te Nijkerk. De inventaris bestaat uit drukpersen, printers en andere drukkerijmachines, computers, een kantoorinventaris en een voorraad papier, inkt etc.. Tevens zijn er 3 bedrijfsauto s. De zaken zijn inmiddels door NTAB geïnventariseerd en getaxeerd. 3.6 Verkoopopbrengst Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Na het einde van de voortzettingsperiode (zie par. 6.1), zal er een veiling worden georganiseerd. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 4 van 12

5 3.7 Boedelbijdrage Over een boedelbijdrage zijn de bank en de curator het nog niet eens geworden. Dit zal worden meegenomen in de afwikkeling van het pandrecht op de debiteuren (zie par. 5.3) Van de aangetroffen zaken zal de bank/pandhouder zich slechts met voorrang kunnen verhalen op de bedrijfsauto s en eventueel de voorraad (voorzover niet onder eigendomsvoorbehoud geleverd), aangezien de overige activa bodemzaken zijn (zie par. 3.8). 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden. Inventarisatie; taxatie. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving De voorraden papier, inkt etc. zijn (vermoedelijk) volledig of grotendeels onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Per datum faillissement vertegenwoordigde het nog af te ronden onderhanden werk (opdrachten) een factuurwaarde van ca excl. BTW. Deze portefeuille is naar het oordeel van de curator niet verpandbaar en valt dus niet onder het (eventueel) aan de bank verstrekte pandrecht Verkoopopbrengst De opdrachten (onderhanden werk) en het klantenbestand zijn verkocht voor aan een partij die gelieerd is aan een van de aandeelhouders van de Vennootschap. Deze partij heeft tevens betaald voor de handelsnaam en zet de onderneming tijdelijk voort. De koper zal het klantenbestand in een nieuwe onderneming inbrengen en heeft de intentie om enkele van de werknemers op termijn over te nemen. Zie verder onder par. 6.1 (Voortzetting) Boedelbijdrage De bank is van tevoren op de hoogte gesteld van de onder 3.10 genoemde transactie, maar heeft van haar pandrecht (indien al van toepassing) geen gebruik gemaakt. Van een boedelbijdrage is dan ook geen sprake. Inventarisatie; contact met diverse kopers, verkooponderhandelingen, correspondentie en overleg met de rechter-commissaris. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 5 van 12

6 Andere activa 3.12 Beschrijving Het klantenbestand is inmiddels verkocht; zie par Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren: [a] Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per 13 augustus 2014 het totaal van de debiteurenvorderingen bedraagt. Hiervan is ca niet ouder dan 60 dagen. Na het bijwerken van de debiteurenadministratie is gebleken dat in de periode tot en met 12 augustus 2014 (voorzover bekend) nog op de rekening van de gefailleerde is betaald, welke ten onrechte niet waren afgeboekt. 4 Deze betalingen komen aan de bank toe, die deze verrekent met de debetstand. (Zie overigens par. 5.3.) [b] Voorzover bekend 5 is er sinds 13 augustus 2014 tot het moment van het opstellen van dit verslag ,35 door debiteuren voldaan op de ING-rekening van de Vennootschap. De bank stelt zich op het standpunt dat dit laatste bedrag aan haar toekomt in het kader van haar pandrecht op de debiteuren. De curator heeft de geldigheid van het pandrecht betwist (zie par. 5.3), en tegenover de bank aanspraak gemaakt op doorbetaling aan de boedel van alle bedragen die de bank heeft ontvangen na 13 augustus Aangezien de bank op deze (6 dagen vóór het faillissement) datum wist van de (naderende) faillissementsaanvraag (zie par. 5.3), mag zij deze betalingen niet verrekenen met het debetsaldo, omdat een eventuele verrekening met na die datum binnengekomen betalingen in strijd zou zijn met de goede trouw (art. 54 Fw; zie ook HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449; AMRO/curatoren THB). De bank heeft tot op heden doorbetaling van deze bedragen geweigerd. De curator zal nader bekijken of een procedure noodzakelijk zal zijn. [c] De curator en de in par genoemde overnemende partij zijn het niet eens geworden over de koopprijs voor de resterende debiteuren. De debteurenportefeuille wordt dan ook niet verkocht. De curator is gestart met de inning. De geïnde bedragen komen naar de mening van de curator integraal aan de boedel toe. Thans staat er nog een bedrag van ,62 aan debiteuren open. Rekening-courantvorderingen: [d] De jaarrekening 2013 vermeldt een rekening-courantvordering op Schuttersmagazijn B.V. van Volgens de kolommenbalans van augustus 2014 is dit inmiddels De huidige omvang van deze vordering wordt nader onderzocht. Volgens het bestuur zou het gaan om een vordering op een andere vennootschap, VRB B.V. Een en ander wordt nader onderzocht. [e] De kolommenbalans vermeldt tevens een vordering van op het failliete 1H2R Nederland BV. Deze vordering moet als oninbaar worden beschouwd. Onderzocht wordt nog hoe deze vordering is ontstaan. 4 Het betreft betalingen van vóór 13 augustus 2014, die op de debiteurenlijst van die datum (kennelijk) nog ten onrechte als onbetaald stonden vermeld. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 6 van 12

7 4.2 Opbrengst Tot op heden is van de debiteurenopbrengst niets aan de boedel ten goede gekomen. 4.3 Boedelbijdrage Aangezien er geen geldig pandrecht is (zie par. 5.3) kan er van een boedelbijdrage voor de incasso van de debiteuren geen sprake zijn Uren besteed aan debiteurenincasso: 8,4 uren Inventarisatie, contact met bestuurder (i.v.m. bijwerken administratie) en mogelijke koper debiteurenportefeuille, aanschrijven debiteuren, contact met bank over pandrecht. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De vordering van de bank bedraagt totaal ,80 en is als volgt te specificeren: - rentevastlening ,-- - rekening-courantkrediet ,99 - zakelijke rekening , Leasecontracten De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten: - een overeenkomst van operational lease (huur) met betrekking tot een printer en een compressor. Deze overeenkomsten worden afgewikkeld en de zaken teruggegeven. 5.3 Beschrijving zekerheden [a] In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de vennootschap de navolgende zekerheden gesteld: - eerste hypotheek op het bedrijfspand aan het adres Goudstraat 8, 8211AP Lelystad (eigendom van Arno Vastgoed BV); - eerste pandrecht op de roerende zaken (waaronder voertuigen), vorderingen en voorraad van de vennootschap. - hoofdelijke aansprakelijkheid van Drukkerij Cabri BV, Arno Vastgoed BV en 1H2R Nederland BV voor elkaars schulden tegenover de bank; - verpanding van de 40 respectievelijk 80 aandelen in Arno Vastgoed BV en Drukkerij Cabri BV; 5 Aangezien de bank niet alle rekeningafschriften van na datum faillissement aan de curator heeft verstrekt. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 7 van 12

8 - achterstelling van geldleningen door Van Heemskerk Beheer BV, Van Rijswijk Holding Participaties BV en R.R. van Rijswijk ten opzichte van de vordering van de bank. Het pandrecht op de vorderingen/debiteuren is door de curator vernietigd, aangezien de bank op het moment van het vestigen van het pandrecht wist van de aanvraag van het faillissement. Van het bestuur heeft de curator begrepen (hetgeen in de stukken wordt bevestigd) dat op woensdag 13 augustus 2014 in de avond het AVA-besluit tot het aanvragen van het eigen faillissement van Cabri is genomen. Diezelfde avond heeft een van de directeuren-aandeelhouders van Cabri telefonisch contact gehad met de directeur van de ING-vestiging in Zwolle. Op 14 augustus 2014 heeft ING de rekening geblokkeerd. Diezelfde dag is de faillissementsaanvraag bij de rechtbank ingediend. De pandakte m.b.t. de debiteuren is een dag later, , op kantoor van Cabri, Arno en 1H2R langsgebracht (locaties Lelystad en Hasselt) en door de directeuren ondertekend. Of deze akte geregistreerd is, is vooralsnog onduidelijk. Dit is thans niet van belang, omdat de curator uit een en ander concludeert dat de bank op het moment van de verpanding van de debiteuren (waartoe de Vennootschap overigens wel verplicht was), wetenschap had van de aanvraag van het faillissement, welke aanvraag bovendien reeds had plaatsgevonden. De curator heeft de verpanding dan ook vernietigd op basis van art. 47 Faillissementswet. [b] Tot zekerheid van terugbetaling van drie geldleningen die in februari 2014 zijn verstrekt door de (middellijke) aandeelhouders voor in totaal is in mei 2014 beoogd om ten gunste van elk van de geldschieters een (tweede) stil pandrecht te vestigen op de debiteuren en de materiële activa. Ten aanzien van de debiteuren zou het een eerste pandrecht betreffen (het eerste pandrecht van de bank is immers vernietigd). Ten aanzien van de materiële activa betreft het een tweede pandrecht. Slechts één pandakte is geregistreerd (op 16 juni 2014) zodat alleen dit pandrecht geldig zou zijn. Ook dit pandrecht is door de curator vernietigd, op basis van art Faillissementswet. De pandhouder is een vennootschap die gelieerd is aan een van de directeuren-aandeelhouders van de Vennootschap. De rechtshandeling is bovendien verricht binnen een jaar voor het faillissement. Hierdoor geldt het wettelijk vermoeden dat de pandhouder wist van benadeling van schuldeisers. De pandhouder heeft zich tegen de vernietiging verzet, en het standpunt ingenomen dat de Vennootschap verplicht zou zijn tot het verstrekken van de zekerheden. In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken (1) op welke debiteuren het pandrecht, indien geldig, zou rusten en (2) of, mede gezien het belang van de kwestie als onder (1) bedoeld, een eventuele procedure noodzakelijk is. 5.4 Separatistenpositie In verband met het hogere voorrecht van de fiscus (zie par. 3.8) kan de bank geen gebruik maken van haar positie van separatist m.b.t. de bodemzaken (machines en kantoorinventaris). Tot op heden heeft de bank van haar separatistenpositie evenmin gebruik gemaakt m.b.t. de voertuigen (welke niet in vuistpand zijn genomen) en de debiteuren (die door de bank niet zijn aangeschreven). 5.5 Boedelbijdragen Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt eigendomsvoorbehoud. Per geval wordt nagegaan of voor een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Als dat het geval is worden Drukkerij Cabri B.V. Pagina 8 van 12

9 afspraken gemaakt over de uitlevering van de nog aanwezige zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Met de (belangrijkste) leveranciers is overeengekomen dat van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken (papier en inkt) gebruik wordt gemaakt in het kader van de voortzetting van de onderneming. Hiervoor zal een vergoeding worden betaald. 5.7 Reclamerechten Hierop is tot dusver geen beroep gedaan. 5.8 Retentierechten Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een retentierecht. Inventarisatie; contact met bank en bestuurder, bestuderen stukken van de bank. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Om de waarde van de onderneming en de daarmee verbonden activa zo veel mogelijk in stand te houden (in afwachting van een eventuele verkoop van de onderneming als geheel) heeft de curator de onderneming nog enige tijd voortgezet, na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris (artikel 98 Fw). Verkoop van de onderneming als geheel bleek echter niet mogelijk. Vervolgens is met de in par bedoelde koper een overeenkomst gesloten, op basis waarvan deze voor eigen rekening en risico de exploitatie mag voortzetten tot 3 oktober 2014, met gebruikmaking van de bedrijfspanden, machines, voertuigen en het personeel (gedurende de opzegtermijn). De kosten van de voortzetting worden vanuit de boedel betaald, maar de koper vrijwaart de boedel voor deze kosten (met uitzondering van salarissen en huur van de panden). De koper heeft ter dekking van deze kosten een voorschot betaald. Om het personeel te motiveren, heeft de curator aan alle werknemers die zich voldoende inzetten, een bonus toegezegd van 400 netto per werknemer op basis van fulltime (of een bedrag pro rata voor diegenen die parttime werken). Ook deze kosten zijn door de koper gedekt. 6.2 Financiële verslaglegging Een vergoeding voor de voortzetting is verdisconteerd in de koopprijs die in par is genoemd. De voortzetting levert de boedel verder geen kosten of inkomsten op. Verwezen wordt naar de kopjes Kosten exploitatie en (Voorschot) vergoeding kosten exploitatie in het financieel verslag. Aan het eind van de voortzettingsperiode zullen de betaalde kosten zijn gedekt door de vergoeding, zodat de som van deze posten op 0 uitkomt. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 9 van 12

10 Er is met de doorstartende partij onderhandeld over de wijze van voortzetting en de daaraan te verbinden voorwaarden. De curator heeft er voorts op toegezien dat de belangrijkste leveranciers, verzekeraar en andere derden de levering van goederen en diensten continueren. Doorstart 6.3 Beschrijving Niet van toepassing. Na 3 oktober 2014 zal de onderneming op de huidige locatie ophouden te bestaan. De bedrijfsinventaris zal worden verkocht. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Deze punten zijn niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het kantooradres in Lelystad. In verband met de tijdelijke voortzetting is een aantal stukken aldaar achtergebleven. De belangrijkste stukken uit de administratie (zoals grootboek, bankafschriften, overeenkomsten, debiteurenadministratie en jaarrekeningen) zijn aan de curator afgegeven. 7.2 Depot jaarrekeningen Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap in de afgelopen 3 jaar telkens tijdig gedeponeerd. 7.3 Controleverklaring accountant In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Een eventuele verplichting tot volstorting zou inmiddels verjaard zijn, aangezien de vennootschap in 1986 is opgericht. De curator doet hier verder geen onderzoek naar. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator moet hier nog onderzoek naar doen. Drukkerij Cabri B.V. Pagina 10 van 12

11 7.6 Paulianeus handelen De verpanding van de debiteuren aan de bank en de verpanding van alle activa aan een vennootschap van een van de aandeelhouders (zie par. 5.3) is als paulianeus aan te merken. Diverse onderzoekswerkzaamheden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement. De exploitatiekosten (zie par. 6.1), worden door de koper vergoed. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen vordering ingediend. De Vennootschap vormt een fiscale eenheid omzetbelasting met Arno Vastgoed B.V. en een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met 1H2R Nederland B.V. en Arno Vastgoed B.V. De belastingschulden van laatstgenoemde partijen worden in het verslag en op de crediteurenlijst niet apart vermeld. Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen van genoemde vennootschappen. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend 8.4 Andere preferente crediteuren Er is door 1 andere preferente crediteur een vordering ingediend voor een bedrag van , Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn 35 concurrente vorderingen bij de curator ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zullen de boedelvorderingen (incl. salaris van het personeel) het boedelactief overtreffen, zodat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel (art. 16 Fw). Drukkerij Cabri B.V. Pagina 11 van 12

12 Het aanschrijven van de crediteuren en het plaatsen van de ingediende vorderingen op de crediteurenlijst. 9. Procedures De boedel is niet betrokken in procedures. 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Deze punten zijn niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: - na het einde van de periode van de voortzetting: verkoop van de bedrijfsmiddelen. Dit zal door middel van een veiling gebeuren; - het innen van de debiteuren; - het afwikkelen van het geschil met ING en de aandeelhouder over de geldigheid van hun respectievelijke pandrecht op de debiteuren; - nader onderzoek naar de boekhouding Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op 17 december 2014 Almere, 18 september 2014 G. Kuijper curator Drukkerij Cabri B.V. Pagina 12 van 12

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie