Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo"

Transcriptie

1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo TOELICHTINGSNOTA (tekst)

2 INHOUDSTAFEL LEIDINGSTRAAT LOMMEL HAM TESSENDERLO... 2 A. AANLEIDING EN SITUERING... 2 A.1 Aanleiding en verantwoording... 2 A.2 Situering... 3 B. UITVOERING GEVEN AAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN... 4 B.1 Hoofdtransportleidingen voorzien in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen... 4 B.2 Bundelingprincipe... 4 C. MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU... 5 D. BESCHRIJVING VAN HET TRACÉ... 6 E. BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND... 7 E.1 Bestaande feitelijke toestand... 7 E.2 Juridisch kader... 7 E.3 Planningscontext... 8 F. RUIMTEBALANS... 8 G. VERTALING VAN INHOUDELIJKE ELEMENTEN NAAR VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN... 9 G.1 Leidingstraat... 9 H. OP TE HEFFEN BEPALINGEN...12

3 Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo A. Aanleiding en situering Voorliggend document is de toelichtingsnota bij een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de zin van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat: - een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; - de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer; - een weergave van de feitelijke en juridische toestand; - de relatie met het ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; - een opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en opgeheven worden. Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. De teksten en grafische plannen van de toelichtingsnota hebben als dusdanig geen verordenende kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het geheel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De stedenbouwkundige voorschriften zijn, ter informatie, ook opgenomen in het tekstgedeelte van deze toelichtingsnota. A.1 Aanleiding en verantwoording Het verbruik van aardgas in Vlaanderen neemt over de langere termijn bekeken, toe. Om de bevoorrading van de distributiemaatschappijen, de bedrijven en particuliere verbruikers in de provincies Limburg en Antwerpen te kunnen blijven verzekeren, is de uitbreiding van het aardgasnetwerk noodzakelijk. De aanleg van de aardgasvervoerleiding tussen Lommel en Tessenderlo kadert in een project van Fluxys om haar netwerk in de provincies Limburg en Antwerpen uit te breiden. De nieuwe aardgasvervoerleiding tussen Lommel en Tessenderlo staat in de eerste plaats in het teken van de bevoorrading van een nieuw te bouwen elektriciteitscentrale (400 MW STEG - stoom en gas) op te terreinen van Tessenderlo Chemie. Voor deze gasgestookte elektriciteitscentrale is een belangrijk volume gas vereist. De bestaande leidingen beschikken niet over voldoende capaciteit om dit volume te leveren. Daarom dient de nieuwe leiding aangetakt te worden op de bestaande aardgasleiding op hoog calorisch gas tussen Dilsen en Lommel, die werd aangelegd in Deze aardgasleiding werd opgenomen in het goedgekeurde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen-Lommel (BVR 20 februari 2004). Ook de aanleg van een aardgasvervoerleiding tussen Dilsen (Boslaan) en Dilsen (Stokkem-Molenveld) staat in het teken van de versterking van het aardgasnetwerk op hoog calorisch gas in Noord-Limburg en voor het leveren van voldoende gas voor de nieuw te bouwen elektriciteitscentrale ter hoogte van Tessenderlo Chemie. Voor deze verbinding wordt een afzonderlijk gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. In de tweede plaats wil Fluxys met de aanleg van deze verbinding mogelijk maken dat de grote industriële eindverbruikers in de regio Geel Tessenderlo Beringen overschakelen van een laag op een hoog calorische aardgasleiding. Om deze reden wordt de leiding aangelegd met een diameter van 600mm. Omdat de bestaande leidingen over onvoldoende capaciteit beschikken voor het vervoer van hoog calorisch gas dat noodzakelijk is voor de voeding van de op te richten elektriciteitscentrale, is de aanleg van een nieuwe verbinding noodzakelijk. Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 2/12

4 A.2 Situering Het tracé is gesitueerd in de provincies Limburg en Antwerpen, op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel, Balen, Ham en Tessenderlo. De volledige lengte van het tracé bedraagt ongeveer 23 km. Het tracé wordt opgedeeld in twee delen: een verbinding tussen Lommel en Ham waarvan de diameter 600 mm bedraagt (19,5 km) en een aftakking vanuit Ham naar Tessenderlo waarvan de diameter 350 mm bedraagt (3,7 km). Het gedeelte tussen Ham en Tessenderlo is een bediening van het bedrijf Tessenderlo Chemie. Het tracé start met een aftakking op de bestaande leiding Dilsen- Lommel ter hoogte van het bestaande station Lommel (Eksel). Hier zal een schraapkolfstation worden voorzien. Ter hoogte van de Sluisstraat te Ham wordt een driehoeksknooppunt voorzien om in de toekomst bijkomende verbindingen mogelijk te maken. Vanaf hier loopt het tracé tot aan het bestaande station Ham (Kwaadmechelen). Dit bestaande station zal worden uitgebreid met een schraapkolfstation. Vanaf het station Ham (Kwaadmechelen) loopt het tracé tot de Fabriekstraat in Tessenderlo waar een schraapkolfstation wordt voorzien. De relatie van het nieuwe tracé met het netwerk wordt op onderstaande kaart van het leidingschema verduidelijkt. Het nieuwe tracé wordt hier gevormd door de stippellijn tussen Tessenderlo en Lommel. Door het nieuwe tracé ontstaat er een verbinding tussen Tessenderlo, de verbinding Dilsen-Lommel met de nieuwe verbinding tussen Dilsen en de Nederlandse grens en de zuidelijke leiding via s Gravenvoeren en Berneau. Figuur 1: leidingschema regio Noord Limburg (bron Fluxys) Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 3/12

5 B. Uitvoering geven aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen B.1 Hoofdtransportleidingen voorzien in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1 bepaalt dat hoofdtransportleidingen op Vlaams niveau worden geselecteerd en in ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd. Tot de hoofdtransportleidingen behoren: de internationale transitleidingen op het grondgebied van het Vlaams Gewest; de transportleidingen op het grondgebied van het Vlaams gewest die een rechtstreekse aansluiting vormen met de internationale transitleidingen; de transportleidingen die de poorten, de economische knooppunten en de economische netwerken onderling verbinden. De nieuwe leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo maakt deel uit van het transportnetwerk dat het noordelijk deel van de provincie Limburg, een deel van de Antwerpse Kempen en delen van het economisch netwerk Albertkanaal bedient en wordt aldus beschouwd als een hoofdtransportleiding. B.2 Bundelingprincipe In functie van een efficiënt ruimtegebruik en om te verhinderen dat de toename van leidingen de onbebouwde ruimte verder versnippert, de ruimtelijke kwaliteit vermindert en tot aantasting van het fysisch systeem en het ecologisch functioneren leidt, worden hoofdtransportleidingen maximaal gebundeld met lijninfrastructuur van Vlaams niveau. Het voorgestelde tracé volgt waar mogelijk bestaande infrastructuur. Er wordt gebundeld met de Fluxysleidingen Eksel Tessenderlo, Kwaadmechelen Geel en Kwaadmechelen Tessenderlo, met een 380 kv-hoogspanningslijn, de goederenspoorlijn Tienen-Mol en de E313. Omdat er op de voorgenomen verbinding geen infrastructuur van Vlaams niveau beschikbaar is kan er niet overal gebundeld worden. Voor het bepalen van het tracé waar bundeling niet mogelijk is werd anderzijds ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande functies en gewestplanbestemmingen als wonen, bedrijvigheid en natuurwaarden. In toepassing van het bundelingsprincipe wordt het tracé van de aan te leggen leiding voorzien als een leidingstraat. Daardoor kan het tracé in de toekomst eventueel gebruikt worden voor bijkomende leidingen. Een leidingstraat is een symbolische aanduiding in overdruk die geldt als juridische basis voor de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningen voor leidingen in parallellisme met de bestaande leiding(en). De aanduiding in overdruk houdt in dat de bestemmingen van de plannen van aanleg (de gewestplannen) van toepassing blijven. Een leidingstraat heeft geen specifiek bepaalde breedte en bepaalt ook niet het aantal leidingen dat gerealiseerd kan worden, of de tussenafstand tussen leidingen. Wel is bepaald dat de beschikbare ruimte optimaal gebruikt moet worden. Onnodige ruimteconsumptie moet dus vermeden worden. Bij de beoordeling van concrete aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen moet dus beoordeeld worden of de aanvraag verenigbaar is met deze bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan en eventuele andere juridische regels. Het aanduiden van een leidingstraat heft uiteraard ook geen andere juridische bepalingen op, zoals bijvoorbeeld uit de milieuwetgeving. Ter hoogte van de kruising met de Hulsterweg in Tessenderlo en de Egstraat in Ham wordt het tracé aangeduid als een leidingstrook. Het gaat om de kruising met woonstraten. Ter hoogte van deze kruisingen wordt de breedte van de strook waarin leidingen mogelijk zijn precies bepaald door het aanduiden van de betrokken percelen. Aan de Hulsterweg gaat het om perceel nummer 863A2. Dit perceel is in het gewestplan bestemd als woongebied met landelijk karakter en wordt wat de grondkleur betreft, bestemd als agrarisch gebied. Ter hoogte van de Oosthamsesteenweg gaat het om perceel nummer 343 B. Ter hoogte van de Pijnvenstraat in Lommel is die benadering niet nodig en niet aangewezen omdat de leiding daar voorzien is in de openbare weg. 1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Gewenste Ruimtelijke Structuur, Pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, p Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 4/12

6 C. Maatregelen ter bescherming van het milieu Volgens de bepalingen van art van het decreet betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage (5/4/1995) en het uitvoeringsbesluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage, valt de leidingstraat Lommel (Eksel) Ham (Kwaadmechelen) Tessenderlo (Fabriekstraat) onder de bijlage II-projecten. Dit wil zeggen dat het project MER-plichtig is. Op 11 april 2008 werd het MER voor de leidingstraat goedgekeurd. De informatie aangeleverd in het project-mer kan dienen als milieubeoordeling bij het RUP, voor zover voldaan wordt aan de bepalingen van hoofdstuk II van het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995, houdende algemene bepalingen inzake milieueffect- en de veiligheidsrapportage. Dit kan, sinds de wijziging van de plan-merregelgeving indien de plenaire vergadering ten laatste op 31 mei 2008 plaatsvindt. In het MER werden volgende disciplines onderzocht: bodem en water (grondwater, oppervlaktewater), fauna & flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens en geluid. In het MER worden verschillende alternatieve tracés vergeleken. Voor de besproken disciplines komen er verschillende alternatieven naar voren, in dewelke het minst milieueffecten verwacht worden. De verschillen tussen de onderzochte alternatieven zijn in de meeste gevallen zo klein dat ze als weinig significant beschouwd kunnen worden. De verschillende alternatieven ontlopen elkaar erg weinig in de beoordeling van de verwachte milieueffecten. De initiatiefnemer van het projectmer, Fluxys, beschouwt de aanleg van de aardgasleiding via het basistracé, ter hoogte van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het Albertkanaal aangevuld met alternatief 8, als het meest wenselijk alternatief. Om de mogelijke negatieve impact te beperken worden er milderende maatregelen opgenomen in het MER. Ter hoogte van de kruising met de Grote Nete wordt geopteerd voor een gestuurde boring. Er worden ook 14 persingen voorzien, onder meer ter hoogte van beken met een goede structuurkwaliteit. Ter hoogte van het Pijnven wordt opgelegd om de werkstrook te beperken tot 21m. De milderende maatregelen hebben voornamelijk betrekking op de uitvoeringstechniek en hoeven niet vertaald te worden naar het ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook de breedte van de werkstrook wordt in principe niet in de stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd. Aangezien dit in het MER toch een belangrijke milderende maatregel is voor het beperken van de impact op het Pijnven wordt de maatregel toch opgenomen in de toelichtende kolom bij de stedenbouwkundige voorschriften. Een aantal milderende maatregelen zijn reeds voorzien in de (typebepalingen van de) stedenbouwkundige voorschriften. Passende beoordeling Het geplande tracé Lommel Ham Tessenderlo doorkruist een vogelrichtlijngebied en twee habitatrichtlijngebieden. In de omgeving van het tracé bevinden zich talrijke natuurgebieden. Omwille van deze ligging werd in het MER een passende beoordeling opgenomen. Deze passende beoordeling werd geadviseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos op 8 april De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd indien alle plaatsen waar de leiding alluviaal bos of habitattype 91 E 0 of 91D0 op een venige bodem doorkruist via een horizontaal gestuurde boring gepasseerd worden. Voor de twee habitatrichlijngebieden Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor en Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebied en het vogelrichtlijgebied Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek, blijkt dat er telkens een twee- tot vijftal soorten zijn die een negatief effect zouden kunnen ondervinden door de geplande werkzaamheden. Bij uitvoering van het project zullen een aantal biologische interessante zones een belangrijke vegetatiewijziging ondergaan, treedt in enkele venige- en natte zandleem-zones verdichting op (en in diezelfde zones bestaat ook de kans op wijziging in kwel- en grondwaterpatronen), wordt de structuurkwaliteit van een aantal waterlopen aangetast, treedt lokaal verruiging en verdroging op, en worden (wellicht) een aantal rustbehoevende diersoorten verstoord. Voor alternatief tracé 8 wordt vermeld dat het qua effect te vergelijken is met het basistracé, waarbij er wellicht iets meer kwelimpact aan de orde is. Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 5/12

7 Mits de naleving van de milderende maatregelen, als de toepassing van horizontaal gestuurde boring, kan over het algemeen worden gesteld dat er geen significante effecten zijn op de soorten, habitats en avifauna in het projectgebied. Watertoets: In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid (18 juli 2003) moet bij de opmaak van een plan een watertoets gebeuren. In het MER werd een watertoets opgenomen. Daaruit blijkt dat Bij een eventuele bemaling van de sleuf zal er zich een beperkte grondwaterstandsdaling voordoen. In de meeste gevallen blijft de bemalingstraal binnen de werkstrook, lokaal kan de bemalingstraal de werkstrook in zee beperkte mate overschrijden. Bij de aanleg van de leiding worden verscheidene waterlopen met een slechte tot matige structuurkwaliteit en één waterloop met een waardevolle structuur gekruist, die nadien terug hersteld zullen worden. Dit kan worden beschouwd als een lokaal en beperkt negatief effect; de aanleg, werking en aanwezigheid van de leiding en de geplande stations veroorzaken geen significante bijkomende risico s voor overstroming. D. Beschrijving van het tracé Bij de bepaling van het tracé werd uitgegaan van de noodzakelijke knooppunten, namelijk de aftakking op de bestaande leidingstraat Dilsen-Lommel ter hoogte van Lommel (Eksel), het op te richten station te Ham (Sluisstraat) en de aansluiting op de terreinen van Tessenderlo Chemie ter hoogte van de Fabriekstraat. Hierbij werd het tracé gebundeld met bestaande Fluxysleidingen met beperkte diameter: Eksel Tessenderlo, Kwaadmechelen Geel en Kwaadmechelen Tessenderlo, met een 380 kv-hoogspanningslijn en de goederenspoorlijn Tienen-Mol. Voor de overige delen van het tracé werd zoveel mogelijk getracht woningen, bedrijven en natuurwaarden te ontzien. Het bestaande station Lommel (Eksel) zal worden uitgebreid met een schraapkolfstation. Dit station bevindt zich ter hoogte van het natuurgebied Pijnven. Voor deze uitbreiding wordt op het grafisch plan een zone voor openbaar nut voorzien. Het tracé loopt in parallel met de bestaande Fluxys-leiding Eksel-Tessenderlo in een dreef (fietspad) van het bosgebied Pijnven. Ter hoogte van de woonstraat Ekselsebaan wijkt het tracé lokaal af van de Fluxysleiding Eksel-Tessenderlo, om daarna weer parallel te lopen met de bestaande leiding. De leiding bevindt zich hier op het grondgebied van Hechtel-Eksel en doorkruist het vogelrichtlijngebied Militair Domein en Vallei van de Zwarte Beek, het habitatrichtlijngebied Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebied en het VEN-gebied De vallei van de Grote Nete bovenstrooms. Vanaf de kruising met de Grote Nete loopt het tracé parallel met de 380 kv hoogspanningslijn tussen Eksel en Kwaadmechelen in westelijke richting en kruist het kanaal van Beverlo (Kanaal Leopoldsburg Lommel). Ter hoogte van de kruising met de Vinkenstraat en de spoorlijn Antwerpen Hasselt wordt afgeweken van dit parallellisme om bestaande woonlinten te vermijden. Op dit gedeelte van het tracé zijn geen infrastructuren beschikbaar waarmee gebundeld kan worden. Het tracé loopt verder in zuidwestelijke richting en kruist het habitatrichtlijngebied Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor. Het tracé volgt ongeveer de gemeentegrens tussen Balen en Ham, waarbij natuurgebied en woonlinten worden vermeden. Na de kruising met de Olmensesteenweg loopt het tracé door agrarisch gebied met ecologische waarde Gerhoevenheide en loopt door een beschermingszone voor grondwater. Het tracé bevindt zich nu op het grondgebied van de gemeente Ham. Na de kruising met de Broekstraat loopt het tracé in westelijke richting om het kanaal Dessel-Kwaadmechelen te kruisen. Tussen de kruising met het kanaal Dessel-Kwaadmechelen werd een tracé bepaald waarbij het natuurgebied De Rammelaars wordt vermeden en waarbij verder de impact op de landbouw zo beperkt mogelijk is. Het tracé volgt ten noorden van het Albertkanaal de weg aan de voet van het dijktalud en kruist het Albertkanaal parallel met de Staatsbaan. Het tracé volgt maximaal de Staatsbaan en kruist daarbij het eigendom van het transportbedrijf Antrago volgens een tracé dat hiertoe vrijgehouden werd bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning op 12 november In de praktijk kan gebruik gemaakt worden van een strook van ongeveer 20 meter breedte waarin ook de Maasbeek gelegen is waarvoor ook een bouwvrije strook van 10 meter geldt. Omdat de mogelijkheden in deze strook beperkt zijn wordt in het voorontwerp GRUP Ham-Zwartenhoek ook voorzien dat leidingen kunnen aangelegd worden in parallellisme met de te voorziene Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 6/12

8 goederenspoorlijn. Ook hier is geopteerd voor een tracé dat een minimale impact zal hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein. De aanleg van het driehoeksknooppunt 2 aan de Sluisstraat wordt mogelijk gemaakt binnen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein Zwartenhoek zodat er in dit plan geen specifieke aanduiding voor noodzakelijk is. Het tracé doorkruist de lob van de op- en afrit 25 Kwaadmechelen en loopt verder parallel met de E313 tot de kruising met de spoorlijn Tienen-Mol (goederenspoorlijn). Hier eindigt het tracé ter hoogte van het bestaande station Ham (Kwaadmechelen). Dit station zal verder worden uitgebouwd met een schraapkolfstation. Voor dit station (incl. de voorziene uitbreiding) wordt op het grafisch plan een zone voor openbaar nut voorzien. Het tracé volgt van hieruit de goederenspoorlijn in zuidelijke richting, waar het samenvalt met een bestaande Fluxys-leiding. Ter hoogte van de gemeentegrens tussen Ham en Tessenderlo buigt het tracé af om in zuidelijke richting verder te gaan tot aan het nieuwe te bouwen schraapkolfstation ter hoogte van Tessenderlo (Fabriekstraat). De leiding kruist hier het natuurgebied Waterhoek, het woonlint Hulsterweg en loopt dan parallel met een bufferzone. Het plangebied is in de visie voor landbouw, natuur en bos, regio Neteland, gelegen in de deelgebieden Brongebied Grote Nete en Grote en Molse Nete. Het deel van het tracé gelegen tussen het kanaal van Beverlo en het Albertkanaal is grotendeels gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De herbevestigde agrarische gebieden voor de regio Neteland werden definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 december E. Bestaande feitelijke en juridische toestand E.1 Bestaande feitelijke toestand De bestaande feitelijke toestand wordt grafisch weergegeven op de hieronder vermelde kaarten. Kaart 0. Situering Kaart 1. Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen Opmerking: Het tracé is louter ter informatie weergegeven op de situering en op de luchtfoto omwille van de leesbaarheid. Enkel de aanduiding van het plangebied op de bijlage I, verordenend grafisch plan, heeft een verordenende waarde. E.2 Juridisch kader De bestaande juridische toestand wordt grafisch weergegeven op de hieronder vermelde kaarten. Kaart 2: Bestaande juridische toestand: gewestplan. Kaart 3: Bestaande juridische toestand: andere plannen Opmerking: Het tracé is louter ter informatie weergegeven op de kaarten juridische toestand omwille van de leesbaarheid. Enkel de aanduiding op de bijlage I, verordenend grafisch plan heeft een verordenende waarde. 2 Een driehoeksknooppunt zorgt ervoor dat er in de toekomst een aftakking kan worden gerealiseerd. OP het aan te leggen driehoeksknooppunt ter hoogte van het station Ham (Sluisstraat) wordt de bestaande leiding Kwaadmechelen-Geel aangetakt. Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 7/12

9 Type plan Gewestplan Gewestplan nr. 17 Herentals Mol (KB ) Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Gewestplan nr. 18 Neerpelt Bree (KB ) RUP Wijckmans te Ham (BVR ) Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Algemene of bijzondere plannen van aanleg / Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen. BPA Oprit Genendijkerveld (gemeente Ham, MB ) BPA Hulst (gemeente Tessenderlo, MB ) Verkavelingsvergunningen Habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden Vogelrichtlijngebied Militair Domein en Vallei van de Zwarte Beek Habitatrichtlijngebieden Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebied en Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor Beschermde dorpsgezichten, landschappen, monumenten en stadsgezichten Overige erfgoedelementen Beschermd landschap De Rammelaars te Ham (MB ) Ankerplaats Grote Netevallei te Balen met De Most Ankerplaats Rammelaars Natuur- en bosreservaten Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), decreet Natuurbehoud Beschermingszones grondwater Natuurreservaat Gerhoeven De Rammelaars VEN-gebied De vallei van de Grote Nete bovenstrooms Ja E.3 Planningscontext Type Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld door Vlaamse regering op 23/09/97 bindende bepalingen bekrachtigd door Vlaams Parlement op 17/12/97 Inhoudelijke elementen Ontwikkelingsperspectieven voor hoofdtransportleidingen (Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen pagina 513 ev.) Binnen de technische beperkingen is het vervoer via pijpleidingen een te stimuleren duurzamer alternatief voor het vervoer over de weg; Bundeling van leidingen met andere lijninfrastructuur wordt maximaal nagestreefd in functie van efficiënt ruimtegebruik en om versnippering en aantasting van onbebouwde ruimte te beperken (binnen de wettelijke beperkingen en binnen het BATNEEC- principe). F. Ruimtebalans De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op de ruimteboekhouding uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is weergegeven in volgende ruimtebalans. De impact is beperkt tot de bestemmingswijziging voor de stations te Lommel (Eksel) en Ham (Kwaadmechelen). De aanduiding van de leidingstraat en leidingstrook gebeurt door middel van een overdruk en heeft geen impact op de ruimtebalans. Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 8/12

10 Bestemmingscategorie Huidige gewestplanbestemmin gen in het plangebied Bestemmingen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Verschil Wonen 0,01 ha 0 ha - 0,01ha Reservaat en natuur 0,5 ha 0 ha - 0,5 ha Landbouw 1 ha 0,01 ha - 1 ha Overige bestemmingen 0 ha 1,5 ha + 1,5 ha G. Vertaling van inhoudelijke elementen naar verordenende voorschriften G.1 Leidingstraat Ruimtelijke opties Stedenbouwkundig voorschrift Art. 1. Leidingstraat symbolische aanduiding in overdruk Een leidingstraat wordt symbolisch aangegeven als een overdruk wat betekent dat de grenzen van de leidingstraat niet vast liggen. Ter hoogte van het Pijnven (Lommel) wordt in het project-mer een maximale werkstrook van 21 meter vastgelegd. Dit zal bij de uitvoering van de aanlegwerken nageleefd worden maar heeft geen impact op de breedte van de leidingstraat. Aanhorigheden van een leidingstraat zijn de constructies of gebouwen die nodig of nuttig zijn om de leidingen te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen bovengronds of ondergronds aangebracht zijn. Voor welke stoffen de leidingen gebruikt zullen worden, wordt niet vastgelegd; dit is niet ruimtelijk relevant. In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van ondergrondse transportleidingen en hun aanhorigheden. Nieuwe leidingen worden gerealiseerd in functie van het optimaal ruimtegebruik van de leidingstraat. De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming. De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht. (symbolische aanduiding in overdruk) Een leidingstrook wordt in overdruk aangegeven wat betekent dat de grenzen van de leidingstrook vastliggen. Art. 2. Leidingstrook In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van ondergrondse transportleidingen en hun Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 9/12

11 Ruimtelijke opties Aanhorigheden van een leidingstrook zijn de constructies of gebouwen die nodig of nuttig zijn om de leidingen te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen bovengronds of ondergronds aangebracht zijn. Stedenbouwkundig voorschrift aanhorigheden. Nieuwe leidingen worden gerealiseerd in functie van het optimaal ruimtegebruik van de leidingstraat. De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming. De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht. Art. 3. Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen Het gebied wordt bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, concreet voor een station voor transport van aardgas. De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk. Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, meer bepaald voor boven- en ondergrondse constructies en installaties die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van ondergrondse leidingen. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van deze specifieke gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten. Indien ervoor wordt geopteerd om de visuele inpassing te realiseren door afscherming van de constructies en installaties, gebeurt dit bij voorkeur door het aanleggen van een groenscherm. Voor de bovengrondse constructies en installaties moeten maatregelen genomen worden voor een ruimtelijke en visuele inpassing in de omgeving. Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Over dit agrarisch gebied is een overdruk leidingstrook aangebracht zodat de onderstaande bepalingen in samenhang met de bepalingen van deze overdruk moeten gelezen worden. Dit betekent dat deze gronden een agrarisch gebruik kunnen hebben maar er geen nieuwe landbouwbedrijfsgebouwen of andere Artikel 4. Agrarisch gebied Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten. Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de woning van de exploitanten bevatten, alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten voor zover die een Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 10/12

12 Ruimtelijke opties gebouwen opgericht kunnen worden die de aanleg van transportleidingen zouden hypothekeren. Naast landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de volgende activiteiten eveneens toegelaten: hoevetoerisme (dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), verkoop van eigen landbouwproducten, zorgboerderijen en landbouweducatie voor zover dat een integrerend deel uitmaakt van een leefbaar bedrijf, waterverzamelbekken op niveau van het bedrijf, kleinschalige werken om erosie te vermijden of te bestrijden. Verblijfsgelegenheid moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen: het gaat om verblijfsgelegenheid binnen de bestaande gebouwen en ondergeschikt aan het landbouwbedrijf. Het voorzien in verblijfsgelegenheid moet proportioneel bekeken worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de sectorale wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om hoevetoerisme, het ter beschikking stellen van slaapruimten en sanitair voor jeugdkampen of het voorzien van sanitair voor hoevekamperen. Onder landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het beroepsmatig kweken van planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw. Tuinaanlegbedrijven die planten of bomen kweken of conditioneren over een minimumoppervlakte van ongeveer een vierde hectare vallen hier ook onder. Tuinaanlegbedrijven die alleen machines stallen niet. Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond van artikel 35 van het Veldwetboek. Vergunningsaanvragen voor permanente bebossing moeten met de nodige omzichtigheid beoordeeld worden aangezien met dit ruimtelijk uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de landbouw. Dit geldt in mindere mate voor tijdelijke bebossing. Stedenbouwkundig voorschrift integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaken. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer; 2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen; 3. de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden. Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 11/12

13 H. Op te heffen bepalingen De bestemming natuurgebied wordt opgeheven ter hoogte van het op te richten station Lommel (Eksel). De bestemming agrarisch gebied wordt opgeheven ter hoogte van het op te richten station Ham (Kwaadmechelen). Ter hoogte van de Hulsterweg in Tessenderlo wordt voor het perceel 863A2 de bestemming woongebied met landelijk karakter opgeheven. De bestemming leidingstraat en leidingstrook is een overdruk zodat de andere bestemmingen van het gewestplan en van de BPA s Oprit Genendijkerveld (gemeente Ham, MB ) en BPA Hulst (gemeente Tessenderlo, MB ) geldig blijven. Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo 12/12

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst)

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst) INHOUDSTAFEL LEIDINGSTRAAT DILSEN... 2 A. AANLEIDING EN SITUERING... 2 A.1 Aanleiding en verantwoording... 2 A.2 Situering...

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel - Haaltert

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel - Haaltert gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel - Haaltert Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur-, bos- en landbouwgebieden Jongenbos en vallei van de Mombeek

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Leidingstraat Zomergem en Zelzate

Leidingstraat Zomergem en Zelzate gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Zomergem en Zelzate Bijlage 3 TOELICHTINGSNOTA Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Dilsen en Lommel

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Dilsen en Lommel Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Dilsen en Lommel BIJLAGE 3 : TOELICHTINGSNOTA (TEKST) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan VTN-leiding Voeren - Opwijk A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering De vraag naar aardgas in België

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1. Natuurgebied Artikel. 1.1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo - Diest

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo - Diest gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo - Diest bijlage IIIa: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 4 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

WOONGEBIEDEN AANVULLENDE AANDUIDINGEN

WOONGEBIEDEN AANVULLENDE AANDUIDINGEN Gewestplan : legende en voorschriften. Daar waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg van kracht is, gelden de voorschriften uit de gewestplannen. Hier vindt u de legende bij

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro. Stedenbouwkundige voorschriften Het ontwerp GRUP Winning van oppervlaktedelfstoffen zand-

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Herentals - Mol. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 28/07/78)

Herentals - Mol. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 28/07/78) Herentals - Mol 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 28/07/78) 0910 Aan de bestaande landbouwbedrijven gelegen in een gebied dat als een agrarisch gebied met ecologisch belang is aangeduid

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Regiostelplaats Antwerpen-Oost Antwerpen/Wijnegem A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP SCHELDEPOLDERS HINGENE

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP SCHELDEPOLDERS HINGENE ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP SCHELDEPOLDERS HINGENE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. ERFGOEDLANDSCHAP...

Nadere informatie

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Bossen van Averbode Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo Diest (herneming)

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo Diest (herneming) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo Diest (herneming) bijlage IIIa: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Leuven. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98)

Leuven. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98) Leuven 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98) 0912 Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel RAVELS T ILBURG K AN AAL D ESSEL - SCHO TEN N 12 MERKSPLAS N 119 N 124 O O STH O VEN TU RN H O U T BEERSE O U D -T U RN H O U T N 12 VO SSELAAR PAPEN BRU G GE SCH O RVO O RT N 18 MO L AN TWERPEN N A 2007

Nadere informatie

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Ter Beke ontwerp mei 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel ; Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spartacus: lijn Hasselt-Maastricht tussen Diepenbeek en Bilzen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Stad Menen Ruimtelijk Uitvoeringsplan 9-1 Woonstrategie buitengebied

Stad Menen Ruimtelijk Uitvoeringsplan 9-1 Woonstrategie buitengebied Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonstrategie buitengebied 009- Menen Goedkeuringsbeslissing

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 Stadsontwikkeling / Vergunningen

college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 Stadsontwikkeling / Vergunningen college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 B-punt Stadsontwikkeling / Vergunningen 62 2016_CBS_05279 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Bijzondere procedure. Ongunstig

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Schulensbroek Bijlage III: toelichtingsnota tekst

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf / Zellik gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf BOMACO TE ZELLIK Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 Inhoudsopgave!& ")/ & 7 4 4 7/ /

Nadere informatie