Sleutels van de proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sleutels van de proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving"

Transcriptie

1 Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011

2 Deze sleutels van de proeftoetsen horen bij de zesde, herziene uitgave van Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving van Nelleke Koot Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoe dingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk, 1998 Zesde, herziene druk 2011 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 740

3 Proeftoets 1 Kennis van de Nederlandse samenleving 85 vragen of meer goed = 85% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 In welk deel van de wereld ligt Nederland? Amerika Europa 2 Welk land ligt ten oosten van Nederland? Frankrijk Duitsland 3 Nederland is dichtbevolkt dunbevolkt 4 Wat gebeurt er als er geen dijken en duinen waren? Dan loopt een groot deel van Nederland onder water. Dan moeten er meer windmolens komen. 5 Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam Den Haag 6 De belangrijkste haven van Europa ligt bij Amsterdam Rotterdam 7 Waar ligt de Randstad? in het westen in het oosten 8 Waarin heeft Nederland het meeste werk? de industrie de dienstensector 9 Waarom komen de meeste asielzoekers naar Nederland? Ze zijn op de vlucht voor oorlog of geweld. Ze willen werken. 10 Wat is waar? De staatsgodsdienst in Nederland is het christendom. In Nederland heb je vrijheid van godsdienst. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 3/32

4 11 Sinterklaas wordt gevierd op 11 november 5 december 12 Wat viert men op 30 april? Koninginnedag Moederdag 13 Op 4 mei viert men in Nederland de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. 14 Wat doe je als je buurman is doodgegaan? Je condoleert de familie of stuurt een condoleancekaart. Je stuurt een bloemetje en een condoleancekaart. 15 Je geeft een hand: als je jezelf voorstelt. als je binnenkomt in de klas. 16 Nederlanders maken op het werk, op school en in hun vrije tijd veel afspraken. 17 Waarom vragen Nederlanders zoveel? Ze willen weten of je wel te vertrouwen bent. Ze zijn geïnteresseerd en/of willen kennismaken. 18 Bij veel organisaties en bedrijven kun je zelf uitmaken wanneer je langs wilt komen. 19 Je bent niet tevreden over je huisarts. Wat doe je? Je zegt niets en gaat niet meer naar de huisarts toe. Je praat met de huisarts en/of zoekt een andere arts. 20 Huisartsen in Nederland zijn voorzichtig met medicijnen, omdat er veel bijwerkingen zijn. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 4/32

5 21 Wat is het verschil tussen een apotheek en een drogist? Medicijnen op recept kun je alleen krijgen bij de apotheek. Medicijnen op recept kun je alleen krijgen bij de drogist. 22 Wanneer ga je naar de huisartsenpost? Als je ziek wordt in het weekend. Als je ziek wordt op vakantie. 23 Waar ga je naartoe als je zwanger bent? naar de huisarts of verloskundige (vroedvrouw) naar de gynaecoloog in het ziekenhuis 24 Op het consultatiebureau wordt de baby (peuter) gecontroleerd en je kunt advies krijgen over de opvoeding. 25 Wanneer ga je naar de GGZ? Als je lichamelijk ziek bent. Als je psychische problemen hebt. 26 Waar kun je heen als je informatie of hulp nodig hebt op seksueel gebied? naar de thuiszorg of het ziekenhuis naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of huisarts 27 Welke zorgverzekering is verplicht? alleen de basisverzekering de basisverzekering en de aanvullende verzekering 28 Je zoekt een huurwoning. Wat moet je doen? Lid worden van een woningbouwvereniging en in de woonkrant zoeken. Naar een makelaar gaan en daar om advies vragen. 29 Waar moet je de aansluiting van gas, water en licht regelen? bij het energiebedrijf bij de woningbouwvereniging 30 Welke 2 verzekeringen zijn belangrijk als je een huis huurt? de aansprakelijkheidsverzekering en de zorgverzekering de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering 31 Wanneer kun je huurtoeslag aanvragen? Als je een dure huurwoning hebt. Als je een laag inkomen hebt en een huurwoning. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 5/32

6 32 Wie regelt het aansluiten van gas, water en licht in mijn nieuwe huurwoning? Dat doet de gemeente. Dat moet je zelf doen. 33 Het dak van je huurhuis lekt. Wie bel je? de woningbouwvereniging de loodgieter 34 Wat is een kabelaansluiting? een verbinding met een gezamenlijke antenne voor radio, tv en internet de belasting voor de radio en tv 35 De kranten, radio en televisie zijn vrij in het zeggen van hun mening. 36 De buren maken te harde muziek. Wat doe je? Je belt de politie. Je gaat eerst zelf praten met de buren. 37 Wat betekent eenoudergezin? een vader of moeder met kinderen een vrouw of man zonder kinderen 38 Wat is identificatieplicht? Je moet altijd een paspoort bij je hebben. Je moet altijd een identiteitsbewijs kunnen laten zien. 39 Je hebt een overtreding begaan. Wat gebeurt er? Je krijgt een officiële waarschuwing of een boete. Je krijgt een alternatieve werkstraf of je moet naar de gevangenis. 40 Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd betekent: Je mag tijdelijk in Nederland blijven. Je mag voor altijd in Nederland blijven. 41 Voor welke hulp kun je naar de sociaal raadslieden? voor advies over wetten, regelingen en formulieren voor hulp bij het zoeken naar een woning 42 Wanneer moet je je inschrijven bij het UWV WERKbedrijf? Als je werk zoekt. Als je in de gemeente staat ingeschreven. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 6/32

7 43 Wanneer krijg je kinderbijslag? Als je kinderen hebt onder de 18 jaar. Als je kinderen naar school gaan. 44 Waarom is je pincode geheim? Omdat er dan niemand geld op je rekening kan zetten. Omdat er dan niemand geld van je rekening kan halen. 45 Waar kun je huurtoeslag aanvragen? bij de Belastingdienst bij de gemeente 46 Wie regelt de kinderbijslag? de Sociale Verzekeringsbank de Dienst Uitvoering Onderwijs 47 Voor welke leeftijd is de gastouderopvang? van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 48 Kleine kinderen leren op de peuterspeelzaal om samen te spelen en ze leren de Nederlandse taal. 49 Op de basisschool zijn gemengde klassen. 50 Ouders kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de lessen die hun kind krijgt op school. 51 Welke 3 schooltypen zijn er in het voortgezet onderwijs? vmbo, havo, vwo mbo, hbo, wo 52 In Nederland ga je na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 53 Volwassenen kunnen ook naar het mbo. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 7/32

8 54 Je kunt studiefinanciering aanvragen als je ouder bent dan 30 jaar. 55 De meeste jongeren in Nederland kiezen hun eigen partner. 56 Wat doet een re-integratiebedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar werk. Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding. 57 Harde functie-eisen zijn: een diploma, werkervaring en een rijbewijs een diploma, werkervaring en verantwoordelijkheidsgevoel 58 In Nederland zijn diploma s erg belangrijk voor het vinden van werk. 59 Wat heb je nodig als je wilt werken? een identiteitsbewijs en een burgerservicenummer (BSN) een identiteitsbewijs en een curriculum vitae (cv) 60 De werknemer moet bij ziekte doorwerken. 61 Wat betekent nettosalaris? het salaris met premies en loonbelasting het salaris zonder premies en loonbelasting 62 Je hebt betaald werk. Je bent ziek. Je moet je ziekmelden bij de baas en als je beter bent moet je dit ook melden. 63 In Nederland heb je recht op medezeggenschap. 64 Wat zijn de voordelen van een eigen bedrijf? Je bent eigen baas en je kunt zelf dingen bepalen. Je werkt hard en je maakt veel winst. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 8/32

9 65 Je bent werkloos geworden. Het UWV beoordeelt of je een WW-uitkering krijgt. 66 Kees is 67 jaar. Hij is 30 jaar timmerman geweest. Nu is hij werkloos. Hij is getrouwd en heeft een zoon van 42 jaar. Welke uitkering krijgt hij? WW AOW 67 De koning van Spanje was: katholiek protestant 68 Koningin Beatrix en prins Willem Alexander stammen af van Willem van Oranje. 69 Wat is de VOC? een beroemd schip uit de gouden eeuw een vereniging van kleine scheepvaartbedrijven 70 Nederland heeft veel slaven verhandeld via Curaçao. 71 Hoe was de situatie van de arbeiders in de 19de eeuw? Ze moesten lang werken, maar kregen wel genoeg geld. Ze moesten lang werken en hadden een laag loon. 72 Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Hoe is Anne Frank bekend geworden? Zij schreef gedichten in de oorlog. De gedichten zijn later in een boek uitgegeven. Zij schreef een dagboek tijdens de oorlog. Het boek is later uitgegeven. 74 Wat is het gevolg van de watersnoodramp in 1953? Men heeft de afsluitdijk gemaakt. Men heeft het Deltaplan ontwikkeld. 75 Sinds de jaren 60 en 70 is de sociale wetgeving sterk uitgebreid. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 9/32

10 76 Wat betekent vergrijzing? Mensen worden steeds eerder grijs. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt. 77 Ouders kunnen meehelpen op school. 78 Nederlanders vinden je betrouwbaar als je altijd op tijd komt, je je aan de afspraken houdt en je doet wat je hebt gezegd. 79 Nederlanders vinden het prettig als je ja zegt uit beleefdheid. 80 De meeste Nederlanders willen zekerheid, geen risico. 81 Nederlanders stellen veel vragen uit interesse. 82 Veel Nederlanders houden werk en privé gescheiden. 83 Een homohuwelijk is voor de wet gelijk aan een heterohuwelijk. 84 Iedereen boven de 23 jaar heeft recht op een gelijke beloning voor hetzelfde werk. 85 Er is veel vrijwilligerswerk in Nederland. Bijvoorbeeld voor ouderen. 86 Zoenen op straat is verboden. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 10/32

11 87 In Nederland is er vrijheid van meningsuiting. 88 In Nederland mag je niet discrimineren. Je kunt een straf of boete krijgen. 89 Eerwraak is verboden. 90 Normen en waarden en omgangregels zijn overal in Nederland hetzelfde. 91 Wat betekent rechtsstaat? De koning moet zich aan de grondwet houden. Iedereen moet zich aan de wet houden. 92 Wat is de belangrijkste wet van Nederland? de grondwet de wet voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen 93 De religie en tradities staan boven de wet. 94 Wat doet de Tweede Kamer samen met de regering? Zij kiezen de ministers eens in de vier jaar. Zij maken nieuwe wetten. 95 Wat is de Europese Unie? het bestuur van alle landen in Europa een samenwerking tussen de meeste landen in Europa 96 Hoe vaak zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer? één keer in de vier jaar één keer in de vijf jaar 97 In Nederland kun je alleen in de Tweede Kamer komen als je lid bent van een politieke partij. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 11/32

12 98 Prinsjesdag is op de: derde zondag in juni. derde dinsdag in september. 99 Wat is een subsidie? De overheid betaalt een deel van de onkosten van particulieren of bedrijven. De overheid betaalt alle onkosten van particuliere bedrijven. 100 De koningin kan besluiten van de regering en Tweede Kamer tegenhouden. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 12/32

13 Proeftoets 2 Kennis van de Nederlandse samenleving 85 vragen of meer goed = 85% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 In welk deel van de wereld ligt Nederland? Amerika Europa 2 Nederland is in vergelijking met veel andere landen in Europa: een groot land. een klein land. 3 Wat betekent Nederland? laag land waterland 4 Waar ligt het project de Deltawerken? in Zeeland in Friesland 5 Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam Den Haag 6 Hoe heet het grootste vliegveld? Europoort Schiphol 7 Hoe heten de eilanden die in de Caribische Zee liggen? Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius Suriname en de Nederlandse Antillen 8 Uit welke ex-koloniën zijn veel mensen naar Nederland gekomen? China en Indonesië Indonesië en Suriname 9 Welke geloof is het grootste in Nederland? de islam het christendom Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 13/32

14 10 Christelijke feesten zijn: Kerstmis, Pasen en Koninginnedag Kerstmis, Pasen en Pinksteren 11 Sinterklaas wordt gevierd op: 11 november 5 december 12 4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in de geschiedenis van Nederland. Waarom? Dan begint de lente en hebben we vakantie. Dan herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog en vieren de bevrijding van Nederland. 13 Wanneer hangen jongeren hun schooltas buiten aan de vlag? Als ze gaan studeren aan de universiteit. Als ze zijn geslaagd voor een schoolexamen. 14 Waarom zal een ambtenaar een cadeau van jou weigeren? Hij mag geen cadeaus aannemen. Hij wil liever geld. 15 Nederlanders vinden het belangrijk om zelf een partner te kiezen. 16 Wanneer vinden Nederlanders je betrouwbaar? Als je vriendelijk en gastvrij bent. Als je altijd op tijd komt, je je aan de afspraken houdt en je doet wat je zegt. 17 Waarom vragen Nederlanders zoveel? Ze willen weten of je wel te vertrouwen bent. Ze zijn geïnteresseerd en/of willen kennismaken. 18 Nederlanders vinden eigen initiatief en een eigen mening belangrijk. 19 Het beroepsgeheim van een arts betekent: De arts mag niet over je gezondheid praten met de specialist. De arts mag niets over je gezondheid doorgeven aan familie of buitenstaanders. 20 Wanneer bel je 112? bij een ernstig ongeluk Als je naar het ziekenhuis moet. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 14/32

15 21 Wat moet je doen met medicijnen die over zijn? In de vuilnisbak gooien. Bij de apotheek of drogist inleveren. 22 Wanneer ga je naar de huisartsenpost? Als je ziek wordt in het weekend. Als je ziek wordt op vakantie. 23 Wat is kraamhulp? Een kraamhulp komt je huis schoon maken na de bevalling. Een kraamhulp helpt de moeder de eerste week met de baby in huis. 24 Wat is de thuiszorg? hulp in huis bij ziekte en handicap een winkel voor krukken en rolstoelen 25 Wanneer ga je naar de GGZ? Als je lichamelijk ziek bent. Als je psychische problemen hebt. 26 Wanneer gaan ouderen naar een verzorgingshuis of naar een verpleeghuis? Als ze 65 jaar zijn. Als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 27 Wat is zorgtoeslag? een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen waar je voor zorgt een tegemoetkoming in de kosten voor je zorgpremie 28 Je zoekt een huurwoning. Wat moet je doen? Lid worden van een woningbouwvereniging en in de woonkrant zoeken. Naar een makelaar gaan en daar om advies vragen. 29 Waar moet je de aansluiting van gas, water en licht regelen? bij het energiebedrijf bij de woningbouwvereniging 30 Wat is huurtoeslag? een tegemoetkoming voor de woonkosten een tegemoetkoming voor de inrichtingskosten 31 Wanneer kun je huurtoeslag aanvragen? Als je een dure huurwoning hebt. Als je een laag inkomen hebt en een huurwoning. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 15/32

16 32 Het dak van je huurhuis lekt. Wie bel je? de woningbouwvereniging de loodgieter 33 Wat is een vaste telefoon? een telefoon die je in je woning aansluit een telefoon met een 06-nummer 34 Nederland heeft: één kanaal, de staatstelevisie. meerdere, ook commerciële, kanalen. 35 Wat kun je doen in een buurthuis? Je kunt er mensen uit de buurt ontmoeten. Je kunt er hulp krijgen bij het zoeken naar een huis. 36 Je bent verhuisd. Wat moet je doen? Je inschrijven bij de gemeente. Je inschrijven bij het buurthuis. 37 Wat is identificatieplicht? Je moet altijd een paspoort bij je hebben. Je moet altijd een identiteitsbewijs kunnen laten zien. 38 Heeft de stadswacht een uniform en een wapen? een uniform, maar geen wapen een uniform en een wapen 39 Waarom komen de meeste asielzoekers naar Nederland? Ze zijn op de vlucht voor oorlog of geweld. Ze willen geld verdienen of studeren. 40 Wat is bijzondere bijstand? Je hebt een laag inkomen en krijgt: extra geld als je kinderen hebt. extra geld als je bijzondere kosten hebt. 41 Wanneer moet je je inschrijven bij het UWV WERKbedrijf? Als je werk zoekt. Als je in de gemeente staat ingeschreven. 42 AOW is voor: mensen die werkloos zijn. mensen die 65 jaar of ouder zijn. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 16/32

17 43 Wat is een chipknip? een pas om grote bedragen te betalen een pas om kleine bedragen te betalen 44 Wanneer krijg je zorgtoeslag? Als je een laag inkomen hebt. Als je veel onkosten hebt. 45 Wat kun je bij de thuiszorg lenen? spullen voor de bevalling babybedje 46 Voor welke leeftijd is het kinderdagverblijf? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar 47 Welke voordelen heeft gastouderopvang? De opvangtijden zijn flexibel. Er zijn maximaal acht kinderen. 48 De leerplicht is van 5 tot 12 jaar van 5 tot 16 jaar 49 Op de basisschool dragen kinderen een uniform. 50 Waarom is de Cito-toets in groep 8 belangrijk? Je kunt dan beter kiezen voor een school in het voortgezet onderwijs. Het resultaat is belangrijk voor de kwaliteit van het basisonderwijs. 51 Waar kun je tegemoetkoming studiekosten krijgen? de Dienst Uitvoering Onderwijs de Sociale Verzekeringsbank 52 Met een vmbo-diploma kun je naar het mbo. 53 Je kunt studiefinanciering aanvragen als je ouder bent dan 30 jaar. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 17/32

18 54 De meeste jongeren in Nederland kiezen hun eigen partner. 55 Wat doet een re-integratiebedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar werk. Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding. 56 Harde functie-eisen zijn: een diploma, werkervaring en een rijbewijs een diploma, werkervaring en verantwoordelijkheidsgevoel 57 In Nederland zijn diploma s erg belangrijk voor het vinden van werk. 58 Wat heb je nodig als je wilt werken? een identiteitsbewijs en een burgerservicenummer (BSN) een identiteitsbewijs en een curriculum vitae (cv) 59 De werknemer moet bij ziekte doorwerken. 60 Wat betekent nettosalaris? het salaris met premies en loonbelasting het salaris zonder premies en loonbelasting 61 Je hebt betaald werk. Je bent ziek. Je moet je ziekmelden bij de baas en als je beter bent moet je dit ook melden. 62 In Nederland heb je recht op medezeggenschap. 63 Een cao is hetzelfde als een vakbond. 64 Wat doet de Kamer van Koophandel (KvK)? De KvK registreert alle bedrijven in Nederland. De KvK zorgt voor de nodige vergunningen. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 18/32

19 65 Je bent werkloos geworden. Het UWV beoordeelt of je een WW-uitkering krijgt. 66 Na 4 jaar werken ben je werkloos. Je partner heeft wel een salaris. Je hebt recht op 4 maanden WW. 67 Hoe lang bestaat de Nederlandse staat ongeveer? vijftig jaar vierhonderd jaar 68 Wie is Willem van Oranje? de leider van de opstand tegen Alva en Filips II de leider van de Tachtigjarige Oorlog 69 Waarom heet de 17de eeuw ook wel de gouden eeuw? Nederlanders haalden goud uit hun koloniën. Er is in deze eeuw veel geld verdiend. 70 Hoe heet het beroemdste schilderij van Rembrandt van Rijn? de Nachtwacht het Melkmeisje 71 Wat gebeurde er tijdens de industriële revolutie? Er werden steeds meer uitvindingen gedaan en de goederen werden goedkoper. Arbeiders werden steeds rijker. 72 Hoe kwam Hitler aan de macht? Er was veel armoede in Europa. In Duitsland koos men voor een sterke leider. Hij had veel economische macht. 73 Op welke dag vieren we de bevrijding van Nederland? 4 mei 5 mei 74 Welke kolonie werd onafhankelijk in 1975? Indonesië Suriname 75 De jongeren in de jaren 60 en 70 wilden meer vrijheid en meer democratie. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 19/32

20 76 Rond 1960 en 1970 kwam de vrouwenemancipatie op. Welk ideaal stond centraal? Vrouwen wilden betaald werk. Vrouwen wilden beslissen over hun eigen leven. 77 Men vindt spelen belangrijk. Een kind leert veel van spelen. 78 Ouders kiezen samen met hun kind een goede partner. 79 Mensen raken geïrriteerd, als anderen niet op tijd komen. 80 Wie veel geld verdient in Nederland, deelt dit altijd met zijn armere broers en zussen. 81 Een werknemer kan niet zelf om bijscholing of promotie vragen. Dat is onbeleefd. 82 Nederlanders praten in de wachtkamer of het openbaar vervoer altijd gezellig met elkaar. 83 Vrouwen en mannen zijn voor de wet gelijk. 84 De meeste Nederlanders raken geïrriteerd als er iemand voordringt. 85 De meeste Nederlanders willen niet beter lijken dan een ander. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 20/32

21 86 De meeste Nederlanders vinden dat je zelf je kleding moet kunnen kiezen. 87 Discrimineren van of schelden tegen homoseksuelen is verboden. 88 De meeste Nederlanders willen niet gecommandeerd worden. 89 Mensen mogen hun partners niet slaan of dwingen tot seks. 90 Besnijdenis van meisjes is toegestaan. 91 Wat betekent democratie? Iedereen moet zich aan de wet houden. Het volk regeert. 92 Wat betekent koninkrijk? Er staat een koning of koningin aan het hoofd van het land. De koning moet zich aan de grondwet houden. 93 In Nederland mag je niet demonstreren. 94 In Nederland mag je staken voor loonsverhoging. 95 Wat doet de gemeenteraad samen met de wethouders en de burgemeester? Zij maken de gemeentelijke wetten en zorgen dat ze worden uitgevoerd. Zij controleren de Provinciale Staten. 96 Hoe oud moet je zijn om te mogen stemmen? 21 jaar 18 jaar Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 21/32

22 97 Wanneer heb je recht om te stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede kamer? Als je vijf jaar in Nederland woont. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt. 98 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? Dan worden de plannen van de regering voor volgend jaar bekendgemaakt. Dan rijdt de koningin alleen met mooi weer in de gouden koets. 99 De religie en tradities staan boven de wet. 100 De koningin kan besluiten van de regering en de Tweede Kamer tegenhouden. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 22/32

23 Proeftoets 3 Kennis van de Nederlandse samenleving 85 vragen of meer goed = 85% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Welk land ligt ten zuiden van Nederland? België Duitsland 2 Hoeveel provincies heeft Nederland? Wat betekent Nederland? laag land waterland 4 Welk weer hoort bij de winter? Het kan hard waaien en de bladeren vallen van de bomen. Het kan sneeuwen en soms kan er strenge vorst zijn. 5 De regering van Nederland zit in: Amsterdam Den Haag 6 Waar ligt de Randstad? in het westen in het oosten 7 Waar ligt het Westland? in Zuid-Holland in Noord-Holland 8 Uit welke landen komen de vroegere gastarbeiders? Italië, ex-joegoslavië, Spanje, Marokko en Turkije Marokko, Turkije, Spanje en Polen 9 Welk geloof is het grootste in Nederland? de islam het christendom 10 Christelijke feesten zijn: Kerstmis, Pasen en Koninginnedag Kerstmis, Pasen en Pinksteren Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 23/32

24 11 Wat doen Nederlanders oud en nieuw? Vuurwerk afsteken en oliebollen eten. Met de familie naar de kerk gaan. 12 Op 4 mei herdenkt men de doden uit de Tweede Wereldoorlog. 13 Er is een baby bij de buren geboren. Wat doe je? Je gaat er direct heen om te feliciteren. Je stuurt een felicitatiekaartje of gaat een paar dagen later op visite. 14 In Nederland zeg je u tegen: een ambtenaar een goede vriend(in) 15 Nederlanders maken op het werk, op school en in hun vrije tijd veel afspraken. 16 Wat doe je als je last hebt van de buren? Je vertelt dat je last van ze hebt en vraagt of ze de overlast willen verminderen. Je belt direct de politie. 17 Je bent in de winkel en je wilt betalen. Wat doe je? Je gaat in de rij staan voor de kassa. Je wacht tot de caissière niets te doen heeft. 18 Nederlanders denken allemaal hetzelfde. 19 Huisartsen in Nederland zijn voorzichtig met medicijnen, omdat er veel bijwerkingen zijn. 20 Een controle van de tandarts wordt door de basisverzekering aan iedereen vergoed. 21 Wat moet je doen met medicijnen die over zijn? in de vuilnisbak gooien bij de apotheek of drogist inleveren Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 24/32

25 22 Wat gebeurt er als je je afspraak bij de tandarts vergeet? Je moet een nieuwe tandarts zoeken. Je moet betalen en een nieuwe afspraak maken. 23 Op het consultatiebureau wordt de baby (peuter) gecontroleerd en je kunt advies krijgen over de opvoeding. 24 Wat betekent GGZ? Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidszorg 25 Wat is een soa? een vrouwenziekte een geslachtsziekte 26 Welke zorgverzekering is verplicht? alleen de basisverzekering de basisverzekering en de aanvullende verzekering 27 Wat is zorgtoeslag? een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen waar je voor zorgt een tegemoetkoming in de kosten voor je zorgpremie 28 Een huurcontract is belangrijk omdat: je dan weet hoeveel je voor je huis moet betalen. je dan weet welke plichten, maar ook welke rechten je hebt. 29 Waarom moet je milieubelasting betalen? voor het ophalen van het vuilnis en de containers voor het gebruik van de woning 30 Wat is huurtoeslag? een tegemoetkoming in de woonkosten een tegemoetkoming in de inrichtingskosten 31 Bij welke gemeente moet je melden dat je gaat verhuizen? bij de gemeente waar je weggaat en die waar je naartoe gaat bij de gemeente waar je naartoe gaat 32 De wasmachine is kapot. Wie bel je? de woningbouwvereniging de reparateur of het bedrijf waar de machine is gekocht Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 25/32

26 33 De televisie is uit je woning gestolen. Wie bel je eerst? de politie de inboedelverzekeraar 34 Wat is internet? een wereldwijd netwerk van veel computers een organisatie om te en 35 Welke energiebronnen zijn duurzaam? elektriciteit, gas en diesel wind- en zonne-energie 36 Wat kun je doen in een buurthuis? Je kunt er mensen uit de buurt ontmoeten. Je kunt er hulp krijgen bij het zoeken naar een huis. 37 Je bent verhuisd. Wat moet je doen? Je inschrijven bij de gemeente. Je inschrijven bij het buurthuis. 38 Wat is het voordeel van naturalisatie? Je bezit alle rechten en plichten van een Nederlander. Je mag stemmen bij de gemeenteraadverkiezingen. 39 Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd betekent: dat je tijdelijk in Nederland mag blijven. dat je voor altijd in Nederland mag blijven. 40 Wat doet de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland? Zij helpt vluchtelingen. Zij helpt alle buitenlanders. 41 Wat is bijzondere bijstand? Je hebt een laag inkomen en krijgt: extra geld als je kinderen hebt. extra geld als je bijzondere kosten hebt. 42 Wanneer moet je je inschrijven bij het UWV WERKbedrijf? Als je werk zoekt en/of een uitkering wilt. Als je in de gemeente staat ingeschreven. 43 Waarom is het handig om een bankrekening te hebben? Dat is in Nederland veiliger. Bijna alle geldzaken in Nederland gaan via een bank. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 26/32

27 44 Wat moet je als eerste doen als je pinpas gestolen is? je pas blokkeren een nieuwe pas aanvragen 45 Je kunt hulp van het tolkencentrum krijgen als je een gesprek hebt met een arts of officiële instantie. 46 Tot welke leeftijd gaan kinderen naar het consultatiebureau? van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 47 Voor welke leeftijd is de buitenschoolse opvang? van 0 tot 12 jaar van 4 tot 12 jaar 48 Waar kun je kinderopvangtoeslag aanvragen? bij de Belastingdienst bij de Sociale Verzekeringsbank. 49 Wat is een gemengde klas? een klas met jongens en meisjes bij elkaar 2 of meer jaarklassen (leeftijden) bij elkaar 50 Op de basisschool is de computer een vast onderdeel geworden. 51 Voor wie is het speciaal onderwijs? voor kinderen met een speciale religie voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen 52 Welke drie onderwijsvormen zijn er na het voortgezet onderwijs? vmbo, havo, vwo mbo, hbo, wo 53 Met een havodiploma kun je naar de universiteit. 54 Waar kun je studiefinanciering aanvragen? bij de Dienst Uitvoering Onderwijs bij de Sociale Verzekeringsbank. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 27/32

28 55 De meeste kinderen die lastig zijn, krijgen in Nederland lichamelijke straf. 56 Je hebt een uitkering en je zoekt werk. Wat is verplicht? inschrijven bij de gemeente inschrijven bij het UWV WERKbedrijf 57 Wat doet het UWV WERKbedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding of werk. Dat helpt bij het zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering. 58 De meeste Nederlanders vinden een goede werksfeer heel belangrijk. 59 Vrijwilligerswerk betekent: parttime werken. werken zonder salaris. 60 De werkgever (de baas) moet het minimumloon of meer betalen. 61 Wat betekent brutosalaris? het salaris met premies en loonbelasting het salaris zonder premies en loonbelasting 62 Wat betekent lastenverdeling? Iemand met een hoog inkomen betaalt meer belasting. Iedereen betaalt evenveel belasting. 63 Wanneer kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering? Als je langer dan twee maanden ziek bent. Als je langer dan twee jaar ziek bent. 64 De baas is verplicht om een functioneringsgesprek met je te voeren. 65 Wat zijn de voordelen van een eigen bedrijf? Je bent eigen baas en kan zelf dingen bepalen. Je werkt hard en je maakt veel winst. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 28/32

29 66 Je bent werkloos geworden. Het UWV beoordeelt of je een WW-uitkering krijgt. 67 Kees is 67 jaar. Hij is 30 jaar timmerman geweest. Nu is hij werkloos. Hij is getrouwd en heeft een zoon van 42 jaar. Welke uitkering krijgt hij? WW AOW 68 De koning van Spanje was: katholiek protestant 69 Koningin Beatrix en prins Willem Alexander stammen af van Willem van Oranje. 70 Wat is de VOC? een beroemd schip uit de gouden eeuw een vereniging van kleine scheepvaartbedrijven 71 Nederland heeft veel slaven verhandeld via Curaçao. 72 Hoe was de situatie van de arbeiders in de 19de eeuw? Ze moesten lang werken, maar kregen wel genoeg geld. Ze moesten lang werken en hadden een laag loon. 73 Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Hoe is Anne Frank bekend geworden? Zij schreef gedichten in de oorlog. De gedichten zijn later in een boek uitgegeven. Zij schreef een dagboek tijdens de oorlog. Het boek is later uitgegeven. 75 Wat is het gevolg van de watersnoodramp in 1953? Men heeft het Deltaplan ontwikkeld. Men heeft de afsluitdijk gemaakt. 76 Sinds de jaren 60 en 70 is de sociale wetgeving sterk uitgebreid. Sleutels van de proeftoetsen bij Bagage 29/32

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

Sleutels bij de oefeningen uit het boek

Sleutels bij de oefeningen uit het boek Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen Sleutels bij de oefeningen uit het boek Marilene Gathier tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum

Nadere informatie

Kijk op Nederland. Voorbereiding op het KNS-examen. Antwoorden. Robert de Boer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2011

Kijk op Nederland. Voorbereiding op het KNS-examen. Antwoorden. Robert de Boer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2011 Kijk op Nederland Voorbereiding op het KNS-examen Antwoorden Robert de Boer u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij Kijk op Nederland Voorbereiding op het KNS-examen

Nadere informatie

Samen lezen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Samen lezen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Samen lezen Oefenen met lezen van A1 naar A2 Antwoorden op de oefeningen uit het boek Elizabeth Termeer u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden op de oefeningen uit het boek horen

Nadere informatie

Sterk aan het werk. Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden. Rolkaarten. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Sterk aan het werk. Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden. Rolkaarten. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Sterk aan het werk Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden Rolkaarten Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze rolkaarten horen bij Sterk aan het werk van Dorothé

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Werkcollegeopdrachten

Werkcollegeopdrachten Sociologie voor de praktijk Een inleiding Werkcollegeopdrachten Klaas J. Hoeksema Siep van der Werf u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze werkcollegeopdrachten horen bij Sociologie voor

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording 2001 CINOP,

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25 yeah right!? een boekje open over kinderrechten 2 inhoud 6 14 8 3 Wat zijn kinderrechten? 5 Je rechten op een rijtje Het gaat mis, en dan? 7 Alle kinderen zijn gelijk De leeftijdsladder 10 Interview met

Nadere informatie

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving.

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving. BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN Motto: wij willen respect, geen medelijden (Iraanse uitgeprocedeerde). Geen mens is illegaal. Hij handelt soms illegaal en wordt soms illegaal behandeld. Weetboek voor

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Kennis van de Wereld Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Kennis van de Wereld Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 4

Nadere informatie

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd!

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd! OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands.

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands.nl Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten Over deze brochure U komt uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Gesprekscommunicatie

Gesprekscommunicatie Gesprekscommunicatie Handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma s Adri van den Brand uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma s

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken

In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken In de frontlinie tussen hulp en recht Lijst voor verder lezen en kijken Deze lijst voor verder lezen en kijken hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie

Nadere informatie

EINDTERMEN MAATSCHAPPIJORIËNTATIE

EINDTERMEN MAATSCHAPPIJORIËNTATIE EINDTERMEN MAATSCHAPPIJORIËNTATIE Titel: Eindtermen Maatschappijoriëntatie voor het inburgingsprogramma Auteur: Maria van der Vegt (Cinop) en Firië Suijker (Forum) Datum: december 2001 Opmaak: Wies Stael

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie