Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening"

Transcriptie

1 Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen

2 Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar VLAREM Overzicht VLAREM I Voorbeelden VLAREM II Overgangsbepalingen 3. Overige verandering: CNG

3 Inleiding: CLP-verordening UNECE 1. Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) = wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels Dec 2002, Pub: CLP-verordening 1272/2008 : Classification, labelling and packaging of substances and mixtures 16/12/2008 Impl: 20/01/ VLAREM Goedkeuring Vl. Reg. 16/05/ Impl: 01/06/2015

4 CLP-verordening: Doel 1. Bescherming van leefmilieu en gezondheid van mensen 2. Vrij verkeer van chemische stoffen en mengsels bevorderen Informatie over de gevaren van chemische stoffen Veiligheidsinformatieblad Etiket De indeling van stoffen en mengsels en voorschriften voor etikettering en verpakking Verplichtingen voor fabrikanten, importeurs, downstream gebruikers, leveranciers, producenten Uitzonderingen op toepassingsgebied (± analoog 1999/45 EG) Radioactieve stoffen en mengsels, Voor de eindgebruiker bestemde stoffen en preparaten in afgewerkte vorm, zoals geneesmiddelen (incl. diergeneesmiddelen), cosmetische producten, medische hulpmiddelen, levensmiddelen en dierenvoeders (zie specifieke richtlijnen en verordeningen).

5 CLP-verordening: In werking treding Indeling van gevaarlijke stoffen en mengsels 01/2009 1/12/ /06/2015 Stof EU EU + CLP mag EU + CLP CLP Mengsel EU EU + CLP mag CLP CLP: Verordening 1272/2008 EU: Stof: Richtlijn 67/548/EEG Mengsels: Richtlijn 1999/45/EG

6 CLP-verordening: Indeling 1. Indeling en etikettering (Bijlage I van de verordening) Definities voor gas, vloeistof en vaste stof 2. Gevarenklassen (28): aard van Fysische gevaar (16) Gezondheidsgevaar (10) Milieugevaar (1) Bijkomende gevarenklasse (1) 3. Gevarencategorieën (of subklasse): Ernst van het gevaar binnen de gevarenklasse 4. Gevarenpictogrammen (9)

7 Fysische gevaren CLP-verordening: Indeling GHS 01 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbare stoffen subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Zelfontledende stoffen en mengsels, type A en B Organische peroxiden, type A en B GHS 02 Ontvlambare gassen, categorie 1 Ontvlambare aerosolen, categorie 1 en 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 1, 2 en 3 Ontvlambare vaste stoffen, categorie 1 en 2 Zelfontledende stoffen en mengsels, type B, C & D, E & F Pyrofore vloeistoffen, categorie 1 Pyrofore vaste stoffen, categorie 1 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, categorie 1 en 2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie 1, 2 en 3 Organische peroxiden, type B, C & D, E & F

8 Fysische gevaren CLP-verordening: Indeling GHS 03 Oxiderende gassen, categorie 1 Oxiderende vloeistoffen, categorie 1, 2 en 3 Oxiderende vaste stoffen, categorie 1, 2 en 3 GHS 04 Samengeperst gas Vloeibaar gemaakt gas Sterk gekoeld vloeibaar gas Opgelost gas GHS 05 Bijtend voor metalen, categorie 1 Geen GHS pictogram Ontplofbare stoffen van subklasse 1.5 Ontplofbare stoffen van subklasse 1.6 Ontvlambare gassen, categorie 2 Zelfontledende stoffen en mengsels, type G Organische peroxiden, type G

9 Gezondheidsgevaren CLP-verordening: Indeling GHS 05 Bijtend of irriterend zijn voor de huid, categorie 1A, 1B, 1C Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 GHS 06 Acute toxiciteit, categorie 1, 2, en 3 GHS 07 Acute toxiciteit, categorie 4 Bijtend of irriterend zijn voor de huid, categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 Sensibilisering van de huid, categorie 1, subcategorieën 1A en 1B Specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 3

10 Gezondheidsgevaren CLP-verordening: Indeling GHS 08 Inhalatieallergeen, categorie 1 en subcategorieën 1A en 1B Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B, en 2 Kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B, en 2 Voortplantingstoxiciteit, categorie 1A, 1B, en 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 1 en 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 en 2 Aspiratietoxiciteit, categorie 1 Geen GHS pictogram Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

11 Verdere gevaren Milieugevaren CLP-verordening: Indeling GHS 09 Gevaar voor het aquatisch milieu: categorie 1 voor acute toxiciteit categorie 1 voor chronische toxiciteit categorie 2 voor chronische toxiciteit Geen GHS pictogram Gevaar voor het aquatisch milieu: categorie 3 voor chronische toxiciteit categorie 4 voor chronische toxiciteit GHS 07 Gevaar voor de ozonlaag

12 CLP-verordening: Indeling 1. Vergelijking met stoffen-, preparatenrichtlijn Indelingsgrenzen wijken soms af van oude EUindelingsgrenzen Voorbeeld: orale acute toxiciteit Zeer giftig Giftig Schadelijk EU R28: Zeer giftig bij opname door de mond R25: Giftig bij opname door de mond R22: Schadelijk bij opname door de mond LD50 [mg/kg] Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Gevaar Gevaar Gevaar Waarschuwing CLP H300: Dodelijk bij inslikken H300: Dodelijk bij inslikken H301: Giftig bij inslikken H302: Schadelijk bij inslikken bron: (kvcv)

13 CLP-verordening: Indeling 1. Vergelijking met stoffen-, preparatenrichtlijn Voorbeeld: ontvlambare vloeistoffen EU Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Ontvlambaar geen symbool Vlampunt Kookpunt Vlampunt Kookpunt < 0 C 35 C < 23 C 35 C 21 C > 21 C en 55 C < 23 C > 35 C 23 C en 60 C categorie 1 categorie 2 categorie 3 CLP Gevaar Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp Gevaar Licht ontvlambare vloeistof en damp Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp Gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen 55 C en 75 C kunnen tot categorie 3 worden gerekend. bron: (kvcv)

14 CLP-verordening: Verpakking 1. Verpakking: Verlies van inhoud voorkomen Verpakking en sluiting mag niet door de inhoud kunnen worden beschadigd of daarmee een gevaarlijke verbinding kunnen vormen Voldoende stevig Indien herbruikbaar, sluiting zonder verlies van inhoud Mogen niet door vorm of ontwerp de actieve nieuwsgierigheid van kinderen wekken of prikkelen noch de consument in verwarring brengen Kinderveilige sluiting, bv. methanol > 3% voor groot publiek Tastbare gevarenaanduiding

15 CLP-verordening: Etikettering 1. Etikettering: Inhoud van etiket Afmeting en vorm van etiketten Wijze van aanbrengen Op welke verpakkingen dit al dan niet moet aangebracht worden

16 CLP-verordening: Etikettering Nieuwe pictogrammen en signaalwoord H-zinnen (gevaarsaanduiding) P-zinnen (voorzorgsmaatregelen of veiligheidsaanbevelingen)

17 CLP-verordening: Etikettering H-zin: zin die behoort bij een gevarenklasse en categorie en die de aard/intrinsieke gevaarseigenschap van de stof/het mengsel beschrijft (Bijlage III van de verordening) P-zin: schrijft aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor om nadelige effecten te voorkomen - minimaliseren Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (NL)

18 CLP-verordening: Etikettering Bron: FOD volksgezondheid Brochure Chemische producten

19 CLP-verordening: Etikettering en VIB

20 CLP-verordening: Conclusie 1. Grote verandering van de indeling: Nieuwe, meer en beter gedifferentieerde: - Gevarenklassen (28 i.p.v. 15) - Gevarencategorieën - Gevarenpictogrammen (9 i.p.v. 7) - Blootstellingsroute Verschuivingen van grenzen 2. Signaalwoord 'gevaar' (danger) en 'waarschuwing' (warning) i.p.v. aanduiding van gevaar 3. H(azard)- en P(recautionnary)- zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen) i.p.v. R(isk)- en S(afety)- zinnen

21 Inleiding: Impact op VLAREM 1. Indeling en voorwaarden voor gevaarlijke stoffen in huidige VLAREM gebaseerd op Stoffen- en Preparatenrichtlijn (zie ook bijlage 7 titel I v/h VLAREM ) 2. CLP-verordening heft deze richtlijnen op vanaf 1 juni 2015 Indeling en bepaling hoofdeigenschap niet meer mogelijk 3. De rubriek 17.2 voor Seveso-bedrijven moet aangepast worden aan de Seveso III-richtlijn - Bijlage 6 VLAREM I 4. Impact op andere rubrieken waar er verwijzingen zijn naar gevaarlijke stoffen en mengsels, vlampunt of gevaarseigenschap 5. De voorwaarden in VLAREM II met verwijzing naar hoofdeigenschap, gevaarseigenschap of vlampunt 6. Bijlagen van VLAREM II, met verwijzing naar gevaarlijke stoffen

22 Inleiding: TWOL CLP 1. In 2010 is er de goedkeuring gekomen om een TWOLstudie te laten uitvoeren: Evaluatie van de impact van de CLP-verordening op de Vlaamse milieuvergunningenwetgeving, en voorstellen van beleidsopties met inbegrip van impactanalyse. 2. Eind 2010 is de opdracht gegund aan Sertius CVBA 3. Stuurgroep draagvlak samenwerking input AMV AMI AIM Dienst VR FOD WASO Essenscia Detic Voka Agoria

23 TWOL CLP: Verloop 4. Screening van alle bepalingen in VLAREM I, II en bijlagen, die beïnvloed kunnen worden door CLP 5. De opdrachtnemer werkte steeds een voorstel uit met een aantal opties voor verdere uitwerking, die werden voorgelegd aan de stuurgroep 6. Twee publieke bevragingen geweest om maximaal de input van organisaties, (Seveso)bedrijven en deskundigen te kunnen meenemen in het onderzoek 7. Uitwerking van nieuwe rubriek Op basis van deze rubriek 17, aanpassing aan andere rubrieken en voorwaarden 9. Opstellen van een ontwerptekst wijziging van VLAREM 10.Einde van TWOL-studie 19/10/2012

24 TWOL CLP: Conclusie 1. Ruimere scope van CLP t.o.v. stoffenrichtlijn en toepassingsgebied overnemen Coherent en beter kader om in te spelen op wijzigingen Toepassingsgebied niet voor aerosolen 2. Rubriek 17 voorbehouden voor de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke producten volgens CLP Productie, loutere P3/P4, verdeelinstallaties naar andere rubriek (6) of geschrapt Opslag van gassen en aerosolen wordt opgenomen in de rubriek 17 De Seveso-rubrieken blijven behouden

25 TWOL CLP: Conclusie 3. Meervoudige rubricering i.p.v. het gebruik van hoofdeigenschap voor vaste stoffen en vloeistoffen: Gassen en aerosolen behouden hun eigen gescheiden rubriek De uitzondering voor brandstoffen blijft behouden Drempels worden verhoogd (2x) 4. Indeling op basis van etikettering gevarenpictogram Gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening, maar geen gevarenpictogram, worden niet ingedeeld (o.a.. de milieugevaarlijke producten van de cat. 3 en cat. 4) Voorrangsregels gevarenpictogrammen

26 TWOL CLP: Conclusie 5. Het begrip P-producten verlaten Criteria voor het vlampunt gewijzigd met CLP-verordening Voorwaarden voor de opslag van deze producten gekoppeld aan huidige vlampunt = ongewijzigd voorwaardenkader P3- en P4-producten zonder gevarenindeling niet in rubriek Bijlage 7 van titel I v/h VLAREM opheffen Omschrijving van gevaarlijk product stoffenrichtlijn Indeling volgens en verwijzing naar de CLP-verordening 7. Maateenheid: uitgangspunt = kilogram/ton Gassen = waterinhoud, aerosolen = netto inhoud in liter (inhoud verpakking)

27 TWOL CLP: Overgangsbepalingen 1. Wat vergund is, blijft vergund (ook als er voor een vergund product nieuwe rubrieken van toepassing worden) 2. Aanpassing vergunning volgens nieuwe rubriek 17 bij eerstvolgende MVA of mededeling kleine verandering 3. Vergunnings- of meldingsplichtig worden: de huidige overgangsbepalingen kunnen volstaan 4. Inplantingsregels gelden niet voor bestaande opslag Niet indien ze van toepassing worden door huidige aanpassing Niet bij hernieuwing van vergunning 5. Verleende afwijkingen, bijzondere voorwaarden blijven van toepassing 6. Nieuwe inkuipingsvoorwaarden worden niet automatisch van toepassing voor bestaande opslaghouders

28 Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar VLAREM Overzicht VLAREM I - Rubriek 17 - Rubriek Rubriek 6.5 Voorbeelden VLAREM II Overgangsbepalingen 3. Overige verandering: CNG

29 VLAREM: Overzicht 1. Bepalingen aangaande CLP 1/06/ CLP wijzingen titel I van het VLAREM Definities Bijlagen 1, 4 en 7 3. CLP wijzingen titel II van het VLAREM Definities Voorwaarden Bijlagen (vnl scheidingsafstanden) 4. Overgangsbepalingen Algemeen hoofdstuk 3.1 en 3.2 titel II van het VLAREM Sectoraal hoofdstuk 5.6 en 5.17 titel II van het VLAREM Slotbepalingen besluit tot aanpassing van VLAREM

30 VLAREM: Titel I 1. Nieuwe definities CLP-verordening, gevaarlijke producten, gevaarlijke gassen, brandbare vloeistoffen, gevarenklasse, gevarencategorie, gevarenpictogram, opslagplaats (verplaatsing en aanpassing) 2. Bijlage I: indelingslijst Toevoegen rubriek 6.4 (opslag brandbare vloeistoffen ) en 6.5 ( brandstofverdeelinstallaties ) Wijzigen rubriek 15.5 (standaardgarages) en 19.8 (standaardhoutbewerkingsbedrijven) Wijzigen rubriek 16 behandelen van gassen Nieuwe rubriek 17 (opslag gevaarlijke producten)

31 VLAREM: Titel I 3. Bijlage 4: aanvraagformulier Gevaarlijke producten E5: werkelijke opslagcapaciteit van de inrichting (o.w.v. meervoudige rubricering), gevaarseigenschappen d.m.v. gevarenpictogrammen 4. Opheffen bijlage 7 ( oude EU-indeling)

32 VLAREM: Titel I Gas Aerosol Vaste stof Vloeistof Opslag Verplaatsbare recipiënten Aanwezigheid Vaste houders Kleine verpakkingen 17.4 Industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: - Lage drempel: Hoge drempel: productie 6.4 brandbare vloeistoffen 6.5 verdeelinstallaties

33 VLAREM: Titel I 1. Toepassingsgebied rubriek 17 Gevaarlijke producten bedoeld in CLP-verordening - Uitzondering alle aerosolen met minstens 1 gevarenpictogram Alleen gevaarlijke producten gekenmerkt door een gevarenpictogram (uitzondering rubriek 17.2.) - Etiket - Veiligheidsinformatieblad Rubriek 15.5, 19.8 zijn uitgesloten (ook gewijzigd, analoog) 2. Rubriek meervoudige subrubricering Drempels worden verhoogd (x2, uitzonderingen) Vloeibare brandstoffen uitsluitend GHS02 Vloeibare brandstoffen geen GHS02 rubriek 6.4. i.p.v. rubriek 17.3.

34 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, en opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijke netto inhoud van: liter tot en met 3000 liter 3 2 meer dan 3000 liter tot en met liter 2 3 meer dan liter 1

35 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: Opmerking: liter tot en met 1000 liter 3 2 meer dan 1000 liter tot en met liter 2 3 meer dan liter Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: 1 tot en met 3000 liter 3 2 van meer dan 3000 liter tot en met liter 2 3 van meer dan liter 1

36 VLAREM: Titel I Inrichtingen met risico s voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken): inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 noot: lagedrempelinrichting VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel noot: hogedrempelinrichting

37 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., en rubriek 48. Opmerking De omschrijving van de rubrieken wordt telkens voorafgegaan door een titel die de rubriek zo accuraat mogelijk duidt. Deze titel geeft een eerste indicatie van de draagwijdte van de subrubriek maar moet steeds nader gespecificeerd worden aan de hand van het betrokken gevarenpictogram GHS01 tot en met GHS Ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 10 kg tot en met 100 kg 3 2 meer dan 100 kg tot en met 1 ton 2 3 meer dan 1 ton Geen verhoging drempels, 1 ontkoppeling van zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen (vroegere )

38 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt 55 C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 5 ton tot en met 20 ton als de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt b) 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan vermeld in punt a 2 meer dan 20 ton tot en met 500 ton 2 3 meer dan 500 ton Overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: kg tot en met 10 ton 3 2 meer dan 10 ton tot en met 200 ton 2 3 meer dan 200 ton 1 3 3

39 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 50 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 1 ton tot en met 50 ton, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 2

40 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek en met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 50 kg tot en met 500 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 500 kg tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 2

41 VLAREM: Titel I Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 20 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 Seveso-drempel 3 2 2

42 VLAREM: Titel I Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 100 ton 1 2 2

43 VLAREM: Titel I Giftige vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 10 kg tot en met 200 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 2 ton tot en met 5 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 200 kg tot en met 5 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied meer dan 5 ton Drempels aangepast (gelet op andere 1 grenzen voor toxisch) Seveso-drempel als ondergrens klasse 1

44 VLAREM: Titel I Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 100 ton 1 2 2

45 VLAREM: Titel I Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 100 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 20 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton

46 VLAREM: Titel I Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: kg tot en met 2 ton 3 2 meer dan 2 ton tot en met 200 ton 2 3 meer dan 200 ton Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 3

47 VLAREM: Titel I 6.4. Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: l tot en met l 3 uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt 2 Meer dan l tot en met l 2 3 Meer dan l 1 Definitie brandbare vloeistof: Vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 C tot en met 250 C of vloeibare brandstoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 C tot en met 250 C

48 VLAREM: Titel I 6.5. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): 1 Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek of 6.4., 3 met maximaal 1 verdeelslang Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek , of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad 3 Overige inrichtingen 1 Standaardinrichtingen rubriek 15.5 en 19.8 Rubrieken aangepast conform andere aanpassingen Bestaande uitzonderingen behouden (bv. geen vaste houders voor licht ontvlambare vloeistoffen toegelaten)

49 VLAREM: Voorbeelden 1. Benzine Ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 2 Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek Vlampunt: 1 C - Kookpunt: 40 C

50 VLAREM: Voorbeelden 2. Zware stookolie Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek 6.4. Vlampunt: 88 C

51 VLAREM: Voorbeelden 3. Methanol Vlampunt: 9-11 C ADR: klasse 3 Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek

52 VLAREM: Voorbeelden 4. Hydroxylammoniumsulfaat Vlampunt: niet ontvlambaar ADR: gevarenklasse 8 (Bijtende stoffen) Huidige indeling:?

53 VLAREM: Voorbeelden 4. Hydroxylammoniumsulfaat Indeling vanaf 01/06/2015: Rubrieken

54 VLAREM: Titel II 1. Wijzigen, verplaatsen, opheffen, toevoegen definities Gassen / Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 : ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 en 3 volgens de CLP-verordening met een vlampunt lager dan 55 C ( = P1/P2) Gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 : - a) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, uitsluitend gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 55 C (loutere P3), en - b) Vloeibare brandstoffen en petroleumproducten gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLPverordening met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 55 C (= ± gevaarlijke P3)

55 VLAREM: Titel II 1. Wijzigen, verplaatsen, opheffen, toevoegen definities Gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 : vloeistoffen gekenmerkt door minstens één gevarenpictogram volgens de CLP-verordening, andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en groep 2 ( = ± andere dan P) 2. Aanpassingen doorheen VLAREM II Vertaling naar CLP Voorbeelden: - Ontvlambare stoffen producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening - Zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 of 2 volgens de CLP-verordening - Gevaarsymbool F, F+, Xn, T of T+ gevarenpictogram GHS02, GHS06 of GHS07

56 VLAREM: Titel II 3. Nieuwe afdeling voor opslag brandbare vloeistoffen Basis Hfdst volgens CLP, mits aanpassing zodat enkel bepalingen voor loutere P3/P4 behouden Keuringen mogen uitgevoerd door milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen => VLAREL ook aangepast 4. Nieuwe afdeling voor brandstofverdeelinstallaties Basis afdeling en voor wat betreft de verdeling van brandstoffen Bepalingen van afdeling mbt. opslag blijven in hoofdstuk Hoofdstuk 5.16: schrappen van bepalingen voor loutere opslag

57 VLAREM: Titel II 6. Hoofdstuk 5.17 opslag van gevaarlijke producten Structuur Afdeling Gemeenschappelijke bepalingen - Alle aggregatietoestanden informatiebord - register Afdeling Opslagplaatsen voor aerosolen: nieuwe voorwaarden Afdeling Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - Subafdeling Algemene bepalingen - Subafdeling Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten - Subafdeling Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs

58 VLAREM: Titel II 6. Hoofdstuk opslag van gevaarlijke producten Structuur Afdeling Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - Subafdeling Algemene bepalingen - Subafdeling Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders - Subafdeling Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders - Subafdeling Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van gevaarlijke vloeistoffen Onderafdeling Damprecuperatie fase I Onderafdeling Op- en overslagactiviteiten in petroleumraffinaderijen Onderafdeling Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van vluchtige vloeistoffen (exclusief benzine) in onafhankelijke opslagdepots.

59 VLAREM: Titel II 7. Afdeling Opslag van aerosolen Aandachtspunten Lokalen waarin aerosolen worden opgeslagen, zijn gebouwd conform de toepasselijke brandveiligheidsnormen Specifieke voorschriften voor lokalen of op de plaatsen waar aerosolen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 worden opgeslagen - Algemeen - Projectielvorming voorkomen Gaas Afzonderlijk afgesloten brandcompartiment Automatisch blussysteem Gelijkwaardig alternatief Afstandregels van aerosolen tot overige elementen Overgang tot 1 juni 2018 (projectiel + afstandregels)

60 VLAREM: Titel II 7. Afdeling Opslag van gassen Aandachtspunten Vaste houders en verplaatsbare recipiënten Basis is afdeling en , aangepast aan CLP Afstandsregels zijn aangepast - Geen onderscheid meer tussen open en gesloten opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten 8. Afdeling Opslag van vaste stoffen en vloeistoffen Aandachtspunten Basis is afdeling tot Gebruik van de gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 tot 3 Scheidingsafstanden: bijkomende afwijking in de milieuvergunning mogelijk op basis van code van goede praktijk aangaande scheidingsafstanden

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN Datum van ingang: 1 juni 2014 Herziening per: 1 juni 2017 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BBM.8 MK.64 Publicatie van dit schema onder voorbehoud

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek Veiligheidsstatuut versie 1.0 Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen DATUM: 22-5-2000 VERSIE: 1.0 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.0.doc PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief

Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief 1 Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Voorlichting EU-GHS/CLP Versienummer

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Afdeling Milieuvergunningen Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur keurde de Vlaamse Regering op

Nadere informatie