Ad 2: De voorbereidingen aan de koude keten zijn zover gevorderd, dat zowel de koelbus als de koelcel in 2014 operationeel kunnen worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ad 2: De voorbereidingen aan de koude keten zijn zover gevorderd, dat zowel de koelbus als de koelcel in 2014 operationeel kunnen worden."

Transcriptie

1

2

3 1. Voorwoord: Dit is dan het tweede jaarverslag van de Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden. Ging het eerste jaarverslag over het werkjaar 2012, dit tweede verslag gaat over het werkjaar Waren we in 2012 één van de 135 Voedselbanken in Nederland, intussen zijn we één van de 150 voedselbanken in Nederland. Niet alleen het aantal voedselbanken nam in 2013 toe, ook het aantal deelnemers en vrijwilligers namen in 2013 beiden met 30% toe. Deze trend is ook zichtbaar in onze Voedselbank. (zie statistieken) Meer afnemers, meer vrijwilligers en meer pakketten. Helaas is het nodig! Tegen de trend in geldt voor onze voedselbank dat de pakketgrootte groeide van 20,6 artikelen in 2012 naar 22,5 in En dat is een knappe prestatie, waar we met z n allen trots op mogen zijn. Voor 2013 hadden we ons een paar zaken voorgenomen. Vooral: 1. Communicatie en verantwoording. 2. Voorbereidingen koude keten. 3. Meer capaciteit. 4. De armoede en de voedselbank de wereld uit! Ad 1: Door de komst van het bestuurslid vrijwilligers Ineke Folkers is er makkelijker en rechtstreekse communicatie tot stand gekomen. Ook de Nieuwsbrief heeft het licht gezien. Daarnaast werkt het bestuur nog aan een bestuurslid algemene externe contacten. (leveranciers, sponsors en donateurs) Middels plaatsing van het Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2012 op de website is reeds in 2013 voldaan aan de verantwoording die eerst in 2014 ging gelden. Ad 2: De voorbereidingen aan de koude keten zijn zover gevorderd, dat zowel de koelbus als de koelcel in 2014 operationeel kunnen worden. Ad 3: De capaciteit is intussen vergroot van 93 pakketten per week naar 110. Wanneer de koude keten in werking is, kan er nog doorgroei zijn naar 125 pakketten per week. Ad 4: De armoede en de voedselbank de wereld uit wil nog niet zo erg. We hebben ook niet de illusie dat het op korte termijn gaat gebeuren en dat we dat als voedselbank in ons eentje kunnen. Daarom zijn we als Voedselbank actief in een werkgroep van de Gemeente Zevenaar om het gemeentelijke Armoedebeleid te ontwikkelen. Kortom, er is veel gebeurd in En dat hebben we het nog niet eens gehad over de inbraakpreventie rondom ons pand en de ontwikkeling van de Nutstuin. Het is de bedoeling om daar in 2014 een proefje mee te doen om in 2015 echt operationeel te worden. Dit kon alleen maar gebeuren dankzij de betrokkenheid en de inzet van heel veel mensen, organisaties, leveranciers en donateurs. Niet in het minst onze eigen vrijwilligers. Daarvoor danken we iedereen oprecht hartelijk en wensen elkaar toe om dat nog een tijdje met vereende krachten te mogen blijven doen. Mei Bestuur Voedselbank Zevenaar- Rijnwaarden.

4 In dit nummer: 1. Voorwoord 2. Inhoudsopgave 3. De voedselbank (algemeen) 4. Organisatie Voedselbank Nederland 5. Organisatie Voedselbank Zevenaar Rijnwaarden 6. Statistieken 7. Leveranciers 8. Sponsoren en Donoren 9. Bestuur en Vrijwilligers 10. Financiële Verantwoording 11. Adressen, etc.

5 3. De Voedselbank (algemeen) In ons rijke land is de Voedselbank helaas nog hard nodig. De voedselbank verzamelt allereerst voedsel en stelt daarvan vervolgens voedselpakketten beschikbaar als tijdelijke ondersteuning (maximaal 3 jaar) voor gezinnen, huishoudens en personen die niet in staat zijn te voorzien in hun primaire dagelijkse voedselbehoefte. Volgens de statistieken ging het in ons land in 2012 om huishoudens. 8.7 % van de 7,05 miljoen huishoudens die we in Nederland kennen. In 2013 is dat aantal gestegen tot huishoudens en de verwachting is dat de stijging in 2014 uitkomt op huishoudens. Dat is meer dan 10% van alle huishoudens. En dat maakt dat in 2014 ruim 1,5 miljoen personen deel uit maken van een huishouden met een laag inkomen. Maar statistieken zijn zo koud. Bij de Voedselbank komen deze mensen wekelijks hun pakketten afhalen dan zien wij hun gezichten en horen wij hun verhalen. Gezichten van mensen zoals u en ik. van ouderen, vaak vrouwen met een AOW. van uitkeringsgerechtigden, die een verschraling van de voorzieningen moeten meemaken. van allerlei etnische kleuren en ook hier zijn het vooral vrouwen. van betaald werkende mensen, met 0 uren contracten en zzp ers, die ondanks hun ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens leven. soms ook zelfstandige ondernemers of leden van familiebedrijven. Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk aan echtscheiding, langdurige ziekte, overlijden, verlies van werk, faillissement met alle gevolgen van dien. Problemen met de hypotheekaflossing, schulden. etc. En wat te denken van vluchtelingen, illegalen, arbeidsmigranten en soms Sinti en Roma zigeuners. En in al die huishoudens die worstelen met armoede groeien ook kinderen op! In 2014 zijn van de 1,5 miljoen armen personen jonger dan 18 jaar. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien maar ze maken wel die levenservaring mee. Aanvragen? Een aanvraag voor deze mensen kan alleen ingediend worden door een hulpverlenende instantie. (maatschappelijk werk, specialistische zorg, diaconie, vluchtelingenwerk, thuiszorg) Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het geld dat de persoon of het huishouden maandelijks nog te besteden heeft, nadat de vaste lasten zoals huur, gas/ water/licht en verzekeringen zijn betaald. Het vastleggen van persoonlijke gegevens wordt door ons met de grootste zorg en waarborg voor privacy gedaan. Wij conformeren ons aan de richtlijnen voor de wet op de privacybescherming. Bij de intake moet de hulpverlener aangeven voor welke periode de voedselhulp gewenst is. Een voedselpakket wordt in eerste instantie voor een periode van 3 maanden verstrekt, hierna wordt periodiek getoetst of de ondersteuning nog steeds noodzakelijk is. Sponsor worden of een gift doen? Om de organisatie te kunnen betalen hebben we geld nodig. Dus met giften zijn we heel blij. We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Uw geld wordt puur besteed aan de organisatorische lasten zoals huisvesting, vervoer, telefoon en uitvoering van nieuwe eisen van overheid en leveranciers. Uiteraard doen wij ons best om de kosten laag te houden. Door de belastingdienst zijn we erkend als ANBI, d.w.z. een algemeen nut beogende instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Mensen doen altijd alsof de voedselbank het summum van armoede is. Terwijl géén voedselbank toch een stuk armoediger zou zijn. [tweet van Sylvia Witteman]

6 Word bedrijfspartner: Behalve financieel kunt u of uw organisatie de Voedselbank ook op andere manieren steunen. U kunt ons bijvoorbeeld helpen met het leveren van voedsel dat u commercieel niet meer kunt verkopen, maar dat nog wel prima van kwaliteit is. Of met het aanleveren van voedsel uit uw eigen groentetuin of fruit uit uw eigen bongerd. Ook kunt u ons bijvoorbeeld helpen met het leveren van noodzakelijke diensten of hulpmiddelen zoals kantoorinventaris, hoge drukspuiten, vorkheftrucs, koelsystemen en schilder- en reclamediensten. Vrijwilligers! De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Omdat we nog steeds groeien en er ook natuurlijk verloop is, zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Doe-vrijwilligers zoals pakketsamenstellers, chauffeurs en voor de uitgifte van pakketten zijn meestal nog wel voor handen, beleids- en projectvrijwilligers zijn meestal minder voor handen. Mocht u belangstelling hebben om ons als vrijwilliger te komen helpen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen uw handen en hoofden goed gebruiken. Informatie/voorlichting! Velen kennen de Voedselbank wel van naam, maar niet iedereen weet precies wat de Voedselbank doet, hoe we aan voedsel komen en wie er voor een voedselpakket in aanmerking komt. Ook leven er veel hardnekkige vooroordelen over armoede in Nederland en het ontstaan hiervan. Sommige mensen denken dat armoede in Nederland niet bestaat. Maar al vaak wordt nog gedacht dat mensen het alleen aan zichzelf te danken hebben. Helaas is armoede iets dat iedereen kan overkomen. Door o.a. de euro- en kredietcrisis zijn er veel bedrijven afgeslankt of failliet gegaan, waardoor mensen plotseling geen werk meer hebben. Met name ZZP ers en Middenstanders hebben het hierdoor zeer moeilijk. Ook zijn er mensen die door geestelijke omstandigheden (ziekte) of relationele problemen in acute nood komen en gebruik gaan maken van de Voedselbank. Helaas zijn er nog veel schrijnende gevallen waarbij mensen of huishoudens onze hulp hard nodig hebben. Om meer inzicht te geven in de activiteiten van de Voedselbank geven we graag voorlichting. Dit doen we op bijeenkomsten van gemeenten, kerken, serviceclubs, vrouwenvereniging, ouderenverenigingen, scholen, etc. Informatie en contact? Voor aanvullende informatie, adressen en telefoonnummer kunt u terecht op onze website:

7 4. Organisatie Voedselbanken Nederland. De Voedselbank Nederland is een landelijke organisatie. Er vallen 8 regionale voedselbanken onder, zoals die van Arnhem. Landelijk zijn er nu 150 lokale voedselbanken. De regionale Voedselbank Arnhem telt zo n 20 lokale voedselbanken, waaronder die van Zevenaar. Bestuurders van de lokale voedselbanken van onze regio Arnhem komen regelmatig bij elkaar voor overleg in Arnhem. De Landelijke Voedselbank verzamelt op de meest grootschalige manier voedsel bij landelijke concerns. Denk b.v. aan Unilever. Enkele cijfers: Jaarlijks wordt er in Nederland 3 miljoen ton voedsel vernietigd en doorgedraaid. Daarnaast gooien particulieren eenzelfde hoeveelheid weg. In totaal kost dat jaarlijks 4,4 miljard. De voedselbanken richten zich voornamelijk op de verspilling bij ondernemingen. Steeds meer bedrijven en winkels werken samen met de voedselbank, ook in en rond Zevenaar. En dat is hard nodig, want van die 3 miljoen ton voedsel bereikt momenteel maar 1% de Voedselbank. De regionale Voedselbank kan uit die aanvoer van de Landelijke Voedselbank putten en verzamelt op haar beurt ook weer voedsel. Meestal van regionale bedrijven. Een maal per week, voor Zevenaar op vrijdagmorgen, wordt met de bus dat voedsel in Arnhem opgehaald. Daarvoor wordt aan het begin van de week opgegeven hoeveel klanten we die week moeten voorzien van voedsel en op basis van die opgave wordt alles klaargemaakt en klaargezet. Wij als lokale voedselbank vullen dat op het pand Reisenakker 12 aan met voedsel van lokale leveranciers. Meestal komt ongeveer de helft van het voedsel via Arnhem, de andere helft komt via plaatselijke leveranciers of uit de opslag via acties, kerstpakketten en andere inzamelingen. (Zie ook hoofdstuk 5: Statistieken) Soms komt het ook voor dat de lokale Voedselbank een grote partij voedsel krijgt aangeboden. Dat wordt dan ter verdeling naar Arnhem verscheept. In 2012 is er veel gesproken over de landelijke organisatie. De Landelijke Voedselbank was 10 jaar lang een Stichting. In 2013 is dat omgezet in een Landelijke Vereniging waar alle Voedselbanken lid van kunnen worden. Het landelijk bureau krijgt vooral als taak: Landelijke Voedselverwerving. Expertise verzamelen en ter beschikking stellen aan lokale voedselbanken. Landelijk overleg met o.a. de politiek. Landelijk wordt ook iedere keer vastgesteld welke mensen voor een voedselpakket in aanmerking komen. Dat kan pas als men onder een bepaalde inkomensgrens zit. Voor 2011 was dat voor een volwassene 175,-- (na aftrek van vaste lasten als huur, energie en verzekeringen) en 310,-- voor een gezin met 4 personen. (2 volwassenen en 2 kinderen) In 2012 is dat opgetrokken naar resp. 180,-- en 340,--. Preciezer, de eerste volwassene 180,--, de tweede volwassene 60,-- (kan ook een volwassen kind zijn) en ieder minderjarig kind 50,-- Ook wordt landelijk de duur van de verstrekking vastgesteld. Het is altijd voor een bepaalde tijd. In eerste instantie voor 3 maanden en maximaal voor 3 jaar. (gekoppeld aan de schuldsanering)

8 5. Organisatie Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden ORGANOGRAM PER Allemaal vrijwilligers: Ieder werkgebied kent een coördinator en deze stuurt op dat bepaalde werkgebied een aantal vrijwilligers aan. Zo kennen we naast vrijwillige coördinatoren en bestuurders, ook vrijwillige pakketsamenstellers, vrijwillige chauffeurs en vrijwilligers voor de uitgifte van voedselpakketten. Periodiek komen deze coördinatoren bijeen o.l.v. de voorzitter van het bestuur. Voor de noodzakelijke communicatie en afstemming over en weer. Eén maal per jaar komt iedereen bijeen voor communicatie, gezelligheid en bankgevoel. Eind 2013 waren er 27 vrijwilligers werkzaam en inmiddels is dit aantal gestegen tot 30. Een van de nieuwe vrijwilligers is Mabel van Leur. Zij zal als bestuurslid de contacten onderhouden met derden, zoals sponsoren en donateurs. En in samenwerking met de coördinator voedselverwerving met de leveranciers. We mogen ons verheugen in grote aandacht voor vrijwilligerswerk. Men ziet in dat we goed, maar helaas noodzakelijk werk verrichten. Ook bij de jeugd is er aandacht voor onze organisatie zoals blijkt uit de aanvragen voor een maatschappelijke stageplaats. Verzorgingsgebied: Gemeente Zevenaar & Gemeente Rijnwaarden Uitgiftepunten: (afhankelijk van adressen) Zevenaar: Reisenakker Babberich Giesbeek Lobith Pannerden Spijk

9 6. Statistieken Om de hulp van en aan de Voedselbank Zevenaar & Rijnwaarden zichtbaar te maken volgen hier wat cijfers Aantallen Voedselbank Zevenaar & Rijnwaarden in Aantal actuele gezinnen op 31 december Aantal actuele personen op 31 december waarvan volwassenen waarvan kinderen waarvan eenpersoonshuishoudens 39 waarvan eenoudergezinnen 35 Gemiddeld aantal gezinnen Aantal gezinnen in verleden geholpen Aantal ingezamelde artikelen lokaal Aantal uit Arnhem gekregen artikelen / Aantal uitgegeven pakketten Gemiddelde pakketgrootte 22,5 20,6 Aantal vrijwilligers Aantal hulpverlenende instanties 62 Grootste leverancier % het totaal van allerlei 'kleine' leveranciers, meestal particulieren, die maar incidenteel leveren. Maar in 2013 uiteindelijk in totaal de grootste leverancier. Aantal items per pakket per week

10

11 7. Leveranciers. Iedere week 102 voedselpakketten verstrekken met gemiddeld 22 producten vraagt wekelijks om 2240 producten. Jaarlijks een slordige producten. Waar komt dat vandaan? Ongeveer de helft van die producten wordt iedere vrijdagmorgen vroeg door onze chauffeurs afgehaald bij de regionale Voedselbank Arnhem. De rest halen ze door de week op bij regionale leveranciers. Wij danken graag: AH, Zevenaar Bakker Braam Bakker Godschalk Bakker Ribbers Bakker Seegers Bakker van Bentum Basisschool de Berkenhaag, Herwen Basisschool de Tamboerijn, Zevenaar Basisschool Klokhuis, Duiven Basisschool Tragellijn, Lobith C1000 Zevenaar Candea College Chris Blij Coop Babberich Duo Markt/Coop Compact Pannerden Fam. Sweers Garagebedrijf Harrie Arendsen Gemeente Westervoort afd. P & O Golff Thunissen /Emté Lobith Hema IKEA Jumbo Mennings Westervoort Jumbo Tolkamer Korenmolen de Hoop Liemers College Makro OHRA/Delta Lloyd Particuliere leveranciers Particulieren bij de inzamelingsacties Particulieren die hun kerstpakket brengen Vida Rijsttafelprodukten Zorgboerderij NOVA, Pannerden

12 8. Sponsoren en Donoren. De Voedselbank vraagt naast veel vrijwilligers en leveranciers ook om veel geld voor de wekelijkse exploitatie. Daarvoor is een gebouw nodig met opslag die aan strenge regels moet voldoen, gas, licht, water en een vervoermiddel. In 2014 mogen we rekenen op een grote financiële klapper. De Lions organiseert op 13, 14 en 15 juni samen met Favoriet FM de actie Lions Request. En dit jaar zal de opbrengst voor de Voedselbank Zevenaar / Rijnwaarden zijn. Als de verwachtingen worden waargemaakt, kan van de opbrengsten de koelbus en de koelcel worden gefinancierd. Via onze website de sociale media VoedselbankZevenaar en kunt u de resultaten volgen. Voor alle grote en kleine gaven danken wij graag onze sponsoren en donoren: Ap Jansen Autoschade Blik op online CompUniversity Crea Rosa De Isolatieshop.nl De Heeg Internetsolutions Diakonie PKZ Duoplan Architecten Dynamo Humm Dynamic Cycle Esso Zevenaar Gelderse Vlaggenhandel Gemeente Zevenaar Haëlla Stichting JEBE HRM Advies Kiwanis Kleyn Vans Liever de Liemers Helpt Liemers Reclame Lions de Liemers MKB Zevenaar Musiater Natuurgeneeskundige en Therapeut Ria Wegman Notenpaleis On Time Particulieren (talloos) Parochieële Caritas Instelling van Lobith en Zevenaar Reklame Allerlei Rotary Rowe Financial Services B.V Schilderwerk Plus Schutterijen Seat Garagebedrijf Blij Smartles Sonderen ICT Stg. Delafonds Stg. Vincentiusvereniging Toetenburgers Uitvaartverzorging de Wit VOF Wilri Wezenfonds, Zevenaar Woonstichting Vryleve IJsseldijk uitzendbureau

13 9. Vrijwilligers, coördinatoren en bestuur per eind 2013 Aries, Herman Berendsen, Bert Brugman, Gérard Caldenhoven, Clementine Coevering, van de, Toke Feenstra, Liezbeth Folkers, Ineke Harbers, Ludo Heerdt, ter, Doortje Hulkenberg, Joke Koenders, Theo Laar, van de, Fer Laar, van de, Martha Lamers, Frans Lijnkamp, Guus Onstein, Linda Reyerman, Rinus Ros, Frank Rumpf, Jose Santvoort, van, Lienke Scharrenborg, Harry Sikkes, Gerben Sikkes, Hens Terwindt, Annie Timmermans, Netty Willemsen, Ilse Willemsen, Willem Zweerink, Mia chauffeur chauffeur pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker coördinator vrijwilligers / bestuurslid chauffeur / pakketsamensteller / klusjesman. uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker chauffeur coördinator beheer / bestuurslid coördinator uitgifte pakketsamensteller coördinator leveranciers / fondsenwerver uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller pakketsamensteller chauffeur uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker secretaris bestuur penningmeester bestuur coördinator pakketsamenstelling pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker uitgiftepunt Reisenakker uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller pakketsamensteller In 2014 vetrokken: In 2014 gekomen: Joke Hulkenberg Guus Lijnkamp Mabel van Leur (bestuurslid) Wim Croonen (uitgiftepunt Reisenakker) Anton Bolder (uitgiftepunt Reisenakker) Fer van de Laar, voorzitter Harry Scharrenborg, secretaris Gerben Sikkes, penningmeester Ineke Folkers, bestuurslid Mabel van Leur, bestuurslid

14 10. Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden 2013 Samenvatting jaarverslag Inkomsten uit giften Totaal kosten Netto resultaat (euro) Resultaat in % van de inkomsten 64,54% 66,05% 57,61% 83,58% Resultaten 2013 Inkomsten uit giften ,00 100,00% Kostprijs - 0,00% Vervoer ,00-15,96% Bruto Resultaat ,00 84,04% Huur en verbouwing ,00-12,56% Overige externe kosten: Kantoorbenodigdheden - 0,00% Computerkosten -96,00 0,41% Telefoonkosten 93,00 0,39% Post 61,00 0,26% Verzekeringen -244,00-1,04% Afschrijving en onderhoud -102,00-0,44% Acc. en advocaatkosten - 0,00% Reis en verblijf - 0,00% Geschenken relaties - 0,00% Public Relations - 0,00% Huisvestingskosten (energie) -143,00-0,61% Overige 1.238,00-5,28% Totaal overige kosten ,00-7,11% Vrijwilligers Vergoedingen -88,00-0,37% Totaal vrijwilligers -88,00-0,37% Rente 128,00 0,55% Totaal inkomsten ,00 Totaal kosten ,00 Resultaat ,00 64,54%

15 De financiele situatie van de voedselbank is goed te noemen. Met hulp van diverse sponsoren waaronder de Kiwanis en de Lions Club zal het mogelijk zijn in 2014 zowel een koelbus als een grote koeling aan te schaffen. Dit zonder aantasting van bestaande reserves. Deze moeten worden verder worden uitgebouwd omdat zekerheid van huisvesting slechts tot 2020 geborgd is. Daarna volgt mogelijk een verzwaring van de huurlast en/of een grote investering in het passend maken van een nieuw onderkomen. Kijkend naar de huidige kostenstructuur zien we een significante toename in de exploitatiekosten van de bus. Verder zullen energielasten gaan stijgen. Er is geen vreemd vermogen aangewend voor de financiering van onze voedselbank. Het streven is dit ook in de toekomst te voorkomen. Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling. Moeder Theresa.

16 11. Adressen, etc. Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden is bereikbaar via het correspondentieadres: Westeinde 114, 6904 AH Zevenaar Voor hulpverlening of voedselverwerving kunt u contact opnemen via: Nadere informatie kunt u vinden op: Verzamelpunt & Uitgiftepunt Zevenaar: Reisenakker 12, 6903 ZJ Zevenaar Bankrekening: Rabobank Zevenaar NL81RABO Kamer van Koophandel: K.v.K.nr Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aangemerkt wordt als gift in de zin van de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting WIJ VERDELEN DE REST

Dat we daar de komende tijd met z n allen in mogen slagen. Zomer 2013, Bestuur Voedselbank Zevenaar - Rijnwaarden

Dat we daar de komende tijd met z n allen in mogen slagen. Zomer 2013, Bestuur Voedselbank Zevenaar - Rijnwaarden Jaarverslag 2012 Voorwoord Eind 2012 kent rijk Nederland, heel schrijnend, 135 voedselbanken. Ze hebben allemaal een tweeledige doelstelling: tegengaan van voedselverspilling & tegengaan van armoede. Eind

Nadere informatie

Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling. Moeder Theresa.

Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling. Moeder Theresa. 1. Voorwoord: Dit is dan het derde jaarverslag van de Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden. Gingen het eerste en tweede jaarverslag resp. over de werkjaren 2012 en 2013, dit derde verslag gaat over het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland augustus 2014 1. Kerngegevens Er zijn per eind juni 2014, 154 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Deze voedselbanken verdelen voedselpakketten

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

GEEF OM ORANGE BABIES EN STEUN

GEEF OM ORANGE BABIES EN STEUN GEEF OM ORANGE BABIES EN STEUN LIONS CLUB DE LIEMERS In deze sponsorbrochure leest u alles over de 5e editie van Lions Request. Lionsclub de Liemers organiseert ieder jaar dit evenement i.s.m. Radio Favoriet

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2013... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl W www.vluchtelingenambassadeurs.nl Balans en winst & verliesrekening per

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

Voedselbank op kruispunt

Voedselbank op kruispunt 6 de jaargang, december 2012 Voedselbank op kruispunt Als je op weg bent kom je vaak op een kruispunt en moet je keuzes maken. Waar gaan we heen? Toen Alice in Wonderland een kruispunt naderde vroeg ze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland 1 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland Alle data zijn gemeten op 31 december van genoemde jaar 1 Kerngegevens: Over de organisatie 2014 2015 Aantal voedselbanken 157 162 lid van Voedselbanken Nederland

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

31 december 2013 31 december 2012. 31 december 2013 31 december 2012

31 december 2013 31 december 2012. 31 december 2013 31 december 2012 Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening over 2013 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

1. De Voedselbank Rotterdam

1. De Voedselbank Rotterdam 1. De Voedselbank Rotterdam In dit hoofdstuk wordt algemeen ingegaan op de organisatie voedselbank. Allereerst wordt stil gestaan bij de oprichting van de voedselbank Rotterdam. Vervolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Speelgoedbeurs Den Haag

Speelgoedbeurs Den Haag Speelgoedbeurs Den Haag Meerjarenbeleidsplan 014 016 Juli 014 1. Voorwoord De Speelgoedbeurs Den Haag is in 013 opgericht door de Vincentiusvereniging in Den Haag met als doel om aan kinderen uit kansarme

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 Inleiding VluchtelingenWerk Rijswijk beheert al sinds jaren een Noodfonds, gevoed door donateurs (particulieren, bedrijven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI-erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Alphen aan den Rijn v Ingekomen: - S MEI 2013 Formulier 1 Aanvraagformulier structurele subsidie Routing Afd.f^ Opbergen ' Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Doelstelling van

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank = broodnodig! Ook in Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur,

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur, Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen Hoogeveen, april 2015 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doe ik u hierbij de jaarcijfers toekomen over het jaar 2014 van uw Stichting

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2014. Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2014. Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2014 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Walcheren te Middelburg

RAPPORT. Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Walcheren te Middelburg RAPPORT Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Walcheren te Middelburg INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 4 Resultaat 5 5 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Jaarverslag 2014 Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 De organisatie van Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern 4 Hoofdstuk 2 Visie, Missie en kernactiviteiten

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

De gegevens van het tweede jaar voedselhulp

De gegevens van het tweede jaar voedselhulp Voedselbank Amsterdam Uitgiftepunt Diemen De gegevens van het tweede jaar voedselhulp oktober 2007 - oktober 2008 Addendum bij het eerste jaarverslag (het eerste jaarverslag is te lezen/downloaden via

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR"

Beleidsplan 2016 en verder MET ELKAAR VOOR ELKAAR Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR" "VAN AFWACHTEN NAAR PROACTIEF" Handelsweg Zuid 3 8251 JS DRONTEN sc@voedselbankdronten.nl www.voedselbankdronten.nl www.facebook.com/vbdronten www.twitter.com/vbdronten

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Almere. juni 2015, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Almere. juni 2015, Stichting de Arend Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 7 Toelichting financiën... 8 Begroting 2015... 9 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 van VOEDSELBANK RIVIERENLAND (voorheen Voedselbank Steunpunt Tiel e.o.)

JAARVERSLAG 2012 van VOEDSELBANK RIVIERENLAND (voorheen Voedselbank Steunpunt Tiel e.o.) JAARVERSLAG 2012 van VOEDSELBANK RIVIERENLAND (voorheen Voedselbank Steunpunt Tiel e.o.) 1.Inleiding In het verslagjaar is de naam bij notariële acte gewijzigd in Voedselbank Rivierenland, omdat in deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

* Van de secretaris. In dit nummer: * Dank je wel. * Actie Lions: tot 4 januari!

* Van de secretaris. In dit nummer: * Dank je wel. * Actie Lions: tot 4 januari! Van de secretaris... Al onze lezers, gevers, vrijwilligers en cliënten een voorspoedig 2016 toegewenst! 2015 is voorbij. In deze nieuwsbrief veel foto s van gebeurtenissen in het afgelopen jaar. We kijken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412

JAARVERSLAG 2015. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412 JAARVERSLAG 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412 E-mail Website Rabobank : hemelsoet@zeelandnet.nl : http://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2014 (waarin opgenomen de aanloopfase 2013)

Secretarieel Jaarverslag 2014 (waarin opgenomen de aanloopfase 2013) Secretarieel Jaarverslag 2014 (waarin opgenomen de aanloopfase 2013) Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Resultaten 2014 3 1.1 Fondsen en sponsors 3 1.2 Inzameladressen 4 1.3 Klanten 5 1.4 Naamsbekendheid 6 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Colofon. Stichting Leergeld Voorne Putten Jaarverslag 2012, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Titel Jaarverslag 2012. Ondertitel.

Colofon. Stichting Leergeld Voorne Putten Jaarverslag 2012, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Titel Jaarverslag 2012. Ondertitel. Stichting Voorne Putten Jaarverslag 2012 Stichting Leergeld Spijkenisse, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24385134 Colofon Titel Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen April 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie