Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na"

Transcriptie

1 Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op vindt u daarom altijd de meest actuele nieuwtjes en feiten. Inhoud 1 Huurovereenkomst & Algemene Huurvoorwaarden 2 Handig om te weten 3 Huur en huurtoeslag 4 Onderhoud 5 Zelf klussen 6 Onze tips voor prettig wonen 7 Klachtenregeling 8 Wie, wat, waar?

2 Seyster Veste T

3 1 Algemene Huurvoorwaarden Voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van deze Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor. De voorwaarden en bepalingen gelden voor alle huurders van de woning. Artikel 2 Meer dan één huurder 2.1 De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen. 2.2 De huurprijs en de kosten voor geleverde zaken en diensten (zie artikel 4.1) zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en kosten van geleverde zaken en diensten verschuldigd. 2.3 Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien. 2.4 Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door een of een aantal van hen plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. Artikel 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde 3.1 Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen. 3.2 Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving. Artikel 4 Kosten voor geleverde zaken en diensten (servicekosten) 4.1 Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot kosten voor geleverde zaken en diensten. Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte kosten voor geleverde zaken en diensten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde kosten voor geleverde zaken en diensten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder worden verrekend. Huurder zorgt ervoor dat, indien van toepassing, de afrekening binnen een maand aan verhuurder wordt betaald. Evenzo zal de verhuurder, indien van toepassing, binnen een maand de afrekening aan huurder betalen. In een aantal hoogbouwcomplexen wordt het voorschot verwarmingskosten Seyster Veste T

4 over een periode van 1 juli tot en met 30 juni afgerekend. In dat geval verstrekt verhuurder aan huurder een afrekening daarvan in de eerste helft van het daaropvolgende kalenderjaar. 4.2 Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelijkse voorschotbedrag kan, behoudens een tussen partijen aangegane nadere overeenkomst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in artikel 4.1 bedoelde overzicht is verstrekt. 4.3 Huurder is gebonden aan een wijziging van de geleverde zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag (servicekosten), indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel. Artikel 5 De algemene verplichting en aansprakelijkheid van verhuurder 5.1 Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit herstel: - onmogelijk is - uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen - ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen, tenzij dit nodig is omdat de verhuurder tekortschiet in het nakomen van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken 5.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor gedrag van derden die het woongenot van huurder verstoren. Ook schade die door dit gedrag ontstaat, wordt niet door verhuurder vergoed, tenzij verhuurder daartoe op grond van de wet verplicht is. 5.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, veroorzaakt door storm, brand, vorst, blikseminslag, hevige sneeuwval, wateroverlast en dergelijke omstandigheden, voor zover dit betrekking heeft op: - schade aan de persoon en/of zaken van de huurder en/of zijn huisgenoten - schade aan de persoon en/of zaken van derden die zich in het gehuurde bevinden - schade aan voorzieningen die de huurder zelf heeft aangebracht of van de vorige huurder heeft overgenomen - schade aan het gehuurde, waarbij de huurder ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik verplicht is tot het onderhoud en herstel van deze schade (de zogenaamde kleine herstellingen) 5.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven van de energieleverancier, waarbij verhuurder als tussenpersoon fungeert. Artikel 6 De algemene verplichtingen van huurder 6.1 Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand door het verschuldigde bedrag over te schrijven of te storten op de rekening van verhuurder: t.n.v. Stichting De Seyster Veste te Zeist ABN-AMRO Bank Vanaf de eerste dag van de maand is huurder voor de termijn van die maand in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd. Indien huurder de te betalen prijs niet tijdig voldoet, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om de ontstane betalingsachterstand landelijk te registreren. Registratie betekent dat Seyster Veste T

5 landelijk daartoe bevoegde organisaties bij het aanvragen van een lening, hypotheek of bij het aanbieden van een huurwoning en dergelijke door verhuurder kunnen worden geïnformeerd over deze achterstand. 6.2 Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 6.3 Huurder zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden, en de eventuele gemeenschappelijke ruimten die alleen voor huurders en hun huisgenoten bestemd zijn, gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt. 6.4 Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. 6.5 Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft gehouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele boete als bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden. 6.6 Huurder zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden, en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wijzigen. 6.7 Huurder mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, het gehuurde niet (mede) aanwenden voor bedrijfsmatig gebruik, in welke vorm dan ook. 6.8 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. 6.9 Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering. In een appartement of flat dient een zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is, zodat het geen geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaakt. Het leggen van harde vloerbedekking is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan. Onder harde vloerbedekking wordt in ieder geval verstaan: parket, laminaat, vinyl, zeil, tegels, plavuizen, kurk en dergelijke Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Doet huurder dit toch of staat huurder dit toe, dan start verhuurder een juridische procedure waarin ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wordt gevraagd Het is huurder niet toegestaan om in of vanuit het gehuurde strafbare feiten te plegen Huurder mag niet in de tuinen en/of gemeenschappelijke ruimten voertuigen, afval en/of andere zaken stallen (zoals fietsen op galerijen), opslaan of deponeren. Evenmin is het huurder toegestaan in of bij het gehuurde gevaarlijke stoffen op te slaan, zoals chemicaliën, benzine of vuurwerk. Brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren worden door huurder altijd vrijgehouden. Seyster Veste T

6 6.13 Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade en ook gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder te melden. Bij nalatigheid van huurder, huisgenoten of derden die zich vanwege huurder in het gehuurde bevinden, zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen. Hieronder valt ook schade ontstaan door huisdieren, die zich vanwege huurder in het gehuurde bevinden In verband met controle door verhuurder op de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen. Verhuurder zal het controlebezoek, indien mogelijk, van te voren bij huurder aankondigen Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen. Artikel 7 De herstellingen door huurder 7.1 Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen. 7.2 Alle door huurder te verrichten werkzaamheden moeten vakkundig worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voorschriften in acht nemen. 7.3 Indien de werkzaamheden niet conform de bepalingen van het tweede lid van dit artikel zijn uitgevoerd, kan verhuurder de bedoelde werkzaamheden alsnog op kosten van huurder vakkundig en naar behoren laten uitvoeren. 7.4 Wanneer aan het gehuurde schade of een gebrek ontstaat door onzorgvuldig gebruik door huurder, dan moet huurder de kosten van herstel vergoeden aan verhuurder. Artikel 8 Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder 8.1 Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, als ook aan de centrale voorzieningen daarvan, toestaan. 8.2 Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden of renovatie. 8.3 Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd. Indien huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden. 8.4 Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankondiging van het tijdstip, plaats op werkdagen, dringende gevallen evenwel uitgezonderd. Seyster Veste T

7 Artikel 9 Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder 9.1 Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren. Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. 9.2 Huurder mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aanbrengen aan de buitenkant van het gehuurde, zoals het aanbrengen van schotelantennes. 9.3 De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die ondermeer betrekking hebben op: - aard en kwaliteit van te gebruiken materialen - het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw - (bouwtechnische) voorschriften van de overheid - het onderhoud aan de verandering - aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen - verzekering, belasting en aansprakelijkheid - een mogelijke financiële vergoeding bij de beëindiging van de huurovereenkomst Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt. 9.4 Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt door huurder. Wanneer huurder in gebreke blijft, mag verhuurder de veranderingen voor rekening van huurder ongedaan maken. 9.5 Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht. 9.6 Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde. Artikel 10 De beëindiging van de huur 10.1 Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk per aangetekende brief of deurwaardersexploot Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder dient een opzegtermijn van één maand in acht te nemen Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar dat de huurovereenkomst duurde. De opzegtermijn bedraagt in totaal maximaal zes maanden De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gronden Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van de huur, tot verhuur of verkoop wenst over te gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging. Seyster Veste T

8 Artikel 11 De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur 11.1 Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt. Voor door huurder in het gehuurde aangebrachte veranderingen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel. Het is huurder niet toegestaan sleutels aan nieuwe huurder te overhandigen of deze te deponeren in de brievenbus van verhuurder Vóór het einde van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Bij die gelegenheid zal een opnameformulier worden opgemaakt, waarop zal worden vastgelegd welke herstellingen voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het opnameformulier Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen gelden bij het einde van de huur de volgende regels: - veranderingen die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, dienen bij het einde van de huur door huurder te worden verwijderd. Hieronder worden ondermeer begrepen spiegels, lamellen, jaloezieën en dergelijke - verhuurder kan vorderen dat aangebrachte veranderingen en toevoegingen die zonder toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3, door huurder ongedaan worden gemaakt - huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur, weg te nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen van toestemming schriftelijk heeft bedongen - onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder te allen tijde gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat waarin het zich overeenkomstig artikel 3 bij de aanvang van de huur bevond 11.4 Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en het eventueel ongedaan maken van aangebrachte veranderingen of toevoegingen niet heeft voldaan, heeft verhuurder het recht alle noodzakelijke werkzaamheden die daarvan het gevolg zijn op kosten van huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan verhuurder is kennis gegeven. Artikel 12 De aansprakelijkheid van huurder Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade en schade aan de buitenzijde van het gehuurde, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarin bevinden. Seyster Veste T

9 Artikel 13 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder 13.1 Indien één der partijen in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en daardoor door de andere partij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van die ene partij De ingevolge dit artikel door de ene partij aan de andere partij te betalen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij zijn vordering op de ander uit handen geeft en bedragen tenminste 15% van de uit handen gegeven vordering, met een minimum van 25,- vermeerderd met het geldend BTW-percentage. Artikel 14 Geschillen 14.1 Huurder kan geschillen over de uitvoering van deze huurovereenkomst voorleggen aan een door verhuurder ingestelde Geschillenadviescommissie. Deze commissie zal het verzoek van de huurder behandelen volgens het reglement zoals door verhuurder vastgesteld. Verhuurder zal op verzoek van huurder een afschrift van het reglement kosteloos verstrekken Huurder behoudt de bevoegdheid om een geschil aan een rechterlijke instantie respectievelijk de Huurcommissie voor te leggen. Artikel 15 Overige bepalingen 15.1 Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze Algemene Huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. Tevens is huurder verplicht besluiten van de Vereniging van Eigenaars na te leven. Verhuurder verplicht zich deze besluiten zo spoedig mogelijk ter kennis van huurder te brengen Huurder is verplicht ten behoeve van verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van tenminste 27,- (prijspeil 2008) per kalenderdag te betalen, indien hij enige bepaling uit deze Algemene Huurvoorwaarden overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog overeenkomstig deze Algemene Huurvoorwaarden te handelen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding. Deze boete zal, zonder rechterlijke tussenkomst voor elke dag waarin de overtreding voortduurt, verschuldigd zijn. Artikel 16 Wijziging voorwaarden Verhuurder heeft de bevoegdheid, na overleg met de Bewonersvereniging Seyst, wijzigingen in onderhavige Algemene Huurvoorwaarden aan te brengen. Van deze wijzigingen zal de huurder direct in kennis worden gesteld. Artikel 17 Vaststelling Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn bij besluit van 1 januari 2009 door Stichting De Seyster Veste vastgesteld, na overleg met de Bewonersvereniging Seyst. Seyster Veste T

10 Seyster Veste T

11 2 Handig om te weten Na het tekenen van de huurovereenkomst valt er van alles te regelen. Van gas en elektra aanvragen en inschrijven bij de gemeente tot het overschrijven van telefoon, kabel en de verzekeringen. Deze handige checklist zet de belangrijkste zaken op een rij. De eerste acties Oplevering Het is zo ver: u heeft de huurovereenkomst getekend en de sleutels ontvangen. Ons streven is de woning zo goed mogelijk op te leveren, dat wil zeggen schoon, heel en veilig. Ter controle maakt u samen met de opzichter een ronde door de woning waarbij wordt gekeken of: de woning leeg is opgeleverd, tenzij u van de vorige bewoner zaken heeft overgenomen als vloerbedekking, zonwering en meubilair hang- en sluitwerk van de deuren en ramen in orde is het sanitair compleet is en het voeg- en tegelwerk in orde is de keuken heel is (kleine beschadigingen tellen niet mee) Indien nodig maakt u met de opzichter afspraken over uit te voeren werkzaamheden. Het kan zijn dat wij gebreken over het hoofd hebben gezien. U heeft een maand de tijd om deze aan ons te melden via telefoonnummer Het is onze zorg om de geconstateerde gebreken vervolgens zo snel mogelijk te verhelpen. Inschrijven Tegelijk met de huurovereenkomst ontvangt u de woonvergunning voor uw woning. De aanvraag voor de vergunning hebben wij bij de gemeente geregeld. De kosten die de gemeente voor het verlenen van de woonvergunning hanteert berekenen wij aan u door. Wilt u zich binnen vijf dagen na vestiging op uw nieuwe adres laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie? Inschrijven is mogelijk bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente, of via het formulier aangifte adreswijziging dat u bij de bijlagen in deze map vindt. Zonder inschrijving vervalt de woonvergunning. Wanneer u huurtoeslag wilt aanvragen, mogen er geen andere inschrijvingen op het adres geregistreerd staan; de gemeente kan voor u nakijken of er nog oude inschrijvingen zijn. Gas, elektra, water Wij adviseren u direct na ontvangst van de sleutels de meterstanden op te nemen. Om afsluiting te voorkomen is het noodzakelijk dat u binnen drie dagen na de huuringangsdatum zelf het gas en elektra aanvraagt bij een nutsbedrijf naar keuze. Bewaart u voor alle zekerheid een kopie van het aanvraagformulier en de opgenomen meterstanden? Water kunt u aanvragen bij uw waterleveringsbedrijf, tenzij water in de servicekosten is inbegrepen. Of dit zo is, kunt u nakijken op de huurspecificatie. Staat er geen bedrag voor water bij de servicekosten? Geef dan snel uw nieuwe adres Seyster Veste T

12 door aan uw waterleveringsbedrijf. Is er op uw woning een andere regeling van toepassing, dan vindt u dit terug in de eventuele complexinformatie. Vooraf regelen Kabel Het aanbod van radio- en tv-zenders neemt steeds meer toe. Om de zenders te ontvangen is bijna elke woning aangesloten op de kabel. U moet kabel zelf aanvragen bij een kabelexploitant. Wilt u liever een schotelantenne? Vraag hiervoor eerst schriftelijk toestemming aan! Neem voor meer informatie over schotelantennes contact op met één van onze opzichters of uw complexbeheerder via telefoonnummer Zij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden zijn. Telecommunicatie Ook voor telefoon, internet en andere telecommunicatiediensten geldt: geef uw verhuizing tijdig door. Vaak rekenen deze bedrijven zes tot acht weken om de diensten naar uw nieuwe adres over te zetten. Verzekeringen Onze woningen zijn verzekerd via de opstalverzekering van Seyster Veste; schade aan de buitenkant door brand en bijvoorbeeld storm valt onder deze verzekering. Voor de glasverzekering geldt dat de premie voor de collectieve glasverzekering in de huurprijs is opgenomen. Glasschade kunt u rechtstreeks melden aan: Samenwerking Glasverzekering, Vergeet u niet de overige verzekeringen, zoals de inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, zo snel mogelijk over te zetten of af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij. De huur Huur en huurbetaling Bij Seyster Veste betaalt u de huur altijd vooraf, dus vóór de eerste van de maand. Automatische incasso is voor u en voor ons de makkelijkste manier. Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het op tijd betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met de woonconsulent op. De woonconsulent is op werkdagen bereikbaar via Huurtoeslag Wanneer u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt bent aan de huur van uw woning, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De Belastingdienst keert deze tegemoetkoming in de huurkosten maandelijks uit. Uitgebreide informatie over huur, huurbetaling en huurtoeslag is te vinden onder tabblad 3. Seyster Veste T

13 Technische zaken Onderhoud Er bestaat onderscheid tussen onderhoud waar u als bewoner verantwoordelijk voor bent en onderhoud voor rekening van Seyster Veste. Onder tabblad 4 vindt u meer informatie over de precieze verdeling van de onderhoudswerkzaamheden. Tip! Sluit een onderhoudsabonnement af voor klusjes die eigenlijk onder uw verantwoordelijkheid vallen. Doet u dit binnen twee maanden na ingang van de huurovereenkomst, dan vervallen de entreekosten. Reparatieverzoeken Het melden van een reparatie kan op twee manieren: online of telefonisch. Voor spoedeisende verzoeken (bijvoorbeeld ernstige lekkage) belt u Buiten kantoortijden staat dit nummer doorgeschakeld naar de storingsdienst. Voor overige reparatieverzoeken gebruikt u het online reparatieformulier. Dit is te vinden op Zelf klussen Ons beleid is: bewoners mogen zelf klussen in de woning, mits In het kort komen de voorwaarden erop neer dat de verbouwing goed en veilig moet zijn uitgevoerd en moet leiden tot een verbetering van de woning. Een aantal klussen moet u eerst schriftelijk aanvragen voordat u hiermee begint. Meer over zelf klussen onder tabblad 5. Vloerbedekking Wilt u liever geen tapijt maar laminaat, tegels, vinyl of andere harde vloerbedekking? Wij raden u aan in elk geval een dempende ondervloer te leggen, de harde vloerbedekking zwevend op isolatiemateriaal en vrij van de muren. Dit voorkomt dat uw buren u horen lopen op de vloer! Zonder schriftelijke toestemming mag u geen harde vloerbedekking leggen. Let op! In een aantal wooncomplexen is het leggen van harde vloerbedekking niet toegestaan. Schotelantennes Een schotelantenne aan de straatkant of op het dak ontsiert het aangezicht van de woning. Aan de andere kant van de woning heeft niemand er last van. Daarom mag u een schotelantenne niet aan de gevel plaatsen, wel in de privétuin of op een inpandig balkon. Aan de plaatsing zijn enkele voorwaarden verbonden, die met name te maken hebben met de manier van plaatsen, aansprakelijkheid voor schade en hinder omwonenden. De afdeling Wonen kan hier meer over vertellen. Niet vergeten! Zonder schriftelijke toestemming mag u de schotelantenne niet plaatsen. Ventileren Vochtproblemen, schimmel en stank zijn meestal te wijten aan slechte ventilatie van de woning. Regelmatig luchten door het openen van ramen, deuren en roosters verhelpt voor een groot deel de problemen. In sommige woningen helpt natuurlijke ventilatie niet afdoende en zijn er ook mechanische ventilatiemogelijkheden via collectieve ventilatiekanalen of een afzuigkap. Wij onderhouden de mechanische ventilatie. Seyster Veste T

14 Asbest Uw veiligheid staat voorop. Elke vijf jaar controleren wij ons woningbezit op asbest. Waar asbest gezondheidsrisico s oplevert, laten wij dit direct door specialisten verwijderen. Stevige en onbeschadigde asbestsoorten, zoals in golfplaten en cement gebruikt zijn, leveren geen risico op. Zo lang het onbeschadigd blijft, loopt u dus geen gevaar. Let u daarom goed op als u in de woning gaat klussen. Door te boren, spijkeren of zagen in asbesthoudend materiaal komen de asbestvezels wél vrij. Bij twijfel kunt het beste eerst met de opzichter contact opnemen voordat u aan de slag gaat. Meepraten Bewonersparticipatie Wij willen graag dat u meedenkt over zaken als het dagelijks beheer van woningen en de woonomgeving. Ook telt uw mening bij het ontwikkelen van nieuwe plannen voor wijken en buurten. Als bewoner bent u als geen ander in staat om aan te geven hoe u de kwaliteit van uw woning en de leefbaarheid van uw woonomgeving ziet. In een samenwerkingsovereenkomst tussen Seyster Veste en de Bewonersvereniging Seyst is vastgelegd op welke manier u inspraak heeft of ons kan adviseren in beleid en beheer. Bewonerscommissies Ongeveer tweemaal per jaar komen wij met de bewonerscommissies samen. Tijdens deze overleggen staan onderwerpen als onderhoud, servicekosten, huurbeleid en overlast op de agenda. Wilt u weten of er een bewonerscommissie bestaat in het complex of straat waar u woont, of wilt u zelf een commissie oprichten? Neemt u dan contact op met de woonconsulent via telefoonnummer Seyster Veste T

15 3 Huur en huurtoeslag De totale (bruto) huur die u elke maand betaalt bestaat uit meerdere componenten: de belangrijkste zijn de netto huur of kale huur (zonder servicekosten en zonder eventuele huurtoeslag) en de servicekosten. Servicekosten U betaalt servicekosten voor gezamenlijke voorzieningen zoals de glasverzekering, liftonderhoud, tuinonderhoud, de blokverwarming en het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten. Deze kosten brengen wij als voorschot bij u in rekening. Elk jaar ontvangt u een afrekening van de werkelijk gemaakte kosten, waarna wij het te veel of te weinig betaalde bedrag met u verrekenen. Huur betalen U betaalt de huur vooruit. Het hele bruto huurbedrag, inclusief de servicekosten, moet vóór de eerste van de maand betaald zijn. U kunt dit als volgt doen: automatisch (u machtigt ons om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven) via een acceptgirokaart (wij sturen voor de eerste van de maand een acceptgirokaart, waarmee u de huur tijdig kunt betalen via uw bank) door overschrijving (u draagt zelf zorg voor het op tijd overmaken van de huur via de bank, internet of een periodieke overschrijving van de bank) via een pinbetaling (u komt persoonlijk langs op ons kantoor om de huur via een pinbetaling te regelen) Automatische incasso heeft onze voorkeur als wijze van huurbetaling. Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het op tijd betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met de woonconsulent op. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder Huurachterstand, wat nu?. Huurtoeslag Wilt u huurtoeslag aanvragen? Deze tegemoetkoming in de huurkosten vraagt u bij de Belastingdienst aan. Of u in aanmerking komt, heeft te maken met de hoogte van uw inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en de huurprijs van uw woning. Deze gegevens zijn terug te vinden in uw huurovereenkomst, uw jaaropgave en uw loonstrookje. Tip! Via kunt u eerst een proefberekening maken. Komt u in aanmerking, dan kunt u online verder gaan met de aanvraag. Of gratis het nummer bellen om een aanvraagformulier op te vragen. Huurverhoging Elk jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. Het kabinet stelt het maximum percentage vast waarmee de huur mag worden verhoogd. Wij stellen u vóór 1 mei van elk jaar schriftelijk op de hoogte van de huurverhoging. Over het algemene huurbeleid overleggen we vooraf met de Bewonersvereniging Seyst. Seyster Veste T

16 Huurcommissie Als u het niet met de huurverhoging eens bent, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij de Huurcommissie. U kunt telefonisch een bezwaarformulier aanvragen via telefoonnummer of op hun website kijken (www.huurcommissie.nl). Voor bezwaren op grond van onderhoudsgebreken hanteert de Huurcommissie een aparte procedure. Medehuurderschap Woont u samen? Wanneer u samen met uw partner op de huurovereenkomst staat, is er sprake van medehuurderschap. Of u nu getrouwd bent of geregistreerd samenwoont: uw rechten en plichten zijn gelijk. Bij overlijden behoudt de achterblijvende medehuurder het recht op de woning. Is er geen sprake van huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan moet u aantonen dat er een op de toekomst gerichte relatie tussen u en de aanvrager bestaat. In andere gevallen is sprake van inwoning. Een inwonende medebewoner kan dus geen aanspraak maken op de woning en moet uit de woning vertrekken voordat u de woning verlaat. U moet de woning bij huuropzegging immers leeg achterlaten. In de folder Huur, alle informatie op een rij komt dit onderwerp uitgebreid aan bod. Naamswijziging Wanneer uw partner vertrekt of overlijdt, vragen wij u dit zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door te geven. Zodra wij deze gegevens ontvangen hebben, verwerken wij de wijziging in onze administratie. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging. Ook hierover vindt u meer informatie in de folder Huur, alle informatie op een rij. Huuropzegging U kunt de huur op iedere werkdag van de maand persoonlijk opzeggen op het kantoor van Seyster Veste of schriftelijk. Houd daarbij rekening met een opzegtermijn van tenminste één maand. De laatste huurdag moet op een werkdag vallen. Eventuele medehuurders moeten de opzeggingsbrief ook ondertekenen. Na ontvangst van uw brief gaat de opzegtermijn in en sturen wij u een bevestiging. In de bevestigingsbrief informeren wij u over de woningoplevering en doen wij een voorstel voor de datum en het tijdstip van de woninginspectie. Zie verder onze folder Verhuizen, de spelregels. Deze is op te vragen bij de afdeling Wonen. Woningruil Denkt u na over woningruil? Wij bemiddelen niet in woningruil, u moet zelf een ruilpartner zoeken. Als u een ruilpartner gevonden heeft, kunt u een aanvraag voor woningruil indienen. Het aanvraagformulier is op te vragen bij de afdeling Wonen. Meer informatie vindt u in de folder Huur, alle informatie op een rij. Seyster Veste T

17 4 Onderhoud In elke woning kan wel eens iets stuk gaan. Wie is dan verantwoordelijk voor het onderhoud? Wie betaalt wat? Kleine reparaties, zoals aan stopcontacten of scharnieren, zijn meestal voor uw rekening. Soms vallen de herstelwerkzaamheden onder het onderhoudsabonnement dat u kunt afsluiten. Het onderhoud aan de buitenkant van uw woning, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimten, is weer onze verantwoordelijkheid. In de onderhoudstabel, zie pagina 15, staat precies omschreven hoe het met de verdeling van kosten zit. Reparatieverzoeken Is er in uw woning iets stuk dat wij moeten repareren? Er zijn twee mogelijkheden om zo n reparatie te melden: online of telefonisch. online Gebruik het online meldingsformulier (zie om niet spoedeisende reparatieverzoeken door te geven. Vul het formulier volledig in en vergeet niet het telefoonnummer op te geven waarop u overdag bereikbaar bent. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, wordt u tijdens kantooruren gebeld voor het maken van een afspraak. We nemen ook contact op als aanvullende informatie nodig is om het verzoek goed te kunnen afhandelen. telefonisch Heeft u een spoedeisend reparatieverzoek, zoals een ernstige lekkage? Deze kunt u telefonisch doorgeven op telefoonnummer Wij geven onze aannemer opdracht om het defect te verhelpen. Zij maken hiervoor telefonisch een afspraak met u. Buiten kantoortijden schakelen wij de telefoon automatisch door naar de storingsdienst, zodat u in dringende gevallen altijd hulp krijgt. In sommige gevallen komt de opzichter eerst even kijken. In de meeste gevallen geven we de reparatie echter meteen door aan een door ons gecontracteerd bedrijf. Dit bedrijf neemt zelf telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Afhankelijk van de aard van de reparatie, wordt deze zo snel mogelijk verholpen. Tip! Vergeet niet het telefoonnummer door te geven, waarop u overdag bereikbaar bent. Het onderhoudsabonnement In de meeste gevallen is het onderhoud aan de binnenzijde van de woning voor uw rekening. Een deel van deze -vaak kleine- reparaties kunt u ook aan ons uitbesteden. Hiervoor bieden wij u een onderhoudsabonnement aan. Kijk voor de actuele prijs van het onderhoudsabonnement op onze website Sluit u dit abonnement binnen twee maanden na ingang van de huurovereenkomst af, dan rekenen wij geen de entreekosten. Verdere informatie over onderhoud en het onderhoudsabonnement, inclusief het reglement, is ook te lezen in de brochure Onderhoud, wie doet wat? Seyster Veste T

18 Onderhoudstabel Seyster Veste Servicekosten Onderhoudsabonnement Huurder Tuin, schuttingen en hekken Fundering Aanleg en onderhoud van de bij de woning behorende tuin, inclusief straatwerk Buitenkranen (eigendom verhuurder) Gemeenschappelijke tuinen en hagen Afvoeren en ontstoppingen Balkon, galerij, schrob- en ontstoppingsputten Drainage Regenpijpen, binnen- en buitenafvoeren en sifons Ontstoppen van: Afvoeren, putjes en sifons binnen en buiten de woning (bel ) Kozijnen, ramen, deuren en hang- en sluitwerk Deuren, kozijnen en ramen buitenzijde woning Gevelbekleding, panelen en luifels Hang- en sluitwerk aan buitenkozijnen, ramen en deuren Hang- en sluitwerk in gemeenschappelijke ruimten Raamdorpelstenen (buitenzijde) Verzamelbriefkasten (zoals in flatgebouwen) Binnendeuren en kozijnen Binnendeuren sluitbaar houden Brievenbussen Deurdorpels onder binnendeuren Gordijnroeden of -schroten Hang- en sluitwerk in de woning Kozijnen, ramen, deuren en panelen reinigen in eengezinswoningen Bij breuk en verlies van sleutels: sloten repareren en sleutels en cilinders leveren Tochtweringen (strippen en latten) Stootdoppen Vensterbanken Glasbreuk: Beglazing met glasverzekering via Seyster Veste (bel ) Vloeren, wanden, plafonds en trappen Balkon en galerijvloeren Betonconstructie Cementvloeren op beton Dakbeschot en gordingen Seyster Veste T

19 Onderhoudstabel Seyster Veste Servicekosten Onderhoudsabonnement Huurder Metsel- en voegwerk van de gevel Plafonds (met uitzondering van sausen) Trappen (buitentrappen, inclusief leuning) Vloerconstructies (balken, vloerdelen en platen) Vloerluiken Wandconstructies Afwerkvloeren (herstel na verwijderen vloerbedekking) Betimmering, vloerplinten en gordijnschroten Plinten (repareren en vastzetten) Trappen en trapleuningen (binnen- en vlizotrappen) Vloer-, wand- en plafondafwerking Vinylbekleding in douche of toilet, aangebracht door Seyster Veste Wand- en vloertegels Kitvoegen Behangen Schilder- en sauswerk binnen Schilder- en sauswerk en behangen: ten gevolge van reparatie stucwerk ten gevolge van lekkage en schimmel Stucwerk (kleine reparaties, bv. na verwijderen behang) Vloer-, wand- of plafondafwerking (ten gevolge van bewoning, aanbrengen van verf- en afwerklagen en/of constructies door huurder aangebracht) Keukens en kasten Keukenblokken met bijbehorende aanrechtbladen, bovenkasten, servieskasten, afstellen van deurtjes en laden en vastzetten van afdekstrips Kastplanken en hang- en sluitwerk van vaste kasten Daken, schoorstenen, ventilatiekanalen etc. Dakramen en dakkapellen Dakbedekkingen, dakhekken, dakranden en -goten Loodslabben Schoorsteenkappen en bolroosters Schoorstenen, rookgasafvoerkanalen en ventilatiekanalen Goten schoonmaken Nisbusdeksels Schoorstenen en rookgasafvoerkanalen schoonmaken Seyster Veste T

20 Onderhoudstabel Seyster Veste Servicekosten Onderhoudsabonnement Huurder Ventilatie Afzuigkap (mits eigendom van verhuurder) Mechanische afzuiginstallaties Ventilatieroosters in de gevel (buitenkant) Afzuigkap inclusief verlichting (eigendom van huurder) Mechanische ventilatie: vervangen van roosters en filters Natuurlijke ventilatieroosters inclusief filters Ventilatiesleuven, -roosters van de kruipruimte schoonmaken Sanitair en kranen Bad, lavet en douchebak Doucheplugrooster schoonhouden Douchekop, opsteekhaak, glijstang Closetpot en closetzitting Doucheslang Fonteintje, wastafel, planchet, spiegel, zeepbakje Sifons Stortbak inclusief valbuis en flotteur Waterkranen Gas- en waterleiding en gas- en waterinstallatie Fittingen, water- en gasleidingen Gaskraan t.b.v. fornuis leveren en aanbrengen, gaskraan verwijderen en afdoppen bij verhuizing Leidingen isoleren ter voorkoming van bevriezing Bevroren leidingen en sanitair ontdooien en herstellen, inclusief gevolgschade Storingen: Afsluiter (als u geen individuele water- of gasmeter heeft) Gasmeter (bel uw gasbedrijf) Watermeter en hoofdkraan (bel uw waterleidingbedrijf) Elektra Intercom, alarm- en videosystemen Bliksembeveiligingsinstallatie Bedrading en aarding Gemeenschappelijke deurbellen onderhouden en zonodig vervangen Gezamenlijke huistelefooninstallatie, elektrische deurdrangers en deuropeners Groepenkast inclusief aardlekschakelaar Deurbellen en/of beltransformatoren van eengezinswoningen Schakelmateriaal en stopcontacten in de woning Seyster Veste T

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Onderhoud. wie doet wat?

Onderhoud. wie doet wat? Onderhoud wie doet wat? Onderhoud wie doet wat? In de huurovereenkomst zijn de afspraken tussen Seyster Veste en u vastgelegd. Onderhoud aan de woning hoort daar ook bij. In elke woning kan wel eens iets

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

1. Huren bij wonencentraal

1. Huren bij wonencentraal 1. Huren bij wonencentraal 4. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Goes, 1 januari 2004 Algemene huurvoorwaarden partner in wonen Standaard algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene

Nadere informatie

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden onbelemmerd de ruimte onbelemmerd de ruimte 2 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot 14 Juli 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden 100% wonen ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE SallandWonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008)

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Artikel 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMEEN Artikel 1 1. De Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin ze van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS Algemeen Artikel 1 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (hierna: huurovereenkomst),

Nadere informatie

Inhoud. Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles

Inhoud. Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij het huurcontract van uw woning 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Pagina Artikel 1 De huurprijs... 3 Artikel 2 Terbeschikkingstelling en aanvaarding... 3 Artikel 3 Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor

Nadere informatie

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Ondergetekenden, Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan Naam: verder

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Dit model is aangepast aan de regels van het nieuwe huurrecht,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte. Nummer 1, versie februari 2011 Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Huurvoorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BOG ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Huurdersinformatie Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde...

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden Baston Wonen informatie Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden (vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING EIGEN BOUW D.D. 19 OKTOBER 2004

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING EIGEN BOUW D.D. 19 OKTOBER 2004 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING EIGEN BOUW D.D. 19 OKTOBER 2004 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren

Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte U bent huurder van een woning van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze woning een huurcontract getekend. Dit betekent dat

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Huurvoorwaarde 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BEHOREND BIJ DE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING EEMLAND WONEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BEHOREND BIJ DE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING EEMLAND WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BEHOREND BIJ DE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING EEMLAND WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Afwijking bepalingen Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Algemene huur voorwaarden

Algemene huur voorwaarden Algemene huur voorwaarden Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Meer dan één huurder De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde Servicekosten De algemene verplichtingen van verhuurder

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 1 TOEPASSINGSBEREIK Artikel 1 Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. MEER DAN ÉÉN HUURDER Artikel 2 2.1 De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Adres: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Uhuurt een woning van GroenWest en heeft voor deze woning een huurovereenkomst getekend. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Huurvoorwaarden vindt u alle rechten

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Huurvoorwaarden met huurovereenkomst Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Versie 1 januari 2011 daar zijn we thuis Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden p. 4 Meer dan één huurder p. 4 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Stichting Woonservice Meander, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Werkendam, aan de Lijnbaan nr. 1 hierna te noemen: "verhuurder", en

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte ALGEMEEN Artikel 1 Toepasbaarheid algemene huurvoorwaarden 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

ALGEMENE HUUR- VOORWAARDEN

ALGEMENE HUUR- VOORWAARDEN ALGEMENE HUUR- VOORWAARDEN Stadswonen 1 Stadswonen Bezoekadres: Struisenburgdwarsstraat 109 3063 BT Rotterdam Postadres: Postbus 4057 3006 AB Rotterdam Openingstijden balie maandag t/m vrijdag van 10.00

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene Huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene Huurvoorwaarden huurdersinfo 1. Toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Adres: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie