: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen"

Transcriptie

1 Nummer Onderwerp : B : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van het pluspakket, namelijk preventie begeleidingsgesprekken, bewindvoering intake en bewindvoering lopend. De totale kosten hiervan zijn begroot op ,-. Het tekort van ,- te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast akkoord te gaan met de meerjaren visie, de bestuursovereenkomst en de dienstovereenkomst van de VKB. Uithuizen, 6 maart AAN DE RAAD. Inleiding De Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen is een gemeenschappelijke regeling. Naast de gemeenten Eemsmond, participeren de volgende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling: Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Loppersum, Pekela, Reiderland, Scheemda, Veendam en Winschoten. Deze gemeenten hebben werkzaamheden op het gebied van preventie, schuldhulpverlening en kredietverlening overgedragen aan de volkskredietbank (VKB). Dit met het oog op een uniforme en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van deze taken. De VKB heeft geen winstoogmerk en kent de volgende doelstellingen:? Op zakelijk en sociaal verantwoorde manier in de behoefte van volkskrediet te voorzien;? Woeker en maatschappelijk minder gewenste vormen van volkskrediet te voorkomen;? Hulp te verlenen bij het herstellen van het geldelijk evenwicht in het budget van hen die in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te geraken. De VKB vormt het aanspreekpunt voor inwoners uit onze gemeente als het gaat om voorlichting, preventie, schuldhulpverlening en verantwoorde kredietverlening. Ook woningbouwverenigingen, werkvoorzieningschappen, hulpverleningsinstanties en anderen weten de VKB te vinden, vooral wanneer inkomensbeheer en/of schuldsituaties - al dan niet met een kredietvraag - aan de orde zijn. In de loop van de jaren is gebleken dat de kosten steeds hoger opliepen voor de gemeenten. Daarom is er in het voorjaar van 2007 een opdracht geformuleerd door het dagelijks bestuur van de Volkskredietbank om een quick scan uit te voeren bij de VKB. Deze opdracht is uitgevoerd door Aksos. Uit deze quick scan is onder andere naar voren gekomen dat het verstandig is om een duidelijke visie te ontwikkelen met als hoofdvraag: wat verwachten de deelnemende gemeenten van de VKB in termen van doelstellingen, producten en trajecten?

2 2 Met als onderliggende punten: wat hebben de gemeenten daar voor over, moet iedereen altijd geholpen worden, wat gaan we doen en wat mag het kosten? Mede op basis van dit onderzoek heeft het algemeen bestuur van de VKB besloten om een meerjaren-visie te ontwikkelen. Het doel van dit visiedocument is dat de gemeenten beter in staat zullen zijn om bewuste beleidsmatige keuzes op het gebied van de integrale schuldhulpverlening te kunnen maken. Onderdelen in deze meerjarenvisie zijn onder andere de zorgplicht van gemeenten voor schuldhulpverlening, de dienstverlening aan de klant en de organisatie, de behoefte van de eigen inwoners en de hoogte van de beschikbare budgetten. De meerjarenvisie is als bijlage toegevoegd. De gemeente heeft de regierol met betrekking tot de schuldhulpverlening en is verantwoordelijk voor:? beleidsvorming en bepaling? samenwerking in de keten van de sociale zekerheid? opdrachtgeving aan de uitvoeringsorganisaties? budgetten. De verschillende pakketen Er zal een basispakket en een pluspakket aan de leden van de VKB worden aangeboden. Door het basispakket af te nemen wordt aan de minimale zorgplicht van de gemeente voldaan. In het pluspakket worden extra producten opgenomen die de gemeente Eemsmond kan afnemen als geheel pakket of voor een individuele inwoner. Alle onderdelen van het basispakket zijn vrij toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Eemsmond. Er is geen drempel. Dit betekent dat met het afnemen van het basispakket bewust wordt gekozen voor een vorm van open einde financiering. De producten uit het pluspakket kunnen alleen na goedkeuring van de gemeente Eemsmond worden ingezet. Basispakket Intake ( 240,-) In dit gesprek wordt de situatie en de ernst van de financiële problematiek in kaart gebracht. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven welke diensten worden aangeboden om te komen tot een passende oplossing en welke afspraken er zijn gemaakt met de cliënt. Advies gesprek ( 120,-) Als de cliënt lichte financiële problemen heeft, kan besloten worden om een adviesgesprek te houden. Ook mensen die verwachten in de toekomst wellicht in de financiële problemen te geraken kunnen (op eigen initiatief) een advies gesprek aanvragen. Doel is cliënten te behoeden voor toekomstige financiële problemen. Als blijkt dat een cliënt verdere ondersteuning nodig heeft, kunnen er andere producten worden ingezet. Daarnaast kan dit product worden ingezet op verzoek van de klant als nazorg van klanten die uit het actieve VKB bestand zijn. Lening aanvraag ( 120,-) Voor eenmalige uitgaven (zoals aanschaf wasmachine etc.) is een persoonlijke lening ideaal. Er komt een bedrag ineens voor de aanschaf en dan wordt in termijnen terugbetaald.

3 3 Financieel beheer ( 240,-) Alle inkomsten van de klant wordt door de VKB beheerd en de doorbetalingen gebeurd ook door de VKB. De klant heeft geen schulden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij gedetineerden, dak/thuislozen of als de klant een contactverbod heeft bij instellingen. De klant heeft zelf ook geen contact met de VKB. Alle klanten die in beheer schuldbemiddeling zitten, hebben automatisch ook financieel beheer. Budgetbeheer Beperkt ( 360,-) Met de budgetbeheer rekening wordt het inkomen van de cliënten beheerd. Iedere maand worden de vaste lasten betaald. Er worden maximaal 5 doorbetalingen gedaan, namelijk wonen, gas/water/licht/elektra, verzekeringen, huishoudgeld en reserveringen. De klant heeft contact met de VKB. De VKB begeleidt de klant. Budgetbeheer Uitgebreid ( 720,-) Met de budgetbeheer rekening wordt het inkomen van de cliënten beheerd. Iedere maand worden de vaste lasten betaald. Er zit geen limiet op het aantal doorbetalingen. Er is veelvuldig contact vanuit de VKB met de klant. Ook is de begeleiding intensief, een voorbeeld hiervan is het samen boodschappen doen. De medewerker van de VKB moet in principe alles van de klant weten zodat de klant zeer goed en intensief begeleid kan worden. Ook kan er met deze regeling schulden worden opgelost. In de praktijk blijkt dat klanten gemiddeld 825 dagen in deze regeling zitten en dat de klant dan zelfstandig zijn eigen financiële zaken kan regelen. Voor 75% van de klanten is de problematiek dan opgelost. Schuldregeling ( 840,-) Een klant heeft echt op een eenmalige schuldregeling. De schulden zijn te hoog om in één keer af te lossen. Er wordt op basis van de aflossingscapaciteit van de klant een saneringsvoorstel gedaan aan de schuldeisers. Dit is een minnelijk traject. Een schuldregeling kan bestaan uit een:? Saneringskrediet? Schuldbemiddeling Beheer saneringskrediet ( 0,-) Indien de schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel, worden de schulden in een keer afgelost middels een saneringskrediet. De schuldenaar betaalt vervolgens het krediet in termijnen aan de VKB terug. Dit kan maximaal 3 jaar. Beheer schuldbemiddeling ( 360,-) Indien een saneringskrediet niet mogelijk is, wordt besloten tot een schuldbemiddeling. Hierbij komt het inkomen van de klant bij de VKB binnen die zal maximaal 5 doorbetalingen doen (wonen, huishoudgeld, gas/water/licht/elektra, verzekeringen en reserveringen). Hierbij vindt op basis van de aflossingscapaciteit gedurende 36 maanden een gedeeltelijke aflossing op de schuld plaats. Zowel bij een saneringskrediet als bij een schuldbemiddeling is er sprake van kwijtschelding van het restant van de vordering. Verklaring WSNP ( 240,-) Als er tijdens een schuldhulpverlening met de schuldeisers niet tot overeenstemming over de aflossing van de schulden kan worden gekomen, kan de

4 4 VKB de cliënten helpen met een aanvraag voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De VKB stelt het verzoekschrift voor toepassing van de WSNP voor de cliënt op en dient dit bij de rechtbank in. Als de rechtbank de WSNP toekent dan komt er en externe bewindvoering. De klant is dan niet meer bevoegd om iets op financieel gebied te doen. Alle betalingen en de postbehandeling wordt dan door de bewindvoerder gedaan. Dit is een wettelijk traject. De klant is wel in staat naar niet bevoegd. Plus pakket Preventie begeleidingsgesprekken ( 350,-) Dit zijn maximaal 3 gesprekken waarin de VKB samen met de klant de financiële administratie doorkijkt. Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd. De invulling van deze gesprekken zijn zeer praktisch van aard. Bewindvoering (intake) ( 350,-) Er is een intake gesprek om alle financiële zaken op een rijtje te krijgen. Bewindvoering (lopend) ( 840,-) Wanneer een persoon als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om zijn eigen financiën goed te regelen, kan de rechter een zogenaamde bewindvoerder machtigen om de verantwoording te nemen over de financiën. Deze bewindvoerder legt hierover vervolgens verantwoording af aan de kantonrechter. In de praktijk wordt dit vaak door de familie aangevraagd en onderbouwd door een medicus. Zowel een familielid als de VKB kan dan de bewindvoering doen. Ook hier zullen de doorbetalingen plaatsvinden en zal de postbehandeling door de bewindvoerder gebeuren. Leningaanvraag met borgstelling ( 120,-) Voor eenmalige uitgaven (zoals aanschaf wasmachine etc.) is een persoonlijke lening ideaal. Er komt een bedrag ineens voor de aanschaf en dan wordt in termijnen terugbetaald. Maar als de VKB het niet verantwoord acht dat de klant dat geld leent maar de gemeente het wel noodzakelijk vindt, dan kan er een lening met borgstelling komen. De gemeente staat dan garant. Bankpas ( 120,-) Er is een mogelijkheid dat de klant een bankpas van de VKB krijgt. Op deze bankpas wordt dan het huishoudgeld bijvoorbeeld gestort. De klant kan met deze bankpassen pinnen. Ook is het mogelijk dat de gemeente de beschikking krijgt over een aantal bankpassen. In dat geval hoeft de gemeente geen cash geld meer uit te geven, maar krijgt de klant die broodnood heeft een bakpas mee, waarop de VKB dan geld stort. Achteraf wordt dit verrekend met de gemeente en de uitkering van de klant. Cursus omgaan met geld ( 300,- per deelnemer) Het aanbieden van cursussen en voorlichting wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden te steken. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen. Deze cursus wordt in groepverband aangeboden met groep van 8 personen. Cursus kost dat ( 300,- per deelnemer) Met het aanbieden van cursussen en voorlichting, wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden te steken.

5 5 De doelgroep van de cursus kost dat is kinderen die op de lagere school zitten. Naast de kosten zoals die achter de producten zijn vermeld, wordt er per inwoner van de gemeente Eemsmond voor het basispakket 0,25 gevraagd en voor het plus pakket 0,85. Uitgaande van een inwonersaantal , komt dat neer op een vaste bijdrage van de gemeente Eemsmond bij afname van het basis pakket 4.175,- en voor het pluspakket ,-. Dit is een basisbijdrage voor de VKB. Hierboven op komt de productprijs. Voorstel om in te kopen Het voorstel is akkoord te gaan met het basispakket. Hierin staan producten die de gemeente Eemsmond beschikbaar moet stellen aan haar inwoners. Het voorstel is om niet alle producten van het plus pakket in te kopen. Hieronder zal per product een advies gegeven worden wat per product wenselijk is. Preventie begeleidingsgesprekken De preventie gesprekken zijn zeer belangrijk. Met korte praktijk gerichte gesprekken waarmee een klant verder kan. Het advies is om deze in te kopen. Bewindvoering intake en bewindvoering lopend Het is een wettelijk traject, dat wil zeggen dat het zeer wenselijk is om product te kunnen aanbieden aan onze inwoners. Lening aanvraag met borgstelling Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de lening met borgstelling en is er ook geen behoefte aan. Indien er geen lening gegeven wordt zonder borgstelling door de VKB, beoordeelt de gemeente Eemsmond of er noodzaak is voor bijzondere bijstand in de vorm van een lening of het verstrekken van het bedrag om niet. Bankpas Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de bankpas en is er ook geen behoefte aan. Eventuele broodnood wordt binnen de Gemeente Eemsmond opgelost door middel van voorschotten. Cursus omgaan met geld en de cursus kost dat Schulden hebben een grote invloed op het dagelijkse leven van mensen. Het is dan ook van groot belang dat er geen schulden in huishoudens voorkomen. Preventie is altijd beter dan achteraf repareren. Daarom is het voorstel om een cursus budgetteren onderdeel te laten zijn bij het eerste reïntegratie traject (Work First) van de gemeente tenzij de consulent vindt dat de cliënt aantoonbare vaardigheden heeft in het budgetteren. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, de cursuslocatie in de buurt, goed bereikbaarheid met openbaar vervoer en deze cursus beschikbaar te stellen voor alle inwoners van de gemeente Eemsmond is het voorstel om deze cursus in te kopen bij het Noorderpoort College middels de REP-gelden (regionaal educatief plan). Dit zijn gelden die de elke gemeente krijgt om in te zetten voor cursussen voor inwoners van haar gemeente. Dit houdt in dat we de cursussen van het VKB niet opnemen in ons plus pakket.

6 6 Uitvoering Onderdeel van het visiedocument vormen 2 belangrijke documenten, waarin de uitwerking van de visie nader wordt geconcretiseerd namelijk de bestuurs- en dienstverleningsovereenkomst. In de bestuursovereenkomst maken de 10 deelnemende gemeenten afspraken over de integrale aanpak schuldhulpverlening en de rol van de uitvoeringsorganisatie hierin. In de dienstverleningsovereenkomst worden concrete afspraken gemaakt tussen de individuele gemeente en de VKB over de dienstverlening. Deze documenten zijn als bijlage bij dit stuk gevoegd. Financiële consequenties In 2008 zullen de kosten, zoals nu bekend, ,- zijn voor het basispakket en ,- zijn voor het pluspakket. In onder staand tabel staat de opbouw van deze kosten. Kosten per pakket Eigen bijdrage per inwoner Totale kosten (16.700) Basispakket , ( 0,25 per inwoner) ,- Plus pakket , ( 0.85 per inwoner) ,- Deze cijfers zijn overgenomen van de prognose van het VKB voor de gemeente Eemsmond voor In totaal zullen dan de kosten zijn ,-. In deze kosten zijn basiskosten van 1,10 meegenomen per inwoner, dat is inclusief het maatschappelijk werk. De gemeente Eemsmond heeft gekozen om gebruik te maken van hun eigen maatschappelijk werk, daarom krijgt de gemeente Eemsmond aan het eind van elk jaar 0,25 terug per inwoner van de 1,10. Dat zal ook het geval zijn in Dat komt neer op 4.175,-.

7 7 Hieronder staat een tabel waarin te lezen staat welke diensten er zijn afgenomen in 2007 (gebaseerd op cijfers van de website van de VKB, cijfers tot ) en welke prognose de VKB heeft gemaakt voor Producten Afgenomen 2007 (cijfers van t/m ) Prognose 2008 Kosten per afgenomen product Totale kosten Basispakket Intake Advies gesprek Lening aanvraag Financieel beheer Budget beheer beperkt Budget beheer uitgebreid Schuldregeling Beheer saneringskrediet Beheer schuldbemiddeling Aanvraag verklaring WSNP Pluspakket Preventie begeleidingsgesprekken Bewindvoering intake Bewindvoering lopend Lening aanvraag met borgstelling Bankpas Cursus omgaan met geld Cursus kost dat Op het moment dat in % van de prognose is bereikt, zal de VKB de gemeente Eemsmond hierop wijzen. Hierop kunnen dan passende acties worden ondernomen. Alleen de producten die daadwerkelijk zijn afgenomen, worden gedeclareerd. Hierbij gaan we uit dat de besluitvorming van de gemeente geen tekorten oplevert bij de VKB die door de aangesloten leden alsnog zouden moeten worden gefinancierd.

8 8 In het voorstel wordt afgezien van de volgende producten uit het pluspakket: lening met borgstelling, bankpas en de 2 cursussen. Dit houdt in dat de totale kosten van het pluspakket verminderd kunnen worden met 720,-. De begrote kosten zullen dan worden: Basispakket ,- Pluspakket , Totaal ,- Hier gaat nog 4.175,- vanaf, dit is het bedrag wat aan het eind van het jaar verrekend wordt in verband met het hebben van eigen maatschappelijk werk. De kosten voor de bewindvoering intake en bewindvoering lopend (samen ,-) kan via de bijzondere bijstand worden betaald. Hiermee komt het totale bedrag voor 2008 uit op ,-. Voor 2008 is er ,- begroot voor de VKB. Daarmee ontstaat er een tekort van ,-. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de algemene reserve. De begrote kosten zoals die is aangegeven door de VKB voor 2008 is aanzienlijk hoger dan in de voorlopige begroting was ingediend. De reden hiervan is aan de ene kant de verhoogde productprijs (de kostprijs is de afgelopen jaren niet meegegaan met de inflatie). En aan de andere kant wijkt de prognose zoals die door de VKB is opgesteld, op een aantal punten af van de daadwerkelijke afnamen in Hiervoor zijn verschillende oorzaken te geven. Op dit moment worden de advies gesprekken niet als zodanig geregistreerd en is dus de afname in 2007 niet representatief. In 2008 zal dit wel geregistreerd gaan worden. De verwachting is dat in 2008 de intake gesprekken naar beneden zullen afnemen en dat daarvoor er meer advies gesprekken zullen plaatsvinden. Ook het product lening aanvraag wordt niet als zodanig geregistreerd, dat zal in de toekomst wel gaan gebeuren. Het is dus niet zo dat in 2007 er niemand in de gemeente Eemsmond een lening heeft aangevraagd. De verwachting van de VKB is dat de aanvragen WSNP zullen gaan afnemen omdat er eerder gekozen zal gaan worden voor het minnelijke traject (budgetbeheer beperkt en uitgebreid). Tevens is de verwachting dat er meer klanten gebruik zullen moeten maken van bewindvoering. Ondanks dat budget beheer een effectief middel is, zullen er altijd klanten zijn die ter voorkomen van het opnieuw in de schulden geraken onder bewindvoering zullen gaan vallen. Doordat dit een product is dat een voortraject heeft bij de VKB, hoeft er dan geen intake plaats te vinden. In onderstaand tabel is te lezen de kosten van 2008 opgebouwd zijn: Begroting Totale kosten Basis pakket , ,- Plus pakket ,- Terug gave bijdrage maatschappelijk werk ,- Niet inkopen producten plus pakket - 720,- Kosten intake en bewindvoering uit bijzondere bijstand ,- Totale kosten ,-

9 9 Voorstel Wij stellen u voor akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van het pluspakket in te kopen, namelijk preventie begeleidingsgesprekken, bewindvoering intake en bewindvoering lopend. De totale kosten hiervan worden begroot op ,-. Voorgesteld wordt om het tekort van ,- te dekken uit de algemene reserve. Tevens is het voorstel om akkoord te gaan met de meerjarenvisie, de bestuursovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst. Deze stukken zijn reeds in uw bezit. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, M. van Beek, burgemeester drs. H.J.J. Groothuis, secretaris

Bestuursovereenkomst

Bestuursovereenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Bestuursovereenkomst Gedeelde uitgangspunten voor samenwerking van de 10 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noordoost Groningen

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dienstverleningsovereenkomst tussen de individuele opdrachtgever en de VKB Ernst Ottens ENT Advies & Interim Combo Consultancy

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Beschermingsbewind

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Beschermingsbewind Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Beschermingsbewind Bent u langdurig niet in staat om zelf uw financiën goed te regelen? Leidt dit tot problemen? De Volkskredietbank kan optreden als uw bewindvoerder.

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Persoonlijke lening

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Persoonlijke lening Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Persoonlijke lening Is uw wasmachine kapot of valt de energierekening tegen? Kunt u een (andere) baan krijgen, en heeft u hiervoor een auto nodig? Soms heeft u extra

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Begroting 2012 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB)

Betreft : RAADSVOORSTEL - Begroting 2012 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) Betreft : RAADSVOORSTEL - Begroting 2012 Volkskredietbank (VKB) Datum voorstel : 28 oktober 2011 Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Volgnummer : 2011R0063, agendanummer 10 Taakveld : Werk en inkomen

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Meerjarenvisie. Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

Meerjarenvisie. Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Meerjarenvisie Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Ernst Ottens ENT advies & interim Combo consultancy Oktober 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De omgeving 4 De gemeente als regisseur en opdrachtgever

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK SOZAWE De Groningse Kredietbank KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten,

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank SOZAWE Beschermingsbewind Leningen Schuldregeling Budgetbeheer? Cursus De Groningse Kredietbank DE GRONINGSE KREDIETBANK (GKB), ONDERDEEL VAN DE DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

gemeente veendam :, J.P. Langen mk. 1. Opening: de voorzitter opent de vergadering om uur.

gemeente veendam :, J.P. Langen mk. 1. Opening: de voorzitter opent de vergadering om uur. gemeente veendam Verslag : Commissie SML Voorzitter : A.H. Kraan Griffier : T. van der Bij Datum : 14 mei 2012 Aanwezig : A.H. Kraan, M.W.J.M. Drissen, mw. B. Felder-van Koldam, D.J. Klamer, mw. C.A. Knot

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand, vast te stellen de Beleidsregels verhaal WWB Weststellingwerf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.0 Hoe is schuldhulpverlening in de gemeente Montferland geregeld?... 5 2.1 Welke producten levert de Stadsbank Oost Nederland?...

Inhoudsopgave. 2.0 Hoe is schuldhulpverlening in de gemeente Montferland geregeld?... 5 2.1 Welke producten levert de Stadsbank Oost Nederland?... Inhoudsopgave 1.0 Aanleiding... 2 1.1 Doelstelling notitie... 2 1.2 De rol van de gemeente... 2 1.3 Visie college... 3 1.4 Preventiebeleid; voorkomen dat (problematische) schulden ontstaan... 3 1.4.1 Voorkomen

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank De Groningse Kredietbank SOZAWE Belangrijke adressen Groningse Kredietbank Eendrachtskade Zuidzijde 2 Postbus 415 9700 AK Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur inloopspreekuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

aanmeldingsformulier beschermingsbewind

aanmeldingsformulier beschermingsbewind aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens klant Gegevens partner Burgerlijke staat Burgerlijke staat Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Nationaliteit nummer IBAN Rekeningnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er namens haar zoon over, dat zijn aanvraag om schuldhulpverlening bij de Stadsbank Leiden jarenlang onbehandeld is blijven liggen en zijn financiële problemen daardoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening 1 2 Wat doen wij? Door allerlei oorzaken kunnen er financiële problemen of schulden ontstaan. Bijvoorbeeld u krijgt te maken met een plotselinge daling van het inkomen of

Nadere informatie

Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 30 juni 2008 RA0826989 Samenvatting Een inwoonster van Almere

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Welzijn Afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer: 2000005437 Naam: Marcel Stoutjesdijk, toestelnummer: 928 paraaf chef/hoofd sector paraaf

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt;

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt; Veren ging uoor schuldhulpv rl n ng n sociaal bank eren ALGEMENE VOORWAARDEN SCHULDBEM IDDELING Definities 1. ln deze algemene voonruaarden wordt verstaan onder: Budgetbeheer: Cliënt: Financieel beheer:

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST houdende uitvoeringsafspraken tussen DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK GEMEENTE GRONINGEN EN GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 4. DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST houdende uitvoeringsafspraken tussen DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK GEMEENTE GRONINGEN EN GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 4 DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST houdende uitvoeringsafspraken tussen DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK GEMEENTE GRONINGEN EN GEMEENTE TEN BOER De gemeente Ten Boer, te deze vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag BSW/2014.52 RIS 271040 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag Inleiding In dit document is vastgelegd wat de regels zijn voor schuldhulpverlening in de gemeente Den Haag. Dit is in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies

Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies 1. Algemene Bepalingen Definities:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie