: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen"

Transcriptie

1 Nummer Onderwerp : B : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van het pluspakket, namelijk preventie begeleidingsgesprekken, bewindvoering intake en bewindvoering lopend. De totale kosten hiervan zijn begroot op ,-. Het tekort van ,- te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast akkoord te gaan met de meerjaren visie, de bestuursovereenkomst en de dienstovereenkomst van de VKB. Uithuizen, 6 maart AAN DE RAAD. Inleiding De Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen is een gemeenschappelijke regeling. Naast de gemeenten Eemsmond, participeren de volgende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling: Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Loppersum, Pekela, Reiderland, Scheemda, Veendam en Winschoten. Deze gemeenten hebben werkzaamheden op het gebied van preventie, schuldhulpverlening en kredietverlening overgedragen aan de volkskredietbank (VKB). Dit met het oog op een uniforme en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van deze taken. De VKB heeft geen winstoogmerk en kent de volgende doelstellingen:? Op zakelijk en sociaal verantwoorde manier in de behoefte van volkskrediet te voorzien;? Woeker en maatschappelijk minder gewenste vormen van volkskrediet te voorkomen;? Hulp te verlenen bij het herstellen van het geldelijk evenwicht in het budget van hen die in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te geraken. De VKB vormt het aanspreekpunt voor inwoners uit onze gemeente als het gaat om voorlichting, preventie, schuldhulpverlening en verantwoorde kredietverlening. Ook woningbouwverenigingen, werkvoorzieningschappen, hulpverleningsinstanties en anderen weten de VKB te vinden, vooral wanneer inkomensbeheer en/of schuldsituaties - al dan niet met een kredietvraag - aan de orde zijn. In de loop van de jaren is gebleken dat de kosten steeds hoger opliepen voor de gemeenten. Daarom is er in het voorjaar van 2007 een opdracht geformuleerd door het dagelijks bestuur van de Volkskredietbank om een quick scan uit te voeren bij de VKB. Deze opdracht is uitgevoerd door Aksos. Uit deze quick scan is onder andere naar voren gekomen dat het verstandig is om een duidelijke visie te ontwikkelen met als hoofdvraag: wat verwachten de deelnemende gemeenten van de VKB in termen van doelstellingen, producten en trajecten?

2 2 Met als onderliggende punten: wat hebben de gemeenten daar voor over, moet iedereen altijd geholpen worden, wat gaan we doen en wat mag het kosten? Mede op basis van dit onderzoek heeft het algemeen bestuur van de VKB besloten om een meerjaren-visie te ontwikkelen. Het doel van dit visiedocument is dat de gemeenten beter in staat zullen zijn om bewuste beleidsmatige keuzes op het gebied van de integrale schuldhulpverlening te kunnen maken. Onderdelen in deze meerjarenvisie zijn onder andere de zorgplicht van gemeenten voor schuldhulpverlening, de dienstverlening aan de klant en de organisatie, de behoefte van de eigen inwoners en de hoogte van de beschikbare budgetten. De meerjarenvisie is als bijlage toegevoegd. De gemeente heeft de regierol met betrekking tot de schuldhulpverlening en is verantwoordelijk voor:? beleidsvorming en bepaling? samenwerking in de keten van de sociale zekerheid? opdrachtgeving aan de uitvoeringsorganisaties? budgetten. De verschillende pakketen Er zal een basispakket en een pluspakket aan de leden van de VKB worden aangeboden. Door het basispakket af te nemen wordt aan de minimale zorgplicht van de gemeente voldaan. In het pluspakket worden extra producten opgenomen die de gemeente Eemsmond kan afnemen als geheel pakket of voor een individuele inwoner. Alle onderdelen van het basispakket zijn vrij toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Eemsmond. Er is geen drempel. Dit betekent dat met het afnemen van het basispakket bewust wordt gekozen voor een vorm van open einde financiering. De producten uit het pluspakket kunnen alleen na goedkeuring van de gemeente Eemsmond worden ingezet. Basispakket Intake ( 240,-) In dit gesprek wordt de situatie en de ernst van de financiële problematiek in kaart gebracht. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven welke diensten worden aangeboden om te komen tot een passende oplossing en welke afspraken er zijn gemaakt met de cliënt. Advies gesprek ( 120,-) Als de cliënt lichte financiële problemen heeft, kan besloten worden om een adviesgesprek te houden. Ook mensen die verwachten in de toekomst wellicht in de financiële problemen te geraken kunnen (op eigen initiatief) een advies gesprek aanvragen. Doel is cliënten te behoeden voor toekomstige financiële problemen. Als blijkt dat een cliënt verdere ondersteuning nodig heeft, kunnen er andere producten worden ingezet. Daarnaast kan dit product worden ingezet op verzoek van de klant als nazorg van klanten die uit het actieve VKB bestand zijn. Lening aanvraag ( 120,-) Voor eenmalige uitgaven (zoals aanschaf wasmachine etc.) is een persoonlijke lening ideaal. Er komt een bedrag ineens voor de aanschaf en dan wordt in termijnen terugbetaald.

3 3 Financieel beheer ( 240,-) Alle inkomsten van de klant wordt door de VKB beheerd en de doorbetalingen gebeurd ook door de VKB. De klant heeft geen schulden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij gedetineerden, dak/thuislozen of als de klant een contactverbod heeft bij instellingen. De klant heeft zelf ook geen contact met de VKB. Alle klanten die in beheer schuldbemiddeling zitten, hebben automatisch ook financieel beheer. Budgetbeheer Beperkt ( 360,-) Met de budgetbeheer rekening wordt het inkomen van de cliënten beheerd. Iedere maand worden de vaste lasten betaald. Er worden maximaal 5 doorbetalingen gedaan, namelijk wonen, gas/water/licht/elektra, verzekeringen, huishoudgeld en reserveringen. De klant heeft contact met de VKB. De VKB begeleidt de klant. Budgetbeheer Uitgebreid ( 720,-) Met de budgetbeheer rekening wordt het inkomen van de cliënten beheerd. Iedere maand worden de vaste lasten betaald. Er zit geen limiet op het aantal doorbetalingen. Er is veelvuldig contact vanuit de VKB met de klant. Ook is de begeleiding intensief, een voorbeeld hiervan is het samen boodschappen doen. De medewerker van de VKB moet in principe alles van de klant weten zodat de klant zeer goed en intensief begeleid kan worden. Ook kan er met deze regeling schulden worden opgelost. In de praktijk blijkt dat klanten gemiddeld 825 dagen in deze regeling zitten en dat de klant dan zelfstandig zijn eigen financiële zaken kan regelen. Voor 75% van de klanten is de problematiek dan opgelost. Schuldregeling ( 840,-) Een klant heeft echt op een eenmalige schuldregeling. De schulden zijn te hoog om in één keer af te lossen. Er wordt op basis van de aflossingscapaciteit van de klant een saneringsvoorstel gedaan aan de schuldeisers. Dit is een minnelijk traject. Een schuldregeling kan bestaan uit een:? Saneringskrediet? Schuldbemiddeling Beheer saneringskrediet ( 0,-) Indien de schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel, worden de schulden in een keer afgelost middels een saneringskrediet. De schuldenaar betaalt vervolgens het krediet in termijnen aan de VKB terug. Dit kan maximaal 3 jaar. Beheer schuldbemiddeling ( 360,-) Indien een saneringskrediet niet mogelijk is, wordt besloten tot een schuldbemiddeling. Hierbij komt het inkomen van de klant bij de VKB binnen die zal maximaal 5 doorbetalingen doen (wonen, huishoudgeld, gas/water/licht/elektra, verzekeringen en reserveringen). Hierbij vindt op basis van de aflossingscapaciteit gedurende 36 maanden een gedeeltelijke aflossing op de schuld plaats. Zowel bij een saneringskrediet als bij een schuldbemiddeling is er sprake van kwijtschelding van het restant van de vordering. Verklaring WSNP ( 240,-) Als er tijdens een schuldhulpverlening met de schuldeisers niet tot overeenstemming over de aflossing van de schulden kan worden gekomen, kan de

4 4 VKB de cliënten helpen met een aanvraag voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De VKB stelt het verzoekschrift voor toepassing van de WSNP voor de cliënt op en dient dit bij de rechtbank in. Als de rechtbank de WSNP toekent dan komt er en externe bewindvoering. De klant is dan niet meer bevoegd om iets op financieel gebied te doen. Alle betalingen en de postbehandeling wordt dan door de bewindvoerder gedaan. Dit is een wettelijk traject. De klant is wel in staat naar niet bevoegd. Plus pakket Preventie begeleidingsgesprekken ( 350,-) Dit zijn maximaal 3 gesprekken waarin de VKB samen met de klant de financiële administratie doorkijkt. Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd. De invulling van deze gesprekken zijn zeer praktisch van aard. Bewindvoering (intake) ( 350,-) Er is een intake gesprek om alle financiële zaken op een rijtje te krijgen. Bewindvoering (lopend) ( 840,-) Wanneer een persoon als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om zijn eigen financiën goed te regelen, kan de rechter een zogenaamde bewindvoerder machtigen om de verantwoording te nemen over de financiën. Deze bewindvoerder legt hierover vervolgens verantwoording af aan de kantonrechter. In de praktijk wordt dit vaak door de familie aangevraagd en onderbouwd door een medicus. Zowel een familielid als de VKB kan dan de bewindvoering doen. Ook hier zullen de doorbetalingen plaatsvinden en zal de postbehandeling door de bewindvoerder gebeuren. Leningaanvraag met borgstelling ( 120,-) Voor eenmalige uitgaven (zoals aanschaf wasmachine etc.) is een persoonlijke lening ideaal. Er komt een bedrag ineens voor de aanschaf en dan wordt in termijnen terugbetaald. Maar als de VKB het niet verantwoord acht dat de klant dat geld leent maar de gemeente het wel noodzakelijk vindt, dan kan er een lening met borgstelling komen. De gemeente staat dan garant. Bankpas ( 120,-) Er is een mogelijkheid dat de klant een bankpas van de VKB krijgt. Op deze bankpas wordt dan het huishoudgeld bijvoorbeeld gestort. De klant kan met deze bankpassen pinnen. Ook is het mogelijk dat de gemeente de beschikking krijgt over een aantal bankpassen. In dat geval hoeft de gemeente geen cash geld meer uit te geven, maar krijgt de klant die broodnood heeft een bakpas mee, waarop de VKB dan geld stort. Achteraf wordt dit verrekend met de gemeente en de uitkering van de klant. Cursus omgaan met geld ( 300,- per deelnemer) Het aanbieden van cursussen en voorlichting wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden te steken. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen. Deze cursus wordt in groepverband aangeboden met groep van 8 personen. Cursus kost dat ( 300,- per deelnemer) Met het aanbieden van cursussen en voorlichting, wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden te steken.

5 5 De doelgroep van de cursus kost dat is kinderen die op de lagere school zitten. Naast de kosten zoals die achter de producten zijn vermeld, wordt er per inwoner van de gemeente Eemsmond voor het basispakket 0,25 gevraagd en voor het plus pakket 0,85. Uitgaande van een inwonersaantal , komt dat neer op een vaste bijdrage van de gemeente Eemsmond bij afname van het basis pakket 4.175,- en voor het pluspakket ,-. Dit is een basisbijdrage voor de VKB. Hierboven op komt de productprijs. Voorstel om in te kopen Het voorstel is akkoord te gaan met het basispakket. Hierin staan producten die de gemeente Eemsmond beschikbaar moet stellen aan haar inwoners. Het voorstel is om niet alle producten van het plus pakket in te kopen. Hieronder zal per product een advies gegeven worden wat per product wenselijk is. Preventie begeleidingsgesprekken De preventie gesprekken zijn zeer belangrijk. Met korte praktijk gerichte gesprekken waarmee een klant verder kan. Het advies is om deze in te kopen. Bewindvoering intake en bewindvoering lopend Het is een wettelijk traject, dat wil zeggen dat het zeer wenselijk is om product te kunnen aanbieden aan onze inwoners. Lening aanvraag met borgstelling Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de lening met borgstelling en is er ook geen behoefte aan. Indien er geen lening gegeven wordt zonder borgstelling door de VKB, beoordeelt de gemeente Eemsmond of er noodzaak is voor bijzondere bijstand in de vorm van een lening of het verstrekken van het bedrag om niet. Bankpas Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de bankpas en is er ook geen behoefte aan. Eventuele broodnood wordt binnen de Gemeente Eemsmond opgelost door middel van voorschotten. Cursus omgaan met geld en de cursus kost dat Schulden hebben een grote invloed op het dagelijkse leven van mensen. Het is dan ook van groot belang dat er geen schulden in huishoudens voorkomen. Preventie is altijd beter dan achteraf repareren. Daarom is het voorstel om een cursus budgetteren onderdeel te laten zijn bij het eerste reïntegratie traject (Work First) van de gemeente tenzij de consulent vindt dat de cliënt aantoonbare vaardigheden heeft in het budgetteren. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, de cursuslocatie in de buurt, goed bereikbaarheid met openbaar vervoer en deze cursus beschikbaar te stellen voor alle inwoners van de gemeente Eemsmond is het voorstel om deze cursus in te kopen bij het Noorderpoort College middels de REP-gelden (regionaal educatief plan). Dit zijn gelden die de elke gemeente krijgt om in te zetten voor cursussen voor inwoners van haar gemeente. Dit houdt in dat we de cursussen van het VKB niet opnemen in ons plus pakket.

6 6 Uitvoering Onderdeel van het visiedocument vormen 2 belangrijke documenten, waarin de uitwerking van de visie nader wordt geconcretiseerd namelijk de bestuurs- en dienstverleningsovereenkomst. In de bestuursovereenkomst maken de 10 deelnemende gemeenten afspraken over de integrale aanpak schuldhulpverlening en de rol van de uitvoeringsorganisatie hierin. In de dienstverleningsovereenkomst worden concrete afspraken gemaakt tussen de individuele gemeente en de VKB over de dienstverlening. Deze documenten zijn als bijlage bij dit stuk gevoegd. Financiële consequenties In 2008 zullen de kosten, zoals nu bekend, ,- zijn voor het basispakket en ,- zijn voor het pluspakket. In onder staand tabel staat de opbouw van deze kosten. Kosten per pakket Eigen bijdrage per inwoner Totale kosten (16.700) Basispakket , ( 0,25 per inwoner) ,- Plus pakket , ( 0.85 per inwoner) ,- Deze cijfers zijn overgenomen van de prognose van het VKB voor de gemeente Eemsmond voor In totaal zullen dan de kosten zijn ,-. In deze kosten zijn basiskosten van 1,10 meegenomen per inwoner, dat is inclusief het maatschappelijk werk. De gemeente Eemsmond heeft gekozen om gebruik te maken van hun eigen maatschappelijk werk, daarom krijgt de gemeente Eemsmond aan het eind van elk jaar 0,25 terug per inwoner van de 1,10. Dat zal ook het geval zijn in Dat komt neer op 4.175,-.

7 7 Hieronder staat een tabel waarin te lezen staat welke diensten er zijn afgenomen in 2007 (gebaseerd op cijfers van de website van de VKB, cijfers tot ) en welke prognose de VKB heeft gemaakt voor Producten Afgenomen 2007 (cijfers van t/m ) Prognose 2008 Kosten per afgenomen product Totale kosten Basispakket Intake Advies gesprek Lening aanvraag Financieel beheer Budget beheer beperkt Budget beheer uitgebreid Schuldregeling Beheer saneringskrediet Beheer schuldbemiddeling Aanvraag verklaring WSNP Pluspakket Preventie begeleidingsgesprekken Bewindvoering intake Bewindvoering lopend Lening aanvraag met borgstelling Bankpas Cursus omgaan met geld Cursus kost dat Op het moment dat in % van de prognose is bereikt, zal de VKB de gemeente Eemsmond hierop wijzen. Hierop kunnen dan passende acties worden ondernomen. Alleen de producten die daadwerkelijk zijn afgenomen, worden gedeclareerd. Hierbij gaan we uit dat de besluitvorming van de gemeente geen tekorten oplevert bij de VKB die door de aangesloten leden alsnog zouden moeten worden gefinancierd.

8 8 In het voorstel wordt afgezien van de volgende producten uit het pluspakket: lening met borgstelling, bankpas en de 2 cursussen. Dit houdt in dat de totale kosten van het pluspakket verminderd kunnen worden met 720,-. De begrote kosten zullen dan worden: Basispakket ,- Pluspakket , Totaal ,- Hier gaat nog 4.175,- vanaf, dit is het bedrag wat aan het eind van het jaar verrekend wordt in verband met het hebben van eigen maatschappelijk werk. De kosten voor de bewindvoering intake en bewindvoering lopend (samen ,-) kan via de bijzondere bijstand worden betaald. Hiermee komt het totale bedrag voor 2008 uit op ,-. Voor 2008 is er ,- begroot voor de VKB. Daarmee ontstaat er een tekort van ,-. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de algemene reserve. De begrote kosten zoals die is aangegeven door de VKB voor 2008 is aanzienlijk hoger dan in de voorlopige begroting was ingediend. De reden hiervan is aan de ene kant de verhoogde productprijs (de kostprijs is de afgelopen jaren niet meegegaan met de inflatie). En aan de andere kant wijkt de prognose zoals die door de VKB is opgesteld, op een aantal punten af van de daadwerkelijke afnamen in Hiervoor zijn verschillende oorzaken te geven. Op dit moment worden de advies gesprekken niet als zodanig geregistreerd en is dus de afname in 2007 niet representatief. In 2008 zal dit wel geregistreerd gaan worden. De verwachting is dat in 2008 de intake gesprekken naar beneden zullen afnemen en dat daarvoor er meer advies gesprekken zullen plaatsvinden. Ook het product lening aanvraag wordt niet als zodanig geregistreerd, dat zal in de toekomst wel gaan gebeuren. Het is dus niet zo dat in 2007 er niemand in de gemeente Eemsmond een lening heeft aangevraagd. De verwachting van de VKB is dat de aanvragen WSNP zullen gaan afnemen omdat er eerder gekozen zal gaan worden voor het minnelijke traject (budgetbeheer beperkt en uitgebreid). Tevens is de verwachting dat er meer klanten gebruik zullen moeten maken van bewindvoering. Ondanks dat budget beheer een effectief middel is, zullen er altijd klanten zijn die ter voorkomen van het opnieuw in de schulden geraken onder bewindvoering zullen gaan vallen. Doordat dit een product is dat een voortraject heeft bij de VKB, hoeft er dan geen intake plaats te vinden. In onderstaand tabel is te lezen de kosten van 2008 opgebouwd zijn: Begroting Totale kosten Basis pakket , ,- Plus pakket ,- Terug gave bijdrage maatschappelijk werk ,- Niet inkopen producten plus pakket - 720,- Kosten intake en bewindvoering uit bijzondere bijstand ,- Totale kosten ,-

9 9 Voorstel Wij stellen u voor akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van het pluspakket in te kopen, namelijk preventie begeleidingsgesprekken, bewindvoering intake en bewindvoering lopend. De totale kosten hiervan worden begroot op ,-. Voorgesteld wordt om het tekort van ,- te dekken uit de algemene reserve. Tevens is het voorstel om akkoord te gaan met de meerjarenvisie, de bestuursovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst. Deze stukken zijn reeds in uw bezit. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, M. van Beek, burgemeester drs. H.J.J. Groothuis, secretaris

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

Kosten en baten van. schuldhulpverlening

Kosten en baten van. schuldhulpverlening Opdrachtgever SZW Kosten en baten van schuldhulpverlening Opdrachtnemer APE: Leo Aarts Karlien Douma Rafiq Friperson Carlien Schrijvershof (APE) Martijn Schut (Stimulansz Onderzoek Kosten en baten gemeentelijke

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie