Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 & Jaarrekening Stichting Noodhulp Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 & Jaarrekening 2014. Stichting Noodhulp Utrecht"

Transcriptie

1 Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 & Jaarrekening 2014 Stichting Noodhulp Utrecht Utrecht, juni 2015

2 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Voorwoord 4 Inleiding 5 Doelstelling 5 Realiseren doelstelling 5 Vermogen 5 Bestuur 6 Werkwijze 6 Stichting Noodhulp Utrecht in cijfers 7 Stichting Noodhulp Utrecht in de praktijk 11 Bijlage I, Jaarrekening

3 Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 Stichting Noodhulp Utrecht 3

4 Voorwoord Krachten bundelen in roerige tijden In de Stichting Noodhulp Utrecht participeren twaalf charitatieve vermogensfondsen die mede zijn gericht op armoede. Om snelle hulpverlening mogelijk te maken hebben zij sinds een jaar of tien hun krachten gebundeld om snelle leniging van financiële nood mogelijk te maken. Hun overige doelstellingen, die minder spoedeisend zijn, blijven zij zelfstandig beheren. De snelle veranderingen in het zorglandschap hebben ook repercussies voor particuliere hulpinstanties zoals de Stichting Noodhulp Utrecht. De hulpvraag nam in 2014 in alle opzichten toe, een ontwikkeling die zich sindsdien voortzet. In dit jaarverslag treft u een reeks grafische weergaven van zowel herkomst als besteding van de gelden. Wij hopen dat dit jaarverslag verhelderend is. Namens het bestuur van de Stichting Noodhulp Utrecht Jhr. Dr. A.J. Six, voorzitter Utrecht, juni 2015 Het Bestuur Stichting Noodhulp Utrecht Jhr. Dr. A.J. Six, voorzitter De heer Mr. J.C.C.M. Receveur, penningmeester De heer K.H.J. Flink, secretaris Mevrouw Mr. A. K. van Steenhoven-Andela Gemeente Utrecht Werk & Inkomen De Heer J. Linskens Mevrouw Ir. D.N.H.J. Sauren bestuursondersteuning 4

5 Inleiding 2014 Is het jaar van de voorbereidingen op de 'grote transitie' die op 1 januari 2015 ingaat. Dit betekent dat zorgtaken worden overgedragen aan de gemeenten met grote veranderingen in de zorg, jeugdzorg, AWBZ, WMO etc. tot gevolg. Van een verzorgingsstaat zijn we op weg naar een participatiemaatschappij waardoor het bestaande hulpverleningslandschap zal veranderen. De gemeente Utrecht heeft in 2014, ook ten behoeve van de Utrechtse fondsen, informatiebijeenkomsten over deze transitie georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de bijdragen die iedereen zou kunnen en willen leveren. Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid is één van de leidende principes die de gemeente Utrecht hanteert. Het is o.a. dit leidende principe waarover het bestuur van de Stichting Noodhulp Utrecht (Stichting NU) zich zorgen maakt. Het 'in eigen kracht zetten van de burgers' is een mooi uitgangspunt, maar brengt ook met zich mee dat er (wellicht) mensen buiten de boot vallen. Eind 2014 is de veelgehoorde klacht binnen de hulpverlening dat mensen niet weten waar ze naar toe moeten voor hulp. Door reorganisaties en het opstarten van de buurtteams is er nog grote onzekerheid over wie wat gaat doen. Niet iedereen is in staat zelf actie te ondernemen en het heft in eigen hand te nemen. Deze mensen worden teruggeworpen op hun eigen netwerk en dat blijken ze vaak niet of onvoldoende te hebben. Het bestuur van Stichting NU zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Contacten met hulpverlenende instanties zullen opnieuw onze aandacht hebben, zodat het bestaan en de doelstellingen van de Stichting NU op de sociale kaart van Utrecht een plek krijgen. Volgens verwachting en zoals aangegeven in het jaarverslag van 2013, is in 2014 het aantal ingediende aanvragen ten opzichte van 2013 gestegen tot 176. Hiervan zijn 170 aanvragen toegewezen. Veel aanvragen voor een hoge financiële bijdrage (bijv. voorkoming huisuitzetting of afsluiting van energie) hebben er toe geleid dat de medewerkers van Stichting NU bij het bestuur hebben aangegeven dat er een punt zou kunnen komen waarop zij een afweging moeten maken tussen het honoreren van één grote aanvraag en het toekennen van enkele kleinere bedragen (bijv. voor de aanschaf van noodzakelijke goederen of het lenigen van broodnood). In de praktijk heeft zich deze situatie niet voorgedaan omdat het bestuur de participerende fondsen heeft gevraagd hun jaarlijkse bijdragen vervroegd te storten op rekening van Stichting NU. Een overzicht van de aantallen, het soort aanvragen, doelgroepen, inkomenshoogte etc. staat verderop in het jaarverslag. Het beeld dat in het jaarverslag van 2013 naar voren kwam, is voor 2014 nauwelijks gewijzigd. Doelstelling In overeenstemming met de statuten en het Beleidsplan Stichting Noodhulp Utrecht heeft de stichting de volgende doelstelling: 'Het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter op het gebied van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van ingezetenen van de gemeente Utrecht, indien en voor zover in deze noden niet kan worden voorzien op grond van wettelijk regelingen en voorliggende voorzieningen.' Realisering van de doelstelling Voor het realiseren van de doelstelling beschikt de stichting over giften van fondsen. Alleen inwoners van de gemeente Utrecht komen in aanmerking voor financiële steun van de stichting. Een aanvraag bij de stichting kan alleen door een hulpverlener of hulpverlenende instantie namens een cliënt worden ingediend. Per cliënt kan éénmalig maximaal 2.000,- worden verstrekt. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Gemiddeld ligt dit toegekende bedrag rond de 1.060,-. Door het verstrekken van de gift moet een structurele oplossing worden bereikt. Vermogen Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van diverse charitatieve (Utrechtse) fondsen. Het aantal fondsen, momenteel 12, en hun giften varieert. Er wordt naar gestreefd steeds een bedrag in kas (rekening courant + spaarrekening) te hebben, zodat een (direct) beschikbaar bedrag van ,- kan worden besteed. Naar gelang het aantal 5

6 aanvragen kan dit bedrag in de loop der tijd worden aangepast en wel dusdanig dat steeds voldoende, doch niet meer dan noodzakelijk, in kas is om aan de aanvragen te voldoen. Sinds 2009 is de Stichting NU in het bezit van de ANBI status. Bestuur Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en bestaat momenteel uit vijf personen. De huidige bestuursleden zijn allen vertegenwoordigers van fondsen die giften verstrekken aan de stichting. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, noch vacatiegelden of een vergoeding voor gemaakte kosten. Het bestuur vergadert tenminste twee keer, maar meestal vier keer per jaar. In 2014 vergaderde het bestuur zes keer (9 januari, 13 februari, 17 april, 17 juli, 16 oktober, 11 december). Er is veelvuldig gesproken over de organisatiestructuur van Stichting NU. Tussendoor is een delegatie van het bestuur bijeen geweest ter voorbereiding op gesprekken met de gemeente Utrecht, waaronder wethouder Everhardt. Er is hard gewerkt aan een transparantere werkwijze en een betere bereikbaarheid van de uitvoerders van Stichting NU. Werkwijze Alleen inwoners van de gemeente Utrecht komen in aanmerking voor financiële steun van de Stichting NU. De gemeente Utrecht geeft administratieve ondersteuning en stelt de stichting personeel beschikbaar (1 fte) bij de uitvoering van haar doelstelling. Een aanvraag bij de Stichting NU kan alleen door een hulpverlener of hulpverlenende instantie namens een cliënt worden ingediend. De Stichting NU biedt uitsluitend hulp in de vorm van eenmalige giften. Bedragen worden uitsluitend overgemaakt op rekening van (hulpverlenende) instanties, niet rechtstreeks aan de cliënt zelf. De reden van aanvraag moet liggen in de sfeer van de tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten van het bestaan en moet een spoedeisend karakter hebben. De Stichting NU kan een bijdrage geven voor onder andere: kosten in verband met ziekte, verzorging en scholing, aanschaf van noodzakelijke goederen en afbetaling van schulden (onder bepaalde voorwaarden). Bij schulden moet gedacht worden aan giften ter voorkoming van huisuitzettingen, afsluitingen van energie en het aflossen van een schuld aan een zorgverzekeraar zodat een cliënt uit de bronheffing komt en een aanvullende verzekering kan nemen. Het is de bedoeling dat met de financiële steun een structurele oplossing van de (financiële) problemen van de cliënt wordt bereikt. Gedurende de afgelopen jaren heeft de Stichting NU een werkwijze ontwikkeld waardoor voorkomen wordt dat aanvragers van financiële steun veel werk doen voor een aanvraag die niet gehonoreerd wordt. Over het algemeen bellen hulpverleners met een eventuele hulpvraag naar de Stichting NU en leggen zij de probleemcasus voor. Als de casus niet binnen de doelstelling van de stichting past, wordt er geen aanvraagformulier gestuurd en hoeft er dus ook geen besluit genomen te worden. Als de casus wel binnen de doelstelling past, kijkt de medewerker van Stichting NU meteen of er eventueel voorliggende voorzieningen zijn die nog kunnen worden aangevraagd. Voldoet de casus aan de voorwaarden van de Stichting NU, dan wordt een aanvraagformulier opgestuurd. Aan de hulpverlener worden tips meegegeven om het invullen van het formulier te vergemakkelijken. Het aantal afwijzingen is door deze werkwijze aanzienlijk kleiner geworden. Met name de sociale rapportage vormt het hart van de aanvraag. Daarin uit zich ook onze werkwijze van 'werken op maat voor diegene binnen onze samenleving die het t hardst nodig hebben'. Niet één aanvraag is hetzelfde, niet één aanvraag voldoet voor 100% aan de gestelde voorwaarden. Maatwerk is hierop ons antwoord. Deze werkwijze levert (tijd)winst op voor de aanvrager én voor de Stichting NU, met name ook voor de termijn waarin beslist kan worden. Dit houdt in dat een aanvraag die s morgens binnenkomt en geheel compleet is, binnen 1 à 2 dagen al betaald kan worden. De Stichting NU hecht er aan te weten of de gift conform de gemaakte afspraken tussen hulpverlener en medewerker Stichting NU is besteed. Daarom ontvangen wij graag nota s. De aanvrager/ hulpverlener blijft verantwoordelijk voor de juiste besteding van de gift. 6

7 Stichting Noodhulp Utrecht in cijfers Aantal aanvragen Na een dip in 2013 zitten we in 2014, met 176 ingediende aanvragen, weer op het oude niveau. De inspanningen die Stichting Nu heeft gedaan om meer bekendheid te krijgen bij de nieuwe (gereorganiseerde) Utrechtse hulpverlenende instanties, zoals buurtteams en welzijnsorganisaties, heeft zijn vruchten afgeworpen. Zoals onder de kop 'Werkwijze' besproken, is het aantal afwijzingen laag omdat casussen vooraf aan Stichting NU worden voorgelegd. Bij een voorgenomen afwijzing wordt geen aanvraagformulier verstuurd zodat daarop ook geen besluit genomen hoeft te worden en efficiënter gewerkt kan worden. Voorbeelden van voorgenomen afwijzingen waren in 2014 parkeerboetes en tandartskosten waar men zich bewust niet voor had verzekerd. Soort aanvragen De meeste aanvragen zijn ingediend t.b.v. duurzame gebruiksgoederen (denk aan een fiets, wasmachine of koelkast) en schulden. In principe kent Stichting NU geen giften toe ten behoeve van schulden, tenzij er sprake is van een structurele oplossing. Denk hierbij aan het aflossen van een schuld die het opstarten van een schuldhulpverleningstraject in de weg staat of het aflossen van een schuld waardoor beslaglegging opgeheven kan worden en er weer meer financiële ruimte ontstaat. N.B. Halverwege 2014 is het onderdeel 'schuld' uitgesplitst in huurachterstand, achterstand in zorgpremie en gas en elektra. Door deze overgangssituatie is er in het diagram nog steeds een deel 'schuld' te zien, maar ook al een splitsing in de afzonderlijke onderdelen. In het jaarverslag 2015 wordt het onderdeel 'schuld' volledig uitgesplitst. 7

8 Onder maatschappelijke participatie worden bijvoorbeeld reiskosten verstaan waardoor iemand mobieler is en naar studie of vrijwilligerswerk kan gaan. Onder medische kosten valt onder andere een bril. Een voorbeeld van een bijdrage in levensonderhoud is leefgeld waardoor iemand een periode kan overbruggen, mits er zicht is op een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een periode zijn waarin iemand wacht op een uitkering of op toeslagen waar deze persoon recht op heeft. Toegekende bedragen De toegekende bedragen corresponderen met het diagram 'soort aanvragen'. Hoogte en soort inkomen 8

9 De meeste financiële steun wordt geboden aan mensen op het sociaal minimum. Het aantal mensen dat leeft van een (bijstands)uitkering is hierbij oververtegenwoordigd. Het aantal mensen dat in de ziektewet zit/(deels) arbeidsongeschikt is, is aanzienlijk. Slechts een klein deel van de mensen, waarvoor een beroep wordt gedaan op Stichting NU, heeft een baan. Het aandeel is van 17% in 2013 gedaald naar 9% in Dit strookt niet met het beeld dat het aantal 'werkende armen' stijgt, zoals de media schetst. Het gaat hierbij om mensen met een minimumloon die in de schuldhulpverlening zitten en/of onder bewind staan. Gezinssituatie De meeste financiële steun wordt geboden aan alleenstaanden zonder kinderen. Het aantal aanvragen ten behoeve van alleenstaande ouders is echter laag. De Participatiewet (invoering januari 2015) heeft grote gevolgen voor het inkomen van deze groep mensen. Zij ontvangen in 2015 nog maar 70% van het minimumloon en extra kindgebonden budget. Tevens valt op dat het aantal giften aan gezinnen met kinderen relatief laag is. Voor 2015 wordt een stijging verwacht door de invoering van de 'kostendelersnorm'. Dit houdt in dat mensen met een bijstandsuitkering, die met andere volwassenen van 21 jaar en ouder in een huis wonen, gekort worden op hun uitkering. Dit kan oplopen tot een korting van 30%. Het aantal ouderen waarvoor een beroep wordt gedaan op de stichting is, net als in 2013, gering. De reserveringstoeslag voor de groep 65+ vervalt vanaf 2015 waardoor de uitkering voor alleenstaande ouderen gelijk is aan die van alleenstaanden. Stichting NU heeft zich in 2014 vooral gericht op een goede implementatie binnen de buurtteams. In 2015 zal de stichting zich meer richten op informatieverstrekking aan ouderenorganisaties om deze groep beter te bereiken. 9

10 Aanvragende instanties Gezien het aantal en soort hulpverlenende instanties dat aanvragen indient, is het bereik van Stichting NU groot. Stichting Nu heeft zich ook het afgelopen jaar weer ingespannen om de contacten met de hulpverlenende instanties warm te houden en uit te breiden. In 2014 lag de nadruk op het bezoeken van de buurtteams. In 2014 waren nog maar enkele buurtteams in Utrecht actief. Vanaf januari 2015 zijn twee buurtteamorganisaties (Buurtteam Sociaal Utrecht en Buurtteam Jeugd en Gezin) in 18 buurten actief. Het aantal aanvragen van buurtteams zal dan ook toenemen. 10

11 Stichting Noodhulp Utrecht in de praktijk Voorkomen huisuitzetting Cliënte is een 40-jarige vrouw met 2 minderjarige kinderen. Zij heeft een WWB-uitkering. Doordat zij haar baan kwijt raakte en verkeerde keuzes heeft gemaakt, is zij in financiële problemen gekomen. Cliënte staat sinds januari 2012 onder bewind. In december 2013 bleek er een oude vordering te zijn bij de deurwaarder i.v.m. een huurachterstand van 3.800,-. De deurwaarder en woningbouwvereniging weigeren mee te werken aan een betalingsregeling. Hierdoor dreigt huisuitzetting. De kredietbank kan niets betekenen en ook project Voorkom Huisuitzetting is niet mogelijk. Inmiddels is de woningbouwvereniging akkoord gegaan met een betaling van 2.000,- ineens tegen finale kwijting. Er is een gift verstrekt van 2.000,-. Inrichtingskosten kinderkamers Cliënte is een 35-jarige alleenstaande vrouw met een inwonend minderjarig zoontje. De overige kinderen zijn door jeugdzorg uit huis geplaatst. Zij wonen in pleeggezinnen en logeren regelmatig bij cliënte. Vanwege bedreigingen van haar ex verblijft zij bij Moviera. Zij heeft schulden uit het verleden. Inmiddels staat zij onder beschermingsbewind. Zij heeft een eigen huurwoning toegewezen gekregen. In overleg met de gezinsvoogd is het de bedoeling dat de dochter in de zomer weer bij cliënte gaat wonen. Zij beschikt zelf niet over de financiële middelen om de kamers voor de kinderen in te richten. Hiervoor wordt een gift verzocht van 1.090,-. Er is een gift verstrekt van 1.090,-. Voorkomen afsluiting gas en elektra Cliënte is een 78-jarige alleenstaande vrouw. Wegens oplopende schulden heeft zij in juli 2013 de hulp ingeroepen van de Stichting Met Raad en daad voor administratieve ondersteuning. Cliënte heeft diverse schulden. Haar meerderjarige kinderen kunnen haar hier financieel niet bij helpen. Cliënte dreigt nu afgesloten te worden van gas en licht. Om dit te voorkomen wordt een gift van 800,- verzocht. Er is een gift verstrekt van 800,-. Fietsen voor kinderen Cliënte is een 52-jarige vrouw met twee minderjarige kinderen. Vanwege ernstig geweld en dreigingen van geweld zijn zij opgenomen in een Safe House bij Moviera. Cliënte heeft een bijstandsuitkering. De kinderen gingen altijd op de fiets naar school. Nu moeten zij met de bus omdat de fietsen zijn achtergebleven. Het is niet mogelijk om spullen uit de woning te halen. Het zou erg in de kosten schelen als de kinderen weer met de fiets naar school kunnen gaan. Cliënte beschikt zelf niet over de financiële middelen om fietsen voor de kinderen aan te schaffen. Er wordt nu een gift verzocht van 500,- voor fietsen voor de kinderen. Er is een gift verstrekt van 500,-. Tijdelijke compensatie huurtoeslag Cliënt is een 53-jarige alleenstaande man. Hij woonde reeds jaren samen met zijn 82-jarige moeder. Zijn moeder zal blijvend worden opgenomen i.v.m. ernstige dementie. Hierdoor zal zij worden uitgeschreven op haar adres. Aangezien cliënt geen medehuurder is, mag hij niet in de woning blijven wonen. Cliënt is verstandelijk beperkt en lijkt zeer beperkt zelfredzaam en daarom wordt er nu naar een passende (AWBZ) woonplek gezocht met 24-uurs zorg. Tot die tijd, maximaal 6 maanden, mag hij in de huurwoning blijven wonen. Doordat het huurcontract niet op naam van cliënt staat, heeft hij geen recht op huurtoeslag. Gezien zijn lage inkomen (wajong-uitkering) kan cliënt niet zelf de volledige huur betalen. Er wordt nu voor maximaal 6 maanden een gift verzocht van 288,- per maand (ter compensatie van de ontbrekende huurtoeslag) zodat cliënt in de woning kan blijven wonen tot er een geschikte plek voor hem elders is gevonden. Er is een gift verstrekt van 1.728,-. Huurachterstand Cliënt is een 52-jarige alleenstaande man. Hij woont sinds 4 jaar in Nederland. Hij moest vluchten uit Nigeria en heeft daar zijn vrouw en zoon moeten achterlaten. Cliënt spant zich zoveel mogelijk in om zelf in zijn onderhoud te kunnen voorzien door middel van inkomsten uit arbeid. Dit is grotendeels gelukt. Toch raakte hij in financiële problemen doordat hij het Nederlandse systeem onvoldoende kende, de taal niet beheerste en hierdoor onjuiste keuzes maakte; hij schonk geld aan zijn 11

12 achtergebleven vrouw en zoon in plaats van de huur te betalen. Hierdoor dreigt hij ontruimd te worden. Sinds december 2013 is hij in het traject Voorkom Huisuitzetting gekomen en staat hij onder begeleiding van een buurtteam. Op dit moment is er onvoldoende geld om de eindafrekening van Eneco ( 510,-), de huurachterstand ( 750,-) en twee weken leefgeld ( 80,-) te betalen. Hiervoor wordt een gift verzocht van 1.340,-. Mitros is akkoord gegaan met een betaling van 750,- tegen finale kwijting. Er is een gift verstrekt van 750,-. Inrichtingskosten Cliënte van 23 jaar was drie maanden zwanger toen zij in haar badjas door haar ex op straat werd gezeten. Zij is gevlucht naar haar moeder. Haar ex-man heeft haar meerdere malen mishandeld, hiervan is ook aangifte gedaan. Op dit moment woont zij nog samen met haar dochtertje bij haar moeder en twee zussen en broer in huis. Ze heeft een hele kleine kamer waar ze samen met haar dochter slaapt. Privacy hebben ze niet. Cliënte staat op de wachtlijst voor het Corporatiehotel van de Tussenvoorziening en heeft geld nodig om spullen voor de inrichting van haar huis te kopen. Bijzondere bijstand is afgewezen. Cliënte leeft van een wwb-uitkering en heeft niet kunnen sparen. Er is een gift verstrekt van 750,- voor inrichting. Fysiotherapie Vanwege een dreigende ontruiming is er voor een gezin budgetbeheer ingezet en is het gezin met spoed aangemeld bij schuldhulpverlening bij Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. Het echtpaar heeft moeite met het overzicht houden. Hoewel veel inspanningen worden gedaan om geen nieuwe schulden te maken en de zaken te beheersen, is het duidelijk geworden dat beperkt geestelijk vermogen een grote rol speelt in deze zaak. Vanwege een niet-saneerbare boete, kan er geen schuldsaneringstraject worden gestart. Om gijzeling te voorkomen, is er wel een afbetalingsregeling getroffen. Nu is hun zoontje door de huisarts doorverwezen naar de fysiotherapie in verband met scheef groeiende voetjes. De ouders kunnen zich niet aanvullend verzekeren door een schuld bij de zorgverzekering. Er is een gift verstrekt voor fysiotherapie van 201,- Baby-uitzet Cliënten hebben zich in 2013 met hun dochtertje bij de crisisopvang gemeld. Door een lange wachttijd zijn ze een aantal weken dakloos geweest en logeerden ze bij familie. Omdat ze geen vaste verblijfplaats hadden, hebben ze veel babyspullen voor de dochter weggegeven of weggegooid. Met hulp van Stade en Bureau Jeugdzorg is het gelukt een onderkomen te vinden bij Housing First van de Tussenvoorziening. Hierna hebben ze een woning toegewezen gekregen. Cliënte bleek ongepland zwanger te zijn. Er is niet genoeg ruimte om te sparen voor een babyuitzet. Momenteel reserveren ze een klein deel van het leefgeld dat overblijft na betaling van de vast lasten en de schulden. Er is een gift verstrekt voor een baby-uitzet van 750,- Kosten Ronald McDonald huis Cliënten zijn een man van 44 en een vrouw van 30 jaar. Meneer heeft een eigen bedrijf gehad en daarna in loondienst gewerkt. Hij is ontslagen en heeft een tijd geen inkomen gehad. Er loopt een aanvraag voor een bijstandsuitkering. Cliënten zijn aangemeld bij schuldhulpverlening. Mevrouw is in april bevallen na een zwangerschap van 26 weken. Ten tijde dat de baby in de couveuse lag, verbleven cliënten, vanwege de binding en regelmatige gesprekken met de artsen, in een Ronald McDonald huis. De kosten hiervan zijn 700,- en worden niet door de verzekering gedekt. Tevens staat er nog een rekening open van een maand huur van de kolf ( 71,-). Cliënten beschikken zelf niet over de financiële middelen om de rekeningen van in totaal 771,- te betalen. Er is een gift verstrekt van 771,-. 12

13 BIJLAGE I Jaarrekening 2014 Stichting Noodhulp Utrecht 13

14 Vastgesteld maart

15 15

16 16

17 17

Stichting Noodhulp Utrecht. Jaarverslag 2016 & Jaarrekening 2016

Stichting Noodhulp Utrecht. Jaarverslag 2016 & Jaarrekening 2016 Stichting Noodhulp Utrecht Jaarverslag 2016 & Jaarrekening 2016 Utrecht, juni 2017 Inhoudsopgave Jaarverslag 2016 Voorwoord 3 Ontwikkelingen en activiteiten 2016 4 Oprichting 4 Doelstelling 5 Realiseren

Nadere informatie

Steun voor een toekomst

Steun voor een toekomst Steun voor een toekomst Stichting Noodhulp Utrecht Jaarverslag 2015 & Jaarrekening 2015 Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Voorwoord 3 Inleiding 4 Ontwikkelingen 2015 4 Oprichting 4 Doelstelling

Nadere informatie

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten)

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Informatieblad en aanvraagformulier Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Heeft u meer dan 5 jaar een laag inkomen en geen geld om nieuwe spullen aan te schaffen? Dan heeft

Nadere informatie

aanvrager 2011 Pagina 1

aanvrager 2011 Pagina 1 Bijzonderheden: klant van o.a. Actie Toegewezen: Bedrag: Oude informatie: Bijstandsmoeder, 4 kinderen, schulden, vader betaald geen alimentatie Alleenstaand, uitkering is van de WW en bedraagt 789,40 per

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag 213 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag bestemd 213 Noodfonds voor hulpverleners Zwolle en omstreken DOELSTELLING Het Noodfonds Zwolle

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008. Dossiernummer 69-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw W. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015)

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015) WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015) Wijziging bijzondere bijstand aanvulling levensonderhoud jongeren Artikel 25, tweede lid, luidt momenteel als volgt: De aanvullende

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind

Aanmeldformulier beschermingsbewind Aanmeldformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding op de juiste wijze in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Crisissituatie Aanzegging Datum aankondiging Datum ontruiming/ Deurwaarder afsluiting/opzegging Is ontruiming van de woning aangezegd?

Crisissituatie Aanzegging Datum aankondiging Datum ontruiming/ Deurwaarder afsluiting/opzegging Is ontruiming van de woning aangezegd? invullen iinvullen Aanvraag Schulddienstverlening 1. Persoonsgegevens Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning lid NVVK Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 19 november 2016. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Divosa. Doorbraken realiseren met een publiek-private aanpak. 17 november 2016

Divosa. Doorbraken realiseren met een publiek-private aanpak. 17 november 2016 Divosa Doorbraken realiseren met een publiek-private aanpak 17 november 2016 Programma Introductie/voorstelronde Doorbraakfonds: hoe werkt het? Interactief expertpanel: bespreken van praktijksituaties.

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten WMO 2017 (chronisch zieken)

Tegemoetkoming meerkosten WMO 2017 (chronisch zieken) In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Tegemoetkoming meerkosten WMO 2017 (chronisch zieken) Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS Postbus 1 6400 AA Heerlen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Noodfonds Haaksbergen

Jaarverslag 2014. Stichting Noodfonds Haaksbergen Jaarverslag 2014 Stichting Noodfonds Haaksbergen Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 het functioneren van de stichting het bestuur samenstelling activiteiten verleende noodhulp werkwijze

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2016 Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug Inhoud Jaarverslag Stichting Noodfonds VWUH 2016... 3 Doelstelling van het Noodfonds Schenkingen en leningen Financiën Bijlage

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014 Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2014 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders SZW, versie 19 januari 2016 Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed? Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid of

Nadere informatie

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2014 vastgesteld door het bestuur op 29 november 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Jaarverslag 1 Financieel

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten WMO - uitgebreid

Tegemoetkoming meerkosten WMO - uitgebreid In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Tegemoetkoming meerkosten WMO - uitgebreid Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39121-BI-1 Postbus 1 6400 AA Heerlen

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020)

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT 11.00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Participatiewet (PW) Uw naam: Uw BS-nummer : Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten Toelichting Algemeen De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is

Nadere informatie

Inkomenstoeslag 2016 - uitgebreid

Inkomenstoeslag 2016 - uitgebreid In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Inkomenstoeslag 2016 - uitgebreid Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39121-BI-2 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Toelichting op laatste pagina. AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Niet invullen door aanvrager Cliëntnummer: Datum ontvangst: Werkprocesnummer: Naam Consulent(e):

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Inkomenstoeslag uitgebreid

Inkomenstoeslag uitgebreid In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Inkomenstoeslag 2017 - uitgebreid Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39111 BI-1 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 www.noodfondsnieuwkoop.nl Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop Teylersplein 1 2441 LE Nieuwveen info@noodfondsnieuwkoop.nl 0610734375 Voorwoord Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is

Nadere informatie

Uitwerken vroegtijdige hulp en ondersteuning. Aan de gemeenteraad. Geachte dames en heren,

Uitwerken vroegtijdige hulp en ondersteuning. Aan de gemeenteraad. Geachte dames en heren, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de gemeenteraad Behandeld door E.S. Quak Doorkiesnummer 030-28 63229 Ons kenmerk 15.512136 E-mail s.quak@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Doorbouwen aan City Deals Nieuwegein, 26 november 2015

Doorbouwen aan City Deals Nieuwegein, 26 november 2015 Doorbouwen aan City Deals Nieuwegein, 26 november 2015 Casus: inwonende mantelzorger Zoon 30 jaar oud, CVA gehad in juni 2014; revalidatie in Blixembosch Gestopt met studie, geen studiefinanciering

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Delft e.o.

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Stichting Urgente Noden Delft e.o. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Geschiedenis pag. 3 SUN Delft eo Doel Financiering Bestuur Pact tegen de armoede Werkwijze pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 Casuïstiek

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden!

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden! Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar uw regiokantoor. Procedure U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening met of zonder budgetbeheer. Om tot

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen.

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde. Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Geacht college, s-hertogenbosch, 29 november 2013. De fractie van de Bossche Groenen is door diverse

Nadere informatie