Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking"

Transcriptie

1 Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking 02/12/2010: Vaalbeek Robert Thys Premed vzw 1

2 Inhoud van deze presentatie: 1. Voorwoord 2. Definities 3. Wettelijk kader 4. Eigenschappen gevaarlijke stoffen 5. Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? 6. SEVESO 7. REACH /CLP 2

3 1. Voorwoord 2007: geïdentificeerde gevaarlijke producten Jaarlijks: > 1000 gevaarlijke producten Gevaar nieuwe producten: risico s niet gekend Aandachtspunt: ca. 40% van de aanvragen van beroepsziekten wordt veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke producten 3

4 1. Voorwoord (2) Opleiding/instructie = noodzaak geeft de werknemers inzicht in het gevaar dat verbonden kan zijn aan het werken met gevaarlijke producten Consumenten beperkt en kortstondig contact met verschillende producten gevaarlijke producten Werknemers veelvuldig /continue blootstelling aan één of enkele gevaarlijke groter gezondheidsrisico 4

5 2. Definities Stoffen: scheikundige elementen en hun verbindingen zoals deze voorkomen in natuurlijke toestand of ontstaan bij scheikundige processen Preparaten: mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen Gevaarlijke stoffen: Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, omwille van hun intrinsieke eigenschappen, een nadelige invloed hebben op de mens, het milieu en het patrimonium Opmerking: gevaarlijke stoffen = gevaarlijke stoffen en preparaten = chemische agentia 5

6 3.Wettelijk kader Gevaarlijke stof is een risico voor? mens (veiligheid en gezondheid) ARAB en Codex over het welzijn op het werk milieu Vlarem transport A.D.R. Bijkomende wetgeving omtrent gevaarlijke stoffen: REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen) SEVESO GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) 6

7 3.Wettelijk kader(2) ARAB en Codex over het welzijn op het werk Belangrijkste regelgeving: K.B. 04/08/1996: welzijn van WN bij de uitvoering van hun werk (welzijnswet = omzetting van E.R. 89/391/EG) K.B. 27/03/1998: beleid inzake het welzijn van WN bij de uitvoering van hun werk K.B. 11/03/2002: bescherming v.d. gezondheid en de veiligheid van WN tegen risico s van chemische agentia op het werk 7

8 3.Wettelijk kader(3) ARAB en Codex over het welzijn op het werk K.B. 20/02/2002: bescherming van WN tegen risico s verbonden aan carcinogene en mutagene agentia op het werk K.B. 20/02/2002: bepalen van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia K.B. 28/05/2003: gezondheidstoezicht op de werknemers 8

9 4. Eigenschappen gevaarlijke stoffen 4.1. Aggregatietoestand 4.2 Gevaarscategorieën 4.3 Opname in het lichaam 4.4 Opname in het lichaam voorkomen 9

10 4.1 Aggregatietoestand Vaste stoffen : stof, poeder, korrels, kristallen, granulaten, vlokken Vloeistoffen : vloeibaar, oplossing van vaste stoffen in een solvent, Gassen: damp, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen 10

11 Fysico-chemisch 4.2 Gevaarscategorieën Toxicologisch Indeling op basis van Bijzondere effecten op de gezondheid van de mens Milieu-effecten 11

12 4.2 Gevaarscategorieën ARAB art. 762 bis 3: Ontplofbare stoffen Oxiderende stoffen (Zeer)(licht) ontvlambare stoffen (Zeer) giftige en schadelijke stoffen Corrosieve en irriterende stoffen Kankerverwekkende stoffen Milieugevaarlijke stoffen* Mutagene stoffen* Teratogene stoffen* (invloed op ongeboren kind) *: later toegevoegd aan het ARAB 12

13 4.2.1 Definities explosiegrenzen: onderste explosiegrens (LEL): laagste conc. v.e. brandbaar mengsel van gassen, dampen, nevel of stof waarbij na ontsteking de verbranding zich niet meer instandhoudt bovenste explosiegrens (UEL): hoogste conc. LEL UEL Explosie: bij concentratie en ontsteking tussen LEL en UEL Gasconcentraties: zo laag mogelijk houden! (goede verluchting!!) 13

14 4.2.1 Definities ontstekingstemperatuur laagste T waarbij het laagste explosief mengsel door verhitting kan ontstoken worden zelfontstekingstemperatuur T waarbij brandstof spontaan ontvlamt zonder externe ontstekingsbron 14

15 4.2.1 Ontplofbaar ~ E Stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of bij stoten en wrijvingen gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen Picrinezuur, benzoylperoxide,. 15

16 4.2.2 Oxiderend ~ O Stoffen en preparaten die in contact met ontvlambare stoffen sterk exotherm kunnen reageren Organische peroxiden, vloeibare zuurstof, aliumpermanganaat,... 16

17 4.2.3 Zeer licht ontvlambaar ~ licht ontvlambaar ~ ontvlambaar Graad van ontvlambaarheid wordt bepaald o.b.v. vlampunt zeer licht ontvlambaar licht ontvlambaar ontvlambaar Vlampunt = laagste Ta waarbij dampen, die boven een vloeistof gevormd worden, vuur kunnen vatten Kookpunt = max. Ta waarbij vloeistof vloeistof blijft (toevoeging van energie geeft overgang van Vl naar G-fase) 17

18 4.2.3 Zeer licht ontvlambaar ~ F+ Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand VP > 0 C én Kookpunt > 35 C Butaan, propaan, benzine,. 18

19 4.2.3 Licht ontvlambaar ~ F Stoffen en preparaten die Bij omgevingsta aan de lucht blootgesteld zonder toevoer van energie en Ta kunnen stijgen en ontbranden 0 C < VP< 21 C Wasbenzine, aceton, isopropanol,. 19

20 4.2.3 Ontvlambaar Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand 21 C < VP< 55 C Solventen, lijmen,. 20

21 4.2.4 Zeer giftig ~ giftig ~ schadelijk Toxiciteit = vermogen om schadelijke effecten te veroorzaken bij levende wezens LD 50 : weergave van de acute toxiciteit wordt experimenteel vastgelegd op proefdieren en geëxtrapoleerd naar de mens dosis waarbij 50 % van de blootgestelde proefdieren sterft Varianten op LD 50: LD 50 oraal: stoffen opgenomen via het maag-darmkanaal LD 50 dermaal: stoffen opgenomen via de huid LC 50 : concentratie waarbij 50 % van de blootgestelde proefdieren sterft 21

22 4.2.4 Zeer giftig ~ T+ Stoffen en preparaten waarvan de acute toxiciteit LD50* rat =< 25mg/kg (oraal) LD50* rat =< 50mg/kg (via huid) LC50** rat =< 0,25mg/liter in 4u (via inademen) Waterstofsulfide, blauwzuur, cyanide, asbest,. 22

23 4.2.4 Giftig ~ T Stoffen en preparaten waarvan de acute toxiciteit LD50* rat : mg/kg (oraal) LD50* rat : mg/kg (via huid) LC50** rat : 0,25-1mg/liter in 4u (via inademen) Chloor, koolmonoxide, methanol, TRI,. 23

24 4.2.4 Schadelijk ~ Xn Stoffen en preparaten waarvan de acute toxiciteit LD50* rat : mg/kg (oraal) LD50* rat : mg/kg (via huid) LC50** rat : 1-5mg/liter in 4u (via inademen) Xyleen, tolueel, diesel,. 24

25 4.2.5 Corrosief ~ C Stoffen en preparaten die bij contact met levende weefsels onherstelbare schade veroorzaken Brandwonden, huidaandoeningen, ernstige infecties Bleekwater, natriumhydroxide (of bijtende soda), zwavelzuur, zoutzuur, industriële ontkalkers,. 25

26 4.2.5 Irriterend ~ Xi Niet corrosieve stoffen en preparaten die bij directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken Roodheid, jeuk, Natriumcarbonaat, detergenten, terpentijn,. 26

27 4.2.6 Carcinogeen Stoffen en preparaten die door opname via de mond of de huid kanker kunnen veroorzaken frequentie van kanker doen toenemen Aangegeven met R 40, 45 en 49 3 categorieën: Categorie 1: stoffen waarvan ze bekend zijn als carcinogeen voor de mens vb. asbest, arseen, benzeen, Categorie 2: stoffen waarvan men een sterk vermoeden heeft dat ze carcinogeen zijn voor de mens vb. ethyleenoxide, vuurvaste keramische vezels, TRI Categorie 3 : stoffen die mogelijk carcinogene eigenschappen hebben, maar waarvan er onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is om tot categorie 2 te behoren (= veiligheidsmarge) vb. glaswol, rotswol, 27

28 4.2.7 Milieugevaarlijke ~ N Stoffen die, wanneer zij in het milieu terechtkomen, onmiddellijk of na verloop van tijd een gevaar betekenen voor het milieu Vnl. toxisch voor vissen of naar bodem toe Vissterfte, planten die afsterven, Chloor, CFK s, PCB s,. 28

29 4.2.8 Mutageen Stoffen en preparaten die door opname via de mond of de huid of door inademing erfelijke genetische afwijkingen kunnen veroorzaken frequentie ervan doen toenemen Aangegeven met R 46 en R68 3 categorieën: Categorie 1: stoffen waarvan ze bekend zijn als mutageen voor de mens Categorie 2: stoffen waarvan men een sterk vermoeden heeft dat ze mutageen zijn voor de mens Categorie 3 : stoffen die mogelijk mutagene eigenschappen hebben, maar waarvan er onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is om tot categorie 2 te behoren (= veiligheidsmarge) Vb: ethyleenoxide, aardoliegassen, benzeen,... 29

30 4.2.9 Teratogeen Stoffen en preparaten die het voortplantingsvermogen kunnen aantasten, zowel bij de man als bij de vrouw tot structurele afwijkingen v.d. prenatale ontwikkeling leiden schadelijk zijn voor embryo of foetus Aangegeven met R 60, 61, 62 en 63 3 categorieën: Categorie 1: stoffen waarvan ze bekend zijn als teratogeen voor de mens Categorie 2: stoffen waarvan men een sterk vermoeden heeft dat ze teratogeen zijn voor de mens Categorie 3 : stoffen die mogelijk teratogene eigenschappen hebben, maar waarvan er onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is om tot categorie 2 te behoren (= veiligheidsmarge) ARAB: verbod voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven Vb: kerosine, diesel, loodverbindingen, koolstofmonoxide,... 30

31 4.3 Opname in het lichaam Via opname door de mond (oraal) onvoorzichtigheid (pipet opzuigen ) slechte hygiëne (eten met bevuilde handen ) bewaring in voedingsverpakkingen (white spirit in fles ) Opname via de huid, ogen of slijmvliezen (dermaal) doordringen via huid en verspreiden zich door hele lichaam oplosmiddelen ontvetten huid en dringen erdoor heen en tasten lever, nieren en zenuwstelsel aan (handen wassen in wasbenzineà Opname via de longen (aspiratie) meest frequente opname (verven, lijmen, lasdampen,...) niet alleen ademhalingswegen, ook bloed en andere organen worden bedreigd 31

32 4.3 Opname in het lichaam Schade van een stof is afh. van 3 factoren dosis hoeveelheid v.e. product dat, over een bepaalde tijd, in het organisme wordt opgenomen dagdosis, weekdosis, jaardosis,... frequentie (zelden, af en toe, voortdurend,...) blootstellingstijd mate van contact van het lichaam met een gevaarlijke stof via een bepaalde opnameweg (huid, oraal, inademing) aantal uren per dag, dagen per week,... 32

33 4.3 Opname in het lichaam Blootstelling Acuut: onmiddellijk gevaar Chronisch: schadelijk effect pas duidelijk na lange termijn meestal irreversibel Grenswaarde opgesteld om de gevarengrens v.e. bepaald product te kunnen vastleggen verschillende soorten voor concentraties: In de lucht In het bloed In de urine definitie en waarden verschillen van land tot land 33

34 4.3 Opname in het lichaam Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling België: KB 11 maart 2002 max. concentratie v.e. gevaarlijke stof waarboven niemand mag blootgesteld worden tijdgewogen gemiddelde over een referentieperiode (meestal 8 u/dag) meeste Belgische waarden zijn gebaseerd op de TLV 34

35 Threshold Limit Value (TLV) 4.3 Opname in het lichaam toelaatbare grenswaarde grenswaarden die, als ze niet overschreden worden, een garantie bieden voor de ganse loopbaan 8u/dag, 5 dagen/week, 30 jaar gebaseerd op de gemiddelde WN vooral gebruikt in GB en USA 35

36 4.4 Opname in het lichaam voorkomen Werkgever stelt het meest geschikte* PBM ter beschikking : Uitschakelen van risico s aan de bron CBM Aanpassen arbeidsorganisatie PBM = laatste keuze Regelmatige evaluatie van PBM s als de situatie wijzigt *: keuze PBM steeds in overleg met CPBW en IDPBW 36

37 5. Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Werkgever en hiërarchische lijn Werknemers IDPBW Andere spelers 37

38 Werkgever (WG) Taken (Wet Welzijn 4 augustus 1996) Risico s voorkomen Evaluatie restrisico s Bestrijding bij de bron Vervanging gevaarlijke toestanden Aanpassing van het werk aan de mens Risico s beperken ifv ontwikkeling techniek Risico s op ernstige letsels prioritair aanpakken Preventiebeleid voeren Werknemers voorlichten over de risico s Verschaffen van instructies aan werknemers Signaleren van restrisico s 38

39 Werkgever (WG) De werkgever bepaalt: De middelen en wijze waarop het beleid inzake welzijn wordt gevoerd De bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het toepassen van het beleid 39

40 Hiërarchische lijn (HL) Taken (KB beleid 27 maart 1998) Voorstellen en adviezen aan WG in kader DRBS Regelmatige evaluatie DRBS met WG Ongevallen en incidenten melden en analyseren Controle op toestand en gebruik van: Arbeidsmiddelen Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Controle op uitvoering: Bekwaamheid werknemers Opleiding en instructies: juistheid en uitvoering Organiseren onthaal beginnende werknemers Advies inwinnen bij IDPBW 40

41 Werknemers (WN) Taken (Wet Welzijn 4 augustus 1996) Iedere WN moet zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen Iedere WN moet overeenkomstig zijn opleiding en gekregen instructies: Machines, toestellen, juist gebruiken PBM s juist gebruiken Veiligheidsmaatregelen niet uitschakelen, wijzigen, WG en preventiedienst verwittigen van gevaar Bijstand verlenen om veiligheid te verbeteren 41

42 Interne dienst PBW Basisvoorwaarden Preventieadviseur(s) en ondersteuning Opleidingsvereisten (bedrijfsgrootte sector) Onafhankelijkheid Taken Voornamelijk adviezen i.v.m. risicobeheersing Bezoeken aan werkplaatsen Onderzoek arbeidsongevallen Secretariaat comité PBW Contacten externe diensten en instanties 42

43 Andere spelers EXTERNE DIENST voor preventie en bescherming op het werk COMITE voor preventie en bescherming op het werk FEDERALE OVERHEIDSDIENST Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal overleg ANDERE Erkende organismen (EDTC, ) Overheidsinstellingen (FBZ, ) Lokale overheden (gemeente, provincie, ) Verzekeringsmaatschappijen (AO, brand, ) 43

44 6. SEVESO Het wettelijk kader Codenaam: SEVESO Eén Europese richtlijn en één federale wet In 1976 gebeurde bij Seveso in Italië een zwaar industrieel ongeval, en dat verklaart meteen de naam van de zgn. Seveso richtlijn, een Europese richtlijn over de risico s van industriële ongevallen. Deze richtlijn legt veiligheidsvoorschriften vast en besteedt onder meer aandacht aan preventiemaatregelen, aan bedrijfsinspecties en aan de ruimtelijke ordening rondom bedrijfssites met een hoog risico. De Europese richtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving via een federale wet over een samenwerkingsakkoord, daterend van 21 juni 1999, tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Dit samenwerkingsakkoord bevat zeven bijlagen. 44

45 SEVESO Seveso-inrichtingen in België Woont u nabij een Seveso-inrichting? Bedrijven die vallen onder de noemer "bedrijf met Seveso-risico" ontplooien activiteiten op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan raffinaderijen, petrochemische sites, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen. Voor deze bedrijven, geklasseerd als Hoge drempel", wordt een extern noodplan opgemaakt. Er bestaat een tweede categorie bedrijven die onderworpen zijn aan de "Seveso II-richtlijn". Dat zijn ondernemingen waar beperktere hoeveelheden Seveso-stoffen, die opgenomen zijn in de richtlijn, aanwezig zijn. Deze bedrijven staan dan ook maar geklasseerd als Lage drempel". Er is een intern noodplan, maar geen extern noodplan voor nodig. 45

46 7. REACH EN CLP REACH is de Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico's te beheersen. 46

47 REACH: wat is het doel? Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu, terwijl het concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert. 47

48 REACH CLP Het globally harmonized system (GHS) is een nieuwe mondiale afspraak voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. Voor implementatie van het GHS in de EU wordt een nieuwe verordening opgesteld. GHS en REACH zijn nauw met elkaar verbonden: de Europese implementatie van GHS vormt een inhoudelijke uitwerking van het onderdeel classificatie (indeling) en labelling (etikettering) van de REACH-verordening. 48

49 7. CLP CLP is van mondiale oorsprong, komt uit het GHS verdrag. Het is een toenadering tot de transportregelgeving. Het staat voor Classification, Labeling en Packaging of substances and mixtures. CLP is niet van toepassing op: radioactieve, douanetoezicht, niet geïsoleerde tussenproducten, wetenschappelijk onderzoek afval is geen stof, mengsel, voorwerp belang van defensie: stoffen / mengsels vrijstellen eindegebruiker in afgewerkte vorm: o.a. geneesmiddelen, cosmetica, medische hulpmiddelen 49

50 Doel van CLP Waarborgen van: - Hoogniveau van bescherming van de gezondheid van de mensen en het milieu - Vrij verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen Door: - De criteria voor de indeling van stoffen en mengsels te harmoniseren - De voorschriften voor de etikettering en de verpakking te harmoniseren 50

51 Krachtlijnen van CLP Classification (indeling) Labelling (etikettering) Packaging (verpakking) Communication (veiligheidsinformatieblad) 51

52 De directe gevolgen van CLP (1) Wijziging van een aantal criteria voor de indeling van gevaarlijke producten: * producten kunnen anders ingedeeld worden (andere grenswaarden, ) *gevolgen voor de milieuvergunning, de veiligheidsvoorschriften 52

53 De directe gevolgen van CLP (2) Nieuwe pictogrammen * vierkante oranje pictogrammen verdwijnen * ruitvormige witte pictogrammen met rode rand komen in de plaats In CLP wordt niet langer de term preparaten gebruikt, maar wel het begrip mengsels. 53

54 Kernbegrippen Er zijn nog drie gevarenklasse * fysische gevaren: impliciete link met de aggregatietoestand: ontvlambaar, oxiderend, ontplofbaar, gas onder druk * gezondheidsgevaren: giftig, gevaarlijk, corrosief, schadelijk * milieugevaren: milieugevaarlijk 54

55 De nieuwe pictogrammen (1) fysische gevaren: ontvlambaar, oxiderend, ontplofbaar, gas onder druk ( = nieuw ) 55

56 De nieuwe pictogrammen (2) Gezondheidsgevaren: giftig, gevaarlijk, corrosief, schadelijk 56

57 De nieuwe pictogrammen (3) Milieugevaren: milieugevaarlijk 57

58 Samengevat: 3 nieuwe symbolen. irriterend, sensibiliserend, schadelijk voor de gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffen en mengsels lange termijn gezondheidsgevaarlijk voor gezondheidsgevaren van stoffen en mengsels die bijv. (verdacht) kankerverwekkend,mutageen en/of giftig voor de voortplanting (reprotoxisch) zijn. voor gassen onder druk 58

59 Signaalwoord op het etiket (1) Er wordt niet meer gesproken van: ontvlambaar, oxiderend, ontplofbaar,schadelijk, irriterend, giftig, bijtend Maar er zijn nog slechts twee signaalwoorden: - gevaar - waarschuwing 59

60 Signaalwoord op het etiket (2) Vroeger Nu met CLP zeer vergiftig vergiftig zeer licht ontvlambaar licht ontvlambaar schadelijk, irriterend (ontvlambaar) gevaar gevaar gevaar gevaar waarschuwing waarschuwing 60

61 H- en P- zinnen vervangen de R- en S-zinnen (1) H-zinnen = Gevarenaanduiding of Hazard statement (risico) Definitie: een zin, die is ingedeeld bij een gevarenklasse en - categorie die de aard / intrinsieke eigenschap beschrijft van een gevaarlijk product en van het risiconiveau Groep gevarenaanduidingen: bv. H220 (zeer licht ontvlambaar gas) 2 Fysische gevaren 20 Volgorde in de groep 3 Gezondheidsgevaren 4 Milieugevaren 61

62 H- en P- zinnen vervangen de R- en S-zinnen (2) P-zinnen = Veiligheidsaanbeveling of Precautionary statement (voorzorg) Definitie: een veiligheidsaanbeveling is een zin (en/of pictogram) die de aanbevolen maatregelen beschrijft die getroffen moeten worden om de nadelige effecten te voorkomen / minimaliseren die het gevolg zijn van blootstelling aan een gevaarlijk product Groep veiligheidsaanbeveling: bv. P403 (op een goed geventileerde plaats bewaren) 1 Algemeen 03 Volgorde in de groep 2 Preventie 3 Reactie 4 Opslag 5 Verwijdering 62

63 Etikettering (1) Wat dient er minimaal op het etiket vermeld te worden? naam, adres en telefoonnummer van de leverancier nominale hoeveelheid productidentificatie (Art.18) gevarenpictogrammen (Art. 19) signaalwoord (Art. 20) gevarenaanduidingen (Art. 21) of H zinnen veiligheidsaanbevelingen (voorzorgsmaatregelen) (Art. 22) of P zinnen aanvullende informatie (Art. 25) 63

64 Etikettering (2) Aanvulling In de officiële taal/talen van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht Er mogen meer talen vermeld worden dan vereist Voorrangsbeginselen - Gevarenpictogrammen (Art. 26): bepaalde pictogrammen mogen wegvallen onder welbepaalde omstandigheden - Gevarenaanduidingen (Art. 27): alle H - zinnen worden vermeld tenzij dit leidt tot overbodige aanduidingen -Veiligheidsaanbevelingen (Art. 28): maximum 6 P - zinnen tenzij dit nodig is om de aard en de ernst van de gevaren aan te geven 64

65 Etikettering (3) Uitzicht van het etiket Naam en andere gegevens van de fabrikant Productidentificatie naam van het product: Nitric acid 65% UN-nummer: UN2031 Nieuwe pictogrammen oxiderend Corrosief Signaalwoord Gevaar H-zinnen: de nummers zijn hier niet vermeld,enkel de tekst (doorlopend) kan brand bevorderen, oxiderend (H272) kan bijtend zijn voor metalen (H290) veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel(h314) P-zinnen: de nummers zijn hier niet vermeld,enkel de tekst (doorlopend) Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen(p260) beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen (P280) NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken (P301+P330+P331) NA blootstelling of bij onwel voelen (P309) onmiddellijkantigifcentrum of een arts raadplegen(p310) BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen (P305 + P351 + P338) 65

66 Het nieuwe MSDS of veiligheidsinformatieblad nog steeds 16 rubrieken gebruik van de stof of mengsel rubriek 2 en 3 omgewisseld in punt 2 de GHS-classificatie èn de EU-classificatie 66

67 VRAGEN? 67

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

CODEX is vernieuwde versie, maar ARAB en codex bestaan nog naast elkaar en is opgesteld door de federale regering.

CODEX is vernieuwde versie, maar ARAB en codex bestaan nog naast elkaar en is opgesteld door de federale regering. Veiligheid Hoofdstuk 1: Wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Veiligheidswetgeving voor bedrijven = federale regering Milieuwetgeving = Vlaamse regering decreten Reglementen over gezondheid = beide

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Colofon Dit is een uitgave van het GO! onderwijs

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : Productcode : 001C5624 REACH registratie nr. : 01-2119486951-26-0003 1.2 Relevante

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 453/2010/EC. Lampolie 1010680

Veiligheidsinformatieblad Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 453/2010/EC. Lampolie 1010680 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 1.2 1.3 1.4 Productidentificatie: CAS: EC: Index: REACH: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidskaart ADESILEX PA

Veiligheidskaart ADESILEX PA PSDS van 16/5/2015, revision 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 1 INLEIDING VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze procedure vervangt de procedure CMA/1/D van december 1991. Om de veiligheid van het personeel maximaal te verzekeren is het nodig de risico's verbonden aan de monstername

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie