JAARVERSLAG Stichting Purmerendse Voedselbank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Purmerendse Voedselbank"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Purmerendse Voedselbank

2 De Purmerendse Voedselbank is in 2006 opgericht en wordt sindsdien geconfronteerd met een voortdurende stijging van het aantal cliënten. Ook in het afgelopen jaar werden er weer meer cliënten bij de Voedselbank ingeschreven. Toch is het ons gelukt om wekelijks voldoende voedselpakketten samen te stellen, welke aan de normen voldoen die landelijk worden toegepast. Wij hebben daarbij gelukkig weer veel steun ondervonden van onze leveranciers van levensmiddelen alsmede van onze financiële donateurs, waardoor wij onze cliënten niet hoefden teleur te stellen. Zonder deze steun zou het ons niet mogelijk zijn geweest om aan onze missie te voldoen. Zeer veel dank daarom aan deze bedrijven, organisaties en particulieren. Ook onze vrijwilligers mogen niet onvermeld blijven. Onvermoeibaar deden zij het afgelopen jaar, geruisloos, hun nuttige werk terwijl de druk op hen niet is verminderd. Doelstelling Ons doel is om aan personen en gezinnen in de regio Purmerend Waterland, die onder het bestaansminimum leven, gratis voedsel en levensmiddelen te verstrekken. Door voedsel te vergaren dat niet meer mag worden verkocht, dan wel overtollig is, willen wij tegelijkertijd verspilling tegengaan. Waar mogelijk proberen wij onze cliënten te helpen door problemen m.b.t. armoede te signaleren en door te geven bij de sociale diensten van gemeenten en/of hulpverlenende instanties. Vanzelfsprekend worden de cliënten van de Voedselbank ook zelf geactiveerd om hun financiële zaken meer gestructureerd aan te pakken. Een voedselpakket is namelijk niet meer dan een tijdelijke ondersteuning van maximaal drie jaar om een moeilijke financiële periode te kunnen overbruggen. In het afgelopen jaar hebben wij alle aanvragen voor een voedselpakket kunnen inwilligen. Werving van levensmiddelen Ook in 2014 hebben we weer een aantal supermarktacties kunnen houden, waarbij hulp van scholen ons bijzonder welkom is geweest. Dank aan onze supermarkten in de regio. De kerkelijke inzamelingsacties zijn ons tot grote steun geweest en dit geldt uiteraard ook voor de steun van goede doelen stichtingen, de gemeente Purmerend, serviceclubs, bedrijven, meedenkende scholen en individuele donateurs. Zij allen hebben ons fantastisch geholpen om onze doelstelling te realiseren 2

3 Cliënten De cliënten komen in eerste instantie naar de voedselbank vanwege de wekelijkse gratis voedselpakketten. De winkelwaarde van zo n wekelijks voedselpakket bedraagt ca. 35 Euro en vormt voor hen een zeer welkome steun in de rug. Huishoudens & Personen In 2014 verstrekten we wekelijks aan ca. 240 huishoudens een voedselpakket. Het gaat daarbij om ruim 600 personen die hier van gebruik maken. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket worden stringente financiële criteria gehanteerd waarbij - na aftrek van de vaste lasten - dezelfde normbedragen zijn gehanteerd als het jaar daarvoor, t.w.: E. 180, - per maand voor de eerste volwassene E. 60, - per maand voor elke extra volwassene E. 50, - per maand voor ieder kind, jonger dan 18 jaar. Tijdens de intake en de halfjaarlijkse herindicatie om na te gaan of de cliënten nog steeds in aanmerking komen voor een gratis voedselpakket, worden tegelijkertijd eventueel andere zorgbehoeften van hen in kaart gebracht en wordt indien nodig een doorverwijzing geregeld om aan hen een zo adequaat mogelijke hulpverlening te bieden. Ook als cliënten bijvoorbeeld geen gebruik maken van subsidies, toeslagen of kwijtscheldingsregelingen, terwijl zij daar wel recht op zouden hebben, worden zij daarop geattendeerd. De intake, het aannemen van nieuwe cliënten, en de halfjaarlijkse herindicatie worden voor ons verzorgd door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (SMDzw), aan de Emmakade in Purmerend. 3

4 In 2014 was de instroom van cliënten nagenoeg gelijk aan de uitstroom, terwijl ruim 40 % van de bestaande cliënten opnieuw in aanmerking kwamen voor een voedselpakket. Cliënten Verloop Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, is in de loop van 2014, ondanks de crisis en de nog steeds voelbaar mindere financiële en economische omstandigheden, het totaal aantal wekelijks verstrekte voedselpakketten niet opnieuw explosief gestegen. Het aantal wekelijks verstrekte voedselpakketten in In 2014 uitgegeven pakketten Pakketten Noodpakketten 4

5 Met nadruk willen we er nog eens op wijzen dat het verstrekken van een voedselpakket is bedoeld als overbruggingshulp. De cliënten worden in beginsel na drie jaar uitgeschreven, of eerder wanneer de omstandigheden zich zodanig hebben verbeterd, dat de cliënt niet meer aan de voorwaarden voldoet. De levering van een voedselpakket wordt ook beëindigd wanneer een cliënt drie maal achtereen zijn pakket, zonder afbericht, niet ophaalt. Het komt ook voor dat een cliënt zelf aangeeft te willen stoppen, vanwege een verhuizing, dan wel vanwege het vinden van betaalde arbeid of het einde van de schuldsanering. De werkdruk om het cliënten bestand ordentelijk te reguleren bleef evenwel extreem hoog. Verwerking Aanvragen voor Voedselpakketten Zo vonden er in 2014 bijna 250 intake gesprekken plaats en maar liefst een kleine 350 herintake-gesprekken! Uiteindelijk werden er ruim 50 aanvragen afgewezen en werd in bijna 350 gevallen, ook op eigen initiatief van de cliënten, de verstrekking stop gezet. Opvallend en bemoedigend is dat maar liefst 25 % van de cliënten korter dan drie maanden gebruik hoeft te maken van de steun van de voedselbank en meer dan de helft, 56 % van de cliënten kan na één jaar weer zelfstandig verder. Een kwart van de cliënten heeft twee tot drie jaar steun nodig terwijl slechts 19 % voor de volle drie jaar gedwongen is een beroep op de voedselbank te doen. 5

6 Tijdsduur verstrekking voedselpakketten (in maanden) Uit de intakegesprekken blijkt het vaak te gaan om mensen die zich niet goed weten te handhaven in onze maatschappij of anderszins moeite hebben met de regelgeving en geen vertrouwen (meer) hebben in hulpverlening. Mensen kunnen ook onverwacht en geheel onvoorbereid in financiële problemen komen door het plots wegvallen van inkomen als gevolg van ziekte, werkloosheid, echtscheiding of verlies van een partner. Voorts vallen mensen, die een inkomen hebben dat net boven de bijstandsgrens ligt, buiten de meeste financiële steun regelingen en komen zij daardoor bij één enkele schuld al vaak in de problemen. In de praktijk gaat het daarbij veelal om mensen die het ook om andere reden al lastig hebben, zoals: Alleenstaande ouders met kinderen Mensen met psychische problemen Mensen met een chronische ziekte of handicap Ouderen met een onvolledige AOW ZZP ers met onvoldoende inkomsten 6

7 Opbouw Huishoudens Ruim 40 % van de clienten is alleenstaand, terwijl eenoudergezinnen ruim 30 % van het bestand uitmaken. Daarbij valt op dat 55 % van onze cliënten tussen de 30 en 50 jaar oud is, de meest kwetsbare groep, terwijl ook de groep van 50 jaar en ouder relatief sterk is vertegenwoordigd. Leeftijdsopbouw Cliëntenbestand 7

8 Onze cliënten kampen vaak met een combinatie van problemen om het hoofd financieel boven water te houden, zoals een uit de hand gelopen opbouw van schulden, het er niet in slagen om jaren lang met een laag inkomen rond te komen. te maken krijgen met onvoorziene hoge uitgaven/incidentele financiële tegenslagen, onbekendheid zijn met de regelgeving en te volgen procedures, geconfronteerd worden met wachttijden bij de toekenning van een uitkering, vastlopen in de bureaucratie, net buiten allerlei regelingen vallen, niet kunnen werken met ingewikkelde formulieren en angst of schaamte hebben en kennen voor instanties Het kaartje hier onder laat zien in welke omliggende gemeentes van Purmerend de Voedselbank clienten heeft. Hier uit blijkt dat veruit het merendeel van de clienten (77 %) in Purmerend woont. De grootste gemeenten daar om heen zijn Edam- Volendam (7 %), Waterland (5 %) en de Beemster (4 %). Cliënten Voedselbank in omliggende gemeentes 8

9 Bestuur Het bestuur van de voedselbank kende in het afgelopen jaar geen personele veranderingen en bestaat nog steeds uit voorzitter (Willem Friso Dekker), secretaris (John Verweij), penningmeester (Hans Specker) en twee leden (mevr. Rina van Rooij en Bud Wibawa). Wel zullen we ons moeten beraden over de komende mutaties binnen ons bestuur en voor vervanging en wellicht aanvulling moeten zorgen. Voorzitter en penningmeester maken tevens deel uit van het regionale overleg voedselbank Noord Holland, in Amsterdam. In 2014 heeft ons beleid zich gericht op navolgende aandachtspunten: 1. Het bewerkstelligen van voldoende aanvoer van voedsel die een goede en afgewogen samenstelling mogelijk maakt van de wekelijks te verstrekken pakketten. Naast de eigen inspanningen wordt daartoe nauw samengewerkt met de andere voedselbanken in de regio, terwijl ook de landelijke voedsel verwerving een steeds professioneler karakter krijgt. 2. Het verkrijgen van financiële donaties. Niet alleen de behoefte aan meer voedselproducten, maar ook de hogere eisen m.b.t de kwaliteit en de veiligheid er van, noopt immers tot continue investeringen in materieel en de uitrusting van de bedrijfsruimte evenals het bevorderen van een hogere efficiency van de bedrijfsvoering. 3. Goed vervoer en opslag van de voedselproducten. Onze in 2013 via sponsoring verworven transport bus voldoet zeer goed, terwijl we nog steeds gratis mogen tanken en financieel zeer stevig gesteund werden bij de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe koelcel. 4. Marketing en communicatie. Het is van groot belang om de doelstellingen en de activiteiten van de voedselbank goed en zorgvuldig voor het voetlicht te brengen. Al eerder werd een heldere en aansprekende brochure vervaardigd waar we erg veel gebruik van maken o.m. bij het houden van onze supermarktacties. Eind 2014 is vervolgens onze geheel vernieuwde website live gegaan, waardoor zowel voor onze cliënten als voor anderen, die belangstelling hebben, het mogelijk is actuele informatie te verkrijgen over onze organisatie, haar donateurs en vrijwilligers. 9

10 5. Administratie en bewustwording. Via de in- en uitvoering van een nieuw administratief systeem zijn we er in geslaagd om karakteristieken van het cliënten bestand goed in beeld te krijgen waardoor we in de toekomst, in samenwerking met andere maatschappelijke en gemeentelijke instellingen, beter en gerichter ondersteuning zullen kunnen bieden. Voorts zijn er ten behoeve van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de Voedselbank door bestuursleden en de coordinator weer diverse presentaties verzorgd voor service clubs, kerken, scholen e.d. 6. Aandacht voor de kinderen. Ook het afgelopen jaar konden we dankzij de hulp van ondernemers, stichtingen en vooral ook giften van particulieren - voor de jonge kinderen van onze cliënten weer een Sint Nicolaas feest organiseren. Ze genoten ervan en waren blij verrast met hun cadeautjes. Vrijwilligers Ongeveer 40 vrijwilligers zijn wekelijks actief om alle cliënten op vrijdag van een voedselpakket te kunnen voorzien. Ook de assistentie van bewoners van de Prinsenstichting, die bijna iedere week meehelpen, stellen wij zeer op prijs. In 2014 hebben we een kleine reorganisatie doorgevoerd bij onze vrijwilligers. Omdat de aard der werkzaamheden complexer is geworden en de coördinatie door één persoon teveel dreigde te worden hebben we twee andere vrijwilligers als coördinator benoemd. Het betreft Marciano Pieters, die nu operationeel verantwoordelijk is voor transport, opslag en magazijnbeheer, alsmede de wekelijkse samenstelling- en uitgifte van de voedselpakketten. Anita de Snayer treedt op als coördinator voor onze administratie, waarvan het team werd uitgebreid met een nieuwe vrijwilligster, Esmeralda Romero. De algehele coördinatie blijft in handen van Maurits Miete. We beschikken over een zeer gemotiveerd en hecht team, waarbij eenieder zijn/ haar taak kent en met plezier kan verrichten. Meerdere keren per jaar vindt overleg plaats tussen de coördinatoren en het bestuur. In de nazomer was er weer de jaarlijkse barbecue voor bestuur en vrijwilligers. Ook is er in het afgelopen jaar voor cliënten en vrijwilligers van de Voedselbank een diner georganiseerd door de PCI/Caritas in het wok restaurant in Purmerend. Meer dan 300 personen hebben hieraan deelgenomen. Assistentie in de bediening werd verleend door o.m. bestuursleden van de voedselbank en andere leden van vrijwilligersorganisaties. Het WOK-restaurant op de Koemarkt bood daarbij wederom warme gastvrijheid, hetgeen door alle deelnemers op hoge prijs is gesteld. 10

11 Financiële gang van zaken De voedselproducten die worden uitgedeeld, worden weliswaar gratis ter beschikking gesteld, maar ze moeten wel worden vervoerd, opgeslagen, goed bewaard, omgeslagen worden in kratten en wekelijks worden uitgedeeld. Hiermee zijn kosten gemoeid en deze betreffen vooral de huur van een bedrijfsruimte, gas, water en licht, materieel en de noodzakelijke transportbus. Zoals de onderstaande tabel en grafiek Financiële Uitgaven 2014 in % laten zien, besloegen in het afgelopen jaar deze kostenposten bijna 80 % van de uitgaven van de voedselbank. De post Materieel viel dit jaar hoger uit omdat de oude koelcel, meer dan dertig jaar oud, dringend aan vervanging toe was. In beginsel wordt er geen voedsel gekocht, tenzij de nood echt aan de man is. Door de aankoop van Kerststollen, gefinancierd door een sponsor, viel daardoor post de Voedsel (4,7 %) aanzienlijk hoger uit dan in voorgaande jaren. De gemaakte kosten per uitgedeeld voedselpakket bedroegen in 2014 ongeveer 3,50 euro, terwijl de winkelwaarde er van zo n 35 euro bedraagt. Dit betekent dat elke ontvangen financiële bijdrage aan de activiteiten van de voedselbank is vertienvoudigd. 2,3 Financiële Uitgaven 2014 in % Huur bedrijfspand 30,3 Kosten materieel 23,4 3,7 Kosten vervoer 12,3 4,2 7,1 4,7 30,3 Gas, water en licht 12 Communicatie & Marketing 4,2 12 Bestuur & vrijwilligers 3,7 12,3 23,4 Verzekeringen 2,3 Sinterklaasfeest kinderen 7,1 Aankoop voedsel 4,7 100% 11

12 De tabel en grafiek Financiële bijdragen in 2014 in % geven voorts aan dat de inspanningen van de voedselbank een breed maatschappelijk draagvlak genieten. De verkregen dotaties kwamen in ruime en brede mate zowel van bedrijven en particulieren als van maatschappelijke- en kerkelijke organisaties, stichtingen en de gemeentelijke overheid. Financiële bijdragen 2014 in % Stichtingen 24,6 Kerken 16,8 Particulieren 12,6 13,6 3,9 24,6 Gemeente Purmerend 16,1 12,4 Bedrijven 12,4 Scholen/Service Clubs 13,6 16,1 12,6 16,8 VB Nederland 3,9 100% De financiële bijdragen aan de activiteiten van de Voedselbank zijn het afgelopen jaar - gelet op de tienvoudige waardevermeerdering - niet alleen effectief besteed, maar kwamen ook met hulp van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland terecht bij personen en gezinnen die het echt nodig hebben. Van belang daarbij is, dat het hier niet alleen de verstrekking van kwalitatief goedeen gezonde voedselproducten betreft aan medeburgers die het financieel bijzonder moeilijk hebben, maar dat de inspanningen van de voedselbank er tevens op zijn gericht om deze mensen te helpen om uit die situatie te komen, waardoor ze in staat zijn om weer financieel zelfstandig te kunnen functioneren. Met het oog op haar cliënten, is het bestuur van de Stichting Voedselbank Purmerend de vele onbaatzuchtige donateurs en sponsors dan ook bijzonder dankbaar. 12

13 Het handhaven van de koelketen Eind 2014 zijn we gestart met ons project Waarborging Voedselveiligheid. Een initiatief van de vereniging Voedselbanken Nederland dat er op gericht is daar waar nodig de kwaliteit en de veiligheid van het door de voedselbanken te verstrekken kwetsbare voedsel te verbeteren en zo hoog mogelijk te houden. Niet alleen de cliënten hebben daar baat bij, maar hoe zorgvuldiger de voedsel-banken met het transport, vervoer en opslag van vooral vers, gekoeld en diepgevroren voedsel omgaan, des te eerder zullen grotere leveranciers bereid zijn temperatuurgevoelige levensmiddelen aan de voedselbanken te verstrekken. Deze operatie Voedselbanken groen gaat gepaard met aanzienlijke veranderingen in de manier van werken door onze vrijwilligers. Alles zal nauwkeurig moeten worden geregistreerd- en getemperatuurd vanaf het punt van ontvangst, vervoer, overslag en opslag tot en met het punt van uitgifte. Mocht b.v. tijdens het koelketen-traject de afwijking in temperatuur onverantwoord hoog oplopen, dan kunnen de producten niet meer worden uitgedeeld aan onze cliënten. Naast dit proces van uiterst zorgvuldig omgaan met voedsel zal er ook nauwkeurig op hygiënische afwikkeling moeten worden toegezien. Al met al zal dit gepaard gaan met een ander denkpatroon van onze mensen en zal dit een omschakeling vergen. De motivatie is er omdat een succesvolle uitvoering van het project Waarborging Voedselveiligheid betekent dat we in de toekomst aan de cliënten veel meer dan tot nu ook vlees- en zuivelproducten kunnen uitdelen, en juist hieraan is grote behoefte. Gelukkig kunnen we bij de gehele operatie terugvallen op Voedselbanken Nederland, die ons daarbij ondersteunt met raad en adviezen. Het doel is om in 2015 het z.g. groen-certificaat te krijgen. Inmiddels heeft bureau Sensz. een z.g. nulmeting uitgevoerd. In dit nulmeting-rapport staan een aantal aan te brengen verbeteringen waaraan eerst zal moeten worden voldaan alvorens we kunnen worden gecertificeerd. We zijn daar druk mee aan de slag gegaan en maken goede vorderingen, waaronder een complete herinrichting van de bedrijfsruimte. Met dank aan allen, die ons hebben geholpen om dit allemaal in het afgelopen jaar weer mogelijk te maken. Stichting Purmerendse Voedselbank J.J.W.Verweij, secretaris 13

14 Donateurs van de Voedselbank Purmerend. Overheid Stichtingen Levensmiddelen Kerken Serviceclubs/scholen Purmerend Banken en Verzekeringen Bedrijven Pers & media Gemeente Purmerend Clup Purmerend Prinsenstichting Purmerend Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ZW Stichting Bim Bam Purmerend Stichting Eiercentrale Purmerend Theater De Purmaryn, Purmerend Zorgcirkel Purmerend VSB Fonds Middenbeemster Huurdersvereniging Over & Wheer Albert Heijn Purmerend Bart Purmerend, Harry de Groot, Kees Gutter Deen Supermarkten Douwe Egberts Nederland Hessing Zwaagdijk-Oost Jumbo Supermarkt Makadocentrum Purmerend Plus Retail Middenbeemster, Plus Leewerikplein en Zwanenbloem van Rijswijk, Fruitgroothandel Stichting Manna Schermerhorn diverse particulieren Diverse kerkelijke instellingen in de regio PCI v.h. RK Weeshuis Purmerend Lionsclub Purmerend Marktstaede, Rotaryclubs Polderland en Purmerend Weidevenne, Rotaryclub Monnickendam. Diverse scholen in de regio. Coöperatiefonds Rabobank Waterland en omstreken Heeres Assurantiën, Purmerend, Rabobank Purmerend Univé Regio B.V. en Waterland Accountants Autobedrijf J. Zeilemaker, Purmer EBS Purmerend ETS Spoor Purmerend JSD Bouw Volendam Rijser Grafische Communicatie Purmerend Tekz Alkmaar Charian Holding Purmerend NMT Shipping Purmerend WOK Restaurant Purmerend Companus B.V. Administratiekantoor Volendam Lady M Weddings Burrie Media, Dichtbij, Gezinsblad, N.N.C. Waterland Purmerends Nieuwsblad, Rodi Media, Zondagochtendblad 14

Armoede in Nederland

Armoede in Nederland Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland 4 Armoede in Nederland 2013 Colofon Participanten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 STICHTING LEERGELD ENSCHEDE Jaarverslag 2014 Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 Stichting Leergeld werkt in Enschede samen met het Jeugdsportfonds-

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Voedselbanken in Utrecht

Voedselbanken in Utrecht Voedselbanken in Utrecht Deelnemers in beeld Auteurs: Mayke Kromhout Lia van Doorn 2013 Hogeschool Utrecht,[2013] Bronvermelding is verplicht Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Nadere informatie

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje?

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Een onderzoeksrapport naar de klanten van de Voedselbank Katwijk en hun ervaringen In opdracht van de hogeschool Leiden, onder begeleiding van Joke

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen Gebruik minimaregelingen Bestrijding van armoede onder zelfstandigen mei 2010 Inhoudsopgave 3 6 13 27 35 37 Inleiding Aanleiding Innovatie Programma Werk en Bijstand Kleine zelfstandigen Opbouw handreiking

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stichting_vrij@hetnet.nl, website: www.stichtingvrij.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie