JAARVERSLAG Stichting Purmerendse Voedselbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Purmerendse Voedselbank"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Purmerendse Voedselbank

2 De Purmerendse Voedselbank is in 2006 opgericht en wordt sindsdien geconfronteerd met een voortdurende stijging van het aantal cliënten. Ook in het afgelopen jaar werden er weer meer cliënten bij de Voedselbank ingeschreven. Toch is het ons gelukt om wekelijks voldoende voedselpakketten samen te stellen, welke aan de normen voldoen die landelijk worden toegepast. Wij hebben daarbij gelukkig weer veel steun ondervonden van onze leveranciers van levensmiddelen alsmede van onze financiële donateurs, waardoor wij onze cliënten niet hoefden teleur te stellen. Zonder deze steun zou het ons niet mogelijk zijn geweest om aan onze missie te voldoen. Zeer veel dank daarom aan deze bedrijven, organisaties en particulieren. Ook onze vrijwilligers mogen niet onvermeld blijven. Onvermoeibaar deden zij het afgelopen jaar, geruisloos, hun nuttige werk terwijl de druk op hen niet is verminderd. Doelstelling Ons doel is om aan personen en gezinnen in de regio Purmerend Waterland, die onder het bestaansminimum leven, gratis voedsel en levensmiddelen te verstrekken. Door voedsel te vergaren dat niet meer mag worden verkocht, dan wel overtollig is, willen wij tegelijkertijd verspilling tegengaan. Waar mogelijk proberen wij onze cliënten te helpen door problemen m.b.t. armoede te signaleren en door te geven bij de sociale diensten van gemeenten en/of hulpverlenende instanties. Vanzelfsprekend worden de cliënten van de Voedselbank ook zelf geactiveerd om hun financiële zaken meer gestructureerd aan te pakken. Een voedselpakket is namelijk niet meer dan een tijdelijke ondersteuning van maximaal drie jaar om een moeilijke financiële periode te kunnen overbruggen. In het afgelopen jaar hebben wij alle aanvragen voor een voedselpakket kunnen inwilligen. Werving van levensmiddelen Ook in 2014 hebben we weer een aantal supermarktacties kunnen houden, waarbij hulp van scholen ons bijzonder welkom is geweest. Dank aan onze supermarkten in de regio. De kerkelijke inzamelingsacties zijn ons tot grote steun geweest en dit geldt uiteraard ook voor de steun van goede doelen stichtingen, de gemeente Purmerend, serviceclubs, bedrijven, meedenkende scholen en individuele donateurs. Zij allen hebben ons fantastisch geholpen om onze doelstelling te realiseren 2

3 Cliënten De cliënten komen in eerste instantie naar de voedselbank vanwege de wekelijkse gratis voedselpakketten. De winkelwaarde van zo n wekelijks voedselpakket bedraagt ca. 35 Euro en vormt voor hen een zeer welkome steun in de rug. Huishoudens & Personen In 2014 verstrekten we wekelijks aan ca. 240 huishoudens een voedselpakket. Het gaat daarbij om ruim 600 personen die hier van gebruik maken. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket worden stringente financiële criteria gehanteerd waarbij - na aftrek van de vaste lasten - dezelfde normbedragen zijn gehanteerd als het jaar daarvoor, t.w.: E. 180, - per maand voor de eerste volwassene E. 60, - per maand voor elke extra volwassene E. 50, - per maand voor ieder kind, jonger dan 18 jaar. Tijdens de intake en de halfjaarlijkse herindicatie om na te gaan of de cliënten nog steeds in aanmerking komen voor een gratis voedselpakket, worden tegelijkertijd eventueel andere zorgbehoeften van hen in kaart gebracht en wordt indien nodig een doorverwijzing geregeld om aan hen een zo adequaat mogelijke hulpverlening te bieden. Ook als cliënten bijvoorbeeld geen gebruik maken van subsidies, toeslagen of kwijtscheldingsregelingen, terwijl zij daar wel recht op zouden hebben, worden zij daarop geattendeerd. De intake, het aannemen van nieuwe cliënten, en de halfjaarlijkse herindicatie worden voor ons verzorgd door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (SMDzw), aan de Emmakade in Purmerend. 3

4 In 2014 was de instroom van cliënten nagenoeg gelijk aan de uitstroom, terwijl ruim 40 % van de bestaande cliënten opnieuw in aanmerking kwamen voor een voedselpakket. Cliënten Verloop Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, is in de loop van 2014, ondanks de crisis en de nog steeds voelbaar mindere financiële en economische omstandigheden, het totaal aantal wekelijks verstrekte voedselpakketten niet opnieuw explosief gestegen. Het aantal wekelijks verstrekte voedselpakketten in In 2014 uitgegeven pakketten Pakketten Noodpakketten 4

5 Met nadruk willen we er nog eens op wijzen dat het verstrekken van een voedselpakket is bedoeld als overbruggingshulp. De cliënten worden in beginsel na drie jaar uitgeschreven, of eerder wanneer de omstandigheden zich zodanig hebben verbeterd, dat de cliënt niet meer aan de voorwaarden voldoet. De levering van een voedselpakket wordt ook beëindigd wanneer een cliënt drie maal achtereen zijn pakket, zonder afbericht, niet ophaalt. Het komt ook voor dat een cliënt zelf aangeeft te willen stoppen, vanwege een verhuizing, dan wel vanwege het vinden van betaalde arbeid of het einde van de schuldsanering. De werkdruk om het cliënten bestand ordentelijk te reguleren bleef evenwel extreem hoog. Verwerking Aanvragen voor Voedselpakketten Zo vonden er in 2014 bijna 250 intake gesprekken plaats en maar liefst een kleine 350 herintake-gesprekken! Uiteindelijk werden er ruim 50 aanvragen afgewezen en werd in bijna 350 gevallen, ook op eigen initiatief van de cliënten, de verstrekking stop gezet. Opvallend en bemoedigend is dat maar liefst 25 % van de cliënten korter dan drie maanden gebruik hoeft te maken van de steun van de voedselbank en meer dan de helft, 56 % van de cliënten kan na één jaar weer zelfstandig verder. Een kwart van de cliënten heeft twee tot drie jaar steun nodig terwijl slechts 19 % voor de volle drie jaar gedwongen is een beroep op de voedselbank te doen. 5

6 Tijdsduur verstrekking voedselpakketten (in maanden) Uit de intakegesprekken blijkt het vaak te gaan om mensen die zich niet goed weten te handhaven in onze maatschappij of anderszins moeite hebben met de regelgeving en geen vertrouwen (meer) hebben in hulpverlening. Mensen kunnen ook onverwacht en geheel onvoorbereid in financiële problemen komen door het plots wegvallen van inkomen als gevolg van ziekte, werkloosheid, echtscheiding of verlies van een partner. Voorts vallen mensen, die een inkomen hebben dat net boven de bijstandsgrens ligt, buiten de meeste financiële steun regelingen en komen zij daardoor bij één enkele schuld al vaak in de problemen. In de praktijk gaat het daarbij veelal om mensen die het ook om andere reden al lastig hebben, zoals: Alleenstaande ouders met kinderen Mensen met psychische problemen Mensen met een chronische ziekte of handicap Ouderen met een onvolledige AOW ZZP ers met onvoldoende inkomsten 6

7 Opbouw Huishoudens Ruim 40 % van de clienten is alleenstaand, terwijl eenoudergezinnen ruim 30 % van het bestand uitmaken. Daarbij valt op dat 55 % van onze cliënten tussen de 30 en 50 jaar oud is, de meest kwetsbare groep, terwijl ook de groep van 50 jaar en ouder relatief sterk is vertegenwoordigd. Leeftijdsopbouw Cliëntenbestand 7

8 Onze cliënten kampen vaak met een combinatie van problemen om het hoofd financieel boven water te houden, zoals een uit de hand gelopen opbouw van schulden, het er niet in slagen om jaren lang met een laag inkomen rond te komen. te maken krijgen met onvoorziene hoge uitgaven/incidentele financiële tegenslagen, onbekendheid zijn met de regelgeving en te volgen procedures, geconfronteerd worden met wachttijden bij de toekenning van een uitkering, vastlopen in de bureaucratie, net buiten allerlei regelingen vallen, niet kunnen werken met ingewikkelde formulieren en angst of schaamte hebben en kennen voor instanties Het kaartje hier onder laat zien in welke omliggende gemeentes van Purmerend de Voedselbank clienten heeft. Hier uit blijkt dat veruit het merendeel van de clienten (77 %) in Purmerend woont. De grootste gemeenten daar om heen zijn Edam- Volendam (7 %), Waterland (5 %) en de Beemster (4 %). Cliënten Voedselbank in omliggende gemeentes 8

9 Bestuur Het bestuur van de voedselbank kende in het afgelopen jaar geen personele veranderingen en bestaat nog steeds uit voorzitter (Willem Friso Dekker), secretaris (John Verweij), penningmeester (Hans Specker) en twee leden (mevr. Rina van Rooij en Bud Wibawa). Wel zullen we ons moeten beraden over de komende mutaties binnen ons bestuur en voor vervanging en wellicht aanvulling moeten zorgen. Voorzitter en penningmeester maken tevens deel uit van het regionale overleg voedselbank Noord Holland, in Amsterdam. In 2014 heeft ons beleid zich gericht op navolgende aandachtspunten: 1. Het bewerkstelligen van voldoende aanvoer van voedsel die een goede en afgewogen samenstelling mogelijk maakt van de wekelijks te verstrekken pakketten. Naast de eigen inspanningen wordt daartoe nauw samengewerkt met de andere voedselbanken in de regio, terwijl ook de landelijke voedsel verwerving een steeds professioneler karakter krijgt. 2. Het verkrijgen van financiële donaties. Niet alleen de behoefte aan meer voedselproducten, maar ook de hogere eisen m.b.t de kwaliteit en de veiligheid er van, noopt immers tot continue investeringen in materieel en de uitrusting van de bedrijfsruimte evenals het bevorderen van een hogere efficiency van de bedrijfsvoering. 3. Goed vervoer en opslag van de voedselproducten. Onze in 2013 via sponsoring verworven transport bus voldoet zeer goed, terwijl we nog steeds gratis mogen tanken en financieel zeer stevig gesteund werden bij de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe koelcel. 4. Marketing en communicatie. Het is van groot belang om de doelstellingen en de activiteiten van de voedselbank goed en zorgvuldig voor het voetlicht te brengen. Al eerder werd een heldere en aansprekende brochure vervaardigd waar we erg veel gebruik van maken o.m. bij het houden van onze supermarktacties. Eind 2014 is vervolgens onze geheel vernieuwde website live gegaan, waardoor zowel voor onze cliënten als voor anderen, die belangstelling hebben, het mogelijk is actuele informatie te verkrijgen over onze organisatie, haar donateurs en vrijwilligers. 9

10 5. Administratie en bewustwording. Via de in- en uitvoering van een nieuw administratief systeem zijn we er in geslaagd om karakteristieken van het cliënten bestand goed in beeld te krijgen waardoor we in de toekomst, in samenwerking met andere maatschappelijke en gemeentelijke instellingen, beter en gerichter ondersteuning zullen kunnen bieden. Voorts zijn er ten behoeve van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de Voedselbank door bestuursleden en de coordinator weer diverse presentaties verzorgd voor service clubs, kerken, scholen e.d. 6. Aandacht voor de kinderen. Ook het afgelopen jaar konden we dankzij de hulp van ondernemers, stichtingen en vooral ook giften van particulieren - voor de jonge kinderen van onze cliënten weer een Sint Nicolaas feest organiseren. Ze genoten ervan en waren blij verrast met hun cadeautjes. Vrijwilligers Ongeveer 40 vrijwilligers zijn wekelijks actief om alle cliënten op vrijdag van een voedselpakket te kunnen voorzien. Ook de assistentie van bewoners van de Prinsenstichting, die bijna iedere week meehelpen, stellen wij zeer op prijs. In 2014 hebben we een kleine reorganisatie doorgevoerd bij onze vrijwilligers. Omdat de aard der werkzaamheden complexer is geworden en de coördinatie door één persoon teveel dreigde te worden hebben we twee andere vrijwilligers als coördinator benoemd. Het betreft Marciano Pieters, die nu operationeel verantwoordelijk is voor transport, opslag en magazijnbeheer, alsmede de wekelijkse samenstelling- en uitgifte van de voedselpakketten. Anita de Snayer treedt op als coördinator voor onze administratie, waarvan het team werd uitgebreid met een nieuwe vrijwilligster, Esmeralda Romero. De algehele coördinatie blijft in handen van Maurits Miete. We beschikken over een zeer gemotiveerd en hecht team, waarbij eenieder zijn/ haar taak kent en met plezier kan verrichten. Meerdere keren per jaar vindt overleg plaats tussen de coördinatoren en het bestuur. In de nazomer was er weer de jaarlijkse barbecue voor bestuur en vrijwilligers. Ook is er in het afgelopen jaar voor cliënten en vrijwilligers van de Voedselbank een diner georganiseerd door de PCI/Caritas in het wok restaurant in Purmerend. Meer dan 300 personen hebben hieraan deelgenomen. Assistentie in de bediening werd verleend door o.m. bestuursleden van de voedselbank en andere leden van vrijwilligersorganisaties. Het WOK-restaurant op de Koemarkt bood daarbij wederom warme gastvrijheid, hetgeen door alle deelnemers op hoge prijs is gesteld. 10

11 Financiële gang van zaken De voedselproducten die worden uitgedeeld, worden weliswaar gratis ter beschikking gesteld, maar ze moeten wel worden vervoerd, opgeslagen, goed bewaard, omgeslagen worden in kratten en wekelijks worden uitgedeeld. Hiermee zijn kosten gemoeid en deze betreffen vooral de huur van een bedrijfsruimte, gas, water en licht, materieel en de noodzakelijke transportbus. Zoals de onderstaande tabel en grafiek Financiële Uitgaven 2014 in % laten zien, besloegen in het afgelopen jaar deze kostenposten bijna 80 % van de uitgaven van de voedselbank. De post Materieel viel dit jaar hoger uit omdat de oude koelcel, meer dan dertig jaar oud, dringend aan vervanging toe was. In beginsel wordt er geen voedsel gekocht, tenzij de nood echt aan de man is. Door de aankoop van Kerststollen, gefinancierd door een sponsor, viel daardoor post de Voedsel (4,7 %) aanzienlijk hoger uit dan in voorgaande jaren. De gemaakte kosten per uitgedeeld voedselpakket bedroegen in 2014 ongeveer 3,50 euro, terwijl de winkelwaarde er van zo n 35 euro bedraagt. Dit betekent dat elke ontvangen financiële bijdrage aan de activiteiten van de voedselbank is vertienvoudigd. 2,3 Financiële Uitgaven 2014 in % Huur bedrijfspand 30,3 Kosten materieel 23,4 3,7 Kosten vervoer 12,3 4,2 7,1 4,7 30,3 Gas, water en licht 12 Communicatie & Marketing 4,2 12 Bestuur & vrijwilligers 3,7 12,3 23,4 Verzekeringen 2,3 Sinterklaasfeest kinderen 7,1 Aankoop voedsel 4,7 100% 11

12 De tabel en grafiek Financiële bijdragen in 2014 in % geven voorts aan dat de inspanningen van de voedselbank een breed maatschappelijk draagvlak genieten. De verkregen dotaties kwamen in ruime en brede mate zowel van bedrijven en particulieren als van maatschappelijke- en kerkelijke organisaties, stichtingen en de gemeentelijke overheid. Financiële bijdragen 2014 in % Stichtingen 24,6 Kerken 16,8 Particulieren 12,6 13,6 3,9 24,6 Gemeente Purmerend 16,1 12,4 Bedrijven 12,4 Scholen/Service Clubs 13,6 16,1 12,6 16,8 VB Nederland 3,9 100% De financiële bijdragen aan de activiteiten van de Voedselbank zijn het afgelopen jaar - gelet op de tienvoudige waardevermeerdering - niet alleen effectief besteed, maar kwamen ook met hulp van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland terecht bij personen en gezinnen die het echt nodig hebben. Van belang daarbij is, dat het hier niet alleen de verstrekking van kwalitatief goedeen gezonde voedselproducten betreft aan medeburgers die het financieel bijzonder moeilijk hebben, maar dat de inspanningen van de voedselbank er tevens op zijn gericht om deze mensen te helpen om uit die situatie te komen, waardoor ze in staat zijn om weer financieel zelfstandig te kunnen functioneren. Met het oog op haar cliënten, is het bestuur van de Stichting Voedselbank Purmerend de vele onbaatzuchtige donateurs en sponsors dan ook bijzonder dankbaar. 12

13 Het handhaven van de koelketen Eind 2014 zijn we gestart met ons project Waarborging Voedselveiligheid. Een initiatief van de vereniging Voedselbanken Nederland dat er op gericht is daar waar nodig de kwaliteit en de veiligheid van het door de voedselbanken te verstrekken kwetsbare voedsel te verbeteren en zo hoog mogelijk te houden. Niet alleen de cliënten hebben daar baat bij, maar hoe zorgvuldiger de voedsel-banken met het transport, vervoer en opslag van vooral vers, gekoeld en diepgevroren voedsel omgaan, des te eerder zullen grotere leveranciers bereid zijn temperatuurgevoelige levensmiddelen aan de voedselbanken te verstrekken. Deze operatie Voedselbanken groen gaat gepaard met aanzienlijke veranderingen in de manier van werken door onze vrijwilligers. Alles zal nauwkeurig moeten worden geregistreerd- en getemperatuurd vanaf het punt van ontvangst, vervoer, overslag en opslag tot en met het punt van uitgifte. Mocht b.v. tijdens het koelketen-traject de afwijking in temperatuur onverantwoord hoog oplopen, dan kunnen de producten niet meer worden uitgedeeld aan onze cliënten. Naast dit proces van uiterst zorgvuldig omgaan met voedsel zal er ook nauwkeurig op hygiënische afwikkeling moeten worden toegezien. Al met al zal dit gepaard gaan met een ander denkpatroon van onze mensen en zal dit een omschakeling vergen. De motivatie is er omdat een succesvolle uitvoering van het project Waarborging Voedselveiligheid betekent dat we in de toekomst aan de cliënten veel meer dan tot nu ook vlees- en zuivelproducten kunnen uitdelen, en juist hieraan is grote behoefte. Gelukkig kunnen we bij de gehele operatie terugvallen op Voedselbanken Nederland, die ons daarbij ondersteunt met raad en adviezen. Het doel is om in 2015 het z.g. groen-certificaat te krijgen. Inmiddels heeft bureau Sensz. een z.g. nulmeting uitgevoerd. In dit nulmeting-rapport staan een aantal aan te brengen verbeteringen waaraan eerst zal moeten worden voldaan alvorens we kunnen worden gecertificeerd. We zijn daar druk mee aan de slag gegaan en maken goede vorderingen, waaronder een complete herinrichting van de bedrijfsruimte. Met dank aan allen, die ons hebben geholpen om dit allemaal in het afgelopen jaar weer mogelijk te maken. Stichting Purmerendse Voedselbank J.J.W.Verweij, secretaris 13

14 Donateurs van de Voedselbank Purmerend. Overheid Stichtingen Levensmiddelen Kerken Serviceclubs/scholen Purmerend Banken en Verzekeringen Bedrijven Pers & media Gemeente Purmerend Clup Purmerend Prinsenstichting Purmerend Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ZW Stichting Bim Bam Purmerend Stichting Eiercentrale Purmerend Theater De Purmaryn, Purmerend Zorgcirkel Purmerend VSB Fonds Middenbeemster Huurdersvereniging Over & Wheer Albert Heijn Purmerend Bart Purmerend, Harry de Groot, Kees Gutter Deen Supermarkten Douwe Egberts Nederland Hessing Zwaagdijk-Oost Jumbo Supermarkt Makadocentrum Purmerend Plus Retail Middenbeemster, Plus Leewerikplein en Zwanenbloem van Rijswijk, Fruitgroothandel Stichting Manna Schermerhorn diverse particulieren Diverse kerkelijke instellingen in de regio PCI v.h. RK Weeshuis Purmerend Lionsclub Purmerend Marktstaede, Rotaryclubs Polderland en Purmerend Weidevenne, Rotaryclub Monnickendam. Diverse scholen in de regio. Coöperatiefonds Rabobank Waterland en omstreken Heeres Assurantiën, Purmerend, Rabobank Purmerend Univé Regio B.V. en Waterland Accountants Autobedrijf J. Zeilemaker, Purmer EBS Purmerend ETS Spoor Purmerend JSD Bouw Volendam Rijser Grafische Communicatie Purmerend Tekz Alkmaar Charian Holding Purmerend NMT Shipping Purmerend WOK Restaurant Purmerend Companus B.V. Administratiekantoor Volendam Lady M Weddings Burrie Media, Dichtbij, Gezinsblad, N.N.C. Waterland Purmerends Nieuwsblad, Rodi Media, Zondagochtendblad 14

STICHTING PURMERENDSEVOEDSELBANK. Jaarverslag 2011

STICHTING PURMERENDSEVOEDSELBANK. Jaarverslag 2011 STICHTING PURMERENDSEVOEDSELBANK Een organisatie waarin alle werkzaamheden uitsluitend worden gedaan door vrijwilligers en uw financiële steun volledig ten goede komt aan de cliënten van de voedselbank.

Nadere informatie

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Voorwoord. Het kalenderjaar 2012 was voor de Tilburgse Voedselbank een bewogen jaar. We ervaren meer waardering voor ons werk. Dit is voor ons hartverwarmend.

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015 STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN Jaarverslag 2015 1. Inleiding Het afgelopen jaar zijn wij er wederom in geslaagd om onze taak goed uit te voeren. De uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten vind plaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder.

Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder. Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder. Inleiding De stichting voedselbank Kop van Noord is in december 2009 opgericht. De activiteiten werden echter daarvoor reeds een aantal jaren uitgevoerd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF In dit jaarverslag een overzicht van de gang van zaken in 2016. BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Nel van Burgsteden, voorzitter Janny Jonkers, secretaris

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2016

Armoede in Nederland 2016 Armoede in Nederland 2016 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland Programma 10.30-11.00 uur: Inloop met thee en koffie

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

De voedselbank Door : Mirte

De voedselbank Door : Mirte De voedselbank Door : Mirte Inhoud : De voedselbank 1. wat is de voedselbank?? 2. wanneer is de voedselbank opgericht?? 3. Wie mogen er bij de voedselbank komen?? 4. Wie werkt er bij de voedselbank?? 5.

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2016 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken.

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2016 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken. J a a r v e r s l a g 2 0 1 6 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2016 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken. Geschiedenis De Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland Voedselbank het Hogeland Stichting Voedselbank het Hogeland Lombok 1 9951 SC Winsum Voorwoord In dit verslag blikken we terug op het jaar 2016. Over het algemeen kunnen we zeggen, dat in 2016 voortgeborduurd

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2017 1 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. 1.0 Visie en doelstellingen In Nederland leven meer dan een miljoen mensen, waaronder 400.000 kinderen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Jaarverslag INLEIDING: 2. HOOFDTAAK:

Jaarverslag INLEIDING: 2. HOOFDTAAK: - Jaarverslag 2016 1. INLEIDING: Ook in 2016 heeft de Voedselbank Etten-Leur gepoogd haar kwaliteit en bijdrage aan de regio (gemeente Zundert, Rucphen en Etten-Leur) niet alleen te continueren maar ook

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel.

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel. Beste leerling, Wij vinden het erg leuk dat jij informatie opvraagt, voor het houden van een spreekbeurt over de voedselbank. Met het downloaden van deze toolkit heb je alle benodigde informatie binnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Bestuurlijke informatie 2017 en Verantwoording 2015

Stichting Voedselbank Hillegom Bestuurlijke informatie 2017 en Verantwoording 2015 Bestuurlijke gegevens Stichting Voedselbank Hillegom Bestuurlijke informatie 2017 en Verantwoording 2015 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende

Nadere informatie

Jaarverslag Groencertificaat.

Jaarverslag Groencertificaat. Jaarverslag 2016. Voor de voedselbank in Schiedam was het jaar 2016 een belangrijk jaar. We kunnen terugkijken op een jaar met hoogtepunten, zoals het behalen van het Groencertificaat, waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015

Beleidsplan 2014 2015 Beleidsplan 2014 2015 Vereniging Klaver 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk I Algemene doelstellingen 4 Hoofdstuk II Uitgangspunten 5 Hoofdstuk III Toekomstige doelstellingen 6 Overzicht van middelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI-erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein 2014

Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein 2014 Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein 2014 Algemene gegevens De Stichting Voedselbanken Nieuwegein is statutair gevestigd in Nieuwegein Postadres: Montageweg 1A, 343 NT Nieuwegein Website: www.voedselbanknieuwegein.nl

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Beleidsplan Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Inleiding. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het actuele beleid vast.

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank = broodnodig! Ook in Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt Algemeen De begroting van 2016 gaf een negatief resultaat van onze jaarrekening voor dit jaar. Ook voor de toekomst blijft dit een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen. JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag 2015 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2015. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 2012 Stichting Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle, Telefoonnummer: 013-530 21 11 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com, Rabobank 16.68.03.111 STICHTING LEERGELD GOIRLE

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Beleidsplan Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Strategie... 3 Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling... 3 Missie...

Nadere informatie

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling...

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling... algemeen jaarverslag 2013 Colofon... 5 Voorwoord... 7 De vrijwilligers...9 Over voedselbank Leeuwarden... 9 Intake... 9 Activiteiten in 2013...10 Bestuurswisseling... 10 Gekoeld vervoer...10 Groei klantenbestand...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG Leiden, juni Stichting Leergeld Leiden 1 van 8

STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG Leiden, juni Stichting Leergeld Leiden 1 van 8 STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG 2013 Leiden, juni 2014 Stichting Leergeld Leiden 1 van 8 Jaarverslag 2013 van Stichting Leergeld Leiden Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van

Nadere informatie

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov 2010- nov. 2011-1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD Verslagjaar:

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Stichting Leergeld Voorne Putten, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24385134 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Algemeen De begroting van 2015 gaf een somber beeld van onze financiële situatie voor dat jaar en voor de toekomst. Het probleem is dat de Voedselbank

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!!

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!! VoedselbankZeist Jaarverslag2014 Jaarverslag 2014 2014 was voor de Voedselbank Zeist een jaar van consolidatie, maar ook van grote veranderingen. Het aantal gebruikers schommelde rond het niveau van 120.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2016 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND

JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND INHOUD Pagina ALGEMEEN 1. Jaarverslag 2. Overzicht balans en baten/lasten 2015 3. Balans per 31 december 2015 4. Baten en lasten over het boekjaar 2015;

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk 2015-2016 1 1. Strategie 1.1. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: - Een Sinterklaasfeest aan te bieden aan maximaal honderdvijftig kinderen per stad

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2015

Jaarrekening 2014 en begroting 2015 Jaarrekening 2014 en begroting 2015 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op staat van baten en lasten... 6 Begroting 2015... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoud: 1. Inleiding

Jaarverslag Inhoud: 1. Inleiding Inhoud: Jaarverslag 2014 1. Inleiding 2. Organisatie - Landelijke organisatie - Regionale organisatie - Lokale organisatie -Bestuurssamenstelling -Vrijwilligers -Externe contacten -Communicatie 3. Klanten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie