JAARVERSLAG Stichting Purmerendse Voedselbank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Purmerendse Voedselbank"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Purmerendse Voedselbank

2 De Purmerendse Voedselbank is in 2006 opgericht en wordt sindsdien geconfronteerd met een voortdurende stijging van het aantal cliënten. Ook in het afgelopen jaar werden er weer meer cliënten bij de Voedselbank ingeschreven. Toch is het ons gelukt om wekelijks voldoende voedselpakketten samen te stellen, welke aan de normen voldoen die landelijk worden toegepast. Wij hebben daarbij gelukkig weer veel steun ondervonden van onze leveranciers van levensmiddelen alsmede van onze financiële donateurs, waardoor wij onze cliënten niet hoefden teleur te stellen. Zonder deze steun zou het ons niet mogelijk zijn geweest om aan onze missie te voldoen. Zeer veel dank daarom aan deze bedrijven, organisaties en particulieren. Ook onze vrijwilligers mogen niet onvermeld blijven. Onvermoeibaar deden zij het afgelopen jaar, geruisloos, hun nuttige werk terwijl de druk op hen niet is verminderd. Doelstelling Ons doel is om aan personen en gezinnen in de regio Purmerend Waterland, die onder het bestaansminimum leven, gratis voedsel en levensmiddelen te verstrekken. Door voedsel te vergaren dat niet meer mag worden verkocht, dan wel overtollig is, willen wij tegelijkertijd verspilling tegengaan. Waar mogelijk proberen wij onze cliënten te helpen door problemen m.b.t. armoede te signaleren en door te geven bij de sociale diensten van gemeenten en/of hulpverlenende instanties. Vanzelfsprekend worden de cliënten van de Voedselbank ook zelf geactiveerd om hun financiële zaken meer gestructureerd aan te pakken. Een voedselpakket is namelijk niet meer dan een tijdelijke ondersteuning van maximaal drie jaar om een moeilijke financiële periode te kunnen overbruggen. In het afgelopen jaar hebben wij alle aanvragen voor een voedselpakket kunnen inwilligen. Werving van levensmiddelen Ook in 2014 hebben we weer een aantal supermarktacties kunnen houden, waarbij hulp van scholen ons bijzonder welkom is geweest. Dank aan onze supermarkten in de regio. De kerkelijke inzamelingsacties zijn ons tot grote steun geweest en dit geldt uiteraard ook voor de steun van goede doelen stichtingen, de gemeente Purmerend, serviceclubs, bedrijven, meedenkende scholen en individuele donateurs. Zij allen hebben ons fantastisch geholpen om onze doelstelling te realiseren 2

3 Cliënten De cliënten komen in eerste instantie naar de voedselbank vanwege de wekelijkse gratis voedselpakketten. De winkelwaarde van zo n wekelijks voedselpakket bedraagt ca. 35 Euro en vormt voor hen een zeer welkome steun in de rug. Huishoudens & Personen In 2014 verstrekten we wekelijks aan ca. 240 huishoudens een voedselpakket. Het gaat daarbij om ruim 600 personen die hier van gebruik maken. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket worden stringente financiële criteria gehanteerd waarbij - na aftrek van de vaste lasten - dezelfde normbedragen zijn gehanteerd als het jaar daarvoor, t.w.: E. 180, - per maand voor de eerste volwassene E. 60, - per maand voor elke extra volwassene E. 50, - per maand voor ieder kind, jonger dan 18 jaar. Tijdens de intake en de halfjaarlijkse herindicatie om na te gaan of de cliënten nog steeds in aanmerking komen voor een gratis voedselpakket, worden tegelijkertijd eventueel andere zorgbehoeften van hen in kaart gebracht en wordt indien nodig een doorverwijzing geregeld om aan hen een zo adequaat mogelijke hulpverlening te bieden. Ook als cliënten bijvoorbeeld geen gebruik maken van subsidies, toeslagen of kwijtscheldingsregelingen, terwijl zij daar wel recht op zouden hebben, worden zij daarop geattendeerd. De intake, het aannemen van nieuwe cliënten, en de halfjaarlijkse herindicatie worden voor ons verzorgd door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (SMDzw), aan de Emmakade in Purmerend. 3

4 In 2014 was de instroom van cliënten nagenoeg gelijk aan de uitstroom, terwijl ruim 40 % van de bestaande cliënten opnieuw in aanmerking kwamen voor een voedselpakket. Cliënten Verloop Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, is in de loop van 2014, ondanks de crisis en de nog steeds voelbaar mindere financiële en economische omstandigheden, het totaal aantal wekelijks verstrekte voedselpakketten niet opnieuw explosief gestegen. Het aantal wekelijks verstrekte voedselpakketten in In 2014 uitgegeven pakketten Pakketten Noodpakketten 4

5 Met nadruk willen we er nog eens op wijzen dat het verstrekken van een voedselpakket is bedoeld als overbruggingshulp. De cliënten worden in beginsel na drie jaar uitgeschreven, of eerder wanneer de omstandigheden zich zodanig hebben verbeterd, dat de cliënt niet meer aan de voorwaarden voldoet. De levering van een voedselpakket wordt ook beëindigd wanneer een cliënt drie maal achtereen zijn pakket, zonder afbericht, niet ophaalt. Het komt ook voor dat een cliënt zelf aangeeft te willen stoppen, vanwege een verhuizing, dan wel vanwege het vinden van betaalde arbeid of het einde van de schuldsanering. De werkdruk om het cliënten bestand ordentelijk te reguleren bleef evenwel extreem hoog. Verwerking Aanvragen voor Voedselpakketten Zo vonden er in 2014 bijna 250 intake gesprekken plaats en maar liefst een kleine 350 herintake-gesprekken! Uiteindelijk werden er ruim 50 aanvragen afgewezen en werd in bijna 350 gevallen, ook op eigen initiatief van de cliënten, de verstrekking stop gezet. Opvallend en bemoedigend is dat maar liefst 25 % van de cliënten korter dan drie maanden gebruik hoeft te maken van de steun van de voedselbank en meer dan de helft, 56 % van de cliënten kan na één jaar weer zelfstandig verder. Een kwart van de cliënten heeft twee tot drie jaar steun nodig terwijl slechts 19 % voor de volle drie jaar gedwongen is een beroep op de voedselbank te doen. 5

6 Tijdsduur verstrekking voedselpakketten (in maanden) Uit de intakegesprekken blijkt het vaak te gaan om mensen die zich niet goed weten te handhaven in onze maatschappij of anderszins moeite hebben met de regelgeving en geen vertrouwen (meer) hebben in hulpverlening. Mensen kunnen ook onverwacht en geheel onvoorbereid in financiële problemen komen door het plots wegvallen van inkomen als gevolg van ziekte, werkloosheid, echtscheiding of verlies van een partner. Voorts vallen mensen, die een inkomen hebben dat net boven de bijstandsgrens ligt, buiten de meeste financiële steun regelingen en komen zij daardoor bij één enkele schuld al vaak in de problemen. In de praktijk gaat het daarbij veelal om mensen die het ook om andere reden al lastig hebben, zoals: Alleenstaande ouders met kinderen Mensen met psychische problemen Mensen met een chronische ziekte of handicap Ouderen met een onvolledige AOW ZZP ers met onvoldoende inkomsten 6

7 Opbouw Huishoudens Ruim 40 % van de clienten is alleenstaand, terwijl eenoudergezinnen ruim 30 % van het bestand uitmaken. Daarbij valt op dat 55 % van onze cliënten tussen de 30 en 50 jaar oud is, de meest kwetsbare groep, terwijl ook de groep van 50 jaar en ouder relatief sterk is vertegenwoordigd. Leeftijdsopbouw Cliëntenbestand 7

8 Onze cliënten kampen vaak met een combinatie van problemen om het hoofd financieel boven water te houden, zoals een uit de hand gelopen opbouw van schulden, het er niet in slagen om jaren lang met een laag inkomen rond te komen. te maken krijgen met onvoorziene hoge uitgaven/incidentele financiële tegenslagen, onbekendheid zijn met de regelgeving en te volgen procedures, geconfronteerd worden met wachttijden bij de toekenning van een uitkering, vastlopen in de bureaucratie, net buiten allerlei regelingen vallen, niet kunnen werken met ingewikkelde formulieren en angst of schaamte hebben en kennen voor instanties Het kaartje hier onder laat zien in welke omliggende gemeentes van Purmerend de Voedselbank clienten heeft. Hier uit blijkt dat veruit het merendeel van de clienten (77 %) in Purmerend woont. De grootste gemeenten daar om heen zijn Edam- Volendam (7 %), Waterland (5 %) en de Beemster (4 %). Cliënten Voedselbank in omliggende gemeentes 8

9 Bestuur Het bestuur van de voedselbank kende in het afgelopen jaar geen personele veranderingen en bestaat nog steeds uit voorzitter (Willem Friso Dekker), secretaris (John Verweij), penningmeester (Hans Specker) en twee leden (mevr. Rina van Rooij en Bud Wibawa). Wel zullen we ons moeten beraden over de komende mutaties binnen ons bestuur en voor vervanging en wellicht aanvulling moeten zorgen. Voorzitter en penningmeester maken tevens deel uit van het regionale overleg voedselbank Noord Holland, in Amsterdam. In 2014 heeft ons beleid zich gericht op navolgende aandachtspunten: 1. Het bewerkstelligen van voldoende aanvoer van voedsel die een goede en afgewogen samenstelling mogelijk maakt van de wekelijks te verstrekken pakketten. Naast de eigen inspanningen wordt daartoe nauw samengewerkt met de andere voedselbanken in de regio, terwijl ook de landelijke voedsel verwerving een steeds professioneler karakter krijgt. 2. Het verkrijgen van financiële donaties. Niet alleen de behoefte aan meer voedselproducten, maar ook de hogere eisen m.b.t de kwaliteit en de veiligheid er van, noopt immers tot continue investeringen in materieel en de uitrusting van de bedrijfsruimte evenals het bevorderen van een hogere efficiency van de bedrijfsvoering. 3. Goed vervoer en opslag van de voedselproducten. Onze in 2013 via sponsoring verworven transport bus voldoet zeer goed, terwijl we nog steeds gratis mogen tanken en financieel zeer stevig gesteund werden bij de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe koelcel. 4. Marketing en communicatie. Het is van groot belang om de doelstellingen en de activiteiten van de voedselbank goed en zorgvuldig voor het voetlicht te brengen. Al eerder werd een heldere en aansprekende brochure vervaardigd waar we erg veel gebruik van maken o.m. bij het houden van onze supermarktacties. Eind 2014 is vervolgens onze geheel vernieuwde website live gegaan, waardoor zowel voor onze cliënten als voor anderen, die belangstelling hebben, het mogelijk is actuele informatie te verkrijgen over onze organisatie, haar donateurs en vrijwilligers. 9

10 5. Administratie en bewustwording. Via de in- en uitvoering van een nieuw administratief systeem zijn we er in geslaagd om karakteristieken van het cliënten bestand goed in beeld te krijgen waardoor we in de toekomst, in samenwerking met andere maatschappelijke en gemeentelijke instellingen, beter en gerichter ondersteuning zullen kunnen bieden. Voorts zijn er ten behoeve van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de Voedselbank door bestuursleden en de coordinator weer diverse presentaties verzorgd voor service clubs, kerken, scholen e.d. 6. Aandacht voor de kinderen. Ook het afgelopen jaar konden we dankzij de hulp van ondernemers, stichtingen en vooral ook giften van particulieren - voor de jonge kinderen van onze cliënten weer een Sint Nicolaas feest organiseren. Ze genoten ervan en waren blij verrast met hun cadeautjes. Vrijwilligers Ongeveer 40 vrijwilligers zijn wekelijks actief om alle cliënten op vrijdag van een voedselpakket te kunnen voorzien. Ook de assistentie van bewoners van de Prinsenstichting, die bijna iedere week meehelpen, stellen wij zeer op prijs. In 2014 hebben we een kleine reorganisatie doorgevoerd bij onze vrijwilligers. Omdat de aard der werkzaamheden complexer is geworden en de coördinatie door één persoon teveel dreigde te worden hebben we twee andere vrijwilligers als coördinator benoemd. Het betreft Marciano Pieters, die nu operationeel verantwoordelijk is voor transport, opslag en magazijnbeheer, alsmede de wekelijkse samenstelling- en uitgifte van de voedselpakketten. Anita de Snayer treedt op als coördinator voor onze administratie, waarvan het team werd uitgebreid met een nieuwe vrijwilligster, Esmeralda Romero. De algehele coördinatie blijft in handen van Maurits Miete. We beschikken over een zeer gemotiveerd en hecht team, waarbij eenieder zijn/ haar taak kent en met plezier kan verrichten. Meerdere keren per jaar vindt overleg plaats tussen de coördinatoren en het bestuur. In de nazomer was er weer de jaarlijkse barbecue voor bestuur en vrijwilligers. Ook is er in het afgelopen jaar voor cliënten en vrijwilligers van de Voedselbank een diner georganiseerd door de PCI/Caritas in het wok restaurant in Purmerend. Meer dan 300 personen hebben hieraan deelgenomen. Assistentie in de bediening werd verleend door o.m. bestuursleden van de voedselbank en andere leden van vrijwilligersorganisaties. Het WOK-restaurant op de Koemarkt bood daarbij wederom warme gastvrijheid, hetgeen door alle deelnemers op hoge prijs is gesteld. 10

11 Financiële gang van zaken De voedselproducten die worden uitgedeeld, worden weliswaar gratis ter beschikking gesteld, maar ze moeten wel worden vervoerd, opgeslagen, goed bewaard, omgeslagen worden in kratten en wekelijks worden uitgedeeld. Hiermee zijn kosten gemoeid en deze betreffen vooral de huur van een bedrijfsruimte, gas, water en licht, materieel en de noodzakelijke transportbus. Zoals de onderstaande tabel en grafiek Financiële Uitgaven 2014 in % laten zien, besloegen in het afgelopen jaar deze kostenposten bijna 80 % van de uitgaven van de voedselbank. De post Materieel viel dit jaar hoger uit omdat de oude koelcel, meer dan dertig jaar oud, dringend aan vervanging toe was. In beginsel wordt er geen voedsel gekocht, tenzij de nood echt aan de man is. Door de aankoop van Kerststollen, gefinancierd door een sponsor, viel daardoor post de Voedsel (4,7 %) aanzienlijk hoger uit dan in voorgaande jaren. De gemaakte kosten per uitgedeeld voedselpakket bedroegen in 2014 ongeveer 3,50 euro, terwijl de winkelwaarde er van zo n 35 euro bedraagt. Dit betekent dat elke ontvangen financiële bijdrage aan de activiteiten van de voedselbank is vertienvoudigd. 2,3 Financiële Uitgaven 2014 in % Huur bedrijfspand 30,3 Kosten materieel 23,4 3,7 Kosten vervoer 12,3 4,2 7,1 4,7 30,3 Gas, water en licht 12 Communicatie & Marketing 4,2 12 Bestuur & vrijwilligers 3,7 12,3 23,4 Verzekeringen 2,3 Sinterklaasfeest kinderen 7,1 Aankoop voedsel 4,7 100% 11

12 De tabel en grafiek Financiële bijdragen in 2014 in % geven voorts aan dat de inspanningen van de voedselbank een breed maatschappelijk draagvlak genieten. De verkregen dotaties kwamen in ruime en brede mate zowel van bedrijven en particulieren als van maatschappelijke- en kerkelijke organisaties, stichtingen en de gemeentelijke overheid. Financiële bijdragen 2014 in % Stichtingen 24,6 Kerken 16,8 Particulieren 12,6 13,6 3,9 24,6 Gemeente Purmerend 16,1 12,4 Bedrijven 12,4 Scholen/Service Clubs 13,6 16,1 12,6 16,8 VB Nederland 3,9 100% De financiële bijdragen aan de activiteiten van de Voedselbank zijn het afgelopen jaar - gelet op de tienvoudige waardevermeerdering - niet alleen effectief besteed, maar kwamen ook met hulp van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland terecht bij personen en gezinnen die het echt nodig hebben. Van belang daarbij is, dat het hier niet alleen de verstrekking van kwalitatief goedeen gezonde voedselproducten betreft aan medeburgers die het financieel bijzonder moeilijk hebben, maar dat de inspanningen van de voedselbank er tevens op zijn gericht om deze mensen te helpen om uit die situatie te komen, waardoor ze in staat zijn om weer financieel zelfstandig te kunnen functioneren. Met het oog op haar cliënten, is het bestuur van de Stichting Voedselbank Purmerend de vele onbaatzuchtige donateurs en sponsors dan ook bijzonder dankbaar. 12

13 Het handhaven van de koelketen Eind 2014 zijn we gestart met ons project Waarborging Voedselveiligheid. Een initiatief van de vereniging Voedselbanken Nederland dat er op gericht is daar waar nodig de kwaliteit en de veiligheid van het door de voedselbanken te verstrekken kwetsbare voedsel te verbeteren en zo hoog mogelijk te houden. Niet alleen de cliënten hebben daar baat bij, maar hoe zorgvuldiger de voedsel-banken met het transport, vervoer en opslag van vooral vers, gekoeld en diepgevroren voedsel omgaan, des te eerder zullen grotere leveranciers bereid zijn temperatuurgevoelige levensmiddelen aan de voedselbanken te verstrekken. Deze operatie Voedselbanken groen gaat gepaard met aanzienlijke veranderingen in de manier van werken door onze vrijwilligers. Alles zal nauwkeurig moeten worden geregistreerd- en getemperatuurd vanaf het punt van ontvangst, vervoer, overslag en opslag tot en met het punt van uitgifte. Mocht b.v. tijdens het koelketen-traject de afwijking in temperatuur onverantwoord hoog oplopen, dan kunnen de producten niet meer worden uitgedeeld aan onze cliënten. Naast dit proces van uiterst zorgvuldig omgaan met voedsel zal er ook nauwkeurig op hygiënische afwikkeling moeten worden toegezien. Al met al zal dit gepaard gaan met een ander denkpatroon van onze mensen en zal dit een omschakeling vergen. De motivatie is er omdat een succesvolle uitvoering van het project Waarborging Voedselveiligheid betekent dat we in de toekomst aan de cliënten veel meer dan tot nu ook vlees- en zuivelproducten kunnen uitdelen, en juist hieraan is grote behoefte. Gelukkig kunnen we bij de gehele operatie terugvallen op Voedselbanken Nederland, die ons daarbij ondersteunt met raad en adviezen. Het doel is om in 2015 het z.g. groen-certificaat te krijgen. Inmiddels heeft bureau Sensz. een z.g. nulmeting uitgevoerd. In dit nulmeting-rapport staan een aantal aan te brengen verbeteringen waaraan eerst zal moeten worden voldaan alvorens we kunnen worden gecertificeerd. We zijn daar druk mee aan de slag gegaan en maken goede vorderingen, waaronder een complete herinrichting van de bedrijfsruimte. Met dank aan allen, die ons hebben geholpen om dit allemaal in het afgelopen jaar weer mogelijk te maken. Stichting Purmerendse Voedselbank J.J.W.Verweij, secretaris 13

14 Donateurs van de Voedselbank Purmerend. Overheid Stichtingen Levensmiddelen Kerken Serviceclubs/scholen Purmerend Banken en Verzekeringen Bedrijven Pers & media Gemeente Purmerend Clup Purmerend Prinsenstichting Purmerend Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ZW Stichting Bim Bam Purmerend Stichting Eiercentrale Purmerend Theater De Purmaryn, Purmerend Zorgcirkel Purmerend VSB Fonds Middenbeemster Huurdersvereniging Over & Wheer Albert Heijn Purmerend Bart Purmerend, Harry de Groot, Kees Gutter Deen Supermarkten Douwe Egberts Nederland Hessing Zwaagdijk-Oost Jumbo Supermarkt Makadocentrum Purmerend Plus Retail Middenbeemster, Plus Leewerikplein en Zwanenbloem van Rijswijk, Fruitgroothandel Stichting Manna Schermerhorn diverse particulieren Diverse kerkelijke instellingen in de regio PCI v.h. RK Weeshuis Purmerend Lionsclub Purmerend Marktstaede, Rotaryclubs Polderland en Purmerend Weidevenne, Rotaryclub Monnickendam. Diverse scholen in de regio. Coöperatiefonds Rabobank Waterland en omstreken Heeres Assurantiën, Purmerend, Rabobank Purmerend Univé Regio B.V. en Waterland Accountants Autobedrijf J. Zeilemaker, Purmer EBS Purmerend ETS Spoor Purmerend JSD Bouw Volendam Rijser Grafische Communicatie Purmerend Tekz Alkmaar Charian Holding Purmerend NMT Shipping Purmerend WOK Restaurant Purmerend Companus B.V. Administratiekantoor Volendam Lady M Weddings Burrie Media, Dichtbij, Gezinsblad, N.N.C. Waterland Purmerends Nieuwsblad, Rodi Media, Zondagochtendblad 14

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015

Beleidsplan 2014 2015 Beleidsplan 2014 2015 Vereniging Klaver 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk I Algemene doelstellingen 4 Hoofdstuk II Uitgangspunten 5 Hoofdstuk III Toekomstige doelstellingen 6 Overzicht van middelen

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI-erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling...

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling... algemeen jaarverslag 2013 Colofon... 5 Voorwoord... 7 De vrijwilligers...9 Over voedselbank Leeuwarden... 9 Intake... 9 Activiteiten in 2013...10 Bestuurswisseling... 10 Gekoeld vervoer...10 Groei klantenbestand...

Nadere informatie

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank = broodnodig! Ook in Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 2012 Stichting Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle, Telefoonnummer: 013-530 21 11 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com, Rabobank 16.68.03.111 STICHTING LEERGELD GOIRLE

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov 2010- nov. 2011-1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD Verslagjaar:

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!!

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!! VoedselbankZeist Jaarverslag2014 Jaarverslag 2014 2014 was voor de Voedselbank Zeist een jaar van consolidatie, maar ook van grote veranderingen. Het aantal gebruikers schommelde rond het niveau van 120.

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Beleidsplan Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Strategie... 3 Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling... 3 Missie...

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Voedselbank op kruispunt

Voedselbank op kruispunt 6 de jaargang, december 2012 Voedselbank op kruispunt Als je op weg bent kom je vaak op een kruispunt en moet je keuzes maken. Waar gaan we heen? Toen Alice in Wonderland een kruispunt naderde vroeg ze

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014 Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 Voedselbank Steenwijkerland Adres: Adres secretaris: Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk Vredenburg 21, 8341

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2014 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave: Pagina Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Balans per 31-12-2013 4 Winst en verlies rekening over 2013 5 Algemene grondslagen en toelichting

Nadere informatie

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Alphen aan den Rijn v Ingekomen: - S MEI 2013 Formulier 1 Aanvraagformulier structurele subsidie Routing Afd.f^ Opbergen ' Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Doelstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2015 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2015 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2015 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. Het bestuur geeft in onderstaande tabel aan wat de voornemens zijn voor 2015. In aanmerking genomen dat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Speelgoedbank Zeeland

Jaarverslag Stichting Speelgoedbank Zeeland Jaarverslag Stichting Speelgoedbank Zeeland 2014 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Introductie 2 3. Stichting Speelgoedbank Zeeland 3 4. Samenwerking 4 5. Resultaten en Activiteiten 5-6 6. Jaarplan 2015

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina 1

Inhoud. Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina 1 Inhoud Voorwoord... 2 Waarom een zelfstandige organisatie?... 3 Doelen en realisatie... 4 Organisatie... 8 Onze cliënten... 9 Financieel jaarverslag 2014... 11 Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht Voowaarden Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje Beleidsplan2014 Ieder kind heeft recht op een feestje Inhoud 1. Inleiding Wie is Stichting Speel je mee? 2. Het doel van de instelling Doelstelling / Missie Doelgroep Uitgangspunten 3. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Goirle en Riel. Stichting Leergeld Goirle en Riel. Postbus 68, 5050 AB Goirle. Telefoonnummer: 013-5302111. E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.

Goirle en Riel. Stichting Leergeld Goirle en Riel. Postbus 68, 5050 AB Goirle. Telefoonnummer: 013-5302111. E-mail: leergeldgoirleriel@gmail. Stichting Leergeld Goirle en Riel Postbus 68, 5050 AB Goirle Telefoonnummer: 013-5302111 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com Rabobank: NL 37 RABO 0166803111 RSIN: 806930044 www.leergeld.nl/locaties/goirleriel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Voedselbank Aalst- Waalre 2016 2018

Beleidsplan Stichting Voedselbank Aalst- Waalre 2016 2018 Beleidsplan Stichting Voedselbank Aalst- Waalre 2016 2018 30 november 2015 1. Algemeen Mei 2006 is een elftal vrijwilligers begonnen met de wekelijkse uitdeling van voedselpakket- ten aan een achttal gezinnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Voedselbank Leerdam

Nieuwsbrief Voedselbank Leerdam VOEDSELBANK LEERDAM VIJF JAAR Oktober 2010 In dit nummer: Van de bestuurstafel 1 Van de coördinator 2 Even voorstellen... 3 Blikkenactie 3 Kerstactie 2009 3 Secretaris legt functie neer... Geweldig bedankt!

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015 Delden 23 februari 2016 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Jaarverslag 2014 Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 De organisatie van Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern 4 Hoofdstuk 2 Visie, Missie en kernactiviteiten

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. Het bestuur geeft in onderstaande tabel aan wat de voornemens zijn voor 2016. In aanmerking genomen dat

Nadere informatie

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Vastgesteld 9 januari 2013 "Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to youth in

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 Inleiding VluchtelingenWerk Rijswijk beheert al sinds jaren een Noodfonds, gevoed door donateurs (particulieren, bedrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Veenendaal - Rhenen, juni 2014

Jaarverslag 2013 Veenendaal - Rhenen, juni 2014 Jaarverslag 2013 Veenendaal - Rhenen, juni 2014 1 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 1 Jaarverslag... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 2013: Jubileumjaar... 3 1.3 Projectmatig werken... 3 1.4 Bestuur... 4 1.5 Werkgroepen...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands Beleidsplan Stichting Double Harvest Netherlands Inhoudsopgave Vooraf...3 1. Algemene gegevens...4 2. Missie en visie...4 3. Doelstelling van de instelling en het actuele beleid...5 4. Wijze van fondswerving...6

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Prinsenbeek 22 juli 2011 Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Jaarrekening over 2 juli 2010 t/m 31 december 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Breda INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie