NIEUWEGEIN e.o. jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWEGEIN e.o. jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 NIEUWEGEIN e.o. jaarverslag 2013

2 Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein (SUNN) en omstreken. Zoals u zult lezen moesten we in 2013 weer een stijging van 25% van het aantal aanvragen constateren. Deze trend zet zich, naar het zich laat aanzien, voor in Uit een onlangs verschenen NIBUD-rapport blijkt, dat alleenstaande ouders met een kind structureel 50 euro per maand tekort komen om in hun levensonderhoud te voorzien; bij meerdere kinderen loopt dit tekort op. Dit betekent dat er niet gespaard kan worden voor noodzakelijke uitgaven, zoals vervanging van witgoed en andere huisraad, opknappen van het huis etc. Omdat voor dit soort zaken geen beroep mag worden gedaan op de Bijzondere Bijstand, fungeert SUNN inmiddels de facto zelf als voorliggende voorziening. Dit zal voor de Stichting tot onoverkomelijke budgettaire problemen leiden. Samenhangend met de toename van aanvragen doet zich een geheel ander budgettair probleem voor. In plaats van de in de subsidie voorziene 18 uur per week voor onze beroepskracht worden structureel ongeveer 26 uren gewerkt. Omdat SUNN, behalve voor Nieuwegein, ook voor de andere Lekstroomgemeenten werkzaam is, zullen wij onze pogingen, om ook daar van gemeentewege subsidie te krijgen, intensiveren. Dit voorwoord leest als een noodkreet en in zekere zin is dat het ook. Mooier kunnen we het niet maken Laten we deze inleiding dan toch met de positieve constatering besluiten, dat, na vele jaren sukkelen, de samenwerking met de in 2013 aangetreden gemeentelijke vertegenwoordigster optimaal is. De samenwerking met maatschappelijk veld is en blijft uitstekend. Ten slotte past ons een welgemeend dankwoord aan de vele fondsen en sponsoren, die het ons mogelijk maken een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in onze gemeente. Willem Bergman, voorzitter. 1

3 Doelstelling van de Stichting Het hoofddoel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan inwoners van Nieuwegein e.o. die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en die niet, niet meer of niet tijdig in aanmerking komen voor zogenaamde voorliggende voorzieningen, zoals de Wet Werk en Bijstand of andere (lokale) voorzieningen. SUN Nieuwegein e.o. kan op korte termijn hulp bieden, zo nodig binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag. Zoals in de oprichtingsakte is vastgelegd, is het de ambitie van SUN Nieuwegein e.o. om haar activiteiten uit te breiden naar de overige zogenaamde Lekstroomgemeentes. Hoewel er in de afgelopen jaren contacten werden gelegd met de andere Lekstroomgemeentes dan Nieuwegein, draagt geen van deze gemeentes tot op heden bij aan de apparaatskosten van de Stichting. Financiering De gemeente Nieuwegein subsidieert de bureau- en salariskosten van de Stichting. De Stichting is zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van gelden voor het realiseren van haar doelstellingen: het lenigen van bestaande urgente financiële noden. Het verstrekken van giften aan aanvragers is in het jaar 2013 mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende fondsen en instellingen: Cordaid/Bond zonder Naam De Parochiële Caritas Instelling van de RK Kerk te Nieuwegein Fonds DBL K.F. Heinfonds Studie en Individuele Noden M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Protestantse gemeente Vianen Stimuleringsfonds Rabobank Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht Verder ontving de Stichting enkele kleinere giften van particulieren en uit collectes van kerken. 2

4 Werkwijze Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden gedaan door professionals die werkzaam zijn bij instellingen met wie de Stichting een convenant heeft afgesloten. Rechtstreeks contact met belanghebbenden over het toekennen van de aanvraag vindt dus niet plaats. Het convenant bevat afspraken over de wijze van samenwerken. De coördinator toetst de aanvragen op volledigheid en onderbouwing en bekijkt, in overleg met de aanvrager, of er wellicht toch nog voorliggende voorzieningen zijn waarvan gebruik gemaakt kan worden. Is dit niet het geval en voldoet de aanvraag aan de overige voorwaarden, dan legt de coördinator de aanvraag met een positief advies voor aan de voorzitter of secretaris van het bestuur. Het bestuurslid neemt de uiteindelijke beslissing. De voornaamste redenen waarom aanvragen afgewezen worden zijn het ontbreken van een duidelijke urgentie, het niet voldoen aan de criteria het niet of onvoldoende beantwoorden van vragen van de coördinator of het voorhanden zijn van een voorliggende voorziening. Sommige aanvragen worden ingetrokken. Redenen hiervoor kunnen zijn: de betrokkene heeft een andere oplossing gevonden of de omstandigheden zijn veranderd, er blijkt toch nog een voorliggende voorziening te zijn, de aanvraag is niet in orde en de aanvrager houdt de eer aan zichzelf. Nadat er een positief besluit over een aanvraag is genomen, licht de coördinator de aanvragende instantie in en doet, onder toezicht van de penningmeester, de betaling. De Stichting ontvangt relatief veel aanvragen bij broodnood. Omdat daarbij altijd spoed is geboden, is voor die gevallen een lichtere procedure ontworpen, zodat snel gehandeld kan worden. Sinds 2011 is deze lichtere procedure ook van kracht voor aanvragen onder de 75,00. Van deze lichtere procedure wordt met name veel gebruik gemaakt voor het aanvragen van ID-bewijzen. De lijst van Convenanthouders is ook dit jaar weer uitgebreid. SUNN ontvangt nu aanvragen van de volgende organisaties. Gemeente Nieuwegein, Afdelingen Werk & Inkomen Gemeente Nieuwegein, Afdeling Schuldhulpverlening Gemeente Lopik Movactor Nieuwegein Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht Vitras/CMD (algemeen maatschappelijk werk en vluchtelingenwerk) 3

5 Stichting Reinaerde Stichting Altrecht Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard Humanitas Stichting Mee Leger des Heils Stichting Vluchtelingenwerk Midden Nederland In het belang van diegenen waarvoor de aanvraag bestemd is neemt SUNN In incidentele gevallen ook aanvragen aan van organisaties waarmee het geen convenant heeft. De Stichting heeft voor 18 uur per week een coördinator in dienst, die de aanvragen behandelt en administreert, fondsen werft en zorgt voor alle andere werkzaamheden met de Stichting verband houdend. Met het voortdurend toenemen van het aantal aanvragen en gelijkblijvende subsidie staat dit contract echter onder grote druk. Ook in 2013 is het helaas nog niet gelukt om een convenant af te sluiten met de Gemeente IJsselstein, hoewel er vanuit de Gemeente wel aanvragen zijn ingediend. De overige aanvragen vanuit IJsselstein worden voornamelijk ingediend door Vitras/ CMD. Ondanks het ontbreken van een convenant met de Gemeente IJsselstein worden aanvragen uit die gemeente wel gehonoreerd. Overigens geldt ditzelfde ook voor de gemeente Vianen. 4

6 De coördinator houdt regelmatig contact met de betrokken organisaties en verzorgt indien gewenst presentaties over de werkwijze van de Stichting. Dit draagt ertoe bij dat de lijnen korter worden en de kwaliteit van de aanvragen verbetert. In veel gevallen wordt er vooraf overleg gepleegd over de vraag of het zin heeft een aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodig veel werk voor beide partijen. Ondanks het feit dat de Stichting Urgente Noden bekend zou moeten zijn, blijkt toch steeds weer, dat individuele hulpverleners van instellingen waarmee een convenant is afgesloten, soms niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. De coördinator heeft hierover regelmatig overleg met organisaties die aanvragen indienen. Het doen van een aanvraag kost tijd van de hulpverlener. Het mag op z n minst opmerkelijk genoemd worden, dat binnen eenzelfde organisatie sommige hulpverleners meer aanvragen indienen dan anderen en dat er ook nog hulpverleners zijn, die zich nooit voor hun cliënten tot SUNN wenden. De coördinator houdt regelmatig contact met de betrokken organisaties en verzorgt indien gewenst presentaties over de werkwijze van de Stichting. Dit draagt ertoe bij dat de lijnen korter worden en de kwaliteit van de aanvragen verbetert. In veel gevallen wordt er vooraf overleg gepleegd over de vraag of het zin heeft een aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodig veel werk voor beide partijen. 5

7 Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). De leden van het bestuur komen uit organisaties werkzaam in de hulpverlening, de lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties. De bestuursleden zijn afkomstig uit de volgende organisaties: de gemeente Lopik, Movactor, de Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht, Vitras/CMD, de Stichting Leergeld, Protestante Gemeente Nieuwegein Noord en Caritas. Namens de gemeente Nieuwegein neemt een adviseur deel aan de bestuursvergaderingen. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben geen formele binding met een organisatie. Het bestuur onderhoudt, samen met de coördinator, de contacten met de gemeentes en de fondsen. De besluitvorming over de aanvragen geschiedt door de voorzitter of de secretaris. De betalingen van de giften geschieden, na fiattering van de beslisser, onder toezicht van de penningmeester. 6

8 Aanvragen Hoewel SUNN in principe geen schulden betaalt, kan het voorkomen dat bij het tot stand komen van een schuldenregeling een achterstand in betaling tot mislukking leidt. In zulke gevallen kan, al dan niet in overleg met een fonds, soms worden besloten om toch een gift toe te kennen. 7

9 Hoogte inkomen In 2012 heeft het bestuur besloten om bij het beoordelen van de aanvraag uit te gaan van het netto leefgeld van de begunstigde. Het kan dus voorkomen, dat een aanvraag goedgekeurd wordt voor iemand, die weliswaar een inkomen boven het sociaal minimum heeft, maar die door schulden en/of loonbeslag niet meer overhoudt dan het hiervoor vastgestelde leefgeld per week. 8

10 Voorbeelden van casuïstiek - Op meneers inkomen is beslag gelegd door een schuldeiser. Hierdoor is meneer zijn leefgeld kwijtgeraakt en moet hij ook nog eens extra kosten maken. Meneer zit al sinds de kerst zonder geld en eigenlijk ook zonder eten. Daarbij heeft de man ook nog diabetes. Meneer heeft een inwonende zoon die geen kostgeld betaalt. Hij gaat hem nu om kostgeld vragen, anders moet de zoon het huis uit. Meneer ontvangt ook te weinig toeslagen. Dit moet zo spoedig mogelijk geregeld worden. De aanvraag is voor 1 week broodnood. - Mevrouw zit in de WSNP en is een oude bekende van SUNN. Een van haar kinderen zit in een justitiële inrichting in Rotterdam. De anderen zijn (tijdelijk) uit huis geplaatst en wonen in Noord-Holland, waar ook de voogdijzaken lopen. Mevrouw heeft een oude auto, waarmee ze haar kinderen bezoekt en naar afspraken met justitie en kinderbescherming gaat. Hiervoor heeft ze vrijstelling gekregen van haar bewindvoerder. Omdat mevrouw aantoonbaar zo veel reist komt ze regelmatig niet uit met haar leefgeld. De vraag is om haar twee weken bij te staan met boodschappen. - Mevrouw is 82 jaar. Ze heeft onlangs haar zuster verloren en haar zoon heeft een hartaanval gehad. Hierdoor heeft mevrouw haar financiën laten versloffen. Mevrouw heeft zich inmiddels gemeld voor schuldhulpverlening. Voor mevrouw is thuisadministratie geregeld. Mevrouws twintigjarige wasmachine is kapot gegaan. - Mevrouw heeft zich gemeld voor schuldhulpverlening. Er wordt een minnelijk traject opgestart. Een belemmering vormt echter een openstaande en niet saneerbare vordering van het CJIB. De hoogte van de vordering bedroeg 402, maar is inmiddels overgedragen aan een deurwaarder en verhoogd tot 612. Mevrouw kan dit niet uit haar reserves betalen. Er ligt beslag op haar inkomen en er vindt inhouding CVZ plaats. Verder wordt haar zorgtoeslag verrekend met een belastingschuld. De aanvraag is voor het betalen van het totale CJIB-bedrag. 9

11 - Mevrouw is geboren in de VS en daar heeft zij ook de vader van haar kinderen ontmoet. Vader komt uit Iran en heeft in Nederland asiel gekregen. Het echtpaar is daarop in Nederland komen wonen. Inmiddels zijn ze gescheiden en leeft mevrouw van een bijstandsuitkering. Mevrouw heeft geen familie in Nederland, maar wel een goed contact met haar buren. Mevrouw heeft een kapot fornuis. Omdat er in de wijk geen gasaansluiting is wordt voor haar een elektrisch fornuis aangevraagd. - Mevrouw heeft schulden en er is schuldhulpverlening voor haar aangevraagd. Budgetbeheer is ingezet. Mevrouw is een alleenstaande moeder met volwassen zoons, die weigeren te werken en bij te dragen. Er is een aanvraag bij de voedselbank ingediend. Vitras/CMD werkt aan een oplossing in verband met de zonen. Ter overbrugging wordt er voor een week boodschappen voor mevrouw aangevraagd. - Meneer is alleenstaand. Hij heeft twee huwelijken achter rug, die beide in een scheiding zijn geëindigd. Meneer heeft geen contact meer met zijn ex-vrouwen en de kinderen. Hij heeft ook geen contact meer met broers en zussen. Meneer heeft een WAO-uitkering. Het ontbreekt hem aan inzicht in zijn situatie en zijn leven. Er is permanente thuisbegeleiding voor hem ingezet. Meneer heeft kiespijn, maar is niet verzekerd voor de tandarts. - Mevrouw heeft schulden meegenomen uit een vorige relatie. Dit was bij haar huidige partner niet bekend, maar werd duidelijk bij de komst van hun eerste kind. Meneer is wel bereid de schulden mede op zich te nemen en af te lossen. Omdat hij werkt komt het echtpaar niet in aanmerking voor de voedselbank. Hun zaak is onder behandeling bij schuldhulpverlening, maar de budgetbeheerder heeft hun leefgeld nog niet op orde. Op dit moment blijft er na betaling van vaste lasten geen leefgeld over. Meneer probeert extra inkomsten te genereren, maar die worden door de budgetbeheerder onmiddellijk ingezet om schulden te betalen. De aanvraag is boodschappenbonnen te verstrekken. - Mevrouw woont in Vianen en haar ex-partner maakt haar het leven zuur. Ze heeft op stel en sprong de echtelijke woning verlaten en heeft nauwelijks iets van huisraad mee kunnen nemen. Mevrouw heeft een aanvraag gedaan voor bijzondere bijstand, maar dit is afgewezen, omdat de gemeente meent dat mevrouw ook naar een Blijf van mijn Lijfhuis had kunnen gaan. Mevrouw heeft inmiddels al van veel kanten huisraad gekregen, maar er ontbreekt nog een wasmachine. 10

12 - Meneer heeft zich gemeld bij schuldhulpverlening. Hij is afgesloten van gas en licht en dit kan alleen bij kort geding ongedaan worden gemaakt. Meneer heeft echter een inkomen dat 300 boven het minimum ligt. Hij komt hierdoor niet in aanmerking voor gratis rechtsbijstand. Bij de vaststelling wordt echter niet naar een schuldenregeling gekeken en ook niet naar het feit dat meneer maar een leefgeld van 50 per week heeft en verder geen reserves kan aanspreken. - Meneer heeft Niet Aangeboren Hersenletsel en reageert en handelt daarom niet altijd adequaat. Hij heeft thuisbegeleiding van Professionals in NAH en heeft bewindvoering. De laatste heeft fouten gemaakt bij het opzeggen van abonnementen, waardoor meneer nog altijd rekeningen krijgt, die dan ook betaald worden. Hierdoor blijft er voor meneer geen leefgeld over. Omdat hem geen blaam treft wordt voor twee weken boodschappen toegekend. - Mevrouw heeft een zeer problematisch verleden. Is mishandeld door haar ouders, daarna gedwongen in een huwelijk met een veel oudere man en ook tijdens haar huwelijk mishandeld. Uiteindelijk is zij via het Blijf van mijn Lijfhuis uit haar huwelijk ontkomen. Haar tienerdochter is moeilijk te hanteren, waarschijnlijk als reactie op de problemen tussen vader en moeder en haar eigen mishandeling. Mevrouw probeert haar situatie te verbeteren door het volgen van cursussen. Mevrouws wasmachine is stuk gegaan, de aanvraag betreft een nieuwe machine. - Meneer is een analfabete man, die ooit als asielzoeker naar Nederland is gekomen. Hij heeft een ernstig traumatisch verleden. Hij heeft lange tijd beschermd gewoond bij SBWU en woont nu begeleid zelfstandig. Meneer is onder beschermingsbewind geplaatst. Helaas heeft deze bewindvoerder geen structuur kunnen aanbrengen en is er een belastingschuld ontstaan. Dit wordt nu terugbetaald, maar heeft tot gevolg dat meneer maar 40 overhoudt voor leefgeld. Hiervan moeten ook nog reiskosten betaald worden. Meneer heeft inmiddels een andere bewindvoerder. Er is geen geld voor onvoorziene uitgaven en meneer heeft dringend wat kleding nodig. - Meneer is een alleenstaande man met een psychiatrisch verleden. Hij heeft twee kinderen, die beide door zijn zuster in Houten worden opgevoed. Zij is tevens zo n beetje meneers enige sociale contact. Meneer bezoekt zijn kinderen regelmatig en 11

13 moet ook vaak naar het ziekenhuis. Zijn leefgeld is niet toereikend om openbaar vervoer te betalen, dus doet hij alles op de fiets. Die fiets is echter een paar weken geleden gestolen. Meneer mag nu een tweedehands fiets uitzoeken bij de Fietsenhal. - Mevrouw is gescheiden en is door haar man met aan schulden achter gelaten. Mevrouw is ziek en moet regelmatig naar het ziekenhuis. Verder heeft ze een borderline stoornis. Ze woont inmiddels bij haar zuster, die haar eigen problemen heeft. Mevrouw deelt de kosten van de woning met haar zuster en krijgt leefgeld. Haar reserve gaat op aan eigen risico, extra medicijnen en vervoer. Mevrouw slaapt al een paar jaar op een bed van 70x190. De aanvraag is voor een nieuw bed. - Migrantengezin met multiproblematiek, waaronder schulden. Een van de kinderen is meervoudig gehandicapt en een ander kind is uit huis geplaatst wegens gedragsproblemen. Het middelste kind volgt de HAVO. Vader is gokverslaafd en hiervoor onder behandeling. Het gezin heeft onlangs 1600 moeten betalen voor de verlenging van hun verblijfsvergunning. Nu is de wasmachine kapot en er is geen reserve. - Mevrouw vraagt schuldhulpverlening aan, maar heeft geen geldig ID-bewijs. Hier heeft ze op korte termijn ook geen geld voor. Mevrouw heeft psychische klachten, veel stress en onrust, omdat ze alleen staat voor de opvoeding van haar kinderen. Hierdoor is ze op een gegeven moment gestopt met het openmaken van de post en zijn er achterstanden in vaste lasten ontstaan. Er ligt beslag op haar inkomen, een achterstand bij de woningbouwvereniging van drie maanden (dreigende uitzetting). De jongste zoon is uit huis geplaatst. Mevrouw heeft nu hulp van thuisbegeleiding en ze krijgt ook psychische hulp. 12

14 Cijfers Het aantal aanvragen is in 2013 wederom gestegen. Het totale aantal bedroeg 252. Helaas is ook voor 2014 de verwachting dat het aantal aanvragen niet zal afnemen. De crisis zet zich voor de laagste inkomens nog altijd door. De invoering van het eigen risico, het wegvallen van sommige toeslagen en de invoering van de nieuwe Bijstandswet, maakt dat de financiële weerbaarheid van de doelgroep van SUNN meer en meer afneemt. 13

15 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Active Vlottende activa Voorraad 120 Vorderingen Nog te ontvangen Liquide middelen Passica Vreemd vermogen Schulden op korte termijn Nog te betalen subsidie Nog te besteden donaties Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Nog te betalen kosten Nog te betalen salaris Loonbelasting

16 Exploitatierekening Donaties Ontvangen donaties Af: verstrekte noodhulp Af: Gereserveerd Exploitatiekosten Personeelskosten Overige bureaukosten Ontvangen rente Subsidie/bijdragen Gemeente Nieuwegein Af: te restitueren Saldo baten en lasten

17 16

18 NIEUWEGEIN e.o. Postbus AR Nieuwegein T E

Stichting Urgente Noden Delft e.o.

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Stichting Urgente Noden Delft e.o. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geschiedenis pag. 3 SUN Delft eo Doel Financiering Bestuur Pact tegen de armoede Werkwijze pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 Casuïstiek

Nadere informatie

Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden

Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden 2007 Rijnstad, welzijn en hulpverlening Auteurs Rosl

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Zwartboek Nederland voor het

Zwartboek Nederland voor het De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is het enige expertisecentrum in Zwartboek Nederland voor het combineren van studie en zorg en studerende heeft tot doel het vergroten van het studiesucces en

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden

Jaarverslag 2012 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden Doelstelling SUN Leiden Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan inwoners van Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie