Algemene beschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene beschrijving"

Transcriptie

1 Algemene beschrijving Deze industriële proces TOC-analyser van het fabrikaat LAR Process Analysers AG bepaalt on-line het TC of het TOC-gehalte van retourcondensaat, ketelvoedingswater, koelwater en afvalwater. Deze analyser werkt met het UV-persulfaat oxidatie principe. Deze methode staat ook bekend als de photochemische oxidatie methode. Deze TOC-analyser is geschikt voor monsters met voornamelijk opgeloste stoffen (DOC / dissolved organic carbon) in het concentratiegebied vanaf 10 ųg C/liter tot circa 1000 mg C/liter. UV-oxidatie met persulfaat: Persulfaat is een kristal dat, opgelost in water en onder invloed van UV-licht, krachtig oxideert. Het monster wordt gemengd met de persulfaatoplossing. Dit mengsel wordt door een glazen reactiebuis geleid waar het wordt belicht met kortgolvig UVlicht. Koolwaterstoffen worden hierbij omgezet naar CO 2 -gas. In een gas-water seperator wordt de vloeistof van het meetgas gescheiden. Het vochtige meetgas doorstroomt vervolgens een membraandroger waar waterdamp selectief wordt verwijderd en een scrubber waar corrosoeve gassen worden gebonden. Vervolgens wordt het gas door een NDIR CO 2 - gasanalyser gevoerd. De CO 2 -aanwijzing is een maatstaf voor het TC-gehalte in het monster. Bij de analyse van het TOC-gehalte wordt het monster eerst aangezuurd waarbij de anorganisch koolstoffen (carbonaten) reageren tot koolzuurgas. Dit mengsel wordt doorborrelt met schone lucht waarbij het CO 2 gas wordt uitgedreven (gestript). Het meetprincipe van de QuickTOC- UV is gebaseerd op fotochemische oxidatie met gebruik van UV-licht en een natriumpersulfaat-oplossing. De oxidatie-efficiëntie in relatie tot de responstijd en het chemicaliënverbruik: Voor ieder TC/TOC-meetbereik wordt een optimum bereikt via de specifieke configuratie van de slangdiameters van de slangenpomp (monster-, persulfaat-, zuur- en reactorflow). De organische koolwaterstoffen (TOC) in het afvalwatermonster dienen lang genoeg aan UV-licht blootgesteld te worden om te kunnen oxideren. De oxidatie-efficiëntie (recovery rate) is voor de meeste opgeloste koolwaterstoffen groter dan 95%. Geavanceerde menugestuurde software: De software voorziet in overzichtelijke menu s voor bediening, instellen van grenswaarden, schalen van uitgangen, kalibreren via een standaard, diagnostische instellingen en bewakingen etc. De informatie is afleesbaar op een groot display. Bediening vindt plaats via duidelijk afleesbare membraantoetsen. De laatste menu-instellingen worden automatisch geladen bij heropstart. Optioneel is er TCP/IP-communicatiepoort beschikbaar. De Quick-TOC-UV biedt de volgende voordelen: Eenvoudig meetprincipe, goed te doorgronden en eenvoudig te onderhouden; Snelle analysetijd vanaf 5 minuten; Natchemische oxidatie bij circa 50 graden Celsius onder invloed van UV-licht; De reactorbuis schermt het kortgolvige UV-licht volledig af zodat beschadiging van het menselijk netvlies voorkomen wordt; De toegepaste UV-lamp is ozonvrij; Als dragergas wordt er CO 2 vrije lucht gebruikt. Perslucht/instrumentenlucht wordt via scrubbers of een zero-air generator (optie) ontdaan van koolwaterstoffen en kooldioxide; Een gering gebruik van zuur t.b.v. het verwijderen van anorganisch koolstof (enkel nodig voor de TOC-analysemethode); Een water/gasscheider en een membraandroger en scrubber bieden afdoende bescherming van de NDIR-analyser tegen vochtige/corrosieve gassen zoals chloorgas; Status en analyser-informatie wordt gepresenteerd via een duidelijk afleesbaar display met veel hulpschermen; Gebruik van een modulaire CO 2 -gasdetector zonder bewegende delen. Gecompenseerd voor de effecten van temperatuur en atmosferische druk; Optioneel leverbaar voor gebruik in de explosiegevaarlijke (hazardous) Ex p, ATEX zone 1 en zone 2. Voor afvalwater met moeilijk(er) te oxideren stoffen en deeltjes of applicaties met zout/ brakwater adviseert ODS de thermische oxidatiemethode model QuickTOCultra Het bruine glas van de UV-reactor laat enkel zichtbaar licht door. Er zijn heel veel kleine belletjes zichtbaar. Dit zijn de actieve OHradicalen die, onder invloed van UV-licht en natrium persulfaat, gevormd worden. Rechts zien we de scrubber welke gevuld is met zinkspaantjes en koperkrulletjes. Hier worden corrosieve gassen afgevangen TOC-configuratie. 1) De carbonatenstripper 2) De vloeistof/gas scheider 3) De slangenpomp met, in dit geval, 4 vier cassettes met slangen

2 Total Carbon CO 2 -vrije lucht wordt op twee manieren gebruikt namelijk als dragergas en als drooggas. De analyser bevat een slangenpomp waarop meerdere slangen passen. Met één van de slangen wordt het monster aangezogen. Met een tweede slang wordt een natriumpersulfaat oplossing (Na 2 S 2 O 8 ) aangezogen. Het monster en de natriumpersulfaatoplossing worden beiden in de UV-reactor gepompt waar ze worden gemengd. In de reactor ontstaan, onder invloed van het UV-licht reactieve verbindingen zoals OH-radicalen. Het natriumpersulfaat fungeert hierbij als katalysator. Organische koolwaterstoffen alsmede anorganisch koolstof (carbonaten) oxideren in de UV-reactor kwantitatief tot CO 2 gas. Door de reactor stroomt eveneens een nauwkeurig bekend debiet aan dragergas. Dit dragergas transporteert het gevormde CO 2 -gas vanuit de reactor naar de CO 2 -detector. Echter, eerst wordt het dragergas, met daarin de te meten CO 2, gescheiden van de vloeistof die uit de reactor stroomt. Daarna wordt het gas gedroogd. Dit gebeurt met gebruik van een membraandroger waar waterdamp via het Nafion membraan wordt verwijderd. De secondaire zijde van de membraandroger wordt doorstroomt met droog dragergas. Daarna doorstroomt het meetgas een zogenaamde scrubber. Deze scrubber is gevuld met zinksnippers en messingkrullen, metalen die eenvoudig corroderen en daarbij corrosieve gassen zoals chloorgas verwijderen. Vervolgens doorstroomt het dragergas de infrarood CO 2 - analyser (NDIR). De gemeten CO 2 -concentratie is rechtevenredig met de gemeten TC-concentratie van het monster. Via een 3-weg magneetventiel kan, in plaats van monster, een kalibratiestandaard worden aangeboden. Total Organic Carbon De TOC concentratie wordt bepaald door het monster aan te zuren en allereerst het anorganisch koolstof uit het monster te verwijderen. Het organisch koolstof blijft in het monster achter. De analyser bevat een slangenpomp waarop meerdere slangen passen. In dit geval zijn het er totaal vier. Met één van de slangen wordt het monster aangezogen. Met een tweede slang wordt een zuuroplossing aangezogen. Het monster wordt gemengd met het zuur en wordt samen met het dragergas naar een borrelvaatje geleid. Carbonaten reageren bij een ph < 2,5 alkalisch als volgt: CO 3 2- (aq) + 2H + (aq) = H 2 O (aq) en CO 2 (g) De (bi)carbonaten en vrij CO 2 wordt via het dragergas uitgedreven (strippen). Het monster bevat nu nog enkel organische koolwaterstoffen. Via een derde pompslang wordt het gestripte monster aangezogen, Via een vierde slang wordt een natriumpersulfaatoplossing aangezogen. Het monster en de natriumpersulfaat oplossing worden beiden in de UV-reactor gepompt waar ze worden gemengd. In de reactor ontstaan, onder invloed van het UV-licht reactieve verbindingen zoals OH-radicalen. Het natriumpersulfaat fungeert als katalysator. Organische koolwaterstoffen oxideren in de UV-reactor kwantitatief tot CO 2 gas. Door de reactor stroomt eveneens een nauwkeurig bekend debiet aan dragergas. Dit dragergas transporteert het gevormde CO 2 -gas vanuit de reactor naar de CO 2 -detector. Het drogen en reinigen van het meetgas verloopt identiek als bij de TC-methode (zie eerste kolom). Vervolgens doorstroomt het dragergas de infrarood CO 2 - analyser (NDIR). De gemeten CO 2 -concentratie is rechtevenredig met de gemeten TOC-concentratie van het monster. Deze methode staat bekend als een NPOC methode (Non Purgeable Organic Carbons).

3 De optimale balans tussen de oxidatie-efficiëntie, de responstijd en het verbruik aan chemicaliën De UV-persulfaatmethode is gebaseerd op de blootstelling van organische koolwaterstoffen aan UV-licht. Het natriumpersulfaat werkt bevorderend voor de vorming van oxiderende stoffen zoals OH-radicalen. Organische deeltjes worden enkel aan de buitenzijde met het UV-licht bestraald. Ze zijn daarom moeilijk te oxideren. De UV-persulfaatmethode is daarom vooral geschikt voor opgeloste stoffen. Feitelijk is het een DOC-analyser (dissolved organic carbon). Oxidatie-efficiency: De organische koolwaterstoffen (TOC) in het afvalwatermonster dienen lang genoeg aan UV-licht blootgesteld te worden om te kunnen oxideren. Er wordt gewerkt met een UV-lamp met een hoge lichtintensiteit. De oxidatie-efficiëntie is ondermeer afhankelijk van: de verblijftijd in de reactiebuis, het beschenen oppervlak, het type koolwaterstof en de persulfaatconcentratie. Bij een hoger TC/TOC-meetbereik of/en moeilijker te oxideren stoffen wordt de concentratie van de natriumpersulfaatdosering opgevoerd. De oxidatie-efficiëntie (recovery rate) is voor het overgrote deel van de opgeloste koolwaterstoffen boven de 98%. Responsietijd: Een snelle responsietijd is wenselijk. Dit wordt bereikt door een snelle doorlooptijd van het monster door de diverse onderdelen van de analyser. De interne volumes van de diverse natte delen van de Quick-TOC en de diameters van de diverse benodigde slangen zijn met grote zorg geselecteerd. Hierdoor is er een optimum bereikt waarbij de responsietijd gewoonlijk kleiner is dan 6 minuten. De verblijdtijd van de monster-persulfaatoplossing in de reactor is daarbij lang genoeg om een voldoende oxidatie van de koolwaterstoffen te bewerkstelligen. Het verbruik van persulfaat en zuur is daarbij gering. Chemicaliën gebruik: De Quick-TOC analyser maakt gebruik van een slangenpomp waarbij er ruimte is voor meerdere pompslangen. Deze slangen bevinden zich in cassettes en zijn eenvoudig te wisselen. Via een kleurcodering is de doorlaat/diameter eenvoudig te onderscheiden. Aangezien een UV-persulfaat analyser geschikt is voor de analyse van met name opgeloste stoffen dienen deeltjes extern te worden gefiltreerd. De slangdiameters, per meetbereik, zijn met grote zorg gekozen. Hierbij wordt gestreefd naar een gering gebruik aan chemicaliën en een voldoende verblijftijd van het monster in de UV-reactor. Voor ieder TC/TOC-meetbereik wordt een optimum bereikt via de specifieke configuratie van de slangdiameters van de slangenpomp (monster-, persulfaat-, zuur- en reactorflow). De QuickTOC-UV is optimaal ingesteld Slangenpomp met 2 tot 4 snap-on cassettes Demonstratie van de T-90 responsietijd van de QuickTOC-UV TC-configuratie meetbereik 0,1-10 mg C/l 1-50 mg C/l mg C/l mg C/l mg C/l Natriumpersulfaat; concentratie (Na 2 S 2 O 8 ) 50 g/l 50 g/l 50 g/l 100 g/l 200 g/l Natriumpersulfaat; verbruik; Oplossing (liters) Pure stof (kg) 0,135 l/dag 2,47 kg/jaar 18,92 kg/jaar 37,84 kg/jaar TOC-configuratie meetbereik 0,1-10 mg C/l 1-50 mg C/l mg C/l mg C/l mg C/l Zwavelzuur; concentratie (H 2 SO 4 ) 2 % (w/w) 2 % (w/w) 2 % (w/w) 2 % (w/w) 2 % (w/w) Zwavelzuur; verbruik (oplossing) 0,24 l/dag 0,24 l/dag 0,24 l/dag 0,24 l/dag 0,24 l/dag Natriumpersulfaat concentratie (Na 2 S 2 O 8 ) 50 g/l 50 g/l 50 g/l 100 g/l 200 g/l Natriumpersulfaat, verbruik; Oplossing (liters) Pure stof (kg) 0,135 l/dag 2,47 kg/jaar 18,92 kg/jaar 37,84 kg/jaar

4 Total Organic Carbon analyser model QuickTOC-UV Specificaties Leverancier ODS BV Barendrecht Type Model Quick-TOC-UV Fabrikaat LAR Process Analysers AG, Duitsland, Berlijn Analysemethode: TC of TOC-analyse via fotochemische oxidatie van opgeloste koolwaterstoffen (DOC, dissolved organic carbon). Methode omschrijving Kwantitatieve bepaling van de concentratie van koolzuurgas dat vrijkomt via fotochemische oxidatie van de opgeloste koolwaterstoffen in het monster waarbij gebruik wordt gemaakt van een natrium-persulfaatoplossing en UV-licht. Norm Conform DIN DIN EN 1484, DIN ISO 8254, EPA Gebruik Stationaire On-line toepassing Toepassingen Retourcondensaat, stoomcondensaat, ketelvoedingswater. Koelwater, effluentwater en afvalwater van stromen met voornamelijk opgeloste stoffen in een meetbereik tot maximaal 1000 mg C/liter. Niet geschikt voor zoutwater en brakwater. Meetbereik 10, 50, 100, 500 of 1000 milligram C /liter (nader te specificeren) Herhaalbaarheid < 2 %; deviatie van de volle schaal Reproduceerbaarheid (% per 24 uur) < 2 % Responstijd (minuten) TC-configuratie: T-90, < 6 minuten, zie de toelichting op pagina 3 TOC-configuratie: T-90, < 10 minuten, zie de toelichting op pagina 3 Type detector NDIR, infrarood absorptie Monstervoorwaarden: Druk (bar) 0,05 tot 0,2 Flow (ml/min.) Aanzuigend; de voorkeur gaat uit naar toevoer via een overloopvaatje Zoutgehalte; opgelost Tot maximaal 1 g/l (zouten interfereren en verminderen de TC/TOC-aanwijzing) Temperatuur maximaal ( ) 50 Deeltjesgrootte () Zachte delen tot maximaal 50 micrometer Monstervoorbereiding: Filtratie Fast sample loop Behuizing: Analyser Lucht / dragergas: Voordruk (barg) Kwaliteit Verbruik (normaal liters per uur) Lees ook onze brochure nulluchtgeneratoren. Benodigde vrije opstellingsruimte t.b.v. analyser en toegankelijkheid door personeel voor onderhoud (hxbxd) Kalibratie standaard Zuur (type en verbruik) Spoelwater (liter/week) Certificering Doorvoeren Signalen: Analoge uitgangen Relais / Alarmen Materialen; in contact met het monster Montage: Ondergrond/achtergrond voorwaarden ondergrond type wijze Ja, het is noodzakelijk deeltjes te filtreren < 50 micrometer Ja, van toepassing; applicatie afhankelijk Metalen behuizing; opgedeeld in een voorcompartiment met de natte delen en een achtercompartiment met de elektra, het besturingsdeel en de NDIR-analyser. (zie specificaties bij uitvoeringen; standaard, NEMA4X en ATEX 1 en 2). 3 Droog en condensvrij. Vrij van koolwaterstoffen en CO 2 TC en TOC: liters/uur 2000 x 1000 x ,1 liter/week; afhankelijk van de kalibratiefrequentie Enkel nodig bij TOC-analyse ; zie tabel Nee; enkel bij bijzondere applicaties CE Via Wartels; bovenzijde van de kast 2 stuks, 4-20 ma, galvanisch gescheiden, aktief 3 stuks / te benoemen via menu o.a. voor alarmen / naar keuze: fail safe Kwartsglas, kunststoffen zoals Teflon en PVC Vlak, verticale achterwand b.v. beton 4 x schroeven M8

5 Extra sensoren t.b.v. status controle bewaking (automatisch): Controle van: Flowmeter (Thermische Massa Flow) dragergas inlaat Toevoer dragergas, flowinstelling, verstoppingen van leidingen Flowmeter (Thermische Massa Flow) dragergas uitlaat Lekkage via verschil inlaat en uitlaat Vochtigheidssensor (RH); na de watertrap/koeler Controle van de watertrap; bewaking van de CO 2 -detector Data-overdracht: via USB-stick Laden van programmasettings (zoals meegeleverd vanaf de fabriek) Opslaan van programmasettings (zoals door gebruiker bepaald is) Data transfer van 24-uurs dataprofiel Service menu s: Run / single measurement In online-mode of in test of kalibratiemode Settings / operating parameters Instellen van serviceparameters, kalibratiewaarden en limieten Calibrate Kalibreren via een standaard Status; testen via aan/uit O.a. van relais en analoge uitgangen. Data Log files en interne database; error informatie en exporteren van data Help Helpfuncties Garantieperiode (jaar) 1; verbruiksmaterialen uitgesloten Garantie op het kunnen naleveren van onderdelen (jaar) 10 Documentatie: Tekeningen Maatvoering, netvoeding en 230 v sturing; besturing; signalen klemmenstrook; E- montage Handleiding / gebruikers Engels of Duits Onderhoud: frequentie per onderdeel: Kalibratie schoonmaken leidingen Pompslangen; 2 a 4 Scrubber (sterk afhankelijk van monstertype en zoutconcentratie) 1x per 2 weken 4 a 12x per jaar 4x per jaar verplaatsen/doorschuiven; 4x per jaar; vervangen 1 a 2 x per jaar / afhankelijk van applicatie / zinkspanen, messingwol Opties Opties: intern in de analyser 2-strooms uitvoering; 2 afzonderlijke monsterstromen NEMA4X behuizing t.b.v. de corrosieve omgeving Ex p Atex Zone 2 of Zone 1 behuizing Remote control Opties: buiten de analyser: Frame Monstername,pomp, transport, leiding, filtratie Zero air generator Analysehuis / Analysehuis / overigen 2x 4-20 ma; sample & hold In uitzonderlijke situaties in een erg corrosieve omgeving Type LAR; EX p Via TCP/IP en VNC-VIEWER Staal, gecoat, voor vrije opstelling ODS heeft ervaring in monstername en leidingwerk; fast sample loop en filtratie Maakt uit perslucht CO 2 -vrije lucht Projecten Compleet Prefab, ODS concept Conform uw specificaties, aan- en afvoer water; lucht etc.

6 QuickTOC-UV Typen behuizingen Standaard behuizing NEMA4X behuizing ATEX Zone 2 Ex p behuizing ATEX Zone 1 Ex p behuizing Toepassing Standaard behuizing voor opstelling in een gebouw of analyserhuis Voor corrosieve en vochtige ruimten Voor opstelling in de explosiegevaarlijke omgeving conform ATEX zone 2 IP-klassificatie IP54 IP65 IP65 IP65 Voor opstelling in de explosiegevaarlijke omgeving conform ATEX zone 1 Zonering conform ATEX - - Ex Pz II T4 Ex Px IIC T3 Gb Omgevingstemperatuur Advies Minimum / maximum Omgevingsvochtigheid Spoellucht t.b.v. Ex p: Druk, toevoerlucht Overdruk in de kast Spoellucht < 9 minutes Max. spoelluchtverliezen Materiaal van de behuizing Afmetingen: (hxbxd) Excl. wartels, connectoren etc. 5 tot 35ºC 0 tot 40ºC Max. 95% (niet condenserend Staal, gecoat, grijs, zichtruit in Securit 746x600x420 mm 5 tot 35ºC 0 tot 40ºC tot 35ºC 0 tot 40ºC 5 tot 35ºC 0 tot 40ºC Tot 99% luchtvochtigheid Tot 99% luchtvochtigheid Tot 99% luchtvochtigheid Roestvaststaal 316; geborsteld en gelakt (transparant), zichtruit in Securit veiligheidsglas 762x610x405 mm 2-4 bar 4,8 mbar 850 liter < 6 m 3 /uur Roestvaststaal 316; geborsteld en gelakt (transparant), zichtruit in Securit veiligheidsglas 762x610x405 mm Gewicht (1-stream) 45 kg 55 kg 60 kg 63 kg Elektrische voeding Lucht t.b.v. het dragergas Passief via patronen Actief via PSA-techniek TCP/IP Port, remote control via internet/intranet 67 watt (VA) Ja 67 watt (VA) OPTIES Ja 72 watt (VA) Optie: Speciaal via Ex d Ja Ja Ja Ja 2-4 bar 4,8 mbar 850 liter < 6 m 3 /uur Roestvaststaal 316; geborsteld en gelakt (transparant), zichtruit in Securit veiligheidsglas 762x610x405 mm 72 watt (VA) Optie: Speciaal via Ex d ODS BV behoudt het recht, zonder voorafgaande mededelingen, de gegevens uit deze brochure aan te passen dan wel te wijzigen. revisie:

On-line low-level TC/TOC analyser Model Quick-TOC-purity voor o.a. retourcondensaat

On-line low-level TC/TOC analyser Model Quick-TOC-purity voor o.a. retourcondensaat brochure Algemeen Deze on-line TC/TOC-analyser model Quick-TOC-purity, wordt toegepast voor de on-line bewaking van het koolwaterstofgehalte van gedemineraliseerd water, stoomcondensaat, retourcondensaat

Nadere informatie

Online Totaal Stikstof analyser model QuickTNb-ultra

Online Totaal Stikstof analyser model QuickTNb-ultra Algemene beschrijving: De QuikTNbultra van het fabrikaat LAR Process Analysers AG bepaalt online het Totaal Stikstofgehalte van verontreinigingen in proces en afvalwater. Deze methode is vastgelegd via

Nadere informatie

Organische vracht continue on-line bewaken. Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein

Organische vracht continue on-line bewaken. Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein Organische vracht continue on-line bewaken Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein Waardeketen Organische stoffen TOC/CZV correlatie Inhoud Afvalwater karakteristiek zuivel-industrie Redenen om

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Luchtvochtigheidsmeter XA1000 Luchtvochtigheidsmeter voor zeer nauwkeurige meting van temperatuur en rel. vochtigheid / Geïntegreerde luchtdruksensor / Online- & Offline gegevensregistratie / Briljante

Nadere informatie

Inleiding. De applicatie

Inleiding. De applicatie Syllabus Bewaken van de contaminatie van stoom, ketelvoedingswater, retourcondensaat en Inleiding Steeds vaker gaat de industrie er toe over de contaminatie van stoom, ketelvoedings- en condensaatretourwater

Nadere informatie

Leakwise serie SLC-220 transmitters voor Olie op Water Detectoren en olielaagdiktemeters ID-221 t/m ID-227

Leakwise serie SLC-220 transmitters voor Olie op Water Detectoren en olielaagdiktemeters ID-221 t/m ID-227 Multi-Sensor oliedetectiesysteem met gebruik van één of meerdere SLC-220 transmitters De Smart Leakwise Controller, model SLC-220, is een digitale transmitter welke zorgt voor de signaalverwerking van

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren

Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren De nieuwe generatie temperatuur- & relatieve vochtigheidssensoren kenmerken zich door een robuuste en een duidelijk afleesbaar LCD-scherm. Het LCD- scherm

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

Gasdetectie systeem voor toxische- en brandbare gassen, zuurstof en vluchtige organische stoffen: Compur Statox SIL 2

Gasdetectie systeem voor toxische- en brandbare gassen, zuurstof en vluchtige organische stoffen: Compur Statox SIL 2 Gasdetectie systeem voor toxische- en brandbare gassen, zuurstof en vluchtige organische stoffen: Compur Statox SIL 2 Functionele Zekerheid Compur Statox Waarschuwt voordat gasconcentraties gevaarlijk

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Hogedruk Stromingssensor SS 20.60 Hogedruk stromingssensor voor het meten van doorstroomsnelheden en stroomsnelheid / drukvast tot 16 bar / microbesturing -gecontroleerde zender / eenvoudige installatie

Nadere informatie

ODS Instrumentatie. Specialist in flow- en analysetechniek Kalibratie - onderhoud - ondersteuning. i n s t r u m e n t a t i e

ODS Instrumentatie. Specialist in flow- en analysetechniek Kalibratie - onderhoud - ondersteuning. i n s t r u m e n t a t i e ODS Instrumentatie Specialist in flow- en analysetechniek Kalibratie - onderhoud - ondersteuning i n s t r u m e n t a t i e ODS Instrumentatie: Specialist in Flowtechniek ODS Instrumentatie is onderdeel

Nadere informatie

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-SX/MX-H Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - november 2012 TOEPASSING De Optinet-SX/MX-H is een "high performance" communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

Handleiding. Pool Basic Evo ph. Aandacht! OPGELET!

Handleiding. Pool Basic Evo ph. Aandacht! OPGELET! Handleiding Pool Basic Evo ph Aandacht! OPGELET! Alvorens ENIGE interventie te doen binnenin de stuurkast van de Pool Basic EVO dient u het toestel los te koppelen van zijn stroombron. INDIEN DE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Innovative Solutions VIGILEC VOOR ALLE... TOEPASSINGEN! Universele Pompsturingen

Innovative Solutions VIGILEC VOOR ALLE... TOEPASSINGEN! Universele Pompsturingen Innovative Solutions VIGILEC VOOR ALLE... TOEPASSINGEN! Universele Pompsturingen Complete oplossingen voor vele toepassingen Plug-in Besturingsmodule Eenvoudige installatie. Met complete electronische

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

ZOUTGEHALTESENSOR BT78i

ZOUTGEHALTESENSOR BT78i ZOUTGEHALTESENSOR BT78i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Zoutgehaltesensor BT78i meet het zoutgehalte in een oplossing in het

Nadere informatie

Serie 2000. INTELLIGENTE DRUK- EN NIVEAUZENDERS Voor alle industrieën. Beschrijving GEHEEL RVS UITGEVOERD

Serie 2000. INTELLIGENTE DRUK- EN NIVEAUZENDERS Voor alle industrieën. Beschrijving GEHEEL RVS UITGEVOERD INTELLIGENTE DRUK- EN NIVEAUZENDERS Voor alle industrieën Serie 2000 GEHEEL RVS UITGEVOERD INSTELBAAR ZONDER TESTDRUK D.M.V. 3 DRUKTOETSEN NAUWKEURIGHEID 0,1% EENVOUDIGE BEDIENING ATEX II 1 G en/of II

Nadere informatie

Parema Containerroerwerken

Parema Containerroerwerken Parema Containerroerwerken IBC - Container roerwerken SMEC Uw vloeistoffen voortdurend in beweging Parema containerroerwerken vormen een flexibele en betaalbare oplossing om vloeistoffen in transportcontainers

Nadere informatie

TOTAAL ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE (TOC)

TOTAAL ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE (TOC) TOTAAL ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE () 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/II/A.7 van maart 2009. De organische koolstofverbindingen komen onder zeer verschillende vormen

Nadere informatie

Ingebouwde integrator (met teller en gegevensopslag).

Ingebouwde integrator (met teller en gegevensopslag). Data sheet Debietmeter 713 Algemeen De Debietmeter 713 is ontworpen voor het meten en registreren van doorstroomhoeveelheden in open meetgoten en kanalen. De Debietmeter 713 is een compleet instrument

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Telecontrol systeem PCE-GPRS 2 Telecontrol systeem GPRS met Quad Band (900/1800/850/1900 MHz) / 4x Analoge ingang / 4x Digitale ingang / 4x Temperatuur ingang/ 4x Open collector uitgang / Dataloggerfunctie

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Proces Instrumentatie op maat

Proces Instrumentatie op maat Proces Instrumentatie op maat Producent: Proces Instrumentatie op maat PAGINA 2 Inleiding Inhoudsopgave PAGINA 3 Drukmeting, van manometer tot "Intelligente" drukzenders Proces Instrumentatie op Maat.

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

OVER PH: HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN.

OVER PH: HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS OVER PH: HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN. ---------------------------------------------

Nadere informatie

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior 1 - Voorbereiding Om een goede chemische binding tussen Guardon SelfClean en het te behandelen oppervlak te waarborgen dient het oppervlak grondig

Nadere informatie

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Thermal Mass / Positive Displacement / Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Thermal Mass / Positive Displacement / Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters Basics flowmetingen De basis informatie over: Thermal Mass / Positive Displacement / Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters Thermische Flowmeters (in-line & by-pass principe) Thermische massa flowmeter

Nadere informatie

Online-datasheet FLOWSIC500 GASMETER

Online-datasheet FLOWSIC500 GASMETER Online-datasheet FLOWSI500 FLOWSI500 A B E F US Bestelinformatie Type FLOWSI500 Artikelnr. Op aanvraag e exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van

Nadere informatie

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling Algemeen NorthAir Duplex HRB units zijn ontwikkeld om aan alle wensen in de klimaattechniek te kunnen voldoen. Daarbij is een maximaal comfort bij een zo laag mogelijk energieverbruik het uitgangspunt.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

www.hetzonnecollectief.nl T 020-2066915 info@hetzonnecollectief.nl

www.hetzonnecollectief.nl T 020-2066915 info@hetzonnecollectief.nl www.hetzonnecollectief.nl T 020-2066915 info@hetzonnecollectief.nl De Zonneboiler De zonneboiler Nieuwe vacuümtube met drie elementen De vacuümtubes gebruiken een ontwikkelde methode met 12 lagen borosilicaat

Nadere informatie

analyse van afvalwater Voordelen van het werken met een robot Piet Broertjes ODS Instrumentatie Barendrecht

analyse van afvalwater Voordelen van het werken met een robot Piet Broertjes ODS Instrumentatie Barendrecht On-Line analyse van afvalwater met de Quick-TOC en Quick-COD COD-o Voordelen van het werken met een robot Piet Broertjes ODS Instrumentatie Barendrecht Algemeen: Oorzaken van storingen van on-line afvalwater

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU EVe oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging Equipment

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Inbouw Datalogger PCE-KD9 Inbouw Datalogger met max. 72 analoge of digitale ingangen / RS-485 / max. 36 thermoelementen of 18 weerstand-ingangen / TFT-scherm met touchscreen / datalogger voor maximaal

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

Mobiele hoogvacuüm stofzuigunits

Mobiele hoogvacuüm stofzuigunits Mobiele hoogvacuüm stofzuigunits Elektrische vacuüm units zijn ideaal voor de veeleisende schoonmaakactiviteiten in diverse industrieën, zoals in de voedselverwerking, de farmaceutica, bij poederlakken

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

* Verwarmen * Koelen * Warm Water. DC Inverter Lucht / Water Warmtepomp. Versati II

* Verwarmen * Koelen * Warm Water. DC Inverter Lucht / Water Warmtepomp. Versati II * Verwarmen * Koelen * Warm Water DC Inverter Lucht / Water Warmtepomp Versati II Nr.1 Air Conditioner fabrikant van de wereld Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, opgericht in 1991, is s werelds

Nadere informatie

HANDLEIDING SLIMLINE

HANDLEIDING SLIMLINE HANDLEIDING SLIMLINE GEBRUIKSAANWIJZING Product groep: Product type: Versie: Besturing Slimline 13rev.6 SunDisc Solar Systems B.V. e-mail info@sun-disc.nl internet www.sun-disc.nl Dealer : Geachte klant,

Nadere informatie

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C MC 785D 5/+ O C per,5 O C Gebruiksaanwijzing In en Opbouw Omschrijving : MC 785D 5/+ Thermostaat Doc.nr.: 5545 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V. Bestand: Do5545 MC785D 5_+'C v NL.wpd Software:

Nadere informatie

Reiniging - Water CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER

Reiniging - Water CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER 632090 Mobiele nevelspuit tank met een inhoud van 30 liter voorzien van peilglas, vultrechter, spiraalslang met spuitlans lengte 620 mm. De tank is voorzien van

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

1. Inhoud pagina. 1. Inhoudsopgave 1. 2. Inleiding 2. 2.1 Toepassingsgebied 2 2.2 Het complete systeem 2 2.3 Werken met het apparaat 2

1. Inhoud pagina. 1. Inhoudsopgave 1. 2. Inleiding 2. 2.1 Toepassingsgebied 2 2.2 Het complete systeem 2 2.3 Werken met het apparaat 2 1. Inhoud pagina 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Toepassingsgebied 2 2.2 Het complete systeem 2 2.3 Werken met het apparaat 2 3. Veiligheid 3 3.1 Opstellen & aansluiten van het systeem 3 3.2 Elektriciteit

Nadere informatie

BEKOSPLIT DE ECONOMISCHE, MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VAN EMULSIES

BEKOSPLIT DE ECONOMISCHE, MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VAN EMULSIES BEKOSPLIT DE ECONOMISCHE, MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VAN EMULSIES ÉÉN LITER OLIE VERONTREINIGT 1.000.000 L GRONDWATER De wetgever heeft goede redenen om een professionele, verantwoordelijke en veilige

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding 4100 Gasgenerator www.compur.nl

Gebruikers handleiding 4100 Gasgenerator www.compur.nl Gebruikers handleiding 4100 Gasgenerator www.compur.nl Rev.01-02/03 Inhoud Pagina Afbeelding gasgenerator 3 1. Gebruiksaanwijzing 4 1.1 Gebruik principe 4 1.2 Hoe een Gas Test uit te voeren 4 2. Onderhoud

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II Ammoniak Ammoniak wordt bereid uit een mengsel van stikstof en waterstof in de molverhouding N 2 : H 2 = 1 : 3. Dit gasmengsel, ook wel synthesegas genoemd, wordt in de ammoniakfabriek gemaakt uit aardgas,

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

HANDLEIDING Kombimix KWD-101

HANDLEIDING Kombimix KWD-101 HANDLEIDING Kombimix KWD-101 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Omschrijving van de KWD-101 4 Installatie 5 Bedieningspaneel en display 6 Het gebruik van de KWD-101 7 Parameters 8 Foutcodes 9 Waterflow

Nadere informatie

Technische specificatie FLUXUS F501

Technische specificatie FLUXUS F501 Technische specificatie FLUXUS F501 Ultrasone flowmeting van water Het stationaire ultrasone clamp-on-systeem voor de flowmeting van water Eigenschappen Ingreepvrije flowmeting met hoge meetnauwkeurigheid

Nadere informatie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie installatie instructie Benodigde gereedschappen: Steeksleutel 7 mm Steeksleutel 9 mm Steeksleutel mm Steeksleutel 4 mm Kruiskopschroevendraaier Benodigde materialen: Bevestigingsmaterialen (4) voor de

Nadere informatie

Energy Monitoring. De eerste stap naar energie besparing. 03/30/2009 Aldert Schollaardt. Slide 1

Energy Monitoring. De eerste stap naar energie besparing. 03/30/2009 Aldert Schollaardt. Slide 1 De eerste stap naar energie besparing Slide 1 Waarom Energy monitoring Alleen meten brengt geen besparing Slide 2 Proces van energie besparing Beheersen van Energie data Meten en opslaan Optimalisatie

Nadere informatie

Innovatie kostenreductie in pneumatiek. Lekkages detecteren. Persluchtverbruik meten.

Innovatie kostenreductie in pneumatiek. Lekkages detecteren. Persluchtverbruik meten. Innovatie kostenreductie in pneumatiek. Lekkages detecteren. Persluchtverbruik meten. R Persluchtverbruiksmeting www.ifm-electronic.com/metris Persluchtverbruiksmeting Persluchtverbruik decentraal bewaken,

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

Verwarming Water Verrekening Benelux. Voor meting van waterverbruik in. Flatgebouwen en meergezinswoningen Kantoren en administratieve gebouwen

Verwarming Water Verrekening Benelux. Voor meting van waterverbruik in. Flatgebouwen en meergezinswoningen Kantoren en administratieve gebouwen Verwarming Water Verrekening Benelux SIEMECA Elektronische watermeters WFC... WFH... Elektronische, batterijgevoede watermeters om het verbruik in autonome waterverzorgingsinstallaties te meten. Opslag

Nadere informatie

Samenvatting. Membraan filtratie principe

Samenvatting. Membraan filtratie principe Deze Nederlandse samenvatting is uitgebreider dan de voorgaande Engelse versie. Begonnen wordt met een algemene inleiding over wat membraanfiltratie is, hoe dit proces in het algemeen uitgevoerd wordt

Nadere informatie

16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II

16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II 16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II Printed in Germany, PT DC 004 01/07 NL MT11 02 01/07 NL De DULCOMARIN II en de DULCO -Net technologie zorgen

Nadere informatie

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Set voor temperatuurkalibratie

Nadere informatie

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse MODELLEN KS1115 SPECIFICATIES KS1115 Behuizing ABS Gewicht 60 gram Beschermingsklasse IP20 Frequentie 13,56 MHz RF zendkracht 100µW Voltage PoE IEEE802.3af (44-54V DC) Verbruik

Nadere informatie

INSTALLATIE. Elektriciteitsverbruik. Diagram systeeminstallatie. Oververhitting verbinding TITANIUM CEL. AQUASCENIC gesynchroniseerd met FILTRATIE

INSTALLATIE. Elektriciteitsverbruik. Diagram systeeminstallatie. Oververhitting verbinding TITANIUM CEL. AQUASCENIC gesynchroniseerd met FILTRATIE 2 INSTALLATIE Elektriciteitsverbruik HD 1 HD 2 HD HD HD HD 6 Maximale verbruik 180W 228W 600W 1020W 10W 1620W Aanbevolen bescherming 10A 10A 16A 16A 2A 2A Oververhitting verbinding TITANIUM CEL Zorg ervoor

Nadere informatie

21 x 16 / 0,4 m 38 x 28 / 0,3 m (optioneel verkrijgbaar) 11 x 8,5 / 1,2 m (optioneel verkrijgbaar)

21 x 16 / 0,4 m 38 x 28 / 0,3 m (optioneel verkrijgbaar) 11 x 8,5 / 1,2 m (optioneel verkrijgbaar) Warmtebeeldcamera PCE-TC 9 warmtebeeldcamera met autofocus / 384 x 288 pixels / IP 50 behuizing / realtime overdracht van de warmtebeeldcamera naar de PC / digitale camera met 3.0 megapixels / vídeo-uitgang

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE FlexES control. 30 september 2011 versie 2

PRODUCTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE FlexES control. 30 september 2011 versie 2 30 september 2011 versie 2 1 Index Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen............................................ Blz 3 1.2 Niet beschikbaar........................................ Blz 3 Hoofdstuk 2 Opbouw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTR160 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31-(0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave Algemene informatie Veiligheid Toepassingen

Nadere informatie

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F12 FLENSLIFTEN

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F12 FLENSLIFTEN 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F12 FLENSLIFTEN FLENSLIFTEN Pompinstallatie voor toepassing in betonvloer. Flensliften Huidige ontwerptechnieken maken het mogelijk steeds mooiere maar vooral

Nadere informatie

AVID standaanwijzers. Het assortiment. CR standaanwijzer Corrosiebestendige IP68 standaanwijzer voor afsluiters.

AVID standaanwijzers. Het assortiment. CR standaanwijzer Corrosiebestendige IP68 standaanwijzer voor afsluiters. AVID Het assortiment AVID (Automated Valve Interface Devices) standaanwijzers omvat de meest geavanceerde technologie voor het bewaken en sturen van geautomatiseerde kwartslag afsluiters Alle AVID producten

Nadere informatie

Door Beheren Beheersen

Door Beheren Beheersen Door Beheren Beheersen Pagina 1 van 6 Geniet meer van de pracht van uw vijver, zonder er meer tijd aan te behoeven besteden. Een mooie vijver met het helderste water, waarin uw koi zich prima in voelen

Nadere informatie

Nieuwe vacuümtube met drie elementen

Nieuwe vacuümtube met drie elementen De Zonneboiler Nieuwe vacuümtube met drie elementen De vacuümtubes gebruiken een ontwikkelde methode met 12 lagen borosilicaat glas, daarin inbegrepen de graduele verandering van ALN/AIN-SS/CU elementen,

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET. FLOWSIC100 Flare MASSASTROOM-MEETAPPARATEN

ONLINE DATA SHEET. FLOWSIC100 Flare MASSASTROOM-MEETAPPARATEN ONLINE DT SHEET FLOWSI100 Flare MSSSTOOM-MEETPPTEN MSSSTOOM-MEETPPTEN B D E F H I J K L M N O P Q S T US Bestelinformatie Type FLOWSI100 Flare Meer apparaatuitvoeringen en accessoires pplicatievoorbeelden

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Online-datasheet. FW101 Ex STOFMETERS MET STROOILICHT-MEETPRINCIPE

Online-datasheet. FW101 Ex STOFMETERS MET STROOILICHT-MEETPRINCIPE Online-datasheet FW101 Ex A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Type FW101 Ex Artikelnr. Op aanvraag De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Rekenen aan reacties (de mol)

Rekenen aan reacties (de mol) Rekenen aan reacties (de mol) 1. Reactievergelijkingen oefenen: Scheikunde Deze opgaven zijn bedoeld voor diegenen die moeite hebben met rekenen aan reacties 1. Reactievergelijkingen http://www.nassau-sg.nl/scheikunde/tutorials/deeltjes/deeltjes.html

Nadere informatie

Product informatie 3. Technische specificaties 4. Installatie / onderhoud 5. Thermometer BKM waterkoeler 6. Aansluitschema thermometer 7

Product informatie 3. Technische specificaties 4. Installatie / onderhoud 5. Thermometer BKM waterkoeler 6. Aansluitschema thermometer 7 Kombimix KWC-075 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Product informatie 3 Technische specificaties 4 Installatie / onderhoud 5 Thermometer BKM waterkoeler 6 Aansluitschema thermometer 7 Elektrisch schema waterkoeler

Nadere informatie

Sensoren. Serie drukverschiltransmitter. Voor drukmeting- en regeling met EASYLAB en TCU-LON-II. 10/2015 NL/nl K6 2.4 1

Sensoren. Serie drukverschiltransmitter. Voor drukmeting- en regeling met EASYLAB en TCU-LON-II. 10/2015 NL/nl K6 2.4 1 .4 X X testregistrierung Sensoren Serie drukverschiltransmitter Voor drukmeting- en regeling met EASYLAB en TCU- LON-II volgens statisch meetprincipe voor ruimtedrukregeling of kanaaldrukregeling met EASYLAB

Nadere informatie

Winteraanbieding 1. CoxDENS PPs Rookgasafvoersysteem. Actie loopt t/m 28-02-2011, of zolang de voorraad strekt.

Winteraanbieding 1. CoxDENS PPs Rookgasafvoersysteem. Actie loopt t/m 28-02-2011, of zolang de voorraad strekt. of zolang de voorraad strekt. Winteraanbieding 1 CoxDENS PPs Rookgasafvoersysteem CoxDENS is geschikt voor gasgestookte, condenserende toestellen met een rookgastemperatuur tot 120 (temperatuurklasse T120).Dit

Nadere informatie

doseerpompen 2007 11-1

doseerpompen 2007 11-1 doseerpompen PKX-serie Deze serie magneet aangedreven doseerpompen onderscheid zichzelf van de concurrentie, door zijn eenvoudigheid en zijn bedieningsgemak. Deze compacte serie doseerpompen heeft een

Nadere informatie

InClaTec. 2012 Vacuüm platen en toebehoren. KIM Komeetstaal Postbus 51 Fabriekstraat 42 7000 AB Doetinchem 7005 AR Doetinchem

InClaTec. 2012 Vacuüm platen en toebehoren. KIM Komeetstaal Postbus 51 Fabriekstraat 42 7000 AB Doetinchem 7005 AR Doetinchem InClaTec 2 Vacuüm platen en toebehoren KIM Komeetstaal Postbus 5 Fabriekstraat 42 7000 AB Doetinchem 7005 AR Doetinchem Nederland Nederland Tel: (034) 343000 Fax: (034) 33247 info@komeetstaal.nl www.komeetstaal.nl

Nadere informatie

Zehnder ComfoFan Opti-Air Energiebesparende vraaggestuurde woonhuisventilatie

Zehnder ComfoFan Opti-Air Energiebesparende vraaggestuurde woonhuisventilatie Belangrijke kenmerken Hoofdcomponent van het vraaggestuurd ventilatiesysteem C van Zehnder - ComfoFan Opti- Air Intelligente vraagsturing via hygro-presence sensoren en/of CO2-sensoren (i.f.v. gekozen

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters Mfnlsterie van Verkeer ed Waterstaat Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters nr. 723.00.E001 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband tussen specialistische

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie