Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder"

Transcriptie

1 Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder Zelfstandig ondernemerschap / gastouder freelance Een van de laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang is het zelfstandig ondernemerschap van gastouders. De wens van gastouders om een echte baan te hebben en professioneel met de opvang om te gaan is een van de beweegredenen. Veel gastouders vinden het vervelend om alsmaar gezien te worden als gewoon een oppas en iemand die een beetje bijverdiend. De meeste gastouders nemen de opvang zeer serieus en voelen zich sterk verantwoordelijk voor hetgeen zij doen. Middels het zelfstandig ondernemerschap kunnen gastouders zich beter profileren, hebben zij een eigen onderneming in de gastouderopvang en kunnen ze de opvang verder professionaliseren Daarnaast heeft de gastouder fiscale voordelen.. U verricht freelance werkzaamheden In veel opzichten lijkt een gewone of freelance gastouder op een zelfstandig ondernemer. Beide hebben niet de mogelijkheid zich volledig zelfstandig te vestigen middels een vergunning of registratie, moeten kinderen bemiddelt worden via een gastouderbureau en zijn ze gebonden aan allerlei bepalingen onder de Wet Kinderopvang zoals bijvoorbeeld het maximum van 6 (van 0-13jr) kinderen dat tegelijkertijd mag worden opgevangen inclusief de eigen kinderen tot 10jr. Ook praktisch gezien verloopt de opvang van de kinderen op dezelfde manier waarbij gastouderopvang zich kenmerkt dat kinderen worden opgevangen in een gezinssituatie waar boodschappen, de afwas, enz. net zo gewoon zijn als spelen, lezen, eten en slapen. Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt de kosten die u maakt voor deze werkzaamheden aftrekken. Kosten met zowel een zakelijk als een privé-element kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. U hoeft geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit overig werk. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank. Ook een berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel hoort hierbij. Wat zijn de verschillen? Het hebben van een eigen onderneming is voor een aantal gastouders een meerwaarde bij het opvangen van kinderen. Hierdoor kunnen zij zich professioneler opstellen en uitdragen dat gastouderopvang voor hun een serieuze baan is. Maar het 1

2 grootste verschil c.q. voordeel zit hem waarschijnlijk op het financiële en fiscale vlak. Als gewone gastouder heb je naast de standaard heffingskorting recht op extra kortingen. Deze zijn echter beperkt en de gemaakte kosten zijn niet of nauwelijks aftrekbaar. Als zelfstandig ondernemer heb je in ieder geval recht op een zelfstandigen aftrek Verder zijn alle gemaakte kosten aftrekbaar. Dit geldt niet alleen voor speelgoed, eten en drinken maar ook voor gas, water, licht, cursussen, vakliteratuur, enz. Voor welke arbeidsbeloning kunt u kiezen als gastouder? De gastouder ontvangt een beloning voor de opvang. In fiscale zin kan deze beloning drie verschillende vormen aannemen,,te weten: 1. neveninkomsten (geen loondienst); 2. loon uit dienstbetrekking of Regeling dienstverlening 3. winst uit onderneming; 1. Neveninkomsten (geen loondienst) Indien er geen sprake is van loondienst, kan de arbeidsbeloning voor de gastouder als zogenoemde neveninkomst worden aangemerkt. Er wordt dus geen loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen op de beloning ingehouden. De gastouder moet zelf de belasting betalen over deze beloning. De kwalificatie neveninkomsten is van toepassing als de gastouder werkzaam is op grond van de Overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst is goedgekeurd door het Ministerie van Financiën. Ook voor wat betreft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de contracten akkoord. De meeste gastouders komen voor deze vorm in aanmerking. 2. Loon uit dienstbetrekking Hiervan is sprake als de gastouder als werknemer is aan te merken. Om daarvan te kunnen spreken is vereist dat de gastouder in een gezagsverhouding persoonlijk de arbeid tegen betaling moet verrichten. In de praktijk is de voorwaarde gezagsverhouding cruciaal. Deze kan bestaan tussen de gastouder enerzijds en de ouder en/of het gastouderbureau anderzijds. Indien de gastouder meer dan 3 dagen op het vraagouder -adres werkt, spreekt de belastingdienst van een loondienst en zal de vraagouder voor de loonbelasting afdrachten zorg moeten dragen. Regeling dienstverlening De dienstverlener (gastouder in dit geval) die werkt via de Regeling dienstverlening aan huis en moet zelf de aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Er wordt dus geen loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen op de beloning ingehouden. De gastouder moet zelf de belasting betalen over deze beloning. Of de dienstverlener belasting moet betalen en hoeveel, is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. De Regeling dienstverlening aan huis kan alléén toegepast worden als per opdrachtgever (vraagouder) maximaal 3 dagen per week werkzaamheden verricht worden door de dienstverlener (gastouder). Hierbij maakt het niet uit of het 3 dagen van elk 2 uur per dag zijn of bijvoorbeeld 3 dagen van elk 10 uur per dag. 2

3 De dienstverlener (gastouder) heeft in het geval van de Regeling dienstverlening aan huis recht op minimaal het wettelijk minimumloon, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen, vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling bij ziekte gedurende 6 weken (tenminste 70% van het minimumloon). Ongeacht het aantal oppaskindjes. Verricht een gastouder méér dan 3 dagen per week werkzaamheden bij één en dezelfde vraagouder (opdrachtgever) dan wordt het loon uit dienstbetrekking. (Voor meer informatie neem dan contact op met ons op.) 3. Winst uit onderneming; Om de beloning van een gastouder als winst uit onderneming te kunnen aanmerken, is vereist dat de gastouder in fiscale zin een onderneming drijft. Daarvan is sprake als er een organisatie is van arbeid en kapitaal. Criteria ondernemer In de praktijk is het tevens van belang dat men zich naar de buitenwereld toe gedraagt als een ondernemer. Aangezien er in het verleden veel misbruik werd gemaakt van freelance verbanden heeft de belastingdienst een aantal voorwaarden opgesteld waaraan deze groep in ieder geval moet voldoen: Urencriterium of omzetcriterium Meerdere opdrachtgevers (minsten 3) Zelfstandig werven van opdrachtgevers Zelfstandig aangaan van contracten Het houden van een financiële administratie Kamer van Koophandel inschrijving Belastingdienst Urencriterium of omzetcriterium Standaard moeten de ZZP ers/ gastouder voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. D.w.z. dat ze 1225 uur per jaar minstens moeten werken in hun eigen onderneming. Het probleem van gastouders hierbij is dat dit niet of nauwelijks controleerbaar is en daarom wordt het door de belastingdienst ook niet geaccepteerd. Daarom is er in een Besluit (BNB 2003/166) door de staatssecretaris beleid neergelegd met betrekking tot de gastouders. Het urencriterium wordt omgezet in een omzetcriterium. Gastouders worden slechts als zelfstandig ondernemer gezien als ze per jaar minimaal omzet hebben in hun eigen onderneming. Dit komt ongeveer neer op 6 opvangdagen per week. Dit kan zijn 2 dagen 3 kinderen, 3 dagen 2 kinderen, enz. (ZZPer is een Zelfstandigen Zonder Personeel) Meerdere opdrachtgevers Het hebben van meerdere opdrachtgevers is voor gastouders, in tegenstelling tot andere freelancers, over het algemeen geen probleem aangezien iedere ouder tevens opdrachtgever is. Vaak hebben gastouders zelfs 3, 4 of meer ouders waarvoor ze kinderopvang bieden. De belastingdienst geeft hiervoor geen aantallen maar verstandig is te richten op minimaal 3 opdrachtgevers c.q. ouders. Veiligheidshalve is het raadzaam om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen. Middels een VAR verklaring beoordeelt de belastingdienst 3

4 of u daadwerkelijk zelfstandig ondernemer bent. Het betreffende formulier kunt u downloaden op De VAR verklaring betekent voor de opdrachtgever dat de gastouder (zelfstandig ondernemer) zelf zorg draagt voor de afdrachten aan de belastingdienst. Deze VAR verklaring veranderd in 2015 naar BGL (beschikking geen loonheffingen), dit om straks een beter onderscheid te kunnen maken tussen wat als ondernemerschap en wat als een dienstverband moet worden gezien. Dit alles om oneerlijke werkconstructies beter tegen te gaan. Het belangrijke verschil is dat bij een BGL de opdrachtgever een grotere rol gaat spelen in het gehele proces. Net als bij de VAR zal de BLG niet wettelijk verplicht worden gesteld, maar als de potentiele opdrachtgever een verklaring BGL wenst, bepalen straks jullie samen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. De opdrachtgever moet dus in de toekomst actief toetsen of de omstandigheden en voorwaarden van de betreffende opdracht overeenkomen met de BGL verklaring. Is de overeenkomst juist, dan zal de opdrachtgever geen loonheffing hoeven in te houden en te betalen. Zelfstandig werven van opdrachtgevers De belastingdienst hecht in het algemeen bij ZZP ers veel waarde aan het zelfstandig werven van opdrachtgevers. Dit heeft alles te maken met het feit dat bemiddelingsorganisaties vaak verkapte detachering c.q. uitzendbureaus zijn en hiermee allerlei belastingen en premies proberen te ontduiken. Ook gastouders dienen in eerste instantie zelfstandig opdrachtgevers te werven. Dit kan middels een folder, briefjes bij de supermarkt, advertenties, enz. Bij gastouderopvang is het hebben van een gastouderbureau onder de Wet Kinderopvang echter verplicht en moeten ook de ouders en gastouder door het bureau zijn bemiddelt. Aangezien deze twee eisen op gespannen voet met elkaar staan zal de belastingdienst hier soepeler mee omgaan dan in het algemeen. Het is echter wel aan te raden toch wat reclame te maken al is het maar door het hebben van een A4 tje met de basis informatie van de onderneming. Zelfstandig aangaan van contracten Een zelfstandig ondernemer dient zelf contracten aan te gaan met de opdrachtgevers. Gelukkig is dit reeds het geval middels de Overeenkomst van Opdracht. Dit is een overeenkomst tussen de ouder en de gastouder waarin de afspraken staan m.b.t. de opvang. Dat deze wordt opgemaakt door het gastouderbureau is geen probleem evenals de mededeling dat de ouder en gastouder zijn bemiddelt door het gastouderbureau. Belangrijk hierbij is dat geen van de partijen een arbeidsrelatie aangaat maar dat het gaat om het uitvoeren van de opdracht: het opvangen en verzorgen van kinderen. Het voeren van een boekhouding U bent als ondernemer verplicht om een eigen boekhouding te voeren. Daarnaast brengt u maandelijks de opdrachtgevers (ouders) de opvangkosten in rekening middels een genummerde factuur. Dit loopt via tussenkomst van Roodkapje. Het is raadzaam om een zakelijk rekening te openen, zodat uw zakelijke en privé mutaties gescheiden blijven. Dit klinkt erg gecompliceerd maar het is niet meer dan het administreren van de facturen en de rekeningen c.q. bonnetjes: Wat komt er binnen en wat gaat eruit? 4

5 Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven heeft een samenwerking met EasyAccounts Dienstverlening. Tegen een gunstig tarief helpen zij de gastouder bij het voeren van de administratie en belastingaangifte en adviseert en begeleidt gastouders die net zijn gestart als zelfstandig ondernemende gastouder of overwegen om dit te gaan worden. Wilt u meer informatie betreffende zelfstandig ondernemen en de hierbij horende belastinginformatie gastouders 2013 bel dan ons telefoonnr of mail ons Wilt u gastouder worden, meld u dan aan bij of kijk op de website of bel telefoonnr Kamer van Koophandel Als zelfstandig ondernemer kan men zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor dient men te voldoen aan de eerder genoemde criteria maar dient men ook een unieke naam voor de onderneming te hebben. Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel is echter niet verplicht voor een onderneming. Voor gastouders is het echter wel te adviseren omdat dit een pré heeft richting de belastingdienst m.b.t. acceptatie van de zelfstandigheid. Daarnaast kan hiermee inkopen worden gedaan bij de diverse groothandels en kan bijvoorbeeld een domeinnaam worden vastgelegd voor het internet. Voor meer informatie zie ook Belastingdienst Nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zorgt deze automatisch voor de aanmelding bij de belastingdienst. U ontvangt na 6 tot 8 weken een bevestiging met daarop o.a. een BTW nummer. Aangezien d e kinderopvang is vrijgesteld van BTW is dit een formaliteit en hoeft u hier verder niets mee te doen. Voor meer informatie zie ook Een zelfstandig ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de belastingdienst, heeft u na deze periode nog geen gegevens ontvangen van de belastingdienst, meld u dan alsnog u zelf aan bij de belastingdienst. Informatie belastingaftrek 2015 Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is nu niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt bedraagt 50% van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet verrekend worden met ander box 1- inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden gerealiseerd, wordt de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar voort gewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met de winst. 5

6 De startersaftrek Als startende ondernemer heeft u recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek, de zogenoemde startersaftrek van 2.123,00. Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigen- aftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met (startersaftrek). De meewerkaftrek Als uw partner regelmatig meewerkt in uw onderneming, kan de mogelijkheid bestaan dat u gebruik kunt maken van de meewerkaftrek. De voorwaarde hiervoor is dat uw partner niet door u betaald wordt en er moet worden voldaan aan een urencriterium. Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in beslag neemt gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de meewerkaftrek ,25% van de winst % van de winst % van de winst % van de winst MKB-winstvrijstelling De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na toepassing van de ondernemersaftrek. De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Meer belasting informatie voor gastouders 2015 Als u werkzaamheden verricht als gastouder (freelancer) ontvangt u inkomsten, dit noemen wij resultaat uit overige werkzaamheden. Over de inkomsten van freelancer bent u belasting verschuldigd. De gastouder dient zelf zorg te dragen voor het apart zetten van een maandelijks bedrag als reservering voor de aanslag IB in het jaar dat volgt op het lopende jaar. De vergoeding die u ontvangt dient u aan te geven als andere inkomsten uit arbeid ofwel freelance inkomsten in box 1., Heeft u werkzaamheden als zelfstandig ondernemer, u heeft een winst uit onderneming, dan krijgt u van de belastingdienst een uitnodiging om aangifte te doen als ondernemer. Al deze inkomsten vallen onder inkomen werk en woning in box 1. Indien u aan het urencriterium voldoet van 1225 uur op jaarbasis dan heeft u recht op zelfstandige aftrek 7.280,00, Indien van toepassing de startersaftrek van 2.123,- Eventueel de meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling van 14% van de winst na toepassing ondernemersaftrek. 6

7 Een heffingskorting is een korting op de te betalen loon- of inkomstenbelasting. De heffingskorting is overigens nooit meer dan het bedrag van de berekende inkomensbelasting plus de premies volksverzekeringen. De algemene heffingskorting is 2.203,-. U kunt de extra kosten (onkosten zoals maaltijden en km-vergoeding) die u maakt voor de kinderopvang aftrekken van uw inkomsten. Om uw onkosten te berekenen kunt u gebruik maken van ons overzicht aftrekposten. Als gastouder is het noodzakelijk dat u bonnen bewaart waarmee u de kosten, die u gemaakt heeft, kunt aantonen. In het voorbeeld gaan wij uit van een percentage van 12%. Arbeidskorting Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende inkomsten heeft: loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Die inkomsten moeten met tegenwoordige arbeid worden genoten. U bereikt in 2015 nog niet de AOW-leeftijd: Loon lager dan dan en lager dan dan en lager dan ,810% X arbeidsinkomen ,679% X (arbeidsinkomen U bereikt in 2015 de AOW leeftijd: Loon lager dan dan en lager dan dan en lager dan ,922% X arbeidsinkomen ,028% X (arbeidsinkomen dan tot arbeidinkomen dan tot ,038% x(arbeidsinkome ) dan dan Inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICK) is voor minstverdienende partner (vaak de gastouder zelf) en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Het basisbedrag van deze heffingskorting is C 1.033,-,waar u recht op heeft als u met werken een inkomen van tenminste C 4.857,- verdient. Voor elke euro die u meer verdient dan C 4.857,- loopt de ICK met 4% op tot maximaal C 2.152,-. Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een inkomen uit werk van circa C ,-. Verdient u minder dan C 4.857,-? Dan heeft u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, tenzij u als zelfstandig ondernemer recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Een zelfstandige (met een kind jonger dan 12 jaar) heeft ook bij een belastbare winst die lager is dan C 4.857,- recht op een korting van C 1.033,-. 7

8 Alleenstaande ouderkorting De alleenstaande ouderkorting is met ingang van dit jaar gestopt en zit nu in het kindgebondenbudget, Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen hoe dit voor u in elkaar zit. De nieuwe regeling kan zowel beter als slechter uitpakken, dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Ouderenkorting U heeft recht op de ouderenkorting als u in het aangiftejaar de AOW-leeftijd bereikt en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan C ,-. De ouderenkorting bedraagt dit jaar C 1.032,-. Bij een inkomen boven C ,- bedraagt de korting slechts C 152,-.U heeft verder recht op de alleenstaande ouderenkorting als u een AOW-uitkering voor alleenstaanden krijgt. De alleenstaande ouderenkorting bedraagt C 433,-. Zorgverzekeringswet Als,freelancer en ondernemer betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het percentage voor 2015 is 4,85% (was 5,4% in 2014) de inkomensgrens gaat omhoog naar ,- ( ,-) Uitbreiding vrijwillige voorzetting pensioenregeling Als u als werknemer heeft gewerkt en u begint daarna een eigen bedrijf, kon u 3 jaar lang uw pensioenregeling vrijwillig voortzetten. Nu kunt u 10 jaar lang bij uw oude pensioenfonds pensioen blijven opbouwen. Dit is vooral belangrijk voor u als startende ondernemer. U kunt hierdoor wel minder toevoegen aan uw fiscale oudedagsreserve (FOR). De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8% van de winst, een maximum van De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar. Onderstaand enkele voorbeelden wat een gastouder per maand netto kan verdienen, In onderstaande berekeningen is geen rekening gehouden met bijv. de oudedags reserve, of ouderenkorting, inkomstenafhankelijke korting, dit is per aangifte verschillend en afhankelijk van de situatie. 8

9 Voorbeeld berekeningen 2015: inkomen als freelancer jonger dan AOW leeftijd. opvang voor 2 kinderen 18 uur per week bij gastouder in huis bruto jaarinkomen aftrek onkosten Inkomen 8.640, , ,20 belasting 1e schijf tot ,50% over 7603,20 ZVW premie (zorgverzekeringswet) 4,85% over 7603,20 algemene heffingskorting algemene arbeidskorting te betalen loonheffing+zvw aan de belastingdienst 2.775,17 368, ,00-137,61 803,32 803,00 Berekening netto per maand na aftrek belasting inkomen na aftrek belasting te betalen belasting jaarinkomen netto per maand 7.603,00-803, ,00 566,58 9

10 inkomen jonger dan AOW leeftijd opvang voor 3 kinderen, 2 dagen per week in het huis van de ouders bruto jaarinkomen ,00 aftrek onkosten ,80 Inkomen ,20 belasting 1e schijf tot ,50% over ,20 ZVW premie (zorgverzekeringswet) 4,85% over 11827,20 algemene heffingskorting algemene arbeidskorting te betalen loonheffing aan de belastingdienst 4.316,93 573, ,00-0, , ,00 Berekening netto per maand na aftrek belasting inkomen na aftrek belasting te betalen belasting jaarinkomen netto per maand , , ,00 761,58 10

11 eigen onderneming opvang voor 3 kinderen, 2,5 dag per week bij gastouder in huis bruto jaarinkomen aftrek onkosten Inkomen (winst uit onderneming) Zelfstandigenaftrek Startersaftrek alleen de eerste 3 jaar MKB winst vrijstelling 14% v Belastbare winst , , , , , ,00-879, ,00 (berekening belasting) belasting 1e schijf tot ,50% over 5399 Algemene heffingskorting Arbeidskorting Inkomsten belasting ZVW premie (zorgverzekeringswet) 4,85% over 5399,00 te betalen belasting te betalen ZWV premie 1.970, ,64 0,00 0,00 261,85 0,00 262,00 Berekening netto per maand na aftrek belasting Inkomen te betalen belasting Jaarinkomen netto per maand ,60-261, , ,05 Urenstaat bijhouden De ouder moet voor haar belastingaangifte of voor haar werkgever kunnen aantonen hoeveel uren de kinderen zijn opgevangen en hoeveel daarvoor betaald is. Hiervoor worden maandstaten ingevuld of rekeningen opgemaakt die door ouders en gastouder worden ondertekend. 10

12 De volgende kosten zijn aftrekbaar van de belastingen: Gemaakte onkosten worden afgetrokken van het inkomen en hierover hoeft de gastouder dus geen belasting te betalen. Onderstaand enkele voorbeelden; Opleidingskosten Cursus Eerste Hulp aan kinderen Bijdrage aan themabijeenkomst Kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag Lunchkosten van de gastkinderen (per gastkind een bedrag van 2 euro per dag en maximaal 16 euro per maand) Speel- en knutselmaterialen EHBO-doos Literatuur (boek/tijdschrift/cursus) over opvoeding Was kosten: de kosten voor het wassen van extra handdoeken, kleding, linnengoed, etc kunnen voor 17 euro per maand worden afgetrokken. Materiaal: handdoeken, reservekleding voor het kind, speelgoed, ledikant, linnengoed, box, flessenwarmer, veiligheidsvoorzieningen zoals een traphekje, etc. Vervoerskosten ( 0,19 per km) Contributies en abonnementen voor het gastkind Schoonmaakkosten: 12,50 euro per maand Investeringen/afschrijvingen: dit zijn uitgaven voor materiaal dat langer dan 1 jaar meegaat en meer dan 450 euro kost. Denk bijvoorbeeld aan een fiets, computer of kinderwagen (geldt niet indien ook prive wordt gebruikt voor eigen kinderen). De kosten voor deze aankopen moeten over vijf jaar worden verdeeld. Wanneer dit materiaal weer wordt verkocht of ingeruild, moet dat bedrag ook worden meegerekend met de inkomsten. Zakelijke kosten: telefoonkosten, verzekeringen, bankkosten, cursussen, administratiekosten etc. Regels - Kindermeubilair of speelgoed zijn alleen af te trekken van de belastingen, wanneer deze spullen niet ook voor eigen gebruik zijn aangeschaft. - Wanneer er meer kinderen worden opgevangen, kunnen de kosten niet zonder meer per kind worden berekend. Let op: Om aan te kunnen tonen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt, is het belangrijk om van alle uitgaven de betalingsbonnen te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk vragen naar een bewijs voor de aftrekkosten. In sommige gevallen mag je ook kosten voor huisvesting aftrekken, maar dit ligt wel wat ingewikkelder. 12

13 1. Inrichtingskosten zoals kindermeubilair en speelgoed mogen dus wel worden afgetrokken, maar inrichtingskosten die niet puur voor het kind zijn bedoeld (overig meubilair, vloerbedekking, wandversiering etc.) kunnen niet worden afgetrokken. 2. Kosten voor huur, energie (gas, water en licht) en verzekeringen kunnen ook niet worden afgetrokken. Maar daar wordt een uitzondering op gemaakt: wanneer de opvang plaatsvindt in een zelfstandig gedeelte van de woning (een ruimte met een eigen ingang of eigen sanitair) zijn al deze kosten wel aftrekbaar. Het gaat dan eigenlijk om een denkbeeldige verhuur van een deel van de eigen woning. Maar wanneer je hiervoor kiest, zijn er ook andere fiscale gevolgen. Neem daarom altijd contact op met een belastingadviseur. Formeel zijn de bovenstaande kosten (nog) niet door de belastingdienst erkend, oftewel er zijn nog geen vaste richtlijnen voor de aftrekposten voor een gastouder. Wilt u gastouder worden, meldt u dan aan bij of kijk op de website of bel telefoonnr Voor gastouders die zelfstandig ondernemer willen worden, hebben wij meer informatie beschikbaar. U kunt contact opnemen met telefoonnr N.B. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Belastinginformatie versie 2015 EasyAccounts Dienstverlening 13

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er pagina 1 van 7 Advieswijzer Werken als zzp'er Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9 WERKLOOS WERKEN Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De WW 4 Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? 4 Hoe lang duurt de WW-uitkering? 4 Hoe hoog is de WW-uitkering? 5 Speciale regelingen voor oudere

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014

Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014 Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014 Ik ben kunstenaar en ik doe aangifte voor de inkomstenbelasting 2014 Deze Handleiding is een aanvulling, speciaal voor kunstenaars,

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Info voor gastouders over aftrekbare kosten in 2014

Info voor gastouders over aftrekbare kosten in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over aftrekbare kosten in 2014 Inleiding Uw verdiensten als freelance gastouder vallen onder de zogenaamde inkomsten uit overige werkzaamheden. We hebben

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie