Technische Omschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 28 september woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen 3 Bouwbesluit 4 Bouwtijd / Oplevering(volgorde) 4 Energie Prestatienorm 4 Energielabel 4 Fabricaten 4 Technische omschrijving 5 Peil van de woning 5 Grondwerk 5 Rioleringswerken 5 Drainage 5 Terreininrichting 5 Funderingen 5 Vloeren 6 Buitengevels 6 Daken 6 Kozijnen, ramen en deuren 7 Beglazing 8 Binnenwanden 8 Vloer-, wand- en plafondafwerking 8 Metaalwerken 8 Trappen 8 Overige voorzieningen 9 Schilder- en tegelwerk 9 Keukeninrichting 9 Waterinstallatie 10 Elektrische installatie 10 Verwarmingsinstallatie 11 Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/rookkanalen 11 Telecommunicatievoorzieningen en beveiliging 12 Aansluitkosten gas-, water- en elektrainstallatie 12 Sanitairspecificatie 13 Begane grond 13 1 e verdieping 13 Staat van afwerking per ruimte 14 Begane grond 14 1 e Verdieping 15 Kleurenstaat 16 Exterieur 16 Interieur 16 Terrein september 2013 Pagina 2 van 16

3 Inleiding In deze Technische Omschrijving vindt u naast algemene informatie, informatie over de gekozen materialen en installaties. De woningen in het project 25 woningen Chrysantentuin worden gebouwd volgens de laatste richtlijnen en bepalingen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld. Dit levert u niet alleen een woning op die voldoet aan de laatste eisen, maar ook een woning waarin u zich comfortabel en veilig thuis zult voelen. Door het gebruik van voldoende isolatie en energiezuinige en besparende installaties zult u niet alleen in een comfortabele woning wonen, maar zult u ook lage energiekosten hebben. Dit alles zal het woongenot alleen nog maar versterken. Algemene informatie Garantie- en waarborgregeling Onderstaande bepaling geldt voor alle woningen in het project 25 woningen Chrysantentuin. Op de woningen is de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 van toepassing. De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling biedt een koper een tweetal waarborgen. De twee waarborgen zijn de volgende. Allereerst de insolventiewaarborg. Indien de ondernemer tijdens de bouw van de woning onverhoopt failliet gaat, zorgt Woningborg, binnen de in de regeling omschreven grenzen, voor afbouw van de woning. De tweede waarborg betreft de gebrekenwaarborg. Na oplevering garandeert de ondernemer gedurende een aantal jaren de bouwkundige kwaliteit van de woning. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de ondernemer. Doet zich binnen de in de Garantie- en waarborgregeling gestelde garantietermijnen een klacht voor aan de woning waarmee niet voldaan wordt aan de in de regeling genoemde technische normen en wil of kan de ondernemer de klacht niet (meer) herstellen, dan zorgt Woningborg voor herstel van de klacht. Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van Woningborg N.V. kunt u terugvinden op Voorrang Woningborg-bepalingen Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de inhoud van de Woningborg Garantieen waarborgregeling geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010, is bindend. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg N.V.. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg N.V.. Bij tegenstrijdigheden tussen de technische omschrijving en de verkooptekeningen, prevaleert de technische omschrijving. Wijzigingen Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. De bouw geschiedt overeenkomstig de bijgevoegde verkooptekening en beschrijvingen, behoudens geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve afwijkingen en eventuele van overheidswege verlangde wijzigingen. Eveneens behoudt de ondernemer zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen. De maten op de tekening zijn circa. Wanneer het perceel grond groter of kleiner wordt dan in de koop- /aannemingsovereenkomst staat vermeld, bestaat er geen recht op verrekening. De situatie op de verkooptekening is globaal. De exacte situering is gedeponeerd bij de projectnotaris. De op tekening aangegeven apparatuur dient alleen ter oriëntatie en is voorzover niet 28 september 2013 Pagina 3 van 16

4 uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen. Hoewel de artist impressions zo exact mogelijk is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Bouwbesluit In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992, worden benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen woonkamer, slaapkamer, entreehal e.d. worden in het Bouwbesluit niet meer gehanteerd. In het bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsruimte, verkeersruimte e.d. In de Garantie- en waarborgregeling 2010 wordt uitgegaan van de terminologie gebruikt in het bouwbesluit. Gewoonlijk bekend als: Benaming volgens Bouwbesluit: Woonkamer, keuken, slaapkamer Verblijfsruimte (VBR) Entree, hal, overloop Verkeersruimte (VKR) Berging Bergruimte (BR) Toilet of wc Toiletruimte (TR) Badkamer, douche Badruimte (BDR) Zolder, kasten Onbenoemde ruimte (OBR) Bouwtijd / Oplevering(volgorde) Naast dat er woningen gebouwd worden, zal ook de openbare ruimte aangelegd worden. Deze omvat onder andere de wegen, trottoirs, bestratingen, openbare groenvoorzieningen, bomen, beschoeiingen e.d.. Bij zo n omvangrijk plan kan niet alles tegelijk klaar zijn en logischerwijs loopt de oplevering van de openbare ruimte achter op de bouwtijd van de woningen. Het spreekt voor zich dat het op dit moment nog niet mogelijk is om harde opleveringsdata te geven. Middels nieuwsbrieven zullen de toekomstige bewoners op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het totale bouwplan, de voortgang van het project en de uiteindelijke definitieve datum van de oplevering. Het kan zijn dat het bouwproces wellicht niet altijd continue zal verlopen. De verkrijger kan derhalve geen rechten ontlenen aan een voorgenomen opleveringsvolgorde. Energie Prestatienorm In de woningen zijn energiebesparende voorzieningen getroffen uit oogpunt van milieutechnische duurzaamheid, zoals onder andere wand-, dak- en vloerisolatie, vloerverwarming, kozijnen met HR++ beglazing en een mechanisch ventilatiesysteem. De energieprestatienormering is het instrument om energiezuigheid te toetsen. De energieprestatie-eis voor de woningen in het project 25 woningen Chrysantentuin voldoet aan een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 gesteld in het Bouwbesluit ten tijde van de aanvraag bouwvergunning. De berekening is als onderdeel van de bouwaanvraag ingediend en overeenkomstig opgenomen in de vergunning. Energielabel Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen bij transactie een energielabel te overleggen. Met het energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie. Gebouwen jonger dan tien jaar en huizen die na 2002 een energieprestatieadvies (EPA) hebben gekregen zijn vrijgesteld van de verplichting. De gebouweigenaar hoeft niet in alle gevallen een energielabel te laten opstellen. Hij kan namelijk volstaan met de berekening van de EPC die is gemaakt voor de bouwaanvraag. Fabricaten Als in deze technische omschrijving fabricaten of merken bij naam worden genoemd, mogen eveneens fabricaten of merken worden gebruikt die minstens gelijkwaardig zijn. 28 september 2013 Pagina 4 van 16

5 Technische omschrijving Peil van de woning Het peil P waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de dekvloer van de begane grondvloer. De juiste maat ten opzichte van het straatpeil wordt bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Zoetermeer. Grondwerk Ten behoeve van funderingen, leidingen, bestratingen e.d. worden de nodige grondwerken uitgevoerd. Na het aanbrengen hiervan worden alle ontgravingen weer aangevuld tot de vereiste hoogte met de uitgekomen grond. De grond rondom de woning wordt vrij van afval en puin opgeleverd. Als bodemafsluiting in de inspectieruimte onder de begane grondvloer wordt circa 100 mm zand toegepast. Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop-/ aanneemsom begrepen. Er wordt een zogenaamd gescheiden rioleringssysteem voor vuilwater en regenwater toegepast. De riolering en de hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof buizen. Het systeem is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en wordt belucht via een ontspanningsleiding, die bovendaks uitmondt. De riolering van de achterpaden wordt uitgevoerd in kunststof buizen en voorzien van de benodigde straatkolken en de benodigde ontstoppingsstukken. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 C hittebestendig is en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Drainage Onder het woningblok komen een drainageleiding. Terreininrichting Erfafscheidingen De erfgrens van de kavels wordt aangegeven door middel van perkoenpalen op de hoekpunten van de percelen. Aan de voorzijde van de woningen in blok 3 wordt op de erfgrens met het openbare gebied een enkele rij haagbeuk aangebracht, zoals aangegeven op de situatietekening. Aan de zijkant van bouwnummers 1, 11, 12, 18, 19 en 25 en aan de achterkant van blok 3 wordt op de erfgrens met het openbare gebied een pergola bestaande uit hardhouten kolommen van circa 1,8 meter hoog met dwarsliggers, matafrastering van circa 1,4 meter hoog en hedera beplanting aangebracht, zoals aangegeven op de situatietekening. Bestratingen Van gladde grijze betontegels, afmeting 300 mm x 300 mm: - Woningtoegangspad vanaf erfgrens naar voordeur bij blok 3; - Terras in de achtertuin, afmeting circa 2,1 x 4,5 meter; - Achterpad t.b.v. ontsluiting achtertuin (m.u.v. bouwnummers 12 en 19) Voorzieningen buiten de woningen, zoals groenvoorzieningen, bestratingen, erfafscheidingen, enzovoorts vallen niet onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling Funderingen De woningen en bergingen worden gefundeerd op prefab betonnen heipalen van vereiste lengte en zwaarte, volgens opgave constructeur. Over de betonnen heipalen wordt bij de 28 september 2013 Pagina 5 van 16

6 woningen een raster van prefab betonnen funderingsbalken aangebracht en bij de bergingen een betonnen vloerplaat. Vloeren De begane grondvloer (isolatiewaarde Rc 5,0 m 2 K/W) van de woningen wordt uitgevoerd in een geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een prefab betonnen systeemvloer. Voor de toegang tot de inspectieruimte onder de begane grondvloer wordt in de hal nabij de voordeur een kierdicht geïsoleerd vloerluik aangebracht, voorzien van een luikoog. Buitengevels Baksteen metselwerk Het buitengevelmetselwerk wordt uitgevoerd in schoon metselwerk. In het buitengevelmetselwerk wordt een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering. Tevens worden, ter voorkoming van scheurvorming door zettingen, knip- en / of dilatatievoegen aangebracht conform advies van de baksteenleverancier en de constructeur. Voor ventilatie van de inspectieruimte onder de begane grondvloer van de woning worden de benodigde vloerventilatie roosters in de gevels aangebracht. Het voegwerk wordt als doorgestreken voeg, iets verdiept en in de kleur grijs, uitgevoerd. De kaders rondom de buitengevelkozijnen worden uitgevoerd in staand metselwerk en rollaag en terugliggend ten opzichte van het gevelvlak. Het gevelpenant naast het voordeurkozijn wordt voorzien van keimwerk. Prefab beton De woningscheidende wanden op de begane grond en 1 e verdieping worden in prefab beton, dik 120 mm, en als ankerloze spouwmuren (behoudens eventueel constructief noodzakelijke ankers/ koppelstaven ter plaatse van de verdiepingsvloeren) uitgevoerd. De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel op de begane grond en 1 e verdieping worden uitgevoerd in prefab beton, dik 100 mm. Isolatie Voor de isolatie van de gevels worden isolatieplaten van voldoende dikte toegepast. Lateien/geveldragers Ten behoeve van de opvang van gevelmetselwerk boven de kozijnen en overige openingen worden waar nodig stalen lateien en geveldragers toegepast. De stalen lateien en geveldragers zijn in kleur conform kleurenstaat. Waterslagen Onder de gevelkozijnen, voor zover deze niet op het maaiveld eindigen of zich in een dakvlak bevinden, worden aan de buitenzijde aluminium waterslagen aangebracht ten behoeve van de afwatering. Prefab kantplank De gevelkozijnen die aansluiten op het maaiveld worden aan de onderzijde voorzien van geïsoleerde kantplanken. Daken Schuine daken De schuine daken van de woningen (uitwendige scheidingsconstructie, Rc > 5,0 m 2 K/W) worden uitgevoerd met geïsoleerde houten prefab dakelementen en gedekt met 28 september 2013 Pagina 6 van 16

7 luchtzuiverende ClimaLife beton dakpannen. Dit zijn dakpannen die NOx (stikstofoxide) van uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoestellen zuiveren en omzetten in niet-schadelijke stoffen zoals NO3 (nitraatmoleculen). De binnenzijde van de dakelementen is voorzien van watervast verlijmd houtspaanplaat, fabrieksmatig éénmaal behandeld met grondverf en dekkend gesausd. Platte daken De platte daken van de bergingen worden uitgevoerd in een houtenbalklaag afgewerkt met houten underlaymentplaat, bitumineuze dakbedekking en aan de bovenzijde voorzien van een mos-sedum dak. Dakramen Aan de achtergevel worden in het schuine dakvlak twee houten dakramen (tuimelvensters), buitenwerkse afmeting (bxh) circa 940 x 1400 mm, geplaatst. De dakramen zijn met de hand te bedienen en aan de binnenzijde voorzien van een kunststof afwerking in de kleur wit. Optioneel zijn er diverse mogelijkheden toe te voegen, zoals zonwering of elektrische bediening. Goten en hemelwaterafvoeren De afwatering van de schuine daken verloopt via aluminium dakgoten en pvc hemelwaterafvoeren aan de voor-, achtergevel. De afwatering van de platte daken verloopt via afschot, uitmondend in pvc hemelwaterafvoeren of spuwers. Kozijnen, ramen en deuren Buiten Alle gevelkozijnen, -ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof. De bewegende delen in de gevelkozijnen worden voorzien van dubbele kier- of kaderdichting en een meerpuntssluiting. De voordeur wordt uitgevoerd met glasopeningen en voorzien van een veiligheidsslot, deurgreep/-kruk en briefplaat. De bergingsdeur wordt uitgevoerd met glasopening en een dichtpaneel en voorzien van een veiligheidsslot en deurgreep/-kruk. Binnen De binnendeurkozijnen op de begane grond worden uitgevoerd in plaatstaal met bovenlicht, tussendorpel en bovenregel. Op de verdieping worden de binnendeurkozijnen uitgevoerd in plaatstaal zonder bovenlicht. In de bovenlichten van de binnendeurkozijnen wordt blank floatglas aangebracht met uitzondering van het binnendeurkozijnen van de meterkast. Deze worden voorzien van een dicht paneel. De binnendeuren worden uitgevoerd in vlakke opdekdeuren zonder glasopeningen en worden fabrieksmatig afgelakt in een witte kleur en voorzien van hang- en sluitwerk. Hang- en sluitwerk Alle buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten met meerpuntssluitingen. Alle gevelkozijnen, ramen en buitendeuren met bijbehorend hang- en sluitwerk worden conform de huidige eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw (handboek 2011) uitgevoerd. De binnendeuren, voor zover niet anders aangegeven, worden voorzien van zogenaamde loopsloten. De deuren van toilet- en bad-/doucheruimten worden voorzien van een vrij- en bezetslot. De deuren van de meterkast en de trapkast worden voorzien van een kastslot. 28 september 2013 Pagina 7 van 16

8 Beglazing Op grond van voorschriften en uit oogpunt van energiezuinigheid in het bouwbesluit, wordt de beglazing in gevelkozijnen, -ramen en -deuren uitgevoerd in HR++ isolerende dubbele beglazing. Binnenwanden De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken met een dikte van 70 mm en/of 100 mm en aangesloten tegen wand en plafond volgens voorschriften van de fabrikant. In de meterruimte wordt tegen de achterwand plaatmateriaal op houten regels aangebracht. Vloer-, wand- en plafondafwerking Voor de afwerking van de vloeren, wanden en plafonds wordt verwezen naar de staat van afwerking. Waar nodig worden, voor zover niet anders aangegeven, wand-, plafond- en kozijnaansluitingen met houten latten en/ of plaatmateriaal afgetimmerd. Vloerafwerking De dekvloer op de begane grond wordt uitgevoerd in anhydriet gietvloer met een dikte van circa 70 mm. Op de verdieping wordt de dekvloer uitgevoerd in anhydriet gietvloer met een dikte van circa 50 mm. In de dekvloeren worden kunststof verdeelleidingen opgenomen ten behoeve van de vloerverwarming (begane grond) en de convectoren (verdieping). De in het zicht blijvende vloerranden bij trapgaten worden betimmerd met plaatmateriaal. Wandafwerking Alle wanden in de woning, voor zover niet afgewerkt en met uitzondering van toilet, badkamer en meterkast, worden behangklaar opgeleverd. Dit wil zeggen dat de grote oneffenheden in de prefab beton wanden en gipswanden zijn gedicht met gipsmortel en dat de wanden geschikt zijn om te behangen. Afhankelijk van de keuze van afwerking kunnen er bepaalde voorbereidende maatregelen nodig zijn. In de woningscheidende wanden en binnenspouwbladen blijven naden, ter plaatse waar wandelementen op elkaar aansluiten, zichtbaar. Plafondafwerking Met uitzondering van de schuine kappen worden de plafonds, daar waar omschreven in de staat van afwerking, voorzien van wit spuitwerk. In de plafonds blijven de vellingkanten, de zogeheten v-naden, ter plaatse van de verdieping vloerelement-langsnaden zichtbaar. Metaalwerken Conservering van het toe te passen staal geschiedt conform de eisen van de afdeling Bouwen Woningtoezicht. De omranding van het inspectieluik in de hal op de begane grond wordt uitgevoerd in verzinkt staal. Ter plaatse van de trapgaten wordt, ten behoeve van de ondersteuning van de verdiepingsvloer, een stalen raveelijzer aangebracht. Trappen Voor de toegang naar de verdieping wordt een vurenhouten trap geplaatst, model volgens tekening. De trap wordt langs de muurzijde voorzien van een houten leuning en op de verdieping ter plaatse van het trapgat voorzien van traphekken. De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als open trap. 28 september 2013 Pagina 8 van 16

9 Overige voorzieningen Vensterbanken en dorpels Onder de gevelkozijnen met een steenachtige borstwering worden aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken geplaatst. Onder de binnendeuren van de badkamer en toilet en onder de buitendeuren worden kunststenen dorpels aangebracht. Huisnummerbordje Een standaard aluminium huisnummerbordje wordt gemonteerd aan de buitenzijde naast de voordeur. Schilder- en tegelwerk Schilderwerk Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd met een watergedragen verfsysteem. De trapbomen, traphekken en trapspillen worden, met uitzondering van de uit het zicht blijvende delen, dekkend geschilderd. Het overige houtwerk van de trappen wordt fabrieksmatig éénmaal behandeld met grondverf. De muurleuningen worden transparant afgelakt. Het eventueel in het zicht blijvend leidingwerk van de water-, verwarming- en ventilatie installatie wordt niet geschilderd. Tegelwerk De volgende wanden worden betegeld met wandtegels, standaard tegelafmeting 200 x 250 mm: - de wanden van het toilet tot circa 1,2 m + vloer, hierboven spuitwerk; - de wanden van de badkamer tot circa 2,10 m + vloer, hierboven spuitwerk; De volgende vloeren worden betegeld met vloertegels, standaard tegelafmeting 200 x 200 mm: - de vloer van het toilet; - de vloer van de badkamer, m.u.v. de douchehoek waar vloertegels 150 x 150 mm worden toegepast. De standaard tegels zijn er in verschillende kleuren. De inwendige hoeken en overige aansluitingen, in de badkamer en het toilet, van wand- en vloertegels worden van elastisch blijvende kit voorzien. Keukeninrichting In de woning zal geen keukeninrichting worden geleverd, zodat de keuken inclusief keukentegels geheel naar eigen inzicht kan worden ingedeeld. De aangegeven keukenindeling dient slechts als aanduiding van de standaard opstelplaats. De volgende aansluitpunten zullen worden aangebracht (wijzigingen hierin kunnen via de koperskeuzelijst vóór oplevering worden gerealiseerd): - loze leiding voor elektrisch koken; - loze leiding voor een close in boiler; - enkele wandcontactdoos t.b.v. een koelkast; - enkele wandcontactdoos t.b.v. een vaatwasmachine; - enkele wandcontactdoos t.b.v. een afzuigkap; - twee dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht conform de verkooptekeningen; - afgedopte gasaansluiting ten behoeve van een kooktoestel; - afgedopte warm- en koudwaterleiding; - afgedopte koudwaterleiding t.b.v. een vaatwasmachine 28 september 2013 Pagina 9 van 16

10 Het standaard leidingwerk wordt afgedopt aangebracht op de plaatsen zoals aangegeven op de verkooptekening. De keukeninrichting valt niet onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling Waterinstallatie Het leidingwerk in de woningen wordt gemonteerd volgens de huidige eisen en normen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De volgende tappunten worden aangesloten op de koudwaterleiding: - toiletreservoir en fonteinkraan in de toiletruimte op begane grond; - spoelopstelling in de keuken (afgedopte leiding); - vaatwasser in de keuken (afgedopte leiding); - douche- en wastafelmengkraan in de badkamer; - toiletreservoir in de badkamer; - wasmachineaansluiting in de technische ruimte; - buitenkraan aan de achtergevel (vorstvrij). De warmwaterleiding wordt aangesloten op de volgende tappunten: - spoelopstelling in de keuken (afgedopte leiding); - douche- en wastafelmengkranen in de badkamer. Elektrische installatie De lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige aansluitpunten worden aangelegd volgens de eisen van het bouwbesluit en NEN De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte, verdeelt over de benodigde groepen naar de diverse aansluitpunten volgens het centraaldozensysteem. Voor de diverse aansluitpunten per ruimte wordt verwezen naar de tekeningen. De kunststof leidingen worden weggewerkt in wanden en vloeren, behoudens in de meterkast en op het schuine dak, waar de leidingen in het zicht worden gemonteerd. Wandcontactdozen, schakelaars e.d. worden uitgevoerd in standaard wit kunststof, model inbouw verticaal. Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaarde. In het algemeen wordt voor elektramateriaal de volgende hoogten aangehouden: - schakelaars en combinatieschakelaars/wandcontactdozen circa 1050 mm plus vloer; - schakelaars ter plaatse van de trapopgang circa 1250 mm plus vloer; - wandcontactdozen in de verblijfsruimten op circa 300 mm plus vloer; - wandcontactdozen ter plaatse van de keukenopstelling op circa 1250 mm plus vloer; - opbouwschakelaars/ wandcontactdozen in de meterkasten en de bergingen op circa 1050 mm plus vloer; - cai- en telefoonaansluitingen op circa 300 mm plus vloer. - wandlichtpunten op de begane grond en 1 e verdieping op circa 2600 mm plus vloer. Een buitenlamp wordt aangebracht: - ter plaatse van de voorgevel; - ter plaatse van de achtergevel/berging; - ter plaatse van de vrijstaande berging bij bouwnummers 01, 12 en 19. De woning is voorzien van een belinstallatie (zwakstroom) bestaande uit een beldrukker naast de voordeur en een schel op de meterkast. De plafond- en wanddozen voor lichtaansluitpunten worden voorzien van dekplaat met lamphaak en afgewerkt met kroonsteentjes. De situering van de elektrapunten op de tekening is indicatief, afwijkingen zijn mogelijk. 28 september 2013 Pagina 10 van 16

11 PV-cellen Om aan de gestelde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 te voldoen, zoals gesteld in het bouwbesluit, worden er op het dak van de onderstaande woningen polykristalijne zonnepanelen aangebracht. De zonnepanelen worden middens een omvormer aangesloten op het elektranet in de technische ruimte op de 1 e verdieping. Bouwnummers 01, 11, 12, 18, 19 en 25: circa 3 m2 Verwarmingsinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de garantienormen en de uitgave van ISSO-51 (welke ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning van kracht is). In de woning wordt in de technische ruimte op de 1 e verdieping een gaswandketel (Intergas Kombi Kompakt HR eco CW 5) aangebracht. De woning wordt op de begane grond verwarmd door middel van vloerverwarming, m.u.v. de meterkast en een zone van circa 60 cm vanaf de wand gemeten ter plaatse van de gestippelde keuken opstelplaats in de keuken. Op de 1e verdieping wordt de woning verwarmd door middel van convectoren. De temperatuurregeling voor de vloerverwarming op de begane grond vindt plaats door middel van een ruimtethermostaat in de woonkamer. Slaapkamer 1 op de begane grond en de entree kunnen afzonderlijk geregeld worden middels een ruimtethermostaat. Op de verdieping kan de temperatuur geregeld worden middels thermostatische kranen op de convectoren. De verdeler ten behoeve van de vloerverwarming op de begane grond wordt geplaatst onder de trap en voorzien van fabrieksmatig gelakte metalen omkasting. Op de verdieping wordt de verdeler geplaatst in de technische ruimte. Bij gelijktijdige verwarming met een buitentemperatuur van -10 C en een windsnelheid van 5 m/sec., kunnen de volgende temperaturen behaald en behouden worden conform Woningborg: woonkamer/ keuken (verblijfsruimte) 20 C hal/overloop (verkeersruimte) 15 C badkamer (badruimte) 22 C slaapkamers (verblijfsruimte) 20 C De afmeting en situering van de convectoren en verdelers, zoals aangegeven op de tekening, alsmede het aantal groepen vloerverwarming zijn indicatief en afhankelijk van de definitieve berekening door de installateur, afwijkingen zijn mogelijk. Gasinstallatie Vanaf de gasmeter in de meterkast worden gasleidingen aangelegd naar de volgende voorzieningen: - kookopstelling in de keuken (afgedopte leiding); - individueel gasgestookte centraleverwarmingsinstallatie. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/rookkanalen De woning wordt voorzien van het Duco CO 2 System. Dit is een vraaggestuurde natuurlijk ventilatiesysteem met natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende roosters in de gevel en via een centrale, mechanische afvoer van vervuilde lucht via de DucoBox. De luchtafvoer vindt plaats in de keuken, de toiletruimten, de badkamer en de technische ruimte op de verdieping (i.v.m. de opstelplaats van de wasmachine). 28 september 2013 Pagina 11 van 16

12 De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van CO 2 -meting in de woonkamer. De communicatie van het systeem verloopt draadloos via radiofrequentie (RF). Binnen het systeem is er optioneel- de mogelijkheid om een extra bediening toe te voegen. Die wordt in de badkamer geïnstalleerd en geeft de bewoner de mogelijkheid om handmatig de DucoBox aan te sturen. De luchtkanalen worden ingestort in vloeren en geplaatst in schachten, behoudens in de technische ruimte op de verdieping waar kanalen in het zicht worden aangebracht. Telecommunicatievoorzieningen en beveiliging In de woonkamer worden bedrade aansluitpunten voor telefoon en CAI aangelegd, in slaapkamer 1 zijn deze onbedraad. De aanvraag- en de aansluitkosten voor toegang tot het televisie- en telefoonnet zijn voor rekening van de koper. In de hal op de begane grond en op de overloop op de verdieping wordt een optische rookmelder met back-up batterij geplaatst. Aansluitkosten gas-, water- en elektrainstallatie De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot gas, elektra en water zijn in de koop-/ aanneemsom begrepen. De kosten (gemaximaliseerd) van gebruik van elektra en water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer, zie voor meer informatie de koop-/aannemingsovereenkomst. 28 september 2013 Pagina 12 van 16

13 Sanitairspecificatie Het kristal porselein sanitair wordt geleverd van het merk Villeroy & Boch serie Omnia Pro. De kranen, douche en badgarnituur van het merk Grohe. Al het sanitair wordt gemonteerd in een standaard witte kleur volgens onderstaande omschrijving: Begane grond Toiletruimte (m.u.v. bouwnummers 19 t/m 25) closetcombinatie: kristalporseleinen wandtoilet V&B Omnia Pro Geberit duofix inbouwreservoir Geberit Sigma01 frontbedieningsplaat wit kunststof zitting met deksel fonteincombinatie: kristalporseleinen fonteinbakje V&B Omnia Pro Grohe Costa fonteinkraan Plugbekersifon met vloerbuis chroom badkamer douchecombinatie: Betegelde douchevloer met doucheput 15x15cm Grohe Eurosmart éénhendel douchemengkraan Grohe glijstangcombinatie New Tempesta Contemporay, waterbesparend wastafelcombinatie: kristalporseleinen wastafel V&B Omnia Pro 60x48cm Grohe Eurosmart éénhendel wastafelmengkraan met waste plugbekersifon met vloerbuis chroom keramisch planchet spiegel afmeting circa rond 600 mm closetcombinatie: kristalporseleinen duoblok V&B Omnia Pro kunststof zitting met deksel 1 e verdieping Toiletruimte (alleen bouwnummers 19 t/m 25) closetcombinatie: kristalporseleinen wandtoilet V&B Omnia Pro Geberit duofix inbouwreservoir Geberit Sigma01 frontbedieningsplaat wit kunststof zitting met deksel fonteincombinatie: kristalporseleinen fonteinbakje V&B Omnia Pro Grohe Costa fonteinkraan Plugbekersifon met vloerbuis chroom aansluitpunt wasmachine en condensdroger: tapkraan met beluchter met keerklep kunststof afvoerset met sifon 28 september 2013 Pagina 13 van 16

14 Staat van afwerking per ruimte In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken afgewerkt worden en met welke inrichting en voorzieningen de diverse ruimten uitgerust worden. (Tussen haakjes staat de officiële benaming van de betreffende ruimte volgens het bouwbesluit aangegeven) Voorgevel 1 beldrukker naast voordeur 1 buitenlichtarmatuur met schemerschakelaar naast de voordeur Achtergevel 1 buitenlichtarmatuur met schemerschakelaar Vrijstaande berging bouwnummers 01, 12 en 19 1 buitenlichtarmatuur met schemerschakelaar aan berging Begane grond Hal (verkeersruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit Verwarming: vloerverwarming Uitrusting: inspectieluik Meterkast (meterruimte) Vloer: niet nader afgewerkt Wanden: niet nader afgewerkt Plafond: niet nader afgewerkt Uitrusting: de benodigde technische voorzieningen t.b.v. elektra, water, telefoon, cai Toilet (toiletruimte) Vloer: keramische vloertegels, afmeting 200 x 200 mm Wanden: keramische wandtegels afmeting 200 x 250 mm tot circa 2100 mm hoog, daarboven structuurspuitwerk, kleur wit. Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit Ventilatie: lucht afzuigventiel, zoals op tekening aangegeven Uitrusting: zie sanitairspecificatie Woonkamer/keuken (verblijfsruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit, Schuine kap éénmalig gegrond, kleur wit. Ventilatie: lucht afzuigventielen, zoals op tekening aangegeven Verwarming: vloerverwarming Slaapkamer 1 (verblijfsruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit Verwarming: vloerverwarming 28 september 2013 Pagina 14 van 16

15 Badkamer (badruimte) Vloer: keramische vloertegels, afmeting 200 x 200 mm (douchehoek 150 x 150 mm) Wanden: keramische wandtegels afmeting 200 x 250 mm tot circa 2100 mm hoog, daarboven structuurspuitwerk, kleur wit. Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit Ventilatie: lucht afzuigventiel, zoals op tekening aangegeven Verwarming: convector Uitrusting: zie sanitairspecificatie 1 e Verdieping Overloop (verkeersruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit. Schuine kap éénmalig gegrond, kleur wit. Verwarming: convector Slaapkamer 2 (verblijfsruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit. Schuine kap éénmalig gegrond, kleur wit. Verwarming: convector Slaapkamer 3 (verblijfsruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit. Schuine kap éénmalig gegrond, kleur wit. Verwarming: convector Techniek (technische ruimte) Vloer: anhydriet gietvloer Wanden: behangklaar Plafond: structuurspuitwerk, kleur wit. Schuine kap éénmalig gegrond, kleur wit. Ventilatie: lucht afzuigventiel zoals op tekening aangegeven Uitrusting: Gaswandketel (Intergas Kombi Kompakt HR eco CW 5) Mechanische ventilatie-unit (DucoBox) Opstelplaats wasmachine en condensdroger 28 september 2013 Pagina 15 van 16

16 Kleurenstaat Onderdeel Materiaal Kleur Exterieur Gevelafwerking Voor- en achtergevel Baksteen, vormbak onbezand roodbruin genuanceerd Penant naast voordeur Baksteen gekeimd Geel, blauw, rood, groen, Kaders/rollaag rondom kozijnen Voegwerk Baksteen, vormbak onbezand Mortel, glad doorgestreken (iets verdiept) grijs of bruin (koperskeuze) roodbruin genuanceerd Grijs Ruwbouwtimmerwerk en metaalconstructies Balkonhekken Thermisch verzinkt staal gecoat RAL 7043 met glaspanelen Geveldragers en lateien Thermisch verzinkt staal gecoat RAL 7043 Waterslagen Aluminium RAL 7043 Kozijnen, ramen en deuren Kozijnen, ramen en deuren Kunststof Grijs Hang- en sluitwerk SKG (politiekeurmerk) Aluminium Beglazing HR++ Blank Daken en dakranden Dakpannen ClimaLife betonpan Natuurrood Platte daken Vegetatiedak mos-sedum Daktrim Aluminium RAL 7043 Dakgoten Aluminium RAL 7043 Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Natuur- en kunststeen Buitendorpel Kunststeen Grijs Interieur Trapbomen. -hekken en Hout, vuren Wit aftimmeringen Leuning Hout, grenen Naturel Vensterbanken Kunststeen Licht grijs Dorpels toilet en badkamer Kunststeen Licht grijs Binnendeurkozijnen Plaatstaal RAL 9010 Binnendeuren Beplating, board RAL 9010 Hang- en sluitwerk Aluminium Naturel aluminium Beglazing bovenlichten Enkel glas Blank binnendeurkozijnen (m.u.v. de meterkast) Paneel bovenlichten meterkast Hardboard Wit Binnenzijde buitenkozijnen Kunststof RAL 9016 Terrein Terrassen en looppaden Betontegels Grijs 28 september 2013 Pagina 16 van 16

Technische Omschrijving 2 e fase

Technische Omschrijving 2 e fase 21 juni 2014 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving 2 e fase Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

De Pelikaan te Gouda

De Pelikaan te Gouda De Pelikaan te Gouda 17 Herenhuizen technische omschrijving Datum: 01-12-2012 Gewijzigd: - Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Wijzigingen 2 Bouwbesluit 2 Bouwtijd 2 Energieprestatienorm 2 Technische omschrijving

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

De Pelikaan te Gouda

De Pelikaan te Gouda De Pelikaan te Gouda Herenhuizen Blok B Technische Omschrijving Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Wijzigingen 2 Bouwbesluit 2 Bouwtijd 2 Energieprestatienorm 2 Technische omschrijving 4 Peil van de woning

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Wijzigingen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld.

Wijzigingen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Algemene informatie Wijzigingen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. De bouw geschiedt overeenkomstig de bijgevoegde contracttekening en beschrijvingen, behoudens geringe architectonische,

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Grondwerken Bij oplevering worden de tuinen puin vrijgemaakt. De tuinen worden daarna aangevuld tot de benodigde hoogte met uitgekomen grond. Erfafscheidingen De afmetingen van een kavel worden gemarkeerd

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning 40 woningen De Wende Afwerking van uw woning De gebruikte impressies en afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van werkelijke uitvoering en zijn slechts bedoeld om u een indruk te geven. Pagina 1

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl. BRW Flex Werkboek

Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl. BRW Flex Werkboek Machlaan 35 9761 TK Eelde Postbus 19 9750 AA Haren T 050 5334777 F 050 5340147 info@gevekebouw.nl BRW Flex Werkboek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stappenplan 4 3 Het plan 6 4 Plattegronden 7 5 Gevels 7 6 Technische

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Plezant Wonen 15 woningen in Zoetermeer Technische Omschrijving Twee-onder één-kap bouwnummers 8 t/m 15 Datum: 21-03-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Parklaan 30 woningen in Boskoop. Technische Omschrijving

Parklaan 30 woningen in Boskoop. Technische Omschrijving Parklaan 30 woningen in Boskoop Technische Omschrijving Datum: 27 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen 3

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

BOSKOOPS GLORIE. Type Anemoon / Buxus / Chrysant. Datum: 25 april 2015 Versie: 1 Pagina 1 van 15. Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST

BOSKOOPS GLORIE. Type Anemoon / Buxus / Chrysant. Datum: 25 april 2015 Versie: 1 Pagina 1 van 15. Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST BOSKOOPS GLORIE Type Anemoon / Buxus / Chrysant Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST Versie: 1 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE ONDERDEEL PAGINA Uitbreidingen en Gevelvarianten 3 Overige 7 Bijlagen 15 Versie:

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Mijn Videwoning / Inleiding 1

Mijn Videwoning / Inleiding 1 Mijn Vide woning Geachte lezer, Voor u ligt ons inspiratieboek Mijn Videwoning met vier unieke ontwerpen. Elk van deze vier woningen heeft een verrassend interieur. Een vide zorgt voor een bijzondere ruimtelijke

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Plezant Wonen 15 woningen in Zoetermeer Technische Omschrijving bouwnummers 1 t/m 7 Datum: 21-03-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 en in EUR 1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING A L G E M E E N Algemene projectgegevens Het project villapark Spieringshof bestaat uit 16 twee onder één kap villa s welke zijn gelegen aan de Westerweg ter hoogte van huisnummer 35 te Purmerend. Tijdens

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie