Aanvulling reglement urgentiecommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling reglement urgentiecommissie"

Transcriptie

1 Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben geen binding met Woning in Zicht of de aangesloten woningcorporaties. De commissie vergadert één keer per maand. Dan beoordeelt zij de binnengekomen urgentieaanvragen van woningzoekenden. Tijdens de vergadering wordt besloten of urgentie wordt toegekend, afgewezen of dat er aanvullende informatie opgevraagd dient te worden. Inhoud reglement In het reglement staan de afspraken met betrekking tot de functioneren van de urgentiecommissie en de procedure van urgentieaanvraag tot besluit. Klachtencommissie Als urgentie wordt afgewezen, kan de woningzoekende eenmaal een bezwaar indienen bij de klachtencommissie, binnen zes weken na de afwijzing. Wanneer de klachtencommissie het bezwaar gegrond verklaart, wordt urgentie alsnog toegekend. Het adres van de klachtencommissie is: Klachtencommissie Postbus AL TILBURG Adres urgentiecommissie Urgentiecommissie Postbus AA Tilburg Urgentiematrix In de tabel op de volgende bladzijde staan de criteria en voorwaarden voor urgentie.

2 Urgentiematrix Urgentiemotief Toetsingscriteria Bewijsstukken Algemene eisen Inschrijving Ingeschreven bij Woning in Zicht. Inschrijftijd is korter dan 71 maanden. Inschrijving is actief (niet geblokkeerd vanwege een huurschuld of ontruiming o.i.d.). Inschrijfnummer. Kopie legitimatiebewijs en, indien van toepassing, verblijfsvergunning. Financiële gegevens: Meest recente kopie IB-60 formulier of de aanslag inkomstenbelasting. (Gezamenlijk) Verzamelinkomen is niet hoger dan ,-. Situatie aanvrager Aantoonbaar dat de aanvrager in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de vier criteria. Acute noodsituatie is de aanvrager niet verwijtbaar. Aanvrager is onvoldoende zelfredzaam om zelf in huisvesting te kunnen voorzien. Aanvrager woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in. 1. Structureel ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld. Ernstige noodsituatie met relatie naar de huisvestingssituatie. Er is aangifte gedaan bij de politie. Aangifte bij de politie waaruit de ernst van het geweld blijkt. Rapport van een (vertrouwens)arts. Rapport van minimaal één maatschappelijke instelling. 2. Per direct dakloos in verband met een acute noodsituatie. Acute dakloosheid door overmacht, bijvoorbeeld veroorzaakt door een brand of storm. Bewijsstukken van de oorzaak van de schade. Bewijsstukken van de schade aan de woning. Bewijsstukken die acute dakloosheid aantonen, zoals een brandweer-/politierapport of daaraan gelijkwaardige rapportage. Bewijs dat de noodsituatie de

3 3. Te hoge woonlasten voor het (gezamenlijke) gezinsinkomen. 4. Gedwongen verkoop van de eigen woning in verband met de financiële situatie. Woonkostentoeslag is toegekend door de gemeente, met verhuisplicht. Financiële schulden zijn de aanvrager niet verwijtbaar, bijv. door terugval in inkomen. Verbetering financiële situatie (bijv. door huurtoeslag) niet binnen 1 jaar voorzienbaar. De woning is of moet verkocht worden om openbare verkoop te voorkomen. Financiële schulden zijn de aanvrager niet verwijtbaar, bijv. door terugval in inkomen. aanvrager niet te verwijten is. Overige relevante gegevens zoals een persbericht of iets dergelijks. De brief van de gemeente waarin staat dat de aanvrager een woonkostentoeslag krijgt en dat een verhuisverplichting is opgelegd. Bewijsstukken die de gedwongen verkoop van de woning aantonen. Persoonlijke toelichting op de oorzaken van de financiële problemen. Bewijsstukken die aantonen dat de financiële problemen de aanvrager niet te verwijten zijn. Bewijsstukken die inzicht geven in de financiële situatie: overzicht van schulden: hypotheek, leningen, en andere relevante gegevens; overzicht van inkomsten: jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties; overzicht uitgaven: hypotheek, gas/water/licht, verzekeringen, abonnementen; overige financiële gegevens: alimentatie, toeslagen en andere relevante gegevens.

4 Werkwijze urgentiecommissie voor de woningcorporaties aangesloten bij Woning in Zicht Heeft u om een bijzondere reden dringend een huurwoning in de regio Tilburg nodig? Bijvoorbeeld bij een calamiteit of geweld? Of omdat u de kosten van uw huidige woning niet meer kunt betalen? Dan vraagt u urgentie aan. Een onafhankelijke urgentiecommissie beslist of u hiervoor in aanmerking komt. Eén van de woningcorporaties in Tilburg biedt u vervolgens een passende huurwoning aan. In dit reglement leest u over de aanpak van de urgentiecommissie. 1. Hoe beslist de urgentiecommissie over uw aanvraag? Onafhankelijk besluit De urgentiecommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie hebben geen binding met Woning in Zicht of een van de aangesloten woningcorporaties. Woning in Zicht en de woningcorporaties hebben dus geen invloed op haar besluit over uw aanvraag. De commissie neemt zo een besluit: - U krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Soms vraagt de commissie u om extra informatie of documenten op te sturen. U heeft hiervoor een week de tijd. - De commissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het urgentiereglement en de urgentiematrix. Hierin staan de criteria voor urgentie. Deze vindt u op de website van Woning in Zicht (www.woninginzicht.nl). - De commissie beslist binnen vier tot zes weken. Deze periode begint op het moment dat de commissie uw complete aanvraag heeft ontvangen. Heeft de commissie aanvullende informatie of bewijsstukken nodig? Dan begint de periode van vier tot zes weken op de ontvangstdatum van de aanvullende informatie, dus als de aanvraag compleet is. - Beslist de commissie positief over uw aanvraag? Dan krijgt u urgentie toegekend. In de brief van de commissie staat welke woningcorporatie u een passende woning aanbiedt. Let op! Stuur alle gevraagde informatie en bewijsstukken mee met uw aanvraag, zoals vermeld op het aanvraagformulier. Zo zorgt u ervoor dat uw aanvraag zo spoedig mogelijk wordt beoordeeld. 2. Hoe lang is de urgentieverklaring geldig? Uw urgentie is zes maanden geldig. Biedt de woningcorporatie u binnen deze periode geen passende woning aan? Dan kan de commissie uw urgentie verlengen. Als u een woningaanbod weigert, dan vervalt uw urgentie.

5 3. Kan de commissie haar besluit wijzigen? Is uw situatie veranderd? Dan kan de commissie haar besluit wijzigen. U kunt hier zelf om vragen door een brief te schrijven naar de urgentiecommissie. 4. Kan de commissie de urgentieverklaring intrekken? De commissie kan uw urgentieverklaring intrekken in de volgende situaties: - U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor urgentie. - U weigert een aanbod voor een passende woning. - U heeft urgentie gekregen op basis van onvolledige of onjuiste informatie. U wist of had kunnen weten dat deze informatie niet juist was. Let op! Weigert u een aanbod voor een geschikte woning? Dan vervalt uw urgentie. 5. Hoe kunt u bezwaar maken tegen het besluit van de commissie? Bent u het oneens met het besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u bezwaar maken bij de klachtencommissie. U heeft hiervoor zes weken de tijd, na dagtekening van de besluitbrief van de urgentiecommissie. Meer weten? Kijk dan in het reglement van de klachtencommissie. 6. Hoe waarborgt de commissie uw privacy? De commissie waarborgt op de volgende manieren uw privacy: - De commissie behandelt uw persoonlijke informatie en documenten vertrouwelijk. - De commissieleden en het secretariaat houden privacygevoelige gegevens geheim. - De commissie bewaart de informatie en documenten over uw urgentie aanvraag twee jaar. Daarna vernietigt zij de stukken. 7. Wie zitten er in de urgentiecommissie? Samenstelling De commissie heeft een voorzitter en twee leden. Het bestuur van Woning in Zicht benoemt hen. Het bestuur wijst ook een plaatsvervangend voorzitter aan. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Woning in Zicht zorgt voor het secretariaat. Verklaring omtrent gedrag Iemand heeft een verklaring omtrent het gedrag nodig om aan de urgentiecommissie deel te nemen. Hij/zij krijgt zo n verklaring wanneer hij/zij: - in het verleden niets strafbaars heeft gedaan; - of wel iets strafbaars heeft gedaan, maar dit geen belemmering is voor zijn deelname aan de commissie.

6 8. Hoe is de onafhankelijkheid van de commissie gegarandeerd? Het is zeer belangrijk dat de commissie onafhankelijk beslist. Daarom gelden deze regels: - De commissieleden zijn geen bestuurslid, werknemer of toezichthouder van een woningcorporatie in de regio Tilburg. - Zij zitten in geen andere commissie of ander orgaan van de Stichting Woning in Zicht en de woningcorporaties. - De commissieleden hoeven zich aan niemand anders te verantwoorden. - Zij overleggen niet met een achterban. 9. Wat zijn de regels voor de commissieleden? Lengte van lidmaatschap Het bestuur van Woning in Zicht benoemt de commissieleden voor drie jaar. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen. Dit kan voor maximaal drie jaar. Elk jaar treedt op 1 juli één lid af. De commissie bepaalt zelf wie. Staat op 1 juli geen opvolger klaar?? Dan gaat een zittend lid door totdat er een opvolger is. Tussentijds einde van lidmaatschap Het lidmaatschap kan tussentijds eindigen wanneer een commissielid: - hier zelf om vraagt; - overlijdt; - de commissie moet verlaten omdat hij/zij slecht functioneert. Het bestuur van Woning in Zicht benoemt een opvolger voor de periode die nog overblijft. Vergoeding De commissieleden krijgen een vergoeding voor hun inspanningen. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Het bestuur van Woning in Zicht stelt de vergoeding vast. Vergaderingen De commissie vergadert eenmaal per maand. De voorzitter kan in overleg met het secretariaat hiervan afwijken. Wie bij een vergadering niet aanwezig kan zijn, meldt zich af. Er zijn minstens twee leden nodig om een besluit te nemen. Jaarverslag De urgentiecommissie is zelf verantwoordelijk voor haar functioneren. Zij publiceert jaarlijks vóór 1 mei een beknopt jaarverslag. De commissie vertelt over: - de werkzaamheden in het afgelopen jaar; - de adviezen over beleid. De commissie stuurt het jaarverslag naar de woningcorporaties, Woning in Zicht en de klachtencommissie.

7 10. Wie stelt dit reglement vast? Vaststelling door bestuur Het bestuur van Woning in Zicht stelt het reglement van de urgentiecommissie vast. Het bestuur kan ook wijzigingen doorvoeren. Ingangsdatum Dit reglement is ingegaan op 1 september Is er een situatie waarover niets is bepaald? Dan kan het bestuur van Woning in Zicht een maatregel nemen, zodat ook voor deze situatie passende regelgeving is.

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN IBP 0910 Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U heeft bij ons een Woongarant Inkomensbeschermingsplan

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.40--0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 28

VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 28 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Verzekerd van alle aandacht. 1 van 28 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 02-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning Informatie en voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning Leeswijzer In deze brochure staan de belangrijkste regels die gelden voor Kapitaalrekening Eigen Woning van. De overeenkomst van U met de Bank bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Per 1 maart 2015 G 03.2.52 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Hypotheek Krediet Plan afgesloten.

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN CC 1213

CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN CC 1213 CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons Credit Care afgesloten. Wat spreken wij met elkaar af? Dat wilt u

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie