Randstad Holding nv. Aandelenkoopregeling voor Eigen Medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randstad Holding nv. Aandelenkoopregeling voor Eigen Medewerkers"

Transcriptie

1 Randstad Holding nv Aandelenkoopregeling voor Eigen Medewerkers

2 INHOUD Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Sparen om aandelen te kopen 4 Artikel 3 Toekenning van bonusaandelen 5 Artikel 4 Wijzigingen in de Regeling 5 Artikel 5 Aandelenprijs 5 Artikel 6 Verkoop van aandelen 5 Artikel 7 Belastingen en sociale verzekeringspremies 6 Artikel 8 Bestuursoverdracht 7 Artikel 9 Dienstverband 7 Artikel 10 Regels aangaande handel met voorkennis 7 Artikel 11 Mededelingen 8 Artikel 12 Persoonlijke gegevens 8 Artikel 13 Ingangsdatum, duur en beëindiging 8 Artikel 14 Rechtskeuze en taal 8 Aandelenkoopregeling bijlage voor Nederland 9 1

3 Dit document bevat de bepalingen van de Aandelenkoopregeling (de "Regeling") van Randstad, bestaande uit een Aandelenkoopregeling voor alle eigen (indirecte) medewerkers alsmede daartoe behorende bijlagen die van tijd tot tijd apart worden uitgegeven, welke samen één integrale regeling vormen. Artikel 1 Definities In onderhavige Regeling hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenissen: a. Beheerder is Randstad Holding nv, of enig andere partij die namens hen opereert. b. Gelieerde Onderneming betekent een onderneming waarvan Randstad Holding nv direct of indirect alle aandelen of ander kapitaal bezit of, naar het oordeel van de Raad van Bestuur, een andere onderneming. c. Jaarsalaris van een Medewerker met betrekking tot een Spaarperiode betekent het bruto maandsalaris van deze Medewerker (exclusief bonus en secundaire arbeidsvoorwaarden) vanaf het begin van een Spaarperiode (of, indien later, de datum van indiensttreding), vermenigvuldigd met 12 of >12 indien het bruto maandsalaris wordt uitbetaald in meer dan 12 termijnen (13, 13,02 of 14, etc.). d. Gemiddelde Koers betekent de openingskoers op Euronext plus de slotkoers op Euronext van dezelfde Handelsdag gedeeld door twee. e. Bonusaandelen betekent een aantal aan de Medewerker toe te kennen Aandelen zonder tegenprestatie in geval Beheerder op grond van de Regeling de namens een Medewerker gekochte Aandelen voor een periode van zes maanden vanaf de Aankoopdatum ononderbroken in bewaring heeft gehad. f. Bestuursoverdracht betekent, met betrekking tot Randstad of een Gelieerde Onderneming: (i) een fusie of consolidatie van Randstad of een dergelijke Gelieerde Onderneming met of binnen enige andere Persoon, of enige aandelenaankoop of -verkoop, reorganisatie, herkapitalisatie, of andere transactie of reeks gerelateerde transacties, indien, onmiddellijk na het van kracht worden van een dergelijke fusie, consolidatie, aandelenaankoop of - verkoop, reorganisatie, herkapitalisatie, of andere transactie of transacties, een Persoon of groep Personen onder gezamenlijk beheer, die op de datum van aanname van de Regeling niet het bestuur over Randstad voert of voeren of een dergelijke Gelieerde Onderneming (of, indien later, de datum waarop een dergelijke onderneming een Gelieerde Onderneming wordt), het bestuur gaat of gaan voeren over Randstad of een dergelijke Gelieerde Onderneming of over diens cessionaris(sen) of overlevende Personen; of (ii) een verkoop, overdracht of andere levering, direct of indirect, van alle of grotendeels alle activa van Randstad of een dergelijke Gelieerde Onderneming, op geconsolideerde basis, in één transactie of in een reeks gerelateerde transacties. g. Vennootschap betekent Randstad Holding nv en/of Gelieerde Ondernemingen van Randstad Holding in overeenstemming met de vereisten van de context. 2

4 h. Medewerker betekent, met uitzondering van het hieronder of in de bijlage bepaalde, een individu die in loondienst is bij de Vennootschap. Medewerker betekent niet: (i) een individu die volgens de gebruikelijke procedures voor medewerkerclassificatie van een Vennootschap (ongeacht of een dergelijk individu feitelijk een Medewerker is) wordt geclassificeerd als onafhankelijke onderaannemer, een ingehuurde medewerker, een gedetacheerde werknemer, of een uitzendkracht (ongeacht zijn of haar formele functie of status) die diensten verricht voor klanten van de Vennootschap; of (ii) een individu die in dienst is bij een franchisenemer van de Vennootschap, ongeacht of hij geclassificeerd is als activum of een vergelijkbare classificatie. i. Euronext betekent de officiële markt van de Amsterdamse effectenbeurs, Euronext N.V. of de wettige opvolgers daarvan. j. Raad van Bestuur betekent de Raad van Bestuur van Randstad Holding nv. k. Wachttijd betekent de periode van zes maanden na iedere Aankoopdatum. l. Aankoopdatum betekent met betrekking tot een Aandeel, de datum waarop de Medewerker Aandelen aankoopt in de Vennootschap volgens Artikel 2.01 van deze Regeling. De Aankoopdatum zal binnen twee weken na een Spaarperiode plaatsvinden. m. Persoon betekent een individu, maatschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, firma, corporatie, bedrijf, vereniging, trustmaatschappij, organisatie zonder persoonlijkheid of andere entiteit. n. Spaarperiode betekent een op 1 mei of 1 november van een kalenderjaar aanvangende periode van zes maanden gedurende welke een Medewerker een bedrag van zijn Jaarsalaris spaart om Aandelen mee aan te kopen op de Aankoopdatum. o. Aandelen betekent de gewone Aandelen in het kapitaal van Randstad Holding nv zoals genoteerd op de Euronext Amsterdam. p. Fracties van Aandelen betekenen niet genoteerde delen van Aandelen zoals geadministreerd en berekend door de Beheerder. q. Aandelenprijs betekent de prijs per Aandeel zoals uiteengezet in Artikel r. SRO betekent Stichting Randstad Optiefonds een onder Nederlands recht opgerichte stichting gevestigd te Amsterdam. s. Raad van Commissarissen betekent de Raad van Commissarissen van Randstad Holding nv. t. Handelsdag betekent een kalenderdag waarop Euronext open is voor transacties. u. Wft betekent Wet Op Het Financieel Toezicht, volgens de laatste versie. Iedere verwijzing in deze Regeling naar een bepaald geslacht zal alle geslachten omvatten, en woorden die verwijzen naar een enkelvoud zullen tevens verwijzen naar het meervoud en omgekeerd. 3

5 Artikel 2 Sparen om Aandelen te kopen 2.01 Een Medewerker komt in aanmerking om deel te nemen aan de Regeling op de datum van indiensttreding bij de Vennootschap. Een Medewerker kan alleen deelnemen indien hij daadwerkelijk maandelijks inkomsten uit dienstverband ontvangt. Iedere Medewerker die deelnemer is gedurende een Spaarperiode zal het recht worden toegekend om Aandelen te kopen op de Aankoopdatum behorende bij die Spaarperiode. Het op jaarbasis te bepalen maximumbedrag van de waarde van de Aandelen die een Medewerker mag aankopen als gevolg van de Regeling, moet gelijk zijn aan 5% van het Jaarsalaris van de desbetreffende Medewerker plus rente over het gedurende de Spaarperiode gespaarde bedrag. Het maximumbedrag per Spaarperiode en daarom ook per Aankoopdatum zal pro rata worden berekend per Spaarperiode Iedere Medewerker die deelneemt in de Regeling mag een bedrag sparen om Aandelen te kopen, tot het in Artikel 2.01 vastgestelde bedrag, door middel van een vaste aftrek van zijn periodieke netto salaris, zijn bonus of andere niet-reguliere uitbetalingen, indien van toepassing. Om aan de Regeling deel te kunnen nemen gedurende een bepaalde Spaarperiode, moet een Medewerker een speciaal door de Vennootschap geleverd inschrijfformulier tekenen waarin de Medewerker verklaart dat hij Aandelen wenst te kopen binnen de Regeling onder vermelding van de door de Medewerker gekozen spaarmethode en het gekozen spaarbedrag voor de betreffende Spaarperiode. Het inschrijfformulier voor deelname in de Regeling gedurende een bepaalde Spaarperiode moet op een door de Vennootschap aangegeven datum voor aanvang van de Spaarperiode ingeleverd worden (of later ingeval van indiensttreding) bij de Persoon of het kantoor aangesteld om dergelijke formulieren te ontvangen en aan te nemen Over de bedragen die een Medewerker spaart, zal rente worden opgebouwd tegen een door de Vennootschap aan het begin van de Spaarperiode vast te stellen rentepercentage Iedere Medewerker zal het recht hebben om op ieder tijdstip voordat de handel sluit op de laatste dag van een Spaarperiode (of een eerdere datum aangegeven door de Vennootschap) het sparen voor de volgende Spaarperiode stop te zetten door zijn deelname bij de Vennootschap op te zeggen op de door de Vennootschap bepaalde manier. Op verzoek zal de Vennootschap het volledige bedrag dat door de Medewerker in de onderhavige Spaarperiode is gespaard terugbetalen aan het einde van de Spaarperiode plus de daarop opgebouwde rente zoals bepaald in Artikel De Vennootschap mag indien vereist van een dergelijk terug te betalen bedrag een wettelijk bepaald bedrag inhouden. Een besluit van een Medewerker om te stoppen met sparen voor de volgende periode, of een verzoek om terugbetaling door de Vennootschap van het gespaarde bedrag is onherroepbaar. Medewerkers kunnen alleen aan het begin van een daaropvolgende Spaarperiode weer opnieuw gaan deelnemen in de Regeling Op de Aankoopdatum die volgt op een Spaarperiode zullen alle door een Medewerker gespaarde bedragen plus opgebouwde rente in overeenstemming met Artikel 2.03, tenzij het bedrag zal worden terugbetaald in overeenstemming met Artikel 2.04, worden aangewend om namens de Medewerker Aandelen van SRO te kopen tegen een aankoopprijs per Aandeel die gelijk is aan de Aandelenprijs, met als voorwaarde dat de Medewerker op de Aankoopdatum nog steeds in dienst is.indien het gespaarde bedrag verhoogd met rente gedeeld door de prijs van het Aandeel niet resulteert in een aantal hele Aandelen, zal de Beheerder voor het restant van het gespaarde bedrag fracties van Aandelen administreren en overschrijven aan de Medewerker Alle volgens paragraaf 2.05 aangekochte Aandelen en Fracties van Aandelen zullen namens de Medewerker worden beheerd en geadministreerd door de Beheerder, die de aandelen zal bewaren en administreren totdat zij in overeenstemming met Artikel 6 worden verkocht. Onmiddellijk na de aankoop van Aandelen en Fracties van Aandelen namens een Medewerker zal de Vennootschap of de Beheerder de betreffende Medewerker informeren over het aantal Aandelen en Fracties van Aandelen dat namens hem is aangekocht en de Aandelenprijs. 4

6 Artikel 3 Toekenning van Bonusaandelen 3.01 Als op de laatste dag van de Wachttijd behorende bij een Aankoopdatum een Medewerker die op deze Aankoopdatum Aandelen of Fracties van Aandelen heeft aangekocht nog steeds in dienst is bij de Vennootschap en indien de op die manier door deze Medewerker aangekochte Aandelen op deze Aankoopdatum nog steeds in bewaring zijn namens de Medewerker, zal een aantal Bonusaandelen en Fracties van Aandelen toegekend en geleverd worden, ter hoogte van 40% van het gedurende de gehele Wachttijd in bewaring zijnde aantal Aandelen en Fracties van Aandelen. Artikel 4 Wijzigingen in de Regeling 4.01 De Raad van Bestuur is bevoegd naar eigen goeddunken de voorwaarden aan te passen waaronder Aandelen en/of Bonusaandelen worden verkocht, geleverd en/of toegekend om te voldoen aan de wetten van het land waarin de Medewerker woont of in dienst is, om de Regeling belastingtechnisch zo efficiënt mogelijk te maken voor Medewerkers of om welke andere reden dan ook. Alle wijzigingen zullen in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en zullen de principes zoals uiteengezet in de Regeling zo dicht mogelijk volgen Zonder beperking van Artikel 4.01, zal SRO en/of de Raad van Bestuur zoals van toepassing alleen bevoegd zijn om bijlagen bij de Regeling aan te nemen, welke van toepassing zijn in iedere jurisdictie en waarmee Aandelen en/of Bonusaandelen kunnen worden toegewezen onder voorbehoud van additionele en/of gewijzigde voorwaarden, met betrekking tot effecten, deviezencontrole, belastingen, of sociale verzekeringswetgeving, reglementen of praktijken die van toepassing kunnen zijn op een Medewerker, de Beheerder, de Vennootschap of een Gelieerde Onderneming Behoudens de bepalingen van de Regeling zal de Beheerder volledige bevoegdheid hebben om iedere actie te ondernemen die zij nodig of raadzaam acht voor de administratie van de Regeling, inclusief en zonder beperkingen het afstand doen van bepaalde voorwaarden. Alle besluiten, interpretaties en andere acties van de Beheerder zullen definitief, bindend en afdoende zijn voor alle Personen die rechten ontlenen aan de Regeling. Artikel 5 Aandelenprijs 5.01 De Aandelenprijs voor een Spaarperiode zal de slotkoers zijn van de Aandelen op Euronext (of de van toepassing zijnde effectenbeurs) op de laatste Handelsdag voor de Aankoopdatum voor de betreffende Spaarperiode. Deze datum wordt twee maanden daaraan voorafgaand bekend gemaakt. Artikel 6 Verkoop van Aandelen 6.01 Behoudens de bepalingen van dit Artikel 6, zal de beheerder gedurende de Wachttijd volgend op iedere Aankoopdatum namens iedere Medewerker alle voor de Medewerker aangekochte Aandelen en Fracties van Aandelen bewaren en administreren Te allen tijde kan de Medewerker een verzoek indienen dat de beheerder Aandelen en Fracties van Aandelen, of een gedeelte daarvan, die namens de Medewerker in bewaring worden gehouden namens de Medewerker verkoopt. De beheerder zal op zo een verzoek de Aandelen of Fracties van Aandelen verkopen, en wel op de Handelsdag of de eerstvolgende Handelsdag dat het verzoek wordt ontvangen door de beheerder tegen de Gemiddelde Koers van die Handelsdag De Medewerker of zijn wettige opvolger(s) zullen geen transactiekosten betalen met betrekking tot de aankoop van Aandelen en Fracties van Aandelen op de Aankoopdatum. De beheerder zal geen honorarium berekenen aan een Medewerker of zijn wettige opvolgers voor het namens hem bewaren en administreren van de Aandelen en Fracties van Aandelen. 5

7 6.04 De uitgave of overdracht van Aandelen als gevolg van de Regeling vindt plaats behoudens het verkrijgen van de Vennootschap van de benodigde goedkeuring of toestemming in overeenstemming met het reglement aangaande beursnotering van een erkende effectenbeurs of nationale beurs waaraan de Aandelen zijn genoteerd of in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten, regelingen of overheidsbesluiten, inclusief relevante wetgeving of reglementen op het gebied van effecten of aandeelhandel. De Raad van Bestuur kan beslissen dat de toewijzing of overdracht van de Aandelen als gevolg van de Regeling zal plaatsvinden behoudens het verkrijgen van de benodigde goedkeuring of toestemming voor de notering van die Aandelen volgens de regels van een relevante erkende effectenbeurs of volgens andere van toepassing zijnde wetten, regels of reglementen van een overheidsinstantie, of behoudens de bepalingen van wetgeving of reglementen op het gebied van effecten of aandeelhandel Indien om wat voor reden dan ook het dienstverband van de Medewerker afloopt, zal Beheerder alle Aandelen en/of Fracties van Aandelen die op dat moment in bewaring zijn namens de Medewerker bewaren en administreren, tot het moment dat Beheerder de betreffende Aandelen en/of Fracties van Aandelen, of een gedeelte daarvan, op verzoek van de voormalige Medewerker verkoopt. Ten aanzien van de Aandelen en/of Fracties van Aandelen die op het moment van uitdiensttreding in bewaring zijn, blijven de bepalingen van de Regeling na uitdiensttreding onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoop van Aandelen en/of Fracties van Aandelen vindt plaats volgens het bepaalde in artikel De Beheerder zal geen honorarium berekenen aan voormalige Medewerker of zijn wettige opvolgers voor het namens hem bewaren en administreren van de Aandelen en/of Fracties van Aandelen. Indien de voormalige Medewerker verzoekt om verkoop van de Aandelen en/of fracties van Aandelen zijn de transactiekosten/bankkosten voor de verkoop van Aandelen en/of Fracties van Aandelen, of een gedeelte daarvan, voor rekening van de voormalig Medewerker of zijn wettige opvolgers. Dit kan inhouden dat de Vennootschap een gedeelte van de Aandelen en/of Fracties van aandelen verkoopt en op de netto opbrengst daarvan de daadwerkelijke kosten van verkoop in mindering brengt. Overdracht van de Aandelen is niet mogelijk. De voormalige Medewerker dient wijzigingen in zijn gegevens, waaronder doch niet uitsluitend adresgegevens en alle bankrekening gegevens, aan Beheerder door te geven conform het bepaalde in artikel 11 van de Regeling. De Beheerder en/of Vennootschap is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als gevolg van niet of te laat doorgeven van wijzigingen. Artikel 7 Belastingen en sociale verzekeringspremies 7.01 De door een Medewerker of zijn wettige opvolger(s) te betalen belastingen of sociale verzekeringspremies in verband met een toegekend recht op aankoop van Aandelen of Fracties van Aandelen, de aankoop van Aandelen of Fracties van Aandelen, het toekennen van Bonusaandelen of Fracties van Bonusaandelen, of het houden of verkopen van Aandelen, Fracties van Aandelen, Bonusaandelen of Fracties van Bonusaandelen en de ontvangen rente zullen voor rekening zijn van de Medewerker of respectievelijk zijn wettige opvolger(s) Niettegenstaande Artikel 7.01 mag de Vennootschap die een Medewerker in dienst heeft een bedrag inhouden of regelingen treffen die de Vennootschap nodig acht om tegemoet te komen aan enige aansprakelijkheid van een Medewerker aangaande belastingen of sociale verzekeringspremies in verband met een toegekend recht tot aankoop van Aandelen, de aankoop van Aandelen, het toekennen van Bonusaandelen, of het houden of verkopen van Aandelen of Bonusaandelen (of een ander voordeel ten gevolge van deze Regeling). Dit kan inhouden dat de Vennootschap de Aandelen of Bonusaandelen verkoopt en de netto-opbrengst daarvan namens een Medewerker aanwendt, tenzij de Medewerker naar tevredenheid kan aantonen dat hij zich zelf gekwijt heeft van de betreffende aansprakelijkheid. Door deel te nemen in de Regeling verleent de Medewerker toestemming aan de Vennootschap om bedragen van zijn Jaarsalaris, bonus of andere niet-reguliere salarisbetalingen af te trekken of in te houden voor zover dit nodig is om te voldoen aan relevante wetten en regelingen Voor Medewerkers in ieder land luidt de waarde van Aandelen in EURO s. De als gevolg van de Regeling gecrediteerde rente luidt in de valuta van dat land. 6

8 Artikel 8 Bestuursoverdracht 8.01 Indien de Beheerder of de Vennootschap te maken krijgt met een Bestuursoverdracht, zullen de Aandelen onderworpen worden aan de van toepassing zijnde wettelijke documentatie met betrekking tot een dergelijke Bestuursoverdracht. Dergelijke documentatie kan met instemming van de bij de overdracht betrokken partijen veranderingen aanbrengen in de voorwaarden van de Regeling en kan rechten wijzigen of ontnemen van Medewerkers waarvoor de overdracht gevolgen heeft. Het kan echter niet een Medewerker het recht ontnemen dat hij gestorte bedragen plus opgebouwde rente terugontvangt voor zover dat bedrag niet is aangewend voor de aankoop van Aandelen Het toekennen van het recht op aankoop van Aandelen in overeenstemming met de Regeling zal op geen enkele manier het recht of de bevoegdheid aantasten van de Beheerder en/of Vennootschap om wijzigingen, herindelingen, reorganisaties of veranderingen in het kapitaal of de bedrijfsstructuur door te voeren, te fuseren of te consolideren, of het geheel of een deel van haar ondernemingsactiviteiten of activa te ontbinden, te liquideren, te verkopen of over te dragen Indien een transactie plaatsvindt die een Bestuursoverdracht tot gevolg heeft met betrekking tot de Beheerder en/of de Vennootschap, mag de Beheerder veranderingen aanbrengen in de Regeling, inclusief het toevoegen van paragrafen, voor zover zij dit nodig acht, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de Beheerder en/of Vennootschap en de Medewerkers. Artikel 9 Dienstverband 9.01 Noch het toekennen van het recht op aankoop van Aandelen, noch de Regeling zelf, noch enige bepaling daarin zal mogen worden geïnterpreteerd als een verplichting van de Vennootschap om een Medewerker voor een bepaalde periode in dienst te nemen of om hem een bepaald salaris of een bepaalde functie te garanderen, of als een beperking op enigerlei wijze van het recht van de Vennootschap het dienstverband van de Medewerker of een andere betrekking met de Vennootschap op ieder gewenst moment te beëindigen. Bovendien zal het huidige, toekomstige of voortgezette dienstverband van de Medewerker op geen enkele manier afhankelijk zijn van het al dan niet instemmen van de Medewerker om deel te nemen in de Regeling. Artikel 10 Regels aangaande handel met voorkennis Door het recht op aankoop van Aandelen aan te nemen, stemt de Medewerker ermee in dat hij zich zal houden aan de gedragscode ter voorkoming van handel met voorkennis van de Vennootschap zoals die op dat moment van kracht is of vergelijkbare regelingen die door de Vennootschap zijn uitgegeven, alsmede aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen aangaande handel met voorkennis Onder de Regeling vallende Aandelen zullen alleen worden gekocht en geleverd als de verkoop en levering van die Aandelen voldoen aan (of vrijgesteld zijn van) alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten, inclusief en zonder beperking van federale en regionale wetgeving of reglementen met betrekking tot effecten, en de reglementen van iedere effectenbeurs of andere beurs waarop de effecten van de Vennootschap op dat moment verhandeld worden. 7

9 Artikel 11 Mededelingen Door de Beheerder aan een Medewerker te verstrekken mededelingen als gevolg van de Regeling zullen geacht worden correct te zijn geadresseerd als zij naar het adres van de Medewerker zijn gestuurd zoals geregistreerd in de administratie van de Beheerder Door een Medewerker aan de Vennootschap, SRO of Beheerder te verstrekken mededelingen als gevolg van de Regeling dienen in de door de Vennootschap of Beheerder bepaalde vorm gedaan te worden en zullen geacht worden correct te zijn geadresseerd als zij gestuurd zijn naar Randstad Holding nv, Diemermere 25, 1112 TC Diemen, behalve als de Vennootschap, SRO of Beheerder schriftelijk andere instructies aan de Medewerker heeft gegeven. Artikel 12 Persoonlijke gegevens De Medewerker staat SRO, de Vennootschap en Beheerder uitdrukkelijk toe om alle gegevens van werkgerelateerde of persoonlijke aard te verzamelen, te verwerken, door te sturen en op te slaan, op welke wijze dan ook. SRO, de Vennootschap en/of de Beheerder zal deze gegevens, die nuttig of nodig kunnen zijn ten aanzien van de Regeling, tot haar beschikking hebben. SRO, de Vennootschap en de Beheerder bevestigen dat in de normale gang van zaken en volgens het beleid van de onderneming, persoonlijke gegevens en gegevens met persoonlijke informatie van haar Medewerkers vertrouwelijk worden gehouden en slechts bekend worden gemaakt om te kunnen voldoen aan van toepassing zijnde regels. Artikel 13 Ingangsdatum, duur en beëindiging De Regeling zal ingaan op 1 oktober SRO en de Raad van Bestuur kunnen indien gewenst de Regeling op ieder moment en om wat voor reden dan ook wijzigen, tijdelijk intrekken of beëindigen; echter onder voorbehoud dat iedere wijziging in de Regeling waarvoor goedkeuring vereist is van de Aandeelhouders en/of Raad van Commissarissen van de Vennootschap ook aan dergelijke goedkeuring onderhevig zal zijn. De Vennootschap zal, voor zover mogelijk, tegemoet komen aan bestaande rechten van Medewerkers als gevolg van de Regeling. Artikel 14 Rechtskeuze en taal Het Nederlands recht is toepassing zijn op deze Regeling. Alle voorkomende conflicten die voortkomen uit en betrekking hebben op de Regeling zullen voor de bevoegde rechter gebracht worden De Regeling is geschreven in het Engels (Master Share Purchase Plan Corporate Employees ) en mag in andere talen worden vertaald, waarbij alleen de originele Engelse versie als authentiek blijft gelden. In geval van een interpretatieverschil zal de Engelse versie altijd de doorslag geven. 8

10 AANDELENKOOPREGELING BIJLAGE VOOR NEDERLAND Deze bijlage voor Nederland maakt deel uit van de Regeling en reguleert het toekennen van het recht op het kopen van Aandelen door medewerkers van Nederlandse dochterondernemingen vanaf 1 november Alle bepalingen van de Regeling zullen van toepassing zijn op Nederlandse aandelen, tenzij anderszins aangegeven in deze Bijlage voor Nederland. Woorden met hoofdletters welke in deze bijlage worden gebruikt maar niet gedefinieerd hebben dezelfde betekenis en interpretatie als in de Regeling. I. Toepassing Spaarloonvrijstelling 1. Werkgever kent aan Medewerker het recht toe om op de Regeling de zogenaamde spaarloonvrijstelling toe te passen (artikelen 32, 31 tweede lid, onderdeel f, jo 31 achtste lid, van de Wet Loonbelasting 1964). Onder deze vrijstelling kunnen Nederlandse Medewerkers in dienst van de werkgever op 1 januari van het betreffende jaar voor een maximaal belastingvrij bedrag van (2010) uit het brutoloon sparen in natura van het totale bedrag dat wordt aangewend om Aandelen en/of Fracties van Aandelen of Bonusaandelen en/of Fracties van Bonusaandelen te kopen onder de Regeling. Binnen de contante spaarloonvrijstelling geldt een maximum van 613. Indien de gespaarde bedragen tot het bedrag van de vrijstelling op een spaarloonrekening geblokkeerd blijven gedurende een periode van vier jaren is door Medewerker geen loon- of inkomstenbelasting verschuldigd. 2. De bespaarde bedragen kunnen geblokkeerd worden gedurende de vier jaar in de vorm van geld of in Aandelen of Fracties van Aandelen. Dit houdt in dat Medewerker het recht heeft om zulk aantal Aandelen of Fracties van Aandelen te verkopen gedurende de vier jaar periode tot aan het maximaal belastingvrije bedrag waarvan vervolgens de opbrengst ter vrij beschikking staat van Medewerker. Medewerker heeft ook het recht om alle Aandelen te verkopen in welk geval de opbrengst van deze verkoop tot aan het bedrag van het maximale belastingvrije bedrag onder de spaarloonvrijstelling onderworpen zijn aan de vier jaar blokkerings periode. Indien daarom de opbrengst bij verkoop het maximale belastingvrije bedrag te boven gaat staat dit meerdere de Medewerker ter beschikking. Indien echter de opbrengst bij verkoop het maximale belastingvrije bedrag niet te boven gaat behoeft dit verschil door Medewerker niet te worden aangezuiverd, maar is de volledige opbrengst onderworpen aan de vier jaar blokkeringsperiode. 3. Indien Medewerker aan de Aandelenkoopregeling mee doet zal de spaarloonvrijstelling automatisch op de Regeling worden toegepast. Als het maximale belastingvrije bedrag niet is benut in een bepaald kalenderjaar, zal Werkgever dit eind november van ieder jaar aan Medewerker doorgeven. Medewerker mag dan het resterende bedrag, gedeeld door twee, gebruiken binnen een contante spaarloonvrijstelling (indien van toepassing). 4. Indien van toepassing zal op de Koopdatum het gespaarde bedrag vermeerderd met rente netto aan Medewerker worden terugbetaald tot maximaal het maximale belastingvrije bedrag. Tegelijkertijd zal voor dit bedrag het bruto salaris worden verminderd. 5. Indien Bonusaandelen worden verkregen en het maximale belastingvrije bedrag nog niet benut is dan blijven voor een bedrag aan Bonusaandelen tot aan dat verschil onbelast. Voor zover de Bonusaandelen inclusief de reeds benutte vrijstelling voor de aankoop van Aandelen het maximale belastingvrije bedrag te boven gaat is dit meerdere belast als inkomsten uit dienstbetrekking. 6. Het totale aldus gespaarde bedrag uit zowel netto als bruto loon zal worden gebruikt om Aandelen en Fracties van Aandelen te kopen in overeenstemming met artikel 2 van de Regeling. 7. Indien in een kalenderjaar voor een bedrag aan Aandelen en Bonusaandelen is verkregen lager dan het maximale belastingvrije bedrag dan kan dit verschil worden benut ten behoeve van een contante spaarloonregeling. 9

11 8. Het maximale belastingvrije bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het Nederlandse Ministerie van Financiën en kan daarom per kalenderjaar variëren. 9. Medewerker stemt ermee in dat Werkgever al die acties onderneemt als nodig wordt geacht om te verzekeren dat Medewerker zich aan deze vierjarige periode houdt met betrekking tot ieder gekocht Aandeel of verkregen Bonusaandeel. 10. Indien Medewerker of zijn rechtsopvolger(s) niet voldoen aan de vier jaars blokkeringsperiode dan zijn de loon- en inkomstenbelasting voor rekening van Medewerker of zijn rechtsopvolger(s) 11. Medewerker zal aan de Beheerder alle benodigde informatie verstrekken en alle vereiste handelingen verrichten die benodigd zijn ten behoeve van het openen van een spaarloonrekening op naam van de Medewerker bij een door de Beheerder te selecteren bankinstelling. 10

Randstad Holding nv. Aandelenkoopregeling voor Eigen Medewerkers

Randstad Holding nv. Aandelenkoopregeling voor Eigen Medewerkers Randstad Holding nv Aandelenkoopregeling voor Eigen Medewerkers INHOUD Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Sparen om aandelen te kopen 4 Artikel 3 Toekenning van bonusaandelen 5 Artikel 4 Wijzigingen in de

Nadere informatie

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers good to know you de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers: deel mee in ons succes! Randstad is sterk verbonden met haar zakelijke en sociale omgeving.

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

VOORSTEL REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:135 LID 5 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TERZAKE RECHTEN TOT HET NEMEN VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

VOORSTEL REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:135 LID 5 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TERZAKE RECHTEN TOT HET NEMEN VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN VOORSTEL REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:135 LID 5 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TERZAKE RECHTEN TOT HET NEMEN VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN Onderstaande regeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB.

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Spaarloonregeling Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Deelnemer : Iedere werknemer die overeenkomstig

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB April 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 WORDT HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

aanvraagformulier garage/parkeerplaats

aanvraagformulier garage/parkeerplaats aanvraagformulier garage/parkeerplaats De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND U bent uitgenodigd om te investeren in aandelen SPIE in het kader van het SPIE Groep werknemers aandelen aanbod SHARE FOR YOU 2015. Hieronder

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB November 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 IS HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling on ele Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen 2 Reglement Achmea Beleggersgiro 5 Bijlage 1 15

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Werving & Selectievoorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V.

Algemene Voorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Werving & Selectievoorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Voorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Werving & Selectievoorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. geldig vanaf 5 oktober 2006 Inleiding Dit document bevat de tekst van de

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEMEN B.V.

VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEMEN B.V. VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEMEN B.V. AANVULLEND REGLEMENT VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEEM INZAKE KLPD GEGEVENS Mei 2003 Uitgave: Verificatie Informatie Systemen B.V. Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel Datum:

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Het "A2011-Plan" Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V.

Het A2011-Plan Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V. Het "A2011-Plan" Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V. RPR Antwerpen 0404.754.472 Scheldelaan 600 BTW - BE - 0404.754.472 B-2040 Antwerpen 4 Deutsche Bank AG Telefoon : +32-3-561 21 11

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie