Periodewijzer De Junior Organisatieanalist VBI3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3"

Transcriptie

1 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover adviseren; Kan een organisatiestructuur analyseren; Kan een cultuuranalyse uitvoeren voor een organisatie; DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST Kan gedrag van individuen en groepen in organisaties analyseren en verklaren; Kan (administratieve) processen beschrijven en analyseren met als doel knelpunten vast te stellen; Kan een eenvoudig onderzoek opzetten en uitvoeren; Is in staat op ondernemende wijze op zoek te gaan naar relevante informatie en ontwikkelingen; Kan een probleemanalyse uitvoeren; Academie ICT en Management Breda, Juni 2005 Auteurs: André Jaspers Christophe Otto Elly de Bruijn Paul Walraven Stephanie Flierman DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 1

2 DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 2

3 Periodewijzer Junior Organisatieanalist Omgeving Structuur Kwaliteit & Afstemming Cultuur Processen VBI3 DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Competenties...6 INLEIDING... 6 COMPETENTIES Context Proftaak:...8 OPDRACHTFORMULERING Organisatie proftaak...10 FASEN PROFTAAK OP TE LEVEREN PRODUCTEN PROFESSIONALISERING Individuele Praktijkreflectie (IPR)...12 IPR1 ORGANISATIECULTUUR IPR2 OMGEVINGSANALYSE BEST PRACTICING Faciliterend onderwijs...14 INLEIDING AD1. RODE DRAAD COLLEGES AD 2. TRAININGEN AD 3. FEEDBACKGESPREKKEN, VRAGENUURTJE EN DISCUSSIEGROEP AD 4. DE BIJEENKOMSTEN MET DE PROFGROEP EN DE LEERPROCESBEGELEIDER AD 5. BEGELEIDING OP PROFESSIONELE & ONTWIKKELCOMPETENTIES (P&OC) KNIPKAART Middelen...18 LITERATUUR SOFTWARE HARDWARE INTRANET Beoordelingswijzer...20 ALGEMEEN MIJLPAAL 0: ONDERZOEKSBEDRIJF AANLEVEREN IPR 1 ORGANISATIECULTUUR IPR 2 OMGEVINGSANALYSE MIJLPAAL 2: OPZET VAN ONDERZOEK THEORIE TOETS MIJLPAAL 3: EINDRAPPORTAGE MIJLPAAL 4: BEDRIJFSPRESENTATIE P&OC ASSESSMENT MIJLPAAL 4: CONGRES ORGANIZATIONAL FIT (STUDIEDAG) Bijlage 1 Overzicht competenties...28 P&OC competenties in VBI3 en in het gehele leerjaar twee... Error! Bookmark not defined. Bijlage 2 Uitwerking deelvragen...30 Bijlage 3 P&OC (POP, peerassessment en competentiekaart)...36 Bijlage 4 Overzicht weken...37 Bijlage 5 Inleverdata...38 DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 4

5 1. Inleiding Dit is de periodewijzer van kwartaal V-BI-3 voor de onderwijseenheid Junior Organisatieanalist. Je interesse voor bedrijfskundige aspecten van de informatievoorziening komt in dit kwartaal meteen volop aan bod. Informatievoorziening staat niet op zichzelf maar is altijd gericht op het ondersteunen van prestaties die bedrijven willen halen. De informatie en de systemen zijn erop gericht de processen beter te laten verlopen zodat juiste beslissingen eenvoudiger te maken zijn. Voor het maken en invoeren van goede systemen in organisaties is het dan ook van belang inzicht te hebben in wat organisaties zijn, hoe ze functioneren, op welke wijze de bestuurlijke informatie is ingericht en of dit wel passend is voor de omgeving waarin de organisatie opereert. Inzicht hierin wordt verkregen door een bedrijfskundige diagnose. Het opzetten en uitvoeren van een dergelijke diagnose behoort dan ook steevast tot de basis van elke organisatieanalist en -consultant. Met de proftaak, de IPR en het ondersteunend onderwijs van dit kwartaal kun je de competenties verwerven die je op Junior niveau nodig hebt. Dit kwartaal is daarmee een eerste stap op weg naar de specialisatie die je hebt gekozen in het vakgebied van ICT en management. De proftaak behelst het uitvoeren van een onderzoek bij een middelgroot bedrijf naar de mate waarin de structuur en de cultuur van dit bedrijf goed zijn ingericht en afgestemd op de omgeving van het bedrijf. Daarnaast onderzoek je een bedrijfsproces voor de organisatie en doe je daarvoor enkele verbetervoorstellen. De resultaten worden aan de organisatie gepresenteerd. In deze periodewijzer vind je de omschrijving van de opdrachten voor de proftaak, de IPR en de beschrijving van de ondersteunende colleges en trainingen. Bovendien tref je een beschrijving aan van de manier waarop de begeleiding wordt ingevuld. Ten slotte wordt er ingegaan op de beoordeling. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 5

6 2. Competenties Inleiding In deze onderwijseenheid staan de competenties van de junior organisatie-analist centraal. Als organisatie-analist beschik je over de noodzakelijke kennis en vaardigheden om jezelf als professional binnen organisatie- en managementland te kunnen bewegen. Het is in dit kader van belang dat je leert kijken naar (complexe) organisaties. Je zult geïnteresseerd moeten zijn in organisaties en organisatieontwikkeling. Bovendien zul je als student van de Bedrijfskundige Informatica en IDM variant inzicht moeten hebben in de principes en toepassingen van ICT binnen organisaties. Je bent in staat om een organisatie en haar bedrijfsvoering en informatievoorziening verantwoord te diagnosticeren, knelpunten te signaleren en op te lossen. In deze onderwijseenheid ligt de nadruk vooral op de diagnose en het signaleren van knelpunten. In de onderwijseenheid juniororganisatieanalist leer je om vanuit verschillende invalshoeken naar een organisatie te kijken. In deze onderwijseenheid zijn dat: o Organisatie en omgeving; o Organisatie en structuur; o Organisatie en processen; o Organisatie en cultuur. Bovendien zul je zien dat deze invalshoeken niet op zichzelf staan maar elkaar onderling sterk beïnvloeden. Competenties In jaar twee van de opleiding wordt voortgebouwd op de vakinhoudelijke en niet-vakinhoudelijke competenties die je in de propedeuse hebt verworven. In het tweede jaar staan verder een drietal nieuwe niet-vakinhoudelijke competenties centraal. Hieronder zijn de competenties kort samengevat. Vakinhoudelijke competenties: 1. Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover adviseren; 2. Kan (samen met anderen) een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; 3. Kan een organisatiestructuur analyseren; 4. Kan (in samenwerking met anderen) processen analyseren en beschrijven met als doel knelpunten vast te stellen; 5. Kan een cultuuranalyse uitvoeren voor een organisatie; 6. Kan (samen met anderen) een eenvoudig onderzoek opzetten en uitvoeren. 7. Kan gedrag van individuen en groepen in organisaties analyseren en verklaren. Niet-vakinhoudelijke competenties: 1. Voert een probleemanalyse uit; 2. Komt tot oplossingsalternatieven; 3. Neemt besluiten en voert deze uit. De competenties en onderwijsdoelen voor deze onderwijseenheid vind je uitgebreid beschreven in bijlage 1. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 6

7 3. Context De Academie voor ICT en media (AIM) wil jaarlijks een bedrijfskundig onderzoek uitvoeren naar de mate waarin de organisatiestructuur, -cultuur en de bedrijfsprocessen adequaat zijn afgestemd op de omgevingseisen bij bedrijven in een bepaalde branche. De studenten in de varianten Bedrijfskundige Informatica en IDM voeren in opdracht van het AIM-ontwikkelteam in het eerste kwartaal van het tweede studiejaar daartoe een bedrijfskundige diagnose uit bij een 10-tal bedrijven in de regio. Het betreft dit jaar bedrijven met overwegend doorstroming van producten of goederen (productie- of handelsonderneming met logistieke functie). Met het ondersteunend onderwijs in de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoek verwerven de studenten een aantal basiscompetenties van een bedrijfskundig informaticus zoals het uitvoeren van een bedrijfskundige diagnose, het beschrijven en analyseren van een organisatiestructuur, uitvoeren van een cultuuranalyse en een omgevingsanalyse alsmede het opzetten van een onderzoek. De individuele deelnemende bedrijven krijgen een bedrijfskundige diagnose voor wat betreft de bovengenoemde aspecten in de vorm van een eindrapport dat door de studenten met een toelichtende presentatie ter beschikking wordt gesteld. De gezamenlijke resultaten verschaffen een meer generiek inzicht in de kwaliteit van de interne afstemming op de omgeving (Organizational Fit) voor de bedrijven in deze branche. Hiertoe wordt, tot slot, een congres dan wel studiedag georganiseerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakpers en hogeschool waarin de conclusies en bevindingen worden gepresenteerd en bediscussieerd. Dit onderdeel is onder voorbehoud van de kwaliteit van de onderzoekresultaten. Het verwerven van de theoretische kennis, het oefenen in een aantal vaardigheden, voorbereiden en uitvoeren van het onderzoek, het analyseren van de bevindingen, het schrijven en presenteren van de resultaten is geen eenvoudige maar een uitdagende opgave waarmee je als profteam en individu een daadwerkelijke bijdrage levert aan de kennisontwikkeling in je (toekomstig) vakgebied en de ambities van de Academie voor ICT en Media. Het team VBI3 wenst je hierbij veel succes. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 7

8 4. Proftaak: Opdrachtformulering Je voert in opdracht van het kwartaalteam V-BI-3 een bedrijfskundige diagnose uit bij een bedrijf met overwegende doorstroming van eigen goederen (subcategorie 110 volgens de typologie van Starreveld) 1. Naast de resultaten, analyses en conclusies wordt de verantwoording van het onderzoek vastgelegd in een eindrapportage. Dit rapport wordt aangeboden aan het bedrijf en gepresenteerd aan het bedrijf dat onderwerp is van het onderzoek. Centrale onderzoeksvraag In welke mate is de structuur en de cultuur van de organisatie passend afgestemd op de omgevingseisen? Omgeving Structuur Kwaliteit & Afstemming Cultuur Processen Randvoorwaarden en beperkingen: De organisatiestructuur wordt geanalyseerd op basis van de theorie en typologie van Mintzberg De organisatiecultuur wordt kwantitatief met twee gestandaardiseerde meetinstrumenten geanalyseerd. Daarnaast wordt een kwalitatieve analyse gemaakt door middel van observaties en diepte-interviews. De omgeving van de organisatie wordt geanalyseerd op macro-, bedrijfstak- en microniveau met een drietal instrumenten. Uitzondering voor het procesonderzoek: Voor wat betreft de processen wordt in overleg met het bedrijf een specifiek (deel) proces in kaart gebracht en beschreven, geanalyseerd en voorzien van een verbeteradvies. Indien het bedrijf geen voorkeur heeft voor een bepaald proces wordt het(gehele) inkoopproces dienovereenkomstig onderzocht. 1 zie Jans ea: Grondslagen Administratieve Organisatie, Deel B, hoofdstuk 1 DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 8

9 De centrale onderzoeksvraag is gedecomponeerd in vier deelvragen. Centrale onderzoeksvraag In welke mate is de structuur en de cultuur van de organisatie passend afgestemd op de omgevingseisen? Deelvraag 1: Omgeving en organisatie Wat is de invloed van de omgeving op het bedrijf, hoe is het bedrijf in de omgeving gepositioneerd en in hoeverre houdt men rekening met deze omgevingsfactoren? Deelvraag 2: Structuur en Organisatie Hoe is de arbeid gestructureerd, hoe wordt het gecoördineerd en welke organisatieconfiguratie volgens de typologie van Mintzberg is van toepassing op het bedrijf? Deelvraag 3: Cultuur en Organisatie Wat zijn de dominante bedrijfsculturen en passen deze bij de structuur en de omgevingseisen van de organisatie? Deelvraag 4: Processen en A.O. Hoe verloopt het gehele inkoopproces 2, voldoet dit aan de kwaliteitseisen van een passende administratieve organisatie en sluit het aan op de eisen van de organisatie? Onderzoek en beschrijf op formele wijze het huidige proces (IST), toets het aan het generieke inkoopproces van Jans 3 en formuleer hierbij knelpunten. Ontwerp een of meer verbetersuggesties en beschrijf op basis hiervan het gewenste proces (Soll). Tot slot: Werk, met behulp van deze drie deelvragen en de procesopdracht de centrale onderzoeksvraag uit in een samenhangende analyse en voorzie deze van conclusies en aanbevelingen. Let op: Deze deelvragen, inclusief richtlijnen voor een aanpak, zijn nader uitgewerkt in bijlage 2. Dit is een belangrijke bijlage. Gebruik deze bijlage tezamen met de trainingen Opzetten Onderzoek 1 en 2 als vertrekpunt bij de opzet van het onderzoek en de uitwerking ervan. 2 Of een ander (deel)proces op verzoek van en in overleg met bedrijf en trainer/docent 3 zie Jans ea: Grondslagen Administratieve Organisatie, Deel B, hoofdstuk 1 DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 9

10 5. Organisatie proftaak Fasen proftaak Het is van belang om meteen bij het begin van de onderwijseenheid goed van start te gaan. Het wordt anders erg moeilijk om de proftaak tot een goed einde te brengen. Binnen de uitvoering van de proftaak kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: A Voorbereiden en opzetten van de bedrijfskundige diagnose De profgroepen dienen voor het uitvoeren van de bedrijfskundige diagnose zelf een bedrijf te vinden dat voldoet aan de eisen zoals die in de opdracht zijn gesteld. Je doet dit op basis van de instructies in de periodewijzer, het protocol voor omgaan met een onderzoeksbedrijf en de brief voor het onderzoeksbedrijf. De beide laatste documenten staan op de opleidingenpagina VBI3 van Aimweb. Dit onderdeel, het zoeken en vinden van een onderzoeksbedrijf, is gedefinieerd als Mijlpaal 0 (MP0). Daarnaast worden gedurende de voorbereidingfase de vier thema s inhoudelijk bestudeerd en uitgewerkt in een onderzoeksopzet. De belangrijkste voorwaarde immers voor het systematisch en doelgericht uitvoeren van onderzoek is het maken van een goede opzet van het onderzoek. Een goed onderzoeksplan verschaft een duidelijk antwoord op de vraag wat het doel en de middelen zijn van het onderzoek. Je moet daartoe de vragen waarover, waartoe, waarom, wat, waar, wanneer, hoe en hoeveel kunnen beantwoorden. Om de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen uit de opdracht uit te kunnen werken in de onderzoeksopzet is het van belang een goed begrip te hebben van zowel de wijze waarop een dergelijk onderzoek wordt ingericht als de organisatiekundige begrippen, concepten en theorieën die betrekking hebben op de structuur, de cultuur en omgeving van organisaties en bedrijven. B C D Uitvoeren van de bedrijfskundige diagnose Het onderzoek wordt binnen het bedrijf zelf uitgevoerd. Het gaat dan met name om het verzamelen van de relevante gegevens. Hiervoor worden de verschillende onderzoeksmethoden gebruikt die je in de voorbereiding hebt leren kennen zoals enquêtes/vragenlijsten, interviewen, waarnemen en observeren, participeren, documentenstudie, etc.) Rapporteren en Presenteren De resultaten van het onderzoek, de analyses en de daarop gebaseerde conclusies worden vastgelegd in een onderzoeksverslag. Dit rapport vormt de basis voor een presentatie binnen het bedrijf dat onderwerp is van het onderzoek. Organiseren studiedag Organizational fit De resultaten van het onderzoek kunnen de basis vormen voor een studiedag waarin de passende afstemming tussen omgeving en bedrijf centraal staat. We verwachten een actieve bijdrage van de profgroepen bij de voorbereiding en uitvoering van de studiedag in nauwe samenwerking met de docenten/trainers van de onderwijseenheid junior organisatieanalist. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 10

11 Op te leveren producten De op te leveren producten in het kader van de proftaak zijn de volgende: MP0: Keuze en korte beschrijving van het bedrijf dat onderwerp is van het onderzoek; MP1: Opzet van het onderzoek; MP2: Eindrapportage; MP3: Presentatie; Professionalisering In een professioneel werkend team ben je afhankelijk van ieders inbreng. Er moet voldoende worden samengewerkt om tot een kwalitatief goed eindproduct te komen. Verslaglegging is daarbij niet alleen van essentieel belang voor de voortgang tijdens het werken in teamverband, maar ook voor degenen die in de toekomst verder zouden moeten werken aan het product. Alle afspraken tijdens de proftaak moeten worden vastgelegd; mondelinge afspraken hebben geen geldigheid. Dus alle agenda s, notulen, actielijsten, uitnodigingen, evaluaties, verslagen, etc. worden schriftelijk vastgelegd in projectdossier en op het projectkantoor geplaatst. De groepsleden wijzen elkaar op gemaakte afspraken. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 11

12 6. Individuele Praktijkreflectie (IPR) De Individuele Praktijkreflectie in dit kwartaal richt zich op deelvraag 3, de organisatiecultuur (IPR1) en deelvraag 1, de omgeving van de organisatie (IPR2). Hieronder de beschrijving. Zie voor de beoordeling hoofdstuk 9 van deze periodewijzer. IPR1 Organisatiecultuur Zoek individueel een bedrijf(je) waar je onderstaande IPR1 opdracht uit kunt voeren. Dit is uiteraard een ander bedrijf dan het onderzoeksbedrijf van je team uit de proftaak. Dit kan bijvoorbeeld het bedrijf zijn waar je part-time werkt, het bedrijf waar je vader of moeder werkt, etc. We noemen dit hier verder je bijbaan organisatie organisatie. De IPR1 opdracht voor Organisatiecultuur bestaat uit drie onderdelen: A. het maken van een serie vragen en opdrachten uit de reader Organiseren, Mens en Cultuur en de bijbehorende hoofdstukken uit Gedrag in Organisaties van Wijsman B. het uitvoeren van een (kwantitatief ) cultuuronderzoek met de vragenlijst van Harrison en Handy ó met de VOKIPO vragenlijst. C. Het professioneel presenteren van de resultaten hiervan. De beide methoden, Harrison en Handy en Vokipo, inclusief de theorie en instructie voor gebruik, maken onderdeel uit van de genoemde reader. De beide vragenlijsten zijn daar als bijlagen in opgenomen. Ook digitaal zijn beide instrumenten beschikbaar op de opleidingpagina op Aimweb. Lever de onderdelen A en B tegelijkertijd in volgens het schema in bijlage 4. Ad A: vragen en opdrachten (individueel): 1. Maak een beknopte beschrijving van je bijbaan organisatie waar je de cultuuranalyse uitvoert. Denk hierbij aan soort bedrijf, aard en omvang, vestiging en (indien van toepassing) je positie en eventuele werkzaamheden in die organisatie (maximaal 1 a4); 2. Beantwoord de vragen en beschrijvende opdrachten uit de reader Organisatie, mens en cultuur. 3. Betrek in de antwoorden c.q. beschrijvingen zowel de theorie als de praktijksituatie van je bijbaan organisatie voor die vragen waar dit van toepassing is. Dit alles volgens de beoordelingswijzer IPR1. Ad B: kwantitatieve cultuuranalyse 1. Individueel: a) Voer een kwantitatieve cultuuranalyse uit met de Harrison en Handy vragenlijst OF met het VOKIPO instrument bij je bijbaan organisatie conform de instructies zoals beschreven in de reader of bij het instrument; b) De resultaten van het onderzoek aan de hand van de vragenlijsten worden samengevat in een korte notitie waarin opgenomen: de aanpak van het onderzoek (hoe opgezet, wie en hoeveel) en een conclusie over de cultuur van de organisatie en wat dit kan betekenen voor die organisatie. Dit volgens de beoordelingswijzer IPR1. 2. Collectief: a) Bespreek de individuele bevindingen van deze mini onderzoeken in je profgroep en maak één presentatie waarin de resultaten van elk bedrijf aan bod komt én een toelichting over de opmerkelijkste overeenkomsten en verschillen. Maak hiervan ook een hand-out voor de overige klasgenoten; b) Presenteer de bevindingen van de groep in een professionele presentatie van 20 minuten tijdens de IPR1 presentatie. Dit wordt beoordeeld conform de beoordelingswijzer IPR1. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 12

13 IPR2 Omgevingsanalyse In de IPR2, omgevingsanalyse, werk je in tweetallen al het eerste onderdeel uit van deelvraag 1 van de proftaak uit. De gehele deelvraag luidt: Wat is de invloed van de omgeving op het bedrijf, hoe is het in de omgeving gepositioneerd en in hoeverre houdt men rekening met deze omgevingsfactoren? Richt je, in IPR2 op het eerste onderdeel (vet gedrukt) Stel de omgevingsfactoren vast die nu en in de toekomst van invloed (kunnen) zijn op het functioneren en presteren van de organisatie. Maak hiervan een beargumenteerde analyse. Je doet dit op basis van de theorie en wat er bekend is over de branche waartoe je onderzoeksbedrijf behoord. De IPR Omgevingsanalyse resulteert in een verslag met daarin: Een beargumenteerde analyse van de voor het bedrijf relevante elementen uit de macro-omgeving volgens het STEP-model (o.a. Fahey & Narayanan) Een beargumenteerde analyse van de voor het bedrijf relevante omgevingselementen op bedrijfstakniveau volgens het 5-krachtenmodel van Porter Samengevat in de Opportunities and Threats van een SWOT analyse. Let op: Alleen de Kansen en Bedreigingen van de SWOT analyse kun je hier behandelen. Deel twee van de onderzoeksvraag komt pas aan bod tijdens het interne onderzoek in het bedrijf op basis waarvan je in staat bent de interne aspecten van de SWOT (sterkte en zwakte) in te vullen. Lever het IPR2-verslag in volgens het schema in bijlage 4. Best Practicing Nadat ieder individueel zijn IPR 2 rapport heeft ingeleverd ga je een mondelinge Best Practicing ronde uitvoeren. Dit doe je met de gehele proftaakgroep. Tijdens de bijeenkomst geef je elkaar mondeling feedback op ieders IPR-product. Dat betekent dat je vooraf de IPR s van je teamgenoten aandachtig hebt bestudeerd. Met de output van de Best Practicing van de IPR-producten, maak je met je profgroep de beste omgevingsanalyse op de genoemde gebieden (toepassen Lessons Learned ). Dit betekent niet dat je de beste omgevingsanalyse kiest maar per onderdeel kijkt welk tweetal het op dat onderdeel het beste doet. Dit zou dus een samensmelting van alle goede onderdelen van de tweetallen kunnen zijn. De IPR omgevingsanalyse vormt daarmee input en basis voor het onderdeel Omgeving van het interne bedrijfsonderzoek en de eindrapportage. Bij de uitvoering van het onderzoek in het bedrijf wordt onderzocht in hoeverre de externe analyse die je hebt uitgevoerd tijdens de IPR2 wordt onderkend door het bedrijf en op welke wijze de organisatie er mee omgaat. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 13

14 7. Faciliterend onderwijs Inleiding Het faciliterend onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen: 1. De Rode draad colleges 2. Trainingen (Opzetten van onderzoek, Kwalitatieve en kwantitatieve cultuuranalyse, Procesanalyse, Structuur en interviewen) 3. Feedbackgesprekken, vragenuurtje en discussiegroep. 4. De bijeenkomsten met de profgroep en de leerprocesbegeleider. 5. De senior bijeenkomsten. 6. Begeleiding op P&OC 7. De knipkaart In het onderstaande overzicht is het faciliterend onderwijs uitgesplitst naar aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden maken gebruik van uiteenlopende onderwijsvormen en leermiddelen. Zowel de relatie met de proftaak en de IPR als de gebruikte onderwijsvormen worden in dit hoofdstuk aangegeven. Ad1. Rode draad colleges In de eerste 4 weken zijn er Rode draad colleges van elk twee uur waarin thema s van de proftaak aan de orde komen. In de colleges worden achtergronden besproken en concepten uitgelegd. Week 1: Week 2: Week 3: Week 4: Start-up college proftaak; Organisatie en Omgeving Structuur Mintzberg I; Systemen en Processen I Structuur Mintzberg II; Systemen en Processen II Cultuur & Integratie college rondom de vier thema s Start-up college proftaak In dit college wordt de grote lijn van het kwartaal uiteengezet. College Organisatie en omgeving Het college behandelt de omgeving van een organisatie op macro-, bedrijfstak- en microniveau. Behandelde concepten en theorieën zijn o.a.: systeemgrens, STEP, vijf krachten-model van Porter, value chain analysis van Porter, complexiteit en dynamiek van de omgeving. Colleges Mintzberg: organisatiestructuren I en II Deze twee colleges behandelen het aandachtsgebied organisatiestructuren. Met name de invalshoeken van Henri Mintzberg en Galbraith worden hier toegelicht. Colleges Systemen en Processen I en II Deze twee colleges behandelen het aandachtsgebied systemen en processen. Naast een introductie op de systeemtheorie en de organisatie als open systeem wordt ingegaan op de decompositie van bedrijfsprocessen, het beschrijven en analyseren van deze processen en de functie van de procesbenadering bij het oplossen van organisatieproblemen. Tevens wordt beknopt ingegaan op de betekenis van de Administratieve Organisatie inclusief een overzicht van de generieke processen uit de Logistieke keten zoals het Verkoopproces, Inkoopproces, Magazijnproces, Productieproces en het Financieel-logistiek proces. College Cultuur & integratie van de thema s In dit college komt de Organisatiecultuur aan bod en zullen de vier thema s Omgeving, Structuur, Cultuur en Processen in hun onderlinge samenhang, samenvattend, worden besproken. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 14

15 Alle colleges gaan tevens in op de toepassing van deze betreffende theorie in de proftaak. Ad 2. Trainingen In de weken 1, 2, 3 en 4 zijn er 8 trainingen van elk één dagdeel Week 1: Training Opzetten van onderzoek I Training Omgevingsanalyse Week 2: Training Opzetten van onderzoek II Training Procesanalyse I Week 3: Training Procesanalyse II Training Organisatiestructuur/Mintzberg Training Interviewen Week 4: Training Interviewen Training Organisatiecultuur Trainingen Opzetten van onderzoek De training Opzetten van Onderzoek leert de student een onderzoek op te zetten en uit te voeren volgens een van te voren opgesteld plan. Dit plan geeft een antwoord op de vraag welke doelen en middelen nodig zijn om het onderzoek uit te voeren. Zonder een goed onderzoeksplan is de kans namelijk groot dat het onderzoek vastloopt. De training bestaat uit twee delen die ieder een dagdeel beslaan. In deel 1 worden methoden en technieken aangeleerd om een goed onderzoek te kunnen uitvoeren en wordt geoefend aan de hand van opdrachten. In deel 2 worden een aantal onderdelen van het bedrijfsonderzoek geoperationaliseerd. Deze onderzoeksopzet helpt bij het op de juiste wijze invullen van de onderzoeksopzet (Mijlpaal 1). Training omgevingsanalyse In de training Omgevingsanalyse wordt ingegaan op het 5 krachtenmodel van Porter en de STEPfactoren. In deze training zal geoefend worden met het maken van een omgevingsanalyse voor een reëel bedrijf. Dit kan daarna direct worden toegepast in IPR2 en de uitwerking van onderzoeksvraag 1. Training Organisatiestructuren Aan de hand van een casus worden de principes van organiseren volgens Mintzberg in kaart gebracht en geanalyseerd. De training is gericht op het hanteren van de basisbegrippen voor het uitwerken van onderzoeksvraag 2 uit de proftaak, over de structuur. Trainingen Procesanalyse De trainingen gaan in op het kunnen plaatsen en hanteren van verschillende AO - schematechnieken binnen de juiste context, het decomponeren van (bedrijfs)processen en toepassen van schematechnieken om processen te beschrijven en het analyseren van processen. Deze technieken moeten worden toegepast in de proftaak bij de uitwerking van de procesopdracht (4). Training Organisatiecultuur Tijdens deze training wordt het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden geoefend. Dergelijke methoden zijn gericht op kritisch en gericht observeren, waarnemen wat mensen zeggen en doen en het houden van diepte-interviews. Tevens komt het gebruik van observatieschema s aan bod. Deze kunnen worden gebruikt bij het kwalitatieve onderzoek naar de cultuur in het onderzoeksbedrijf. Training interviewen In deze trainingen wordt expliciet geoefend in het voorbereiden van een interview, de juiste vraagtechnieken toepassen, inleven in de ander en adequaat reageren op onverwachte situaties. Het geleerde kan daarna in de praktijk worden gebracht in de verschillende onderdelen van het bedrijfsonderzoek. Presenteren DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 15

16 Tijdens de presentatie van IPR1 (cultuur) zal de trainer letten op de juiste toepassing van wat je bij presentatietechnieken in de propedeuse geleerd hebt. Het juist aangeven van het doel van de presentatie (waarin tot uiting komt of je de doelgroep van de presentatie geanalyseerd hebt) Het hanteren van een duidelijke opbouw van de presentatie (interesse wekken, houding, stemgebruik, contact met de groep, binnen de tijd blijven) Het adequaat kunnen omgaan met vragen van het publiek. Eind week 8 moet je het concept resultaat van het bedrijfsonderzoek presenteren. De trainer docent en de Slb er geven dan ook feed-back geven op bovenstaande punten. Het materiaal over presenteren uit de propedeuse staat bij het onderwijsmateriaal, P&OC, presenteren. Ad 3. Feedbackgesprekken en discussiegroep eindrapportage en presentatie. In week 5, 6 en 10 krijg je inhoudelijk feedback over de opgeleverde producten. o In week 5 is er de feedback op IPR2, de omgevingsanalyse en op de onderzoeksopzet, mijlpaal 1. Tijdens de presentatie van IPR1, krijg je feedback op de kwantitatieve cultuuranalyse. o In week 6,7 en 8 is er een maal per week een verplichte binnenkomst van een uur per profgroep waar verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van je onderzoek en er feed back is van de trainer docent en de slb er. In week 8 wordt de concept bedrijfspresentatie geoefend en krijg je hierop feedback. In week 10 is er de terugkoppeling op het onderzoeksrapport, mijlpaal 2. Daarnaast is een discussiegroep binnen de opleidingsomgeving op aimweb waar per thema (omgeving, cultuur, structuur en processen) door studenten en docenten wordt ingegaan op vragen en problemen. Ad 4. De bijeenkomsten met de profgroep en de leerprocesbegeleider Gedurende verschillende onderwijsweken heb je met je profgroep een bijeenkomst met je leerprocesbegeleider. Daarvoor krijgen de groepsleden tips, hulp, feedback van de leerprocesbegeleider aangereikt in de vorm van Training on the Job tijdens de bijeenkomsten van de profgroep. In week 8 de oefening van de bedrijfspresentatie en in week 9 het peerassessement. Op het eind zal de lpb er met iedere student een individueel gesprek houden, waarin de student o.a. zal reflecteren op de ontwikkeling van de P&OC die dit kwartaal centraal staan. Ad 5. Senior gesprekken In de weken 6, 7 en 8 als je bezig bent in het bedrijf, kom je een keer per week bijeen met de trainer/docent en de Slb er. Tijdens deze bijeenkomst is er overleg over de voortgang en de stand van zaken van je onderzoek. Aan het begin van de module krijg je instructie over deze voortgangsgesprekken. Ad 6. Begeleiding op Professionele & Ontwikkelcompetenties (P&OC) In jaar 1 heb je aan een aantal P&OC gewerkt. In jaar 2 zullen die P&OC worden uitgebouwd, bovendien zul je jezelf gaan ontwikkelen in een aantal nieuwe P&OC. Ieder kwartaal staat een bepaalde P&OC competentie, bestaande uit meerdere deelcompetenties, centraal. De niet vakinhoudelijke competenties voor het tweede leerjaar zijn Samenwerken, Communiceren, Projectmatig werken, Analyseren en oordeelsvorming en Omgevingsbewust denken en handelen. Dit alles op niveau 2. De volgende competenties komen aan bod in VBI3: Projectmatig werken en Samenwerken welke worden verwerkt in een POP verslag. Omgevingsbewust denken en handelen komt aan bod tijdens het onderzoek in het bedrijf. De bedrijfsbegeleider zal dit ook mee beoordelen. Communiceren komt o.a. aan bod in de training interviewen. Meer informatie hierover DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 16

17 komt in een aparte leerwijzer P&OC welke in het begin van het kwartaal op Aimweb wordt gepubliceerd. Tegen het einde van de periode doe je tijdens SLB een peerassessment (engelstalige benaming voor een assessment onder gelijken ) over ieders bijdrage aan het projectmatig werken en de in dat kwartaal centraal staande P&OC. Aan de hand van het peerassessment evalueer je in aanwezigheid van de SLB ér het groepsproces van dit kwartaal. Knipkaart Conform bestaande regelingen. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 17

18 8. Middelen Literatuur Opzetten van onderzoek Dr. D.B. Baarda, Dr. M.D.M. de Goede: Basisboek kwalitatief onderzoek; praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek Eerste herziene druk, ISBN Processen en A.O Jeroen van den Oever, Peter Noordam: Handen & voeten aan de administratieve organisatie; vastleggen gericht op analyse, ontwerp en beheersing Tweede druk, Kluwer 1999, ISBN E.O.J. Jans e.a.: Grondslagen administratieve organisatie, Deel A: Algemene beginselen Negentiende editie, Stenfert Kroese 2000, ISBN E.O.J. Jans e.a.: Grondslagen administratieve organisatie, Deel B: processen en systemen Negentiende editie, Stenfert Kroese 2001, ISBN Structuur Organisatiestructuren H. Mintzberg, ISBN Cultuur Gert Alblas, Ella Wijsman, Gedrag in Organisaties Wolters Noordhof, ISBN Readers (te bestellen via Intere) André Jaspers: Mens, organisatie en cultuur januari 2003, Academie voor ICT en Management André Jaspers, Paul Walraven: Opzetten van onderzoek januari 2003, Academie voor ICT en Management André Jaspers, Christophe Otto: Omgevingsanalyse, Aim 2003 DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 18

19 Software Nader te bepalen Hardware Er kan gebruik gemaakt worden van: PC s van het studielandschap PC-lokaal Projectruimten In het rooster is te vinden welke lokalen gereserveerd zijn. Intranet Het intranet van de Academie is het AIMweb. Op dit intranet vind je onder andere het virtuele projectkantoor van je proftaakgroep. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 19

20 9. Beoordelingswijzer In het kwartaal Junior Organisatie analist worden de volgende onderdelen beoordeeld: Omschrijving Groep/individ ueel MP0 Onderzoeksbedrijf aanleveren Groep IPR1 Cultuur: vragen en opdrachten reader cultuur Individueel Cultuur: Vokipo, Harrison & Handy analyse bijbaan organisatie Individueel Cultuur: presentatie kwantitatieve analyse. groep IPR2 Omgevingsanalyse Duo MP1 Rapport opzet van onderzoek Groep OAT Theoretische Toets Individueel MP2 Eindrapportage, de onderzoeksresultaten Groep MP3 Presentatie van de onderzoeksresultaten bij het bedrijf Groep van onderzoek P&OC Beoordeling probleemanalyse en nieuwsgierigheid Individueel vindt plaats tijdens het assessment (zie Ass) Voorafgaand aan het assessment geeft de lpb er de assessor hierover inhoudelijk advies. MP4 Studiedag Groep Ass Assessment (waarbinnen P&OC) Individueel Zie voor inleverdata en tijden bijlagen 4 en 5. Algemeen 1. Voor alle groepsbeoordelingen geldt dat elk individueel groepslid het beoordelingscijfer van de groep krijgt. Bij geconstateerde beperkte deelname en of bijdrage aan het groepsresultaat kan de beoordelaar beargumenteerd het individuele cijfer dienovereenkomstig naar beneden aanpassen. 2. Plaats, datum en tijdstip van in te leveren producten zijn opgenomen in bijlage 5. Te laat ingeleverde documenten worden, indien meegenomen in de beoordeling, aangemerkt als herkansing. Mijlpaal 0: Onderzoeksbedrijf aanleveren Product Elke profgroep levert twee bedrijven aan voor het bedrijfskundig onderzoek dat voldoet aan de volgende criteria: bedrijf dat een concreet product of dienst voortbrengt; van enige omvang (minimaal 35 personeelsleden); een contactpersoon beschikbaar heeft; in de regio (ruim te nemen); bereid tot het laten uitvoeren van het onderzoek gedurende de periode als genoemd in de periodewijzer. Procedure Tijdens de vakantie en de opstartperiode zoekt elk individueel groepslid in overleg met zijn profteam naar een geschikt bedrijf. Het leggen en onderhouden van contacten zoals beschreven in het protocol in deze is aan te merken als een van de basiscompetenties van een BI student; Indien een bedrijf is gevonden wordt hiervan een formulier ingevuld en ingeleverd per mail bij de kwartaaleigenaar, André Jaspers. Eventuele overige bedrijven die bereid zijn gevonden mee te doen, maar niet door de profgroep zijn gekozen, worden eveneens aangemeld; Uiterlijk voor eind week 1 definitief aanleveren van onderzoeksbedrijf. DE JUNIOR ORGANISATIEANALIST 20

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree voor het bepalen van het eindniveau van associate-,bachelor- en masteronderzoek binnen de School of Education Erica de Bruïne Marjon Bruggink Eduard Groen

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren Management, finance en recht Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar 13 december 2012

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit Aad Zoeteman, Sigrid Fiering en Linda van der Lans Eenheid Audit en Advies (tel. 070 441 75 78) Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING. Opleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd. BM-Actuele Ontwikkelingen MKB

MODULEHANDLEIDING. Opleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd. BM-Actuele Ontwikkelingen MKB MODULEHANDLEIDING BM-Actuele Ontwikkelingen MKB Opleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2016-2017 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid

Nadere informatie