Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur."

Transcriptie

1 Wegwijs Mobiliteit

2 2

3 Inleiding De Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) stelt voor: Wegwijs Mobiliteit. Uit een kleinschalige bevraging bij verschillende organisaties die werken rond mobiliteit blijkt dat heel wat mensen de mobiliteitssector een kluwen van overheidsinstanties, organisaties en advies- en overlegorganen vinden. Deze wegwijs wil een hulpmiddel zijn om de bomen achter het spreekwoordelijke bos te zien. We hebben alles ondergebracht in een heldere structuur. Op die manier bent u in staat om snel een overzicht te krijgen van de actoren op een bepaald beleidsniveau of rond een bepaald mobiliteitsthema. Alle organisaties en diensten werden ondergebracht in 3 grote groepen: beleidsinstanties, advies- en overlegorganen en organisaties inzake mobiliteit. Per groep hebben we deze nogmaals onderverdeeld. U vindt per hoofdstuk een schematische weergave van de betrokken organisaties en diensten in die groep. Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur. Bij de beleidsinstanties en de advies- en overlegorganen vindt u een korte omschrijving, de samenstelling van het team en de contactgegevens. Bij de organisaties vindt u een korte omschrijving, de visie en missie, de samenstelling van het team, de rol in het beleid en de contactgegevens. Deze wegwijs is opgesteld in juni Bij de samenstelling is met grote zorg gebeurd. Als u vaststelt dat er gegevens fout zijn of ontbreken, stellen wij uw opmerkingen zeker op prijs. De meest recente informatie wordt gepubliceerd op Hopelijk vindt u uw weg hier terug! 3

4 Inhoudsopgave 1. Beleidsinstanties Schematische weergave Federaal Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Vlaams Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Provinciaal Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Lokaal Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Advies- en overlegorganen Schematische weergave Federaal Vlaams Provinciaal Lokaal Organisaties Schematische weergave Mobiliteitsmodi Duurzame mobiliteit Auto/gemotoriseerd verkeer Leden- en belangenorganisaties Gedeeld autogebruik Zachte weggebruikers Openbaar vervoer Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid Verkeersslachtoffers School en onderzoek Toegankelijkheid Register

5 5

6 1. Beleidsinstanties Op de 4 beleidsniveaus wordt steeds een opdeling gemaakt tussen: het bestuur de overheid uitvoerende en ondersteunende diensten Bij elke instantie vindt u een omschrijving, de teamsamenstelling en de contactgegevens. 1.1 Schematische weergave BESTUUR OVERHEID UITVOEREND EN ONDERSTEUNEND FEDERAAL Staatssecretaris van mobiliteit FOD Mobiliteit en Vervoer NMBS-Groep VLAAMS Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Vlaams minister van ruimtelijke ordening Departement mobiliteit en openbare werken Departement ruimtelijke ordening - Agentschap wegen en verkeer - Agentschap maritieme dienstverlening en kust - nv De Scheepvaart - Waterwegen en zeekanaal nv - De Lijn - Agentschap ruimte en erfgoed - Agentschap wonen Vlaanderen - Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed - Inspectie ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed - de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen 6

7 Vlaams minister van leefmilieu, natuur en energie PROVINCIAAL - gouverneur - deputatie - provincieraad LOKAAL Bestuur in een gemeente of stad Departement leefmilieu, natuur en energie - Dienst mobiliteit Antwerpen - Dienst mobiliteit Limburg - Dienst mobiliteit Oost-Vlaanderen - Dienst mobiliteit: Vlaams-Brabant - Dienst mobiliteit: West-Vlaanderen Lokale diensten inzake mobiliteit - Agentschap voor natuur en bos - Vlaams energieagentschap - Instituut voor natuur en bosonderzoek - Vlaamse milieumaatschappij - Vlaamse landmaatschappij - Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteitsen gasmarkt Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) 7

8 1.2 Federaal Bestuur Staatssecretaris voor mobiliteit De staatssecretaris voor Mobiliteit is toegevoegd aan de Eerste Minister. Hij is bevoegd voor twee beleidsdomeinen: Mobiliteit : duurzame mobiliteit,wegvervoer, verkeersveiligheid, spoorvervoer, maritiem vervoer en luchtvervoer Noordzee/ marien milieu: bescherming en het behoud van de mariene biodiversiteit, afbakenen van beschermde gebieden, toezicht op de kwaliteit van het marien milieu, preventie en bescherming tegen verontreiniging. Deze twee beleidsdomeinen worden besproken in de beleidsnota s die jaarlijks worden geschreven met daarin doelstellingen en acties voor één jaar. Samenstelling 3 algemene medewerkers 12 medewerkers in beleidscel 4 secretariaatmedewerkers Contact Etienne Schouppe Kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit Koningsstraat Brussel T F

9 1.2.2 Overheid FOD Mobiliteit en Vervoer De FOD Mobiliteit en Vervoer bereidt de federale mobiliteitspolitiek voor en voert haar uit. De FOD concentreert zich daarbij op veiligheid, leefomgeving, concurrentie, maatschappelijke behoeften en een optimale integratie van alle transportmodi. Naast ondersteunings- en stafdiensten omvat deze FOD 4 thematische directoraten-generaal: mobiliteit en verkeersveiligheid vervoer te land maritiem vervoer luchtvaart Samenstelling Voorzitter van het directiecomité Ondersteuning directiecomité Stafdiensten Andere diensten Maritiem vervoer: o Directie Scheepvaartcontrole o Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden o Wetgeving en juridische aangelegenheden o Veiligheid en milieuvrijwaring Vervoer te land: o Spoorvervoer o Binnenvaart en intermodaliteit o Wegvervoer o Veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen Luchtvaart: o Inspectie o Vergunningen o Bedrijfserkenningen o Luchtruim en luchthavens o Belgische toezichthoudende instantie van de luchtnavigatiediensten Mobiliteit en verkeersveiligheid: o Mobiliteit o Verkeersveiligheid o Vervoerinfrastructuur o Directie inschrijvingen en homologaties inschrijvingen (DIV) o Certificatie en inspectie 9

10 Contact Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat BRUSSEL T F

11 1.2.3 Uitvoerend en ondersteunend NMBS-Groep De NMBS-Groep bestaat uit 3 bedrijven: NMBS-Holding, Infrabel en NMBS. De NMBS-Holding overkoepelt de groep en heeft twee filialen: NMBS en Infrabel. De drie bedrijven zijn autonome overheidsbedrijven. Dit wil zeggen dat de opdrachten zijn vastgelegd in het beheerscontract dat hen bindt aan de federale staat en hen opdraagt om een aantal opdrachten van openbare dienst uit te voeren. Elk bedrijf heeft zijn eigen bevoegdheden: NMBS holding: De NMBS-Holding overkoepelt de NMBS- Groep en staat mee garant voor een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Dit doet ze door de activiteiten van haar filialen NMBS (exploitant) en Infrabel (infrastructuurbeheerder) te coördineren en te ondersteunen. Naast de belangrijke rol van coördinator heeft de NMBS-Holding een aantal specifieke taken: verantwoordelijk voor personeel, aanwerving en een deel van de opleiding verantwoordelijk voor de 39 belangrijkste stations en de passagiers van de 39 belangrijkste stations van het land verantwoordelijk voor het patrimonium: stationsgebouwen, parkings, fietsenstallingen en stationsomgevingen verantwoordelijk voor de informatiedragers (schermen e.d.) verantwoordelijk voor een milieuvriendelijke aanpak bewaker van de veiligheid van het spoorwegdomein beheerder van het IT-netwerk voor de volledige groep NMBS: De voornaamste opdrachten van NMBS zijn bij wet bepaald: het binnenlandse en internationale reizigersvervoer per spoor, het goederenvervoer per spoor en het leveren van de logistieke diensten die daaraan verbonden zijn. Voor de activiteiten in het kader van de opdracht van openbare dienst ontvangt NMBS dotaties (subsidies) van de staat. De opdrachten van openbare dienst van NMBS zijn: de organisatie van het binnenlandse reizigersverkeer, zowel met klassieke treinen of -een vernieuwing van het laatste beheerscontract- met hogesnelheidstreinen voor binnenlandse bedieningen. Kortom, alle verkeer dat - binnen onze landsgrenzen - bijdraagt tot een vlottere mobiliteit. 11

12 bepaalde vormen van grensoverschrijdend reizigersvervoer: het gaat om treinen van het binnenverkeer die de grensstations aandoen die zich op de naburige netwerken bevinden. prestaties voor de Natie, meer bepaald voor het leger, die van strategisch belang kunnen zijn. Het internationale reizigersverkeer en het goederenverkeer zijn daarentegen activiteiten van puur commerciële aard. Om die uit te voeren ontvangt NMBS geen enkele vorm van subsidie. Andere opdrachten: eigenaar, gebruiker en beheerder van de voertuigen, verantwoordelijk voor vernieuwingen verantwoordelijk voor de andere stations, waar NMBS Holding niet verantwoordelijk voor is verantwoordelijk voor de passagiers in de trein en in de andere stations waar NMBS- Holding niet verantwoordelijk voor is verantwoordelijk voor de veiligheidssystemen in de locomotieven verantwoordelijk voor de informatie over de samenstelling van de trein Infrabel: Infrabel beheert, onderhoudt en ontwikkelt de spoorinfrastructuur in België. De opdrachten van deze venootschap zijn vastgelegd in het beheerscontract dat haar aan de federale staat bindt en haar opdraagt om een aantal opdrachten van openbare dienst uit te voeren: beheer van het spoorwegnet organisatie van de infrastructuurwerken (onderhoud: vervanging en herstelling) verkoop van de gebruiksrechten van het spoorwegnet aan de operatoren (NMBS, Thalys, Eurostar en 6 goederentransporteurs) elektrische voeding verantwoordelijk voor de veiligheidssystemen op de sporen verantwoordelijk voor de aankondiging van vertragingen verantwoordelijk voor het netwerk van de signalisatie en de toestellen In de NMBS-Groep zijn in totaal mensen aan de slag, waarvan: werknemers bij NMBS Holding werknemers bij NMBS werknemers bij Infrabel Naast de drie bedrijven onder de groep is er ook het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Dit Fonds behoort niet tot de spoorweggroep. Het handelt enkel in de naam van de overheid. Het Fonds is officieel eigenaar van bepaalde terreinen en van een deel van het huidige Belgische spoorwegnet zoals dat bestond op het ogenblik van de splitsing (ter waarde van de schuld van 7,4 miljard euro). Op is alle informatie te vinden in verband met dienstregeling, tarieven, praktische informatie, 12

13 Samenstelling NMBS-Holding 5 diensten van de gedelegeerd bestuurder: Corporate Affairs, Legal Affairs, Public Affairs & External Relations, Change Office en Opvolging dochterondernemingen 4 directies: Financiën, Patrimonium, Human Resources en Strategie en coördinatie NMBS 4 diensten van de Gedelegeerd Bestuurder, met name Algemeen Secretariaat, Strategische en Juridische Aangelegenheden, Public and Corporate Affairs en Human Resources; 6 directies, waaronder NMBS Technics, NMBS Mobility, NMBS Europe en NMBS Logistics, Central Support en Financiën. Infrabel 3 directies: directie infrastructuur, directie netwerk, directie toegang tot het netwerk 6 algemene diensten: dienst Strategie, internationale zaken en information technology; dienst financiën en administratie; dienst Human Resources; dienst Communicatie en Public Affairs; cel BRIO (uitwerking strategische plannen); dienst aankopen Interne auditcel Contact NMBS-Holding: Frankrijkstraat Sint-Gillis NMBS Hallepoortlaan Sint-Gillis Infrabel: Barastraat Anderlecht 13

14 1.3 Vlaams Bestuur Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Alles wat te maken heeft met verkeer, vervoer en infrastructuur zit gegroepeerd in het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken, onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Havens, Hilde Crevits. Structuur beleidsdomein Het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken ziet er als volgt uit: Samenstelling kabinet kabinetschef 2 adjunct-kabinetschefs kabinetsecretaris woordvoerder privésecretaris persadviseur 6 raadgevers 14

15 Contact Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: Hilde Crevits Graaf De Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F

16 Vlaams minister van ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed Het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed staat in voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit, het recht op wonen voor iedereen, inzonderheid voor specifieke doelgroepen, de kwaliteit van dat wonen en het kwaliteitsvol behoud, beheer en herstel van het onroerend erfgoed. Dit beleidsdomein valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Phillipe Muyters. Structuur beleidsdomein De structuur van dit beleidsdomein ziet er zo uit: Samenstelling kabinet kabinetschef adjunct-kabinetschef kabinetssecretaris woordvoerder 3 raadgevers 1 secretariaatmedewerker 16

17 Contact Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening: Phillipe Muyters Koning Albert II-laan Brussel T F

18 Vlaams minister van leefmilieu, natuur en energie Alles wat te maken heeft met leefmilieu, natuur en energie zit gegroepeerd in het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie, onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister Joke Schauvliege als minister van leefmilieu, natuur en cultuur. Structuur beleidsdomein Samenstelling kabinet 1 kabinetschef 2 adjunct-kabinetschefs 1 kabinetsecretaris 1 woordvoerder 7 raadgevers 4 beleidsmedewerkers Contact Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur: Joke Schauvliege Koolstraat Brussel T F

19 1.3.2 Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement mobiliteit en openbare werken: ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur: o de beleidsvoorbereiding en -evaluatie o de ontwikkeling van een beleidsvoorbereidend instrumentarium (met inbegrip van monitoring, informatiemanagement ) o de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek o de opbouw van netwerken binnen en buiten het beleidsdomein, en internationaal o de formulering van inhoudelijke voorstellen voor de beleidsbepaling o de evaluatie van de beleidsuitvoering voor de bijsturing van het beleid of voor de aansturing van de agentschappen o het secretariaat van de beleidsraad o de informatie en communicatie van het beleidsdomein o de aansturing, monitoring en follow-up van de beleidsuitvoering o de omzetting van strategische in operationele doelstellingen o de voorbereiding van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten voert de volgende taken uit: o o o o o o o Samenstelling verstrekt managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning aan beide intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) die onder het beleidsdomein ressorteren, en aan alle DAB s (Dienst met Afzonderlijk Bestuur). coördineert de rapportering over personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden voor het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken verstrekt technisch ondersteunende diensten aan het eigen beleidsdomein, aan andere beleidsdomeinen en aan derden beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens superviseert de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse luchthavens beheert het Vlaams Infrastructuurfonds voert andere taken van beleidsuitvoering uit die niet aan de agentschappen toevertrouwd zijn Het departement maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. In dit ministerie zitten ook 2 agentschappen: Agentschap Wegen en Verkeer (zie uitvoerend en ondersteunend) en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (zie uitvoerend en ondersteunend) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit: Flanders International Technical Agency (FITA) vzw Stafdienst Algemeen Beleid Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Haven- en Waterbeleid 19

20 Contact Luchthavenbeleid Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Maritieme Toegang Technisch Ondersteunende Diensten MOW Managementondersteunende Diensten Departement mobiliteit en openbare werken Koning Albert II-laan 20, bus Brussel T F

21 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed: ondersteunt de bevoegde minister bij de voorbereiding van het beleid rond ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed bouwt inhoudelijke expertise op rond die beleidsthema s, bereidt de beleidsnota s en beleidsbrieven van de minister voor en coördineert de algemene communicatie- en informatica-initiatieven binnen het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Samenstelling Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. In dit Vlaams ministerie zitten vijf agentschappen: het Agentschap Ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed (RO-Vlaanderen); het Agentschap Wonen Vlaanderen; het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE); Inspectie RWO; de Managementondersteunende Diensten (MOD). Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed bestaat uit: Kennis en Informatie Beheersopvolging, Begroting en Interne Controle Afdeling Juridische Dienstverlening Afdeling Ruimtelijke Planning Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerenderfgoedbeleid Afdeling Woonbeleid Managementondersteunende Diensten RWO - Hoge Raad voor het Herstelbeleid (HRH) RWO - Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (VLACORO) Contact Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Koning Albert II-laan 19 bus Brussel T F

22 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Het departement leefmilieu, Natuur en Energie: is belast met de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden ontwikkelt een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie neemt een coördinerende rol op ten overstaan van interne en externe partners, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau Samenstelling Het departement maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. In dit Vlaams ministerie zitten 3 agentschappen: Agentschap voor natuur en bos, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Vlaams energieagentschap. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie bestaat uit: Secretariaat-generaal Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Centraal Databeheer Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Milieu-integratie en subsidiëringen Internationaal Milieubeleid Land- en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen Milieuvergunningen Milieu-inspectie Lucht, Hinder en Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Managementondersteunende diensten (MOD) Contact Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F

23 1.3.3 Uitvoerend en ondersteunend MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Agentschap Wegen en Verkeer Het Agentschap Wegen en Verkeer is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid over: het beheren, onderhouden en optimaliseren van het hem toevertrouwde wegenpatrimonium het organiseren van het verkeer op het hem toevertrouwde wegennet het mee vormgeven van het beleid Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit doen door: juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren evenwichtige en objectieve programma s op te stellen de aanwezige kennis goed te beheren kwaliteitsvol en innovatief te werken Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven met daarin de acties die zijn ondernomen in dit jaar per afdeling van het agentschap. Samenstelling Het agentschap is onderverdeeld in drie horizontale afdelingen en zeven territoriale afdelingen. De drie horizontale afdelingen zijn: planning en coördinatie verkeerskunde wegenbouwkunde De zeven territoriale afdelingen Wegen en Verkeer zijn: Wegen en Verkeer Antwerpen Wegen en Verkeer Limburg Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Elektriciteit en mechanica Gent Elektriciteit en mechanica Antwerpen 23

24 Contact Agentschap Wegen en Verkeer Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat bus Antwerpen T F Agentschap Wegen en Verkeer Limburg Vlaams Administratief Centrum Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt T F Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Gebouw Portalis Bollebergen 2b bus Zwijnaarde T F Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Via-Vitagebouw Luchthavenlaan Vilvoorde T F Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Markt Brugge T F

25 Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is een deel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken en heeft als opdracht: Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen. Het uitvoeren van een programma van zeewering om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de andere maatschappelijke functies van de kustzone. Samenstelling Aan het hoofd van het Agentschap staat de administrateur-generaal. De stafdienst biedt ondersteuning bij het gevoerde beleid en verzekert het gecoördineerd samenwerken. Het agentschap is onderverdeeld in vier deelwerkingen: Loodswezen Scheepvaartbegeleiding Vloot Kust Contact Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F

26 De Scheepvaart nv nv De Scheepvaart is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. nv De Scheepvaart heeft als opdracht: zorgen voor de exploitatie, het beheer, de commercialisering en het onderhoud van het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Maas bouwen en onderhouden van de infrastructuur (waterwegen) en installaties zorgen voor de bediening van sluizen en bruggen - ook voor de pleziervaart (in de zomer wordt een aantal sluizen op de Kempense kanalen ook op zondag bediend) commercialiseren van watergebonden gronden, onder meer via concessieovereenkomsten met bedrijven voor het gebruik van die gronden; nv De Scheepvaart heeft bovendien de mogelijkheid om watergebonden industriegronden aan te kopen en kan onder bepaalde voorwaarden watergebonden gronden onteigenen en nieuwe watergebonden bedrijfszones creëren afleveren van diverse vergunningen zorgen voor de promotie van de binnenvaart Samenstelling nv De Scheepvaart bestaat uit zeven afdelingen: Afdeling Beleid en Financiën Afdeling Commercieel Beheer Afdeling Facility Afdeling Maintenance Afdeling Personeel en Communicatie Afdeling Waterbouwkunde Afdeling Waterwegbeheer Contact nv De Scheepvaart Havenstraat Hasselt T F

27 Waterwegen en Zeekanaal nv Waterwegen en Zeekanaal nv is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. Het beheert de waterwegen (behalve in havengebieden) in het westen en het centrum van Vlaanderen, inclusief de erlangs gelegen terreinen, en richt zich daarbij op drie kerntaken: de toename van het transport te water de beveiliging tegen overstromingen, inclusief de bescherming van het milieu de versterking van het multifunctionele karakter van de waterweg, met aandacht voor recreatie, natuurbeleving, wonen langs het water enzovoort Samenstelling Het bestaat uit drie overkoepelende afdelingen: afdeling Coördinatie afdeling Commercieel Beheer afdeling Management Ondersteuning en drie territoriale afdelingen: afdeling Zeeschelde afdeling Bovenschelde afdeling Zeekanaal Contact Waterwegen en Zeekanaal nv Oostdijk Willebroek T F

28 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn De Lijn is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. De Lijn organiseert en coördineert de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gemeenschappelijke openbare stads- en streekvervoer in, vanuit, of naar het Vlaamse Gewest. De Lijn is niet alleen een aanbieder van openbaar vervoer, ze doet meer: Basismobiliteit is het decreet dat het basisaanbod aan openbaar vervoer bepaalt. De volgende criteria bepalen de invulling van de basismobiliteit: o de maximumafstand tot de dichtstbijzijnde halte o het aantal ritten per uur o o de maximale wachttijd Deze normen verschillen volgens de ligging (grootstedelijk, stedelijk, rand- en kleinstedelijk gebied, buitengebied) en het tijdstip (spits- en daluren). Netmanagement is een methode om het bus- en tramnet te optimaliseren: er wordt onderzocht waar het aanbod niet is afgestemd op de vraag naar openbaar vervoer. Cambio autodelen: Cambio is een partnerschap tussen De Lijn, Taxistop en VTB-VAB. Autodelen en openbaar vervoer zijn natuurlijke partners en vullen elkaar perfect aan. De combinatie van bus, tram en autodelen geeft de garantie dat we altijd overal geraken. Carpooling: is een service van Taxistop en De Lijn. Belbus: De belbus rijdt alleen op aanvraag. De belbus heeft geen vaste route of dienstregeling, en is ook geen taxi: het busje stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de belbuscentrale. Via kan er informatie gezocht worden over reisinformatie, vervoersbewijzen, Samenstelling Aan het hoofd van De Lijn staat de directeur-generaal. In elke Vlaamse provincie zorgt een provinciale dienst voor de dagelijkse dienstverlening en het contact met de reizigers. De hoofdzetel in Mechelen (Centrale Diensten) coördineert en ondersteunt de werking van de entiteiten en stippelt het globale beleid uit. In totaal werken mensen bij De Lijn. Ongeveer daarvan werken bij De Lijn, zo'n bij privébedrijven die rijden in opdracht van De Lijn. Met deze privébedrijven heeft De Lijn een contract afgesloten en deze rijden volgens de dienstregeling die De Lijn bepaalt. Contact Hoofdzetel Motstraat Mechelen T F

29 Antwerpen Grotehondstraat Antwerpen T F Limburg Grote Breemstraat Hasselt T F Oost-Vlaanderen Brusselsesteenweg Gentbrugge T F Vlaams-Brabant Martelarenplein Leuven T F West-Vlaanderen Nieuwpoortsesteenweg Oostende T F

30 RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED Voor de volledigheid geven we in het kader van deze wegwijs over de mobiliteitssector een overzicht van de agentschappen uit het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en hun website. Agentschap Ruimte en Erfgoed Agentschap Wonen Vlaanderen Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 30

31 LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE Voor de volledigheid geven we in het kader van deze wegwijs over de mobiliteitssector een overzicht van de agentschappen uit het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie en hun website. Agentschap Natuur en Bos Vlaams Energieagentschap Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Vlaamse Milieu Maatschappij Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 31

32 1.3 Provinciaal Bestuur Gouverneur De gouverneur is hét gezicht en aanspreekpunt van de provincie en heeft drie functies: regeringscommissaris van de federale overheid: taken op het gebied van ordehandhaving en veiligheid. regeringscommissaris van de Vlaamse overheid: administratief toezicht op de gemeenten en OCMW s, waarbij er beslissingen geschorst kunnen worden die indruisen tegen de wet of het algemeen belang. voorzitter van de deputatie: uitstippeling van het provinciaal beleid en de totstandkoming van heel wat provinciale realisaties. Door zijn rol als voorzitter is hij niet stemgerechtigd, tenzij in de gevallen waarin de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent. Hierdoor is hij bemiddelaar en bruggenhoofd tussen de verschillende overheden die actief zijn in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Contact Gouverneur Antwerpen Cathy Berx Koningin Elisabethlei Antwerpen T F Gouverneur Limburg Herman Reynders Universiteitslaan Hasselt T F Gouverneur Oost Vlaanderen André Denys Gouvernementstraat Gent T F

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking 1 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Voorwoord 3. In enkele haltes naar een schakel en terug! 4. Denk er aan 5. Adressen van de provinciale en Brusselse MOS-begeleiders 2. VOORWOORD Het succes van samenwerking Samen

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Tanguy Veys Volksvertegenwoordiger

Tanguy Veys Volksvertegenwoordiger Artikel 2 In artikel 2 worden volgende wijzigingen aangebracht: het derde lid wordt vervangen door volgende bepaling: 2. Spooronderneming: het autonome overheidsbedrijf zoals bedoeld in artikel 3, 1; ;

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse minister Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids-

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Elektromobiliteit in Provincie West-Vlaanderen Stimulansen voor introductie nieuwe mobiliteit

Elektromobiliteit in Provincie West-Vlaanderen Stimulansen voor introductie nieuwe mobiliteit Elektromobiliteit in Provincie West-Vlaanderen Stimulansen voor introductie nieuwe mobiliteit 27 september 2012, Belgian Platform on Electric Vehicles, Brussel Overzicht Missie Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Samen voor duurzame mobiliteit

Samen voor duurzame mobiliteit Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Mandatarissen Hasselt, 21 februari 2013 De Lijn Limburg Samen voor duurzame mobiliteit Inhoud Voorstelling De Lijn Limburg Partnerschap De Lijn en lokale overheden

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Koen Loete Voorzitter Resoc Meetjesland, Leiestreek en Schelde Welkom& inleiding Programma Kris Snijckers Raadgever binnenlands bestuur Kabinet Minister

Nadere informatie

In 2010 kwam het beleidsorgaan drie keer samen en het overlegorgaan vier keer.

In 2010 kwam het beleidsorgaan drie keer samen en het overlegorgaan vier keer. 1 De Kustwacht in België De Kustwacht wordt gevormd door 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten zijn ook gekend als kustwachtpartners. De Kustwacht

Nadere informatie

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij VSV- studiedag Mobiliteit op het platteland, 14 maart 2014 Overzicht lezing Intro: Situering en doelstellingen

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016 Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016 Hieronder vindt u de voornaamste stiptheidscijfers die spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en spooroperator NMBS maandelijks op hun website plaatsen.

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen zet Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke op de schoolroutekaart Veilig naar school, ondanks de hindernissen

Provincie Oost-Vlaanderen zet Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke op de schoolroutekaart Veilig naar school, ondanks de hindernissen Provincie Oost-Vlaanderen zet Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke op de schoolroutekaart Veilig naar school, ondanks de hindernissen Er is een grote nood aan veilige fietsroutes naar school, zegt gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011

Marktverkenning. Mobiliteit en ICT in België. Dr. Sven Maerivoet. 11 April 2011 Marktverkenning Mobiliteit en ICT in België 11 April 2011 Overzicht : Overheden. Steden. Openbaar vervoer. Privé bedrijven. :.... : Het oerwoud van aanbestedingen... 2 1 Wat is België (op dit moment) juist?

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst. Een samenwerking tussen

Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst. Een samenwerking tussen Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst Een samenwerking tussen NMBS-Groep Christiane Van Rijckeghem districtsdirecteur Station Aalst Een poort naar spoor en stad Christiane Van Rijckeghem districtsdirecteur

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake platteland?

Wat doen de provincies inzake platteland? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake plattelandsbeleid...

Nadere informatie

4 EEN INTEGRALE AANPAK VAN HET FIETSBELEID

4 EEN INTEGRALE AANPAK VAN HET FIETSBELEID 4 EEN INTEGRALE AANPAK VAN HET FIETSBELEID 4.1 Inleiding Doelstellingen, uitvoering van de strategie en de daarmee verbonden maatregelen moeten bereikt worden via een integrale aanpak waarin de verschillende

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Une copie du présent arrêté est transmise au Département des Finances et du Budget, aux délégués des Finances concernés età la Cour des Comptes.

Nadere informatie

Gewijzigde prioriteiten voor de Vlaamse Wooninspectie SITUERING

Gewijzigde prioriteiten voor de Vlaamse Wooninspectie SITUERING Gewijzigde prioriteiten voor de Vlaamse Wooninspectie SITUERING De Vlaamse Wooninspectie (onderdeel van het agentschap Inspectie RWO) staat in voor de strafrechtelijke handhaving van de elementaire veiligheids-,

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw In samenwerking met FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart RAAD VAN BESTUUR 22/02/2013 MARKTOBSERVATIE: BINNENVAARTVLOOT TOEBEHOREND

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID BASF ANTWERPEN

VERKEERSVEILIGHEID BASF ANTWERPEN VERKEERSVEILIGHEID BASF ANTWERPEN September 2014 Marc Collet Preventiedienst EEN GROOTSE AANWEZIGHEID 600 hectare binnenstad Antwerpen 600 hectare 600 hectare 1.200 Antwerpen binnenstad voetbalvelden BASF

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Agentschap Wegen en Verkeer Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen Antwerpen Districten Enkele sleutelprojecten

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie