Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur."

Transcriptie

1 Wegwijs Mobiliteit

2 2

3 Inleiding De Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) stelt voor: Wegwijs Mobiliteit. Uit een kleinschalige bevraging bij verschillende organisaties die werken rond mobiliteit blijkt dat heel wat mensen de mobiliteitssector een kluwen van overheidsinstanties, organisaties en advies- en overlegorganen vinden. Deze wegwijs wil een hulpmiddel zijn om de bomen achter het spreekwoordelijke bos te zien. We hebben alles ondergebracht in een heldere structuur. Op die manier bent u in staat om snel een overzicht te krijgen van de actoren op een bepaald beleidsniveau of rond een bepaald mobiliteitsthema. Alle organisaties en diensten werden ondergebracht in 3 grote groepen: beleidsinstanties, advies- en overlegorganen en organisaties inzake mobiliteit. Per groep hebben we deze nogmaals onderverdeeld. U vindt per hoofdstuk een schematische weergave van de betrokken organisaties en diensten in die groep. Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur. Bij de beleidsinstanties en de advies- en overlegorganen vindt u een korte omschrijving, de samenstelling van het team en de contactgegevens. Bij de organisaties vindt u een korte omschrijving, de visie en missie, de samenstelling van het team, de rol in het beleid en de contactgegevens. Deze wegwijs is opgesteld in juni Bij de samenstelling is met grote zorg gebeurd. Als u vaststelt dat er gegevens fout zijn of ontbreken, stellen wij uw opmerkingen zeker op prijs. De meest recente informatie wordt gepubliceerd op Hopelijk vindt u uw weg hier terug! 3

4 Inhoudsopgave 1. Beleidsinstanties Schematische weergave Federaal Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Vlaams Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Provinciaal Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Lokaal Bestuur Overheid Uitvoerend en ondersteunend Advies- en overlegorganen Schematische weergave Federaal Vlaams Provinciaal Lokaal Organisaties Schematische weergave Mobiliteitsmodi Duurzame mobiliteit Auto/gemotoriseerd verkeer Leden- en belangenorganisaties Gedeeld autogebruik Zachte weggebruikers Openbaar vervoer Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid Verkeersslachtoffers School en onderzoek Toegankelijkheid Register

5 5

6 1. Beleidsinstanties Op de 4 beleidsniveaus wordt steeds een opdeling gemaakt tussen: het bestuur de overheid uitvoerende en ondersteunende diensten Bij elke instantie vindt u een omschrijving, de teamsamenstelling en de contactgegevens. 1.1 Schematische weergave BESTUUR OVERHEID UITVOEREND EN ONDERSTEUNEND FEDERAAL Staatssecretaris van mobiliteit FOD Mobiliteit en Vervoer NMBS-Groep VLAAMS Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Vlaams minister van ruimtelijke ordening Departement mobiliteit en openbare werken Departement ruimtelijke ordening - Agentschap wegen en verkeer - Agentschap maritieme dienstverlening en kust - nv De Scheepvaart - Waterwegen en zeekanaal nv - De Lijn - Agentschap ruimte en erfgoed - Agentschap wonen Vlaanderen - Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed - Inspectie ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed - de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen 6

7 Vlaams minister van leefmilieu, natuur en energie PROVINCIAAL - gouverneur - deputatie - provincieraad LOKAAL Bestuur in een gemeente of stad Departement leefmilieu, natuur en energie - Dienst mobiliteit Antwerpen - Dienst mobiliteit Limburg - Dienst mobiliteit Oost-Vlaanderen - Dienst mobiliteit: Vlaams-Brabant - Dienst mobiliteit: West-Vlaanderen Lokale diensten inzake mobiliteit - Agentschap voor natuur en bos - Vlaams energieagentschap - Instituut voor natuur en bosonderzoek - Vlaamse milieumaatschappij - Vlaamse landmaatschappij - Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteitsen gasmarkt Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) 7

8 1.2 Federaal Bestuur Staatssecretaris voor mobiliteit De staatssecretaris voor Mobiliteit is toegevoegd aan de Eerste Minister. Hij is bevoegd voor twee beleidsdomeinen: Mobiliteit : duurzame mobiliteit,wegvervoer, verkeersveiligheid, spoorvervoer, maritiem vervoer en luchtvervoer Noordzee/ marien milieu: bescherming en het behoud van de mariene biodiversiteit, afbakenen van beschermde gebieden, toezicht op de kwaliteit van het marien milieu, preventie en bescherming tegen verontreiniging. Deze twee beleidsdomeinen worden besproken in de beleidsnota s die jaarlijks worden geschreven met daarin doelstellingen en acties voor één jaar. Samenstelling 3 algemene medewerkers 12 medewerkers in beleidscel 4 secretariaatmedewerkers Contact Etienne Schouppe Kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit Koningsstraat Brussel T F

9 1.2.2 Overheid FOD Mobiliteit en Vervoer De FOD Mobiliteit en Vervoer bereidt de federale mobiliteitspolitiek voor en voert haar uit. De FOD concentreert zich daarbij op veiligheid, leefomgeving, concurrentie, maatschappelijke behoeften en een optimale integratie van alle transportmodi. Naast ondersteunings- en stafdiensten omvat deze FOD 4 thematische directoraten-generaal: mobiliteit en verkeersveiligheid vervoer te land maritiem vervoer luchtvaart Samenstelling Voorzitter van het directiecomité Ondersteuning directiecomité Stafdiensten Andere diensten Maritiem vervoer: o Directie Scheepvaartcontrole o Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden o Wetgeving en juridische aangelegenheden o Veiligheid en milieuvrijwaring Vervoer te land: o Spoorvervoer o Binnenvaart en intermodaliteit o Wegvervoer o Veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen Luchtvaart: o Inspectie o Vergunningen o Bedrijfserkenningen o Luchtruim en luchthavens o Belgische toezichthoudende instantie van de luchtnavigatiediensten Mobiliteit en verkeersveiligheid: o Mobiliteit o Verkeersveiligheid o Vervoerinfrastructuur o Directie inschrijvingen en homologaties inschrijvingen (DIV) o Certificatie en inspectie 9

10 Contact Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat BRUSSEL T F

11 1.2.3 Uitvoerend en ondersteunend NMBS-Groep De NMBS-Groep bestaat uit 3 bedrijven: NMBS-Holding, Infrabel en NMBS. De NMBS-Holding overkoepelt de groep en heeft twee filialen: NMBS en Infrabel. De drie bedrijven zijn autonome overheidsbedrijven. Dit wil zeggen dat de opdrachten zijn vastgelegd in het beheerscontract dat hen bindt aan de federale staat en hen opdraagt om een aantal opdrachten van openbare dienst uit te voeren. Elk bedrijf heeft zijn eigen bevoegdheden: NMBS holding: De NMBS-Holding overkoepelt de NMBS- Groep en staat mee garant voor een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Dit doet ze door de activiteiten van haar filialen NMBS (exploitant) en Infrabel (infrastructuurbeheerder) te coördineren en te ondersteunen. Naast de belangrijke rol van coördinator heeft de NMBS-Holding een aantal specifieke taken: verantwoordelijk voor personeel, aanwerving en een deel van de opleiding verantwoordelijk voor de 39 belangrijkste stations en de passagiers van de 39 belangrijkste stations van het land verantwoordelijk voor het patrimonium: stationsgebouwen, parkings, fietsenstallingen en stationsomgevingen verantwoordelijk voor de informatiedragers (schermen e.d.) verantwoordelijk voor een milieuvriendelijke aanpak bewaker van de veiligheid van het spoorwegdomein beheerder van het IT-netwerk voor de volledige groep NMBS: De voornaamste opdrachten van NMBS zijn bij wet bepaald: het binnenlandse en internationale reizigersvervoer per spoor, het goederenvervoer per spoor en het leveren van de logistieke diensten die daaraan verbonden zijn. Voor de activiteiten in het kader van de opdracht van openbare dienst ontvangt NMBS dotaties (subsidies) van de staat. De opdrachten van openbare dienst van NMBS zijn: de organisatie van het binnenlandse reizigersverkeer, zowel met klassieke treinen of -een vernieuwing van het laatste beheerscontract- met hogesnelheidstreinen voor binnenlandse bedieningen. Kortom, alle verkeer dat - binnen onze landsgrenzen - bijdraagt tot een vlottere mobiliteit. 11

12 bepaalde vormen van grensoverschrijdend reizigersvervoer: het gaat om treinen van het binnenverkeer die de grensstations aandoen die zich op de naburige netwerken bevinden. prestaties voor de Natie, meer bepaald voor het leger, die van strategisch belang kunnen zijn. Het internationale reizigersverkeer en het goederenverkeer zijn daarentegen activiteiten van puur commerciële aard. Om die uit te voeren ontvangt NMBS geen enkele vorm van subsidie. Andere opdrachten: eigenaar, gebruiker en beheerder van de voertuigen, verantwoordelijk voor vernieuwingen verantwoordelijk voor de andere stations, waar NMBS Holding niet verantwoordelijk voor is verantwoordelijk voor de passagiers in de trein en in de andere stations waar NMBS- Holding niet verantwoordelijk voor is verantwoordelijk voor de veiligheidssystemen in de locomotieven verantwoordelijk voor de informatie over de samenstelling van de trein Infrabel: Infrabel beheert, onderhoudt en ontwikkelt de spoorinfrastructuur in België. De opdrachten van deze venootschap zijn vastgelegd in het beheerscontract dat haar aan de federale staat bindt en haar opdraagt om een aantal opdrachten van openbare dienst uit te voeren: beheer van het spoorwegnet organisatie van de infrastructuurwerken (onderhoud: vervanging en herstelling) verkoop van de gebruiksrechten van het spoorwegnet aan de operatoren (NMBS, Thalys, Eurostar en 6 goederentransporteurs) elektrische voeding verantwoordelijk voor de veiligheidssystemen op de sporen verantwoordelijk voor de aankondiging van vertragingen verantwoordelijk voor het netwerk van de signalisatie en de toestellen In de NMBS-Groep zijn in totaal mensen aan de slag, waarvan: werknemers bij NMBS Holding werknemers bij NMBS werknemers bij Infrabel Naast de drie bedrijven onder de groep is er ook het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Dit Fonds behoort niet tot de spoorweggroep. Het handelt enkel in de naam van de overheid. Het Fonds is officieel eigenaar van bepaalde terreinen en van een deel van het huidige Belgische spoorwegnet zoals dat bestond op het ogenblik van de splitsing (ter waarde van de schuld van 7,4 miljard euro). Op is alle informatie te vinden in verband met dienstregeling, tarieven, praktische informatie, 12

13 Samenstelling NMBS-Holding 5 diensten van de gedelegeerd bestuurder: Corporate Affairs, Legal Affairs, Public Affairs & External Relations, Change Office en Opvolging dochterondernemingen 4 directies: Financiën, Patrimonium, Human Resources en Strategie en coördinatie NMBS 4 diensten van de Gedelegeerd Bestuurder, met name Algemeen Secretariaat, Strategische en Juridische Aangelegenheden, Public and Corporate Affairs en Human Resources; 6 directies, waaronder NMBS Technics, NMBS Mobility, NMBS Europe en NMBS Logistics, Central Support en Financiën. Infrabel 3 directies: directie infrastructuur, directie netwerk, directie toegang tot het netwerk 6 algemene diensten: dienst Strategie, internationale zaken en information technology; dienst financiën en administratie; dienst Human Resources; dienst Communicatie en Public Affairs; cel BRIO (uitwerking strategische plannen); dienst aankopen Interne auditcel Contact NMBS-Holding: Frankrijkstraat Sint-Gillis NMBS Hallepoortlaan Sint-Gillis Infrabel: Barastraat Anderlecht 13

14 1.3 Vlaams Bestuur Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Alles wat te maken heeft met verkeer, vervoer en infrastructuur zit gegroepeerd in het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken, onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Havens, Hilde Crevits. Structuur beleidsdomein Het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken ziet er als volgt uit: Samenstelling kabinet kabinetschef 2 adjunct-kabinetschefs kabinetsecretaris woordvoerder privésecretaris persadviseur 6 raadgevers 14

15 Contact Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: Hilde Crevits Graaf De Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F

16 Vlaams minister van ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed Het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed staat in voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit, het recht op wonen voor iedereen, inzonderheid voor specifieke doelgroepen, de kwaliteit van dat wonen en het kwaliteitsvol behoud, beheer en herstel van het onroerend erfgoed. Dit beleidsdomein valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Phillipe Muyters. Structuur beleidsdomein De structuur van dit beleidsdomein ziet er zo uit: Samenstelling kabinet kabinetschef adjunct-kabinetschef kabinetssecretaris woordvoerder 3 raadgevers 1 secretariaatmedewerker 16

17 Contact Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening: Phillipe Muyters Koning Albert II-laan Brussel T F

18 Vlaams minister van leefmilieu, natuur en energie Alles wat te maken heeft met leefmilieu, natuur en energie zit gegroepeerd in het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie, onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister Joke Schauvliege als minister van leefmilieu, natuur en cultuur. Structuur beleidsdomein Samenstelling kabinet 1 kabinetschef 2 adjunct-kabinetschefs 1 kabinetsecretaris 1 woordvoerder 7 raadgevers 4 beleidsmedewerkers Contact Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur: Joke Schauvliege Koolstraat Brussel T F

19 1.3.2 Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement mobiliteit en openbare werken: ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur: o de beleidsvoorbereiding en -evaluatie o de ontwikkeling van een beleidsvoorbereidend instrumentarium (met inbegrip van monitoring, informatiemanagement ) o de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek o de opbouw van netwerken binnen en buiten het beleidsdomein, en internationaal o de formulering van inhoudelijke voorstellen voor de beleidsbepaling o de evaluatie van de beleidsuitvoering voor de bijsturing van het beleid of voor de aansturing van de agentschappen o het secretariaat van de beleidsraad o de informatie en communicatie van het beleidsdomein o de aansturing, monitoring en follow-up van de beleidsuitvoering o de omzetting van strategische in operationele doelstellingen o de voorbereiding van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten voert de volgende taken uit: o o o o o o o Samenstelling verstrekt managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning aan beide intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) die onder het beleidsdomein ressorteren, en aan alle DAB s (Dienst met Afzonderlijk Bestuur). coördineert de rapportering over personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden voor het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken verstrekt technisch ondersteunende diensten aan het eigen beleidsdomein, aan andere beleidsdomeinen en aan derden beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens superviseert de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse luchthavens beheert het Vlaams Infrastructuurfonds voert andere taken van beleidsuitvoering uit die niet aan de agentschappen toevertrouwd zijn Het departement maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. In dit ministerie zitten ook 2 agentschappen: Agentschap Wegen en Verkeer (zie uitvoerend en ondersteunend) en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (zie uitvoerend en ondersteunend) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit: Flanders International Technical Agency (FITA) vzw Stafdienst Algemeen Beleid Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Haven- en Waterbeleid 19

20 Contact Luchthavenbeleid Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Maritieme Toegang Technisch Ondersteunende Diensten MOW Managementondersteunende Diensten Departement mobiliteit en openbare werken Koning Albert II-laan 20, bus Brussel T F

21 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed: ondersteunt de bevoegde minister bij de voorbereiding van het beleid rond ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed bouwt inhoudelijke expertise op rond die beleidsthema s, bereidt de beleidsnota s en beleidsbrieven van de minister voor en coördineert de algemene communicatie- en informatica-initiatieven binnen het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Samenstelling Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. In dit Vlaams ministerie zitten vijf agentschappen: het Agentschap Ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed (RO-Vlaanderen); het Agentschap Wonen Vlaanderen; het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE); Inspectie RWO; de Managementondersteunende Diensten (MOD). Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed bestaat uit: Kennis en Informatie Beheersopvolging, Begroting en Interne Controle Afdeling Juridische Dienstverlening Afdeling Ruimtelijke Planning Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerenderfgoedbeleid Afdeling Woonbeleid Managementondersteunende Diensten RWO - Hoge Raad voor het Herstelbeleid (HRH) RWO - Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (VLACORO) Contact Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Koning Albert II-laan 19 bus Brussel T F

22 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Het departement leefmilieu, Natuur en Energie: is belast met de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden ontwikkelt een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie neemt een coördinerende rol op ten overstaan van interne en externe partners, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau Samenstelling Het departement maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. In dit Vlaams ministerie zitten 3 agentschappen: Agentschap voor natuur en bos, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Vlaams energieagentschap. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie bestaat uit: Secretariaat-generaal Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Centraal Databeheer Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Milieu-integratie en subsidiëringen Internationaal Milieubeleid Land- en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen Milieuvergunningen Milieu-inspectie Lucht, Hinder en Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Managementondersteunende diensten (MOD) Contact Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F

23 1.3.3 Uitvoerend en ondersteunend MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Agentschap Wegen en Verkeer Het Agentschap Wegen en Verkeer is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid over: het beheren, onderhouden en optimaliseren van het hem toevertrouwde wegenpatrimonium het organiseren van het verkeer op het hem toevertrouwde wegennet het mee vormgeven van het beleid Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit doen door: juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren evenwichtige en objectieve programma s op te stellen de aanwezige kennis goed te beheren kwaliteitsvol en innovatief te werken Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven met daarin de acties die zijn ondernomen in dit jaar per afdeling van het agentschap. Samenstelling Het agentschap is onderverdeeld in drie horizontale afdelingen en zeven territoriale afdelingen. De drie horizontale afdelingen zijn: planning en coördinatie verkeerskunde wegenbouwkunde De zeven territoriale afdelingen Wegen en Verkeer zijn: Wegen en Verkeer Antwerpen Wegen en Verkeer Limburg Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Elektriciteit en mechanica Gent Elektriciteit en mechanica Antwerpen 23

24 Contact Agentschap Wegen en Verkeer Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat bus Antwerpen T F Agentschap Wegen en Verkeer Limburg Vlaams Administratief Centrum Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt T F Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Gebouw Portalis Bollebergen 2b bus Zwijnaarde T F Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Via-Vitagebouw Luchthavenlaan Vilvoorde T F Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Markt Brugge T F

25 Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is een deel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken en heeft als opdracht: Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering van een veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens. Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening met als doel naast de primaire reddingen op zee, ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen. Het uitvoeren van een programma van zeewering om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen, rekening houdend met de andere maatschappelijke functies van de kustzone. Samenstelling Aan het hoofd van het Agentschap staat de administrateur-generaal. De stafdienst biedt ondersteuning bij het gevoerde beleid en verzekert het gecoördineerd samenwerken. Het agentschap is onderverdeeld in vier deelwerkingen: Loodswezen Scheepvaartbegeleiding Vloot Kust Contact Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T F

26 De Scheepvaart nv nv De Scheepvaart is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. nv De Scheepvaart heeft als opdracht: zorgen voor de exploitatie, het beheer, de commercialisering en het onderhoud van het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Maas bouwen en onderhouden van de infrastructuur (waterwegen) en installaties zorgen voor de bediening van sluizen en bruggen - ook voor de pleziervaart (in de zomer wordt een aantal sluizen op de Kempense kanalen ook op zondag bediend) commercialiseren van watergebonden gronden, onder meer via concessieovereenkomsten met bedrijven voor het gebruik van die gronden; nv De Scheepvaart heeft bovendien de mogelijkheid om watergebonden industriegronden aan te kopen en kan onder bepaalde voorwaarden watergebonden gronden onteigenen en nieuwe watergebonden bedrijfszones creëren afleveren van diverse vergunningen zorgen voor de promotie van de binnenvaart Samenstelling nv De Scheepvaart bestaat uit zeven afdelingen: Afdeling Beleid en Financiën Afdeling Commercieel Beheer Afdeling Facility Afdeling Maintenance Afdeling Personeel en Communicatie Afdeling Waterbouwkunde Afdeling Waterwegbeheer Contact nv De Scheepvaart Havenstraat Hasselt T F

27 Waterwegen en Zeekanaal nv Waterwegen en Zeekanaal nv is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. Het beheert de waterwegen (behalve in havengebieden) in het westen en het centrum van Vlaanderen, inclusief de erlangs gelegen terreinen, en richt zich daarbij op drie kerntaken: de toename van het transport te water de beveiliging tegen overstromingen, inclusief de bescherming van het milieu de versterking van het multifunctionele karakter van de waterweg, met aandacht voor recreatie, natuurbeleving, wonen langs het water enzovoort Samenstelling Het bestaat uit drie overkoepelende afdelingen: afdeling Coördinatie afdeling Commercieel Beheer afdeling Management Ondersteuning en drie territoriale afdelingen: afdeling Zeeschelde afdeling Bovenschelde afdeling Zeekanaal Contact Waterwegen en Zeekanaal nv Oostdijk Willebroek T F

28 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn De Lijn is een onderdeel van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. De Lijn organiseert en coördineert de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gemeenschappelijke openbare stads- en streekvervoer in, vanuit, of naar het Vlaamse Gewest. De Lijn is niet alleen een aanbieder van openbaar vervoer, ze doet meer: Basismobiliteit is het decreet dat het basisaanbod aan openbaar vervoer bepaalt. De volgende criteria bepalen de invulling van de basismobiliteit: o de maximumafstand tot de dichtstbijzijnde halte o het aantal ritten per uur o o de maximale wachttijd Deze normen verschillen volgens de ligging (grootstedelijk, stedelijk, rand- en kleinstedelijk gebied, buitengebied) en het tijdstip (spits- en daluren). Netmanagement is een methode om het bus- en tramnet te optimaliseren: er wordt onderzocht waar het aanbod niet is afgestemd op de vraag naar openbaar vervoer. Cambio autodelen: Cambio is een partnerschap tussen De Lijn, Taxistop en VTB-VAB. Autodelen en openbaar vervoer zijn natuurlijke partners en vullen elkaar perfect aan. De combinatie van bus, tram en autodelen geeft de garantie dat we altijd overal geraken. Carpooling: is een service van Taxistop en De Lijn. Belbus: De belbus rijdt alleen op aanvraag. De belbus heeft geen vaste route of dienstregeling, en is ook geen taxi: het busje stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de belbuscentrale. Via kan er informatie gezocht worden over reisinformatie, vervoersbewijzen, Samenstelling Aan het hoofd van De Lijn staat de directeur-generaal. In elke Vlaamse provincie zorgt een provinciale dienst voor de dagelijkse dienstverlening en het contact met de reizigers. De hoofdzetel in Mechelen (Centrale Diensten) coördineert en ondersteunt de werking van de entiteiten en stippelt het globale beleid uit. In totaal werken mensen bij De Lijn. Ongeveer daarvan werken bij De Lijn, zo'n bij privébedrijven die rijden in opdracht van De Lijn. Met deze privébedrijven heeft De Lijn een contract afgesloten en deze rijden volgens de dienstregeling die De Lijn bepaalt. Contact Hoofdzetel Motstraat Mechelen T F

29 Antwerpen Grotehondstraat Antwerpen T F Limburg Grote Breemstraat Hasselt T F Oost-Vlaanderen Brusselsesteenweg Gentbrugge T F Vlaams-Brabant Martelarenplein Leuven T F West-Vlaanderen Nieuwpoortsesteenweg Oostende T F

30 RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED Voor de volledigheid geven we in het kader van deze wegwijs over de mobiliteitssector een overzicht van de agentschappen uit het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en hun website. Agentschap Ruimte en Erfgoed Agentschap Wonen Vlaanderen Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 30

31 LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE Voor de volledigheid geven we in het kader van deze wegwijs over de mobiliteitssector een overzicht van de agentschappen uit het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie en hun website. Agentschap Natuur en Bos Vlaams Energieagentschap Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Vlaamse Milieu Maatschappij Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 31

32 1.3 Provinciaal Bestuur Gouverneur De gouverneur is hét gezicht en aanspreekpunt van de provincie en heeft drie functies: regeringscommissaris van de federale overheid: taken op het gebied van ordehandhaving en veiligheid. regeringscommissaris van de Vlaamse overheid: administratief toezicht op de gemeenten en OCMW s, waarbij er beslissingen geschorst kunnen worden die indruisen tegen de wet of het algemeen belang. voorzitter van de deputatie: uitstippeling van het provinciaal beleid en de totstandkoming van heel wat provinciale realisaties. Door zijn rol als voorzitter is hij niet stemgerechtigd, tenzij in de gevallen waarin de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent. Hierdoor is hij bemiddelaar en bruggenhoofd tussen de verschillende overheden die actief zijn in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Contact Gouverneur Antwerpen Cathy Berx Koningin Elisabethlei Antwerpen T F Gouverneur Limburg Herman Reynders Universiteitslaan Hasselt T F Gouverneur Oost Vlaanderen André Denys Gouvernementstraat Gent T F

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Brussel, 19 maart 2013 De vierde editie van de Belgische inspiratiemeeting

Nadere informatie

Beleidsvisie Recreatie op het water

Beleidsvisie Recreatie op het water Beleidsvisie Recreatie op het water Pagina 1 van 35 Inhoud 1 Inleiding en doel van de visie... 4 2 De Vlaamse Beleidscontext... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Het Vlaams Regeerakkoord... 5 2.3 Beleidsnota van

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

JULI 2009 DUURZAAMHEIDVERSLAG 2008

JULI 2009 DUURZAAMHEIDVERSLAG 2008 JULI 2009 DUURZAAMHEIDVERSLAG 2008 Inhoud 1. VOORWOORD...3 2. DE NMBS-GROEP IN VOGELVLUCHT...4 2.1. Enkele kerncijfers...4 2.2. De vier uitdagingen van de NMBS-Groep...5 2.3. De NMBS-Groep...7 2.4. Onderscheidingen...9

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren Ver. Uitg. Marc Thoulen - Nr 7317 Nr 2014/04 - oktober /november 2014 Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren EDITO De best bestuurde ondernemingen zijn degene die aan participatief management

Nadere informatie

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Iedereen op weg Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Sluitstuk van mobiliteitscongres en rondetafelconferentie 13 en 14 oktober 2014 Colofon Enter vzw, 2015 Redactie: Enter vzw, Vlaams

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone JAARVERSLAG 2007 Project Gentse Kanaalzone colofon TEKST Projectbureau Gentse Kanaalzone Gouvernementstraat 1 9000 Gent tel.: 0032 (0)9 267 84 48 fax: 0032 (0)9 267 84 93 e-mail: info@gentsekanaalzone.be

Nadere informatie