Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek 2014 Meander Academie

2 2 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

3 INHOUDSOPGAVE WETENSCHAPSBUREAU...5 Samenstelling... 5 Activiteiten... 5 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK...7 Samenstelling commissie op 31 december Werkwijze... 7 COMMISSIE VERPLEEGKUNDIG EN PARAMEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK...8 Samenstelling commissie op 31 december Werkwijze... 8 MEANDER WETENSCHAPSSYMPOSIUM...9 WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMSTEN IN COMMISSIE TOETSING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Samenstelling commissie TWO op 31 december Werkwijze PUBLICATIES MEDEWERKERS MEANDER MEDISCH CENTRUM Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Fysiotherapie Geriatrie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Pathologie Maag-Darm-Leverziekten Meander Academie Medische Immunologie Neurologie en neurochirurgie Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

4 Radiologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Ziekenhuisapotheek en Transmurale Apotheek Overig Promoties Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

5 WETENSCHAPSBUREAU Samenstelling Het Wetenschapsbureau bestond in 2014 uit mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong (wetenschapsfunctionaris) met ondersteuning van mw. A. van Duin-Outmaijjer, coördinator wetenschappelijk onderzoek). Activiteiten Beleid In mei 2014 werd het Meander Medisch Centrum opnieuw door de STZ gevisiteerd. In de aanloop naar de visitatie is gewerkt aan een helder overzicht van het lopende onderzoek in Meander Medisch Centrum en is er voor onderzoekers binnen Meander een leidraad opgesteld over hoe aan de wet-en regelgegeving te voldoen bij de aanvraag tot en met de uitvoering van onderzoek. De leidraad bestaat uit een stroomschema en bijbehorende formulieren. De tweede helft van 2014 stond in het teken van de ontwikkeling van verpleegkundig (wetenschappelijk) onderzoek en van de oprichting van een stichting wetenschappelijk onderzoek Meander Medisch Centrum. Projecten Naast het werk aan het onderzoeksbeleid is ondersteuning verleend aan 49 onderzoeksprojecten. Soms betrof dat een enkele vraag, vaker de opzet van een onderzoek of data-analyse (Tabel 1). Ook vragen over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving komen steeds vaker voor. De projecten kwamen vanuit 18 afdelingen. Daarnaast waren er 9 externe studies die uitgebreidere aandacht vroegen. Tabel 1: Overzicht van projectondersteuning binnen Meander in 2014 Type vraag Stafleden Arts-Assistenten Coassistenten Anders Korte vraag 5 4 Projectopzet Data-analyses Publicatie Wet- en regelgeving Cursussen Ook in 2014 is een aantal cursussen over opzet en analyse van wetenschappelijk onderzoek gegeven. Dit jaar zijn de cursussen vanuit het wetenschapsbureau ook aangeboden aan medewerkers uit TerGooi. Van daar uit was de interesse groot. GCP Medewerkers die betrokken zijn (of gaan zijn) bij Clinical Trials met geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (o.a. specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen) horen volgens de wet op de hoogte te zijn van de regels voor dergelijk onderzoek. In Meander Medisch Centrum is in 2014 besloten aan indieners van dergelijk onderzoek de eis te stellen een recente cursus Good Clinical Practice (GCP) te hebben gevolgd. Voor het geven van de cursus is een externe docent aangetrokken. In 2014 is de cursus tweemaal verzorgd, in mei en oktober. De animo was redelijk, er hebben in totaal 6 medewerkers van Meander Medisch Centrum deelgenomen aan de cursus. Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

6 Refman Binnen Meander Medisch Centrum is Reference Manager beschikbaar als bibliografieprogramma. In 2014 is hiervan een nieuwe versie op het netwerk gekomen. Wegens interferentie met het EPD was deze versie niet bruikbaar. De geplande cursus RefMan is dan ook niet doorgegaan. Er is hard gewerkt aan een oplossing, die inmiddels gevonden is. Basiscursus onderzoeksmethodologie De scholing onderzoeksmethodologie bestaat uit 4 bijeenkomsten: een basisbijeenkomst en drie bijeenkomsten over respectievelijk diagnostiek, prognostiek en interventie. Tijdens deze scholing komen onderzoeksmethoden aan bod met daarbij hun mogelijkheden en beperkingen. Deze cursus is in 2014 eenmaal aangeboden en gevolgd door in totaal 7 medewerkers. Basiscursus Statistiek en SPSS Deze cursus behandelt de basiskennis statistek voor mensen met een beetje voorkennis. De aangeboden statistiekkennis wordt vervolgens gedemonstreerd in SPSS. De deelnemers krijgen opdrachten mee om thuis te oefenen. De cursus is eenmaal gegeven in 2014 aan 9 deelnemers. 6 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

7 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De commissie medisch wetenschappelijk onderzoek is gestart in Eerder werden zowel onderwijs als onderzoek in het kader van de medische opleidingen ondersteund en gemonitord vanuit de centrale opleidings- en onderzoekscommissie, maar deze commissie is doorgegaan als de centrale opleidingscommissie. De opdracht van de commissie medisch wetenschappelijk onderzoek is in 2013 vastgesteld door de Raad van Bestuur en Vereniging Medische Staf in het Bestuurlijk Overleg. Zij omvat: inventariseren van het medisch wetenschappelijk onderzoek binnen Meander Medisch Centrum; adviseren op het gebied van onderzoek aan de beleidsmakers, in casu de Raad van Bestuur; faciliteren van onderzoek binnen Meander Medisch Centrum. Samenstelling commissie op 31 december 2014 mw. dr. L.A. Boven, klinisch chemicus dr. M.H.M. Steeghs, apotheker prof. dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog dr. A. Mosterd, cardioloog (vicevoorzitter) dr. J.M.H. de Klerk, nucleair geneeskundige (voorzitter) dr. A.G. den Hartog, arts-assistent chirurgie dr. T.C. Kwee, arts-assistent R&N mw. dr. P.C.M. Pasker, wetenschapsfunctionaris (secretaris) mw. A.G. van Duin-Outmaijjer (notulist) Werkwijze De commissie vergadert één keer per 3 maanden, de ene keer op de laatste maandag van de maand en de andere keer op de laatste donderdag van de maand. De commissie kwam in het verslagjaar 3 maal bijeen. Er werden diverse onderwerpen besproken die allen direct of indirect te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek. Er werd vergaderd over o.a.: - Wet- en regelgeving van niet-wmo onderzoek - Bespreken document wet en regelgeving bij WO - Stichting wetenschappelijk onderzoek - Wetenschapssymposium 2014 en Datamanagement systemen: ervaringen, wensen en mogelijkheden - Conceptbegroting voor projecten in huis - Visitatie STZ in mei Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

8 COMMISSIE VERPLEEGKUNDIG EN PARAMEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De commissie verpleegkundig en paramedisch onderzoek werd in juni 2013 geïnstalleerd door de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf in het Bestuurlijk Overleg. Deze commissie is ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek onder verpleegkundigen en paramedici in het Meander Medisch Centrum te stimuleren en op een hoger plan te brengen. De opdracht van de commissie Verpleegkundig en Paramedisch Wetenschappelijk Onderzoek is vastgesteld door de Raad van Bestuur en Vereniging Medische Staf in het Bestuurlijk Overleg. Het doel van deze commissie is: - inventariseren van het verpleegkundig en paramedisch wetenschappelijk onderzoek binnen Meander Medisch Centrum; - adviseren op het gebied van onderzoek aan de beleidsmakers in casu de Raad van Bestuur; - faciliteren van verpleegkundig en paramedisch onderzoek binnen Meander Medisch Centrum. Samenstelling commissie op 31 december 2014 mw. R. Dorrestein, verpleegkundig specialist oncologie mw. A.G. Hazeleger (MSc), VIM expert en poli assistente orthopedie, en representant MMC in STZ werkgroep verpleegkundig onderzoek. mw. A. Krol, verpleegkundig specialist gynaecologie mw. E. Fox, beleidsadviseur mw. drs. A.G. Boersen- van Hamersveld, teammanager kliniek mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong, wetenschapsfunctionaris (secretaris en notulist) mw. drs. M. van Zwetselaar, operatie assistent OK chirurgie (voorzitter) Werkwijze De commissie vergaderde in 2014 vijfmaal. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken en acties ondernomen - Inventarisatieronde van verpleegkundig (praktijk) onderzoek uitgevoerd in Gesprekken met de Hogeschool Utrecht over samenwerking voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek - De Meander subsidie, ter stimulering van verpleegkundig of paramedisch onderzoek, is verleend aan Ankie Krol voor haar onderzoek naar de beste manier van toedienen van Cytotec bij missed abortion. - Deelname aan de STZ inventarisatie Evidence Based Practice is voorbereid. Het project heeft vanuit de STZ enige vertraging opgelopen. - Wetenschapssymposium 2014 en Visitatie STZ in mei Daarnaast is het afgelopen jaar gekeken hoe het verpleegkundig onderzoek bij andere ziekenhuizen, o.a. het St. Antonius en Gelre ziekenhuis, is georganiseerd. 8 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

9 MEANDER WETENSCHAPSSYMPOSIUM Ieder jaar houdt Meander Medisch Centrum in het voorjaar een wetenschapssymposium. Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios, en met nadruk alle huisartsen in de hele regio Eemland. Ook verpleegkundigen en paramedici zijn van harte uitgenodigd. In 2014 is het symposium gehouden op 27 maart. Er werden in totaal 28 abstracts ingezonden. Hieruit werden 9 abstracts gekozen voor een presentatie. Er werden 8 onderzoeken gepresenteerd als een poster. De inzendingen zijn beoordeeld door een deskundige jury, die een poster en een presentatie selecteerden die naar hun oordeel van hoge kwaliteit waren en zeer relevant voor de patiëntenzorg. De jury bestond uit: prof. dr. Y.T. van der Schouw, Hoogleraar epidemiologie van Chronische Ziekten, UMC Utrecht, voorzitter prof. dr. N. J. de Wit, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht prof. dr. Ph. G. de Groot, Hoogleraar Trombose en Haemostase, UMC Utrecht Presentaties Uit de 9 geselecteerde presentaties, werd Chris Smeekes, orthopeed in opleiding, door de jury tot winnaar gekozen. De titel van de winnende presentatie was: Hoge incidentie van pseudotumoren, serum kobalt en chroom en vroege revisieoperaties bij een metaal-op-metaal totale heupprothese met een 38 mm kop. De jury oordeelde dat zijn presentatie klinisch zeer relevant was en de studie van hoge kwaliteit was. Posters Uit de 8 posters die werden gepresenteerd werd de poster van Hendrike Bolkestein, onderzoeker bij chirurgie als winnaar gekozen. De jury kende de prijs voor beste poster toe vanwege de duidelijke verbeelding van haar klinisch eveneens relevante onderzoek. De titel van de winnende poster was: Heropnames bij chirurgische patiënten. De titels van de gepresenteerde onderzoeken volgen op de volgende pagina. In totaal bezochten ongeveer 125 mensen het symposium. Omdat het symposium eind maart ieder jaar voor interferentie zorgt met de duodagen voor huisartsen, is ervoor gekozen het symposium vanaf 2015 een maand eerder te organiseren. Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

10 Presentaties Wetenschapssymposium 2014 De betekenis van 18 F-FDG-PET/CT bij de stadiering van patienten met een hoog risico borstkanker: resultaten in Meander Medisch Centrum Amersfoort, Ben van Bulten Hoge incidentie van pseudotumoren, serum kobalt en chroom en vroege revisieoperaties bij een metaal-op-metaal totale heup-prothese met een 38 mm kop, Chris Smeekes Veiligheid van Procedurele Sedatie tijdens Electrocardioversie van Atrium Fibrilleren, Arend Mosterd Robot-geassisteerde laparoscopische redo antireflux chirurgie: de Amersfoortse ervaring, Rob Tolboom Prevalentie van chronisch obstructief longlijden, Mark Valk In welke mate hebben comorbiditeiten invloed op de zorgzwaarte van de dialysepatient? Ria de Kleijn De lange termijn effecten en therapie continuiteit van GLP-1 RA in de behandeling van type 2 diabetes in de klinische praktijk: een retrospectieve cohort studie, Jessica Notohardjo Vooraf vastgestelde dosisreductie van nadroparine voor patienten met nierfalen: een retrospectief case-series onderzoek, Marije Russcher De fysieke activiteit en kwaliteit van leven van patienten met een ernstig psychiatrische aandoening in de langdurige zorg, Frank Kruisdijk Posters Wetenschapssymposium 2014 Voel je lijf! Mindfulness-based oefeningen bij adolescenten met Chronisch Vermoeidheidssyndroom, Annet Timmerman De fysieke activiteit en kwaliteit van leven van patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening in de langdurige zorg, Frank Kruisdijk Heropnames bij chirurgische patiënten, Hendrike Bolkestein Testosteron gemeten in speeksel heeft een consistente en positieve associatie met extraversie, Maureen Smeets Diagnostische meerwaarde en toepasbaarheid van de MiniScan bij ouderen; een pilot studie, Maureen Smeets Een radiologische vergelijking van de lokalisatie van recidiverende sigmoïd-diverticulitis, Marguarite Stam Laparoscopic Ventral Rectopexievoor rectum prolaps en symptomatische rectocèles; een analyse van 919 opeenvolgende patiënten, Jan van Iersel Behandeling van pijnlijke botmetastasen met rhenium-188-hedp in het Meander Medisch Centrum Amersfoort, Sandra van den Berk 10 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

11 Refereeravond KNO UMCU Georganiseerd door de vakgroep KNO Datum: 28 januari 2014 Borstkanker symposium voor huisartsen Georganiseerd door de maatschap chirurgie datum: 11 feb 2014 WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMSTEN IN 2014 Onderzoekerslunch 1 Deze lunch werd op initiatief van Anita Wydoodt georganiseerd om dwarsverbanden voor onderzoek te stimuleren en kansen en drempels voor onderzoek te signaleren. John de Klerk heeft een korte presentatie gehouden over eigen onderzoek bij nucleaire geneeskunde Georganiseerd door de Meander Academie Datum: 28 februari 2014 Symposium over het allergische kind. Georganiseerd door de vakgroepen kindergeneeskunde, dermatologie en KNO. Datum: 3 maart 2014 Het atopische kind Huisartsensymposium Georganiseerd door de vakgroep kindergeneeskunde Datum: 4 maart 2014 Symposium voor huisartsen: de huid in het nieuw(s) Georganiseerd door de maatschap dermatologie (met medewerking van de WDH) Datum: 25 maart 2014 Wetenschapssymposium Meander Georganiseerd door de Meander Academie, i.s.m. het Wetenschapsbureau Datum: 27 maart Wetenschappelijke vergadering van de NVNG (Nederlands Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde). Georganiseerd door JMH de Klerk, nucleair geneeskundige in samenwerking met de NVNG. Datum: 23 mei 2014 Robot dag Een dag voor masterstudenten technische geneeskunde, met live chirurgie en lezingen. Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 2 juni 2014 Robot rectum/long symposium Voor studenten Technische Geneeskunde Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 10 juni 2014 Heup arthroscopie Georganiseerd door de NOTS (Nederlandse Orthopedische Trauma en Sportvereniging) Datum: 25 juni 2014 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

12 CVOI cursus Landelijke echocardiografiecursus voor cardiologen en cardiologen i.o. Georganiseerd door Evelyn de Vrey, cardioloog Datum: 11 september 2014 Construct trial bijeenkomsten -> landelijk Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 16 juni en 21 september 2014 Meander Rabosymposium over vitamine D Georganiseerd door Interne geneeskunde en de Rabobank Datum: 30 september 2014 Onderzoekerslunch 2 Rob Fijnheer heeft een korte presentatie houden over het onderzoek van de internisten in Meander Georganiseerd door de Meander Academie Datum: 3 oktober 2014 Twister in de geboortezorg / Yes ik ben zwanger met wie nu verder? Georganiseerd door de maatschap gynaecologie Datum: 9 oktober 2014 Return to play after VKB (Voorste KruisBand reconstructie). Georganiseerd door de NOTS (Nederlandse Orthopedische Trauma en Sportvereniging) Datum: 29 oktober 2014 Werkgroep coloproctologie symposium Landelijk symposium Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 17 november 2014 Avond voor Hematon Voorlichtingsavond voor de patiëntenvereniging Georganiseerd door de vakgroep hematologie (m.m.v. Saskia Klein) Datum: 25 november Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

13 COMMISSIE TOETSING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De commissie Toetsing Wetenschappelijk Onderzoek (cie. TWO) adviseert de Raad van Bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van (medisch) wetenschappelijk onderzoek met mensen. De commissie beoordeelt een onderzoeksaanvraag op lokale uitvoerbaarheid op basis van het onderzoeksprotocol, het curriculum vitae van de onderzoeker en op organisatorische en infrastructurele aspecten. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan interferentie met de reguliere zorg of met reeds lopend onderzoek binnen Meander waarvoor instroom van patiënten gegarandeerd moet blijven. Daarnaast worden de medisch-ethische aspecten en de financiële consequenties van het aangevraagde onderzoek meegewogen. In een parallel traject brengt de eenheid Financiën & Control advies uit over de financiële haalbaarheid. Om wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum te mogen verrichten, dient bij WMOplichtig onderzoek een in Nederland erkende toetsingscommissie een positief oordeel af te geven. Onderzoek dat door onderzoekers uit Meander Medisch Centrum geïnitieerd wordt, wordt in beginsel getoetst door de Verenigde Commissies Mensgebonden Onderzoek (VCMO). De VCMO is ontstaan uit een samenwerking tussen Meander Medisch Centrum Amersfoort/Baarn, het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het Onze Lieve Vrouwengasthuis Amsterdam. Vanuit de Commissie TWO hebben 2 leden zitting in de VCMO als lid c.q. plaatsvervangend lid. In 2014 heeft de VCMO 5 onderzoeken van Meander Medisch Centrum beoordeeld. Samenstelling commissie TWO op 31 december 2014 drs. M.H.M. Steeghs, ziekenhuisapotheker (voorzitter) mw dr. S.K. Klein, internist-hematoloog mw drs. M.J. Burger, ethicus mw A.G. van Duin-Outmaijjer, ambtelijk secretaris Werkwijze Commissievergaderingen De commissie vergadert één keer per maand plenair, in de regel elke 2 e vrijdag van de maand. Voor het indienen van een beoordelingsaanvraag hanteert de commissie een deadline (ca. 14 dagen voor de vergadering). De bespreking van een onderzoeksvoorstel in de vergadering kan direct resulteren in een oordeel (positief of negatief), maar meestal worden er nog vragen gesteld en aanpassingen gevraagd aan de onderzoeker. Indien de commissie haar opmerkingen dermate zwaarwegend vindt, besluit zij dat de reactie op deze vragen terug moet komen in de plenaire vergadering. De commissie kwam in het verslagjaar 11 maal bijeen. Klein Comité Het Klein Comité van de commissie wordt gevormd door de voorzitter en de ambtelijk secretaris. In het Klein Comité worden de antwoorden op vragen van de commissie en de gevraagde aanpassingen besproken. Daarnaast worden amendementen, veiligheidsmeldingen, voortgangs- en eindrapportages en meldingen van voortijdige beëindiging door het Klein Comité afgehandeld. Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

14 Commissie TWO in 2014 Het aantal ingediende onderzoeken is hoger dan in Er is dit jaar ook een onderzoek ingediend door de vakgroepen Anesthesiologie en Urologie. Verder scoort Interne Geneeskunde het hoogst, met 19 ingediende onderzoeken. Er is 1 verpleegkundig onderzoek ingediend. Tabel 2. Aantal beoordeelde onderzoeken per discipline Discipline Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Chirurgie / Interne en Nucleaire geneeskunde Fysiotherapie Geriatrie Gynaecologie Infectiepreventie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde / Klinische Chemie 1-1 Klinische Chemie Klinische Psychologie KNO-heelkunde Longgeneeskunde Maag-darm-leverziekten Medische Immunologie Medische Microbiologie Neurologie 4 - Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastisch chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Sportgeneeskunde Spoedeisende Hulp 1-1 Urologie Verpleegkundig onderzoek/gynaecologie Ziekenhuisfarmacie Ziekenhuisfarmacie / Nucleaire geneeskunde Ziekenhuisfarmacie/ Interne geneeskunde/ Nucleaire geneeskunde/ /klinische chemie Totaal Voor beginnende onderzoekers is het lastig om de correcte indieningprocedure te doorgronden. Daarom is een betere informatievoorziening gerealiseerd die benaderbaar is via het intranet, onder het kopje Wetenschappelijk Onderzoek en de officiële website (www.meandermc.nl) van Meander. 14 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

15 Onderzoeken ingediend in 2014 per discipline Anesthesiologie APRICOT trial: Anesthesie bij kinderen, een observationeel onderzoek Onderzoeker: C.T. van Doorn en V. Gerling, anesthesiologen Cardiologie A randomized, open-label, multi-centre, active controlled, parallel group study to determine the efficacy and safety of the reg1 anticoagulation system compared to bivalirudin in patients undergoing percutaneous coronary intervention Onderzoeker: drs. B.J.B. Hamer, cardioloog MYOMARKER-studie: Myocardial ischemia detection by circulating biomarkers Onderzoeker: dr. A. Mosterd, cardioloog PM , LATITUDE studie: a Clinical Outcomes Study to Compare the Incidence of Major Adverse Cardiovascular Events in Subjects Presenting With Acute Coronary Syndrome Treated with Losmapimod Compared to Placebo Onderzoeker: drs. B.J.B. Hamer, cardioloog Sympathy study: Renal sympathetic denervation as a new treatment for therapy resistant hypertension. Onderzoeker: drs. B.J.B. Hamer, cardioloog Chirurgie Abdominal closure for patients undergoing non trauma emergency surgery with excessive visceral edema Onderzoeker: dr. E.C.J. Consten, Chirurg PISA-trial: Multimodal treatment of perianal fistulas in Crohn s disease: seton versus anti-tnf versus advancement plasty Onderzoeker: dr. E.C.J. Consten, chirurg Evaluatie van de veiligheid en werking van het AutoLap-systeem - een haalbaarheidsstudie Onderzoeker: prof. dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg Chirurgie, Nucleaire en Interne geneeskunde Determining the diagnostic role of FDG-PET-CT in pre-operative breast carcinoma patients with a clinical suspicion of axillary lymph node metastasis Onderzoeker: A. Groeneveld, student geneeskunde UMCU, onder begeleiding van dr. W.A. Draaisma, chirurg dr. J.M.H. de Klerk, nucleair geneeskundige dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

16 Gynaecologie Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy; a multicenterrandomized controlled trial Onderzoeker: dr. C.A.I. Stramrood, gynaecoloog in opleiding. Retrospectief status onderzoek naar de uitkomsten van monochoriale tweelingzwangerschappen (periode 2000 t/m huidig). Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog A randomised controlled trial of a stepped implementation strategy that aims at the normalisation of the Enhanced Recovery After Surgery programme in major gynaecological surgery Onderzoeker: dr. G.C. Gerestein, gynaecoloog Voorkeuren van patiënten voor behandeling van CIN afwijkingen Onderzoeker: dr. C.G. Gerestein, gynaecoloog Quadruple P: Pessary or Progesterone to Prevent Preterm Delivery in women with short cercical length. Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog Pessary or Cerclage to prevent preterm delivery in women with short cervical length of preterm birth Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog and a history FACT: Effect of folic acid supplementation in pregnancy on pre-eclampsia Folic Acid Clinical Trial. Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog TeMpOH-3 studie: Prophylactic radiological interventions to prevent major obstetric haemorrhage in patients at high risk of abnormally invasive placenta Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog Gynaecologie, verpleegkundig onderzoek Cytotec bij missed abortion Onderzoeker: mw. A. Krol-Veraar, Verpleegkundig Specialist, intensieve zorg Polikliniek gynaecologie Interne geneeskunde EORTC : Very early FDG-PET/CT-response adapted therapy for advanced stage Hodgkin Lymphoma (H11), a randomized phase III non-inferiortiy study of the EORTC Lymphoma Group and the Polish Lymphoma Research Group Onderzoeker: dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog SONAR study: Study of diabetic nephropathy with atrasentan Onderzoeker: dr. P.T. Luik, internist-nefroloog HOVON 123: Dose adjusted Melphalan Prednisone Bortezomib (MPV) in elderly patients 75 years with newly diagnosed Multiple Myeloma; a non-randomised phase II study investigating feasibility Onderzoeker: dr. S.K. Klein, internist-hematoloog 16 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

17 HOVON 120/ZEST: A Phase 3, Open-label, Multicenter, Randomized Study of Sequential Zevalin (ibritumomab tiuxetan) versus Observation in Patients at Least 60 Years of Age with Newly Diagnosed Diffuse Large B-cell Lymphoma in PET-negative Complete Remission After R-CHOP or R- CHOP-like Therapy Onderzoeker: dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog CANVAS-R studie: A randomized, multicenter, double-blind, parallel, placebo-controlled study of the effects of canaglifozin on renal endpoints in adult subjects with type 2 diabetes mellitus. Onderzoeker: dr. A. v/d Wiel, internist-endocrinoloog Biobank Hubrecht Instituut, een bron voor functionele studies m.b.t. geneesmiddelenontwikkeling voor de behandeling van kanker) Onderzoeker: dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog Variatie INR bij zelfmeetpatiënten Onderzoeker: dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog Exsel studie: A randomized, placebo controlled clinial trial to evaluatie cardiovascular outcomes after treatment with exenatide once weekly in patients with type 2 diabetes mellitus Onderzoeker: dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg, internist-endocrinoloog The efficacy and safety of liraglutide adjunct to insulin treatment in type 1 diabetes. A 26-weeks randomised, insulin capped, placebo-controlled, double-blind, parallel group, multinational, multi-centre trial. Onderzoeker: dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg, internist-endocrinoloog Randomized study with a run-in dose-selection phase to assess the added value of Lenalidomide in combination with standard remission-induction chemotherapy and pos tremission treatment in patients aged years with previously untreated acute myeloid leukemia (AML) or high risk myelodysplasia (MDS) (RAEB with IPSS-R 3) Onderzoeker: dr. S.K. Klein, internist-hematoloog A randomized double-blind, placebo-controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog Information needs of patients with haematological malignancies, and their partners Onderzoeker: dr. J.C. Regelink, internist-hematoloog Male Breast Cancer: prospective into perspective. (BOOG ) Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog Downsides of Being Well-informed: Tracking and Preventing Chemotherapy- Related Cognitive Problems in Breast-Cancer Patients (CONTEXT * studie) Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog CASTOR: Phase 3 Study Comparing Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone (Dvd) vs Bortezomib and Dexamethasone (Vd) in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myelo Onderzoeker: dr. S.K. Klein, internist-hematoloog SANTANA study: Stable iron absorption measured by neutron activation analysis Onderzoeker: dr. A. v/d Wiel, internist-endocrinoloog Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

18 Evaluatie van GUIDE, het voorlichtingstraject bij eindstadium nierfalen Onderzoeker: J.S. de Maar, geneeskundestudent, onder supervisie van dr. E.C. Hagen, internist-nefroloog A randomized multicenter clinical trial for patients with multi-organ, colorectal cancer metastases comparing the combination of chemotherapy and maximal tumor debulking versus chemo therapy alone Onderzoeker: dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog CAIRO 5: Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases. CAIRO5 a randomized phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) Onderzoeker: dr. C.J. Rodenburg, internist-oncoloog Kindergeneeskunde OPPORTUNITY-studie: Multicenter, prospectieve, geblindeerde validatie studie met als doel een diagnostisch hulpmiddel te testen dat nauwkeurig vast kan stellen of er sprake is van een bacteriële of virale infectie Onderzoeker: drs. C.B. Meijssen, kinderarts Etiologie, beloop en de lange termijn effecten van de ziekte van Kawasaki Onderzoeker: drs. R. Nuboer, kinderarts Vitamine D status bij zuigelingen en peuters in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar Verantwoordelijk onderzoeker: Paul Hogeman Onderzoeker: dr. P.H.G. Hogeman, kinderarts Triac Trial : Thyroid hormone analog therapy of patients with severe psychomotor retardation caused by mutations in the MCT8 thyroid hormone transporter Onderzoeker: dr. J. Jansen, kinderarts Kindergeneeskunde en Klinische Chemie Kwaliteitsonderzoek; De opbrengst van High-Dose vitamine D suppletie bij kinderen Onderzoekers: Hoofdonderzoeker: dhr. G. Bothof, arts-assistent kindergeneeskunde Begeleiders: dr. P.H.G. Hogeman, kinderarts en dr. J.P.M. Wielders, klinisch chemicus Longgeneeskunde PROLONG: identification and implementation of proactive palliatieve care for patients with COPD. Onderzoeker: drs. S.M. Collard, longarts Maag Darm en Leverziekten Een lange termijn non-interventionele registratiestudie ter beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van HUMIRA (Adalimumab) bij patiënten met matige tot ernstige, actieve Colitis Ulcerosa. Onderzoeker: dr. Ph. W. Friederich, MDL-arts 18 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

19 Rapid on-site evaluation (ROSE) vs. randomly collected samples from mediastinal and abdominal lymph nodes obtained by endoscopic ultrasound-guided fine-needle-aspiration Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts Compositional changes in gut microbiotia following induction therapy in patients with active inflammatory bowel disease. Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts Comparison of the gut microbiota between ileal Crohn s disease patients with and without previous ileocaecal resection. Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts Real life effectiveness and safety of treatment of chronic hepatitis C genotype 1 patients in the Netherlands Onderzoeker: dr. P.W. Friedrich, MDL-arts Orthopedie Retrospectief onderzoek doen naar Tibiakop Osteotomie (HTO) Onderzoeker: dr. R.D.A. Gaasbeek, orthopedisch chirurg BvO-studie: Brace vs Osteotomie Onderzoeker: dr. R.D.A. Gaasbeek, orthopedisch chirurg Plastische chirurgie Women and their partners with intimate problems after mastectomy, breast and breast reconstruction Onderzoeker: dr. Q. Ruhé, plastisch chirurg conserving therapy Spoedeisende Hulp Ervaring en complicaties met s-ketamine voor PSA voor pijnlijke procedures bij kinderen op de SEH. Onderzoekers: drs. W.P. Poortvliet en drs. N.S. Sonneveld, SEH artsen Urologie Zorgpad rond de oudere patiënt met prostaatkanker. Onderzoekers: drs. M. Schotman en drs. B.P.J. van Bezooijen, urologen Ziekenhuisfarmacie PAPA-studie: Pharmacokinetics of nadroparin in venous thromboembolism Prophylaxis in critically ill patients - an observational pilot study Onderzoeker: dr. R. ter Heine, ziekenhuisapotheker Clinical application of Rhenium-188-HEDP in patients with painful bone metastases efficacy and tolerability Onderzoeker: drs. R. Lange, ziekenhuisapotheker Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

20 Tabel 3. In 2014 beëindigde studies Onderzoeker TWO nummer Acroniem onderzoek Datum indiening Datum beëindiging Reden beëindiging Dr. S. Wittebol 970 Ofatumumab Added to Fludarabine- Cyclophosphamide Afgesloten Dr. R. Fijnheer EORTC Voortijdig gestopt Dr. J.M.H. de Klerk Thyropet studie Gestopt Dr. R. Fijnheer ZEST-studie Voortijdig gestopt Dr. S. Wittebol 729 DOXIL-MMY-3001 studie Afgesloten Dr. A. Mosterd LCZ696B studie Afgesloten Dr. K. Mol TT Afgesloten Dr. A. v/d Wiel Rutherford studie Afgesloten 20 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Wetenschappelijk jaarverslag 2013 HagaZiekenhuis van de Wetenschap Inhoud 1 WETENSCHAPSBELEID 4 2 WETENSCHAPSBUREAU 4 3 BEHANDELDE ONDERZOEKEN 5 4 HAGA WETENSCHAPSDAG

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 1 Inhoud Samenstelling Wetenschapscommissie 3 Woord vooraf 4 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie 2013 5 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus 444 3300 AK

Nadere informatie

Kersteditie. Reculer pour mieux sauter. Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

Kersteditie. Reculer pour mieux sauter. Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Kersteditie Reculer pour mieux sauter OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik JAARGANG 9 NUMMER 3 december2014 LOUPE DECEMBER 2014 1 INHOUD LOUPE 5 IN

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

PUBLICATIES AQUARIUS AEAM VRIES J DE.

PUBLICATIES AQUARIUS AEAM VRIES J DE. PUBLICATIES AQUARIUS AEAM, Denollet J, Hamming JF, VRIES J DE. Age-related differences in invasive treatment of peripheral arterial disease: disease severity versus social support as determinants. J Psychosom

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Najaar 2011 2011 Amphia Ziekenhuis Breda Oosterhout Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen.

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen. 17 Radioloog van de toekomst programma & abstracts Radiologendagen 7-8 september 01 1931 Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch www.radiologen.nl www.congresscompany.com programma voorwoord & abstracts

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2011 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

BEMT PMLA VAN DEN, TIJSSEN CC.

BEMT PMLA VAN DEN, TIJSSEN CC. PUBLICATIES Abraham E, Reinhart K, Opal S, et al, for the OPTIMIST Study Group (Speelberg B, et al). Efficacy and safety of tifacogin (recombinant tissue factor pathway inhibitor) in severe sepsis: a randomized

Nadere informatie

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 JUNI 2013, NUMMER 4 s-hertogenbosch Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 EFFECT CONDITIETRAINING OP VERMOEIDHEID MS-PATIËNTEN BLZ 24 Voorwoord

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

RAD MEMO SUPPLEMENT 13 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 10 OKTOBER 2008 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie

RAD MEMO SUPPLEMENT 13 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 10 OKTOBER 2008 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie 3 MEMO RAD J A A R G A N G 3 - N U M M E R 3 - H E R F S T 2 0 0 8 Nederlandse Vereniging voor Radiologie Radiological Society of the Netherlands 3 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 0 OKTOBER 2008 DE

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose

Richtlijn. Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose Colofon Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011

Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011 Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011 Van Oude Menschen.. Over ouderdom en medisch handelen: een cardiologische verkenning Meneer de rector magnificus, zeer gewaardeerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Algemene gegevens / General Information

1. Algemene gegevens / General Information Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 1. Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension

Nadere informatie

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte 33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte Renografie bij baby s met een

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 20, september 20083 H.F. Gramke, M.A.E. Marcus Postoperatieve pijnbestrijding

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 20, september 20083 H.F. Gramke, M.A.E. Marcus Postoperatieve pijnbestrijding Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie volume 20, september 20083 Prof. Dr. M.A.E. Marcus, hoofdredacteur Dr. M. Klimek, plaatsvervangend hoofdredacteur Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

RAD MEMO THEMA: MOLECULAR IMAGING DEEL II DUBBELE REGISTRATIE DBC S DIVERSE MEDEDELINGEN... EN VEEL PROEFSCHRIFTEN

RAD MEMO THEMA: MOLECULAR IMAGING DEEL II DUBBELE REGISTRATIE DBC S DIVERSE MEDEDELINGEN... EN VEEL PROEFSCHRIFTEN 4 MEMO RAD J A A R G A N G 1 2 - N U M M E R 4 - W I N T E R 2 0 0 7 THEMA: MOLECULAR IMAGING DEEL II DUBBELE REGISTRATIE DBC S DIVERSE MEDEDELINGEN... EN VEEL PROEFSCHRIFTEN Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005-2006 NEUROCHIRURGIE

JAARVERSLAG 2005-2006 NEUROCHIRURGIE JAARVERSLAG 2005-2006 NEUROCHIRURGIE VU medisch centrum Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding... 3 2. Personele bezetting... 4 2.1. Wetenschappelijk personeel... 4 2.2. Wetenschappelijk personeel doorstroom...

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK A ANESTHESIOLOGENDAGEN 2015 ABSTRACTBOEK DONDERDAG 28 MEI 16.30-17.30 uur / zaal 0.5 Best of 4 (10 minuten presentatie, 5 minuten discussie) T.C.D. Rettig Intraoperative blood pressure and change in renal

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam

jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam 2013 In Balans 2013 jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Het Oogziekenhuis Rotterdam waarin de belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie