Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek 2014 Meander Academie

2 2 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

3 INHOUDSOPGAVE WETENSCHAPSBUREAU...5 Samenstelling... 5 Activiteiten... 5 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK...7 Samenstelling commissie op 31 december Werkwijze... 7 COMMISSIE VERPLEEGKUNDIG EN PARAMEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK...8 Samenstelling commissie op 31 december Werkwijze... 8 MEANDER WETENSCHAPSSYMPOSIUM...9 WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMSTEN IN COMMISSIE TOETSING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Samenstelling commissie TWO op 31 december Werkwijze PUBLICATIES MEDEWERKERS MEANDER MEDISCH CENTRUM Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Fysiotherapie Geriatrie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Pathologie Maag-Darm-Leverziekten Meander Academie Medische Immunologie Neurologie en neurochirurgie Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

4 Radiologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Ziekenhuisapotheek en Transmurale Apotheek Overig Promoties Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

5 WETENSCHAPSBUREAU Samenstelling Het Wetenschapsbureau bestond in 2014 uit mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong (wetenschapsfunctionaris) met ondersteuning van mw. A. van Duin-Outmaijjer, coördinator wetenschappelijk onderzoek). Activiteiten Beleid In mei 2014 werd het Meander Medisch Centrum opnieuw door de STZ gevisiteerd. In de aanloop naar de visitatie is gewerkt aan een helder overzicht van het lopende onderzoek in Meander Medisch Centrum en is er voor onderzoekers binnen Meander een leidraad opgesteld over hoe aan de wet-en regelgegeving te voldoen bij de aanvraag tot en met de uitvoering van onderzoek. De leidraad bestaat uit een stroomschema en bijbehorende formulieren. De tweede helft van 2014 stond in het teken van de ontwikkeling van verpleegkundig (wetenschappelijk) onderzoek en van de oprichting van een stichting wetenschappelijk onderzoek Meander Medisch Centrum. Projecten Naast het werk aan het onderzoeksbeleid is ondersteuning verleend aan 49 onderzoeksprojecten. Soms betrof dat een enkele vraag, vaker de opzet van een onderzoek of data-analyse (Tabel 1). Ook vragen over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving komen steeds vaker voor. De projecten kwamen vanuit 18 afdelingen. Daarnaast waren er 9 externe studies die uitgebreidere aandacht vroegen. Tabel 1: Overzicht van projectondersteuning binnen Meander in 2014 Type vraag Stafleden Arts-Assistenten Coassistenten Anders Korte vraag 5 4 Projectopzet Data-analyses Publicatie Wet- en regelgeving Cursussen Ook in 2014 is een aantal cursussen over opzet en analyse van wetenschappelijk onderzoek gegeven. Dit jaar zijn de cursussen vanuit het wetenschapsbureau ook aangeboden aan medewerkers uit TerGooi. Van daar uit was de interesse groot. GCP Medewerkers die betrokken zijn (of gaan zijn) bij Clinical Trials met geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (o.a. specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen) horen volgens de wet op de hoogte te zijn van de regels voor dergelijk onderzoek. In Meander Medisch Centrum is in 2014 besloten aan indieners van dergelijk onderzoek de eis te stellen een recente cursus Good Clinical Practice (GCP) te hebben gevolgd. Voor het geven van de cursus is een externe docent aangetrokken. In 2014 is de cursus tweemaal verzorgd, in mei en oktober. De animo was redelijk, er hebben in totaal 6 medewerkers van Meander Medisch Centrum deelgenomen aan de cursus. Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

6 Refman Binnen Meander Medisch Centrum is Reference Manager beschikbaar als bibliografieprogramma. In 2014 is hiervan een nieuwe versie op het netwerk gekomen. Wegens interferentie met het EPD was deze versie niet bruikbaar. De geplande cursus RefMan is dan ook niet doorgegaan. Er is hard gewerkt aan een oplossing, die inmiddels gevonden is. Basiscursus onderzoeksmethodologie De scholing onderzoeksmethodologie bestaat uit 4 bijeenkomsten: een basisbijeenkomst en drie bijeenkomsten over respectievelijk diagnostiek, prognostiek en interventie. Tijdens deze scholing komen onderzoeksmethoden aan bod met daarbij hun mogelijkheden en beperkingen. Deze cursus is in 2014 eenmaal aangeboden en gevolgd door in totaal 7 medewerkers. Basiscursus Statistiek en SPSS Deze cursus behandelt de basiskennis statistek voor mensen met een beetje voorkennis. De aangeboden statistiekkennis wordt vervolgens gedemonstreerd in SPSS. De deelnemers krijgen opdrachten mee om thuis te oefenen. De cursus is eenmaal gegeven in 2014 aan 9 deelnemers. 6 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

7 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De commissie medisch wetenschappelijk onderzoek is gestart in Eerder werden zowel onderwijs als onderzoek in het kader van de medische opleidingen ondersteund en gemonitord vanuit de centrale opleidings- en onderzoekscommissie, maar deze commissie is doorgegaan als de centrale opleidingscommissie. De opdracht van de commissie medisch wetenschappelijk onderzoek is in 2013 vastgesteld door de Raad van Bestuur en Vereniging Medische Staf in het Bestuurlijk Overleg. Zij omvat: inventariseren van het medisch wetenschappelijk onderzoek binnen Meander Medisch Centrum; adviseren op het gebied van onderzoek aan de beleidsmakers, in casu de Raad van Bestuur; faciliteren van onderzoek binnen Meander Medisch Centrum. Samenstelling commissie op 31 december 2014 mw. dr. L.A. Boven, klinisch chemicus dr. M.H.M. Steeghs, apotheker prof. dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog dr. A. Mosterd, cardioloog (vicevoorzitter) dr. J.M.H. de Klerk, nucleair geneeskundige (voorzitter) dr. A.G. den Hartog, arts-assistent chirurgie dr. T.C. Kwee, arts-assistent R&N mw. dr. P.C.M. Pasker, wetenschapsfunctionaris (secretaris) mw. A.G. van Duin-Outmaijjer (notulist) Werkwijze De commissie vergadert één keer per 3 maanden, de ene keer op de laatste maandag van de maand en de andere keer op de laatste donderdag van de maand. De commissie kwam in het verslagjaar 3 maal bijeen. Er werden diverse onderwerpen besproken die allen direct of indirect te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek. Er werd vergaderd over o.a.: - Wet- en regelgeving van niet-wmo onderzoek - Bespreken document wet en regelgeving bij WO - Stichting wetenschappelijk onderzoek - Wetenschapssymposium 2014 en Datamanagement systemen: ervaringen, wensen en mogelijkheden - Conceptbegroting voor projecten in huis - Visitatie STZ in mei Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

8 COMMISSIE VERPLEEGKUNDIG EN PARAMEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De commissie verpleegkundig en paramedisch onderzoek werd in juni 2013 geïnstalleerd door de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf in het Bestuurlijk Overleg. Deze commissie is ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek onder verpleegkundigen en paramedici in het Meander Medisch Centrum te stimuleren en op een hoger plan te brengen. De opdracht van de commissie Verpleegkundig en Paramedisch Wetenschappelijk Onderzoek is vastgesteld door de Raad van Bestuur en Vereniging Medische Staf in het Bestuurlijk Overleg. Het doel van deze commissie is: - inventariseren van het verpleegkundig en paramedisch wetenschappelijk onderzoek binnen Meander Medisch Centrum; - adviseren op het gebied van onderzoek aan de beleidsmakers in casu de Raad van Bestuur; - faciliteren van verpleegkundig en paramedisch onderzoek binnen Meander Medisch Centrum. Samenstelling commissie op 31 december 2014 mw. R. Dorrestein, verpleegkundig specialist oncologie mw. A.G. Hazeleger (MSc), VIM expert en poli assistente orthopedie, en representant MMC in STZ werkgroep verpleegkundig onderzoek. mw. A. Krol, verpleegkundig specialist gynaecologie mw. E. Fox, beleidsadviseur mw. drs. A.G. Boersen- van Hamersveld, teammanager kliniek mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong, wetenschapsfunctionaris (secretaris en notulist) mw. drs. M. van Zwetselaar, operatie assistent OK chirurgie (voorzitter) Werkwijze De commissie vergaderde in 2014 vijfmaal. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken en acties ondernomen - Inventarisatieronde van verpleegkundig (praktijk) onderzoek uitgevoerd in Gesprekken met de Hogeschool Utrecht over samenwerking voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek - De Meander subsidie, ter stimulering van verpleegkundig of paramedisch onderzoek, is verleend aan Ankie Krol voor haar onderzoek naar de beste manier van toedienen van Cytotec bij missed abortion. - Deelname aan de STZ inventarisatie Evidence Based Practice is voorbereid. Het project heeft vanuit de STZ enige vertraging opgelopen. - Wetenschapssymposium 2014 en Visitatie STZ in mei Daarnaast is het afgelopen jaar gekeken hoe het verpleegkundig onderzoek bij andere ziekenhuizen, o.a. het St. Antonius en Gelre ziekenhuis, is georganiseerd. 8 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

9 MEANDER WETENSCHAPSSYMPOSIUM Ieder jaar houdt Meander Medisch Centrum in het voorjaar een wetenschapssymposium. Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios, en met nadruk alle huisartsen in de hele regio Eemland. Ook verpleegkundigen en paramedici zijn van harte uitgenodigd. In 2014 is het symposium gehouden op 27 maart. Er werden in totaal 28 abstracts ingezonden. Hieruit werden 9 abstracts gekozen voor een presentatie. Er werden 8 onderzoeken gepresenteerd als een poster. De inzendingen zijn beoordeeld door een deskundige jury, die een poster en een presentatie selecteerden die naar hun oordeel van hoge kwaliteit waren en zeer relevant voor de patiëntenzorg. De jury bestond uit: prof. dr. Y.T. van der Schouw, Hoogleraar epidemiologie van Chronische Ziekten, UMC Utrecht, voorzitter prof. dr. N. J. de Wit, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht prof. dr. Ph. G. de Groot, Hoogleraar Trombose en Haemostase, UMC Utrecht Presentaties Uit de 9 geselecteerde presentaties, werd Chris Smeekes, orthopeed in opleiding, door de jury tot winnaar gekozen. De titel van de winnende presentatie was: Hoge incidentie van pseudotumoren, serum kobalt en chroom en vroege revisieoperaties bij een metaal-op-metaal totale heupprothese met een 38 mm kop. De jury oordeelde dat zijn presentatie klinisch zeer relevant was en de studie van hoge kwaliteit was. Posters Uit de 8 posters die werden gepresenteerd werd de poster van Hendrike Bolkestein, onderzoeker bij chirurgie als winnaar gekozen. De jury kende de prijs voor beste poster toe vanwege de duidelijke verbeelding van haar klinisch eveneens relevante onderzoek. De titel van de winnende poster was: Heropnames bij chirurgische patiënten. De titels van de gepresenteerde onderzoeken volgen op de volgende pagina. In totaal bezochten ongeveer 125 mensen het symposium. Omdat het symposium eind maart ieder jaar voor interferentie zorgt met de duodagen voor huisartsen, is ervoor gekozen het symposium vanaf 2015 een maand eerder te organiseren. Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

10 Presentaties Wetenschapssymposium 2014 De betekenis van 18 F-FDG-PET/CT bij de stadiering van patienten met een hoog risico borstkanker: resultaten in Meander Medisch Centrum Amersfoort, Ben van Bulten Hoge incidentie van pseudotumoren, serum kobalt en chroom en vroege revisieoperaties bij een metaal-op-metaal totale heup-prothese met een 38 mm kop, Chris Smeekes Veiligheid van Procedurele Sedatie tijdens Electrocardioversie van Atrium Fibrilleren, Arend Mosterd Robot-geassisteerde laparoscopische redo antireflux chirurgie: de Amersfoortse ervaring, Rob Tolboom Prevalentie van chronisch obstructief longlijden, Mark Valk In welke mate hebben comorbiditeiten invloed op de zorgzwaarte van de dialysepatient? Ria de Kleijn De lange termijn effecten en therapie continuiteit van GLP-1 RA in de behandeling van type 2 diabetes in de klinische praktijk: een retrospectieve cohort studie, Jessica Notohardjo Vooraf vastgestelde dosisreductie van nadroparine voor patienten met nierfalen: een retrospectief case-series onderzoek, Marije Russcher De fysieke activiteit en kwaliteit van leven van patienten met een ernstig psychiatrische aandoening in de langdurige zorg, Frank Kruisdijk Posters Wetenschapssymposium 2014 Voel je lijf! Mindfulness-based oefeningen bij adolescenten met Chronisch Vermoeidheidssyndroom, Annet Timmerman De fysieke activiteit en kwaliteit van leven van patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening in de langdurige zorg, Frank Kruisdijk Heropnames bij chirurgische patiënten, Hendrike Bolkestein Testosteron gemeten in speeksel heeft een consistente en positieve associatie met extraversie, Maureen Smeets Diagnostische meerwaarde en toepasbaarheid van de MiniScan bij ouderen; een pilot studie, Maureen Smeets Een radiologische vergelijking van de lokalisatie van recidiverende sigmoïd-diverticulitis, Marguarite Stam Laparoscopic Ventral Rectopexievoor rectum prolaps en symptomatische rectocèles; een analyse van 919 opeenvolgende patiënten, Jan van Iersel Behandeling van pijnlijke botmetastasen met rhenium-188-hedp in het Meander Medisch Centrum Amersfoort, Sandra van den Berk 10 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

11 Refereeravond KNO UMCU Georganiseerd door de vakgroep KNO Datum: 28 januari 2014 Borstkanker symposium voor huisartsen Georganiseerd door de maatschap chirurgie datum: 11 feb 2014 WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMSTEN IN 2014 Onderzoekerslunch 1 Deze lunch werd op initiatief van Anita Wydoodt georganiseerd om dwarsverbanden voor onderzoek te stimuleren en kansen en drempels voor onderzoek te signaleren. John de Klerk heeft een korte presentatie gehouden over eigen onderzoek bij nucleaire geneeskunde Georganiseerd door de Meander Academie Datum: 28 februari 2014 Symposium over het allergische kind. Georganiseerd door de vakgroepen kindergeneeskunde, dermatologie en KNO. Datum: 3 maart 2014 Het atopische kind Huisartsensymposium Georganiseerd door de vakgroep kindergeneeskunde Datum: 4 maart 2014 Symposium voor huisartsen: de huid in het nieuw(s) Georganiseerd door de maatschap dermatologie (met medewerking van de WDH) Datum: 25 maart 2014 Wetenschapssymposium Meander Georganiseerd door de Meander Academie, i.s.m. het Wetenschapsbureau Datum: 27 maart Wetenschappelijke vergadering van de NVNG (Nederlands Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde). Georganiseerd door JMH de Klerk, nucleair geneeskundige in samenwerking met de NVNG. Datum: 23 mei 2014 Robot dag Een dag voor masterstudenten technische geneeskunde, met live chirurgie en lezingen. Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 2 juni 2014 Robot rectum/long symposium Voor studenten Technische Geneeskunde Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 10 juni 2014 Heup arthroscopie Georganiseerd door de NOTS (Nederlandse Orthopedische Trauma en Sportvereniging) Datum: 25 juni 2014 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

12 CVOI cursus Landelijke echocardiografiecursus voor cardiologen en cardiologen i.o. Georganiseerd door Evelyn de Vrey, cardioloog Datum: 11 september 2014 Construct trial bijeenkomsten -> landelijk Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 16 juni en 21 september 2014 Meander Rabosymposium over vitamine D Georganiseerd door Interne geneeskunde en de Rabobank Datum: 30 september 2014 Onderzoekerslunch 2 Rob Fijnheer heeft een korte presentatie houden over het onderzoek van de internisten in Meander Georganiseerd door de Meander Academie Datum: 3 oktober 2014 Twister in de geboortezorg / Yes ik ben zwanger met wie nu verder? Georganiseerd door de maatschap gynaecologie Datum: 9 oktober 2014 Return to play after VKB (Voorste KruisBand reconstructie). Georganiseerd door de NOTS (Nederlandse Orthopedische Trauma en Sportvereniging) Datum: 29 oktober 2014 Werkgroep coloproctologie symposium Landelijk symposium Georganiseerd door de maatschap chirurgie Datum: 17 november 2014 Avond voor Hematon Voorlichtingsavond voor de patiëntenvereniging Georganiseerd door de vakgroep hematologie (m.m.v. Saskia Klein) Datum: 25 november Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

13 COMMISSIE TOETSING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK De commissie Toetsing Wetenschappelijk Onderzoek (cie. TWO) adviseert de Raad van Bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van (medisch) wetenschappelijk onderzoek met mensen. De commissie beoordeelt een onderzoeksaanvraag op lokale uitvoerbaarheid op basis van het onderzoeksprotocol, het curriculum vitae van de onderzoeker en op organisatorische en infrastructurele aspecten. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan interferentie met de reguliere zorg of met reeds lopend onderzoek binnen Meander waarvoor instroom van patiënten gegarandeerd moet blijven. Daarnaast worden de medisch-ethische aspecten en de financiële consequenties van het aangevraagde onderzoek meegewogen. In een parallel traject brengt de eenheid Financiën & Control advies uit over de financiële haalbaarheid. Om wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum te mogen verrichten, dient bij WMOplichtig onderzoek een in Nederland erkende toetsingscommissie een positief oordeel af te geven. Onderzoek dat door onderzoekers uit Meander Medisch Centrum geïnitieerd wordt, wordt in beginsel getoetst door de Verenigde Commissies Mensgebonden Onderzoek (VCMO). De VCMO is ontstaan uit een samenwerking tussen Meander Medisch Centrum Amersfoort/Baarn, het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het Onze Lieve Vrouwengasthuis Amsterdam. Vanuit de Commissie TWO hebben 2 leden zitting in de VCMO als lid c.q. plaatsvervangend lid. In 2014 heeft de VCMO 5 onderzoeken van Meander Medisch Centrum beoordeeld. Samenstelling commissie TWO op 31 december 2014 drs. M.H.M. Steeghs, ziekenhuisapotheker (voorzitter) mw dr. S.K. Klein, internist-hematoloog mw drs. M.J. Burger, ethicus mw A.G. van Duin-Outmaijjer, ambtelijk secretaris Werkwijze Commissievergaderingen De commissie vergadert één keer per maand plenair, in de regel elke 2 e vrijdag van de maand. Voor het indienen van een beoordelingsaanvraag hanteert de commissie een deadline (ca. 14 dagen voor de vergadering). De bespreking van een onderzoeksvoorstel in de vergadering kan direct resulteren in een oordeel (positief of negatief), maar meestal worden er nog vragen gesteld en aanpassingen gevraagd aan de onderzoeker. Indien de commissie haar opmerkingen dermate zwaarwegend vindt, besluit zij dat de reactie op deze vragen terug moet komen in de plenaire vergadering. De commissie kwam in het verslagjaar 11 maal bijeen. Klein Comité Het Klein Comité van de commissie wordt gevormd door de voorzitter en de ambtelijk secretaris. In het Klein Comité worden de antwoorden op vragen van de commissie en de gevraagde aanpassingen besproken. Daarnaast worden amendementen, veiligheidsmeldingen, voortgangs- en eindrapportages en meldingen van voortijdige beëindiging door het Klein Comité afgehandeld. Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

14 Commissie TWO in 2014 Het aantal ingediende onderzoeken is hoger dan in Er is dit jaar ook een onderzoek ingediend door de vakgroepen Anesthesiologie en Urologie. Verder scoort Interne Geneeskunde het hoogst, met 19 ingediende onderzoeken. Er is 1 verpleegkundig onderzoek ingediend. Tabel 2. Aantal beoordeelde onderzoeken per discipline Discipline Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Chirurgie / Interne en Nucleaire geneeskunde Fysiotherapie Geriatrie Gynaecologie Infectiepreventie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde / Klinische Chemie 1-1 Klinische Chemie Klinische Psychologie KNO-heelkunde Longgeneeskunde Maag-darm-leverziekten Medische Immunologie Medische Microbiologie Neurologie 4 - Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastisch chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Sportgeneeskunde Spoedeisende Hulp 1-1 Urologie Verpleegkundig onderzoek/gynaecologie Ziekenhuisfarmacie Ziekenhuisfarmacie / Nucleaire geneeskunde Ziekenhuisfarmacie/ Interne geneeskunde/ Nucleaire geneeskunde/ /klinische chemie Totaal Voor beginnende onderzoekers is het lastig om de correcte indieningprocedure te doorgronden. Daarom is een betere informatievoorziening gerealiseerd die benaderbaar is via het intranet, onder het kopje Wetenschappelijk Onderzoek en de officiële website (www.meandermc.nl) van Meander. 14 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

15 Onderzoeken ingediend in 2014 per discipline Anesthesiologie APRICOT trial: Anesthesie bij kinderen, een observationeel onderzoek Onderzoeker: C.T. van Doorn en V. Gerling, anesthesiologen Cardiologie A randomized, open-label, multi-centre, active controlled, parallel group study to determine the efficacy and safety of the reg1 anticoagulation system compared to bivalirudin in patients undergoing percutaneous coronary intervention Onderzoeker: drs. B.J.B. Hamer, cardioloog MYOMARKER-studie: Myocardial ischemia detection by circulating biomarkers Onderzoeker: dr. A. Mosterd, cardioloog PM , LATITUDE studie: a Clinical Outcomes Study to Compare the Incidence of Major Adverse Cardiovascular Events in Subjects Presenting With Acute Coronary Syndrome Treated with Losmapimod Compared to Placebo Onderzoeker: drs. B.J.B. Hamer, cardioloog Sympathy study: Renal sympathetic denervation as a new treatment for therapy resistant hypertension. Onderzoeker: drs. B.J.B. Hamer, cardioloog Chirurgie Abdominal closure for patients undergoing non trauma emergency surgery with excessive visceral edema Onderzoeker: dr. E.C.J. Consten, Chirurg PISA-trial: Multimodal treatment of perianal fistulas in Crohn s disease: seton versus anti-tnf versus advancement plasty Onderzoeker: dr. E.C.J. Consten, chirurg Evaluatie van de veiligheid en werking van het AutoLap-systeem - een haalbaarheidsstudie Onderzoeker: prof. dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg Chirurgie, Nucleaire en Interne geneeskunde Determining the diagnostic role of FDG-PET-CT in pre-operative breast carcinoma patients with a clinical suspicion of axillary lymph node metastasis Onderzoeker: A. Groeneveld, student geneeskunde UMCU, onder begeleiding van dr. W.A. Draaisma, chirurg dr. J.M.H. de Klerk, nucleair geneeskundige dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

16 Gynaecologie Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy; a multicenterrandomized controlled trial Onderzoeker: dr. C.A.I. Stramrood, gynaecoloog in opleiding. Retrospectief status onderzoek naar de uitkomsten van monochoriale tweelingzwangerschappen (periode 2000 t/m huidig). Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog A randomised controlled trial of a stepped implementation strategy that aims at the normalisation of the Enhanced Recovery After Surgery programme in major gynaecological surgery Onderzoeker: dr. G.C. Gerestein, gynaecoloog Voorkeuren van patiënten voor behandeling van CIN afwijkingen Onderzoeker: dr. C.G. Gerestein, gynaecoloog Quadruple P: Pessary or Progesterone to Prevent Preterm Delivery in women with short cercical length. Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog Pessary or Cerclage to prevent preterm delivery in women with short cervical length of preterm birth Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog and a history FACT: Effect of folic acid supplementation in pregnancy on pre-eclampsia Folic Acid Clinical Trial. Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog TeMpOH-3 studie: Prophylactic radiological interventions to prevent major obstetric haemorrhage in patients at high risk of abnormally invasive placenta Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog Gynaecologie, verpleegkundig onderzoek Cytotec bij missed abortion Onderzoeker: mw. A. Krol-Veraar, Verpleegkundig Specialist, intensieve zorg Polikliniek gynaecologie Interne geneeskunde EORTC : Very early FDG-PET/CT-response adapted therapy for advanced stage Hodgkin Lymphoma (H11), a randomized phase III non-inferiortiy study of the EORTC Lymphoma Group and the Polish Lymphoma Research Group Onderzoeker: dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog SONAR study: Study of diabetic nephropathy with atrasentan Onderzoeker: dr. P.T. Luik, internist-nefroloog HOVON 123: Dose adjusted Melphalan Prednisone Bortezomib (MPV) in elderly patients 75 years with newly diagnosed Multiple Myeloma; a non-randomised phase II study investigating feasibility Onderzoeker: dr. S.K. Klein, internist-hematoloog 16 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

17 HOVON 120/ZEST: A Phase 3, Open-label, Multicenter, Randomized Study of Sequential Zevalin (ibritumomab tiuxetan) versus Observation in Patients at Least 60 Years of Age with Newly Diagnosed Diffuse Large B-cell Lymphoma in PET-negative Complete Remission After R-CHOP or R- CHOP-like Therapy Onderzoeker: dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog CANVAS-R studie: A randomized, multicenter, double-blind, parallel, placebo-controlled study of the effects of canaglifozin on renal endpoints in adult subjects with type 2 diabetes mellitus. Onderzoeker: dr. A. v/d Wiel, internist-endocrinoloog Biobank Hubrecht Instituut, een bron voor functionele studies m.b.t. geneesmiddelenontwikkeling voor de behandeling van kanker) Onderzoeker: dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog Variatie INR bij zelfmeetpatiënten Onderzoeker: dr. R. Fijnheer, internist-hematoloog Exsel studie: A randomized, placebo controlled clinial trial to evaluatie cardiovascular outcomes after treatment with exenatide once weekly in patients with type 2 diabetes mellitus Onderzoeker: dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg, internist-endocrinoloog The efficacy and safety of liraglutide adjunct to insulin treatment in type 1 diabetes. A 26-weeks randomised, insulin capped, placebo-controlled, double-blind, parallel group, multinational, multi-centre trial. Onderzoeker: dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg, internist-endocrinoloog Randomized study with a run-in dose-selection phase to assess the added value of Lenalidomide in combination with standard remission-induction chemotherapy and pos tremission treatment in patients aged years with previously untreated acute myeloid leukemia (AML) or high risk myelodysplasia (MDS) (RAEB with IPSS-R 3) Onderzoeker: dr. S.K. Klein, internist-hematoloog A randomized double-blind, placebo-controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog Information needs of patients with haematological malignancies, and their partners Onderzoeker: dr. J.C. Regelink, internist-hematoloog Male Breast Cancer: prospective into perspective. (BOOG ) Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog Downsides of Being Well-informed: Tracking and Preventing Chemotherapy- Related Cognitive Problems in Breast-Cancer Patients (CONTEXT * studie) Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog CASTOR: Phase 3 Study Comparing Daratumumab, Bortezomib and Dexamethasone (Dvd) vs Bortezomib and Dexamethasone (Vd) in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myelo Onderzoeker: dr. S.K. Klein, internist-hematoloog SANTANA study: Stable iron absorption measured by neutron activation analysis Onderzoeker: dr. A. v/d Wiel, internist-endocrinoloog Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

18 Evaluatie van GUIDE, het voorlichtingstraject bij eindstadium nierfalen Onderzoeker: J.S. de Maar, geneeskundestudent, onder supervisie van dr. E.C. Hagen, internist-nefroloog A randomized multicenter clinical trial for patients with multi-organ, colorectal cancer metastases comparing the combination of chemotherapy and maximal tumor debulking versus chemo therapy alone Onderzoeker: dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog CAIRO 5: Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases. CAIRO5 a randomized phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) Onderzoeker: dr. C.J. Rodenburg, internist-oncoloog Kindergeneeskunde OPPORTUNITY-studie: Multicenter, prospectieve, geblindeerde validatie studie met als doel een diagnostisch hulpmiddel te testen dat nauwkeurig vast kan stellen of er sprake is van een bacteriële of virale infectie Onderzoeker: drs. C.B. Meijssen, kinderarts Etiologie, beloop en de lange termijn effecten van de ziekte van Kawasaki Onderzoeker: drs. R. Nuboer, kinderarts Vitamine D status bij zuigelingen en peuters in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar Verantwoordelijk onderzoeker: Paul Hogeman Onderzoeker: dr. P.H.G. Hogeman, kinderarts Triac Trial : Thyroid hormone analog therapy of patients with severe psychomotor retardation caused by mutations in the MCT8 thyroid hormone transporter Onderzoeker: dr. J. Jansen, kinderarts Kindergeneeskunde en Klinische Chemie Kwaliteitsonderzoek; De opbrengst van High-Dose vitamine D suppletie bij kinderen Onderzoekers: Hoofdonderzoeker: dhr. G. Bothof, arts-assistent kindergeneeskunde Begeleiders: dr. P.H.G. Hogeman, kinderarts en dr. J.P.M. Wielders, klinisch chemicus Longgeneeskunde PROLONG: identification and implementation of proactive palliatieve care for patients with COPD. Onderzoeker: drs. S.M. Collard, longarts Maag Darm en Leverziekten Een lange termijn non-interventionele registratiestudie ter beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van HUMIRA (Adalimumab) bij patiënten met matige tot ernstige, actieve Colitis Ulcerosa. Onderzoeker: dr. Ph. W. Friederich, MDL-arts 18 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

19 Rapid on-site evaluation (ROSE) vs. randomly collected samples from mediastinal and abdominal lymph nodes obtained by endoscopic ultrasound-guided fine-needle-aspiration Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts Compositional changes in gut microbiotia following induction therapy in patients with active inflammatory bowel disease. Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts Comparison of the gut microbiota between ileal Crohn s disease patients with and without previous ileocaecal resection. Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts Real life effectiveness and safety of treatment of chronic hepatitis C genotype 1 patients in the Netherlands Onderzoeker: dr. P.W. Friedrich, MDL-arts Orthopedie Retrospectief onderzoek doen naar Tibiakop Osteotomie (HTO) Onderzoeker: dr. R.D.A. Gaasbeek, orthopedisch chirurg BvO-studie: Brace vs Osteotomie Onderzoeker: dr. R.D.A. Gaasbeek, orthopedisch chirurg Plastische chirurgie Women and their partners with intimate problems after mastectomy, breast and breast reconstruction Onderzoeker: dr. Q. Ruhé, plastisch chirurg conserving therapy Spoedeisende Hulp Ervaring en complicaties met s-ketamine voor PSA voor pijnlijke procedures bij kinderen op de SEH. Onderzoekers: drs. W.P. Poortvliet en drs. N.S. Sonneveld, SEH artsen Urologie Zorgpad rond de oudere patiënt met prostaatkanker. Onderzoekers: drs. M. Schotman en drs. B.P.J. van Bezooijen, urologen Ziekenhuisfarmacie PAPA-studie: Pharmacokinetics of nadroparin in venous thromboembolism Prophylaxis in critically ill patients - an observational pilot study Onderzoeker: dr. R. ter Heine, ziekenhuisapotheker Clinical application of Rhenium-188-HEDP in patients with painful bone metastases efficacy and tolerability Onderzoeker: drs. R. Lange, ziekenhuisapotheker Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek

20 Tabel 3. In 2014 beëindigde studies Onderzoeker TWO nummer Acroniem onderzoek Datum indiening Datum beëindiging Reden beëindiging Dr. S. Wittebol 970 Ofatumumab Added to Fludarabine- Cyclophosphamide Afgesloten Dr. R. Fijnheer EORTC Voortijdig gestopt Dr. J.M.H. de Klerk Thyropet studie Gestopt Dr. R. Fijnheer ZEST-studie Voortijdig gestopt Dr. S. Wittebol 729 DOXIL-MMY-3001 studie Afgesloten Dr. A. Mosterd LCZ696B studie Afgesloten Dr. K. Mol TT Afgesloten Dr. A. v/d Wiel Rutherford studie Afgesloten 20 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014

Snelle mutatiescreening bij borstkanker. Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht

Snelle mutatiescreening bij borstkanker. Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht Snelle mutatiescreening bij borstkanker Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht Erfelijke borstkanker Tenminste 5% van de patiënten met mammacarcinoom Dominante overerving Oorzaak:

Nadere informatie

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41.

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Publications Publications Publications Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Verborg CLM, Hulzebos

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

Pancreas Voorzitters: Olivier Busch (AMC), Bert Bonsing (LUMC)

Pancreas Voorzitters: Olivier Busch (AMC), Bert Bonsing (LUMC) 20.20-21.00 Pancreas Voorzitters: Olivier Busch (AMC), Bert Bonsing (LUMC) 20.20-20.30 Improving outcomes after pancreaticoduodenectomy. Marielle Coolsen, et al. (MUMC) 20.30-20.40 Preoperative characteristics

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

Is screening bij longkanker zinvol?

Is screening bij longkanker zinvol? Is screening bij longkanker zinvol? Dr. Karl Govaert 1 LUNG CANCER Leading cause of cancer-related death among men and women in US Second leading cause of cancer in US 75% present with advanced local or

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB B. J. Snel AIOS anesthesiologie Rowland MJ, Hadjipavlou G. Delayed cerebral ischemia after subarachnoid haemorrage: looking beyond vasospasm. Br J

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Meer sparend bestraling van de axilla? Less is more (than enough) Nicola Russell

Meer sparend bestraling van de axilla? Less is more (than enough) Nicola Russell Meer sparend bestraling van de axilla? Less is more (than enough) Nicola Russell Techniek tot nu toe Conventionele simulatie Virtuele simulatie Techniek voor okselbestraling Klier levels I III Plexus brachialis

Nadere informatie

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Behandeling van een trigger finger Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Overzicht Inleiding PICO Zoekstrategie & Flowchart Artikelen Chirurgie Anatomie Open vs percutaan Conclusie Inleiding Klinische symptomen

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap.

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Promovendi: Drs. Nina Molenaar, arts, Erasmus MC Marlies Brouwer, MSc, psycholoog, UU Projectleaders:

Nadere informatie

Nieuwe evidence-based richtlijn acute pancreatitis. Marc Besselink HPB chirurg, AMC Amsterdam m.g.besselink@amc.nl

Nieuwe evidence-based richtlijn acute pancreatitis. Marc Besselink HPB chirurg, AMC Amsterdam m.g.besselink@amc.nl Nieuwe evidence-based richtlijn acute pancreatitis Marc Besselink HPB chirurg, AMC Amsterdam m.g.besselink@amc.nl Pancreatitis.nl Het idee Update van de 2002 acute pancreatitis richtlijn van de International

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare

Betaalbare en gepersonaliseerde zorg. Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Page 1 Smaling 2012 Siemens Healthcare Betaalbare en gepersonaliseerde zorg Beelden bepalen de toekomst De beste manier om de toekomst te voorspellen is door hem zelf

Nadere informatie

D3: Driving the evolution of

D3: Driving the evolution of D3: Driving the evolution of value based healthcare Measuring and improving i health outcomes Value based healthcare 2.0 Dennis van Veghel Director Meetbaar Beter Foundation Leaders in Healthcare Liverpool

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam 13-5-2009 Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Significante Fase III Studies in de Oncologie Wat betekent dit voor de practicus?

Significante Fase III Studies in de Oncologie Wat betekent dit voor de practicus? Significante Fase III Studies in de Oncologie Wat betekent dit voor de practicus? Dr. L. Dirix Medische Oncologie Behandeling van vaste tumoren Adjuverende therapie Uitgezaaide ziekte Gerandomizeerd onderzoek

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

22-10-2015. Tinnitus kwaliteit van leven en kosten. Besluitvorming. Vergoeding in Nederland. Effecten: kwaliteit van leven. Economische Evaluatie

22-10-2015. Tinnitus kwaliteit van leven en kosten. Besluitvorming. Vergoeding in Nederland. Effecten: kwaliteit van leven. Economische Evaluatie 220205 Condite, Nieuwegein, 205 Disclosure belangen spreker kwaliteit van leven en kosten Potentiële belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsering of

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

Continu ST-segment bewaking, als elke millimeter telt.

Continu ST-segment bewaking, als elke millimeter telt. Continu ST-segment bewaking, als elke millimeter telt. Een onderzoek naar de betekenis van het continu bewaken van het ST-segment bij de Acuut Coronair Syndroompatiënt op de CCU binnen het Meander MC.

Nadere informatie

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde SHELLEY METSELAAR AIOS SOZG Achtergrond Incidentie - 5-11 per 1000 per jaar 1 Diagnose - Combinatie kliniek, lab, X-thorax Sensitiviteit X-thorax 2 - Pneumonie +/-

Nadere informatie

Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc.

Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc. Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc. INhoud Toename overleving meer patienten leven langer met kanker Effecten en behoeften na kankerbehandeling? Survivorship

Nadere informatie

NOAC en coronairlijden. Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016

NOAC en coronairlijden. Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016 NOAC en coronairlijden Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016 Disclosure (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Geen

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Multidimensional Fatigue Inventory

Multidimensional Fatigue Inventory Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) Smets E.M.A., Garssen B., Bonke B., Dehaes J.C.J.M. (1995) The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) Psychometric properties of an instrument to asses fatigue.

Nadere informatie

Flash: chemotherapie en allergie

Flash: chemotherapie en allergie Flash: chemotherapie en allergie Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Opbouw Herkennen/graderen Bij welke producten/wanneer Behandeling Preventie? 2 Herkennen/graderen 3 4 5 6 Allergy 2013 7 Bij welke

Nadere informatie

Cancer prehabilitation, Wat is nieuw aan de horizon?

Cancer prehabilitation, Wat is nieuw aan de horizon? 12 e Post O.N.S. Meeting Cancer prehabilitation, Wat is nieuw aan de horizon? Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie, UMCG Julie Silver MD, associate professor, Harvard Medical

Nadere informatie

februari 2015 In dit nummer o.a: Jaargang 11, nummer 1 Tussen de lijnen ZorgDomein Meander Diagnostisch Centrum Meander Medisch Centrum GGz Centraal

februari 2015 In dit nummer o.a: Jaargang 11, nummer 1 Tussen de lijnen ZorgDomein Meander Diagnostisch Centrum Meander Medisch Centrum GGz Centraal februari 2015 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

HOVON 132 AML/SAKK 30/13

HOVON 132 AML/SAKK 30/13 Patiënteninformatie ten behoeve van het verzamelen van beenmerg, bloed en speeksel voor wetenschappelijk onderzoek Informatie behorende bij het hoofdonderzoek HOVON 132 AML/SAKK 30/13: Onderzoek naar de

Nadere informatie

PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING. Brochure

PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING. Brochure 2017 PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING Brochure OPLEIDINGSINSTITUUT CIVA B.V. Organisatie cursus Organiserende instelling CIVA B.V. Adresgegevens Rumpenerstraat 9 / Postbus

Nadere informatie

Waldenström s Macroglobulinemia familie en secundaire maligniteiten

Waldenström s Macroglobulinemia familie en secundaire maligniteiten familie en secundaire maligniteiten Patient Session October 9, 2016 Amsterdam, The Netherlands Robert A. Kyle, MD Mayo Clinic Rochester, MN, USA Scottsdale, Arizona Rochester, Minnesota Jacksonville, Florida

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38455 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Boden, Helena Title: Acute myocardial infarction care : developments, pitfalls

Nadere informatie

Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling

Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling Ellen Stikkelbroeck, Renal Practitioner i.o., VieCuri Venlo Inleiding Introductie CVVH in Venlo Onderzoek

Nadere informatie

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom M. van der Sangen, radiotherapeut Borstkanker in perspectief Borstkanker in Nederland Nieuwe borstkankers per jaar: 15.000 Metastasen bij diagnose: 750 (5%)

Nadere informatie

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial dr. T. Verbeek arts-epidemioloog Afd. Huisartsgeneeskunde en Epidemiologie 22 januari

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) Belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) Belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Zelden chirurgie bij refluxziekte : enquêteresultaten en literatuurverwijzingen

Zelden chirurgie bij refluxziekte : enquêteresultaten en literatuurverwijzingen Zelden chirurgie bij refluxziekte : enquêteresultaten en literatuurverwijzingen Het onderzoek naar kennis en houding van huisartsen en specialisten ten opzichte van chirurgische behandeling van refluxziekte

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen Onze resultaten Het CON Het Centrum voor Obesitas Nederland vindt het zeer belangrijk om transparant te zijn over onze resultaten en de kwaliteit van de geleverde zorg. Om u als patiënt de beste zorg te

Nadere informatie

Research. Diny Heiden Neural Practitioner i.o. Erasmus MC

Research. Diny Heiden Neural Practitioner i.o. Erasmus MC Vrijuit reizen 1 1 Research Diny Heiden Neural Practitioner i.o. Erasmus MC 2 Inhoud presentatie Inleiding Probleem en doel stelling Onderzoeksmethode en resultaten Conclusie en aanbevelingen Rol en taak

Nadere informatie

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands VU University Medical Center Hematon openingscongres shared decision making P.C.Huijgens 29 maart 2014 VU University Medical Center VU University Medical Center VU University Medical Center VU University

Nadere informatie

chirurgische behandeling van kanker

chirurgische behandeling van kanker chirurgische behandeling van kanker p1 chirurgische behandeling van kanker p2 geen how I do it p3 wet van de afnemende meeropbrengst 2009 p4 chirurgische oncologie trends laatste 100 jaar meer is beter

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26 Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19858 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical

Nadere informatie

Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg. Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014

Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg. Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014 Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014 Title of the Presentation 10/17/2014 2 Uit NHG-Standpunt Oncologische

Nadere informatie

Calprotectine bepaling in feces

Calprotectine bepaling in feces Erasmus MC Calprotectine bepaling in feces Synoniem: IBD test, Bühlmann Afname Afname voorkeur: Afname volume: Afname condities: Opslag condities: Verzend condities: Feces in buis met schepje Minimaal

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Het stellen van functionele doelen bij patiënten na een totale knie artroplastiek wat zijn de consequenties?

Het stellen van functionele doelen bij patiënten na een totale knie artroplastiek wat zijn de consequenties? Het stellen van functionele doelen bij patiënten na een totale knie artroplastiek wat zijn de consequenties? G. van der Sluis, J. Elings, S. Bausch-Goldbohm, R. Bimmel, F. Galindo-Garre, N. van Meeteren

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Nationale hepatitis dag 2015 Beurs van Berlage Amsterdam Ger H. Koek, M.D. PhD

Nadere informatie

Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Registratie waarvan gegevens worden opgevraagd: DSCA Contactpersoon: Naam: Mw. Drs. J. t Lam - Boer Centrum/ziekenhuis: Radboud umc Adres: Postbus

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

Kanker en het hart. de ultieme uitdaging?

Kanker en het hart. de ultieme uitdaging? Kanker en het hart de ultieme uitdaging? Rienk Rienks, cardioloog UMCU/CMH Hoe groot is het probleem? Stollingstoornissen bij kanker Kanker van het hart Hartproblemen bij (de behandeling van) kanker Nederland:

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga

Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga Inhoudsweergave Wie is at risk & Diagnose Prevalentie Klinisch belang van

Nadere informatie

Early Warning & Rapid Response Systems

Early Warning & Rapid Response Systems Early Warning & Rapid Response Systems in search of the holy grail Dr. Joris Fuijkschot Algemeen kinderarts Symposium MUMC+ 22 oktober 2015 inhoud Wat weten we? Trends in outcome kinderreanimatie Wat doen

Nadere informatie

List of publications dankwoord Noortje BW 7.indd :45

List of publications dankwoord Noortje BW 7.indd :45 List of publications Nederlandse samenvatting 167 List of publications van der Bijl N, de Bruin PW, Geleijns J, Bax JJ, Schuijf JD, de Roos A, Kroft LJM Assessment of coronary artery calcium by using

Nadere informatie

Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom

Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom Hanneke W.M. van Laarhoven Medische Oncologie Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Take home messages 1. Chirurgische behandeling

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Hypertensie bij ouderen

Hypertensie bij ouderen Medisch Symposium: Geriatrie voor Huisartsen 01/10/2011 Hypertensie bij ouderen Em. Prof. R. Fagard Afdeling Hypertensie en Cardiovasculaire Revalidatie KU Leuven SBP and DBP (mmhg) Bloeddruk vs leeftijd

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma. Fanny Vuik Keuze Coassistent IC

Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma. Fanny Vuik Keuze Coassistent IC Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma Fanny Vuik Keuze Coassistent IC 17-09-2014 Inhoud. Casus Epidemiologie Indeling Pathofysiologie Kliniek Diagnostiek Therapie Conclusie Casus Man, 32 jaar.

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

18/03/2016. inhoud. Zorg voor jongeren met psychiatrische problemen. jongeren populatie. jongeren populatie. jongeren populatie. jongeren populatie

18/03/2016. inhoud. Zorg voor jongeren met psychiatrische problemen. jongeren populatie. jongeren populatie. jongeren populatie. jongeren populatie inhoud Zorg voor jongeren met psychiatrische problemen Jongeren als doelgroep Burden of disease in praktijk Slot: New horizont Marijana Cvitan Sutterland psychiater OPZ Geel, Maart, 2016 Juridische grens

Nadere informatie

Overbehandeling Nieuwe behandeling Bloeddrukbehandeling. Sterfte en HbA1c. ACCORD-studie. HbA1c en gezondheidstoestand

Overbehandeling Nieuwe behandeling Bloeddrukbehandeling. Sterfte en HbA1c. ACCORD-studie. HbA1c en gezondheidstoestand Overbehandeling Nieuwe behandeling Bloeddrukbehandeling Is de NHG-Standaard nog up-to-date? MONITORING VAN ONDERBEHANDELING! Simon Verhoeven en Daniel Tavenier MAAR HOE ZIT HET MET OVERBEHANDELING? Sterfte

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Pub u l b ic i at a i t e i s

Pub u l b ic i at a i t e i s Internationale publicaties (Peer ( Peer-reviewed reviewed journal articles) Castelein S, Gaag M van der, Bruggeman R, Busschbach JT van, Wiersma, D. Empowerment in People with Psychotic Disorders: A Comparison

Nadere informatie

Tweedaagse training voor (oncologie)verpleegkundigen. Gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom

Tweedaagse training voor (oncologie)verpleegkundigen. Gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom Tweedaagse training voor (oncologie)verpleegkundigen Gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom Maandag 14 en dinsdag 15 mei 2012 V&VN Oncologie organiseert op 14 en 15 mei 2012 de tweedaagse training: gemetastaseerd

Nadere informatie

Diabetes Mellitus en Beweging

Diabetes Mellitus en Beweging Diabetes Mellitus en Beweging Doelen 0Refresher 0Patient Education 0Exercise and DM Wat betekent het? 0 Diabetes: Door(heen) gaan 0 Mellitus: Honing/Zoet Wat is het? 0 Groep van stoornissen met hyperglycemieën

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland 25 april 2013

Clinical Trials in Nederland 25 april 2013 Clinical Trials in Nederland 25 april 2013 Leonie Middelink * Bestuurslid NVFG Head Clinical Operations - Roche * Spreekt op persoonlijke titel Imago versus facts and figures Is de ietwat negatieve perceptie

Nadere informatie

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom.

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Samenvatting Hovon 95 Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Populatie Eerstelijns behandeling bij multipel

Nadere informatie

Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie Harm Rutten, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie Harm Rutten, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie Harm Rutten, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Symposium 19 januari 2016 Theater de Veste Delft Waarom is het van belang om 1 jaars mortaliteit te kennen?

Nadere informatie

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M.

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M. Link to publication Citation

Nadere informatie

Center for Medical Imaging North-East Netherlands

Center for Medical Imaging North-East Netherlands Center for Medical Imaging North-East Netherlands CMI NEN - University of Twente Branch Prof. Dr G.P. Vooijs CMI Supervisory Board MIRA: Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine University

Nadere informatie

Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedra

Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedra 139 Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedragstherapie en individuele of kind cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Samen is meer: chirurgisch maatwerk in de oncologische zorg

Samen is meer: chirurgisch maatwerk in de oncologische zorg Samen is meer: chirurgisch maatwerk in de oncologische zorg John Plukker Afd. Chirurgische Oncologie UMCG en als het je passie is." Overzicht: Algemeen: enkele cijfers Oncologische zorg: gedifferentieerd

Nadere informatie

Disclosure belangen Dyllis van Dijk

Disclosure belangen Dyllis van Dijk Disclosure belangen Dyllis van Dijk (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist

Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie. Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Zorginnovatie voor pijnlijke diabetische polyneuropathie Margot Geerts Verpleegkundig Specialist Diabetische polyneuropathie 1. Distale symmetrische polyneuropathie Uitval van een combinatie van sensore,

Nadere informatie