Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen. Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen. Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector"

Transcriptie

1 Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector

2 Hoewel dit document met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt CPI Governance geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid c.q. volledigheid van informatie zoals in dit document verstrekt, of voor de eventuele (schadelijke) gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van deze Informatie.

3 Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen Eerste onderzoek risicobereidheid onder bestuurders en commissarissen in de financiële sector Door: Drs. S.N. (Simone) Heidema RA Mr. Drs. T. (Teun) Sluijters Drs. Ing. S. (Selma) Schram CPI Governance B.V. Radioweg AR Nederhorst den Berg Juli 2010 Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 3

4

5 Inhoud Voorwoord 3 Executive summary 4 Inleiding en onderzoeksopzet 6 1. Strategisch belang van risicobereidheid wordt breed onderkend Strategisch belang als rode draad De financiële crisis als katalysator Succesvol vormgeven aan risicobereidheid vraagt nog om significante stappen Gedrags- en cultuurverandering naast harde maatregelen Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen Conclusie Voorhoede organisaties: voortgang bij het invoeren van harde maatregelen Verankering risicobereidheid in besluitvorming Verbetering informatievoorziening Aanpassing governance structuur Herinrichten beloningsprikkels Conclusie Voorhoede organisaties: cultuur- en gedragsverandering als volgende stap Vergroten van kennis Accountability Voorbeeldgedrag Cultuur- en gedragsverandering vaker op de agenda van de RvB en RvC Externe druk Conclusie Een nieuwe wereld: risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen? 29 Bijlage 1 Geïnterviewde personen 33 Bijlage 2 Over de auteurs 34 Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 5

6 Voorwoord Risicobereidheid (risk appetite) was al vóór de financiële crisis in 2008 een gevleugelde term in de financiële sector, maar het begrip is sindsdien nog meer in de belangstelling gekomen. Zijn we in ons streven naar meer en beter het belang van risicobereidheid misschien uit het oog verloren? Of moeten we enkel nog een aantal organisatorische verbeteringen doorvoeren, zodat we de risico s - die nu eenmaal inherent zijn aan beslissingen - voortaan wèl goed kunnen overzien en er op kunnen reageren? Voordat het antwoord op deze vragen gegeven kan worden, moet eerst een kritische blik op het verschijnsel risicobereidheid worden geworpen. Wat verstaan we eronder, welke plaats zou het moeten hebben in onze besluitvorming, welke rol speelt cultuur en gedrag hierin, hoe kunnen we er op een praktische manier handen en voeten aan geven? Dit alles vraagt om een overzicht van feitelijke kennis maar vooral om visie van de top van financiële instellingen. Ik ben blij dat Simone Heidema en haar collega s bij CPI Governance dit onderzoek naar risicobereidheid hebben gedaan. Het levert een interessant en meer dan lezenswaardig rapport op, waarmee het debat over risicobereidheid en risicomanagement kan worden gevoerd. Binnen banken, verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook met alle partijen die we zien als belanghebbenden bij de financiële sector, zoals aandeelhouders en klanten. De financiële sector in ons land is zeer belangrijk voor onze economie en is ook van betekenis op mondiaal niveau. Het is ook hierom zaak dat we zelf lessen trekken uit de crisis en alle noodzakelijke veranderingen - zowel in gedrag als in procedures - en vernieuwingen snel doorvoeren zonder dat de nationale of Europese wetgever hier opdracht toe geeft. Het CPI-onderzoek kan hierbij zeker behulpzaam zijn. Ik wens de verantwoordelijke bestuurders, commissarissen en toezichthouders veel moed, wijsheid en doorzettingsvermogen toe bij het realiseren van die missie. Rients Abma Directeur Eumedion Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 6

7 1. Executive summary Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn overtuigd van het strategisch belang dat zij hebben om vorm te geven aan risicobereidheid in hun organisatie. Alhoewel organisaties verschillen in de manier waarop zij risicobereidheid definiëren, toont ons onderzoek aan dat risicobereidheid in de financiële sector een cruciale rol speelt en dat bestuurders en commissarissen unaniem het strategisch belang van risicobereidheid onderkennen. De rode draad uit de definities van risicobereidheid is deze: risicobereidheid gaat over de mate waarin de instelling bereid is risico s te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen en de mate waarin de instelling in staat is deze bereidheid te definiëren en te beheersen. Voorwaarden hiervoor zijn (1) dat de instelling zich bewust is van risico s die worden gelopen en (2) dat risico-rendement afwegingen op een controleerbare manier worden gemaakt. Never waste a good crisis : de financiële crisis werkt als een katalysator voor de uitwerking van risicobereidheid. Vrijwel alle instellingen proberen om juist nu een slag hiermee te maken en sterker uit de crisis te komen. 2. Onder bestuurders en commissarissen heerst een breed gedragen inzicht dat het vormgeven aan risicobereidheid draait om meer dan harde maatregelen zoals het invoeren van procedures en herordenen van bevoegdheden. Het succesvol vormgeven aan risicobereidheid wordt bepaald door naast harde maatregelen tegelijk ook een gedrags- en cultuurverandering door te voeren. Daarnaast benoemen thought leaders het belang van risicobereidheid als uitgangspunt van handelen op basis van lange termijn- en bredere stakeholderbelangen. 3. Voorhoede-organisaties maken voortgang bij het invulling geven aan de harde maatregelen die worden genomen om vorm te geven aan risicobereidheid. Er is een duidelijke definiëring van risicobereidheid, waarbij een vertaling naar risicotoleranties en -limieten is gemaakt en waarbij de sturing daarop is verankerd in de management- en besluitvormingsinformatie. De informatievoorziening richting RvB en RvC wordt verbeterd, met als veel genoemde stap het verschaffen van relevante informatie en analyses in plaats van grote hoeveelheden data. Countervailing powers worden ingericht, met als doel de balans te verkrijgen tussen risicoen rendementsafwegingen. Hiertoe wordt bijvoorbeeld een CRO benoemd in de RvB. De toonaangevende instellingen richten zich op het herinrichten van beloningsprikkels. De aandacht bij de voorhoede-organisaties gaat nu vooral uit naar het doorvertalen van bovengenoemde maatregelen in de organisatie naar niveaus onder de RvB. Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 7

8 4. Voor de invoering van de zachte maatregelen blijkt meer tijd nodig te zijn; hier zijn ook de voorhoede-organisaties nog minder ver. Het ontbreekt volgens veel bestuurders en commissarissen nog aan de noodzakelijke kennis in de organisaties om de discussie over risicobereidheid met voldoende diepgang te kunnen voeren. Accountability wordt genoemd als een kernwaarde in de cultuurverandering: de bereidheid om transparantie te tonen en aanspreekbaar te zijn; zowel in het aanbod van producten en diensten als in de relatie naar de stakeholders. Bestuurders zien de noodzaak van een cultuurverandering en van hun voorbeeldgedrag daarbij. Commissarissen vinden dat zij meer aandacht moeten geven aan de noodzakelijke cultuur- en gedragsverandering; zij willen dit onderwerp vaker op de agenda. Daarnaast vinden zij dat ook externe toezichthouders meer aandacht moeten geven aan de gedragskant om zo de druk op het veranderingsproces te vergroten. 5. Een aantal thought leaders in de financiële sector ziet de noodzaak om risicobereidheid te koppelen aan de strategische en maatschappelijke doelstellingen en daarmee aan een sterke reputatie te bouwen. Thought leaders onderkennen de relatie tussen risicobereidheid en de strategische doelstellingen en identiteit van de organisatie. Zij leggen verband met de maatschappelijke functie van de financiële instelling als kapitaalverschaffer en zien een duurzame waarde-ontwikkeling van het bedrijf, zowel financieel als qua reputatie. De succesvolle instellingen van de toekomst denken outside-in en verbreden het shareholders-denken tot stakeholders-denken. Zij wegen expliciet de belangen van alle relevante stakeholders af en communiceren hierover effectief. Niet rendement op zich, maar risicobereidheid op basis van lange termijn- en bredere stakeholderbelangen worden door thought leaders gezien als het uitgangspunt van handelen bij financiële instellingen. Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 8

9 Inleiding en onderzoeksopzet De Code Banken heeft risicobereidheid geïdentificeerd als één van de belangrijkste verbeterpunten voor banken. CPI Governance heeft dit jaar voor het eerst onderzoek gedaan onder banken, verzekeraars en pensioenfondsen met het doel om de huidige status en voortgang te beoordelen van de mate waarin risicobereidheid in de financiële sector is ingevoerd. Het onderzoek is in de huidige tijd van groot belang aangezien het bepalen en goed monitoren van de risicobereidheid een belangrijke factor is in het herstel van vertrouwen in de financiële sector. De gebeurtenissen die tijdens de financiële crisis die in is ontstaan hebben plaatsgevonden, hebben ervoor gezorgd dat de belangstelling voor risicobereidheid sterk is toegenomen. Ook vóór de crisis hield de financiële sector zich bezig met het beoordelen en bewaken van risico s; dit is immers core business voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Maar momenteel vragen interne en externe belanghebbenden (stakeholders) zich in sterkere mate af of er niet teveel risico s zijn genomen en of de financiële instellingen hun maatschappelijke doelstellingen en identiteit wel voldoende in het oog hebben gehouden. Bij ons onderzoek zijn we uitgegaan van de volgende vraagstelling: Breng in kaart welke visie banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben op risicobereidheid, of zij inzicht hebben in de mate waarin zij risico s accepteren bij het nastreven van hun doelstellingen en of zij waarborgen scheppen om te zorgen dat de risicobereidheid binnen afgesproken kaders blijft. Breng relevante ontwikkelingen in kaart en ga in op de relatie tussen de risicobereidheid, de identiteit en de strategie van deze organisaties. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een kwantitatieve enquête die is verstuurd naar 500 bestuurders en commissarissen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen met een totale respons van 78 bestuurders en commissarissen, gelijkelijk verdeeld over de 3 sectoren. Het tweede deel van het onderzoek behelst een kwalitatieve verdieping door middel van 15 diepte-interviews met vooraanstaande commissarissen en bestuurders van financiële instellingen. Via deze interviews komen we tot een nadere duiding van de kwantitatieve onderzoeksgegevens. Ook zijn de interviews een middel om dieper op de onderzoeksvragen in te gaan en nieuwe ontwikkelingen in kaart te brengen. Wij willen de bestuurders en commissarissen die hun medewerking hebben verleend aan ons onderzoek hartelijk danken, zowel de respondenten van de enquête alsmede degenen die meegewerkt hebben aan de interviews. Tevens onze grote dank aan allen die inhoudelijk en logistiek hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport, met speciale dank aan Machtelt Groothuis, Peter Heidema, Ilse Krauwel, Annemieke van Heusden, Margriet Groothuis en Piet-Hein Roorda. Tevens willen wij Tamara Monzón danken voor de input die zij heeft geleverd in de beginfase van dit onderzoek. Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 9

10 Strategisch belang van risicobereidheid wordt breed onderkend Strategisch belang als rode draad Uit ons onderzoek blijkt dat er geen uniek gedeelde definitie van risicobereidheid wordt gebruikt door financiële instellingen. Organisaties definiëren risicobereidheid op verschillende manieren de één legt meer de nadruk op de kans op winst of verlies, de ander geeft aan dat het met name gaat om het proces waarin risico-rendementsafwegingen worden gemaakt. Een ander benadrukt de kostprijs van risico in de driehoek: rendement, risico en workload. Hoewel organisaties verschillen in de manier waarop risicobereidheid wordt gedefinieerd, onderkennen bestuurders en commissarissen unaniem het strategisch belang van risicobereidheid. Ons onderzoek toont aan dat risicobereidheid in de financiële sector een cruciale rol speelt en nog verder zal gaan spelen bij de toekomst van financiële instellingen. Bij het herwinnen van het vertrouwen van stakeholders zal risicobereidheid steeds meer een leidende rol vervullen bij financiële instellingen. Risicobereidheid is voor mij de bereidheid om maximaal een bepaald percentage van de winst of van de omzet te verliezen. Het gaat om het bepalen van parameters en uitgangspunten en processen hierbij. Belangrijkste hierbij zijn compliance risico s: cultuur en gedrag zijn niet zomaar in regeltjes te gieten. Bestuurder financiële instelling Welke risico s ben je bereid te nemen en welke verliezen zijn acceptabel om te nemen. Wat is acceptabel voor de deelnemers van pensioenen? Hierin moet je oordelen voor anderen, Ton Nelissen die jou het vertrouwen hebben gegeven. APG Groep N.V. Commissaris De kern van risicomanagement is het voorkomen van verrassingen. Een verlies is zo erg nog niet, als het maar optreedt op een plaats waar het was voorzien en in de mate waarin het was voorzien. Jan Sijbrand NIBC Bank N.V., lid Raad van Bestuur (Chief Risk Officer) Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 10

11 De gemeenschappelijke noemer van definities die uit ons onderzoek naar voren is gekomen is de volgende: Risicobereidheid gaat over de mate waarin de instelling bereid is risico s te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen en de mate waarin de instelling in staat is deze bereidheid te definiëren en te beheersen. Voorwaarden hiervoor zijn (1) dat de instelling zich bewust is van risico s die worden gelopen en (2) dat risico-rendements afwegingen op een controleerbare manier worden gemaakt. Risicobereidheid gaat over het vaststellen van de hoeveelheid kapitaal die de organisatie at risk Jan Haars wil laten zijn. ( ) We moeten risico zien als een schaars goed en er als zodanig Delta Lloyd Groep mee omgaan. Budgettering van risico s is hierbij cruciaal. Commissaris en Voorzitter Audit Committee Wanneer we kijken naar het belang dat financiële instellingen toekennen aan risicobereidheid, dan blijkt uit de interviews dat zowel de bestuurders uit de bredere enquete-groep alsmede de thought leaders uit de interviews nauwelijks van mening verschillen over het strategisch belang van risicobereidheid. De overgrote meerderheid (72%) van bestuurders en commissarissen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen onderstreept dat de eigen organisatie er een strategisch belang bij heeft om risicobereidheid te definiëren, uit te werken en te bewaken. De eerste reactie na de gebeurtenissen in was om geen enkel risico meer te willen nemen, maar nu de consequenties van die houding duidelijk worden, zal de bereidheid om risico s te nemen ongetwijfeld weer groter worden. Op dat moment moet er in de markt Gilbert Pluym een kwaliteitsslag zijn gemaakt, anders hebben we niets van de crisis geleerd. Delta Lloyd Bank, CFO Als meest genoemde voordelen van het definiëren van risicobereidheid worden genoemd: een verhoogd risicobewustzijn (71%), een betere strategische planning (69%) en een betere ondersteuning van keuzes in de kapitaalallocatie (47%) (zie Grafiek 1) Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 11

12 Grafiek 1 Heeft het definiëren van risicobereidheid een positief effect op risicobeheersing? Op welke tereinen verwacht u voordeel van het definiëren van risicobereidheid? Meer algemeen kunnen we concluderen dat hoe meer bestuurders weten over risicobereidheid, hoe meer ze het strategisch belang hiervan voor de toekomst van financiële instellingen zien. Uit de enquête blijkt dat het strategisch belang weliswaar breed wordt onderkend maar dat instellingen nog bezig zijn met de uitwerking in hun organisatie: het meetbaar maken, borgen en bewaken van risicobereidheid. Dit beeld is tijdens de interviewronde bevestigd. Instellingen zijn bezig met het benoemen van stuurvariabelen en indicatoren, het leggen van de relatie met strategische doelstellingen en met het treffen van waarborgen die ertoe moeten leiden dat risicobereidheid in management- en besluitvormingsprocessen op de juiste wijze wordt meegenomen. Bestuurders en commissarissen geven in de interviews aan dat zij significant meer aandacht zouden willen besteden aan het handelen vanuit een goede risicobereidheid. De financiële instellingen uit de bredere enquêtegroep laten een vergelijkbaar beeld zien, alhoewel het gevraagde rapportcijfer naar de huidige situatie (gemiddeld ruim een 7) een wat rooskleuriger beeld laat zien dan in de verdere concretisering van de enquête en de interviews naar voren komt. De enquêtegroep geeft gemiddeld een 8,2 voor de aandacht die ze zouden willen besteden aan risicobereidheid. Banken geven zichzelf het hoogste rapportcijfer voor de huidige situatie (7,4) terwijl pensioenfondsen zichzelf het hoogste cijfer voor de gewenste situatie (8,5) geven (zie Grafiek 2). Grafiek 2 Cijfer aandacht voor risico bereidheid Banken Verzekeraars Pensioenfondsen Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 12

13 De pensioensector heeft te maken met een vertrouwensbreuk met de deelnemers. Indexeringen zijn jaren achtereenvolgend beperkt. Wij moeten dus meer aandacht geven Peter Borgdorff aan onze risicobereidheid met als doel meer inzicht te krijgen Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in risico s en met name de mogelijke impact ervan. Directeur 1.2 De financiële crisis als katalysator De financiële crisis werkt als een katalysator voor de aandacht voor risicobereidheid. Onder het motto never waste a good crisis proberen vrijwel alle instellingen om juist nu een slag hiermee te maken en sterker uit de crisis te komen. Dit betekent echter niet dat risicobereidheid pas sinds of door de financiële crisis op de agenda van financiële instellingen is komen te staan. Vrijwel alle door ons geïnterviewde bestuurders en commissarissen geven aan dat ontwikkelingen al eerder waren ingezet en dat zij al voor de crisis activiteiten hadden ingezet ter uitwerking van de risicobereidheid van hun organisatie. Wel zijn de geïnterviewden van mening dat de crisis als een katalysator werkt en een duidelijke versnelling heeft gegeven aan de veranderingen. Ten aanzien van de monitoring van de beleggingsrisico s is er sinds de crisis wel wat veranderd. We hebben een interne stuurgroep beleggingen en daarnaast Jon van Dijk een externe beleggingsadviescommissie ingesteld, Dela Natura Uitvaartverzekeringen N.V. die de directie adviseert. lid Directie (CFO) Het risico is bij het PFZW niet dichtgezet vanwege de crisis in de wetenschap dat risico rendeert. Wat wel veranderd is, is de manier waarop de beslissingen worden genomen: we zijn ons meer bewust van de risico s, we nemen beslissingen op een beter gestructureerde manier en we verbeteren onze informatievoorziening, intern maar ook richting deelnemers. Peter Borgdorff Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) Directeur Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 13

14 2. Succesvol vormgeven aan risicobereidheid vraagt nog om significante stappen Onder bestuurders en commissarissen is een breed gedragen inzicht dat het vormgeven aan risicobereidheid draait om meer dan harde maatregelen zoals het invoeren van procedures en herordenen van bevoegdheden. Het succes wordt bepaald door tegelijkertijd een gedrags- en cultuurverandering door te voeren. Daarnaast benoemen thought leaders het belang van rekening houden met alle stakeholders én de lange termijn. Diagram 1 1 Overwegingen voor risicobereidheid Alle stakeholders - lange termijn - Alleen Aandeelhouders - korte termijn - Alleen harde Maatregelen Harde en zachte maatregelen Maatregelen voor risicobereidheid Wij zien derhalve dat de implementatie van risicobereidheid zich langs twee assen beweegt (zie Diagram 1): de mate waarin naast harde ook zachte maatregelen worden genomen, en de mate waarin risicobereidheid op basis van (lange termijn) belangen van alle stakeholders uitgangspunt voor handelen is. De voorhoede-organisaties bevinden zich linksonder: zij zijn bezig met het implementeren van harde maatregelen voor risicobereidheid, en bewegen zich langzaam naar rechts in de richting van zachte maatregelen. Thought leaders pleiten tevens voor een beweging naar boven in de richting van bredere stakeholderbelangen én lange termijn denken. 2.1 Gedrags- en cultuurverandering naast harde maatregelen De eerste verandering (van linksonder naar rechtsonder in diagram 1) houdt in dat harde, meetbare en concreet zichtbare veranderingen in structuren, processen en systemen op het gebied van risicobereidheid wel noodzakelijk maar niet voldoende zijn voor succes. Ons onderzoek laat echter zien dat een gedegen kennisniveau van zowel bestuurders als commissarissen èn een verandering in gedrag en cultuur door de voorhoede-organisaties als de volgende en noodzakelijke stap wordt gezien. Een voorbeeld om dit te illustreren: een bepaald kredietvoorstel werd bij een bank net zo vaak aangepast en opnieuw aan de risicocommissie aangeboden totdat het uiteindelijk werd goedgekeurd. De oplossing is niet het invoeren van nóg een regel ( een voorstel mag maximaal zoveel keer worden aangeboden ), de oplossing is om de betrokkenen te laten nadenken over de kwaliteit van het voorstel in relatie tot de risicobereidheid van de bank. Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 14

15 We hebben een proces van cultuurverandering in gang gezet dat gericht was op het herwinnen van vertrouwen bij klanten en andere relaties. Die cultuurverandering ging hand in hand met het richten van de prikkels en de besluitvormingsstructuren in het bedrijf: de bonus- en beloningsstructuur moet gedrag in de hand werken dat je graag wilt zien. Minder korte termijn gedrag maar ook minder hoge beloningen voor de top. Het was een balans van hard en zacht. Bestuurder financiële instelling 2.2 Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen De tweede verandering (van rechtsonder naar rechtsboven in diagram 1) houdt in dat bestuurders en commissarissen afwegingen maken tussen de korte termijn belangen van shareholders en de lange termijnbelangen van alle stakeholders van de organisatie. Bestuurders en commissarissen geven in de interviews aan hoe financiële instellingen de laatste decennia opereren in een rendement gedreven wereld maar tegelijk afhankelijk zijn van het vertrouwen dat zij van al hun stakeholders moeten krijgen. Ook voor financiële instellingen die geen shareholders hebben prevaleert heden ten dage (korte termijn) rendementsdenken; de korte termijn shareholder staat in Diagram 1 derhalve voor korte termijn rendementsdenken. Thought leaders benadrukken de spagaat waarin financiële instellingen momenteel zijn beland. De druk vanuit aandeelhouders, peer companies en de politiek om op korte termijn rendementen te laten zien is groot. De bijbehorende kostprijs van het risico is daarentegen ten eerste vaak pas op lange termijn zichtbaar en ten tweede niet altijd makkelijk om uit te drukken. Daarnaast vraagt het belang van de klant en andere stakeholders om vertrouwen gebaseerd op continuïteit op de lange termijn. Er moet derhalve een balans worden gevonden tussen vele verschillende en soms tegenstrijdige belangen, zoals rendement versus risico, reputatie versus concurrentiepositie, korte termijn versus lange termijn etcetera. Thought leaders geven aan dat de balans ten behoeve van de continuïteit op de lange termijn, gezien de maatschappelijke functie van financiële instellingen, gevonden kan worden door risicobereidheid als uitgangspunt van handelen te nemen. We moeten terug naar de wereld waarin risicobereidheid en de klant centraal staan: transparant, fatsoenlijk en netjes handelen. Daar zit een culturele component aan: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Daarnaast is er verandering nodig ten aanzien van kwalitatieve aspecten (o.a. welke producten voer je en wat doe je ermee) en kwantitatieve aspecten (o.a. hoe meet je klanttevredenheid). Bestuurder financiële instelling Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 15

16 2.3 Conclusie De organisaties die als winnaars uit de crisis zullen komen, zijn dus de organisaties die beide veranderingen weten te realiseren: zowel het realiseren van de cultuurverandering parallel aan het invoeren van harde maatregelen als ook het handelen vanuit risicobereidheid op basis van lange termijn- en bredere stakeholderbelangen. Organisaties die deze beide veranderingen doorvoeren en hierover goed communiceren met hun stakeholders werken effectief aan het opbouwen van vertrouwen en daarmee van een stevige reputatie. Uit de interviews concluderen wij dat de instellingen zich nu vooral richten op het realiseren van de harde waarborgen. De voorhoede-organisaties realiseren zich dat dit niet genoeg is; zij zetten ook de noodzakelijke gedrags- en cultuurverandering in, maar zij geven ook aan dat tijd nodig is om deze veranderingen te kunnen realiseren. Risicobereidheid als uitgangspunt van handelen wordt door thought leaders erkend en benoemd, maar vraagt nog om significante (maatschappelijke) veranderingen. In de volgende secties gaan we achtereenvolgens in op de harde maatregelen (sectie 3), de zachte maatregelen (sectie 4) en het handelen vanuit risicobereidheid op basis van lange termijn stakeholderbelangen (sectie 5). Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 16

17 3. Voorhoede-organisaties: voortgang bij het invoeren van harde maatregelen Uit ons onderzoek blijkt dat er geen uniek gedeelde definitie van risicobereidheid wordt gebruikt door financiële instellingen. Organisaties definiëren risicobereidheid op verschillende manieren de één legt meer de nadruk op de kans op winst of verlies, de ander geeft aan dat het met name gaat om het proces waarin risico-rendementsafwegingen worden gemaakt. Een ander benadrukt de kostprijs van risico in de driehoek: rendement, risico en workload. Hoewel organisaties verschillen in de manier waarop risicobereidheid wordt gedefinieerd, onderkennen bestuurders en commissarissen unaniem het strategisch belang van risicobereidheid. Ons onderzoek toont aan dat risicobereidheid in de financiële sector een cruciale rol speelt en nog verder zal gaan spelen bij de toekomst van financiële instellingen. Bij het herwinnen van het vertrouwen van stakeholders zal risicobereidheid steeds meer een leidende rol vervullen bij financiële instellingen. Grafiek 3 Heeft uw organisatie haar risicobereidheid reeds gedefinieerd? 9 De belangrijkste harde maatregelen die door de financiële instellingen worden genomen ter invulling van het risicoproces zijn: Verankering risicobereidheid in management besluitvorming; Verbetering informatievoorziening richting raad van bestuur en raad van commissarissen; Aanpassing governance structuur door inrichting countervailing powers ; Herinrichting beloningsprikkels. Uit de diepte-interviews blijkt verder dat de aandacht bij de voorhoede-organisaties nu vooral uitgaat naar het dieper in de organisatie doorvertalen van bovengenoemde maatregelen naar niveaus onder de raad van bestuur. Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 17

18 3.1 Verankering risicobereidheid in besluitvorming Banken, verzekeraars en pensioenfondsen verankeren de sturing op en monitoring van hun risicobereidheid op verschillende manieren in hun besluitvorming. Uit de enquête blijkt de meest genoemde wijze van verankering door middel van: gespecificeerde risicotoleranties en -limieten en de sturing daarop (59%), kansen impactberekeningen (bijv. ALM) (55%) en risico awareness trainingen (23%) (zie Grafiek 4). Binnen de financiële sector zijn wel wat verschillen te zien tussen de banken, verzekeraars en pensioenfondsen: zo worden vertaling naar risicotoleranties en -limieten de meest voorkomende vorm van verankering binnen de besluitvorming in de bancaire sector en bij verzekeraars (respectievelijk 74% van de respondenten in de bancaire sector en 62% van de verzekeraars) en worden kansen impactberekeningen (bijv ALM) het meest genoemd in de pensioensector (71% van de respondenten in de pensioensector). In de pensioensector geeft 17% van de respondenten aan dat nog geen enkele verankering van risicobereidheid binnen de besluitvorming plaatvindt (zie Grafiek 5). Grafiek 4 Heeft uw organisatie haar risicobereidheid reeds gedefinieerd? Risicotoleranties en -limieten Risico awareness training Kans en impactberekening Beloningsstructuur Niet verankerd Totaal 23,1% 15,4% 11,5% 59% 55,1% Je moet risico numeriek koppelen aan het beschikbare kapitaal. Vanuit de Risk Appetite Statement gaan we risico s verder kwantificeren, budgetteren en integreren in het besluitvormingsproces. De kwaliteit van het besluitvormingsproces moet geborgd zijn, door het toedelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en door het stellen van duidelijke normen en stuurvariabelen. Uiteindelijk vertaalt dat zich in een goed resultaat. Jan Haars Delta Lloyd Groep, Commissaris, Voorzitter Audit Committee Voor ons is Asset and Liability Management verreweg het belangrijkst als het gaat om de risicobereidheid van de organisatie. We proberen steeds meer in risicogrenzen te denken en risicobudgetten te hanteren; in de praktijk redeneer je toch vaak te eenzijdig vanuit rendementen. Ook klanten hebben meer een perceptie van rendement dan van risico, dat maakt het lastig. Bestuurder financiële instelling Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 18

19 Grafiek 5 Op welke wijze is de risicobereidheid verankerd binnen de besluitvorming? Banken Verzekeraars Pensioenfondsen Risicotoleranties en -limieten 74% 62% 33% Kans en impactberekening 37% 57% 71% Risico awareness training 30% 19% 17% Beloningsstructuur 30% 10% 4% Niet verankerd 7% 10% 17% Het proces van verankering in de besluitvorming is echter nog duidelijk in volle gang; alhoewel risicotoleranties en -limieten het meest genoemd worden als wijze van verankering van risicobereidheid binnen de besluitvorming, blijkt ook dat de respondenten juist bij dit middel nog de meeste mogelijkheden voor verbetering zien. Meten is weten. Om een goede invulling te kunnen geven aan de sturing op en de monitoring van risicobereidheid hanteren financiële instellingen momenteel verschillende variabelen met als meest genoemde solvabiliteit (82%), liquiditeit (47%) en vermogen (46%) (zie Grafiek 6). In de interviews geven bestuurders echter ook aan dat uiteindelijke beslissingen zeker niet alleen op basis van kwantitatieve afwegingen worden genomen. Dit beeld wordt ook bevestigd op basis van de enquête-resultaten: bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat hierbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve afwegingen meespelen. Grafiek 6 Grafiek 6 Welke variabele Welke gebruikt variabele uw organisatie gebruikt uw organisatie om om risicobereidheid risicobereidheidte meten? meten? Solvabiliteit 82,1% Liquiditeit 47,4% Vermogen 46,2% Winst Klantafhankelijkheid 35,9% 25,6% Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 19

20 De uiteindelijke afweging blijft altijd mede bepaald door kwalitatieve naast kwantitatieve afwegingen. Met Economic Capital en VAR zijn we er niet. Hoewel veel omstandigheden op zich te modelleren zijn, blijven we steeds kijken naar de wereld achter de cijfers, pas dan kun je zien wat voor risico s je echt loopt. De huidige discussie bij het aanscherpen van de regelgeving en het toezicht wordt teveel verengd tot Economic Capital en Stress Testing. Daar komt nog bij dat Stress Testing niet altijd goed uitgevoerd wordt. We hebben bij CDO s gezien dat je verder moet kijken dan de uiterlijke verschijningsvorm om te kunnen zien welke risico s je loopt. Jan Sijbrand NIBC Bank N.V., lid Raad van Bestuur (Chief Risk Officer) 3.2 Verbetering informatievoorziening De voorhoede-organisaties passen de informatievoorziening richting raad van bestuur en richting raad van commissarissen aan. Het gaat hierbij vaak om het terugdringen van de hoeveelheid data en het vergroten van de informatiewaarde door middel van selectie op relevante informatie en het toevoegen van analyses. Overigens blijkt uit de enquête dat 57% van de respondenten hier ruimte voor verbetering ziet. Daarnaast zien de respondenten van de enquête nog duidelijke verbeteringsmogelijkheden ten aanzien van de tijdigheid van de informatie voorziening. Bij pensioenfondsen geeft 60% aan dat hun risicobeheer nog onvoldoende is ingericht om hun bestuurders tijdig op de hoogte te stellen van materiële risico s. De verzekeraars scoren hier overigens beter met een percentage van 30% (zie Grafiek 7). Gemiddeld zou de kwaliteit van de informatievoorziening volgens de respondenten in de financiële sector van een rapportcijfer 7 naar een 8,5 moeten stijgen. Risicobereidheid als uitgangspunt voor handelen 20

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam T 020 301

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Verslag van de Themabijeenkomst over Risicomanagement op 12 juni 2012 Programma Welkom door prof. Ferdinand Grapperhaus, voorzitter van de Commissie

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE BEDRIJF

5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE BEDRIJF EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.2/december 2010 Ontwikkeling, toepassing en ervaring RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen

Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen Een driehoeksverkenning Door: Prof. dr. A.G.Z. (Angelien) Kemna (Erasmus School of Economics Rotterdam) Prof. dr. E.L.H.M. (Erik) van

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie