Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli Agendapunt: 8. Rapporteur. K. Tigelaar. Onderwerp: Jaarrekening 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 8. Rapporteur. K. Tigelaar. Onderwerp: Jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 2015 Agendapunt: 8 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2014 Voorstel/Besluit: Voorgesteld wordt 1. De jaarrekening 2014 vaststellen; 2. Van het positieve resultaat van de jaarrekening ,- toe te voegen aan de algemene reserve en toe te voegen aan het Regiofonds; 3. Kennisnemen van de controleverklaring jaarrekening 2014 en het accountantsverslag controle jaarrekening 2014; 4. De vastgestelde jaarrekening ter kennisname aan de gemeenteraden zenden. Toelichting: Procedure vaststellen jaarrekening 2014 Voor u ligt de jaarrekening 2014 van SOHW, waarbij u een financieel totaalbeeld krijgt van de realisatie van de in de programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoeleinden en worden de jaarcijfers ook vergeleken met de Jaarrekening De jaarrekening 2014 en de accountantsverklaring treft u als bijlage bij dit voorstel aan. Op 7 april 2015 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met deze concept jaarrekening. Financieel beeld De jaarrekening sluit met een positief saldo van ,-. Dit wordt veroorzaakt door minder kosten voor het programma bestuur. Voorgesteld wordt om het resultaat voor ,- toe te voegen aan de algemene Reserve en het restant ,- toe te voegen aan het Regiofonds. De storting in de algemene reserve ( ,-) betreft het voordeel dat ontstaan is door de afrekening RAS Voorgesteld wordt deze middelen in 2016 beschikbaar te stellen ter dekking van communicatie tbv het sociaaldomein ( ,-). Het restant en de dekking van de volgende jaren komt uit inwonerbijdragen. Dit besluit wordt separaat middels de Begroting voorgelegd. Bij de Jaarrekening 2014 is gebleken dat enkele projecten nog doorlopen in Hierdoor is er minder uit het Regiofonds onttrokken. Voorgesteld wordt om voor de vertraagde projecten in 2015 een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze projecten met dekking onttrekking vanuit het Regiofonds. Dit besluit zal separaat middels de 1e Begrotingswijzing 2015 voorgelegd worden.

2 Bijlage: - voorstel - jaarrekening controleverklaring jaarrekening accountantsverslag

3 Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014

4 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS

5 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK 7 JAARVERSLAG 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE 13 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP 21 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING 29 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID 35 PROGRAMMA 5. ECONOMIE 39 PROGRAMMA 6. BESTUUR 43 PARAGRAFEN 47 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 49 PARAGRAAF TREASURY 54 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 56 PARAGRAAF INSTANDHOUDING KAPITAALGOEDEREN 58 JAARREKENING 60 BALANS PER 31 DECEMBER OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN UITEENZETTING VAN DE F[NANCILE POSITIE 73 3 RESERVERING REGIOFONDS INWONERBIJDRAGE 77 SISA BIJLAGE 79 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 81 Deloitte. Deloifte untants B.V. 3 Voor identi%iedoeieifldefl. - Behorend bij controieverklating d.d.

6 Deloitte. Deloifte Auntants LV. 4 ii: 20 IS

7 Leeswijzer Inleiding Voor u ligt de Jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Conform de wettelijke voorschriften is het boekwerk van de jaarstukken, onderverdeeld in een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bij de Programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoeleinden. We beginnen met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de jaarrekening vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2014, ook de saldi van de primaire begroting, de actuele begroting 2014 en de rekening Programmaverantwoording De programma s zijn bepaald aan de hand van de vijf domeinen en zijn: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur Opzet programma s De programma s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt: Wat waren de trends en ontwikkelingen in het afgelopen verantwoordingsjaar? Wat hebben we ervoor gedaan en bereikt? Wat heeft het gekost? Dit gaat om een financiële vertaling van de programmarekening. In het kader van het budgetrecht heeft het bestuur budgetten beschikbaar gesteld. De tabel Wat heeft het gekost? is als volgt opgebouwd: De financiële raming en realisatie op basis van de vastgestelde financiële kaders. De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend. Paragrafen In het jaarverslag zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Treasury, Instandhouding kapitaalgoederen en Bedrijfsvoering van toepassing. Deloïtte. 5 Deloitte untants B.V. Leeswijzer d.d.: \? O{DRIL %b IS

8 Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarverslag en jaarrekening, waarbij de jaarrekening bestaat uit de Staat van baten en lasten en de balans. De GR SOHW heeft deze onderdelen gebundeld in één boek, waarbij voor het gemak gesproken wordt over de jaarrekening. In de jaarrekening krijgt u inzicht in de baten en lasten inclusief een toelichting op de afwijkingen en uiteenzetting van de financiële positie, zoals de staat van reserves en de financieringsstaat. Deloïtte. 6 Deloitte untants B.V. Leeswijzer BhdbofltroVerklariflg d.u.: \ E 2b IS

9 Samenvattend hoofdstuk 1. Inleiding In dit gedeelte van het jaarverslag kijken we met u terug en krijgt u een financieel totaalbeeld van de realisatie van de in de programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoeleinden en worden de jaarcijfers ook vergeleken met de Jaarrekening Financieel beeld De jaarrekening sluit met een positief saldo van ,-. Dit wordt veroorzaakt door minder kosten voor het programma bestuur. Voorgesteld wordt om het resultaat voor ,- toe te voegen aan de algemene Reserve en het restant ,- toe te voegen aan het Regiofonds. De storting in de algemene reserve ( ,-) betreft het voordeel dat ontstaan is door de afrekening RAS Voorgesteld wordt deze middelen in 2016 eenmalig beschikbaar te stellen ter dekking van het regionaal beleidsteam Sociaal Domein ( ,-). Het restant en de dekking van de volgende jaren komt uit inwonerbijdragen. Dit besluit wordt ook separaat middels de Begroting voorgelegd. De uitvoering van de programma s/projecten bi] de overige programma s is enigszins vertraagd, hierdoor is er minder uit het Regiofonds onttrokken. Voorgesteld wordt om voor de vertraagde projecten in 2015 een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze projecten met als dekking onttrekking vanuit het Regiofonds. Dit besluit zal ook separaat middels de le Begrotingswijzing 2015 voorgelegd worden. De geplande onttrekking uit de algemene is reserve lager dan begroot door minder uitgaven voor bestuurskosten. Financieel geeft dit het volgende beeld: TOTAAL Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo Baten en lasten Algemene reserve Mutaties Regiofonds Resultaat Jaarrekening Begroting Begroting Jaarrekening 2013 Primair Burap Toelichting: Het resultaat van Landschap wijkt in deze presentatie af van de presentatie bij het programma Landschap en het Overzciht baten en lasten op pagina 69 omdat de bijdrage vanuit de inwonerbijdrage ten behoeve van het regiofonds ( oude aandeel groen/blauw Commissie Hoeksche Waard) verloopt via het programma Landschap. De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Jaarrekening - Balans. Voor toelichting op de inwonerbijdrage en het regiofonds zie Jaarrekening - Balans. Deloïtte. Deloitte jmwind hoofdstuk voor dntiedoeieinden. Behorend bii controieverklaring d.d.: J Q{DRi.,c.i_ I

10 3 Analyse resultaat De voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2014 laten zien dat het totale (positieve) resultaat van ,- wordt veroorzaakt door minder uitgaven op het programma bestuur. De kosten m.b.t. het opstellen van het meerjarenprogramma zijn door zelf de regie te nemen ruim binnen de begroting gebleven. Daarnaast is de eindafrekening RAS 2013 definitief vastgesteld, waardoor er een voordeel van op salariskosten is geboekt voor de uren van programmamanager Samenleving. De realisatie van de onttrekking uit het regiofonds is ,- lager dan begroot. De uitvoering van een aantal projecten is enigszins vertraagd en loopt nog door in Voorgesteld wordt om het resultaat voor ,- toe te voegen aan de algemene Reserve en het restant ,- toe te voegen aan het Regiofonds. De afwijkingen ten opzichte van de Jaarrekening 2013 en de primaire en de gewijzigde begroting van de programma s worden bij de desbetreffende programma s weergegeven. 4. Reserves Bij besluit van de jaarrekening 2010 is de Reserve Groen Blauw en het Fonds Vrijvallende Middelen BWS vervallen en toegevoegd aan het Regiofonds. De mutaties in de reserves zijn toegelicht in de balans en voor het Regiofonds in het hoofdstuk Jaarrekening - Balans. Deloïtte. 8 Deloitte hoofdstuk BhdbtrkvFrkriflg d.d. ØfRIJ %b15

11 Jaarverslag Deloitte. Deloitte untants BV. =bo:rkiariflg d.d.: Jaarverslag {DRLL %b IS

12 Deloïtte. 10 Deloifte untants LV. Jaarverslag Voor identijiedoeleinden. Behorend bij controinverklaring d.d: s?, O{D(.ii._ %b IS

13 Programmaverantwoording Deloitte. 11 DeIoitteuntantsB.V. Programma s d.d. Q.{DRLL 1zo is

14 Deloitte. 12 Deloitte untants B.V. Programma s d.d.: \ O.{DRLL 2b IS

15 Si Gi G2 G3 Ml M2 Programma 1. RUIMTE 1.1 Inleiding Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimte, wonen en duurzaamheid (milieu). Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteitsborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Wonen S8 Milieu en Energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord zuid verbindingen Leefbaarheid en Economie Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoering sprog ram ma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard Het programma ruimte voor de jaren is beperkt in omvang. In 2014 kan minder worden uitgegeven aan projecten dan eerder voorzien. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige variabele bijdragen uit rode ontwikkelingen minder positief. In het bijzonder waar het gaat om de integrale gebiedsontwikkeling van de Zuidrand aan de Delta is op dit moment nog niet duidelijk welke projecten hier voor 2014 en 2015 uit voortkomen, omdat de planvorming nog plaats moet vinden. In 2013 is het traject dialoogtafel/actualisering uitvoeringsprogramma gestart. Daarbij wordt, samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheden en raden nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag welke opgaven de komende jaren van wezenlijk belang zijn voor de Hoeksche Waard, welke partijen hierbij betrokken zijn en welke coalities en (co)financieringsvormen kunnen worden gevormd om hieraan uitvoering te kunnen geven. Een en ander zal leiden tot een actualisering van het uitvoeringsprogramma. Dat kan leiden tot bijstelling en aanvulling van de projecten. 13 Deloitte. Deloitte Âuntants LV. Ruimte Voor dent c iedoeleinden. Behorend bij ontroieverklaringd.d. IS

16 1.2 Trends en ontwikkelingen Ruimte Binnen het werkterrein van Ruimtelijke Ordening is en blijft een belangrijk aandachtspunt de strategische ligging en positionering van de Hoeksche Waard, tussen Rotterdam en Antwerpen. Enerzijds is het gebied onderdeel van de Zuidwestelijke Delta anderzijds ligt het tegen de Zuidvleugel van de Randstad. Hierdoor zijn er veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen maar deze kunnen tegelijk een bedreiging vormen voor de huidige kwaliteiten. Nieuwe ontwikkelingen verdienen een goede ruimtelijke inpassing wat een belangrijk regionaal belang is. Zuidvieugel Randstad In het kader van de Zuidvleugel worden afspraken met het Rijk gemaakt over de rijksbijdragen aan ontwikkelingen in de provincie Zuid Holland. Het rijk ziet dit samenwerkingsverband als het platform om afspraken te maken over grotere ruimtelijke projecten. Zo vindt besluitvorming over de A4 in dit platform plaats. Deltaprogramma De Hoeksche Waard is een belangrijk gebied voor het Deltaprogramma wat op rijksniveau wordt ontwikkeld om in te spelen op veranderende klimaatomstandigheden en waterveiligheid. De Hoeksche Waard krijgt te maken met drie deelprogramma s: Rijnmond-Drechtsteden, de Zuidwestelijke Delta en Rivieren. In 2014 is er een aantal belangrijke deltabeslissingen genomen die van invloed zijn op de Hoeksche Waard. Verschuiving bestuurlijke verhoudingen Binnen de ruimtelijke ordening vindt meer en meer een verschuiving plaats in de bestuurlijke verhoudingen. Het zittende kabinet wil de ruimtelijke ordening meer over laten aan de provincies en gemeenten. Ook het toezicht op de ruimtelijke ordening wil het rijk bij de provincies leggen. Hoe een en ander vorm zal krijgen is nog niet duidelijk, maar de rol en bevoegdheden van de provincie in verband met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal de komende jaren groeien. Integraal omgevingsbeleid en wijziging WRO Er wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet. De invoeringsdatum is nog niet bekend. Deze beoogt het omgevingsrecht te integreren en ingrijpend te vereenvoudigen. Daartoe wordt de nu over verschillende wetten verdeelde wetgeving voor behoud, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving bijeen gebracht in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Goed functionerende onderdelen van de bestaande sectorale stelsels worden zo mogelijk ingepast in dat nieuwe stelsel. Het gaat daarom om de gebiedsgerichte onderdelen van de wetgeving voor de ruimte, de bodem, het water, de lucht, de natuur, geluid, externe veiligheid, de gebouwde omgeving, de monumentenzorg en de infrastructuur. Voorzien is dat op een later moment de niet gebiedsgerichte delen van de milieuwetgeving geïntegreerd worden. Integraal herziening provinciale structuurvisie In 2014 heeft de Provincie Zuid-Holland de provinciale structuurvisie herzien. Instrumentaria in de ruimtelijke ordening zoals sturing op contouren zijn komen te vervallen. Er is voor de regio meer ruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken. Een goede onderbouwing qua programma en ruimtelijke kwaliteit is hierbij noodzakelijk. Programmeringsvraagstukken maar ook de demografische transitie in landelijke gebieden en de effecten hiervan in het kader van de ruimtelijke ordening vormen onderdeel van de herziening. Wonen Op het werkterrein van de volkshuisvesting krijgen we de komende decennia te maken met demografische veranderingen van de bevolking. Vergrijzing en leefstijlen zullen van invloed zijn op de woningbouw, de economie, de leefbaarheid en de voorzieningen van de kernen in de 14 Deloïtte. Deloitte,untantsB.V. Voor &?ntitedoeieindefl. Behorend bij controieverklaring d.d.: \ Ruimte L, - -V _L/IS

17 - Ontwerpen - Waarborgen - Verbeteren - Ontwikkeling - Inspelen - Inspelen - Monitoring - Duurzaamheid - Sluitend - Gebruik - Vergroten Hoeksche Waard. Dit vraagt om een pro actieve rol van de regio/sohw op het gebied van de volkshuisvesting en in afstemming daarmee, de beleidsterreinen welzijn en zorg. We zijn op dit werkveld een belangrijke stakeholder. Van aanbod naar vraag gestuurde markt en adaptief beleid Bij de ontwikkeling van plannen is er een duidelijk verschuiving van aanbod- naar vraaggericht. De beperkte vraag op de woningbouw en bedrijventerreinmarkt wordt meer dan voorheen gestuurd door de eisen en de wensen van de gebruikers. De stuurbaarheid door de overheid is anders geworden en zal meer vanuit de ketenbenadering moeten worden vormgegeven. Daarnaast is de Hoeksche Waard een regio waarin scenario s ten aanzien van krimp of groei moeilijk voorspelbaar zijn (balans regio). Dit geheel vraagt om een adaptief Beleid. Provinciale en regionale woon visie De provincie Zuid Holland heeft in 2011 een nieuwe woonvisie vastgesteld. In deze woonvisie wordt nadrukkelijk een verantwoordelijkheid neergelegd bij de regio in de vorm van het opstellen van dan wel actualiseren van een regionale woonvisie. De taak van de regio is verder het opstellen van een regionaal woningbouwprogramma over de gemeenten. De regio dient de bovenlokale afstemming en uitvoering te coördineren. Een en ander vraagt een sterker coördinerende functie van het SOHW. Met de Strategie Wonen Zuid-Hollandse Delta heeft de provincie afspraken gemaakt met de regio over de uitwerking van de acties vooftvloeiend uit de provinciale woonvisie. Duurzaamheid en energie De provincie Zuid Holland wil vaart zetten achter de ontwikkeling van windenergie in de Hoeksche Waard. In 2013 zijn de locaties voor de realisatie van windenergie in de Hoeksche Waard in de provinciale structuurvisie vastgelegd. Daarnaast spelen nog initiatieven op het gebied van biomassavergisting, elektrisch rijden en duurzaam bouwen. 1.3 Wat hebben we bereikt? Het programma Ruimte richt zich op de ordening, ontwikkeling en onderzoek ten behoeve van de inrichting van de fysieke ruimte van de Hoeksche Waard. Naast het ontwikkelen van beleid worden instrumenten ingezet om de kwaliteit te borgen zoals regionale programmering, monitoring en een kwaliteitsteam. Ruimte ruimtelijk kader voor de afstemming en inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kwaliteitsuitgangspunten bij de realisatie van plannen Wonen van de leefbaarheid in kernen en dijklinten van hoogwaardige woonmilieus voor alle doelgroepen op de eventuele gevolgen van het fenomeen krimp op ontwikkelen op woningmarkt door jaarlijkse monitor en actualiseren regionaal Volkshuisvestingsbeleid Milieu en Energie voortgang duurzaamheidbeleid en ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen maken van kringlopen maken van aanwezige natuurlijke hulpbronnen - Klimaatadaptatie van participatie en Organisatie vanuit het publieke domein bij realisatie duurzaamheiddoelen Deloitte. Deloifte Auntants B.V. Ruimte voor identijedoeieindefl. Behorend bij controieverkaring d.d.: OfXQ. IS

18 - Realisatie - Realisatie - Jaarlijkse - Kwaliteitsadvisering Integrale gebiedsontwikkeling van het Regiopark Noordrand Hoeksche Waard van de Zuidrand aan de Delta Monitoring en kwaliteitsborging monitoring van de doelstelling op het gebied van wonen ruimtelijke plannen 1.4 Wat hebben we daarvoor gedaan? Concrete Activiteiten Stand van zaken Realisatie doelstelling najaarsburap (planning) 2014 Ruïmte Actueel houden van Actualisatie De notitie opgaven 2013 en 2014 Geen de Structuurvisie Structuurvisie in beeld zijn aanvulling t.o.v. de Hoeksche Waard 2030 Hoeksche Waard. vastgesteld. najaarsburap en het Uitvoeringspro- Projectplan UVP is gramma. vastgesteld. Eind 2014 concept UVP gereed. Regionale reactie op Zienswijze op Zienswijze is Geen de jaarlijkse wijziging wijzigingen PSV. ingediend. aanvulling t.o.v. de van de PSV en najaarsburap Verordening Ruimte. Betrokkenheid van de Betrokken worden Zienswijze Geen regio bij de besluit- en blijven bij de ons Deltaprogramma aanvulling t.o.v. de vorming in verband aangaande ingediend. najaarsburap met o.a. Deltaprogramma s. waterveiligheid en verzilting in de Hoeksche Waard. Regionale Betrokkenheid van In het 4e kwartaal Geen betrokkenheid bij de de regio bij de wordt hier actie op aanvulling t.o.v. de Zuidvleugel agenda. besluitvorming in ondernomen najaarsburap verband met onderwerpen die daar op de agenda komen. Wonen Uitvoering woonvisie: Regionale Woningbouwprogra Geen programmering en woningbouwprogram mma vastgesteld, aanvulling t.o.v. de actieplan (uitvoerings- mering, actualiseren Marktberaad najaarsburap programma). woonvisie georganiseerd coördinatie regionaal woningbouwprogram ma etc. Deloitte. 16 Deloifte untants B.V. Ruimte 20 IS

19 Concrete Stand van zaken Realisatie doelstelling / najaarsburap (planning) 2014 Milieu en energie Het verwerken van Onderzoek naar en Eindrapport is eind Rapport organisch opstellen beleid over 2014 gereed. is medio 2015 restmateriaal uit het toepassen gereed. groenbeheer en de energiebesparende landbouw tot compost maatregelen. voor gebruik als bodemverbeteraar. Stimulering duurzaam Ondersteuning aan Vervallen Geen bouwen en pilotprojecten voor aanvulling t.o.v. de energiebesparende duurzaam bouwen najaarsburap technieken. en duurzame energie. Milieu- Jaarlijks overzicht Vervallen Jaarlijkse activiteit uitvoeringsprogramma van de acties op het Geen aanvulling (MUP) en gebied van Milieu (in t.o.v. de Milieujaarverslag. MUP) en het verslag najaarsburap ervan. Uitvoering Actieplan Ondersteuning van Acties zijn in Acties Energie en Klimaat. de acties en de uitvoering lopen in 2015 door. afgesloten convenanten uit het actieplan. Integrale Gebiedsontwikkeling Verbeteren ruimtelijke Uitvoeren Advies Ruimtelijk Geen kwaliteit van de maatregelen Kwaliteitsadviseur aanvulling t.o.v. de noordrand van de masterplan Blaaksedijk najaarsburap Hoeksche Waard Regiopark Noordrand Kwartier Hoeksche Waard. Concretisering van het Opgaven in de Eindrapport Geen toeristisch profiel van Zuidrand uitvoeren Hoekschewaarden- aanvulling t.o.v. de de Zuidrand aan de door middel van makerij aan de najaarsburap Delta. nieuwe functiecom- Delta. binaties en finan cieringsvormen. Experimenteren met een fundamenteel andere rol van de overheid in de regionale gebiedsontwikket Ing. Monitoring en Kwaliteitsborging Woningbouwmonitor Monitoring, Woningbouw Geen woningbouw, monitor is afgerond. aanvulling t.o.v. de verhouding najaarsburap in brei ding - uitbreiding, verdeling woningbouw. 17 Deloïtte. Deloifte untants B.V. Ruimte

20 Het Er Het Concrete Activiteiten Stand van zaken Realisatie doelstelling najaarsburap (planning) 2014 Waarborgen dat bij de Uitbrengen van Diverse adviezen concrete uitvoering adviezen over zijn door het Geen aanvulling van plannen voorgenomen Kwaliteitsteam t.o.v. de voldoende rekening ruimtelijke plannen. uitgebracht najaarsburap wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap en de kwaliteitskaders van de Structuurvisie. 1.5 Wat heeft het gekost? Ruimte Wonen Mileu en energie Regiopark Noord rand Zuidrand aan de Delta Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal. Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Jaarrekening Begroting Begroting Jaarrekening 2013 Primair definitief Totaal baten Saldo Baten en lasten Ruimte Re g iofo nd s Resultaat Ruimte Toelichting: Won en restant budget van voor de uitvoering van woonvisie wordt doorgeschoven naar Milieu en energie zijn nog een aantal doorlopende projecten bij Actieplan Energie en Klimaat (oplaadpalen fietsen, energieloket en energievisie). Het restant budget van wordt doorgeschoven naar Zuidrand aan de Delta subsidieproject Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta is ruim binnen de begroting afgerond waardoor een deel van de ontvangen subsidie nog gebruikt kan worden voor aanvullende activiteiten in Het subsidie project HW experiment is nog niet afgerond en loopt door naar Voorstel is om door te schuiven naar 2015 voor afronding van activiteiten gerelateerd aan beide projecten. 18 Deloitte. Deloitte Auntants B.V. voor dentijiedoeleinden. Behorend bj controieverklaring d.u.: \ Ruimte o{dr

21 Van Het - Een Regiopark Noordrand de projecten m.b.t. Regiopark Noordrand is het project Opstellen inspiratiekader uitgevoerd. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit restant budget van voor het kwaliteitsteam wordt doorgeschoven naar Begrotingsaanpassing na Burap bedrag van is verschoven van project Actieplan Energie & Klimaat (thema milieu en energie) naar project woonvisie (thema wonen). Deloitte. 19 DeloitteÂuntantSLV. Ruimte d.d.: \ ({-1J

22 20 Deloïtte. Deloitto untants B.V. Ruimte Voor dentiiedoeieinden. Behorend biontroieverkiaring d.d. 201

23 S4 - S5 - S6 Programma 2. LANDSCHAP 2.1 Inleiding Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie & toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: Groen blauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie en landschap Recreatie en Toerisme Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard In 2014 is er minder uitgegeven aan deze projecten dan voorzien was. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Bovendien zijn subsidiemogelijkheden sterk afgenomen. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige bijdragen vanuit rode ontwikkelingen minder positief. In 2014 is een nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld, op grond waarvan bijstelling en aanvulling van de projecten kan plaatsvinden. Belangrijke input hiervoor wordt gehaald uit het proces rondom de dialoogtafels. 2.2 Trends en ontwikkelïngen Landschap Als gevolg van de financieel-economische crisis zijn er door het nieuwe kabinet flinke bezuinigingen aangekondigd op het gebied van landschappelijke inrichting, recreatie en (robuuste) natuurontwikkeling. Naast de besluitvorming om de rijksfinanciering stop te zetten voor o.a. Recreatie om de Stad (RODS) en robuuste natuur (Deltanatuur + EHS) ligt er bij de provincie nog de keus voor hoe zij haar financiering die hieraan gekoppeld is zal herijken. Het wachten is vooral op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vanuit de EU. Welke kaders worden hier vanuit meegegeven inclusief de bijhorende middelen. We merken heel duidelijk dat aan de ene kant het Rijk en de Provincie zich terugtrekken maar dat er een soort vacuüm aan het ontstaan is nu het GLB nog geen helderheid geeft over de toekomst. Voor de Hoeksche Waard heeft dit nu al gevolgen voor het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) (het budget van Nationaal Landschap Hoeksche Waard). De status van Nationaal 21 Deloitte. Deloifte untants B.V. Landschap voor dentijtedoeieinden. - Behorend controieverkaring d.u.: \

24 - EU; - Ontwikkeling: - Het - PZH; - Ontwikkeling: - Nationaal - Van Landschap wordt door de Provincie niet meer als een bijzondere status aangemerkt. Er wordt in ieder geval vanaf 2014 geen geld meer voor beschikbaar gesteld. Financiering van het Landschap Samengevat zijn de volgende trends voor de financiering van het landschap te onderkennen: POP2 en ILG t/m 2013; Hier wordt, tot en met 2013 conform het subsidiestelsel van het Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2) aan gewerkt. Dit in samenhang met het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Deze regeling stopt na Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) komt daarvoor in de plaats. Hierbij worden de huidige landbouwsubsidies afgeroomd (toeslagrechten) en komen naar de EU-lidstaten terug als agro-milieu verbintenissen. Door het leveren van diensten in het kader van thema s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur en milieu kan er een bijdrage vanuit de EU komen. stand van zaken POP3 en CLLD nieuwe EU-beleid (GLB) zal met 1 jaar vertraging per 1 jan ingaan voor wat betreft pijler 1 (directe betalingen aan de agrariër). Pijler 2 (plattelandsontwikkeling, POP3) zal vanaf 1 jan van kracht worden. Na een intensieve verkenning in samenwerking met Voorne Putten en Goeree Overflakkee (oude LEADER-gebied) hebben de Zuid-Hollandse Eilanden afgezien om een aanvraag voor de LEADER binnen POP3 in te dienen. Rijk; Min EL&I en I&M (EHS/Rods); De voormalige ministeries van LNV en VROM zijn opgegaan in de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu (I&M). Daarmee komt de benadering vanuit ruimtelijk minder centraal te staan maar richt men zich meer op de functies (van ruimte), duurzaamheid en vernieuwing. Met het regeerakkoord zijn de programma s als Robuuste Natuurverbindingen (Deltanatuur en EHS) en Recreatie om de stad geschrapt. Daarbij zijn ook veel taken vanuit de oude min. LNV en VROM naar de provincies gedelegeerd. De provincie krijgt meer taken toebedeeld (vanuit de oude Min. VROM en LNV), met minder capaciteit en middelen. De provincie heeft een nieuw groenbeleid en een uitvoeringsagenda opgesteld (Groenagenda). Belangrijke doelstellingen zijn groenbeleving, biodiversiteit en plattelands economie. De Hoeksche Waard neemt in deze Groenagenda geen prominente plaats in. projectenlijst groenagenda ingediend en goedgekeurd Landschap; Na 2013 moeten we zelf zorgen voor de status van Nationaal Landschap. POP2 en ILG hebben geen doorgang meer na 2013 en de financiering van de NL s wordt gestopt. De Hoeksche Waard heeft zich aangesloten bij Servicenet Nationale Landschappen. Zij hebben als doel om de Nationale Landschappen als sterk merk overeind te houden en de gezamenlijke belangenbehartiging, marketing en kennisontwikkeling te bevorderen. Samen met het Nationaal Groenfonds wordt nu onderzocht of er één Landelijk fonds voor de Nationale Landschappen en Parken kan komen. Vanuit dit landelijk fonds worden dan regionale gebiedsfondsen gevoed en regionale projecten ondersteund. Op deze wijze kunnen we verder met het ontwikkelen van het Nationaal Landschap tot een sterk merk dat staat voor kwaliteit. Dit is met name mede belangrijk voor de toeristische- en recreatieve ontwikkeling op het eiland. publieke naar private financiering; Dit zal meer en meer de richting gaan worden waarmee projecten gefinancierd worden. Er komt minder publiek geld beschikbaar dus er moet via andere kanalen, allianties, stichtingen, crowdfunding e.d. naar middelen worden gezocht. Deltaprogramma In 2014 zijn er belangrijke beslissingen genomen in het kader van het Deltaprogramma. Voor de Zuidwestelijke Delta wordt momenteel gewerkt aan een gebiedsalliantie voor het Haringvliet! Hollands diep. Voor de recreatieve ontwikkeling van de zuidrand van de Hoeksche Waard is dit van groot belang. 22 Deloitte. Deloifte untants B.V. voor identiiedoeieinden. Behorend blj controieverklaring d.d.: \ Landschap

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni 2012. Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011

Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni 2012. Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011 Vergadering: AB SOHW Datum: 19 juni 2012 Agendapunt: 6 Kenmerk: Rapporteur: K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2011 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2011 vaststellen 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA Versie DB 2011 2 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING...21 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID... 23 PROGRAMMA

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie