WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012

2 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER VAN HET BESTUUR... 6 KLANKBORD... 6 REGELING VAN DE WIJZE VAN BESTUUR... 6 GOVERNANCECODE... 6 OVERIGE STATUTAIRE BEVOEGDHEDEN... 8 EIGEN WERKZAAMHEDEN... 8 AUDITCOMMISSIE... 9 VERMELDING VAN GEGEVENS... 9 PRÉ-ADVIES...10 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG MISSIE,DOELSTELLINGEN EN ONDERNEMINGSPLAN MISSIE EN DOELSTELLINGEN NIEUW ONDERNEMINGSPLAN VERHUUR EN VERKOOP HUISVESTEN VAN DE DOELGROEP WONINGAANBOD IN HUURPRIJSBELEID HUURINCASSO VERKOOP VAN WONINGEN WOONFRAUDEBELEID DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN ONDERNEMINGSPLAN KWALITEIT VAN HET WONINGBEZIT STRATEGISCH VOORRAADBELEID DAGELIJKS ONDERHOUD PLANMATIG ONDERHOUD ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN WMO AANVRAGEN NIEUWBOUWPROJECTEN DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN ONDERNEMINGSPLAN MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING GOEDE HUISVESTING LEEFBAARHEID GROENVOORZIENINGEN VOORZIENINGENNIVEAU IN WIJKEN VEILIGHEID EN OVERLAST PARTICIPATIE EN BUURTVERBONDENHEID DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN ONDERNEMINGSPLAN DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE OVERLEG MET HUURDERS COMMUNICATIE MET HUURDERS

3 5.3 KWH-HUURLABEL KLACHTEN VAN HUURDERS VERZEKERINGSPAKKET DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN ONDERNEMINGSPLAN ONZE ORGANISATIE ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIE ONTWIKKELING OVERLEG EN SAMENWERKINGSVERBANDEN VISITATIE RISICOBEHEERSING BELONING EN NEVENFUNCTIES DIRECTIE DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN ONDERNEMINGSPLAN FINANCIËN TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARRESULTAAT FINANCIËLE CONTINUÏTEIT LIQUIDITEIT SOLVABILITEIT MEERJAREN PROGNOSE EXTERNE FINANCIERING/ RENTERISICO S ONRENDABELE INVESTERINGEN BENCHMARK CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING BELASTINGPOSITIE OVERIGE DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN ONDERNEMINGSPLAN VERKLARING DIRECTEUR - BESTUURDER KENGETALLEN...34 JAARREKENING...37 BALANS PER 31 DECEMBER...37 WINST- EN VERLIESREKENING KASSTROOMOVERZICHT:...40 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING...41 TOELICHTING OP DE BALANS...46 ACTIVA...46 BEDRIJFSWAARDE...47 FINANCIËLE ACTIVA...50 VLOTTENDE ACTIVA...50 LIQUIDE MIDDELEN...51 PASSIVA...52 EIGEN VERMOGEN...52 VOORZIENINGEN...52 LANGLOPENDE SCHULDEN...53 KORTLOPENDE SCHULDEN...54 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN...55 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM...55 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING OVER BEDRIJFSOPBRENGSTEN HUREN VERGOEDINGEN GEACTIVEERDE PRODUCTIE TEN BEHOEVE VAN HET EIGEN BEDRIJF VERKOOP ONROERENDE GOEDEREN WIJZIGINGEN IN ONDERHANDEN PROJECTEN

4 8.6 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN...57 BEDRIJFSLASTEN AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA OVERIGE WAARDEVERMINDERINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA LONEN EN SALARISSEN SOCIALE LASTEN LASTEN ONDERHOUD OVERIGE BEDRIJFSLASTEN RENTEBATEN OPBRENGSTEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN EFFECTEN RENTELASTEN BELASTINGEN...60 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

5 Voorwoord directie Als het jaarverslag geschreven wordt is dat altijd een aanleiding om de balans op te maken. Er is weer een jaar voorbij waarin veel bereikt is. Het jaar 2011 was daarnaast ook het laatste jaar van het ondernemingsplan Dit jaarverslag is ook een goed middel om eens te inventariseren wat het resultaat is van de looptijd van het ondernemingsplan. In elk hoofdstuk kijken we even kort terug naar de afgelopen vier jaar. Afgelopen jaar waren er veel ontwikkelingen en uitdagingen. Wetgeving is aangepast waardoor het noodzakelijk was om ons toewijzingsbeleid aan te passen. In 2011 is het voor corporaties verplicht geworden om minimaal 90% van de nieuw te verhuren woningen toe te wijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tot ,-. Deze wetgeving heeft samen met de huidige economische situatie het effect gehad dat huishoudens met een middeninkomen moeilijk aan een woning kunnen komen. Deze groep kan ook moeilijk een woning kopen, omdat hypotheekverstrekkers de voorwaarden aangescherpt hebben. Verder is het gelukkig ook een jaar van bouwen en oplevering van nieuwbouwwoningen geweest. Het is mooi om te zien dat veel projecten dit jaar vorm hebben gekregen. In Noort Syde II zijn de starterswoningen opgeleverd aan de kopers. De nieuwe eigenaren van de 23 appartementen hebben ook in 2011 de sleutel gekregen. Een aantal straten in de wijk Brede Dijk zijn in vergelijking met een paar jaar geleden flink veranderd. Er staan prachtige appartementen die voor een groot deel in 2011 zijn opgeleverd aan de nieuwe huurders. De bouw van de appartementen heeft niet alleen voor een mooie uitstraling gezorgd, maar ook voor een gevarieerder woningaanbod. De nieuwe appartementen zijn verhuurd aan senioren en een aantal starters. We zien om ons heen dat veel nieuwbouwprojecten stil komen te liggen door de economische crisis. Ons doel was om de geplande projecten zoveel mogelijk door te laten gaan. Gelukkig verlopen veel van onze projecten voorspoedig. Naast het bouwen en verhuren van woningen heeft onze organisatie ook niet stil gestaan. Sinds 2009 zijn we lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). De kwaliteitsnormen van het KWH geven ons richting om te kunnen werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. In 2011 zijn hier ook weer stappen in gemaakt. Vanaf 2012 gaan de kwaliteitsnormen en de meetmethode van het KWH-huurlabel veranderen. Dit geeft ons weer de mogelijkheid om ons verder te verbeteren en weer met een frisse blik naar onze dienstverlening te kijken. Het afgelopen jaar was een mooi jaar, dat maakt het voor ons makkelijk om u een aantrekkelijk jaarverslag aan te bieden. Ik wens u veel leesplezier. Karl Lissendorp Directeur-bestuurder 4

6 Verslag raad van toezicht Inleiding De Raad van Toezicht (RvT) van Woningbouwvereniging Oudewater (wbvo) hecht eraan in het kader van de jaarverslaglegging een zelfstandig oordeel te vormen. Het bestuursmodel van wbvo kent een nadrukkelijke scheiding in bevoegdheden tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stemt unaniem in met het gevoerde beleid en is positief over de financiële vooruitzichten op lange termijn en de volkshuisvestelijke resultaten. In detail is de oordeelsvorming van de Raad aan de orde geweest bij de bespreking van het verslag met de directeur/bestuurder. Ook in 2011 hadden de externe omstandigheden als gevolg van de kredietcrisis invloed op het beleid van de woningbouwvereniging; door de minder goed lopende koopwoningenmarkt genereren wij minder geldmiddelen. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop en het tempo waarin wbvo aan de realisatie van haar strategische doelen invulling kan geven. Desondanks is op belangrijke projecten voortgang geboekt en zijn in de reguliere werkzaamheden en de operationele bedrijfsvoering weer slagen gemaakt. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit naar de directie voor de constructieve wijze waarop is samengewerkt aan de realisatie van de strategische doelstellingen en voor de wijze waarop wbvo extern is vertegenwoordigd. Wij willen de werkorganisatie bedanken voor de grote inzet en betrokkenheid. Het jaar 2011 zal voor wbvo de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de definitieve basis gelegd is voor de realisatie van een nieuw woon-zorgcentrum voor De Wulverhorst. Hoewel het lastige onderhandelingen geweest zijn, is uiteindelijk een wezenlijke vordering gemaakt en eind 2011 een feitelijke overeenstemming tussen partijen tot stand gekomen. De overeenkomst is gebaseerd op een samenwerking met de landelijke corporatie Habion, die in ouderenhuisvesting gespecialiseerd is. De Raad van Toezicht was ervan overtuigd dat er, hoe dan ook, een oplossing diende te komen. Daartoe is de Raad tweemaal extra bijeen geweest en is, met RvT goedkeuring, een bemiddelingstraject uitgevoerd. Tevens heeft de RvT een extra bijdrage van ,- goedgekeurd. De Raad wilde zoals gebruikelijk op een constructieve wijze met de directeur/bestuurder meedenken. Uiteindelijk zijn de betreffende contracten begin 2012 getekend en daarmee is noodzakelijke nieuwbouw voor De Wulverhorst verzekerd: een wezenlijke bijdrage aan de toekomst van ouderenhuisvesting in Oudewater en daarmee aan de Oudewaterse gemeenschap. Toezicht houden De Raad van Toezicht beoogt primair bij te dragen aan de realisatie van de strategische visie van wbvo. Hierin staat centraal dat wbvo een goed verhuurder wil zijn en nadrukkelijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door actief bij te dragen aan en te investeren in projecten binnen de samenleving van Oudewater. Vooral voor hen die zijn aangewezen op betaalbare woningen. Voorts staan transparantie en accountability hoog in het vaandel. Het toezicht concentreert zich op de realisatie van de afgesproken doelen, met name de volkshuisvestelijke en financiële resultaten en prestaties. Momenteel vragen woningen voor starters en ouderen bijzondere aandacht. Kernpunten zijn het betaalbaar houden van ons woningbezit en de realisatie van strategische projecten, het IHO, de concrete voorbereiding van de feitelijke nieuwbouwstart van De Wulverhorst en enkele andere nieuwbouwprojecten. Met het oog op de grote impact van deze projecten heeft de RvT al in 2009 het belang van een traject risicomanagement onderschreven. Dit omvat een bedrijfsbrede analyse op hoofdlijnen en een meer gedetailleerde projectrisicoanalyse die zich richt op de grote projecten. In 2011 is één en ander geëvalueerd en geactualiseerd. De tien belangrijkste risico s zijn helder in kaart gebracht en hebben ieder een eigenaar (medewerker van wbvo) toegewezen gekregen. Bovendien is per risico een zorgvuldige inschatting van kans en effect gemaakt. De financiering van de projecten in relatie tot de tijdsplanning krijgt extra aandacht, onder meer aan de hand van daartoe ontwikkelde scenario s en periodieke rapportages aan de auditcommissie. In de reguliere toezichtstructuur wordt gewerkt volgens een vast stramien van kwartaalrapportages, waarin naast financiële gegevens ook aandacht is voor 5

7 volkshuisvestelijke aspecten en de voortgang van de onderhoudsplanning. Daarnaast is er een vast stramien voor de vergaderingen van de Raad, waarbij de strategische projecten een centrale plaats innemen. Belangrijke instrumenten zijn de periodieke rapportages van de directie, het jaarverslag en de voortgangsrapportage over de strategische projecten. Andere instrumenten zijn het verslag van de accountant, de managementletter en de controle van de jaarrekening. Tevens de prestatieoordelen van het Centraal Fonds en het ministerie van BZK. Statuten, reglementen, meerjarenbegroting en het beleidsplan vormen het referentiekader voor het toezicht. In 2007 is het strategisch meerjarenbeleid herijkt en neergelegd in een nieuw ondernemingsplan voor de periode In 2011 is een begin gemaakt met een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren. Daartoe hebben RvT en directeur/bestuurder in een speciale conferentie een aantal strategische uitgangspunten geformuleerd. In het najaar van 2012 ligt er een definitief ondernemingsplan. WBVO beschikt over een geactualiseerd treasurystatuut. Raad van toezicht als werkgever van het bestuur Er wordt gewerkt met een vernieuwde aanpak voor het toetsen van het functioneren van de directeur/bestuurder (plangesprek voortgangsgesprek functioneringsgesprek). Deze cyclus is gekoppeld aan het Jaarplan. In het plangesprek worden de doelstellingen en verwachte prestaties neergelegd, het voortgangsgesprek dient als tussentijdse evaluatie. Het functioneringsgesprek is gericht op de geboekte resultaten. De Raad maakt daarbij nadrukkelijk onderscheid tussen enerzijds de doelen en prestaties van de organisatie en anderzijds het functioneren van de directeur/bestuurder. Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt de Integrale Methode Functieclassificatie (IMF) gehanteerd. De directeur/bestuurder is conform IMF ingeschaald in schaal 18. De Raad van Toezicht koppelt het flexibele gedeelte van de bezoldiging van de directeur/bestuurder aan concrete doelen in de planningscyclus. De RvT heeft een nieuw stramien voor de prestatieafspraken met de directeur/bestuurder vastgesteld. Hierbij gaat het vooral om de resultaatgebieden van strategische aard. Bovendien is daarbij een indeling gehanteerd naar analogie van de visitatiemethodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland en de Balanced Score Card. Klankbord In het verslagjaar is frequent met de directeur/bestuurder over financiële scenario s geklankbord. Naast inhoudelijke aspecten is daarbij tevens de te volgen strategie, ook voor wat betreft de relatie met de belanghebbenden, meermalen onderwerp van gedachtewisseling geweest. De Raad heeft in het verlengde van de klankbordbesprekingen ook een aantal malen geadviseerd over de te volgen koers. Het project Wulverhorst is, mede gezien de reikwijdte en de eerder beschreven, moeizaam tot stand gekomen overeenstemming, een belangrijk onderwerp in de klankbordbesprekingen geweest. Regeling van de wijze van bestuur Het Reglement van de Raad van Toezicht is in lijn met de Governancecode. Er zijn tevens Reglementen voor de Remuneratie- en de Auditcommissie. Governancecode Woningbouwvereniging Oudewater is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. In 2006 heeft Aedes de Governance code woningcorporaties (hierna: code) gepubliceerd na goedkeuring door haar algemene ledenvergadering. Deze code is imperatief voorgeschreven aan de leden van Aedes, waaronder Woningbouwvereniging Oudewater. Met veel waardering voor de code tekent Woningbouwvereniging Oudewater aan dat één in de code verwoord aspect minder goed bij Woningbouwvereniging Oudewater past, vanwege onze geringe omvang. Deze verslaglegging over de code in het jaarverslag is onderdeel van de code (artikel I.1 van de code). Vanaf 1 juli 2011 is een aangepaste code van kracht. Het principe van pas toe of leg uit blijft daarin van kracht, maar betekent niet dat de code vrijblijvend is. Wel zijn er drie zaken die nu uitgezonderd van dat principe zijn en dus gewoon volgens de normen uit de nieuwe code toegepast moeten 6

8 worden: de beloningscode voor directeur/bestuurders, de honoreringscode voor commissarissen en de zittingstermijnen voor commissarissen. In 2012 wordt één en ander door wbvo nader bekeken en, voor zover niet conform de code, alsnog aangepast. Ook de statuten zullen in 2012, na de parlementaire goedkeuring van de nieuwe Woningwet, aan de code aangepast worden. Naleving en handhaving van de code De volgende aspecten worden nader uitgewerkt. Website De code schrijft voor dat elke corporatie een website dient te hebben. Woningbouwvereniging Oudewater heeft op haar website de actuele governancestructuur geplaatst. Het bestuur Taak en werkwijze In 2009 heeft Woningbouwvereniging Oudewater haar interne risicobeheersing- en controlesysteem geprofessionaliseerd. In 2011 is één en ander verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wbvo kent een integriteitcode. Het kwaliteitshandboek waarvan procesbeschrijving een onderdeel uitmaakt, is uitgebreid met verschillende processen waaronder projectbeheersing, verkoop en onderhoud. Er is een klokkenluidersregeling vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Rechtspositie en bezoldiging bestuur De directeur/bestuurder is benoemd voor onbepaalde tijd. Deze benoeming heeft plaatsgevonden vóór de invoering van de code. Derhalve wordt de huidige directeur/bestuurder niet benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. Daar Woningbouwvereniging Oudewater vanwege haar beperkte omvang slechts één directeur/bestuurder kent, wordt het remuneratiebeleid alsmede de beloning van de directeur/bestuurder niet gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties Woningbouwvereniging Oudewater houdt voor alle leden van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder een register van nevenfuncties bij. Dit register wordt steeds geactualiseerd en ligt ter inzage op het kantoor van wbvo. Raad van toezicht Deskundigheid en samenstelling De Raad is samengesteld op basis van een profielschets. Bij de werving van nieuwe leden is deze als toetsingskader gehanteerd. De huidige samenstelling van de Raad is pluriform en voorziet in alle benodigde specifieke deskundigheden. Alle leden van de Raad opereren vanuit een onafhankelijke positie. Vanwege haar beperkte omvang heeft Woningbouwvereniging Oudewater geen introductieprogramma voor haar leden van de Raad van Toezicht. Wel is reeds vanaf 2009 in de jaarlijkse begroting een budget opgenomen voor opleiding van de leden van de Raad. Daar wordt ook gebruik van gemaakt. De gehele Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ook in 2011 zijn bijeenkomsten van de VTW door individuele Raadsleden bezocht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2010 zijn twee nieuwe leden per 1 januari 2011 officieel benoemd. De zittingstermijnen van de leden van de RvT zijn in het betreffende overzicht in dit jaarverslag reeds aan de voorschriften van de nieuwe code aangepast, inclusief een overgangsregeling voor één lid. 7

9 Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden Via de website, het huurdersblad, specifieke brochures, advertenties en krantenartikelen communiceert Woningbouwvereniging Oudewater over haar beleid, visie, activiteiten en projecten. De Raad van Toezicht heeft ook in 2011 een zelfevaluatie gehouden, eveneens onder externe leiding. Daarin kijkt zij met een kritische blik naar haar eigen functioneren. De belangrijkste bevindingen van die zelfevaluatie zijn op papier gezet. Wbvo heeft in 2011 een visitatie ondergaan. Daarmee voldoet zij ook op dit punt aan de code, die immers voor corporaties met een omvang van minder dan 1000 woningen toestaat de relevante verplichting in 2011 uit te voeren. De voorzitter van de Raad heeft actief aan de visitatie meegedaan. De RvT was reeds in 2011 serieus bezig met de discussie over en de voorbereiding van de besluitvorming aangaande de maatschappelijke aanspreekbaarheid van toezichthouders. In 2012 wordt een definitief besluit over de praktische uitwerking daarvan voor de Raad genomen. Stakeholdersbijeenkomsten in aanwezigheid van RvT-leden zullen daar onderdeel van uit maken. Afwijking van de Governancecode Wbvo hecht waarde aan het principe pas toe of leg uit. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze Woningbouwvereniging Oudewater afwijkt van de code en waarom. Vanwege haar beperkte omvang van de werkorganisatie (16 medewerkers) heeft Woningbouwvereniging Oudewater geen ondernemingsraad, hetgeen ook geen wettelijke verplichting is. Overige statutaire bevoegdheden De Raad van Toezicht heeft in 2011 de volgende vaststellings- en goedkeuringsbesluiten genomen: Een declaratieprocedure voor de RvT Een procedure voor de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 Alsnog een niet eerder toegekende gratificatie voor de directeur/bestuurder over de jaren 2009 en 2010 De samenwerkingsovereenkomst inzake het gezondheidscentrum aan de Oude Singel De investeringsopzet van het deelproject 14 eengezinswoningen op de patiokavel van Noort/Syde II Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 Een opdrachtverlening aan de externe voorzitter van de zelfevaluatie van de RvT Het verlenen van het recht van opstal aan Stedin aan de Van Swietenstraat Een budget van ,= voor de inhuur van externe adviseurs voor het project Wulverhorst Een budget van ,= voor de juridische aanpassing van diverse overeenkomsten, een fiscale toetsing en een fiscaal advies inzake het project Wulverhorst Een bijdrage van ,= voor het project Wulverhorst: ,= voor een bijdrage in de financiering van gebruikerszaken en ,= als investeringsbijdrage voor Habion, bedoeld om de huurprijs van het nieuwe woon-zorgcentrum structureel te verlagen Een positief advies voor de Algemene Ledenvergadering aangaande de begroting De keuze voor BDO als nieuwe accountant De jaarplanning Eigen werkzaamheden In het verslagjaar heeft de Raad 4 reguliere en 2 extra vergaderingen gehouden. Daarnaast is 1 maal vergaderd in verband met zelfreflectie en versterking van het toezicht en 1 maal heeft een strategische sessie voor het nieuwe ondernemingsplan plaats gevonden. De Raad heeft, waar van toepassing, besluiten van de directie goedgekeurd. De remuneratiecommissie voerde de gesprekken in het kader van de beoordelingscyclus van de directeur/bestuurder. Die commissie heeft in keer met de directeur/bestuurder vergaderd. De Raad legt in het Jaarverslag en op de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het door haar gevoerde toezicht. 8

10 Auditcommissie De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, zijnde een commissie met financieel-economische deskundigheid. De leden van de auditcommissie zijn benoemd uit de leden van de Raad van Toezicht. De auditcommissie fungeert op basis van het reglement auditcommissie Woningbouwvereniging Oudewater, het reglement staat op de website van de woningbouwvereniging. In 2011 heeft de auditcommissie 4 x vergaderd: 2 x met de directeur-bestuurder en de manager bedrijfsvoering; 1x met de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de externe accountant en 1x met de manager bedrijfsvoering en een IT-consultant van het NCCW. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt en vastgesteld. De auditcommissie heeft van haar werkzaamheden steeds verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Toezicht door verstrekking van de vastgestelde notulen en de daarbij behorende mondelinge toelichting en adviezen, voor zover goedkeuring van de door de directeur-bestuurder genomen besluiten door hem aan de Raad van Toezicht gevraagd werd. Onderwerpen als het jaarverslag en de jaarrekening 2011, de managementletter 2011 en het accountantsverslag werden gedetailleerd behandeld. Bijzondere aandacht was er voor risicomanagement waarbij de auditcommissie zich heeft toegelegd op de elektronische bedrijfssystemen, bijbehorende processen en autorisatie. Ander belangrijk aandachtsgebied voor de auditcommissie was het nieuwbouwproject De Wulverhorst. Daarnaast heeft de auditcommissie een onderzoek uitgevoerd aangaande externe accountants op grond waarvan de gehele Raad van Toezicht is meegegaan in het advies van de auditcommissie om voor de controle van het boekjaar 2011 BDO als accountant te benoemen in plaats van Ernst & Young. Verder heeft de auditcommissie als klankbord gefungeerd voor de directeur-bestuurder inzake financieel-economische aangelegenheden. Vermelding van gegevens Statutair telt de Raad ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. In de praktijk zijn het er 5. De remuneratiecommissie telde in leden; de auditcommissie telde in 2011 eveneens 2 leden. Er is een rooster van aftreden. Zie bij samenstelling van de Raad. Er een maximaal aantal van twee zittingstermijnen van 4 jaar. De statuten moeten nog overeenkomstig aangepast worden. Het functioneren van leden die voor herbenoeming in aanmerking komen, wordt in een vergadering van de Raad geëvalueerd. De Raad heeft een honorering die in lijn is met de advieshonorering zoals geadviseerd in de Adviesregeling Honorering Toezichthouders Woningcorporaties, opgesteld door de VTW. De vergelijking met de honoreringscode voor commissarissen uit de nieuwe Governancecode zal in 2012 plaats vinden. De vergoedingen aan de Raad van Toezicht bedroegen in ,- voor de voorzitter en 3.400,- voor de overige leden. De leden van de auditcommissie ontvingen een additionele vergoeding van 1.000,-, die van de remuneratiecommissie 500,-. Per 1 januari 2011 zijn de heren L.A.M. Henkes en D.J. de Wit tot de Raad van Toezicht toegetreden. Per diezelfde datum is de heer L.W.H. Hoff voorzitter van de Raad geworden. De twee krachtens het BBSH verplichte huurderzetels in de Raad worden ingenomen door de heren J.T. v.d. Kleij en L.A.M. Henkes. Zodoende hieronder de samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2011: Naam Functie Benoemd Herbenoemd Jaar aftreden Resterende termijnen L.W.H. Hoff voorzitter D.J. de Wit vice-voorz J.T. van der Kleij lid (0;overgangsregeling) Y. van den Heerik lid L.A.M. Henkes lid Remuneratiecommissie: L.W.H. Hoff (voorzitter) en Y. van den Heerik Auditcommissie: J.T. van der Kleij (voorzitter) en L.A.M. Henkes 9

11 Pré-advies Hierbij biedt de Raad van Toezicht de Algemene Ledenvergadering het door de directie opgemaakte jaarverslag 2011 aan. De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd. De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op pagina 62 van dit jaarverslag. Conform artikel 34 lid 1 van de statuten berichten wij u dat wij ons met de opgemaakte jaarrekening kunnen verenigen. Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening 2011 dienovereenkomstig goed te keuren. Oudewater, 6 juni 2012 Namens de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Oudewater, L.W.H. Hoff, Voorzitter raad van toezicht 10

12 Volkshuisvestingsverslag 1. Missie,doelstellingen en ondernemingsplan 1.1 Missie en doelstellingen Dit jaar was het laatste jaar van ons huidige ondernemingsplan In 2011 is gewerkt aan een ondernemingsplan voor de jaren 2012 tot Voor de realisatie van de nieuwbouwopgave was een termijn van 10 jaar gepland in het ondernemingsplan De nieuwbouwopgave loopt nog door tot Onze missie hebben we in 2007 als volgt geformuleerd: Woningbouwvereniging Oudewater ziet als haar primaire taak het bieden van kwalitatief goede en betaalbare woningen en diensten aan die groepen die daarin niet zelf kunnen voorzien. 'Huisvesten van die doelgroepen die zelfstandig niet in hun huisvesting kunnen voorzien' is onze voornaamste opdracht. Woningbouwvereniging Oudewater baseert zich hierbij op vijf uitgangspunten: 1. Huisvesten van groepen die daar zelf niet in kunnen voorzien De stagnerende nieuwbouw frustreert al jaren een verdere verbetering van de woonkwaliteit voor groepen in de samenleving. Doordat er de afgelopen jaren weinig gebouwd is, is er nauwelijks sprake van doorstroming. Het zijn vooral de starters en senioren die daaronder lijden. De roep om meer beschikbare betaalbare woningen en woonvormen voor lagere inkomens neemt toe. 2. Bieden van goede kwaliteit van producten en dienstverlening Dé klant bestaat niet. Er treedt een verschuiving op van meerpersoonshuishoudens naar één- en tweepersoonshuishoudens, er is een groei van het aantal senioren(55+) die bovendien langer zelfstandig blijven wonen en er is een grotere vraag naar zorgdiensten en service. Huren is een goed product dat past in deze tijd. 3. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid zien we breder dan alleen het bouwen, beheren, verhuren en verkopen van woningen. Daarom gaan we (financiële) bijdragen leveren aan een leefbaar woonmilieu in Oudewater, Hekendorp en Papekop. Leefbaar betekent ook aandacht voor het milieu. 4. Samen met belanghebbenden Op lokaal niveau gaan we presteren. Invulling van thema s als wonen, welzijn, zorg, gezondheidszorg en leefbaarheid zijn verantwoordelijkheden van gemeente, corporatie en andere instellingen. We betrekken bewoners, bewonerscommissies en organisaties bij beleid en beheer. 5. Vanuit een financieel gezonde en slagvaardige organisatie Corporaties zijn zelfstandige maatschappelijke ondernemingen. Het behalen van financieel rendement is niet een strategische doelstelling op zich maar een middel om maatschappelijk rendement te realiseren. Om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen moeten we strategische afwegingen en keuzes maken. Dit vraagt om een financieel krachtige en slagvaardige organisatie. Woningbouwvereniging Oudewater gaat een breed pakket woonproducten en -diensten aanbieden aan die groepen die niet tot de primaire doelgroep behoren en die meer keuze willen hebben op de woningmarkt. Huren is een goed alternatief voor koop dat past in deze tijd. Woningbouwvereniging Oudewater ziet haar taak breder dan alleen het bouwen, verhuren en verkopen van woningen. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid geeft zij samen met lokale partners invulling aan wonen, welzijn, zorg, gezondheidszorg en leefbaarheid. Om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid gestalte te geven, handelt woningbouwvereniging Oudewater vanuit een gezonde financiële basis en treedt slagvaardig op. Maatschappelijk rendement is belangrijker dan financieel rendement. Op basis van bovenstaande is onze koers en strategische doelstellingen bepaald: Woningbouwvereniging Oudewater investeert in nieuwbouwproductie, handhaaft en realiseert voldoende bereikbare voorraad en bevordert de doorstroming. Het woningbestand zal tenminste op

13 een technisch gewenst niveau ('basiskwaliteit') worden gebracht; een niveau dat aansluit op de wensen van onze huidige en toekomstige klanten. 2. Woningbouwvereniging Oudewater komt tot een productieve en innovatieve samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, participanten in de gezondheidszorg en bewonersgroepen. 3. Woningbouwvereniging Oudewater levert een bijdrage aan vernieuwing en leefbaarheid in Oudewater, Hekendorp en Papekop. In deze kernen wordt ingezet op wonen en zorg. 4. Woningbouwvereniging Oudewater investeert in energiebeperkende maatregelen in bestaand en nieuw bezit om het milieu te ontlasten. We gaan substantieel investeren in energiebeperkende maatregelen in het bestaande woningbezit en in nieuwe projecten om het milieu te verbeteren. 1.2 Nieuw ondernemingsplan Vanaf 2012 gaan we werken met een nieuw ondernemingsplan. Met het opstellen hiervan zijn we half 2011 begonnen. Eerst is de overweging gemaakt of we het huidige ondernemingsplan updaten of een geheel nieuw plan zouden schrijven. Er is uiteindelijk gekozen voor het laatste. De aanleiding hiervoor was dat de omgeving zo veranderd is, dat de omgevingsanalyse die in 2007 is gemaakt geen goede omschrijving meer geeft. Daarnaast wilden we nu meer samen met onze stakeholders werken aan het ondernemingsplan. Verder vonden we het goed om onze missie, visie en doelstellingen aan te passen aan de huidige woningmarkt en positie van de woningcorporatie. We zijn begonnen met het maken van een nieuwe ondernemingsanalyse. In de tijd dat we hieraan hebben gewerkt zijn ook vragenlijsten naar alle huurders en andere stakeholders uitgezet. De doelstelling van de vragenlijsten, was te weten komen wat huurders en stakeholders van ons verwachten en wat zij belangrijk vinden. Nadat alle vragenlijsten verwerkt waren zijn bijeenkomsten met huurders en andere stakeholders georganiseerd om de resultaten verder te verdiepen. Na deze bijeenkomsten is het concept van het nieuwe ondernemingsplan afgerond. In 2012 wordt de definitieve versie geïmplementeerd. In dit jaarverslag blikken we elk hoofdstuk terug op een aantal doelen uit het huidige ondernemingsplan. We laten zien wat er in vier jaar is bereikt. 12

14 2. Verhuur en verkoop Het bieden van voldoende kwalitatief goede, passende en betaalbare woningen, daar werken we aan. Ons woningbezit bestaat uit een kleine huurwoningen. We verhuren woningen in Oudewater, Hekendorp, Papekop en Snelrewaard. Het toewijzen van woningen gebeurt op basis van de huisvestingsverordening. Woningen worden via WoningNet gepubliceerd. In 2011 zijn 13 woningen uit het bestaande bezit verkocht. 2.1 Huisvesten van de doelgroep We bieden woningen aan doelgroepen die zelfstandig niet in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit betekent dat onze huurwoningen voor het merendeel geschikt moeten zijn voor huishoudens met lagere inkomens. In ons Strategisch voorraadbeleid is vastgelegd dat minstens 730 betaalbare woningen in de woningvoorraad aanwezig moeten zijn. Het aantal betaalbare woningen was eind 2011, 794 De woonruimteverdeling in Oudewater gaat sinds 1 april 2003 via het aanbodmodel in de hele provincie Utrecht. Woningen worden aangeboden via de administratieve dienstverlening van WoningNet. In 2011 zijn 71 woningen verhuurd waarvan 55 via het aanbodsysteem volgens de voor deze provincie vastgestelde huur-/inkomenstabel. Deze tabel, die wordt vastgesteld door het Bestuur Regio Utrecht, staat borg voor een passende huisvesting. De inleunwoningen van de twee verzorgingshuizen worden niet via het aanbodsysteem van WoningNet toegewezen, vanwege de zeer kwetsbare doelgroep die hiervoor in aanmerking komt. De vrijgekomen woningen in De Wulverhorst zijn in 2011 niet opnieuw verhuurd in verband met de nieuwbouwplannen. Deze woningen zijn gereserveerd voor de uitplaatsing van bewoners uit het zorgdeel, vanwege de sloop- en nieuwbouwplannen. Ook een aantal aanleunwoningen in de Pr. Margrietstraat zijn leeg en gereserveerd voor dit doel. In 2011 zijn geen inleunwoningen in verzorgingshuis Schuylenburcht opnieuw verhuurd. De HAT-appartementen aan de Wijngaardstraat worden rechtstreeks aangeboden, op basis van een wachtlijst. Deze appartementen worden tijdelijk verhuurd, omdat op deze locatie nieuwbouw is gepland. In 2011 zijn 5 woningen van bewoner gewisseld. De toestemming om deze woningen via de Leegstandswet te verhuren is verlengd met één jaar tot 14 oktober De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie is in 2011 verlengd tot zeven jaar. De Leegstandswet ging uit van vergunningverlening voor twee jaar, waarbij tot drie keer een verlenging van een jaar kon worden aangevraagd. De woningen van de Wijngaardstraat mogen nu twee jaar langer verhuurd worden. In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) staan de grenzen van de goedkope, bereikbare en dure woningvoorraad. Tabel 1 bevat een overzicht van ons woningbezit. Tabel 1. Woningbezit in percentages en aantallen in huurklassen per 31 december 2011 < 361,66 > 361,67 en < 554,76 > 554,76 28,34% 57,87% 13,79% Aantal 261 Aantal 533 Aantal

15 2.2 Woningaanbod in 2011 In 2011 zijn 55 woningen opnieuw verhuurd via het reguliere aanbodsysteem. In tabel 2 is aangegeven in hoeverre dat ging om het huisvesten van de primaire doelgroep in woningen tot 361,66 en daarboven. Tabel 2. Totaal aantal huisvestingen in 2011 naar huishouden, leeftijd, inkomen en huurklasse (inclusief woningruil, wachtlijst, sloopwoning, statushouders en urgentie) Huishoudeninkomen Huurklasse Huurklasse Huurklasse Huurklasse 1-persoon Huur <= 361,66 Huur 361,67- Huur > 517,64 Totaal 517,64 < 65 < >= > 65 jaar < >= Subtotaal personen Huur <= 361,66 Huur 361,67- Huur > 517,64 Totaal 517,64 < 65 < >= > 65 jaar < >= Subtotaal >=3 personen Huur <= 361,66 Huur 361,66 Huur > 554,76 Totaal 554,76 < 65 < >= > 65 jaar < >= Subtotaal Totaal Verhuur nieuwbouw In 2011 zijn substantieel meer woningen verhuurd als afgelopen jaren. Dit kwam niet door een toename in het aantal mutaties maar door het verhuren van nieuwbouw. De appartementen in wijk Brede Dijk zijn via WoningNet geadverteerd. Totaal bestaat dit project uit 30 nieuwe appartementen. Er zijn 16 appartementen in 2011 opgeleverd aan de nieuwe huurders. De 23 nieuwbouw appartementen in Noort Syde II, zijn in 2011 ook geadverteerd en toegewezen. De opleveringen van deze appartementen heeft plaatsgevonden in maart Door de nieuwbouw is er meer doorstroming in het bestaande bezit ontstaan. Er zijn 10 nieuwbouw appartementen aan personen uit een andere huurwoning van wbvo toegewezen. Dit heeft gezorgd voor 9 mutaties. In de tiende woning ging het niet om de hoofdhuurder. 2.3 Huurprijsbeleid Volgens afspraak in het coalitieakkoord van het kabinet is vanaf 2007 de huurverhoging gekoppeld aan de inflatie. Dit betekent dat de maximale huurverhoging per 1 juli 2011 gelijk is aan de inflatie over 2010, die is vastgesteld op 1,3 procent. Dit is de maximaal toegestane huurverhoging per individuele woning (voor zover die niet geliberaliseerd is) en voor onzelfstandige woonruimte. Er was geen differentiatieruimte boven op het inflatiepercentage. 2.4 Huurincasso Onze doelstelling is om de huurachterstand zo laag mogelijk te houden. De richtlijn is dat we het totale bedrag aan huurachterstand niet verder dan ,- willen laten oplopen. We hebben daarom een strak huurincassobeleid. Onze belangrijkste inkomsten komen uit de huur, maar het is ook voor huurders belangrijk dat er geen achterstand ontstaat. Over huurbetaling wordt regelmatig gecommuniceerd. In 2011 is de brochure over huur betalen opnieuw opgemaakt en de inhoud is waar nodig vernieuwd. Verder wordt elk jaar in de Huurderspost aandacht aan het onderwerp besteed. We vinden het belangrijk dat huurders, zodra zij problemen ondervinden met het betalen van de huur, contact met ons opnemen. In veel gevallen kunnen we kosteloos een betalingsregeling aanbieden. Huurders met een achterstand worden uitgenodigd voor een gesprek. We proberen zo snel mogelijk in 14

16 te grijpen, bijvoorbeeld door betalingsregelingen te treffen, de huur te laten betalen door de werkgever en te verwijzen naar sociale dienst, kredietbank, maatschappelijk werk en eventuele andere hulpverleningsinstanties. Daarbij betrekken we altijd de huurder. Als blijkt dat desondanks de achterstand oploopt, schakelen we na twee maanden huurachterstand de deurwaarder in die de huurder nogmaals tot betaling uitnodigt en in het uiterste geval de rechter verzoekt het huurcontract te ontbinden om de woning te mogen ontruimen. Er is twee keer een verzoek tot ontruiming gedaan. Er is één ontruiming uitgevoerd. De huurachterstand bedroeg eind ,-. Dit is 0,46% van de totale huursom, landelijk is dit 1,10%. De huurachterstand in 2010 was ,-. Het huurachterstand bedrag was in 2011 ruim onder het maximum. Daarmee is onze doelstelling behaald. 2.5 Verkoop van woningen In de prestatieovereenkomst tussen de gemeente en woningbouwvereniging Oudewater is vastgelegd dat in de periode vanaf 2007 tot en met 2011 totaal 60 huurwoningen uit het bezit van woningbouwvereniging Oudewater worden verkocht. Deze doelstelling is behaald. Er zijn 64 woningen verkocht vanaf Woningbouwvereniging Oudewater wil, gezien de financiering van de investeringsopgave tot 2018, 150 woningen verkopen aan zittende huurders en starters. Vanaf 1 januari 2010 zijn bijna alle eengezinswoningen bestemd om verkocht te mogen worden. Starters en huurders krijgen voorrang om deze woningen te kunnen kopen en kunnen afhankelijk van de koopsom van de woning kiezen voor 10% korting met anti-speculatiebeding en 15% of 25% MGE korting. Op basis van de inschrijfduur bij WoningNet is een ranglijst voor de toewijzing gemaakt. In 2011 hebben we gemerkt dat de markt voor koopwoningen verslechterd is. In 2010 werden te koop aangeboden lege woningen nog allemaal verkocht. Halverwege 2011 begon het aantal reacties af te nemen. Een aantal woningen zijn niet verkocht, maar weer terug naar de verhuur gegaan. Het aantal huurders dat hun eigen huurwoning gekocht heeft is ook afgenomen. Dit lag echter in de lijn der verwachting, omdat de meeste huurders die hun woning wilden kopen in 2010 reeds van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. In 2011 zijn 13 huurwoningen getransporteerd naar een nieuwe eigenaar. Jaar Totaal verkocht Eindtotaal Woonfraudebeleid Woningbouwvereniging Oudewater heeft naast de bepalingen in de huurovereenkomsten geen separaat woonfraudebeleid en heeft ook geen aanleiding dat er een onderzoek naar mogelijke woonfraude moet komen. Vanzelfsprekend houden we voortdurend in de gaten of er in ons bezit onrechtmatig wordt doorverhuurd, of er sprake is van over bewoning en of de woning onrechtmatig wordt gebruikt. Tot nu toe is daar niets van gebleken. 2.7 Doelstellingen en resultaten ondernemingsplan Doelstelling Resultaat Doelstelling voor de komende jaren Wenselijkheid onderzoeken van nieuwe huurconcepten Er is onderzocht of Huur op maat een optie is voor wbvo. Min. BZK heeft besloten niet tot landelijke invoering over te gaan. Het experiment dat bij 13 Nieuwe ontwikkelingen volgen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor senioren om hun huur mee te nemen als ze verhuizen naar een woning met minder punten. Doel is de om 15

17 Betaalbare woningvoorraad handhaven op 730 woningen Woningen uit bezit verkopen om de doelstelling voor de woningbouwproductie te realiseren op basis van het principe oud voor nieuw corporaties liep is stopgezet. Per 31 december 2011 is sprake van 794 woningen 81 woningen verkocht (2005 t/m 2011) doorstroming te bevorderen. In verband met de gewijzigde wetgeving is aanpassing van het aantal noodzakelijk. 10 woningen per jaar 16

18 3. Kwaliteit van het woningbezit In ons ondernemingsplan is opgenomen dat het belangrijk is dat de kwaliteit van ons woningbezit goed is. We werken aan het verbeteren van de kwaliteit van ons woningbezit door het uitvoeren van planmatig onderhoud en renovaties. Bij mutaties wordt ook aandacht aan de kwaliteit besteed. Het kwaliteitsniveau van woningen die langere tijd zijn bewoond, wordt op het vastgestelde basiskwaliteitsniveau gebracht. 3.1 Strategisch voorraadbeleid In 2011 is de actualisatie van het strategisch voorraadbeleid afgerond en door de Raad van Toezicht van wbvo goedgekeurd. Vastgelegd is naar welk kwaliteitsniveau wij streven bij elke woning. Er zijn drie kwaliteitsniveaus geformuleerd. Als een woning muteert brengen we deze woning op het door ons vastgestelde kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat we de woningen voorzien van een uitrustingsniveau passend bij de eisen van deze tijd en het kwaliteitsniveau in de huurklasse. De woning wordt minimaal op basiskwaliteit gebracht. Sommige van deze woningen worden nog bewoond door de oorspronkelijke bewoners of zijn al tientallen jaren niet gemuteerd. In een deel van deze woningen ontbreken voorzieningen die tegenwoordig als basiskwaliteit gezien worden, zoals centrale verwarming en dubbelglas. Ook in 2011 zijn woningen leeggekomen waarin eerst verbeteringen zijn aangebracht om de woonkwaliteit te verhogen, voordat de woning opnieuw wordt verhuurd. In 2011 hebben we ,- besteed aan de zogenoemde basiskwaliteit. De uitgaven zijn besteed aan 25 woningen, dat is gemiddeld 3.138,- per woning. 3.2 Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud betreft alle reparatiewerkzaamheden als gevolg van ouderdom en slijtage. De reparatieverzoeken kunnen gemeld worden door bewoners of aan het licht komen bij een mutatie, bijvoorbeeld bij de inspectie of oplevering van de woning. In 2011 zijn 1189 reparatieopdrachten uitgevoerd; de gemiddelde kosten per uitgevoerde reparatie waren 175,- (in ,- en in ,-). Aan dagelijks onderhoud is in ,- besteed, verdeeld over ,- aan reparatieverzoeken en ,- aan mutatiewerkzaamheden. In 2010 was het totaal ,- en in , Planmatig onderhoud Elk jaar wordt er planmatig onderhoud uitgevoerd om de kwaliteit van ons woningbezit te handhaven. De kans dat een reparatie nodig is, wordt door het regelmatig uitvoeren van planmatig onderhoud kleiner. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd (bedragen in euro) Omschrijving Betaald Schilderwerk Groenvoorziening Contract onderhoud Groenvoorziening CV Vervanging Goten en daken Keukens Gevels Terrein Sanitair voor badkamer en keuken Huismeester Co² reductie maatregelen Brandmeldinstallatie Riool werkzaamheden Contract onderhoud Contract cv onderhoud Overig Totaal

19 Van het totaal uitgegeven planmatig onderhoud is als verbetering aan te merken. Doorbelast aan de huurders zijn de kosten van de huismeester voor een bedrag van , Zelf aangebrachte voorzieningen Het is belangrijk dat huurders zich thuis voelen in hun woning. Daarom is het aanbrengen van veranderingen vaak toegestaan. Voor veranderingen die niet gemakkelijk ongedaan te maken zijn is het verplicht om toestemming te vragen. De veranderingen moeten aan bepaalde richtlijnen en voorwaarden voldoen. In 2011 zijn er 12 verzoeken in behandeling genomen voor zelf aangebrachte voorzieningen. Deze verzoeken zijn allemaal goedgekeurd. De aanvragen betreffen: Bouwkundige aanpassingen 7 Vervangen keuken / sanitair 3 Aanpassing CV en isolatie WMO aanvragen Huurders met een beperking door leeftijd of een handicap kunnen door aanpassingen vaak (langer) in hun woning blijven wonen. Financiering van deze aanpassingen gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering hiervan is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Aanpassingen in de huurwoning worden uitgevoerd door wbvo. In 2011 zijn 8 woningen aangepast voor mindervaliden. De investeringskosten waren totaal 3.105,-. De investeringskosten zijn ontvangen van de gemeente. 3.6 Nieuwbouwprojecten In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouwprojecten. De woningen verbeteren de aansluiting van vraag en aanbod op de Oudewaterse woningmarkt. Toekomst Brede Dijk Samen met de bewoners is een plan gemaakt om de wijk te verbeteren. De bewoners hebben verschillende plus- en minpunten van de wijk geïnventariseerd. Vervolgens heeft architectenbureau Arco Architecten een aantal scenario s gemaakt om de wijk te verbeteren. Tijdens een stemming kozen de bewoners het scenario dat hun het meest aansprak. Er is gekozen voor een scenario met sloop en nieuwbouw. De wijk heeft een meer afwisselende aanblik gekregen en er is een gevarieerder woningaanbod ontstaan. Gebeurtenissen in 2011 In de eerste maanden van 2011 hebben de bouwwerkzaamheden vertraging opgelopen door de weersomstandigheden. Het verhuurproces van de woningen is in februari van start gegaan. Om de bouw te vieren is er in juni een feestje georganiseerd. Tijdens de feestelijkheden is een gedenksteen onthult door een nieuwe bewoner. In 2011 zijn 16 woningen aan de nieuwe huurders opgeleverd. De overige 14 woningen zijn in januari 2012 opgeleverd. 18

20 Wulverhorst De Wulverhorst is een woonzorgcentrum in de gemeente Oudewater. Het gebouw van De Wulverhorst voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De kamers zijn te klein en de voorzieningen passen niet meer bij de wensen die senioren vandaag de dag hebben. Er wordt daarom een nieuw gebouw voor De Wulverhorst ontwikkeld. Gebeurtenissen in 2011 Het nieuwe gebouw voor de Wulverhorst is een grote investering. Mede door de veranderde economische omstandigheden is er gekozen om voor dit project samenwerking met een andere woningcorporatie te zoeken. Habion uit Houten heeft de ontwikkeling van het project van wbvo overgenomen. Door de substantiële bijdrage van ,- welke wbvo bijdraagt in het project is daadwerkelijke realisatie van het nieuwe woon-zorgcentrum mogelijk geworden. Van de vergoeding is ,- bestemd voor de verlaging van de huurprijs van het woon-zorgcentrum en ,- wordt uitbetaald aan De Wulverhorst om diverse gebruikerszaken te financieren. Voorbeelden van gebruikerszaken zijn de vaste keukenapparatuur van de compact keuken, de telefooncentrale, het personenoproep-systeem. In 2011 hebben de Wulverhorst, Habion en wbvo gewerkt aan de benodigde contracten. Op 13 maart 2012 heeft de ondertekening van de contracten plaatsgevonden. Verzorgingshuis Schuylenburcht Het gebouw van verzorgingshuis Schuylenburcht is verouderd. In een nieuw te ontwikkelen gebouw moeten de zorgverleners Abrona en Vierstroom, zorg kunnen verlenen zoals zij dat voor ogen hebben. Het gebouw moet beter aan gaan sluiten bij de wensen van de bewoners. Gebeurtenissen in 2011 In 2011 is het ontwikkelen van het nieuwe gebouw weer opgestart. Er is in overleg met de zorgverleners gekozen om meer tijd te nemen om na te denken over de opzet van het gebouw. In 2012 en 2013 worden de plannen nader uitgewerkt. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor St. Janstraat De plannen voor deze locatie zijn nog in een vroeg stadium. In de overeenkomst met de gemeente Oudewater zijn op deze locatie 36 appartementen opgenomen. De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet, waarbinnen 36 appartementen konden worden gerealiseerd, is door de welstandcommissie en monumentencommissie niet geaccordeerd. Beide commissies vinden dat het stedenbouwkundig concept niet past in de historische omgeving, omdat de massa te groot is. Zij vinden de realisatie van een project van ongeveer 20 woningen het hoogst haalbare op deze locatie. Gebeurtenissen in 2011 Wbvo heeft in 2010 bij de gemeente op basis van de visie van de welstand- en monumentencommissie een aangepast beeldkwaliteitsplan ingediend. Het beeldkwaliteitsplan is door de gemeente niet verder in procedure gebracht, omdat er tussen de woningbouwvereniging en gemeente verschil van mening bestaat over de hoogte van de grondprijs. De gemeente is van mening dat de grondprijs aan de orde is zoals deze oorspronkelijk is getaxeerd voor het project van 36 woningen. De woningbouwvereniging is de mening toegedaan dat de grondprijs naar beneden dient te worden bijgesteld, omdat de projectomvang is verlaagd naar 20 woningen. De grondprijs dient opnieuw te worden bepaald op basis van de residuele grondprijsberekening. Oude Singel De Immanuëlschool heeft in 2011 een nieuw gebouw gekregen in Noort Syde II. Op de plaats van het oude gebouw ontwikkelen we een Medisch Centrum met daarboven 14 huurappartementen. Diverse medische voorzieningen zoals de huisartsenpost en fysiotherapie zijn nu nog gevestigd in een vrij oud gebouw in de Wijngaardstraat. Dit gebouw zal gesloopt worden ten behoeve van een nieuw te realiseren appartementencomplex. Gebeurtenissen in 2011 In september is het beeldkwaliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. De plannen voor het nieuwe complex zijn volledig uitgewerkt en eind maart 2012 ingediend bij de gemeente Oudewater voor de omgevingsvergunning. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland in het najaar van Er is vertraging van ca. een jaar 19

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN 2012-2015 Woningbouwvereniging Oudewater Klantgericht Communicatief Betrokken Ambitieus Ontwikkelen Inleiding Het ondernemingsplan 2012-2015 biedt ons de kaders waarbinnen wij de komende

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Het afgelopen jaar was een mooi jaar, dat maakt het voor ons makkelijk om u een aantrekkelijk jaarverslag aan te bieden. Ik wens u veel leesplezier.

Het afgelopen jaar was een mooi jaar, dat maakt het voor ons makkelijk om u een aantrekkelijk jaarverslag aan te bieden. Ik wens u veel leesplezier. Jaarverslag 2011 Woningbouwvereniging Oudewater 6 juni 2012 Voorwoord directie Als het jaarverslag geschreven wordt, is dat altijd een aanleiding om de balans op te maken. Er is weer een jaar voorbij waarin

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie