Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012"

Transcriptie

1 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris : mr. C.M. Derijks Activiteiten onderneming : Het bevorderen van activiteiten, gericht op educatieve, sociale en creatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren; het bevorderen van de popmuziek en poptheaterkunst. Omzetgegevens : ,00 (2011). Personeel gemiddeld aantal : 4. Verslagperiode : 10 september 2012 tot en met 10 oktober Bestede uren in verslagperiode : 23 uur en 15 minuten (bijlage 1). Bestede uren in totaal : 23 uur en 15 minuten. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Het bestuur van gefailleerde (hierna: de Stichting ) bestaat uit 3 personen, de heren A.R. Noyon, A.P.M. van der Poel en N.C. Meijer. Bedrijfsleider/feitelijk bestuurder (belast met de dagelijkse gang van zaken) was de heer E.L.J. Bruins. 1.2 Winst en verlies : In 2010 werd een verlies geleden van 6.724,00. In 2011 beliep het verlies ,00; over het eerste half jaar 2012 was dat ,00 (verlies). 1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal beliep ,00 (2011), respectievelijk ,00 (2010). Zie bijlage Lopende procedures : Er zijn geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen : Er liep een tweetal verzekeringen, zijnde een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De laatste is opgezegd; de eerste nog niet in verband met de roerende zaken die in eigendom aan de Stichting toebehoren en nog verkocht dienen te worden. 1.6 Huur : De Stichting huurde het verenigingsgebouw van 1

2 de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de Gemeente ). De huur beliep 665,26 per maand, exclusief BTW. Daarnaast diende de Stichting energiekosten aan de Gemeente te vergoeden. In totaal had de Gemeente op datum faillissement van de Stichting te vorderen een bedrag van ,78, inclusief BTW (huur plus kosten). In verband met een tegenvordering van de Stichting heeft de Gemeente per datum faillissement een vordering op de Stichting van per saldo ,78. De huurovereenkomst werd opgezegd ex art. 39 Fw. (op 24 september jl.). 1.7 Oorzaak faillissement: Vijf jaar geleden (2007) geraakte de Stichting eveneens in financiële moeilijkheden. Aan haar werd toen eveneens voorlopig surseance van betaling verleend. De surseance kon toen middels een akkoord worden beëindigd, omdat de Gemeente financieel bijsprong. De Gemeente hield een lening aan de Stichting over van ,00. Daarnaast subsidieerde de Gemeente de Stichting. Destijds heeft een deskundige vastgesteld welk bedrag aan subsidie de Stichting nodig had om te kunnen voortbestaan. Het geadviseerd bedrag kwam toen uit, naar ik heb begrepen, op zo n ,00. De Gemeente besloot echter een subsidie toe te kennen van ,00 per jaar en het was derhalve aan de Stichting de exploitatie daaraan aan te passen. De conclusie kan wel worden getrokken dat de Stichting daarin niet is geslaagd. Daarnaast gold (en geldt) als één van de aan de subsidie verbonden voorwaarden dat de jaarrekening van de Stichting wordt voorzien van een goedkeurende (accountants-)verklaring. Die verklaring werd echter, met betrekking tot de jaarrekening 2011, niet afgegeven. Dit werd als volgt door de accountant verwoord: Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Naar ik heb begrepen houdt het vorenstaande vooral verband met het feit dat de Stichting werkt met een groot aantal (ruim 80) vrijwilligers, die niet in alle gevallen honderd procent te controleren zijn. Het feit dat géén goedkeurende verklaring werd afgegeven vormde voor de Gemeente reden de subsidie over 2012 ad ,00, die nog gedeeltelijk uitbetaald moest worden, niet uit te betalen. Voorts werd besloten dit bedrag (als straf ) met tien procent te verminderen. Daarnaast werd het besluit genomen om voor 2013 geen subsidie toe te kennen. Dit alles vormde voor de Stichting reden om op 28 augustus jl. het verzoekschrift tot het voorlopig verlenen van surseance van betaling in te dienen. De surseance van betaling werd voorlopig verleend op 29 augustus jl. Ondergetekende werd aangesteld als bewindvoerder. In mijn hoedanigheid van bewindvoerder heb ik herhaald overleg gevoerd met alle betrokkenen, waaronder de Gemeente. Duidelijk werd wel dat de Gemeente niet voornemens was de Stichting nogmaals de helpende hand te reiken. Dat betekende dat er geen zicht meer was op het betalen van de crediteuren van de Stichting, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. Op 10 september 2012 vond dan 2

3 ook intrekking plaats van de voorlopig verleende surseance van betaling en werd de Stichting in staat van faillissement verklaard. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 11 september 2012; de loonverplichtingen werden overgenomen door het UWV. Het UWV heeft haar vordering nog niet bij mij ingediend. Werkzaamheden : In afwachting van indiening vordering UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestaan uit de kantoor- en bedrijfsinventaris. In mijn opdracht vond taxatie door Troostwijk plaats. Thans dient verkoop van deze zaken plaats te vinden. In mijn volgend verslag kom ik daarop terug. 3.6 Verkoopopbrengst : Zie volgend verslag. 3.7 Boedelbijdrage : Er werden geen rechten, waaronder pandrechten, aan derden op de kantoor- en bedrijfsinventaris verstrekt, zodat een boedelbijdrage niet van toepassing is. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Er is sprake van een bodemvoorrecht van de zijde van de fiscus. Overigens is mij nog niet bekend welk bedrag de Belastingdienst precies te vorderen heeft. In elk geval diende zij een vordering bij mij in terzake loonheffingen april 2012 tot en met juli 2012 ad in totaal ruim 9.000,00. Werkzaamheden : Verkoop van de bedrijfsmiddelen dient nog plaats te vinden. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er is geen sprake van voorraden, noch van onderhanden werk. 3

4 3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : In de surseanceperiode werd nog een aantal (reeds geplande) activiteiten ontplooid, waarvan de opbrengst is gestort op de bankrekening van de Stichting. Ná datum faillissement kon er dan ook een bedrag van deze bankrekening over worden gemaakt naar de faillissementrekening van , Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Beëindigd. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : De debiteurenlijst beliep, op datum faillissement, een bedrag van ,28. Ruim 1/3 e daarvan wordt gevormd door een vordering op de Gemeente; de Gemeente beroept zich uiteraard op verrekening; zie hiervoor onder punt 1.7. Alle (overige) debiteuren zijn aangeschreven; het eerste beeld is dat de incasso moeizaam verloopt. In mijn volgend verslag kom ik erop terug. 4.2 Opbrengst : Zie volgend verslag. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Incasso debiteuren. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : De huisbankier van de Stichting was de Rabobank Rijnstreek. Er werd geen kredietfaciliteit verstrekt en derhalve werden er ook geen zekerheden door de bank bedongen. Zoals hiervoor vermeld beliep het saldo op de bankrekening van de Stichting een bedrag van ,64 positief. Dit bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening. 5.2 Leasecontracten : Er is sprake van een tweetal leasecontracten, één met betrekking tot het grootste gedeelte van alle geluidsapparatuur en één met betrekking tot vrijwel de totale verlichting. Ik heb de leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld de betreffende zaken terug te nemen. 4

5 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De brouwer, AbInbev te Breda, is eigenaresse van de totale tapinstallatie en al hetgeen daartoe behoort. Ik heb de brouwer in de gelegenheid gesteld deze zaken terug te nemen, hetgeen nog moet gebeuren. Overigens heb ik het vorenstaande gekoppeld aan een zogenaamde hectoliterbonus, die AbInbev nog aan de Stichting verschuldigd is; op de berekening terzake deze bonus van de zijde van AbInbev wacht ik nog. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Terugname roerende zaken door AbInbev/berekening c.q. betaling hectoliterbonus. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 6.7 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Zie volgend verslag. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening 2011 werd gedeponeerd op 20 augustus Daarvóór werden geen jaarrekeningen gedeponeerd. De Stichting werd opgericht op 9 april Goedk. Verkl. Accountant : De goedkeurende verklaring werd onthouden; zie hiervoor onder punt Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Er is sprake van onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW wegens het niet deponeren van de jaarrekeningen; in mijn volgend verslag kom ik 5

6 daarop terug. 7.6 Paulianeus handelen : Vooralsnog is mij van paulianeus handelen niet gebleken. Werkzaamheden : Zie volgend verslag. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : De boedelvorderingen worden gevormd door de overgenomen loonverplichtingen en de huur van het bedrijfspand gedurende de opzegtermijn. In mijn volgend verslag kom ik daarop terug. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 9.261, Pref. vord. van het UWV : Vooralsnog geen. 8.4 Andere pref. crediteuren : Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Blijkens de administratie van de Stichting beloopt het aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren : Blijkens de administratie van de Stichting beloopt het bedrag aan concurrente crediteuren ruim , Verwachte wijze van afwikkeling : Naar verwachting zal opheffing wegens gebrek aan baten dienen plaats te vinden. Werkzaamheden : Zie volgend verslag. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : Ik verwacht dat de termijn van afwikkeling van het faillissement betrekkelijk kort zal kunnen zijn. In mijn volgend verslag kom ik hierop terug. 9.2 Plan van aanpak : Hetgeen er nu nog dient te geschieden is de afwikkeling van de volgende punten: - opzegging inboedelverzekering (punt 1.5); - ontvangst vordering UWV terzake overgenomen loonverplichtingen (punt 2.3); - verkoop kantoor-en bedrijfsinventaris (punt 3.5); - incasso debiteuren (punt 4.1); - terugname biertapinstallatie/afrekening hectoliterbonus door AbInbev (punt 5.6); - beoordeling boekhoudplicht (punt 7.1); - afwikkeling ontbreken depot jaarrekeningen (punt 7.2); - beoordeling onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW (punt 7.5); 9.3 Indiening volgend verslag : 10 december

7 9.4 Werkzaamheden : Zie boven. Tussentijds financieel verslag : (bijlage 3) Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2012 mr. J.C. Dorrepaal, curator Dit verslag met de daarbij horende bijlagen betreft een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw. Met het verslag beoogt de curator belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is dat de curator nog niet alle informatie ter beschikking heeft dan wel dat bepaalde informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 7

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie