De Watervrienden, een sterk merk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Watervrienden, een sterk merk!"

Transcriptie

1 Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland community: De beste zwemopleidingen en instructeurs in Nederland en een bijzonder programma van activiteiten in en rond het zwembad. Zestig zwemverenigingen in Nederland bundelen hun krachten, werken nadrukkelijk samen, bij verbetering van hun aanbod, marketing en communicatie met als doel op termijn meer clubs en meer leden aansluiting te laten vinden bij de Watervrienden-Nederland community. NCS... sport voor iedereen

2 De NCS is ons dierbaar en zo sterk als de samenstellende delen! - SBNZ BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

3 Inhoudsopgave pagina 1. Leeswijzer 3 2. De plannen samengevat 4 3. De markt van het zwemmen 6 4. Hoe staat NCS zwemmen er voor Strategie, doelstellingen en activiteiten Het onderscheidende aanbod Marketing en communicatie De organisatie van Watervrienden Nederland Financieel plan Watervrienden Nederland Naar plannen van aanpak 21 BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

4 1- Leeswijzer In 2009 is door Menno Schermer van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA), in samenwerking met Harry Claassen (vice-voorzitter) en Normen Rotteveel (penningmeester) en in overeenstemming met de andere leden van het Sectiebestuur NCS-Zwemmen (SBNZ), gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode Een plan dat richting moet geven aan de koers van het SBNZ en kan bijdragen aan een succesvolle toekomst voor alle NCS zwemverenigingen. Onder hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de plannen. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van de situatie in Nederland in relatie tot alle mogelijke activiteiten in en rond zwembaden, omschreven als de markt van het zwemmen. Hoe ziet die markt er uit? In dit derde hoofdstuk ook aandacht voor de interne situatie van het SBNZ en de NCS zwemverenigingen. Hoofdstuk 4 beschrijft de kansen en bedreigingen voor de sectie NCS-Zwemmen. Hoe de beleidsuitgangspunten geconcretiseerd worden in doelstellingen voor de komende jaren wordt beschreven in Hoofdstuk 5 Strategie, doelstellingen en activiteiten. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens kort uitgelegd hoe NCS zwemmen en het SBNZ zich met hun aanbod van activiteiten kunnen onderscheiden van de andere zwemverenigingen welke zijn aangesloten bij de KNZB, KNBRD en andere aanbieders van wateractiviteiten. In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de marketing en communicatie. Marketing van het aanbod en profilering van een unieke community van NCS zwemverenigingen. Op deze plek ook advies over de wijze waarop het SBNZ het beste kan communiceren met de aangesloten zwemverenigingen en naar buiten kan treden naar de potentiële leden op de markt van het zwemmen. In hoofdstuk 8 staat de organisatie centraal. Hoe pakt het SBNZ zaken aan? Welke taken liggen bij bestuurders van de aangesloten zwemverenigingen? Welke deskundigheid en capaciteit is nodig om de taken en werkzaamheden uit te voeren? In hoofdstuk 9 wordt het gewenste beleid, de noodzakelijke activiteiten en werkzaamheden vertaald naar geld. Naar kosten, naar benodigd budget en naar de te verwachten, noodzakelijke dekking. Ten slotte; dit plan beschrijft de ambities. Na de vaststelling van dit document - tijdens de voorjaarsvergadering in april zullen gedetailleerde uitwerkingsplannen worden opgesteld volgens de lijn zoals in hoofdstuk 10 aangegeven. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

5 2. De plannen samengevat Op de Nederlandse markt van zwemmen is het aanbod van zwembaden en activiteiten op en rond het water groot. Een kleine, gewone, zwemclub gaat kopje onder bij zoveel mogelijkheden. NCS zwemmen is met 60 verenigingen en ruim leden geen grote sterke organisatie. Wordt het een strategie van ieder voor zich en overleven of, is er bestaansrecht voor deze toch bijzondere club, deze community, van zwemverenigingen? In dit beleidsplan wordt toegelicht hoe het SBNZ en NCS zwemmen met oude vaste waarden een nieuwe weg in kunnen slaan. Behoud het goede, zorg voor onderscheidend vermogen en heb ook vooral aandacht voor communicatie en de verpakking. En vooral, werk samen! Als je de strategie in twee zinnen zou moeten samenvatten. Een: Begin met het (er)kennen van je eigen organisatie! Wat hebben wij als NCS zwemmen te bieden? Hoe hebben we dat georganiseerd? Wat zijn daarvan de resultaten? Wat wil het grote publiek, de markt van het zwemmen, eigenlijk? Spelen wij daar als NCS zwemmen eigenlijk wel op in? We lijken als SBNZ en NCS zwemverenigingen vooral bezig met wat we al jaren doen en waarvan we denken dat we het goed doen. Als positieve punten worden opgemerkt: - De kwaliteit van het zwemonderwijs bij NCS zwemverenigingen wordt als zeer goed ervaren - Ook de kwaliteit van de instructeurs wordt ervaren als heel goed - NCS zwemverenigingen worden beoordeeld als laagdrempelig, heel toegankelijk. Dit punt komt tot uiting door een betaalbare contributie, de vorm van het aanbod en het feit dat zonder veel voorbereiding en moeite kan worden deelgenomen aan wedstrijden - Het SBNZ biedt voor iedere aangesloten vereniging mogelijkheden tot activiteiten over onze landsgrenzen heen - Ten slotte ervaren de kaderleden dat er, meer dan bij andere verenigingen, aandacht is voor speciale groepen. NCS zwemverenigingen hebben een sociaal gezicht Twee: Kies voor een marktgerichte aanpak! SBNZ en NCS zwemverenigingen moeten duidelijk kiezen voor een meer marktgerichte aanpak. Die activiteiten organiseren waar voldoende vraag naar is. Maar wel op een eigen watervriendenwijze en vooral ook in samenwerking met elkaar als een hechte community. Dat vraagt om een conceptuele benadering, de watervrienden-aanpak, eenheid in visie, uitstraling en profilering. Marketing en communicatie zijn daarbij sleutelwoorden. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

6 Wat is nu eigenlijk die watervrienden-aanpak? Het zal in de komende jaren meer concreet moeten worden maar duidelijk is dat de volgende kenmerken centraal staan: - de beste instructeurs en zwemopleiding - een breed aanbod van activiteiten in en rond het zwembad - een voor iedereen toegankelijk aanbod - hechte zwemverenigingen met een duidelijk sociaal gezicht, oog voor maatschappelijke aspecten Een echte Watervrienden-zwemschool 1, de Watervrienden- lifeguards, Watervriendenzwemwedstrijden. NCS zwemverenigingen kunnen met dit aanbod voor de dag komen. Overal in het land - nu al op 60 plaatsen, bij de watervriendenverenigingen - maar vooral ook via het internet met een functionele portalwebsite 2 en een directe link naar herkenbare websites van de aangesloten zwemverenigingen. Vooral de zichtbaarheid van heel herkenbare Watervrienden- producten die aansluiten op de vraag zal veel resultaat opleveren. Watervrienden zwemverenigingen moeten ook binnen hun accommodatie(s), hun zwembad een echte, fysieke, plek krijgen om zich als echte club te onderscheiden van andere aanbieders. Deze nieuwe aanpak vraagt om extra inzet en specifieke deskundigheid van bestuursleden, kader bij de clubs en een kleine professionele staf voor de totale organisatie (Watervrienden/NCS). Uiteraard vergt deze nieuwe strategie investeringen en brengt hogere jaarlijkse kosten met zich mee. Dat zal gedekt moeten worden met hogere inkomsten uit ledenaanwas en andere inkomstenbronnen. 1 Het begrip zwemschool heeft voor sommigen een negatieve klank. Als zou het een commercieel begrip zijn. Wij bedoelen met het begrip zwemschool, het opleidingendeel van het zwemmen, het met kwaliteit en structuur opleiden van kinderen (en volwassenen). 2 Een portalwebsite is een website die toegang biedt naar andere websites op het Internet BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

7 3. De markt van het zwemmen De markt van het zwemmen. Wat bedoelen we daar mee? Alle organisaties, mensen, deelnemers, bezoekers, kaderleden van activiteiten die worden georganiseerd in en rond zwembaden en buitenwater. Markt moet niet worden gezien als een economisch begrip, maar als een plaats waar consumenten met hun vraag (zwemmers, verenigingen, anderen) en aanbieders met een aanbod (de watervrienden), elkaar ontmoeten. Sport(participatie) in Nederland Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) rapporteerde begin 2009 over sportparticipatie in de Tussenrapportage 2008 Sportbeleid. In het rapport werd onder andere geconstateerd dat de algehele sportparticipatie van 61% is toegenomen tot 65%, maar dat naar verhouding minder sporters lid worden van een sportvereniging. Een soortgelijke conclusie werd getrokken in de Rapportage Sport 2008 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Georganiseerde sport kwam vooral in opkomst gedurende de verzuiling in de 20 e eeuw. Sindsdien is echter sprake geweest van de ontzuiling. Inmiddels mag geconstateerd worden dat de oude zuilen nauwelijks meer bestaan. Religie, geloofsovertuiging lijkt geen invloedrijke rol meer te hebben op de wijze waarop sport wordt georganiseerd. De samenleving wordt continu meer individualistisch. De nadruk ligt eerder op het individu dan op het collectief. Teamsporten en georganiseerde sport lijken daarom minder attractief dan sporten die meer individueel beoefend worden. Ontwikkelingen met betrekking tot het zwemmen Volgens de Rapportage Sport 2008 is zwemmen nog altijd de populairste solosport, die door 40% van de vrouwelijke bevolking jaarlijks wordt beoefend, tegenover 32% van de mannelijke bevolking. 4,67 miljoen Nederlanders zwemt wel eens een keer per jaar, meegerekend de mensen die dit doen op vakantie. Echter van die 4,67 miljoen Nederlanders gaat ongeveer 3 miljoen minimaal 1 keer per maand naar een zwembad (SCP, 2008). Slechts 13% van degenen die jaarlijks zwemmen zijn daadwerkelijk aangesloten bij een zwemvereniging. Zwemmen werd in uur op TV uitgezonden, waarmee het 12 e staat op de ranglijst. Bezoeken aan openlucht zwembaden zijn vooral recreatief van aard. Omdat schoolzwemmen niet langer een verplichting is, is het aantal scholen dat deelneemt aan schoolzwemmen afgenomen van 90% in 1991 naar 57% in BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

8 Ontwikkelingen elders in de markt. Het grootste deel van de Nederlandse Zwemverenigingen is aangesloten bij de KNZB. Het is goed om daarom in het kader van dit beleidsplan de stand van zaken binnen die sportbond te bekijken. Verder is ook gekeken naar ontwikkelingen binnen de KNBRD. Het millennium begon voor de KNZB en haar verenigingen goed. Maar sindsdien is het aantal leden tussen 2000 en 2007 flink afgenomen. Van naar , een afname van 4,87%. Vooral de laatste jaren worden gekenmerkt door sterke daling van het aantal leden. Er bestaat eigenlijk geen reden om te verwachten dat een verandering in deze trend aanstaande is. Een belangrijke conclusie is dat de ambitie van 5% ledengroei binnen de KNZB niet behaald is. Er wordt binnen de KNZB gewerkt met 4-jaarlijkse beleidsplannen genaamd Waterkracht. In het jaar 2008 werd ook een grootschalig marktonderzoek uitgevoerd om de ontwikkelingen binnen de KNZB en haar verenigingen in kaart te brengen. Beslissingen en conclusies worden duidelijk aangegeven op de website De KNZB en haar verenigingen besteden relatief veel tijd aan het ontwikkelen van nieuwe producten die voornamelijk zijn gericht op het binnenhalen van nieuwe leden en het vasthouden van huidige leden. De voornaamste doelstelling van de KNZB is zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteit binnen het elementair zwemmen, omdat de jongste doelgroep de grootste mogelijkheden biedt met betrekking tot ledenwerving. Er is echter geconstateerd dat zowel de KNZB als de verenigingen onvoldoende presteren wanneer het aankomt op het behouden van leden na het behalen van elementaire zwemdiploma s. De potentie van de zwemsport, namelijk 3 miljoen mensen, is enorm. De KNZB heeft echter maar leden. Het blijft kennelijk moeilijk om de potentiële groep te binden aan een vereniging. Vele zwemmers gaan meestal op eigen gelegenheid en zijn niet verbonden aan een vereniging. Tabel 1: Ontwikkeling ledenbestand en aantal zwemverenigingen aangesloten bij de KNZB BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

9 Zoals eerder opgemerkt. De binding van zwemmers aan de zwemverenging is een moeilijk verhaal. Uit de volgende tabel is af te lezen dat de bindingskracht (het aantal beoefenaars van een sport gedeeld door het aantal leden van een bond) maar 4,7% betreft. (van Straaten 2009). Tabel 2: Bindingskracht sportbonden Uit onderzoek van van Straaten (2009) is gebleken dat ouders een belangrijke functie vervullen met betrekking tot de sportkeuze van kinderen. Zie hieronder een overzicht van de verschillende invloeden en interacties. van Straaten (2009) stelt dat kinderen voornamelijk kiezen voor de zwemsport vanwege het plezier dat zij hieraan beleven. Het plezier wordt positief dan wel negatief beïnvloed. Positief door ouders, vriendjes en vriendinnetjes, negatief door Buitenschoolse opvang (BSO), trainers en school. Factoren die nauwelijks invloed hebben zijn de accommodatie en buurt. Verder hebben de ouders aangegeven welke factoren van belang zijn met betrekking tot de sportbeoefening van hun kind. Hieronder een overzicht van de resultaten. Tabel 3: factoren van invloed op sportbeoefening BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

10 Ontwikkelingen bij de KNBRD De situatie bij Reddingsbrigades in Nederland is vergelijkbaar met die van KNZB of NCS zwemverenigingen. Reddingsbrigades houden zich allen met hetzelfde doel bezig: de bestrijding van verdrinkingsdood. Het aantal brigades in Nederland is 163 en iets teruggelopen in de afgelopen jaren. Het aantal leden loopt in de afgelopen jaren terug en staat nu op ruim Kern van de activiteiten is gericht op: - Zwemles en zwem (top)sport - Bewaking en hulpverlening - Rampenbestrijding Enkele conclusies uit beschouwing van de markt van het zwemmen Bij het analyseren van de ontwikkelingen rond NCS zwemverenigingen duikt altijd de afhankelijkheid van zwembadexploitanten op. Verder wordt altijd de relatie gelegd naar een samenleving waar het vrijwilligerswerk onder druk staat. Daar staat tegenover dat zwemverenigingen als geen andere tak van sport in staat zijn om hun aanbod onder de aandacht te brengen van bijna alle Nederlandse kinderen via het leszwemmen. Kennismaking met zwemmen via het leszwemmen, lijkt weinig voordeel op te leveren in de fase van ledenwerving daarna. Aanknopingspunten uit bovenstaande voor de te kiezen strategie: 1. Het zwemmen bij een vereniging moet meer kenbaar gemaakt worden bij het kind. 2. Scholen en buiten-/naschoolse opvang worden op dit moment nauwelijks betrokken bij het onder de aandacht brengen van de zwemsport. 3. Vriendjes en vriendinnetjes zijn belangrijk. Hoe kun je groepen kinderen meer aanspreken en enthousiasmeren. 4. Wervingsbeleid van verenigingen moet worden verbeterd. 5. Spelenderwijs zwemmen meer doorvoeren en verbeteren. 6. Rol van de ouders meer benadrukken en gebruiken. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

11 4. Hoe staat NCS zwemmen er voor? Bezien vanuit de ledenvergaderingen van de afgelopen drie jaar: Een beeld van de sterke en zwakke punten van SBNZ en NCS zwemverenigingen wordt onder meer geschetst op basis van de stukken van de ledenvergaderingen die tweemaal per jaar, voorjaar en najaar, worden gehouden. De aandacht van SBNZ en aangesloten zwemverenigingen lijkt uit die informatie vooral te gaan over structuur, over de positie binnen de NCS, voorwaarden, contributiebijdragen enzovoort. Er lijkt maar weinig echte aandacht voor de terugloop van het aantal leden, aanbod van de eigen activiteiten, profilering van de NCS zwemverenigingen en ontwikkelingen op de markt van het zwemmen. Uit een vragenlijst aan sleutelfiguren en een strategiebijeenkomst: Op 16 mei werd op het KNVB Sportcentrum Zeist een strategie bijeenkomst georganiseerd voor bestuursleden van het SBNZ en bestuursleden van enkele bij de NCS aangesloten zwemverenigingen. In de week daaraan voorafgaand is een vragenlijst verzonden aan een 14- tal sleutelfiguren binnen NCS Zwemmen. Dezelfde vragen zijn voorgelegd aan de deelnemers van de bijeenkomst in Zeist. Beschouwing van het beleid van de afgelopen jaren, de mening van betrokken kaderleden en sleutelfiguren en de eerder geschetste ontwikkelingen worden hierna in een SWOT analyse opgenomen. De SWOT benadering In de regel geldt voor de conclusies uit een SWOT analyse dat met behulp van de sterke punten van een organisatie de kansen in de markt worden benut en bedreigingen zoveel mogelijk worden afgewend. Aandachtspunten dienen te worden aangepakt en zoveel mogelijk weggewerkt. Vervolgens kan een duidelijke strategische richting, worden afgeleid uit de opgestelde SWOT. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

12 De sterke punten van NCS zwemmen: 1. NCS zwemmen bestaat uit bijna 60 clubs met in totaal ongeveer leden (is voldoende omvang om een eigen identiteit te ontwikkelen en te promoten. 2. NCS zwemverenigingen bieden kwalitatief goed zwemonderwijs en de instructeurs zijn goed opgeleid. 3. De activiteiten van de NCS zwemverenigingen zijn toegankelijk, laagdrempelig, Er is aanbod voor bijzondere groepen. In beginsel kan iedereen deelnemen aan internationale activiteiten. 4. Het SBNZ bestaat uit een kleine groep deskundige, ervaren bestuurders met een duidelijke visie op de kernwaarden van NCS zwemmen 5. Belangrijke activiteit van de aangesloten clubs is het aanbieden van zwemlessen volgens een gedegen (pedagogische) aanpak 6. Bij het aanbieden van activiteiten staat plezier en beleving centraal en niet de prestaties 7. NCS Zwemmen heeft zwemaanbod waar anderen (gemeenten, commerciële scholen ) stoppen 8. NCS zwemmen is de grootste afdeling van de Nederlandse Culturele Sportbond. 9. NCS zwemmen is een financieel gezonde organisatie en kan externe deskundigheid inzetten (via het bondsbureau of anderszins) Aandachtspunten: 1. Het aanbod van activiteiten onderscheidt zich in de markt nauwelijks van wat andere organisaties aangesloten zwemverenigingen te bieden hebben. 2. Het aanbod van zwemlessen is onvoldoende onderscheidend ten opzichte van de activiteiten die gemeentelijke zwembaden organiseren. 3. SBNZ mist specifieke, professionele, deskundigheid en capaciteit om als organisatie, bundeling van zwemverenigingen, te groeien, te veranderen. 4. Partnerships en sponsoring blijken moeilijk te realiseren bij NCS zwemverenigingen. 5. De kosten voor het gebruik van zwembaden stijgen. (Zie ook bedreiging 1) Dat betekent dat zwemverenigingen steeds vaker gedwongen worden die kosten door te berekenen aan hun leden. Dat kan leiden tot noodzakelijke contributieverhogingen. Dit leidt tot een verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van de andere aanbieders. 6. De unieke sterke punten van de NCS zwemverenigingen (USP) zijn er niet of zijn onvoldoende zichtbaar. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

13 Kansen: 1. Leren zwemmen is en blijft in Nederland een heel belangrijke doelstelling van ouders. Zij willen over het algemeen niet wachten op aanbod van basisscholen. Dat aanbod is op te hoge leeftijd, of helemaal niet aanwezig. 2. Nederlanders groeien op met het zwembad. Velen komen gedurende bepaalde fasen van hun leven in het zwembad en hebben interesse in bepaalde activiteiten daar. 3. Aanbod en spreiding van zwembaden is in Nederland zeer goed. 4. Er lijkt een toenemende belangstelling te zijn voor het reddend zwemmen, het vak van lifeguard en toezichthouder op stranden en rond meren. Verder blijkt het duiken en het behalen van duikbrevetten steeds populairder te worden. 5. Senioren, ouderen in onze Nederlandse samenleving zijn steeds actiever en vinden bewegen belangrijk. Bedreigingen: 1. Zwembaden zijn dure sportaccommodaties. Bij gemeenten en andere eigenaren is in de afgelopen decennia meer en meer het beleid ontstaan dat de gebruiker een meer marktconforme prijs moet betalen voor het gebruik van de voorzieningen. De afhankelijkheid van eigenaren is groot. 2. Het aantal leden van zwemverenigingen kent de laatste jaren een dalende trend. De concurrentie met bij de KNZB aangesloten zwemverenigingen wordt groter. 3. Door de enorme diversiteit van sport en andere vrijetijdsactiviteiten is concurrentie in het algemeen sterker 4. Voor heel veel leden van sportverenigingen is het deelnemen aan wedstrijden het behalen van prestaties een belangrijke drijfveer. 5. Privatisering van zwembaden maakt dat zwemverenigingen soms niet meer aangesloten hoeven te zijn bij een bond om in aanmerking te komen voor subsidies of aangepaste tarieven. Daarnaast kan privatisering de programma s van zwemverenigingen bedreigen, omdat exploitanten zelf activiteiten willen organiseren. 6. Hoewel goed gespreid is het landelijke aanbod van zwemwater gelimiteerd. Een sterke ledengroei zou kunnen stuiten op de beperkingen van het beschikbare wateraanbod voor verenigingen BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

14 Aanbeveling ten aanzien van de te volgen strategie. Welke strategie blijkt nu het beste te kunnen worden gevolgd vanuit deze SWOT-analyse: Versterk het bestaande aanbod en biedt het herkenbaar aan Geen nieuwe markt benaderen. Zeker ook niet, als strategie, nieuwe producten gaan aanbieden. Zorg voor een gedegen profilering. Ga op de bestaande markt, voor het beste aanbod waarbij het beste zich kenmerkt door een herkenbare hoge kwaliteit en toegankelijkheid. Aanvullingen op en in lijn van het bestaande activiteitenpakket kan hiervan onderdeel zijn. Doe dat op een wijze die aansluit bij deze tijd. Uit het invullen van de SWOT matrix blijkt dat de NCS zwemverenigingen een goed aanbod van activiteiten hebben en goede instructeurs. Vanuit de markt weten we dat heel veel Nederlanders geregeld een zwembad bezoeken. Je mag aannemen dat het zwemmen en daaraan gerelateerde activiteiten positief worden beoordeeld. Waarom halen NCS zwemverenigingen dan een laag markaandeel? Er is geen, te weinig, aandacht voor de profilering, voor marketing, van de activiteiten en het specifieke karakter! NCS zwemverenigingen investeren niet genoeg in ledenbinding. Zij hebben wellicht ook niet de goede instrumenten en het SBNZ zet de benodigde expertise niet in. Belangrijke conclusies uit de SWOT analyse nog even op een rijtje: - Bijna 60 zwemverenigingen met leden en een vaste kern van een paar duizend kaderleden vormen de huidige basis. Het SBNZ moet er voor zorgen dat deze basis sterk en hecht is. - Een hechte, sterke basis en aandacht voor de sterke punten van het aanbod van activiteiten en de positieve, pedagogisch verantwoorde wijze, waarop binnen de zwemverenigingen met elkaar wordt omgegaan maken een goede profilering mogelijk. - Het beleid voor de komende jaren dient gericht te zijn op het bijzondere aanbod van de clubs, de unieke community van watervrienden, een daarop afgestemde SBNZen cluborganisatie - Verhogen van andere inkomsten dan contributies om te voorkomen dat leden meer moeten gaan betalen en het prijsvoordeel ten opzichte van de andere aanbieders van zwemlessen verloren gaat. Bovendien zal er veel meer budget beschikbaar moeten komen voor marketing en promotie. - NCS zwemmen zal zich veel nadrukkelijker moeten onderscheiden van de andere zwemverenigingen met haar bijzondere aanbod: hoge kwaliteit elementair zwemmen, kwaliteit van de instructeurs, laagdrempelig, de internationale activiteiten en het sociale gezicht van Watervriendenclubs. Hoe het SBNZ en clubs dat kunnen doen volgt in de volgende hoofdstukken. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

15 5. Strategie, doelstellingen en activiteiten In de vorige hoofdstukken is op basis van een analyse van ontwikkelingen een SWOT analyse gebruikt om richting te geven aan het beleid van NCS zwemmen en het SBNZ. In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de SWOT analyse vertaald naar strategie en doelstellingen voor de periode Een langetermijnstrategie is afgeleid van de visie en missie van het SBNZ en de aangesloten zwemclubs. Visie en missie zijn in de regel onbeperkt houdbaar. Uit de informatie en stukken zijn geen eerder beschreven visie en missie gevonden. Daarom in het kader van dit nieuwe beleid een eerste aanzet tot het beschrijven van de visie en missie van het SBNZ en de aangesloten zwemverenigingen. Visie en missie: Bij NCS zwemverenigingen en daarom dus ook binnen het SBNZ staat (leren) bewegen in het zwembad centraal. De NCS zwemverenigingen bieden een totaalbeleving. Daarmee wordt bedoeld: Bij NCS zwemverenigingen vind je een echt clubgevoel. Zwemvormen voor iedereen. Van heel jong tot oud. Met bijzondere aandacht voor de kwalitatieve wijze waarop de activiteiten worden begeleid. De NCS zwemverenigingen vormen samen een hechte gemeenschap, een community, waar alle zwemactiviteiten een relatie hebben met ons waterrijke land. Het vrijwillige kader van de clubs maakt de kwaliteit van het aanbod en daarmee het succes voor de community in zijn geheel. De activiteiten van de clubs zijn laagdrempelig en betaalbaar. Niemand wordt uitgesloten. Het SBNZ en haar landelijke commissies zullen de profilering van de community op nationaal en lokaal niveau ondersteunen. De doelstellingen die in de komende periode zullen worden gerealiseerd, zijn: 1. Het SBNZ werkt samen met de aangesloten zwemverenigingen aan het tot stand komen van een echte watervriendencommunity. 2. NCS Zwemmen profileert zich onder de naam Watervrienden-Nederland 3. Het SBNZ neemt het initiatief bij het uitrollen van vernieuwd of nieuw aanbod in de vorm van (marketing)concepten, opleidingen, beheer en exploitatie van een nieuwe website (www.watervrienden-nederland.nl) en advisering en ondersteuning van de aangesloten zwemverenigingen BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

16 4. Het aantal NCS zwemverenigingen groeit van 60 in 2010 naar minimaal 66 per eind Het totale aantal leden neemt toe van in 2009 naar minimaal per eind De bundeling van clubs kiest een passende juridische entiteit en kiest op basis van haar beleid passende partners (NCS, KNZB, bedrijven, etc.) 6. De organisatie wordt ingericht op basis van visie, missie en doelstellingen en beschikbaar budget. 7. Het uitvoeren van een ambitieus beleid met aansprekende veranderingen vergt investeringen. In tijd (van bestuurders en van een professionele staf) en in geld. Het budget voor het uitvoeren van het beschreven beleid dient te worden gevonden. 8. SBNZ zal verenigingen, die moeite hebben om een kwalitatief aanbod te (blijven) organiseren, extra bijstaan. Voorbeeld: Het SBNZ zoekt een partnerschap met een bedrijf dat past bij haar eigen doelstellingen en belangen heeft in de wereld van zwembaden. Voorbeeld 2: Sportfondsen Nederland werkt aan een format om ouderen te binden aan hun zwembaden. Het concept van een Watervrienden zwemclub zou daar prima in kunnen passen. 3 Berekeningsgrondslag: De investeringen vergen ca ,-, verdeeld over 4 kalenderjaren = 7.000,- per jaar. Het gemiddelde aantal leden per NCS Zwemvereniging is 325. Het contributiebedrag (sectiebijdrage) per lid per jaar = 6,80 = 2.210,- per vereniging Benodigde structurele groei om de initiële investeringen te compenseren bedraagt minimaal 3 verenigingen. Deze groei zal niet bij aanvang zijn gerealiseerd. Uitgegaan is van een gelijkmatige, geleidelijke groei. Noot: het kiezen van een identiteit moet leiden tot groei, tot aanwas met leden en verenigingen die zich in die identiteit herkennen. Het zal, bij de aanvang, aanleiding kunnen zijn tot verlies van huidige leden die zich niet (meer) in de identiteit herkennen. Om te groeien richten de Watervrienden zich op het aanspreken van nieuwe verenigingen, meer dan op ledengroei bij bestaande NCS-Zwemverenigingen. De feitelijke beschikbaarheid van zwemwater beperken daarvoor de mogelijkheden te veel. Behoud van leden binnen de bestaande verenigingen, door een aantrekkelijk en kwalitatief aanbod, behoort nadrukkelijk wel tot de ambities! BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

17 6. Het onderscheidende aanbod van de Watervrienden Het zal duidelijk zijn dat het succes van de Watervrienden in de komende jaren afhankelijk zal zijn van wat de NCS zwemverenigingen te bieden hebben, de wijze waarop de activiteiten worden aangeboden en of dit aanbod ook voldoende aantrekkelijk wordt gebracht op de markt van het zwemmen. De Watervrienden Nederland kunnen zich onderscheiden met een basispakket aan activiteiten en een aantal additionele activiteiten. 1. De beste zwemopleidingen in Nederland voor kinderen en volwassenen. De Watervrienden Zwemschool 2. Watervrienden wedstrijdzwemmen 3. Watervrienden waterpolo 4. Watervrienden synchroonzwemmen 5. Watervrienden recreatiezwemmen Binnen het aanbod wordt steeds gekozen voor de benaming in combinatie met de naam Watervrienden. Achter die term moet duidelijk zichtbaar zijn wat dit bijzondere aanbod echt is. De activiteit zelf, de begeleiding, pedagogische aanpak, maar ook de communicatie over de activiteiten en de verpakking zijn belangrijk. Bij alle activiteiten van de watervrienden staat het clubconcept centraal. De eigen plek in de accommodatie, in het zwembad, elkaar ontmoeten en kennen, sociale activiteiten, internationale contacten en uitwisselingen, twinning met buitenlandse clubs, werken/bijdragen aan zwembaden/zwemscholen die dat op eigen kracht niet kunnen (mogelijk zelfs over de grenzen, bijvoorbeeld in de 3 e wereldlanden). Een hechte Watervrienden familie! BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

18 7. Marketing en communicatie Niet alles helemaal anders doen. Nee zeker niet. Wel een andere, herkenbare verpakking. Een eenvoudige duidelijke boodschap. Het Watervriendenformat. Duidelijk aanwezig en zichtbaar op internet. Een website die samenwerking stimuleert en faciliteert. Watervriendenclubs die Watervriendenconcepten kopen in de centrale Watervriendenshop (het kantoor, de verkooporganisatie ). In een marketing en communicatieplan zullen alle instrumenten meer in detail worden uitgewerkt en opgenomen in een integraal Plan van Aanpak. Op basis van de in dit document gekozen beleidsrichting zal als eerste (mogelijk voor de start van seizoen ) essentiële marketinginstrumenten dienen te worden ontwikkeld en gebruiksklaar moeten zijn. Dit zijn: - Een Watervrienden huisstijl - Een nieuwe eigen website - Een systeem voor digitale nieuwsbrieven gekoppeld aan de website - Koppeling van de portalwebsite aan de websites van de aangesloten Watervrienden zwemclubs - Aanbodconcepten waarmee verenigingen zich als onderdeel vanwatervrienden- Nederland kunnen profileren BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

19 8. De organisatie van Watervrienden Nederland Nieuw beleid, nieuwe taken, nieuwe werkzaamheden. Keuzes die consequenties hebben voor de wijze waarop het werk binnen SBNZ is georganiseerd. Ook voor de aangesloten zwemclubs betekent dit beleid aanpassen van taken en werk binnen de eigen verenigingsorganisatie. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat het de Watervriendenverenigingen niet substantieel meer werk oplevert. Uiteraard zullen bij succesvol beleid de clubs meer leden gaan krijgen en dat brengt natuurlijk meer werk met zich mee. Voor SBNZ betekent de gekozen strategie wel een flinke organisatorische aanpassing. Daarbij dient ook de huidige professionele ondersteuning van de NCS te worden bezien. Er is binnen NCS en NCS zwemmen geen professionele capaciteit en deskundigheid op het gebied van marketing, internet, marketing en dergelijke. Het primaire administratieve en sporttechnische proces lijkt weinig aanpassing nodig te hebben. Al dient op dat vlak wel gekeken te worden naar efficiëntie in relatie tot de kosten. De organisatie van Watervrienden Nederland (SBNZ en aangesloten verenigingen) wordt gedragen door de grote groep vrijwilligers. Het bestuurlijke kader wordt gevormd door het SBNZ. Dit zijn allen vrijwillige bestuurders. Echter de organisatie zal niet kunnen zonder de steun van enkele deskundige professionals. De kleine professionele organisatie dient het toegewijde ambitieuze personeel van Watervriendenwinkel te zijn. De winkel wordt gerund door een manager die de markt van het zwemmen door en door kent en wordt aangenomen om de afgesproken resultaten te behalen. Belangrijke plek in de winkel heeft de medewerker marketing en communicatie. Hij/zij beheert de website en verzorgt de communicatie met de clubs en naar buiten. Hij/zij verkoopt ook de aanbodconcepten aan de Watervriendenclubs. Uiteraard dienen alle administratieve processen optimaal te verlopen en moet er controle zijn op in- en uitgaven. De professionele staf van de Watervriendenwinkel zou er qua formatie als volgt uit kunnen zien: 1. Manager 16 uur per week 2. Medewerker marketing en Communicatie 20 uur per week 3. Medewerker (financiële) administratie 20 uur per week 4. Medewerker Sporttechnische zaken, activiteiten en evenementen 16 uur per week BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

20 De professionele ondersteuning (ad. 1,8 fte) zal in beginsel geleverd worden door de medewerkers van het bondsbureau (met totaal meer dan 4 fte, tbv. de gehele NCS). De benodigde bureauformatie wordt gefinancierd, deels uit de basiscontributie en deels uit de sectietoeslag. De kosten voortvloeiend uit het beleidsplan zullen worden gedekt uit al geaccordeerde begrotingen en ledenaanwas. BELEIDSPLAN NCS ZWEMMEN

Sport & Onderwijs.

Sport & Onderwijs. Sport & Onderwijs http://www.nocnsf.nl/sportenonderwijs Inhoudsopgave Sport en Onderwijs Wat is een schoolactieve vereniging? Waarom schoolactief? Ondersteuning Mogelijkheden voor schoolactieve activiteiten

Nadere informatie

Watervrienden Nederland

Watervrienden Nederland Watervrienden Nederland Sponsorgids www.watervrienden-nederland.nl info@sport4all.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Ambities 4 Structuur 5 Hoofdsponsor 6 Sponsorpakketten 7-9 Sponsoring in natura 10 Contactgegevens

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID TECHNISCH KADER Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de sporters,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERENIGINGEN. Leren zwemmen doe je bij de zwemvereniging

INFORMATIE VOOR VERENIGINGEN. Leren zwemmen doe je bij de zwemvereniging Leren zwemmen doe je bij de zwemvereniging 1 Leren zwemmen is in ons waterrijke land voor iedereen belangrijk. Daarom volgt bijna elk kind zwemles. Een mooie gelegenheid voor uw zwemvereniging om kinderen

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE 2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een sportkoepel waar eveneens de gedachte is dat sport mogelijk moet zijn voor iedereen.

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening 2015... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening 2015... 6 Begroting 2016... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 Waarom een beleidsplan? Steeds meer mensen werken aan gezamenlijke ambities Geïntegreerd werken in plaats van gefragmenteerd Ongeschreven regels

Nadere informatie

Passie voor Water 2024

Passie voor Water 2024 Passie voor water 2024-1/12 Passie voor Water 2024 Voorwoord Nederlanders een leven lang laten zwemmen, dat is onze droom. Het sportlandschap verandert, en daarmee ook de aandacht en keuze voor het zwemmen.

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020 HZC de Robben Beleidsplan 2016 2020 Vastgesteld door het bestuur van HZC de Robben te Hilversum, 16 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Bestuur, algemeen en ondersteunende activiteiten... 3 2. Waterpolo...

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant. Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT. Bestuur d ELFT. Delft, december 2006

BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant. Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT. Bestuur d ELFT. Delft, december 2006 BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT Bestuur d ELFT Delft, december 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - Situatiebeschrijving en beinvloedingsfactoren 1.1 Vereniging HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9.

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9. Uitvoeringsprogramma Sportnota Ploegenspel 2.0 - November 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer Pagina 3. Thema 1. Sport en bewegen in de buurt Pagina 4. A. Opstellen sport- en beweegprofiel per wijk Pagina 4.

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten Inhoud Financieel Opzet organisatie (rondom penningmeester) Inkomsten Reguliere inkomsten Beheersbaar maken Subsidies Waar gaan we zoeken Hoe pak je dat

Nadere informatie

Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019

Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019 Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019 En nu verder Bestuur URB Sep 2014 Bestuur Utrechtse vrijwillige brigade tot het redden van drenkelingen. Opgericht 21 januari 1918 Postbus 9922 KvK 40476125

Nadere informatie

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run.

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run. Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen Verenigingen (evolutie 1996 tot 2015) Meer dan de helft van de Vlamingen minstens actief in 1 vereniging, een kwart is minstens in 2 verenigingen actief: stabiele cijfers > bevolking tussen 18 en 75 jaar:

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Menukaart Sportimpuls KNZB 2015

Menukaart Sportimpuls KNZB 2015 Menukaart Sportimpuls KNZB 2015 De Menukaart Sportimpuls is een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door sportbonden, fitnessorganisaties en

Nadere informatie

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Tekst: Twan Epe SPECIAL SPORTGEBOUWEN 57 SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Sportend Nederland krijgt het steeds drukker met als gevolg een toename van de tijdsflexibele en individuele

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek Inleiding Het verwerven van een topsportevenement begint met een idee of een wens. Vanuit de oriëntatiefase, waar het idee concreter is uitgewerkt kan die wens een duidelijke ambitie

Nadere informatie

Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel

Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel Nieuw Zwembad Zaltbommel Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel Huidige Situatie Op dit moment traint ZV-Zaltbommel 3x per week 3 uur in zwembad Akwamarijn. De grootte van het zwembad is op dit moment de voornaamste

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Hoe organiseer je een Schoolzwemkampioenschap?

Hoe organiseer je een Schoolzwemkampioenschap? Hoe organiseer je een Schoolzwemkampioenschap? Het Schoolzwemkampioenschap is een sportief, leuk en spannend evenement, waarbij plezier voorop staat. Niet alleen de deelnemers, ook zwemverenigingen zijn

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad'

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Startnotitie 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 Bloesemakkoord... 3 Sportaccommodatiebeleid... 3 Inhoud startnotitie... 3 Huidige zwembad...

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus Binden en boeien van vrijwilligers 24 januari 2011 Michaëla Merkus Introductie Vertel iets over jezelf Doe je zelf vrijwilligerswerk Waarom Definitie van vrijwilligerswerk Werk dat onbetaald en onverplicht

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie