Samenvatting Richtlijnen. Goed Bestuur. Colofon. Samenvatting Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Richtlijnen. Goed Bestuur. Colofon. Samenvatting Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep"

Transcriptie

1 Colofon Deze verkorte uitgave van de Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de publieke omroepinstellingen staat onder eindredactie van: NPO Afdeling Corporate Communicatie Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum. De volledige versie van de Richtlijnen staat op Adres Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) CIPO Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur Vormgeving Studio FC Klap Fotografie Theo Bos Lilian van Rooij Druk 2008, NPO, Hilversum Samenvatting Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep

2 Inhoud Voorwoord 3 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht 4 Richtlijn 2 Integriteit 6 Richtlijn 3 Verslaglegging 9 Richtlijn 4 Co-financiering 10 Richtlijn 5 Interactieve telefoondiensten, SMS, lijnen en mobiel internet Richtlijn 6 marketing 14 Regeling A Melden (vermoedens van) 17 misstanden Regeling B Commissie ter bevordering van 18 goed bestuur en integriteit VOORWOORD 2 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 3 Beste collega s, Vanaf 1 januari 2006 beschikt de publieke omroep over een eigen gedragscode: de Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de publieke omroepinstellingen. De gedragscode bevat heldere afspraken over zaken als bestuur en toezicht, integriteit en verantwoording. Sinds de invoering zijn de Richtlijnen door de hele publieke omroep heen geaccepteerd en hebben zij een toepassing gekregen in de dagelijkse praktijk. Het voornaamste doel van de Richtlijnen is om tegen over de buitenwereld een transparante eenheid te zijn. Omdat de publieke omroep bestaat uit sterk van elkaar verschillende organisaties houden de Richtlijnen rekening met de individuele omstandigheden van omroepen. Voorwaarde daarvoor is wel dat eventuele afwijkingen worden uitgelegd. Richtlijn 1 is een aanbeveling; de overige richtlijnen zijn nadrukkelijk wél bindend. Verder is een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die toeziet op handhaving van de richtlijnen. Deze Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft ook de bevoegdheid om op eigen initiatief onderzoek te laten instellen en ongevraagd adviezen te geven. De gedragscode richt zich zowel op de omroepen als op medewerkers van die omroepen. In dit boekje zijn de Richtlijnen en regelingen beknopt samengevat. De volledige versie van de Richtlijnen en regelingen kan je raadplegen op de website van de publieke omroep: Omroep.nl/npo. Henk Hagoort Voorzitter Raad van Bestuur NPO Het doel van de Richtlijnen is om een transparante eenheid te zijn

3 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht Omroepinstellingen moeten in hun personeelssamenstelling een afspiegeling zijn van de samenleving De eerste richtlijn van de gedragscode betreft goed bestuur en toezicht. Deze richtlijn wijkt in zoverre af van de overige onderdelen dat het aanbevelingen zijn. Het betreft immers onderwerpen die ingrijpen in de verenigings- en stichtingenstructuur van de omroepen en zij raken het contact met de achterban. De eerste richtlijn streeft echter wel naar stroomlijning, zodat voor het publiek duidelijk wordt hoe de verschillende organisaties met bestuur en toezicht omgaan. In de richtlijn wordt onder andere de verantwoording over het functioneren van topfunctionarissen in het bestuur en het toezichthoudende orgaan vastgelegd. Daarnaast wordt bepaald dat de omroepinstellingen in hun personeelssamenstelling een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. 4 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 5

4 Richtlijn 2 Integriteit Grenzen aan belangenverstrengeling Het integer handelen van bestuurders en overige medewerkers van de publieke omroep is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit en het functioneren van de publieke omroep centraal te stellen. De consequentie van integer handelen is dat medewerkers zich de verantwoordelijkheid van hun functie realiseren en bereid zijn daar binnen de organisatie en aan de samenleving verantwoording over af te leggen. In deze richtlijn is een balans gezocht tussen de positie van de individuele medewerker en de te nemen maatregelen. Verschillende thema s komen aan bod, zoals belangenverstrengeling en aanbesteding, nevenfuncties, bestuurlijke uitgaven, aannemen van geschenken, reizen buitenland en het gebruik van de voorzieningen van de omroepinstellingen. Hieronder volgt een korte uitleg over de voor medewerkers meest relevante thema s: belangenverstrengeling, het aannemen van geschenken en nevenfuncties. Openbaar register De richtlijn voorkomt onder andere belangenverstrengeling en regelt een zorgvuldige aanbesteding. Medewerkers of hun partners mogen geen financiële belangen in ondernemingen en organisaties hebben die in directe of indirecte relatie staan tot hun omroepinstelling. Alleen door een ontheffing kan hiervan worden afgeweken. In zo n geval moet de medewerker opgave doen aan de betrokken omroep in een speciaal daartoe opengesteld register. Hierin wordt de omvang en/of aard van het financiële belang gemeld, het moment sinds wanneer hiervan sprake is, evenals iedere opgetreden wijziging. Deze opgave is openbaar en kan door derden worden geraadpleegd. Ook is geregeld dat een medewerker die familie- of vriendschapsbanden of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de omroep, zich moet onthouden van deelname aan besluitvorming over die opdracht. Daarnaast is een openbaar register opgesteld waarin geschenken worden opgenomen die 50 euro of meer hebben gekost. Dat geldt zowel voor het geven als voor het ontvangen van geschenken. Het openbare register wordt door elke omroep afzonderlijk bijgehouden. Nevenfuncties De Richtlijn Integriteit bevat eveneens duidelijke afspraken over nevenfuncties. In z n algemeenheid mag een medewerker geen nevenfuncties vervullen die in strijd zijn met het belang van de omroepinstelling. Alle nevenfuncties van topfunctionarissen en toezichthouders worden openbaar gemaakt. De consequentie van integer handelen is dat medewerkers zich de verantwoordelijkheid van hun functie realiseren 6 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 7

5 Richtlijn 3 Verslaglegging Verantwoording en transparantie zijn de sleutelwoorden Verantwoording en transparantie Verantwoording en transparantie zijn de sleutelwoorden in de Richtlijn Verslaglegging. Belanghebbenden worden periodiek in de gelegenheid gesteld op efficiënte wijze inzicht te krijgen in de uitvoering van de wettelijke taakopdracht, verenigings- en nevenactiviteiten en de daarmee gemoeide middelen. Het motto daarbij is dat een organisatie zo inzichtelijk mogelijk verslag uitbrengt aan de samenleving. Sinds 2007 is een verdieping van de programmatische verantwoording van de publieke omroep en de realisatie daarvan terug te vinden in de Rapportage Prestatieovereenkomst. Bedrijfsvoeringverklaring Met de invoering van de gedragscode is de bedrijfsvoeringverklaring toegevoegd aan het jaarverslag. Hieruit moet blijken dat uit niets is gebleken dat de bedrijfsvoering tekort is geschoten. Het bestuur bepaalt jaarlijks aan welke doelstellingen de bedrijfsvoering moet voldoen. Deze doelstellingen omvatten onder andere het voldoen aan interne controlemaatregelen, het personeelsbeleid en eventuele richtlijnen voor beleggingsactiviteiten. Tekortkomingen worden altijd toegelicht, inclusief maatregelen om de tekortkomingen te verhelpen. 8 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 9

6 Richtlijn 4 Co-financiering Het waarborgen van de onafhankelijkheid Deze richtlijn is bedoeld om de onafhankelijkheid van de publieke omroep te waarborgen en slaat op co-financiering door ideële instellingen en lagere overheidsinstellingen. Uiteraard vallen co-financieringscontracten gesloten voor juni 2008 door de rijksoverheid ook nog onder deze richtlijn. Verklaring Omroepen blijven altijd verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de op deze wijze gesponsorde programma s. De richtlijn bepaalt dat de omroep jaarlijks een verklaring aflegt bij programmaonderdelen waarbij sprake is van co-financiering. Uit deze verklaring moet blijken dat bij afspraken en onderhandelingen over de bijdragen geen redactionele medewerkers zijn betrokken. Ook is geen enkele redactionele zeggenschap door co-financiers toegestaan en mogen deze evenmin zitting hebben in programma- cq. redactiecommissies. Een co-financier mag geen kant-en-klaar programma aanleveren Een co-financier mag geen kant-en-klaar programma aanleveren. Beperkte redactionele bijdragen aan een programma zijn alleen dan toegestaan als deze een puur informatief karakter hebben. Als voorbeeld noemt de gedragscode een filmpje van het Wereld Natuur Fonds. Ook mogen omroepen geen enkele sponsorbijdrage accepteren voor een nieuwsprogramma als bijvoorbeeld het Journaal. 10 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 11

7 Richtlijn 5 Interactieve telefoondiensten, sms, 0900-lijnen en mobiel internet Einde aan de verwarring Toen de gedragscode werd ingevoerd, was de dienstverlening van omroepen rond interactieve telefoondiensten, SMS, 0900-lijnen en mobiel internet een actueel onderwerp. Inmiddels is bij alle publieke omroepen goed vastgelegd hoe met deze diensten moet worden omgegaan. Het publiek weet nu wat het kan verwachten als een omroep deze diensten aanbiedt. Kostenneutrale tarieven De aard van de publieke omroep maakt het wenselijk dat kostenneutrale tarieven worden gehanteerd. De gedragscode brengt die verschillen zoveel mogelijk op één lijn, zodat het publiek weet waar het aan toe is. Stemprocedure Meer duidelijkheid is ook gerealiseerd bij programma s waarin kijkers, luisteraars en internetgebruikers worden opgeroepen te stemmen via een bepaalde dienst. Vastgelegd is nu dat het moment waarop stemmen niet meer meetellen voor de einduitslag kenbaar moet worden gemaakt. Dat geldt eveneens voor het maximaal aantal stemmen dat wordt meegeteld in het betreffende programma. Bovendien worden omroepen verplicht gesteld in hun jaarrekeningen verantwoording af te leggen over de inkomsten uit het gebruik van die diensten. Duidelijkheid is gerealiseerd bij programma s waarin kijkers, luisteraars en internetgebruikers worden opgeroepen te stemmen 12 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 13

8 Richtlijn 6 marketing Bescherming van het publiek De richtlijn marketing richt zich voornamelijk op de bescherming van het publiek en is grotendeels gebaseerd op de al geldende Europese richtlijn. Zo is een Europese richtlijn privacybescherming en elektronische communicatie van kracht op het gebied van spambestrijding. Als een omroep zich daaraan schuldig maakt, kunnen collega-omroepen daar last van ondervinden doordat zij in spamfilters belanden en mailings dus niet bij de eindgebruiker terecht komen. Zelfregulering wordt aangegeven als de gewenste vorm om de marketing van publieke omroepen integer te laten verlopen. De regeling geeft tot in detail aan wat niet (meer) mag of juist wel moet bij marketing. Nieuwsbrief Als iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief is een enkele opt-in bijvoorbeeld niet voldoende. De aanmelder moet altijd zijn aanmelding bevestigen of de mogelijkheid krijgen zijn aanmelding in te trekken. Bij aanmelding mogen extra opties (zoals het aanmelden voor nog een dienst) nooit al aangevinkt zijn en verplichte velden moeten relevant of zelfs noodzakelijk zijn voor de mailing/actie. Het moet aanmelders altijd duidelijk zijn waarvoor ze precies toestemming geven. Zelfregulering wordt aangegeven als de gewenste vorm om marketing integer te laten verlopen Mocht een omroep de gegevens op een andere manier (dus met een ander doel en andere reikwijdte) weer willen gebruiken, dan moet opnieuw toestemming worden gevraagd. Voor herhaalacties, voortgezette en soortgelijke acties hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Maar de mogelijkheid om permanent af te melden moet altijd worden opgenomen. 14 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 15

9 Regeling A Melden (Vermoeden van) Misstanden Mogelijke misstanden binnen de publieke omroep moeten aan de kaak kunnen worden gesteld. Medewerkers voelen zich vaak geremd om misstanden te melden omdat zij vrezen voor maatregelen. Regeling A: Melden (Vermoeden van) Misstanden biedt hen bescherming in een omgeving waarin hun klachten volgens de regels worden behandeld. Interne melding De regeling geeft een gedetailleerde procedure aan voor het omgaan met een vermoeden van een misstand. De procedure voor interne melding beoogt in eerste instantie om klokkenluiden te voorkomen. Betrokkenen moeten eerst een zaak intern aankaarten voordat men ermee naar buiten gaat. Iedereen moet voor zichzelf bepalen of iets als een misstand wordt ervaren. Daarbij is het individuele belang ondergeschikt aan het bedrijfsbelang. De procedure beschrijft aan wie men vermeende misstanden intern moet melden, maar ook in welke gevallen een externe derde kan worden ingeschakeld. Overigens hoeft een vermoeden van een misstand niet uitsluitend betrekking te hebben op het functioneren van de omroeporganisatie waaraan de medewerker verbonden is. Het kan ook het functioneren van de landelijke publieke omroep als geheel betreffen. over het resultaat van dat onderzoek. Daarin wordt duidelijk aangegeven tot welke eventuele stappen de melding heeft geleid. Externe melding Als de medewerker het niet eens is met het resultaat van het onderzoek of de uitkomst van dat onderzoek niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, kan hij de Commissie Integriteit Publieke Omroep inschakelen. Hiertoe kan hij ook overgaan als sprake is van acuut gevaar dat onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt. Dit geldt eveneens als de medewerker vreest voor tegenmaatregelen of sprake is van een dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal. De commissie stelt vervolgens een onderzoek in. In sommige gevallen kan ook rechtstreeks bij de commissie worden aangeklopt. Medewerkers voelen zich vaak geremd om misstanden te melden De stappen Medewerkers moeten een vermoeden van een misstand in eerste instantie melden bij hun leidinggevende. Als dit niet wenselijk wordt gevonden, kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De melding kan ook aan zowel een leidinggevende als een vertrouwenspersoon worden gericht. De melding wordt vastgelegd in een door de medewerker ondertekende schriftelijke verklaring en daarna voorgelegd aan de hoogst verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie. De volgende stap is het onmiddellijk starten van een onderzoek. Binnen acht weken na de melding wordt de medewerker schriftelijk geïnformeerd Rechtsbescherming Regeling A: Melden (Vermoeden van) Misstanden biedt rechtsbescherming aan de medewerker die een vermoeden van een misstand meldt door de bepaling dat hij op geen enkele wijze mag worden benadeeld in zijn positie. Datzelfde geldt voor de ingeschakelde vertrouwenspersoon. Bovendien moet de werkgever alle schade vergoeden die voortvloeit uit elke vorm van benadeling. Daarbij moet wel nadrukkelijk worden toegevoegd dat anonieme aanmeldingen niet mogelijk zijn, maar dat de eventuele aanmelding vanzelfsprekend wel vertrouwelijk wordt behandeld. 16 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 17

10 Regeling B Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) CIPO staat voor de commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit. Voorzitter van CIPO is Hans Dijkstal. De twee leden zijn Pauline Kruseman en Marry de Gaay Fortman. CIPO heeft een faciliterende rol bij de handhaving en naleving van de gedragscode. Zijn er vragen rond de interpretatie van de richtlijnen dan brengt CIPO advies uit. Bij grotere kwesties doet CIPO onderzoek, op eigen initiatief of op verzoek van anderen. In geval van misstanden vervult CIPO de rol van extern meldpunt. U kunt bij CIPO terecht wanneer u vragen heeft over integriteit bij de publieke omroepen of over een van de andere thema s die in de gedragscode aan de orde komen. U kunt vragen een advies uit te brengen rond een kwestie die verband houdt met de gedragscode. Ook kunt u misstanden bij CIPO melden onder de voorwaarden gesteld in de regeling Melden (Vermoeden Van) Misstanden. Voor algemene vragen kunt u terecht op de website van CIPO. Daar vindt u eveneens de hele gedragscode: U kunt bij CIPO terecht wanneer u vragen heeft over integriteit 18 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 19

SAMENVATTING RICHTLIJNEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP

SAMENVATTING RICHTLIJNEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP SAMENVATTING RICHTLIJNEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP INHOUD Waarom dit boekje? 4 Ter inleiding 5 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht 9 Richtlijn 2 Integriteit 10 Richtlijn 3 Verslaglegging

Nadere informatie

Samenvatting Gedragscode

Samenvatting Gedragscode NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Samenvatting Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012 Inhoud 2 Uitzending Gemist Beste collega, Goed bestuur en integriteit zijn belangrijk voor iedereen.

Nadere informatie

Toelichting bij de gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012

Toelichting bij de gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012 Toelichting bij de gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012 Colofon Colofon December 2011 Eindredactie en productie NPO Corporate website Publiekeomroep.nl/organisatie Vormgeving Studio

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Monitor naleving gedragscode 2008-2009

Monitor naleving gedragscode 2008-2009 Monitor naleving gedragscode 2008-2009 September 2010 Versie: openbaar Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. ONDERZOEKSMETHODE...3 3. RESULTATEN...4 3.1 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht...4 3.2 Richtlijn

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2 Versie 1: Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 31 januari 2007 Versie 2: Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 13 oktober 2014 Ingestemd door Ondernemingsraad

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling over het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - leerlingen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger - (voormalig)

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Stichting Vrije scholen Zuid West Nederland

Stichting Vrije scholen Zuid West Nederland Klokkenluiderregeling ZWN Toelichting Deze regeling Klokkenluider vloeit voort uit de keuze van de stichting om volgens het model Goed Onderwijsbestuur te werken; in de code Goed Onderwijsbestuur van de

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 RAPPORT Goed Bestuur en Integriteit a Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/5 - Klokkenluiderregeling Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: medewerker: degene die al

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Algemene toelichting Medewerkers - inclusief leidinggevenden - zijn degenen die soms merken dat er

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Een regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) een ernstige misstand CB09.083 AJH 15-04-2009 procedures Aventus\ versie 3.0 def. vastgesteld RvT 08-06-2009 (vervangt CB08.201)

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO. Openbare versie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO. Openbare versie Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO Openbare versie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen... 4 2.1 Verslaglegging

Nadere informatie

Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016

Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 7087 16 januari 2017 Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016 gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Saxion Gedragscode. Vastgesteld op 30 november 2010 en bijgewerkt d.d. 9 februari Kenmerk:

Saxion Gedragscode. Vastgesteld op 30 november 2010 en bijgewerkt d.d. 9 februari Kenmerk: Saxion Gedragscode Vastgesteld op 30 november 2010 en bijgewerkt d.d. 9 februari 2015. Kenmerk: 20100002971 INLEIDING Wij werken in een maatschappelijke organisatie, die kennis en vaardigheden ontwikkelt

Nadere informatie

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Klokkenluidersregeling Eigenaar: Auteur: Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Colette Polak Vastgesteld door het CvB op: 1 november 2016 Preambule De Vrije Universiteit Amsterdam: hierna: Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage I: Een eerste aanzet voor een checklist Good Governance

Bijlage I: Een eerste aanzet voor een checklist Good Governance Bijlage I: Een eerste aanzet voor een checklist Good Governance I. Kwaliteit dienstverlening Het vertrouwen van de burger hangt direct samen met de kwaliteitservaring van de door een organisatie te leveren

Nadere informatie

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012 Scalda Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda Versie: 5 november 2012 Voorgenomen Besluit College van Bestuur d.d. 13 november

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Commissie Integriteit Publieke Omroep / CIPO. Jaarverslag 2007

Commissie Integriteit Publieke Omroep / CIPO. Jaarverslag 2007 Commissie Integriteit Publieke Omroep / CIPO Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Voorwoord pag 05 Uitgelicht: nevenfuncties pag 06 Wat zou u doen? Kwestie 1 pag 09 Uitgelicht: Accountantstermijn

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP COLOFON Eindredactie en productie Publieke Omroep Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie Adres Commissie Goed Bestuur Publieke

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4810 Inboeknummer 12bst00876 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.151 RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit Inleiding Het integriteitsbeleid heeft zich binnen

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie