Samenvatting Richtlijnen. Goed Bestuur. Colofon. Samenvatting Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Richtlijnen. Goed Bestuur. Colofon. Samenvatting Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep"

Transcriptie

1 Colofon Deze verkorte uitgave van de Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de publieke omroepinstellingen staat onder eindredactie van: NPO Afdeling Corporate Communicatie Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum. De volledige versie van de Richtlijnen staat op Adres Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) CIPO Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur Vormgeving Studio FC Klap Fotografie Theo Bos Lilian van Rooij Druk 2008, NPO, Hilversum Samenvatting Richtlijnen goed bestuur en integriteit publieke omroep

2 Inhoud Voorwoord 3 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht 4 Richtlijn 2 Integriteit 6 Richtlijn 3 Verslaglegging 9 Richtlijn 4 Co-financiering 10 Richtlijn 5 Interactieve telefoondiensten, SMS, lijnen en mobiel internet Richtlijn 6 marketing 14 Regeling A Melden (vermoedens van) 17 misstanden Regeling B Commissie ter bevordering van 18 goed bestuur en integriteit VOORWOORD 2 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 3 Beste collega s, Vanaf 1 januari 2006 beschikt de publieke omroep over een eigen gedragscode: de Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de publieke omroepinstellingen. De gedragscode bevat heldere afspraken over zaken als bestuur en toezicht, integriteit en verantwoording. Sinds de invoering zijn de Richtlijnen door de hele publieke omroep heen geaccepteerd en hebben zij een toepassing gekregen in de dagelijkse praktijk. Het voornaamste doel van de Richtlijnen is om tegen over de buitenwereld een transparante eenheid te zijn. Omdat de publieke omroep bestaat uit sterk van elkaar verschillende organisaties houden de Richtlijnen rekening met de individuele omstandigheden van omroepen. Voorwaarde daarvoor is wel dat eventuele afwijkingen worden uitgelegd. Richtlijn 1 is een aanbeveling; de overige richtlijnen zijn nadrukkelijk wél bindend. Verder is een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die toeziet op handhaving van de richtlijnen. Deze Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft ook de bevoegdheid om op eigen initiatief onderzoek te laten instellen en ongevraagd adviezen te geven. De gedragscode richt zich zowel op de omroepen als op medewerkers van die omroepen. In dit boekje zijn de Richtlijnen en regelingen beknopt samengevat. De volledige versie van de Richtlijnen en regelingen kan je raadplegen op de website van de publieke omroep: Omroep.nl/npo. Henk Hagoort Voorzitter Raad van Bestuur NPO Het doel van de Richtlijnen is om een transparante eenheid te zijn

3 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht Omroepinstellingen moeten in hun personeelssamenstelling een afspiegeling zijn van de samenleving De eerste richtlijn van de gedragscode betreft goed bestuur en toezicht. Deze richtlijn wijkt in zoverre af van de overige onderdelen dat het aanbevelingen zijn. Het betreft immers onderwerpen die ingrijpen in de verenigings- en stichtingenstructuur van de omroepen en zij raken het contact met de achterban. De eerste richtlijn streeft echter wel naar stroomlijning, zodat voor het publiek duidelijk wordt hoe de verschillende organisaties met bestuur en toezicht omgaan. In de richtlijn wordt onder andere de verantwoording over het functioneren van topfunctionarissen in het bestuur en het toezichthoudende orgaan vastgelegd. Daarnaast wordt bepaald dat de omroepinstellingen in hun personeelssamenstelling een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. 4 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 5

4 Richtlijn 2 Integriteit Grenzen aan belangenverstrengeling Het integer handelen van bestuurders en overige medewerkers van de publieke omroep is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit en het functioneren van de publieke omroep centraal te stellen. De consequentie van integer handelen is dat medewerkers zich de verantwoordelijkheid van hun functie realiseren en bereid zijn daar binnen de organisatie en aan de samenleving verantwoording over af te leggen. In deze richtlijn is een balans gezocht tussen de positie van de individuele medewerker en de te nemen maatregelen. Verschillende thema s komen aan bod, zoals belangenverstrengeling en aanbesteding, nevenfuncties, bestuurlijke uitgaven, aannemen van geschenken, reizen buitenland en het gebruik van de voorzieningen van de omroepinstellingen. Hieronder volgt een korte uitleg over de voor medewerkers meest relevante thema s: belangenverstrengeling, het aannemen van geschenken en nevenfuncties. Openbaar register De richtlijn voorkomt onder andere belangenverstrengeling en regelt een zorgvuldige aanbesteding. Medewerkers of hun partners mogen geen financiële belangen in ondernemingen en organisaties hebben die in directe of indirecte relatie staan tot hun omroepinstelling. Alleen door een ontheffing kan hiervan worden afgeweken. In zo n geval moet de medewerker opgave doen aan de betrokken omroep in een speciaal daartoe opengesteld register. Hierin wordt de omvang en/of aard van het financiële belang gemeld, het moment sinds wanneer hiervan sprake is, evenals iedere opgetreden wijziging. Deze opgave is openbaar en kan door derden worden geraadpleegd. Ook is geregeld dat een medewerker die familie- of vriendschapsbanden of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de omroep, zich moet onthouden van deelname aan besluitvorming over die opdracht. Daarnaast is een openbaar register opgesteld waarin geschenken worden opgenomen die 50 euro of meer hebben gekost. Dat geldt zowel voor het geven als voor het ontvangen van geschenken. Het openbare register wordt door elke omroep afzonderlijk bijgehouden. Nevenfuncties De Richtlijn Integriteit bevat eveneens duidelijke afspraken over nevenfuncties. In z n algemeenheid mag een medewerker geen nevenfuncties vervullen die in strijd zijn met het belang van de omroepinstelling. Alle nevenfuncties van topfunctionarissen en toezichthouders worden openbaar gemaakt. De consequentie van integer handelen is dat medewerkers zich de verantwoordelijkheid van hun functie realiseren 6 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 7

5 Richtlijn 3 Verslaglegging Verantwoording en transparantie zijn de sleutelwoorden Verantwoording en transparantie Verantwoording en transparantie zijn de sleutelwoorden in de Richtlijn Verslaglegging. Belanghebbenden worden periodiek in de gelegenheid gesteld op efficiënte wijze inzicht te krijgen in de uitvoering van de wettelijke taakopdracht, verenigings- en nevenactiviteiten en de daarmee gemoeide middelen. Het motto daarbij is dat een organisatie zo inzichtelijk mogelijk verslag uitbrengt aan de samenleving. Sinds 2007 is een verdieping van de programmatische verantwoording van de publieke omroep en de realisatie daarvan terug te vinden in de Rapportage Prestatieovereenkomst. Bedrijfsvoeringverklaring Met de invoering van de gedragscode is de bedrijfsvoeringverklaring toegevoegd aan het jaarverslag. Hieruit moet blijken dat uit niets is gebleken dat de bedrijfsvoering tekort is geschoten. Het bestuur bepaalt jaarlijks aan welke doelstellingen de bedrijfsvoering moet voldoen. Deze doelstellingen omvatten onder andere het voldoen aan interne controlemaatregelen, het personeelsbeleid en eventuele richtlijnen voor beleggingsactiviteiten. Tekortkomingen worden altijd toegelicht, inclusief maatregelen om de tekortkomingen te verhelpen. 8 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 9

6 Richtlijn 4 Co-financiering Het waarborgen van de onafhankelijkheid Deze richtlijn is bedoeld om de onafhankelijkheid van de publieke omroep te waarborgen en slaat op co-financiering door ideële instellingen en lagere overheidsinstellingen. Uiteraard vallen co-financieringscontracten gesloten voor juni 2008 door de rijksoverheid ook nog onder deze richtlijn. Verklaring Omroepen blijven altijd verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de op deze wijze gesponsorde programma s. De richtlijn bepaalt dat de omroep jaarlijks een verklaring aflegt bij programmaonderdelen waarbij sprake is van co-financiering. Uit deze verklaring moet blijken dat bij afspraken en onderhandelingen over de bijdragen geen redactionele medewerkers zijn betrokken. Ook is geen enkele redactionele zeggenschap door co-financiers toegestaan en mogen deze evenmin zitting hebben in programma- cq. redactiecommissies. Een co-financier mag geen kant-en-klaar programma aanleveren Een co-financier mag geen kant-en-klaar programma aanleveren. Beperkte redactionele bijdragen aan een programma zijn alleen dan toegestaan als deze een puur informatief karakter hebben. Als voorbeeld noemt de gedragscode een filmpje van het Wereld Natuur Fonds. Ook mogen omroepen geen enkele sponsorbijdrage accepteren voor een nieuwsprogramma als bijvoorbeeld het Journaal. 10 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 11

7 Richtlijn 5 Interactieve telefoondiensten, sms, 0900-lijnen en mobiel internet Einde aan de verwarring Toen de gedragscode werd ingevoerd, was de dienstverlening van omroepen rond interactieve telefoondiensten, SMS, 0900-lijnen en mobiel internet een actueel onderwerp. Inmiddels is bij alle publieke omroepen goed vastgelegd hoe met deze diensten moet worden omgegaan. Het publiek weet nu wat het kan verwachten als een omroep deze diensten aanbiedt. Kostenneutrale tarieven De aard van de publieke omroep maakt het wenselijk dat kostenneutrale tarieven worden gehanteerd. De gedragscode brengt die verschillen zoveel mogelijk op één lijn, zodat het publiek weet waar het aan toe is. Stemprocedure Meer duidelijkheid is ook gerealiseerd bij programma s waarin kijkers, luisteraars en internetgebruikers worden opgeroepen te stemmen via een bepaalde dienst. Vastgelegd is nu dat het moment waarop stemmen niet meer meetellen voor de einduitslag kenbaar moet worden gemaakt. Dat geldt eveneens voor het maximaal aantal stemmen dat wordt meegeteld in het betreffende programma. Bovendien worden omroepen verplicht gesteld in hun jaarrekeningen verantwoording af te leggen over de inkomsten uit het gebruik van die diensten. Duidelijkheid is gerealiseerd bij programma s waarin kijkers, luisteraars en internetgebruikers worden opgeroepen te stemmen 12 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 13

8 Richtlijn 6 marketing Bescherming van het publiek De richtlijn marketing richt zich voornamelijk op de bescherming van het publiek en is grotendeels gebaseerd op de al geldende Europese richtlijn. Zo is een Europese richtlijn privacybescherming en elektronische communicatie van kracht op het gebied van spambestrijding. Als een omroep zich daaraan schuldig maakt, kunnen collega-omroepen daar last van ondervinden doordat zij in spamfilters belanden en mailings dus niet bij de eindgebruiker terecht komen. Zelfregulering wordt aangegeven als de gewenste vorm om de marketing van publieke omroepen integer te laten verlopen. De regeling geeft tot in detail aan wat niet (meer) mag of juist wel moet bij marketing. Nieuwsbrief Als iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief is een enkele opt-in bijvoorbeeld niet voldoende. De aanmelder moet altijd zijn aanmelding bevestigen of de mogelijkheid krijgen zijn aanmelding in te trekken. Bij aanmelding mogen extra opties (zoals het aanmelden voor nog een dienst) nooit al aangevinkt zijn en verplichte velden moeten relevant of zelfs noodzakelijk zijn voor de mailing/actie. Het moet aanmelders altijd duidelijk zijn waarvoor ze precies toestemming geven. Zelfregulering wordt aangegeven als de gewenste vorm om marketing integer te laten verlopen Mocht een omroep de gegevens op een andere manier (dus met een ander doel en andere reikwijdte) weer willen gebruiken, dan moet opnieuw toestemming worden gevraagd. Voor herhaalacties, voortgezette en soortgelijke acties hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Maar de mogelijkheid om permanent af te melden moet altijd worden opgenomen. 14 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 15

9 Regeling A Melden (Vermoeden van) Misstanden Mogelijke misstanden binnen de publieke omroep moeten aan de kaak kunnen worden gesteld. Medewerkers voelen zich vaak geremd om misstanden te melden omdat zij vrezen voor maatregelen. Regeling A: Melden (Vermoeden van) Misstanden biedt hen bescherming in een omgeving waarin hun klachten volgens de regels worden behandeld. Interne melding De regeling geeft een gedetailleerde procedure aan voor het omgaan met een vermoeden van een misstand. De procedure voor interne melding beoogt in eerste instantie om klokkenluiden te voorkomen. Betrokkenen moeten eerst een zaak intern aankaarten voordat men ermee naar buiten gaat. Iedereen moet voor zichzelf bepalen of iets als een misstand wordt ervaren. Daarbij is het individuele belang ondergeschikt aan het bedrijfsbelang. De procedure beschrijft aan wie men vermeende misstanden intern moet melden, maar ook in welke gevallen een externe derde kan worden ingeschakeld. Overigens hoeft een vermoeden van een misstand niet uitsluitend betrekking te hebben op het functioneren van de omroeporganisatie waaraan de medewerker verbonden is. Het kan ook het functioneren van de landelijke publieke omroep als geheel betreffen. over het resultaat van dat onderzoek. Daarin wordt duidelijk aangegeven tot welke eventuele stappen de melding heeft geleid. Externe melding Als de medewerker het niet eens is met het resultaat van het onderzoek of de uitkomst van dat onderzoek niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, kan hij de Commissie Integriteit Publieke Omroep inschakelen. Hiertoe kan hij ook overgaan als sprake is van acuut gevaar dat onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt. Dit geldt eveneens als de medewerker vreest voor tegenmaatregelen of sprake is van een dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal. De commissie stelt vervolgens een onderzoek in. In sommige gevallen kan ook rechtstreeks bij de commissie worden aangeklopt. Medewerkers voelen zich vaak geremd om misstanden te melden De stappen Medewerkers moeten een vermoeden van een misstand in eerste instantie melden bij hun leidinggevende. Als dit niet wenselijk wordt gevonden, kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De melding kan ook aan zowel een leidinggevende als een vertrouwenspersoon worden gericht. De melding wordt vastgelegd in een door de medewerker ondertekende schriftelijke verklaring en daarna voorgelegd aan de hoogst verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie. De volgende stap is het onmiddellijk starten van een onderzoek. Binnen acht weken na de melding wordt de medewerker schriftelijk geïnformeerd Rechtsbescherming Regeling A: Melden (Vermoeden van) Misstanden biedt rechtsbescherming aan de medewerker die een vermoeden van een misstand meldt door de bepaling dat hij op geen enkele wijze mag worden benadeeld in zijn positie. Datzelfde geldt voor de ingeschakelde vertrouwenspersoon. Bovendien moet de werkgever alle schade vergoeden die voortvloeit uit elke vorm van benadeling. Daarbij moet wel nadrukkelijk worden toegevoegd dat anonieme aanmeldingen niet mogelijk zijn, maar dat de eventuele aanmelding vanzelfsprekend wel vertrouwelijk wordt behandeld. 16 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 17

10 Regeling B Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) CIPO staat voor de commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit. Voorzitter van CIPO is Hans Dijkstal. De twee leden zijn Pauline Kruseman en Marry de Gaay Fortman. CIPO heeft een faciliterende rol bij de handhaving en naleving van de gedragscode. Zijn er vragen rond de interpretatie van de richtlijnen dan brengt CIPO advies uit. Bij grotere kwesties doet CIPO onderzoek, op eigen initiatief of op verzoek van anderen. In geval van misstanden vervult CIPO de rol van extern meldpunt. U kunt bij CIPO terecht wanneer u vragen heeft over integriteit bij de publieke omroepen of over een van de andere thema s die in de gedragscode aan de orde komen. U kunt vragen een advies uit te brengen rond een kwestie die verband houdt met de gedragscode. Ook kunt u misstanden bij CIPO melden onder de voorwaarden gesteld in de regeling Melden (Vermoeden Van) Misstanden. Voor algemene vragen kunt u terecht op de website van CIPO. Daar vindt u eveneens de hele gedragscode: U kunt bij CIPO terecht wanneer u vragen heeft over integriteit 18 Nederlandse Publieke Omroep Samenvatting Richtlijnen Goed Bestuur 19

Monitor naleving gedragscode 2008-2009

Monitor naleving gedragscode 2008-2009 Monitor naleving gedragscode 2008-2009 September 2010 Versie: openbaar Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. ONDERZOEKSMETHODE...3 3. RESULTATEN...4 3.1 Richtlijn 1 Goed bestuur en toezicht...4 3.2 Richtlijn

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Integriteit... 3. 3. Inkoop en aanbestedingen... 4. 4. Toewijzing van huur- en koopwoningen en dienstverlening...

1. Inleiding... 3. 2. Integriteit... 3. 3. Inkoop en aanbestedingen... 4. 4. Toewijzing van huur- en koopwoningen en dienstverlening... Integriteitscode Februari 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Integriteit... 3 3. Inkoop en aanbestedingen... 4 4. Toewijzing van huur- en koopwoningen en dienstverlening... 4 5. Omgang met klanten, leveranciers,

Nadere informatie

Integriteitsregeling Parteon

Integriteitsregeling Parteon Integriteitsregeling Parteon Postbus 22, 1520 AA Wormerveer Dick Laanplein 1, 1521 HT Wormerveer Telefoon (075) 627 5000 Telefax (075) 627 5599 E-Mail info@parteon.nl Website www.parteon.nl Daar staan

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

Zo doen we dat. Klokkenluidersreglement. bij

Zo doen we dat. Klokkenluidersreglement. bij Zo doen we dat Gedrag- en Integriteitscode Gedrag- en Integriteitscode Klokkenluidersreglement bij 2/3 Gedrag- en Integriteitscode zoals vastgesteld door het bestuur in mei 2010 Sinds oktober 2004 heeft

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Een modelgedragscode 4e gewijzigde druk 1 2 Inhoud Woord vooraf 7 1 Inleiding 9 1.1 Integriteit en kwaliteit van het openbaar

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland

Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland Rapport van de rekenkamercommissie gemeente Smallingerland december 2012 Rapport rekenkamercommissie gemeente Smallingerland Integriteitbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit Gedragscode Integriteit Voorwoord Missie en kernwaarden Thuisvester wil zich graag profileren als een maatschappelijk en klantgericht ondernemer met als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren. Thuisvester

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten

Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten Gedragscode en Interne Regelingen Gezamenlijke principes en uitgangspunten MN November 2013 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 4 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 2 Voorkomen

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Compliance Manual Finles Capital Management: Juni 2015 2

Inhoudsopgave. Compliance Manual Finles Capital Management: Juni 2015 2 Compliance Manual Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Finles Code of Conduct... 4 3. Regeling aanname personeel en integriteitsgevoelige functies... 5 4. Regeling Privé Beleggingstransacties... 6 5. Tegengaan

Nadere informatie