COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ongevraagde commerciële communicatie en gegevensbescherming Samenvatting van de conclusies van het onderzoek(*) - januari 2001 Serge Gauthronet & Étienne Drouard Meer dan vijf jaar geleden hebben het Europees Parlement en de Raad belangrijke richtlijnen goedgekeurd die erop gericht zijn een hoog beschermingsniveau te waarborgen van de persoonlijke levenssfeer in verband met het elektronisch verwerken van persoonsgegevens. Het betreft hier Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en Richtlijn 97/66/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector. Nu de omzetting van de bepalingen van deze richtlijnen in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie bijna is voltooid, worden wij in onze moderne samenlevingen geconfronteerd met steeds zorgwekkender problemen die samenhangen met de groei van internet en elektronische handel: het ongeoorloofd verzamelen van persoonsgegevens, de opbouw van omvangrijke bestanden met persoonsprofielen, ongecontroleerde handel in gegevens, massale elektronische verspreiding van reclameberichten, een toename van malafide praktijken en ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer. De Commissie houdt zich al verscheidene jaren met deze problemen bezig en heeft daarbij in het bijzonder aandacht geschonken aan het verschijnsel 'spamming', ongevraagde commerciële communicatie. De Commissie heeft Serge Gauthronet en Etienne Drouard, consultants van het bureau ARETE, opdracht gegeven dit onderwerp te onderzoeken en duidelijk in kaart te brengen. Het onderzoek was gericht op twee aspecten: er is gekeken naar de bedrijfstak en naar de juridische dimensie. Wat betreft de bedrijfstak is geanalyseerd op welke manier ongevraagde communicatie zich manifesteert, hoe de branche zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat er op technologisch gebied wordt aangeboden en welke praktijken voorkomen. Om over relevante gegevens te kunnen beschikken is dit deel van het onderzoek in de Verenigde Staten uitgevoerd. Gebleken is dat de Amerikaanse maatschappij, onder druk van de internetgemeenschap, geleidelijk middelen heeft gevonden om de enorme hoeveelheid reclame in de elektronische postbussen van internetgebruikers terug te dringen. Ook zien we in de Verenigde Staten de opmars van nieuwe, op consensus en toestemming berustende e- mailmarketingstrategieën, die door enkele toonaangevende bedrijven over de hele wereld ontwikkeld zijn. Deze marketingvormen, die duidelijk minder inbreuk op de privacy maken, verleggen het probleem van bescherming van de persoonlijke ) DG Interne markt Contractnr. ETD/99/B5-3000/E/96

2 levenssfeer, zonder hiervoor een volledig bevredigende oplossing aan te dragen. In het juridische deel van het onderzoek is gekeken naar het juridische kader van weten regelgeving, bestuursrecht, rechtspraak, rechtsleer en ethiek waarin ongevraagde elektronische marketing zich in de lidstaten van de Europese Unie, binnen het bestaande Gemeenschapsrecht, ontwikkelt of zal ontwikkelen. Daarnaast geeft het inzicht in de overeenkomsten en verschillen die er op nationaal niveau bestaan in aanpak, zowel van overheidswege als op het particuliere vlak, van deze vorm van reclame. Op basis van deze analyses worden overwegingen geformuleerd en aanbevelingen gedaan over het juridische kader dat de beste voorwaarden schept om de rechtszekerheid van Europese ondernemers in de elektronische handel te waarborgen en de in Europa erkende rechten van internetgebruikers te beschermen. I) Bedrijfstakstudie: marketing en spamming - algemene situatie, werkwijzen en dienstenaanbod De uitkomsten van de studie kunnen worden samengevat in zes hoofdpunten, die het economische kader van marketing, de geschiedenis ervan en de huidige werkwijzen van de marktdeelnemers uiteenzetten, evenals de technologische ontwikkeling en de nieuwe werkwijzen op basis van 'permission based'-marketing. I.1) Interactieve marketing vindt in internet een groeiterrein bij uitstek. Dit blijkt duidelijk uit de verschuivingen van de investeringen van adverteerders in de Verenigde Staten. Nu al maken de uitgaven aan direct marketing in de Verenigde Staten 50% uit van het totale budget dat door adverteerders aan commerciële communicatie wordt uitgegeven. Er zijn drie hoofdredenen die de groeiende populariteit van internet verklaren: De kosten van reclamecampagnes op internet vallen in het niet vergeleken bij die via de traditionele media. Zo komt de gemiddelde prijs van een e- mailmarketingcampagne in de Verenigde Staten uit op circa USD 0,10 per verzonden bericht, terwijl de kosten van een mailing per post tussen de USD 0,50 en USD 1,00 per verzonden exemplaar liggen. De slaagpercentages van marketing via liggen tussen de 5% en 15%, terwijl die van gebruikelijke mailings per post tussen de 0,5% en 2% liggen. De effectiviteit van marketing per verschilt aanzienlijk van die van advertentiebanners. Terwijl marketing een 'doorklikpercentage' (1) van zo'n 18% genereert, daalt dit percentage bij banners al enige tijd en komt het volgens Forrester Research niet boven 0,65%. Andere bronnen, zoals Nielsen Netratings (maart 2000) spreken zelfs van een daling van 2,5% in het midden van de jaren 90 tot 0,36% in maart ) 'Doorklikken': de handeling van een internetgebruiker die op een hyperlink klikt en zo direct op de website van de adverteerder en diens commerciële aanbod terechtkomt. Het plaatsen van een order wordt een 'click order' genoemd. 2

3 Het is dus zeer aannemelijk dat we de komende jaren te maken krijgen met een steeds grotere verschuiving van investeringen naar direct marketing op internet en dan met name naar marketing. I.2) Spamming is een kinderziekte van marketing. Spamming, zoals dat zich in het midden van de jaren negentig voornamelijk in de Verenigde Staten heeft voorgedaan, is inmiddels op zijn retour. Een blik op de diverse zwarte lijsten met namen van spammers die on line te raadplegen zijn, is voldoende om vast te stellen dat dit verschijnsel tussen 1995 en 1998 zijn hoogtepunt heeft gekend. Sinds een jaar of twee worden deze lijsten gestaag korter. Er zijn vier factoren die deze recente ontwikkeling in gang hebben gezet: 1. Maatregelen van Internet Service Providers. Providers hebben greep gekregen op het dataverkeer via mail- en nieuwsservers en hebben tegenwoordig de beschikking over middelen om snel te kunnen reageren, zoals het MAPS-RBLsysteem voor internet (Mail Abuse Prevention System en Realtime Blackhole List)(2) en UDP voor Usenet (Usenet Death Penalty). 2. Regelgeving van de Amerikaanse overheden(3). Hoewel deze zeker niet afdoende zijn, kunnen spammers op grond ervan tot hoge boetes worden veroordeeld. De gemiddelde boete bedraagt USD 10,00 per 'bulkmail', met een maximum van USD ,00 per dag. Omdat de marktspelers kleine bedrijven zijn met beperkte financiële middelen kan worden aangenomen dat dit een redelijk afschrikwekkend en in sommige gevallen zelfs afdoend middel is. 2) Het overgrote deel van de providers maakt tegenwoordig meedogenloos jacht op spammers en heeft zich met dit doel onder andere georganiseerd in een netwerk van vrijwillige beheerders, genaamd The Mail Abuse Prevention System (MAPS Redwood City, Californië-USA), dat verantwoordelijk is voor een zwarte lijst, genaamd de Realtime Blackhole List (RBL). Deze lijst is een middel voor massale boycots waarmee providers die duizenden routers en mailservers onder hun beheer hebben, elkaar op de hoogte houden van spammingbombardementen en waarmee ze de IPadressen en domeinnamen die voor het versturen van ongevraagde commerciële boodschappen verantwoordelijk zijn, kunnen afsluiten. Iedere spammer wiens account is afgesloten, wordt aan de zwarte lijst toegevoegd, zodat de overige providers die een abonnement op de RBL hebben - dat zijn er wereldwijd 2000, ongeveer een derde van de markt - en die door de spammer benaderd zouden kunnen worden, onmiddellijk op de hoogte zijn van de werkelijke aard van diens activiteiten en hem vervolgens als klant kunnen weigeren. Naast deze vrij traditionele manier van rapporteren is het MAPS-systeem tevens een filter dat met behulp van algoritmen automatisch de berichten kan blokkeren die van een geïdentificeerde spammer afkomstig zijn, en tevens die van de provider bij wie hij een abonnement heeft, en die dus niet voldoet aan zijn verplichting om met het oog op de collectieve internetbelangen vervuiling tegen te gaan. 3) Vooruitlopend op federale regelgeving zijn er in een twintigtal Amerikaanse staten wetteksten voor het aan banden leggen van spamming geformuleerd die het afgelopen jaar zijn goedgekeurd of waarvan de goedkeuringsprocedure nu loopt. Sommige hiervan hebben tevens betrekking op commerciële communicatie per fax. Op basis ervan zijn reeds gerechtelijke stappen tegen spammers ondernomen. Tot de belangrijkste bepalingen van deze wetteksten behoren de verplichting tot het bieden van een 'opt-out'-mogelijkheid (opt-out wil zeggen dat de ontvanger zelf te kennen moet geven dat hij van de mailinglijst verwijderd wil worden), en de verplichting om een verzoek van een internetgebruiker om van de lijst te worden verwijderd, in te willigen. Tevens bevatten ze een verbod op het gebruik van een vals adres en van misleidende berichthoofden of onderwerpen, allebei kenmerken van spamming. Enkele wetten stellen het gebruik van de aanduiding ('label') 'ADV' in de koptekst verplicht om aan te geven dat er sprake is van een reclameboodschap of van 'ADLT' in geval van een advertentie voor een site die bestemd is voor volwassenen. Een derde van de wetteksten definieert spamming als het versturen van berichten aan internetgebruikers zonder dat zij hier vooraf uitdrukkelijk om hebben verzocht. 3

4 3. Maatregelen van beroepsorganisaties en brancheverenigingen. Met name de AIM, een zelfstandige dochterorganisatie van de zeer invloedrijke DMA, toont zich op basis van zeer praktijkgerichte onderzoeken ondubbelzinnig een fel tegenstander van spamming. Uit het werk van deze organisatie komt heel duidelijk het verschil in effectiviteit naar voren tussen UCE (Unsollicited Commercial ) en marketingactiviteiten die berusten op een reeds bestaande commerciële relatie. De AIM heeft dit jaar een pakket heel duidelijke richtlijnen goedgekeurd waarin de welbekende praktijken van spammers worden veroordeeld. De DMA, die minder ver gevorderd is, werkt met een lijst van namen van consumenten die hebben aangegeven dat ze geen reclame wensen te ontvangen (e-mps - Electronic Mail Preference Service)(4). 4. De tegencultuur van e-marketing. Deze gaat, als reactie op de massareclame die tot oververzadiging en verwarring van het publiek leidt, steeds meer uit van de principes van 'permission marketing'. 'Permission marketing' wil zeggen dat er met de consumenten wordt gecommuniceerd op basis van vrijwilligheid, waarbij geleidelijk een belangenrelatie en uiteindelijk een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Hoe groter het vertrouwen, hoe meer de consument - onder invloed van subtiel op zijn behoeften afgestemde toezeggingen, die uiteraard moeten worden nagekomen ('incentive marketing') - wordt gemotiveerd steeds verdergaande toestemming te geven: toestemming om meer gegevens te verzamelen over zijn levensstijl, zijn hobby's en interesses; toestemming om over nieuwe soorten producten of diensten geïnformeerd te worden en om spaarpunten voor geschenken of miles, een monster of een tijdelijk abonnement te ontvangen. Zo wordt een anonieme persoon naarmate de relatie wordt opgebouwd een persoon met wie het bedrijf contact onderhoudt, een potentiële klant, vervolgens een klant en uiteindelijk een trouwe klant. Het opbouwen van een dergelijke relatie kost tijd en vereist veelvuldig contact, zo mogelijk tegen aanvaardbare kosten. Internet is het medium bij uitstek voor deze interactiviteit en geleidelijke opbouw, en een gunstiger manier van toestemming verkrijgen dan door bewuste inschrijving op een 'opt-in'-lijst, is nauwelijks denkbaar. De verzendkosten zijn uitermate gering, de resultaten van testcampagnes zijn vrijwel direct beschikbaar, het responspercentage is vijftien keer hoger dan bij traditionele campagnes. Bovendien kan een continue relatie met de potentiële klanten worden onderhouden zonder dat dit een al te zware last op het communicatiebudget van de adverteerder of van de afdeling 4) Het e-mps-systeem is een gratis dienst die elke internetgebruiker de mogelijkheid biedt zijn e- mailadres op een lijst te plaatsen, onder vermelding van de soort berichten waarvoor men de 'opt-out' wenst te gebruiken (business-to-consumer, business-to-business of beide). Direct-marketingbedrijven van hun kant hebben de mogelijkheid hun lijst met adressen aan de hand van het e-mpssysteem te laten opschonen (d.w.z. de adressen van de e-mps-lijst te laten verwijderen uit hun verzendlijsten); de kosten hiervan bedragen USD 100,00 voor organisaties die niet bij de DMA zijn aangesloten. Dit opschonen kan on line en neemt niet langer dan enkele uren in beslag. Actieve tegenstanders van spam in Amerika, met name vertegenwoordigers van de MAPS, Junkbusters Corp. en de CAUCE, hebben fel geprotesteerd tegen het opstellen van de lijst en sommige DMA-leden hebben zich gedistantieerd van de standpunten van hun brancheorganisatie. Er is op diverse punten kritiek geuit op de lijst; het is inderdaad betreurenswaardig dat de DMA het e-mps-systeem niet toegankelijk heeft gemaakt voor providers die gebruik wensen te maken van een algehele 'opt-out' van al hun domeinnamen en abonnees. De DMA stelt zich op het standpunt dat het systeem op basis van individuele verzoeken tot uitschrijving dient te functioneren. 4

5 klantenrelaties legt, mits men het proces voldoende kan automatiseren. En drukkosten zijn er niet. Dit alles is buitengewoon verhelderend uiteengezet door Seth Godin, vice-president van Yahoo. 'Permission marketing' wint steeds meer marketeers en handelaren op internet voor zich. Zij zien in hoe effectief het nieuwe concept is van marketingcampagnes die gericht zijn op doelgroepen die hiermee bewust hebben ingestemd. 'Opt-in- marketing' is vandaag het toverwoord in de Verenigde Staten. II.3) Spamming komt helaas nog steeds voor en dankt zijn bestaan aan producten - 'spamware' - of diensten die in de meeste de gevallen door kleine bedrijven worden aangeboden. Er zijn twee soorten 'spamware' te onderscheiden. Naast de zogenaamde 'pullinstrumenten', die adressen verzamelen, bestaan er de 'pushinstrumenten', die massaal berichten versturen. De softwarepakketten voor het verzamelen van adressen zijn relatief eenvoudig te gebruiken. Ze werken op basis van geautomatiseerde navigatie over websites en algemeen toegankelijke pagina's van Usenet via vooraf gespecificeerde internetadressen of in zoekmachines ingevoerde trefwoorden die een lijst met relevante adressen opleveren. De software verzamelt vervolgens systematisch alle adressen die op de webpagina's van deze sites of in discussiegroepen worden aangetroffen. De ontwikkelaars van deze programma's claimen allemaal dat hun producten 'spam-traps' weten te omzeilen. 'Pushinstrumenten' zijn programma's waarmee massaal berichten kunnen worden verstuurd zonder gebruik te maken van een mailserver van een provider. Deze producten, die algemeen verkrijgbaar zijn, zorgen ervoor dat de computer waarop ze geïnstalleerd zijn als een echte mailserver functioneert, en de spammer loopt daarbij in principe niet het risico dat zijn internetprovider problemen maakt omdat hij overbelasting van de lijnen veroorzaakt. Deze programma's zijn in zekere mate in staat door de 'anti-spam'-filters van mailservers te breken en kunnen berichthoofden vervalsen. Het is nogal paradoxaal dat dergelijke producten tegenwoordig vrij verkrijgbaar zijn en verkocht worden door naar het schijnt officiële dealers, terwijl een deel van hun functies gericht is op misbruik van internet dat in een toenemend aantal Amerikaanse staten is verboden. Het aanbod aan diensten is grofweg in twee categorieën in te delen: 'campagne hosting', ook 'hostspamming' te noemen, en 'listbroking'. De 'hosts' leveren een complete dienstverlening voor het opzetten van spammingcampagnes. Diverse kleine bedrijven bieden deze diensten openlijk aan op internet. Hun tarieven variëren van USD 5,00 per 1000 voor een mailing tot USD 20,00 per 1000 wanneer de klant tevens over de adressen wil beschikken. Een aantal van hen heeft zich gespecialiseerd in 'bulletproof' dienstverlening, dat wil zeggen dat ze in principe in staat zijn de acties van providers tegen 'spam' te omzeilen. Het aantal 'listbrokers' is vrij groot. Verscheidene bedrijven bieden een lidmaatschap aan met drie soorten abonnementen op adreslijsten: adressen per week voor USD 19,95 per maand, adressen per week voor USD 29,95 per maand en adressen per week voor USD 39,95 per maand. Daarnaast worden er adressen aangeboden die on line gekocht en direct gedownload kunnen worden. De prijzen hiervan variëren van USD 19,95 voor internetadressen tot bijvoorbeeld USD 49,95 voor internetadressen of USD 99,95 voor AOLadressen. Het aanbod van adreslijsten is dermate groot dat er onvermijdelijk vraagtekens moeten worden geplaatst bij de kwaliteit en de bruikbaarheid ervan, en 5

6 het is uiterst twijfelachtig of de adressen wel zijn verzameld met toestemming van de betrokkenen. Doelgroeplijsten worden in de meeste gevallen op een vrij vage manier aangeduid. De meest gangbare selectiecriteria zijn land, staat, woonplaats, geslacht, interesses, beroep en branche. De interesses zijn opgesplitst in een vijftigtal gangbare subgroepen die doen denken aan de structuur van onderwerpen op Usenet. Spammers die volharden in hun praktijken en op dezelfde bedenkelijke weg doorgaan en zich daarbij de afkeuring van de internetgemeenschap op de hals halen, zijn niets beter dan amateurs of opportunisten die proberen op internet hun slechte ideeën aan de man te brengen. Verschillende recente gevallen van spamming zijn nader onderzocht en de weinige gevallen ervan in Europa tonen aan dat dit het werk is van weinig scrupuleuze personen, die zich vaak niets gelegen laten liggen aan rechterlijke bevelen, maar die ontegenzeggelijk het risico lopen te worden veroordeeld tot het betalen van zeer hoge schadevergoedingen. Hoewel deze aanpak vanuit het gezichtspunt van het recht op bescherming van persoonsgegevens niet bevredigend is, kan deze niettemin effectief zijn en helpen op korte termijn definitief een einde te maken aan dit verschijnsel. I.4) De echte, meest actieve markt, waar het meest op het spel staat, is de markt van marketing. Op deze markt claimt tegenwoordig iedere aanbieder dat hij de privacygedragsregels strikt naleeft en werkt met lijsten van potentiële klanten die hiermee volledig hebben ingestemd. marketing consolideert zich op een veel krachtiger model op financieel en technologisch vlak. Het belang van het op een eerlijke manier verkrijgen van gegevens en een op vrijwilligheid en instemming gebaseerde relatie tussen de adverteerder en zijn potentiële klanten komen centraal te staan. De bedrijven die volgens deze principes werken, in de meeste gevallen starters, zijn bezig internetmarketing voor de komende jaren vorm te geven. Het is zeker de moeite waard stil te staan bij hun aanpak om de persoonlijke levenssfeer te beschermen op basis van 'opt-in'- lijsten. Er zijn momenteel zo'n vijftig dienstverlenende bedrijven, waarvan sommige van buiten Europa afkomstig zijn en zich hebben gevestigd in Europa, waar zij een belangrijk deel van de markt van direct marketing per in handen hebben. Onder hen zijn 24/7 Media, NetCreations Inc., YesMail.com, Exactis.com Inc., MessageMedia, BulletMail, Axciom, evenals enkele ondernemingen die zich met 'incentive marketing' bezighouden, zoals MyPoints, Netcentives, Beenz, CyberGold, ClickRewards, Freeride. Portaalsites als bijvoorbeeld weten zich een positie op de markt te verwerven dankzij hun bestanden met vele tientallen miljoenen abonnees die regelmatig per op hun behoeften en interesses afgestemde aanbiedingen ontvangen voor on line te bestellen producten. Ook bedrijven in 'webvertising' als DoubleClick of Flycast ontwikkelen inmiddels een aanbod op het gebied van marketing. Veel van deze bedrijven staan genoteerd aan de Nasdaq en hebben alle kenmerken van de interneteconomie: hun activiteiten zijn volop in ontwikkeling, hebben een hoge beurswaarde en zijn onvoldoende rendabel. Het merendeel groeit door middel van het overnemen van bedrijven in dezelfde branche. Hoewel hun visie verschilt, hebben ze gemeenschappelijk dat ze op het professionele vlak dezelfde waarden delen en de principes van 'permission basedmarketing' en 'opt-in'- aanhangen. 6

7 Deze marketingbedrijven ontwikkelen een zeer breed spectrum aan activiteiten, zoals het verwerven van persoonsgegevens, het administreren en beheren van gemeenschappelijke databases, listbroking, het opzetten van e- mailmarketingcampagnes, pushactiviteiten, CRM (Customer Relationship Management)(5), follow-up, rapportage, facturering van campagnes en betaling van sites die potentiële klanten verzamelen. De methode om met toestemming gegevens te verkrijgen, bestaat erin dat op een netwerk van 100 tot 200 drukbezochte sites formulieren geplaatst worden die de bezoekers kunnen invullen om een nieuwsbrief te ontvangen, mee te doen aan een wedstrijd, een programma of een bepaalde promotieactie of om commerciële aanbiedingen te ontvangen die zijn afgestemd op de door henzelf aangegeven interessegebieden. Gegronde redenen om het expliciet verkrijgen van persoonsgegevens via een website te rechtvaardigen. De bedrijven krijgen de beschikking over de gegevens die op het formulier(6) zijn ingevuld. Hiermee worden bestanden met 15 tot 20 miljoen adressen opgebouwd. Daarvan zal ongeveer een kwart afkomstig zijn van Europese internetgebruikers. Op deze methode bestaat een aantal varianten die verschillen wat betreft de eerlijkheid: van vooraf aangevinkte vakjes(7) tot het andere uiterste: de bezoeker om een dubbele 'opt-in' verzoeken, dat wil zeggen dat ter bevestiging van de inschrijving een automatisch bericht naar zijn elektronische postbus wordt gestuurd(8). 5) Het gaat hier om front- en middle-officeactiviteiten waarbij voor de adverterende klant wordt gewerkt aan een één-tot-één relatie per met diens potentiële klanten ten einde hen aan te moedigen tot het kopen van producten. Hierbij wordt het gegevensbestand aangevuld met extra persoonsgegevens, worden de vertrouwensrelatie en de klantenbinding versterkt, worden aanvragen tot in- of uitschrijving verwerkt, leveringsproblemen behandeld, vragen van gebruikers en klachten afgehandeld, bevestigingsberichten verzonden en adreswijzigingen verwerkt. Deze activiteiten steunen op speciale, zogenaamde CRM- of ERM-software (ERM staat voor Relationship Management). 6) Er zijn in hoofdzaak twee modellen van dataverkeer te onderscheiden; periodieke overdracht in batches, die dan in de gemeenschappelijke database worden geïntegreerd, en directe (real time) overdracht. Enkele bedrijven die actief zijn in de marketing kunnen ook het volledige beheer van de 'opt-in'-formulieren voor hun klanten verzorgen ('hosting'). 7) Het is gebleken dat enkele 'permission marketing'-programma's gebruik maken van vooraf aangevinkte vakjes. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de inschrijfformulieren die op de sites van BigFoot, Dreamlife of Theglobe.com te vinden zijn. De 'opt-in'-formulieren op deze drie sites worden samen met 24/7 Media beheerd. De gedachte dringt zich op dat deze handelwijze nauwelijks in overeenstemming is met het idee achter 'permission marketing', omdat niet de zekerheid bestaat dat de klant werkelijk heeft toegestemd. Het is namelijk heel goed mogelijk dat deze de betreffende regel heeft overgeslagen zonder hem te hebben gelezen. Hierdoor bestaat het gevaar dat de ontvanger de toegestuurde commerciële boodschappen als spam beschouwt, omdat hij ervan overtuigd is dat hij deze nooit heeft aangevraagd. 8) De dubbele 'opt-in' vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van de kwaliteit van de verkregen toestemming en de transparantie van het proces. Wanneer een internetgebruiker zich bijvoorbeeld abonneert op een nieuwsbrief van de CNET-groep, krijgt hij via een 'pop-up-venster' een reeks aan te vinken vakjes aangeboden die corresponderen met onderwerpen waarvoor hij toestemming verleent commerciële aanbiedingen te ontvangen. Onderaan deze lijst staat een koppeling waarmee naar een pagina van de CNET-site over de 'privacy policy' geklikt kan worden. Dit privacybeleid is zeer volledig en bevat een waarschuwing betreffende de inschrijving voor een nieuwsbrief, die er heel expliciet de aandacht op vestigt dat er een derde onderneming in het spel is - in dit geval de e-marketingdienstverlener Netcreations - die de gegevens verzamelt. Nadat de bezoeker het formulier heeft ingevuld en de onderwerpen heeft aangegeven waarover hij geïnformeerd wenst te worden, bevestigt hij zijn inschrijving. Dit is zijn eerste 'opt-in'-handeling. Onmiddellijk daarna ontvangt hij een bevestigingsbericht van Netcreations dat tot doel heeft zeker te stellen dat de inschrijving door de 7

8 Al deze systemen en boodschappen bevatten uiteraard 'opt-out'-links, die de internetgebruiker in staat stellen zich gemakkelijk van de inschrijflijsten te laten verwijderen. Er zijn bedrijven die per dag verscheidene 'opt-out'-verzoeken ontvangen en vragen krijgen van mensen die willen weten waar, dat wil zeggen op welke site, en wanneer hun 'opt-in' is geregistreerd. Sommigen willen het precieze karakter en de omvang weten van de persoonsgegevens die in de databanken zijn opgenomen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden brengt een aantal e- mailmarketingbedrijven de klantrelatie in kaart, met name de informatie die uitwijst in welke context de 'opt-in' heeft plaatsgevonden. De adressen worden verhandeld via 'listbroking' of 'campagne hosting' (ESB: Service Bureau). Over het algemeen omhelst een standaarddienstverlening op basis van gemeenschappelijke bestanden vijf acties: het lokaliseren van de eigenlijke adressen, het programmeren van een link in het bericht naar de site van de adverteerder, het verzenden van de berichten, het registreren van het aantal ontvangers dat doorklikt naar de site en het rapporteren over de resultaten van de campagne. Het tarief wordt berekend per 1000 bereikte personen (CPM), zoals ook reclamebureaus doen. De basisprijs voor professionele marketing bedraagt USD 200,00 per 1000, oftewel USD 0,20 per bericht. Deze standaardprijs is exclusief de kosten van selectiecriteria, zoals die per domeinnaam en geografisch gebied, demografische kenmerken (geslacht, leeftijdsklasse, huwelijkse staat, aantal kinderen), inkomen, functie in een bedrijf, opleidingsniveau of interesses. De mogelijkheden van het maken van een selectie op basis van interesses lijken tot in het oneindige verder te kunnen worden verfijnd, maar uiteindelijk is de detaillering van de informatie die uit de formulieren wordt verkregen, bepalend. Uit het oogpunt van bescherming van gegevens liggen bepaalde kwalificatiecriteria zeer gevoelig, bijvoorbeeld wanneer hierdoor etnische of religieuze groepen, rokers, diabetici of kankerpatiënten kunnen worden geselecteerd, zelfs indien de betrokken gegevens met hun instemming zijn verkregen. De lijsten met adressen leveren eveneens zeer waardevolle informatie over het gedrag van internetgebruikers; vooral ten aanzien van hun on-lineaankopen in de voorafgaande periode (1, 3, 6 of 12 maanden). In veel gevallen is er geen sprake van direct verkregen informatie, maar informatie die indirect verkregen is via commerciële partners van het e- mailmarketingbedrijf waarbij de potentiële klanten aankopen hebben gedaan. Voor elke specifieke selectie op deze aanvullende gegevens, waarmee de doelgroep beter kan worden afgebakend, wordt een meerprijs per duizend in rekening gebracht. Hoe gedetailleerder de gevraagde selectie, hoe hoger de prijs. De meest gevraagde en duurste selectie betreft het criterium van de geneigdheid van internetgebruikers om on line aankopen te doen. persoon zelf is gedaan en niet door iemand anders in zijn naam. Deze bevestiging heeft drie belangrijke kenmerken. Allereerst wordt de ontvanger hierin opnieuw herinnerd aan het bestaan en de naam van een derde partij die betrokken is bij de site waar hij zich voor een nieuwsbrief inschrijft. Dit is een niet te verwaarlozen gegeven voor het geval de gebruiker niet op de link naar het privacybeleid heeft geklikt. Verder vermeldt het bericht nog eens in het kort de nieuwsbrieven en de exacte verzendlijst met commerciële informatie waarvoor de bezoeker zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan er geen enkele communicatie tot stand komen zolang de bevestiging niet door de ontvanger is teruggezonden. In feite moet de internetgebruiker een soort van contractuele overeenkomst met de site sluiten. Zodra de site de bevestiging van de inschrijving heeft teruggekregen, krijgt de abonnee automatisch een laatste om hem welkom te heten. 8

9 De sites die adressen verzamelen ontvangen een vergoeding op commissiebasis van deze marketingbedrijven. Elke keer dat een adres wordt gebruikt, krijgt de betreffende site een vergoeding die in hoogte kan variëren, maar veelal 50% van de verkoopprijs bedraagt. Enkele marketingbedrijven hebben een geavanceerd systeem ontwikkeld voor het geval dat twee websites het eigendom van een bepaald adres kunnen opeisen. De regel is dat alleen de site waarvan de lijst adressen de voorkeur heeft van de klant, een vergoeding ontvangt. Daarnaast worden er ook voorschotten betaald op de opbrengsten van de partne rwebsites. I.5) De snelle ontwikkeling van 'permission based' marketing, de vorm die naar verwachting het toonaangevende model van commerciële communicatie op internet zal worden, roept vragen op over de kwaliteit van de 'opt-in' en over de interpretatiefouten en misstappen die gemaakt kunnen worden. Allereerst is het van belang te beseffen dat een adverteerder, om een 'opt-in'-relatie tot stand te brengen, geneigd kan zijn een 'interruption marketing'-relatie aan te gaan, waardoor hij zich aan spamming schuldig maakt met een ongekwalificeerd adressenbestand dat min of meer op consensus berust. Met andere woorden: het is de vraag of 'spam' eigenlijk niet een noodzakelijke stap is op weg naar e- mailmarketing op basis van 'opt-in'. Het lijkt misschien een wat provocerende vraag, maar in feite is het wel degelijk een wezenlijke kwestie, want het werkelijke probleem waar verkopers bij de directe verkoop mee kampen is hoe ze de relatie met toestemming kunnen beginnen en daarvoor zijn er helaas nauwelijks andere middelen dan die welke erop gericht zijn het publiek te verleiden, hun belangstelling te wekken en hen met allerlei soorten, in de reclamewereld welbekende, 'teasings' ertoe over te halen contact te leggen. Maar hoe moet je dan bekendheid krijgen op internet? Doelgroepgerichte marketing is in die situatie heel verleidelijk. Maar dan bestaat het gevaar dat men zich tot een 'listbroker' wendt en de reclameboodschap massaal, met miljoenen tegelijk, verstuurt, in de hoop dat een enkeling het bericht oppikt en reageert. Deze methode is sociaal echter weinig acceptabel en in strijd met de gedragscodes die steeds duidelijker worden gepropageerd door brancheorganisaties, die het principe van 'vooraf verkregen toestemming van de gebruiker' aanhangen. De enige acceptabele methode, maar niet zonder voorbehoud, is 'webvertising', dat wil zeggen het plaatsen van advertentiebanners, afgestemd op interessegebieden en levensstijlen die aansluiten bij de producten of diensten van de adverteerder. De banner kan 'click-through's' genereren naar een website en het begin zijn van een 'opt-in'-relatie, doordat de bezoekers op de site formulieren kunnen invullen. Alle grote spelers op de markt van internethandel en marketing gaan tegenwoordig over op 'opt-in'. Dit geldt overigens eveneens voor pornosites, die de afgelopen jaren flink aan spamming hebben gedaan. Dit betekent dat zeker aandacht geschonken zal moeten worden aan de kwaliteit van de 'opt-in'. Het gevaar bestaat dat adverteerders, in welke branche ook, in de toekomst geneigd zullen zijn een op zijn zachtst gezegd rekbare interpretatie aan het begrip 'opt-in' te geven. In het uiterste geval lijkt deze ruime opvatting van het begrip 'opt-in' soms het simpele feit te omvatten dat een bezoeker van een site bijvoorbeeld uit onachtzaamheid op de knop 'OK' drukt in een dialoogvenster dat hem vraagt of hij de desbetreffende site aan zijn 9

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Hoofdstuk 39 Spam Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Er zijn mensen die vinden dat advocaten niet deugen. Als je geen probleem hebt, creëren ze er wel één voor je. Om

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11601/NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op

Nadere informatie

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming -

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - GROEP GEGEVENSVERWERKING ARTIKEL 29 5063/00/NL/D EF WP 37 Werkdocument Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - Goedgekeurd op 21 november 2000 De Groep is opgericht

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Openbare versie Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Openbare versie Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

Registratiekamer KONING KLANT. Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden. M.J.T. Artz. Achtergrondstudies en Verkenningen 14

Registratiekamer KONING KLANT. Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden. M.J.T. Artz. Achtergrondstudies en Verkenningen 14 Registratiekamer KONING KLANT Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden M.J.T. Artz Achtergrondstudies en Verkenningen 14 1 M.J.T. Artz KONING KLANT Achtergrondstudies en Verkenningen 14 Registratiekamer,

Nadere informatie

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00879/12/NL WP 194 Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies Goedgekeurd op 7 juni 2012 De Groep is opgericht op grond van artikel

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

HET EINDE VAN SPAM? Regulering van ongevraagde e-mail. Christiaan Alberdingk Thijm

HET EINDE VAN SPAM? Regulering van ongevraagde e-mail. Christiaan Alberdingk Thijm Christiaan Alberdingk Thijm HET EINDE VAN SPAM? Regulering van ongevraagde e-mail In toenemende mate wordt spam gereguleerd door wetgeving, met name wetgeving ter bescherming van de privacy. De juridische

Nadere informatie

Spam in België Stand van zaken in juli 2003

Spam in België Stand van zaken in juli 2003 KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Spam in België Stand van zaken in juli 2003 I. WAT IS SPAM? II. HET OPTREDEN VAN DE COMMISSIE 1. De resultaten van de Spambox

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland TNO-rapport Rap nr 35473 A bite too big: TNO Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft Nederland www.tno.nl T +31 88 867000 F +31 88 867382 info-ict@tno.nl Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Onderzoek in opdracht van de Consumentenbond Dr. Colette Cuijpers Prof. Bert-Jaap Koops Universiteit van Tilburg TILT Centrum

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing.

Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing. Cloud Computing White Paper Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing. Auteur: Rolf Kuijpers Cloudcomputing,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

.nl Eindrapport Domeinnaamdebat

.nl Eindrapport Domeinnaamdebat .nl Eindrapport Domeinnaamdebat Projectteam Domeinnaamdebat in opdracht van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland November 2001 Colofon Publicatie van het Projectteam Domeinnaamdebat Ontwerp

Nadere informatie

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken E-mail Marketing Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Spam, spammer,... Analyse van het recht en de techniek rond elektronische ongevraagde commerciële communicatie, in het bijzonder via email

Spam, spammer,... Analyse van het recht en de techniek rond elektronische ongevraagde commerciële communicatie, in het bijzonder via email Spam, spammer,... Analyse van het recht en de techniek rond elektronische ongevraagde commerciële communicatie, in het bijzonder via email A.R. Lodder H.W.K. Kaspersen M. Briët D.F. Groenevelt M.C. Steeman

Nadere informatie

Privacy & Sociale Media

Privacy & Sociale Media Privacy & Sociale Media Danial Khalesi Jose Manuel Fuentes Rodriguez Postdoctorale opleiding tot Register EDP-auditor Scriptiebegeleider: Rob Christiaanse April 2012 Vrije Universiteit Faculteit der Economische

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen 1. Overwegingen bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen Vrijwel iedereen in Nederland heeft een relatie met een Financiële instelling. Zo heeft men bijvoorbeeld een betaalrekening,

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 0829/14/NL WP 216 Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken Goedgekeurd op 10 april 2014 De Groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het

Nadere informatie

Telemarketing: irritatie geregeld?

Telemarketing: irritatie geregeld? Amsterdam, april 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit

Nadere informatie