RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD"

Transcriptie

1 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD School : De Wijngaard Plaats : Barendrecht BRIN-nummer : 00EM Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 25 september 2008 Datum vaststelling : 15 januari 2009.

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING KWALITEITSPROFIEL BESCHOUWING VERVOLG VAN HET TOEZICHT

4

5 1 INLEIDING Het kwaliteitsonderzoek Op 25 september 2008 bezocht de Inspectie van het Onderwijs De Wijngaard in het kader van een kwaliteitsonderzoek. Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de (kern)indicatoren van een aantal kwaliteitsaspecten, op grond van het door de inspectie gehanteerde Toezichtkader primair onderwijs Bij dit kwaliteitsonderzoek beoordeelt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op aspecten die samenhangen met de kwaliteitszorg, het onderwijsproces en de opbrengsten. Deze indicatoren vormen samen de basisset van het kwaliteitsonderzoek. Ook beoordeelt de inspectie een aantal onderdelen van wet- en regelgeving. De resultaten van het onderzoek zullen tevens worden gebruikt voor een themaonderzoek naar de kwaliteitsverbetering van het speciaal basisonderwijs. Dit themaonderzoek is een vervolg op het rapport "De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs in 2005 en rapportage van een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs". De kwaliteitsaspecten zijn uitgewerkt in het door de inspectie gehanteerde waarderingskader voor het speciaal basisonderwijs. In de brochure 'Toezichtkader PO 2005' vindt u achtergrondinformatie over de indicatoren die de inspectie bij haar toezicht hanteert. U kunt deze brochure downloaden van de website van de inspectie: Op grond van het kwaliteitsprofiel van de school dat naar aanleiding van een vorig inspectiebezoek is opgemaakt, op basis van risicofactoren die bij de inspectie bekend zijn of afspraken die met de school zijn gemaakt, of op basis van de informatie die door de school is toegestuurd kan de inspectie besluiten om niet alleen de basisset te onderzoeken maar meer indicatoren bij het onderzoek te betrekken. Dit is bij de school niet aan de orde geweest. Indien de school in het kader van zelfevaluatie over een bepaalde indicator of over een bepaald cluster van indicatoren voldoende betrouwbare en valide gegevens heeft verzameld kan in overleg tussen bestuur en inspectie besloten worden om de oordelen uit de zelfevaluatie alleen te verifiëren en deze niet zelf opnieuw te onderzoeken. Zo sluit de inspectie niet alleen aan bij de specifieke situatie van de school, maar wordt de school bovendien niet onnodig belast. De school heeft naast de schoolgids en het schoolplan documenten ingestuurd die op de zelfevaluatie-activiteiten betrekking hebben. Het betrof de volgende documenten: Evaluatie jaarplan en Jaarplan Op grond van de gegevens uit die documenten heeft de inspectie om de volgende redenen besloten om toch alle indicatoren uit de basisset te onderzoeken: de beide documenten zijn in onvoldoende mate in samenhang dat er sprake is van een herkenbaar cyclisch proces. 5

6 De opzet van het onderzoek Het periodiek kwaliteitsonderzoek bestond uit de volgende activiteiten. Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn. Analyse van documenten die betrekking hebben op zelfevaluatieactiviteiten van de school en van andere documenten die de school voorafgaand aan het schoolbezoek heeft toegestuurd. Ook de vragenlijst 'Kwaliteitsonderzoek 2008 scholen voor speciaal basisonderwijs' is bij de analyse betrokken. Schoolbezoek, waarbij in een aantal groepen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Deze lesbezoeken vonden plaats in de groepen: orthorekengroep, niveaugroep 4 spelling, niveaugroep 7 rekenen, groep 5 technisch lezen, niveaugroep 5 begrijpend lezen en groep 3 aanvankelijk lezen. Analyse van handelingsplannen, groepsplannen en leerlingdossiers. Bovendien heeft de inspectie over de kwaliteit van de basisset van indicatoren gesprekken gevoerd met de directie en de intern begeleiders. Op uw school is verder een gesprek gevoerd met leraren. Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de kwaliteitsoordelen en de conclusies van het schoolbezoek besproken met de directie en het managementteam. Daarbij was een vertegenwoordiging namens het bevoegd gezag aanwezig. De inhoud van het rapport Het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs levert een kwaliteitsprofiel op van de school (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een beschouwing gegeven over de geconstateerde kwaliteit en wordt deze onder andere bezien in relatie tot de context of uitgangssituatie van de school. Indien van toepassing worden in deze beschouwing ook de toegevoegde indicatoren betrokken. In hoofdstuk 4 is het vervolgtoezicht aangegeven en worden, indien noodzakelijk, afspraken vermeld met betrekking tot wettelijke bepalingen waaraan de school niet voldoet. 6

7 2 KWALITEITSPROFIEL Het kwaliteitsprofiel geeft een overzicht van de waarderingen die de inspectie heeft toegekend aan kernindicatoren die betrekking hebben op belangrijke kenmerken van goed onderwijs. De nummering in de tabellen verwijst naar het volledige waarderingskader primair onderwijs. In de waardering is tot uitdrukking gebracht in welke mate de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs: 1. draagt niet of nauwelijks bij; 2. draagt onvoldoende bij; 3. draagt voldoende bij; 4. draagt in hoge mate bij; 5. niet te beoordelen (alleen bij Resultaten). Deze waardering is gegeven indien de school over bepaalde indicatoren geen betrouwbare en valide gegevens beschikbaar heeft. Het kwaliteitsprofiel van De Wijngaard Kwaliteitszorg De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 1.2 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. 1.3 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 1.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 1.5 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen. 1.7 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. Leerstofaanbod 3.1 De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde zijn dekkend voor de kerndoelen. 3.4 De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. 3.6 De leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 3.8 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlingengewicht biedt leerinhouden aan bij Nederlandse taal die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand

8 Didactisch handelen De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 6.3 De leraren leggen duidelijk uit. 6.6 De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces. 8.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Afstemming 4.1 De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 4.5 De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 7.1 De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch. 7.2 De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep De leraren stemmen de instructie af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen De leraren stemmen de verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen Begeleiding 10.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes Zorg De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen De school voert de zorg planmatig uit De school gaat de effecten van de zorg na. Resultaten 12.1 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht

9 Wet- en regelgeving 1 = ja, 2 = nee W1 De school heeft de vastgestelde schoolgids aan de inspectie toegestuurd. W2 De school heeft het vastgestelde schoolplan aan de inspectie toegestuurd. W3 Het bestuur heeft het vastgestelde zorgplan aan de inspectie toegestuurd. W4 De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten

10

11 3 BESCHOUWING In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven over de kwaliteit van het onderwijs op de school. De beschouwing begint met een algemeen beeld van de school. De inspectie beschrijft allereerst de uitgangssituatie van de school aan de hand van de context. Algemeen beeld SBO De Wijngaard heeft sinds het vorig kwaliteitsonderzoek in 2006 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het team heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het verhogen van de doel- en opbrengstgerichtheid van de school. Het team geeft aan positief te staan ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen. Sinds dit schooljaar werkt de school met groepsplannen waarbij de ontwikkelingsperspectieven van de individuele leerlingen de basis vormen. Daarnaast is ook het systeem van leerlingenzorg en kwaliteitszorg sterk in ontwikkeling. Dit alles heeft geleid tot groei in de kwaliteit van het onderwijs. De school evalueert structureel op leerlingniveau haar opbrengsten, maar verbindt daar nog niet altijd passende consequenties aan op groeps- en schoolniveau. De leerkrachten zorgen voor veiligheid, structuur en voorspelbaarheid in de groepen waardoor een warm schoolklimaat ontstaat. Het leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen en afgestemd op de leerlingenpopulatie. De school heeft voor de leerlingen ontwikkelingsperspectieven vastgesteld. Dit gold in het begin van het schooljaar nog niet voor de nieuwe leerlingen die ongeveer 25 procent van de schoolbevolking uitmaken. Met de school is afgesproken dat dit voor november 2008 wel het geval zal zijn. Inmiddels heeft de school dit ook gerealiseerd. Daarom heeft de inspectie besloten indicator 10.3 als voldoende te beoordelen. Voor de leerlingen waarvoor het ontwikkelingsperspectief is vastgesteld geldt dat er ook al een vertaling wordt gemaakt van het ontwikkelingsperspectief naar het aanbod in de groep. De instructiebehoefte van de leerlingen krijgen hier ook een plaats in. Een aandachtspunt vormt de speciale zorg voor leerlingen. Hoewel de school veel investeert in de begeleiding van specifieke zorgleerlingen, heeft deze begeleiding het afgelopen schooljaar onder druk gestaan door het grote aantal 'rugzakleerlingen' die extra zorg behoeven. Daarnaast constateert de inspectie dat er nog verschillen zijn in de kwaliteit van het (groeps)handelingsplan. Daarmee kunnen de effecten van de geboden hulp nog niet in alle gevallen goed worden vastgesteld. Als gevolg hiervan worden de profielen tussentijds nog niet bijgesteld. De inspectie heeft hierom indicator 10.5 nog als onvoldoende beoordeeld. SBO De Wijngaard is een school in ontwikkeling. De lijn is uitgezet en een flink aantal stappen is al genomen. De gedrevenheid van het team en de aanpak van de schoolontwikkeling vormen een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van de school. 11

12 Uitgangssituatie Context SBO De Wijngaard is een speciale basisschool met acht groepen. Oorspronkelijk opgericht als school voor moeilijk lerende kinderen. Momenteel zijn de groepen voor jonge risicoleerlingen geplaatst op de andere school voor speciaal basisonderwijs in Barendrecht die ressorteert onder hetzelfde bevoegd gezag. Het is de wens van de school in de toekomst jonge kinderen uit het eigen voedingsgebied ook te kunnen plaatsen op De Wijngaard. Vorig schooljaar heeft de school te maken gehad met forse huisvestingsproblemen. De Wijngaard is gehuisvest in hetzelfde gebouw waarin ook De Rank, school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, is gehuisvest. Doordat beide scholen groeiden ontstond ruimtegebrek. Pas tijdens de zomervakantie zijn portocabins geplaatst waar vier groepen van De Wijngaard nu onderwijs krijgen. De problemen zijn hiermee nog niet definitief opgelost omdat beide scholen nog groeien, maar een oplossing op de korte termijn lijkt vooralsnog niet op handen. Dit heeft veel energie gekost van de directie en het team en heeft (wellicht) een vertragend effect gehad op de schoolontwikkeling. De stichting voor speciaal onderwijs op reformatorische grondslag waar de school onder ressorteert, neemt deel aan een zogenaamd 'veldinitiatief' om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Het resultaat hiervan is een landelijk project voor het reformatorisch onderwijs waarin ambitieuze doelen staan geformuleerd. De aanvraag is inmiddels toegekend. Eerdere inspectieonderzoeken In 2005 voerde de inspectie een jaarlijks onderzoek uit. Er vond een periodiek kwaliteitsonderzoek plaats in Het laatste onderzoek leidde voor de school tot de beoordeling als een school met risico's, voornamelijk omdat de school nog geen ontwikkelingsperspectieven opstelde voor de leerlingen, te weinig tijd voor de basisvaardigheden had gepland, maatregelen om de veiligheid te waarborgen ontbraken en de leraren nog te weinig het onderwijs afstemden op de verschillen tussen leerlingen. Kwaliteit van het Onderwijs Ontwikkelingsperspectieven en opbrengsten Op SBO De Wijngaard is nu voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Voor leerlingen die nieuw op school worden geplaatst is in eerste instantie een startdocument beschikbaar met het integratieve beeld van de leerling en handelingsaanbevelingen voor de leraar. 12

13 De procedure van de school is dat gestart wordt met een verwacht leerrendement op basis van de capaciteiten van de leerlingen, aangevuld met positieve en belemmerende factoren. Deze verwachting wordt per vakgebied in kaart gebracht. De school spreekt een verwachting uit voor vier leergebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde, ten aanzien van het didactisch niveau aan het eind van de schoolloopbaan en over een jaar (groepsplan). Dit levert echter nog niet voor alle leerlingen een geïntegreerd beeld op ten aanzien van de verwachte soort voortgezet onderwijs. Omdat de school pas vorig jaar gestart is met het werken met ontwikkelingsperspectieven kan nog niet beoordeeld worden of de opbrengsten hiermee in overeenstemming zijn. Wel lijkt met betrekking tot de opbrengsten de conclusie gerechtvaardigd dat de school uit de leerling haalt wat erin zit. De inspectie baseert deze uitspraak op een grofmazige analyse van de uitstroomgegevens over het schooljaar Wel maakt zij hierbij een voorbehoud, omdat eerdere schooljaren niet zijn geanalyseerd. De inspectie heeft waardering voor het feit dat de ontwkkelingsperspectieven ook uitgangspunt zijn voor het opstellen van de groepsplannen. Op deze wijze bepalen ze tevens het aanbod van de leerstof in de (niveau)groep. Door de ontwikkeling die de school heeft ingezet, wordt er veel gevraagd van het team. De inspectie heeft aandacht gevraagd voor het grote aantal leerlingen, (met name de 'rugzakleerlingen') die nog extra onderwijsbehoeften heeft. Zij is van mening dat het team nog meer ondersteuning verdient, bijvoorbeeld in scholing, om ook deze leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Zeker in het licht van de ambitieuze plannen van de school om passend onderwijs vorm te geven. Leerstofaanbod en Tijd SBO De Wijngaard beschikt over een leerstofaanbod dat dekkend is voor de kerndoelen waarbij de leerlingen op een passend niveau leerstof aangeboden krijgen. Hiermee is een stap vooruit gezet. Hoewel in de (niveau)groepen, afhankelijk van het niveau van de leerlingen en vooral in de orthorekengroep met verschillende methoden gewerkt wordt, is er sprake van een doorgaande lijn vanaf de aanvangsgroep tot de eindgroep. Kinderen kunnen overstappen van de ene naar de andere niveaugroep. De inspectie heeft uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het uitbreiden van de geplande tijd voor de basisvaardigheden. Alhoewel de school de leertijd heeft uitgebreid na het laatste kwaliteitsonderzoek in 2006, voldoet zij nog niet aan de richtlijnen van de inspectie om minimaal 50 procent van haar onderwijstijd te besteden voor de basisvaardigheden. Dit komt neer op ruim negen uur voor Nederlandse taal en ruim vier uur aan rekenen en wiskunde. Indicator 4.1: de school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie, is daarom als onvoldoende beoordeeld. Tevens constateert de inspectie dat de ochtendpauze langer duurt dan de wettelijk voorgeschreven vijftien minuten. Tot slot is vastgesteld dat er tijdens de wisseling van de leerlingen naar de niveaugroepen onnodig tijd verloren wordt. 13

14 Didactisch handelen, afstemming, zorg Het onderwijs in de groepen kenmerkt zich in het algemeen door duidelijke regels, rust en voorspelbaarheid. De leerkrachten gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om en stimuleren een positieve omgang van de leerlingen onderling. Hierdoor ontstaat een warm schoolklimaat waarin het goed werken en leren is. In hun interactie met de leerlingen nemen de leerkrachten het voortouw. Er is sprake van onderwijs in kleine stapjes waarbij de leerlingen bij de hand genomen worden. Hierdoor blijven - een aantal goede voorbeelden daargelaten - kansen liggen om kinderen uit te dagen en ze zelf na te laten denken over het werk of aanpakstrategiëen. Binnen het team variëren de verwachtingen van leerkrachten ten aanzien van wat kinderen zelfstandig kunnen. Dit komt met name naar voren in de verschillen tussen leerkrachten in het differentiëren in instructie en verwerking en het hanteren van zelfstandige werkvormen. Het inspectiebezoek vond plaats aan het begin van het schooljaar. Hierdoor functioneerden nog niet alle (niveau)groepen zoals dit normaal het geval is. Vanuit de gesprekken met de leerkrachten beoordeelt de inspectie de differentiatie in instructie, verwerking en tijd als voldoende. Binnen het team van SBO De Wijngaard vindt velerlei overleg plaats over de leerlingen. Dit garandeert, gecombineerd met de beschikbare toets- en observatiegegevens, dat zorgleerlingen tijdig gesignaleerd worden en beoordelingen niet afhankelijk zijn van één persoon. Vorig jaar heeft de school een nieuw format voor groepshandelingsplannen ontwikkeld die dit schooljaar voor het eerst worden gehanteerd. De school zit nog middenin een voortgaande ontwikkeling. De dossiers zijn gedigitaliseerd en uitgebreid met een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De wijze waarop met het nieuwe groepshandelingsplan gewerkt wordt, verschilt nog tussen leerkrachten. De inspectie heeft aandacht gevraagd voor verdere professionalisering van de leraren op dit gebied. Kwaliteitszorg Ook ten aanzien van de zorg voor kwaliteit is SBO De Wijngaard volop in ontwikkeling. In de aansturing van de verbeterplannen hanteert de school een cyclus van meerjarenplan/schoolplan, jaarplan en evaluatie van het jaarplan in de vorm van een jaarverslag. Hieruit blijkt de cyclische opzet van de schoolontwikkeling. Daarnaast hanteert de school kwaliteitskaarten om de huidige kwaliteit in kaart te brengen en verbeterpunten te formuleren. De nieuwe verworvenheden legt de school vast in borgingsdocumenten en een kwaliteitshandboek, terwijl via klassenbezoeken en gesprekken zicht gehouden wordt op de naleving hiervan. De planmatigheid van de kwaliteitszorg zou echter nog aan kracht kunnen winnen wanneer de diverse verbeteractiviteiten meer in samenhang met elkaar beschreven worden. Op dit moment is dat nog niet het geval. 14

15 Samenvatting SBO De Wijngaard heeft de afgelopen periode een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De ingezette, planmatige schoolontwikkeling biedt perspectief voor het verder uitbouwen van een opbrengstgerichte aanpak. Ontwikkelingsperspectieven en groepsplannen zullen een grotere rol spelen in een voortgaande ontwikkeling in de zorg voor alle leerlingen die aan de zorg van directie en team zijn toevertrouwd. 15

16

17 4 VERVOLG VAN HET TOEZICHT In dit hoofdstuk beschrijft de inspectie het toegekende toezichtarrangement. Eerst gaat zij in op de naleving van de onderzochte wettelijke bepalingen (paragraaf 4.1). Daarna volgt het toezichtarrangement dat op basis van het kwaliteitsonderzoek wordt toegekend. 4.1 Naleving wet- en regelgeving Bij dit kwaliteitsonderzoek heeft de inspectie ook een onderzoek gedaan naar de naleving van een aantal wettelijke voorschriften. Dit onderzoek betrof de wettelijke voorschriften over de geplande onderwijstijd en over een door het bevoegd gezag vastgestelde schoolgids en schoolplan. De uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in onderstaande tabel. Schoolplan in art. 16 lid 1 en 3 WPO Wel aanwezig Schoolgids in art.16 lid 2 en 3 WPO Wel aanwezig Zorgplan in art. 19, lid 1 en 3 WPO Wel aanwezig Onderwijstijd in art. 8 lid 7, onder b WPO Wel voldaan aan naleving 4.2 Toezichtarrangement Kwaliteit van het onderwijs: Op basis van dit onderzoek heeft de inspectie voor De Wijngaard een basisarrangement vastgesteld. De aangetroffen kwaliteit van het onderwijs op de school is duidelijk verbeterd. Het eerdere oordeel dat er sprake was van een risicovolle school, vraagt dan ook om een aanpassing. Naleving Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat De Wijngaard aan deze wettelijke bepalingen voldoet. 17

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. s.s.b.o. De Delta

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. s.s.b.o. De Delta RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij s.s.b.o. De Delta Plaats : Appingedam BRIN-nummer : 19RA Onderzoeksnummer : 127503 Datum schoolbezoek : 9 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink Plaats : Wageningen BRIN-nummer : 08WH Onderzoeksnummer : 124879 Datum schoolbezoek : 13 January 2012 Rapport

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Via Nova College. Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Via Nova College. Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Via Nova College Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TR-5 Registratienummer: 3213819

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scalda Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 25PV Onderzoeksnummer : 273977 Datum onderzoek : 10-28 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 68 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie