BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD"

Transcriptie

1 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen PIenaire commissie OPENBARE VERGADERING MAANDAG 10 MAART 1997 Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen - Gewone zitting

2 2 BRUSSELSEHOOFDSTEDELIJKERAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN INHOUD TOEGEVOEGDE INTERPELLATIES van de heer Bernard Clerfayt, mevrouw Mane Nagy, de heren Walter Vandenbossche, Alain Leduc en Dominiek Lootens-Stael (de sluiting van de Renaultfahriek in Vilvoorde en de gevolgen ervan voorde economic en de werkgelegenheid in Brussel) tot de heer Charles Picque, Minister-Voorzitter en de heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. (Sprekers: de heer Bemard Clerfayt, mevrouw Mane Nagy, de heren Walter Vandenbossche, Alain Leduc, Dominiek Lootens- Stael, Paul Galand, Dominique Harmel, Andre Drouart, de heer Charles Picque, Minister-Voorzitter en de heer Jos Chabert, Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Exterae Betrekkingen). MONDELINGE VRAAG van mevrouw Danielle Caron (lijnen van de MIVB en de onderhandelingen met het oog op nieuwe trajecten voor de lijnen van De Lijn en TEC) en antwoord van de heer Herve Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer. Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Gewone zitting

3 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 Voorzitter: de heer Jan Beghin, Eerste Ondervoorzitter. -De vergadering wordt gcopend om uur. INTERPELLATIE VAN DE HEER BERNARD CLERFAYT TOT DE HEREN CHARLES PICQUE, MINISTER-VOORZITTER EN JOS CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE, FINAN- CIEN, BEGROT1NG, ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN betreffende "de sluiting van de Renaultfabrick in Vilvoorde en de gevolgcn ervan voor de economic en de werkgelegenheid in Brussel"; TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE NAGY k betreffende "het problecm van de dclocalisaties in de industriesector en van het bancnvcrlies voor duizendcn werknemers in de automobiclscctor"; TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER WALTER VANDENBOSSCHE betreffende "de bedrijfssluiting van Renault-Vilvoordc"; TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN LEDUC betreffende "de gevolgcn van dc sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoordc voor de werkgelegenheid in Brussel en de initiaticven die de Brusselse Regcring zou kunnen ncmen"; EN TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-STAEL betreffende "de nakende sluiting van Rcnault-Vilvoorde 1 '. De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Op 28 februari maakt de directeur-generaal van Renault, die een oud-leerling is van de ENA, bekend dat hij heslist heeft de Renaultfabriek van Vilvoorde te sluiten. De eerste minister was zeven dagen voordien op de hoogte gebracht, maarhad niets gezegd... "Eigen volk eerst". De verschrikkelijke slogan van het Vlaams Blok krijgt men nu ook in... Frankrijk te horen. Er kan geen enkele economische reden worden aangevoerd: de fabriek van Vilvoorde levert uiterst hoge prestaties en staat model voor de hele Renault-groep. Het feit dat de loonkosten er hoger zijn dan het Europees gemiddelde wordt ruimschoots goedgemaakt door de produktiviteit en de flexibiliteit in de werkuren. De directie van Renault sluit liever een ver afgelegen fabriek dan dicht bij huis. De reacties in Belgie hebben verwondering gewekt: wanneer Clabecq failliet wordt verklaard, wordt dit als een Waalse aangelegenheid beschouwd; wanneer de Renaultfabriek van Vilvoorde wordt gesloten, is dit een zaak van nationaal belang. De grote eensgezindheid van de politieke partijen die dit probleem wensen te bespreken in Brussel verheugt mij. Al degenen die zich bij mij aansluiten, mevrouw Nagy, de heren Vandenbossche en Leduc en zeifs het Vlaams Blok, delen het standpunt van de PRL-FDF dat het economische hinterland van Brussel verder reikt dan de administratieve grenzen. Wij hebben steeds de stelling verdedigd dat Brussel niet beperkt is tot de negentien gemeenten. (Samenspraak) Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- U weet dat het hinterland van Brussel tot Antwerpen of Waterloo reikt! De heer Jean-Pierre Cornelissen (in het Frans).-Wat mevrouw Nag}' zegt, lijkt mij overdreven, maar de heer Clerfayt heeft gelijk. De heer Walter Vandenbossche.- Ik wil er toch op wijzen dat andere partijen met hun reactie niet hebben gewacht tot vandaag. De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).-In de meeste Europese landen worden de wantoestanden in de markteconomie gelaakt door degenen die aan het bewind waren op het ogenblik dat over het Verdrag betreffende de Europese Unie werd onderhandeld. Het zijn dezelfden die vandaag een sociaal Europa eisen dat zij niet tot stand hebben kunnen brengen. Het schokkende in die zaak is dat er geen respect wordt betoond voor de werknemers en hun vakbonden. Het verbaast iedereen dat de procedures voor het sociaal overleg niet worden gevolgd. Zeifs de Franse regering, zeifs Jacques Chirac hebben de directeur-generaal van Renault berispt en waren waarschijniijk maar al te gelukkig dat zij de gewezen kabinetschef van Laurent Fabius op sociaal vlak de les konden lezen. De Europese Commissie heeft medegedeeld dat zij een onderzoek instelt wegens schending van de Europese richtlijnen op sociaal vlak. Er bestaat geen politick, diplomatiek of militair Europa, maar het ontbreekt vooral aan een sociaal Europa. De bedoeling van de eenheidsmarkt is niet de delocalisatie van bedrijven in Europa aan te moedigen en de spanningen tussen de landen van de Unie te doen toenemen. Indien Renault de te hoge produktiekosten als argument zou hanteren en indien de grote produktiviteit en de flexibiliteit in de werkuren niet zouden opwegen tegen de loonkost, zouden wij mogen vrezen dat er op korte termijn andere assemblagefabrieken zouden worden gesloten. Dan zouden geen rechtstreekse en 10 a banen in direct, maar respectievelijk en 300 a banen op de tocht staan.

4 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN Indien de onverbiddelijke economische logica zou worden gevolgd, zouden wij een zware tol betalen voor het gemis van een economische visie en een industriffle strategic van onze beleidmakers. De overcapaciteit in de automobielsector is inimers reeds lang bekend en het probleem van de reconversie is al lang aan de orde. Hebben wij nu te kampen met een crisis in de automobielsector, zoals Wallonie sinds dejaren zestig af te rekenen heeft met een crisis in de staalnijverheid? Zoals voor iedereen heeft de reactie van onze minister belast met economic mij verheugd. Ik zeg iedereen omdat wij van zins zijn een gemotiveerde motie in te dienen om er de regering toe aan te zetten alles in het werk te stellen opdat dit dossier op de best mogelijke manier zou worden behandeld. Wat is het standpunt van de Brusselse regering in verband met de brutale aankondiging van de nakende en econoniisch onlogische sluiting van de Renaultfabriek? Is de regering van plan zich aan te sluiten bij de verschillende initiatieven die zijn genomen om Renault ertoe aan te zetten op zijn beslissing terug te komen? Weike gevolgen voor de Bnisselse economic zai de sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoorde in juli hebben voor de toeleveringsbedrijven en voor de werknemers die in het Brussels Gewest wonen en die werkloos zullen worden? Wat zijn de macro-economische gevolgen voor de Brusselse economic in de ruime zin van het woord, van de daling van dc ontvangslen als gevolg van dewerkloosheid van duizenden arbeiders? Wat kan onze regering op economische vlak voorstellen om de negatieve gevolgen van die sluiting voor onze Bnisselse economic weg te werken? Wat doet zij op het vlak van de industriele strategic en de bevordering van nieuwe economische acliviteiten om het hoofd te bieden aan de crisis in de automobielsector? (applaus van de PRL-FDF) Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).-Toen de bedrijfsleiders van Renault de sluiting van de fahriek in Vilvoorde hebben aangekondigd, heeft dit niet alleen bij de gezinnen van de arbeiders voor beroering gezorgd. Het gaat (evens om het werkgelegenheidsbeleid en de delocalisaties van bedrijven. De werkgelegenheid is een bevoegdheid van het Gewest en onze Industrie hangt in ruime mate af van de auto-assemblage, onder meer in Vorst. Vilvoorde maakt deel uit van het economisch hinterland van ons Gewest, dat zich uitstrekt van Waterloo tot de haven van Antwerpen. Er bestaat een industriebekken en niemand ontkent dit, maar ik denk niet dat wij daarom moeten vervallen in beschouwingen van bedenkelijk politiek allooi. Het ABW heeft onlangs het probleem van de delocalisatie van bedrijven ter sprake gebracht. Volgens die organisatie is de solidariteit de enige mogelijke opiossing! In het jongste rapport van het IAB wordt de nadruk gelegd op het belang van het beleid dat op nationaal en gewestelijk vlak moet worden gevoerd tegen de negatieve sociologische en economische gevolgen van delocalisaties. De delocalisaties zijn niet onvermijdelijk. Zij zijn het gevolg van de ongebreidelde drang naar winst en concurrentieveitoogen. Om een economische oorlog te vermijden, moet de overheid eisen dat de economische en sociale omstandigheden in alle landen dezelfde zijn. Europa moet de gelijkheid op sociaal en economisch vlak waarborgen. Alle Groenen verwerpen de reactie van onmacht van de nationale en Europese leiders. De groene partijen hebben altijd het idee verdedigd dat een Europese Economische Unie alleen verantwoord was als er ook een ecologische unie komt en als de fiscale en sociale regelingen op elkaar worden afgestemd. In 80% van de gevallen, vestigen de bedrijven zich in andere Europese landen. Het moet verboden worden dat de Ak bedrijven die veriiuizen, meer dan eens voor Europese steun ^^ zouden in aanmerking komen. Op wereldvlak moet worden geeist dat de sociale normen in acht worden genomen en dat de bedrijven die de lao-normen niet respecteren, worden bestraft. Het enige positieve is de solidariteit die zowat overal ontstaat ten aanzien van deze sociale drama's. Het gevaar bestaat dat de toestand nog slechter wordt. De beleidsvoerders moeten economische prioriteiten stellen. In Belgie zijn er vijf automobielbedrijven, Renault meegerekend. In 1996 bedroeg de omzet van een miljard. BelgiS is 's wereld nr. 1 inzake autoassemblage. De sector verschaft werk aan personen, maar de beslissingen worden in het buitenland genomen. Weike omschakeling is er mogelijk als voor deze bedrijven, die een onderdeel zijn van een multinational? Vilvoorde ^^ had een overcapaciteit, wat een latent probleem is in de hele ^y Europese autoindustrie. Die toestand leidt tot een meedogenloze strijd onder alle constructeurs en begint ernstige sociale gevolgen te hebben. Een preventieve regeling lijkt noodzakelijk. Deze gebeurtenissen sterken ons in onze overtuiging dat er naar andere ontwikkelingsmodellen gezocht moet worden, te weten een eigen lokale ontwikkeling, zodat er activiteiten behouden en ontwikkeld worden waarop het Gewest vat heeft. Er moeten KMO's komen die in en v66r ons Gewest produceren. Wij willen een ecologische stad, waarbij rekening gehouden wordt met de noden van de gebruikers en met de bestaande mogelijkheden voor een endogene ontwikkeling. Wij kunnen de bevolking hiervoor niet warm maken met een project waar de inwoners geen belang bij hebben, maar wel door de troeven van de stad uit te spelen: beroepsopleiding, universiteiten, ondememersinitiatief van de inwoners.

5 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 Het werkgelegenheids- en opieidingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leiden niet tot een voor Bnissel houdbare ontwikkeling. Ik zou van de minister willen vememen weike initiatieven erzijn genomen om de werknemers in hun strijd te steunen en of de gewesten onderling solidair zijn. (Applaus van PSC en Ecolo) De beer Walter Vandenbossche.- De sluiting van het bedrijf Renault heeft mij gemspireerd om deze actualiteitsinterpellatie te houden. Door mijn collega's en in de pers is er al heel wat gezegd over deze sluiting daarom zai ik mijn tussenkomst kort houden. Samen met mijn fractie ben ik geschokt door de besijssing van het Franse bedrijf om de Renaultfabrieken in Vilvoorde te sluiten. Frankrijk is nochtans een buurland waar de cultuur gedeeld vvordt door een minderheid in Belgie. Dit is slecht nabuurscliap. In het verleden hebhen wij nochtans met Frankrijk solidair meegebouwd aan het Europa van vandaag. ^ Wat zijn de gevolgen van de sluiting voor het Brussels Gewest? De bevoegdheid ligt in het Vlaams Parleinent maar hoeveel mensen worden er in ons gewest getroffen door deze sluiting? Weike zijn de indirecte gevolgen bij de toeleveringsbedrijven? Het zou nuttig zijn een economische analyse te maken binnen het Hoofdstedelijk Gewest. Door de afweziglieid van kennislabo's en know how binnen de Renault- vestigingen heeft men de beslissing tot sluiting sneller kunnen nemen. Dit soort assemblage-hedrijven is daarom zeer kwetshaar. Het zou nuttig zijn onze economic te herorienteren door een fundamentele verankering van de bedrijven binnen ons gewest te realiseren. Ik wil hier een warm pleidooi houden tol samenwerking tussen de regio's. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet haar prioriteiten vastleggen in overleg met de federale overheid. Welk type van controle bestaat er binnen het Hoofdstedelijk Gewest op deze grote intemationale bedrijven? Vlaanderen zai dit probleem aanpakken. Waarom zou Brussel dit ook niet doen? Europa, waar ik in geloof, heeft mij zwaar ontgoocheld. Deze kaakslag moet gecomgeerd worden. We moeten hoogdringend werk maken van een sociaal Europa. Brussel als hoofdstad van Europa mag niet afzijdig blijven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het voortouw nemen en aanduiden weike richting het in de toekomst uit moet. De heer Alain Leduc (in het Frans).- De beslissing van de directie van Renault om de fabriek in Vilvoorde te sluiten, waardoor meer dan werknemers op straat staan, heeft ons onthutst en revolteert ons. De PS gelast er me vandaag mee die werknemers de steun van onze fractie te betuigen, net zoals mevrouw Raymonde Dury, Europees parlementslid en de heer Charles Picque dit reeds de eerste dag gedaan hebben. Onze rechtstreekse steun gaat uit naar de werknemers van Renault. Wij willen aldus duidelijk maken dat de solidanteit grensoverschrijdend is en op dezelfde wijze uitgedrukt moet worden, ongeacht of de werknemers Vlamingen of Walen, al dan niet geboren en getogen Belgen zijn, ongeacht waar ze werken, in Europa, in Afrika en zeifs in Azie en ongeacht of het gaat over mannen of vrouwen. Voor ons zijn het in de eerste plaats werknemers, die op straat worden gezet door de willekeurige beslissingen van de kapitaalbezitter, wie het er alleen om te doen is op korte termijn winst te maken en die zich helemaal geen rekenschap geven van de sociale gevolgen van hun beslissingen. Ze beschouwen de werknemers als voorwerpen, die men kan weggooien als men daar zin in heeft. Er moet dringend geageerd worden tegen wild kapitalisme; er moet dringend werk worden gemaakt van een sociale planning van de Europese economic; er moer een regeling komen voor het kapitaalverkeer want, bij gebrek aan regels, valt werkgelegenheid in onze streken immers weg en gaat ze naar plaatsen waar de arbeidskrachten minder duur zijn. Wij moeten volkomen solidair zijn met de werknemers van Renault-Vilvoorde. Het ogenblik is aangebroken om de stuwende krachten van alle gewesten te mobiliseren ten einde dit soort van brutale delocalisaties een halt toe te roepen. De werknemers hebben uiteraard reeds een aantal solidariteitsbetuigingen ontvangen: die van de werknemers van Renault-Frankrijk, van de concessiehouders, van de Belgische automobielsector, van de Vilvoordenaars, van hun vakbonden en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wij vragen vandaag dat ons Parlement, via een met redenen omklede motie, zijn steun betuigt. Ik twijfel echter aan de oprechtheid van sommigen, onder meer van die van de heren Chirac en Juppe, die gezegd hebben dat ze geschokt waren, terwiji deze sluiting in hun kabinetten is bedisseld. Wanneer het kapitalisme zegt dat het sociaal is, wil dat zeggen dat het peanuts geeft en werkgelegenheid wegneemt ofomgekeerd. Gelet op die mime intemationale context, met duidelijke sociale gevolgen voor de gewesten, wens ik de heer Chabert te vragen over weike wetgevende middelen en fmanciele stimuli hij beschikt om dergelijke delocalisaties in ons Gewest te vermijden. Zijn die middelen met succes aangewend? Zo niet, aan weike middelen ontbreekt het hem dan? Denkt onze minister voor economic aan een gezamenlijke actie met zijn collega's van de andere gewesten? Aan onze minister voor tewerkstelling vraag ik hoeveel Brusselse gezinnen direct of indirect onder de sluiting te lijden hebben? Weike maatregelen zijn er gepland? Wij zijn van mening dat de strijd die de werknemers van Renault voeren, niet op voorhand verloren is. Integendeel, de gebeurtenissen hebben de Europese overheid wakker geschud. Wij moeten samen met de werknemers van Renault en met alle andere werknemers strijden voor een beter sociaal Europa.

6 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN Onze minister voor economic, de heer Chabert, die ook onze vertegenwoordiger is in de intergouvemementele conferentie, zai blijk moeten geven van vastberadenheid en eisen dat in het nieuwe verdrag dat nu wordt voorbereid voorrang wordt gegeven aan het sociale Europa. De BBTK voert al meer dan tien jaar een grensoverschrijdende strijd tegen die willekeur vanwege de werkgevers. Die strijd heeft in Belgie plaatsgehad bij Delhaize en, in de Verenigde Staten, bij Food Lion. Er werd hier verschillende dagen gestaakt om ginds pressie uit te oefenen. Die grensoverschrijdende strijd werd tien jaar geleden als idealistisch bestempeld maar blijkt vandaag voor alien het enige altematief te zijn tegen de mondialisering tegen de economic, te weten solidariteit onder alle werknemers en dus onder alle werknemers ter wereld. De heer Dominiek Lootens-Stael - Dit parlement dient in grote eensgezindheid een standpunt in te nemen. Samen met de werknemers en de vakorganisaties is het Vlaams Blok geschokt door de beslissing van Renault- France. Dit is hrutaal en mensonwaardig. Arbeiders en bedienden worden zonder overleg en begeleidingsmaatregelen op straat geschopt. Op korte termijn zullen duizenden gezinnen, tientallen kleine en grote bedrijven en honderden middenstanders daarvan de gevolgen dragen. Na de opeenvolgende sluitingen bewijst deze sociale genocide dat er nood is aan een andere politiek. Het Vlaams Blok neemt geen genoegen met de lippendienst van de Brusselse regering. Het is het gebrek aan economische visie van de regering Dehaene dat ons onmachtig maakt om bijkomende werkgelegenheid te creei-en. De Brusselse regering is daar mede verantwoordelijk voor, aangezien het dezelfde traditionele partijen zijn die hier de dienst uitmaken. In Belgie kan een bedrijfssluiting gebeuren, zonder enig overleg met de overheid. De mensen vragen zich terecht af waarvoor de politiek nu eigenlijk dient. De overheid moet zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat en voor de noodzakelijke verankering van de bednjven. Het kan niet dat de buitenlandse hoofdzetel van een groep een rendabel bedrijf sluit zonder inspraak van de overheid, Deze beslissing werd niet ingegeven door een politick van " eigen volk eerst", maar wel door puur Frans staatskapitalisme. De gewesten staan machteloos, want ze konden de sluiting niet verhinderen, maar moeten wel opdraaien voor de sociale gevolgen. Dit drama is mede mogelijk gemaakt door het louter economische Europa, dat door de klassieke partijen wordt verdedigd. Door dit Europa moeten wij werkgelegenheid en welvaart inleveren. Eerste minister Dehaene wil dat er dringend een sociaal Europa komt. Daar valt echter niets van te verwachten, aangezien Europa opgericht is voor het behartigen van andere belangen. Ziehier de voorstellen van het Vlaams Blok voor Renault- Vilvoorde op korte termijn. De machthebbers in dit land moeten alle mogelijke druk uitoefenen opdat het bedrijf toch nog een kans zou krijgen, zeker op het Europese niveau. De overheid moet de werknemers alle mogelijke rechtsmiddelen aanreiken om Renault- France tot een andere houding te dwingen. De bezetting van Renault mag op geen enkele wijze door de autoriteiten worden gehinderd. De Brusselse regering moet aan de andere regeringen de impulsen geven om deze eisen in te vullen. Het Vlaams Blok kwam altijd op voor het werkvolk en zai dat ook in de toekomst blijven doen. Het vraagt dat deze regering voor een keer hetzelfde zou doen. (Applaus) De heer Paul Galand (in het Frans).-Ik stel drie zaken vast. De heer Lootens-Stael houdt een betoog dat, ten onrechte, een mengeling is van ondergeschikte economische aspecten en ultra-nationalistische uitlatingen. (Applaus) Hij poogt degenen die zich zorgen maken aan zijn zijde te krijgen en tegelijk de publieke opinie een rad voor ogen te draaien wat de uitdagingen voor de toekomst betreft. (Voofzitterschap: de heerjean-pierre Cornelissen) Hij probeert Zola voor de kar van zijn "grijs" project te spannen en brouwt aldus een vemietigend ferment. Het gebrek aan een krachtige, democratische en progressieve reactie is koren op de duivelse molen van extreemrechts. (Applaus) Tweede vaststelling: wij moeten het debat opnieuw in de Europese en in de mondiale context plaatsen en de ongecontroleerde groei van de economic en de sociale dumping die vooral tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie een rol spelen, hekanipen. De brutale beslissing ten aanzien van Renault-Vilvoorde is het gevolg van een lange reeks sluitingen en delocalisaties in heel het land. In Belgie wordt een op twee werknemers te werk gesteld in een bedrijf dat kan delocaliseren. Er zijn ogenblikken waarop de grondleggers van de Europese Unie zich in him graf moeten omdraaien. Collega's van de traditionele partijen, wat hebben uw partijen gedaan toen Ecolo kritiek heeft geleverd op de Verdragen van Maasticht omdat er ze niet voorzagen in een duidelijke sociale en ecologische convergentie voor de Europese Unie? Toen Ecolo zich verzet heeft tegen de GATT-akkoorden, omdat ze niet voorzagen in een democratische controle op de WHO en omdat ze geen sociaal gedeelte bevatten zoals de erkenning van de normen van de IAO, hebben uw partijen ons voorbeeld niet gevolgd. De meerderheid in deze Raad heeft die akkoorden trouwens goedgekeurd. De heer Hasquin heeft zich onthouden, zo meen ik. De Voorzitter- Nog anderen hebben zich onthouden, mijnheer Galand. De heer Paul Galand (in het Frans).- Inderdaad, u heeft dat ook gedaan mijnheer de voorzitter. Wat hebt u gedaan toen ik de heren Picque en Chabert geinterpellerd heb over de voorbereiding van de Top van Kopenhagen? Hetgeen nu gebeurt, beschouwt u, helaas te laat, als schandalige toestanden. Derde vaststelling: er blijft nog een mogelijkheid over om een en ander bij te sturen: de intergouvemementele conferen- BIV ( ) Mr. 5

7 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 tie. Zou u deze kunnen bijeenroepen? Zai u in juni, tijdens de Top van Amsterdam, het sociale Europa, fiscale hantionisatie en duurzame ontwikkeling opieggen? Dat is voor ons een conditio sine qua non voor goedkeuring. Wat Renault betreft, heeft de heer Dehaene bij de OESO geprotesteerd tegen het feit dat de multinationals de gedragscode niet nakomen en dat de schendingen van de bepalingen van die code niet gesanctioneerd worden. De heer Schweitzer beslist zonder opzegging, zonder onderhandelingen. Voor wat had hij, hadden de werknemers niet gereageerd, moeten vrezen, behalve voor wat geweeklaag? Pseudo-onzekerheden die meer weg hebben van dogma's dan dat ze op de realiteit steunen, moeten "de nek worden omgedraaid". De werkgelegenheid zou te veel kosten. Maar de te hoge lonen zijn die van een paar grote werkgevers, die de anderen ontslaan zonder hun fundamentele rechten te respecteren. We keren zo stilaan terug naar negentiende-eeuwse toestanden. De markt gaat stilaan kapot door maatregelen die tegen de sociale vooruitgang en de duurzame ontwikkeling indruisen. De huidige technische kennis maakt de productie van recycleerbare wagens mogelijk. Renault-Vilvoorde had dus gepast in het kader van de duurzame ontwikkeling. Wij stellen vast dat men op dit ogenblik weigert te onderhandelen over een nieuw evenwicht tussen groei en vooruitgang. Er moet voorrang gegeven worden aan een billijke verdeling van de meerwaarden en van de werkgelegenheid. Voor Ecolo is een economic die niet ten dienste van de mens staan, geen economic meer. Economie om de economic is zinloos en druist zeifs een negatie van de economic. De intergouvemementele conferentie hiedt de mogelijkheid de eenzijdig de eenheidsmarkt bij te sturen en komaf te maken met de sociale onrechtvaardigheden. We eisen dat de beslissingen ook slaan op de duurzame ontwikkelingen en op sociale convergentie, zo niet zullen we genoodzaakt zijn de fcverdragen niet goed te keuren. De heer Dominiek Lootens-Stael.- De heer Galand zou voortaan beter wat omzichtiger omspringen met het hegrip "democratic", na wat hij in het begin van zijn interpellatie heeft gezegd. Zijn woorden zullen hem trouwens niet in dank worden afgenomen door de werknemers van Renault. De heer Dominique Harmel (in het Frans).- Namens de PSC, wil ik de onaanvaardbare wijze aanklagen waarop de h. Schweitzer zijn beslissing heeft genomen en waarbij hij geen rekening heeft gehouden met de inspanningen die het personeel van Vilvoorde reeds talrijkejaren doet. Men voert een aantal economische redenen aan. Dat zijn slechts voorwendselen. Uit gemakzucht, egoisme en gebrek aan solidariteit zijn sommigen koudweg in hun schulp gekropen. Het is gemakkelijker in het buitenland personeel te ontslaan dan in eigen land. Die handelwijze is onaanvaardbaar, te meer daar de Europese wetgevingen niet zijn in acht genomen. Wat is er met de federale regering en de Vlaamse regering afgesproken om de Europese wetgevingen betreffende de sluiting van ondememingen, de opzegging en de sluitingsvergoedingen te doen respecteren? Weike maatregelen zullen er worden genomen als men er niet in slaagt de directie van Renault te overtuigen van menmg te veranderen? En wat zullen we voor de werknemers doen? Wat gaat u ondememen opdat zulks geen tweede keer geschiedt? Wat hebt u met uw ambtsgenoten afgesproken om te vermijden dat dergelijke beslissingen nog achter uw rug om worden genomen? Wat heeft u afgesproken met de directie van VW-Vorst opdat dat gevaar niet opnieuw opduikt? De heer Chabert heeft ons vierjaar geleden gezegd dat hij verheugd was te kunnen aankondigen dat Toyota zich in ons Gewest ging vestigen. Mijnheer de minister, is er op dit ogenblik iets afgesproken betreffende een mogelijke uitbreiding in plaats van een nieuwe verhuizing van een automobielbedrijf? Zou het Gewest bovendien niet iets moeten ondememen om de Europese wetgeving te doen repeteren? Welk beleid wil de Regering op poten zetten inzake werkgelegenheid in de KMO's? Wat gaat u doen voor de toeleveringsbedrijven van Renault? Wij moeten, samen met de federale en met de Vlaamse regering, de directie van Renault doen zwichten. Slagen we daar niet in, dan moeten we eisen dat de Europese wetgevingen worden in acht genomen en ons bezinnen over wetsvoorstellen die de wemmers beschermen of die bijdragen tot werkgelegenheid. Ten slotte verheugt het me een motie te kunnen goedkeuren waarin we onze steun aan de laffelijk in de steek gelaten werknemers van Renault kunnen betuigen (Applaus van PSC en Ecolo). (Voorzitterschap: de heer Jan Beghin) De heer Andre Drouart (in het Frans).- Er heerst duidelijk een malaiase. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de politieke leiders de actualiteit achtemahollen, in plaats van erop vooruit te lopen. Pas na de dramatische gebeurtenissen van de voorbije zomer en na hetgeen er nu met Renault gebeurt, gaat er sommigen een licht op, ofschoon ze het Europa van Maastricht -het Europa van het geldgewin - gesteund hebben. Dat is niet gezond: de politiek moet op de actualiteit anticiperen. Sommigen, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde, geven elkaar de schuld en nemen afstand van de beslissingen die ze goedgekeurd hebben. Ik herinner eraan dat de Franse Gemeenschap een jaar geleden leerkrachten ontslagen heeft; precies wat Renault nu doet. Het politieke moet opnieuw voorrang krijgen op de economic, zo niet oogt de toekomst somber. (Applaus van Ecolo).

8 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN De beer Charles Picque, Minister-Voorzitter (in het Frans).- De sluiting van Renault en in het bijzonder de vvijze waarop ze is aangekondigd hebhen verontwaardiging veroorzaakt. Die handelwijze toont het opzet aan van een economische praktijk die enkel en alleen winst wil maken op korte tennijn. Erwaren nochtans aanwijzingen, bijvoorbeeld de inislukte onderhandeling in december tussen Renault en Volvo, die vooral te maken had met de bedrijfscultuur van Renault. Voor meer details verwijs ik u naar het artikel in de krant "Le Monde" van 12 december Achter het pseudo-sociale betoog van de lofredenaars van de markteconomie, schuilt minachting voor de werknemers. Degenen die geloven dat er maar een visie mogelijk is, moeten er zich rekenschap van geven dat er andere politieke culturen bestaan die het menselijk aspect wel een centrale plaats in de economic geven. Mynheer Clerfayt, uw bewering dat zulks een verantwoordelijkheid is van degenen die het sociale Europa hebben gebouwd, verbaast me. Uw partners spreken van "vooruitstrevendheid dankzij de markt"! Het sociale Europa heeft zijn tegenstanders gehad, onder andere in de Britse conservatieve partij. Herinner u Dublin, waar er, in een ander kamp dan het mijne, tegenstanders zijn geweest tegen het sociale Europa. (Sanienspraak). Het spreekt vanzelfdat ik de wanhoop van de werknemers van Renault deel, Wij hebben hovendien na die sluiting kunnen vaststellen dat er gezond gereageerd wordt, waardoor kleinzielig gekibbel is vermeden. Zestig Brusselaars zouden hun werk verliezen. Ik heb de BGDA gevraagd begeleidingsmaatregelen te treffen en ik heb contact genomen met de twee voomaamste werknemersafvaardigingen. De sluiting van Renault-Vilvoorde is nog niet defmitief. Samen moeten we pressie uitoefenen op de groep Renault, ook al zai dat moeilijk zijn. De heer Chabert zai het zo dadelijk hebhen over de gevolgen van deze sluiting voor de in Brussel gevestigde toeleveringsbedrijven. Ik herhaal dat er een omscholingsdienst zou moeten worden opgericht, vooral voor de zestig betrokken gezinnen. Ik zai de evolutie van de groep Renault, waarvan de aandelen op dit ogenblik in waarde stijgen, volgen. Ik herinner u eraan dat 52% van de aandelen van Renault geprivatiseerd zijn. Misschien zijn we de weg ingeslagen naar een nog grotere privatisering! Ik zai hoe dan ook alles in het werk stellen om de catastrofale gevolgen te verzachten van die brutale beslissing, die genomen is met een cynisme dat een welbepaalde houding op economisch vlak verraadt. (Applans). De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Financifin, Begroting, Energie en Exteme Betrekkingen.- Het aantal interpellanten dat heeft gereageerd wijst erop dat de brutale sluiting van Renault-Vilvoorde ook hier beroering wekt. Ik sluit mij bij deze verontwaardiging aan. Deze aanpak druist in tegen eike menselijke waardigheid. De sluiting van Vilvoorde betekent een regelrechte aanfluiting van het Belgische concertatiemodel. Nooit was de verontwaardiging zo groot en dit is nu juist een positieve vaststelling. Alle krachten worden gemobiliseerd en de algemene verontwaardiging betekent een hefboom voor het streven naar een sociaal Europa. Het grote Europese huis is slechts zinvol als het een uitgesproken sociale dimensie zai hebben. Dit debat is niet tegen Europa, maar betekent juist een pleidooi voor meer Europa, een Europa dat een hannonisch sociaal geheel vormt. De oprichting en instandhouding van bedrijven met subsidies, waardoor andere moeten sluiten, is onaanvaardbaar. Hiertegenover staat Europa machteloos. Naast Renault-Vilvoorde zijn er al heel wat andere slachtoffers gevallen. Er is dringend solidariteit nodig om het tij te doen keren. De oproep van een bepaalde groep tot "eigen volk eerst", vind ik gevaarlijk. De heer Dominiek Lootens-Stael.- De Minister heeft mij niet begrepen. Ik heb duidelijk gezegd dat het hier niet gaat om een "eigen volk eerst" - politick maar om een pure vorm van staatskapitalisme. DC heer Jos Chabert, Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen.- In elk geval is bovengenoemde redenering fout. Er moeten Europese en op tennijn mundiale afspraken worden gemaakt voor een sociale reglementering, zodat delokalisatie naar lage-loonlanden in de mate van het mogelijke kan worden vermeden. Wat staat er ons in Brussel te doen? We moeten trachten te vermijden dat er bedrijven uit ons Gewest verhuizen. Ik verwijs hier naar het Dynamo-plan dat in vijftig maatregelen voorziet om nieuwe zuurstof te pompen in de Brusselse economic. De bedrijvencentra en Ecobru, de aanpassing van de e\pansiewetgeving en de bespreking van bepaalde fiscale maatregelen in de Commissie Financien zijn stuk voor stuk bedrijfsvriendelijke maatregelen. Ik wil nu het vraagstuk van de delokalisatie wat objectiveren. Bedrijven verlaten Brussel en dit heeft een negatief effect op de Brusselse economie en de werkgelegenheid. Een bedrijf dat meer voordelen haalt door zich te vestigen op een andere plaats, gehoorzaamt aan een economische wetmatigheid. Wij moeten in Brussel een tegenbeweging organiseren in de secundaire sector. Internationale bedrijven willen een Europees hoofdkwartier in Brussel vestigen. Op beide vlakken kunnen een aantal positieve voorbeelden worden opgesomd: Delvaux-handtassen en Sitel, Chiysler, Global One en Mobistar. Deze vestigingen hebben de delokalisatie van andere bedrijven geneutraliseerd. Wanneer bepaalde bedrijven neiging hebben om Brussel te verlaten, proberen wij ook via de discrete weg van de overreding, andere bedrijven te overtuigen om in Brussel te blijven. Tot slot wil ik ingaan op vragen die gesteld werden in verband met de orientatie van de economische politick in Brus-

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 26 OKTOBER 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2012-2013 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Maandag 17 en dinsdag 18 december 2012 *6: 18.00 uur De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Ik heet de minister van Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013.

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013. vergadering C211 WON18 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 23 mei 2013 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden

Nadere informatie

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus)

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus) 3-001 VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003 3-002 VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.00 uur geopend) 3-003 Betrekkingen EU/Cuba 3-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

Hoe staat men tegenover verkiezingen waarbij men onvoldoende garanties heeft dat ze op een democratische manier georganiseerd kunnen worden?

Hoe staat men tegenover verkiezingen waarbij men onvoldoende garanties heeft dat ze op een democratische manier georganiseerd kunnen worden? COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN van DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 Namiddag COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES du MARDI 17 NOVEMBRE 2009 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke 1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag e behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient de Europese Unie (EU) te

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie