BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD"

Transcriptie

1 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen PIenaire commissie OPENBARE VERGADERING MAANDAG 10 MAART 1997 Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen - Gewone zitting

2 2 BRUSSELSEHOOFDSTEDELIJKERAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN INHOUD TOEGEVOEGDE INTERPELLATIES van de heer Bernard Clerfayt, mevrouw Mane Nagy, de heren Walter Vandenbossche, Alain Leduc en Dominiek Lootens-Stael (de sluiting van de Renaultfahriek in Vilvoorde en de gevolgen ervan voorde economic en de werkgelegenheid in Brussel) tot de heer Charles Picque, Minister-Voorzitter en de heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. (Sprekers: de heer Bemard Clerfayt, mevrouw Mane Nagy, de heren Walter Vandenbossche, Alain Leduc, Dominiek Lootens- Stael, Paul Galand, Dominique Harmel, Andre Drouart, de heer Charles Picque, Minister-Voorzitter en de heer Jos Chabert, Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Exterae Betrekkingen). MONDELINGE VRAAG van mevrouw Danielle Caron (lijnen van de MIVB en de onderhandelingen met het oog op nieuwe trajecten voor de lijnen van De Lijn en TEC) en antwoord van de heer Herve Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer. Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Gewone zitting

3 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 Voorzitter: de heer Jan Beghin, Eerste Ondervoorzitter. -De vergadering wordt gcopend om uur. INTERPELLATIE VAN DE HEER BERNARD CLERFAYT TOT DE HEREN CHARLES PICQUE, MINISTER-VOORZITTER EN JOS CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE, FINAN- CIEN, BEGROT1NG, ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN betreffende "de sluiting van de Renaultfabrick in Vilvoorde en de gevolgcn ervan voor de economic en de werkgelegenheid in Brussel"; TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE NAGY k betreffende "het problecm van de dclocalisaties in de industriesector en van het bancnvcrlies voor duizendcn werknemers in de automobiclscctor"; TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER WALTER VANDENBOSSCHE betreffende "de bedrijfssluiting van Renault-Vilvoordc"; TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN LEDUC betreffende "de gevolgcn van dc sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoordc voor de werkgelegenheid in Brussel en de initiaticven die de Brusselse Regcring zou kunnen ncmen"; EN TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-STAEL betreffende "de nakende sluiting van Rcnault-Vilvoorde 1 '. De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Op 28 februari maakt de directeur-generaal van Renault, die een oud-leerling is van de ENA, bekend dat hij heslist heeft de Renaultfabriek van Vilvoorde te sluiten. De eerste minister was zeven dagen voordien op de hoogte gebracht, maarhad niets gezegd... "Eigen volk eerst". De verschrikkelijke slogan van het Vlaams Blok krijgt men nu ook in... Frankrijk te horen. Er kan geen enkele economische reden worden aangevoerd: de fabriek van Vilvoorde levert uiterst hoge prestaties en staat model voor de hele Renault-groep. Het feit dat de loonkosten er hoger zijn dan het Europees gemiddelde wordt ruimschoots goedgemaakt door de produktiviteit en de flexibiliteit in de werkuren. De directie van Renault sluit liever een ver afgelegen fabriek dan dicht bij huis. De reacties in Belgie hebben verwondering gewekt: wanneer Clabecq failliet wordt verklaard, wordt dit als een Waalse aangelegenheid beschouwd; wanneer de Renaultfabriek van Vilvoorde wordt gesloten, is dit een zaak van nationaal belang. De grote eensgezindheid van de politieke partijen die dit probleem wensen te bespreken in Brussel verheugt mij. Al degenen die zich bij mij aansluiten, mevrouw Nagy, de heren Vandenbossche en Leduc en zeifs het Vlaams Blok, delen het standpunt van de PRL-FDF dat het economische hinterland van Brussel verder reikt dan de administratieve grenzen. Wij hebben steeds de stelling verdedigd dat Brussel niet beperkt is tot de negentien gemeenten. (Samenspraak) Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- U weet dat het hinterland van Brussel tot Antwerpen of Waterloo reikt! De heer Jean-Pierre Cornelissen (in het Frans).-Wat mevrouw Nag}' zegt, lijkt mij overdreven, maar de heer Clerfayt heeft gelijk. De heer Walter Vandenbossche.- Ik wil er toch op wijzen dat andere partijen met hun reactie niet hebben gewacht tot vandaag. De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).-In de meeste Europese landen worden de wantoestanden in de markteconomie gelaakt door degenen die aan het bewind waren op het ogenblik dat over het Verdrag betreffende de Europese Unie werd onderhandeld. Het zijn dezelfden die vandaag een sociaal Europa eisen dat zij niet tot stand hebben kunnen brengen. Het schokkende in die zaak is dat er geen respect wordt betoond voor de werknemers en hun vakbonden. Het verbaast iedereen dat de procedures voor het sociaal overleg niet worden gevolgd. Zeifs de Franse regering, zeifs Jacques Chirac hebben de directeur-generaal van Renault berispt en waren waarschijniijk maar al te gelukkig dat zij de gewezen kabinetschef van Laurent Fabius op sociaal vlak de les konden lezen. De Europese Commissie heeft medegedeeld dat zij een onderzoek instelt wegens schending van de Europese richtlijnen op sociaal vlak. Er bestaat geen politick, diplomatiek of militair Europa, maar het ontbreekt vooral aan een sociaal Europa. De bedoeling van de eenheidsmarkt is niet de delocalisatie van bedrijven in Europa aan te moedigen en de spanningen tussen de landen van de Unie te doen toenemen. Indien Renault de te hoge produktiekosten als argument zou hanteren en indien de grote produktiviteit en de flexibiliteit in de werkuren niet zouden opwegen tegen de loonkost, zouden wij mogen vrezen dat er op korte termijn andere assemblagefabrieken zouden worden gesloten. Dan zouden geen rechtstreekse en 10 a banen in direct, maar respectievelijk en 300 a banen op de tocht staan.

4 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN Indien de onverbiddelijke economische logica zou worden gevolgd, zouden wij een zware tol betalen voor het gemis van een economische visie en een industriffle strategic van onze beleidmakers. De overcapaciteit in de automobielsector is inimers reeds lang bekend en het probleem van de reconversie is al lang aan de orde. Hebben wij nu te kampen met een crisis in de automobielsector, zoals Wallonie sinds dejaren zestig af te rekenen heeft met een crisis in de staalnijverheid? Zoals voor iedereen heeft de reactie van onze minister belast met economic mij verheugd. Ik zeg iedereen omdat wij van zins zijn een gemotiveerde motie in te dienen om er de regering toe aan te zetten alles in het werk te stellen opdat dit dossier op de best mogelijke manier zou worden behandeld. Wat is het standpunt van de Brusselse regering in verband met de brutale aankondiging van de nakende en econoniisch onlogische sluiting van de Renaultfabriek? Is de regering van plan zich aan te sluiten bij de verschillende initiatieven die zijn genomen om Renault ertoe aan te zetten op zijn beslissing terug te komen? Weike gevolgen voor de Bnisselse economic zai de sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoorde in juli hebben voor de toeleveringsbedrijven en voor de werknemers die in het Brussels Gewest wonen en die werkloos zullen worden? Wat zijn de macro-economische gevolgen voor de Brusselse economic in de ruime zin van het woord, van de daling van dc ontvangslen als gevolg van dewerkloosheid van duizenden arbeiders? Wat kan onze regering op economische vlak voorstellen om de negatieve gevolgen van die sluiting voor onze Bnisselse economic weg te werken? Wat doet zij op het vlak van de industriele strategic en de bevordering van nieuwe economische acliviteiten om het hoofd te bieden aan de crisis in de automobielsector? (applaus van de PRL-FDF) Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).-Toen de bedrijfsleiders van Renault de sluiting van de fahriek in Vilvoorde hebben aangekondigd, heeft dit niet alleen bij de gezinnen van de arbeiders voor beroering gezorgd. Het gaat (evens om het werkgelegenheidsbeleid en de delocalisaties van bedrijven. De werkgelegenheid is een bevoegdheid van het Gewest en onze Industrie hangt in ruime mate af van de auto-assemblage, onder meer in Vorst. Vilvoorde maakt deel uit van het economisch hinterland van ons Gewest, dat zich uitstrekt van Waterloo tot de haven van Antwerpen. Er bestaat een industriebekken en niemand ontkent dit, maar ik denk niet dat wij daarom moeten vervallen in beschouwingen van bedenkelijk politiek allooi. Het ABW heeft onlangs het probleem van de delocalisatie van bedrijven ter sprake gebracht. Volgens die organisatie is de solidariteit de enige mogelijke opiossing! In het jongste rapport van het IAB wordt de nadruk gelegd op het belang van het beleid dat op nationaal en gewestelijk vlak moet worden gevoerd tegen de negatieve sociologische en economische gevolgen van delocalisaties. De delocalisaties zijn niet onvermijdelijk. Zij zijn het gevolg van de ongebreidelde drang naar winst en concurrentieveitoogen. Om een economische oorlog te vermijden, moet de overheid eisen dat de economische en sociale omstandigheden in alle landen dezelfde zijn. Europa moet de gelijkheid op sociaal en economisch vlak waarborgen. Alle Groenen verwerpen de reactie van onmacht van de nationale en Europese leiders. De groene partijen hebben altijd het idee verdedigd dat een Europese Economische Unie alleen verantwoord was als er ook een ecologische unie komt en als de fiscale en sociale regelingen op elkaar worden afgestemd. In 80% van de gevallen, vestigen de bedrijven zich in andere Europese landen. Het moet verboden worden dat de Ak bedrijven die veriiuizen, meer dan eens voor Europese steun ^^ zouden in aanmerking komen. Op wereldvlak moet worden geeist dat de sociale normen in acht worden genomen en dat de bedrijven die de lao-normen niet respecteren, worden bestraft. Het enige positieve is de solidariteit die zowat overal ontstaat ten aanzien van deze sociale drama's. Het gevaar bestaat dat de toestand nog slechter wordt. De beleidsvoerders moeten economische prioriteiten stellen. In Belgie zijn er vijf automobielbedrijven, Renault meegerekend. In 1996 bedroeg de omzet van een miljard. BelgiS is 's wereld nr. 1 inzake autoassemblage. De sector verschaft werk aan personen, maar de beslissingen worden in het buitenland genomen. Weike omschakeling is er mogelijk als voor deze bedrijven, die een onderdeel zijn van een multinational? Vilvoorde ^^ had een overcapaciteit, wat een latent probleem is in de hele ^y Europese autoindustrie. Die toestand leidt tot een meedogenloze strijd onder alle constructeurs en begint ernstige sociale gevolgen te hebben. Een preventieve regeling lijkt noodzakelijk. Deze gebeurtenissen sterken ons in onze overtuiging dat er naar andere ontwikkelingsmodellen gezocht moet worden, te weten een eigen lokale ontwikkeling, zodat er activiteiten behouden en ontwikkeld worden waarop het Gewest vat heeft. Er moeten KMO's komen die in en v66r ons Gewest produceren. Wij willen een ecologische stad, waarbij rekening gehouden wordt met de noden van de gebruikers en met de bestaande mogelijkheden voor een endogene ontwikkeling. Wij kunnen de bevolking hiervoor niet warm maken met een project waar de inwoners geen belang bij hebben, maar wel door de troeven van de stad uit te spelen: beroepsopleiding, universiteiten, ondememersinitiatief van de inwoners.

5 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 Het werkgelegenheids- en opieidingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leiden niet tot een voor Bnissel houdbare ontwikkeling. Ik zou van de minister willen vememen weike initiatieven erzijn genomen om de werknemers in hun strijd te steunen en of de gewesten onderling solidair zijn. (Applaus van PSC en Ecolo) De beer Walter Vandenbossche.- De sluiting van het bedrijf Renault heeft mij gemspireerd om deze actualiteitsinterpellatie te houden. Door mijn collega's en in de pers is er al heel wat gezegd over deze sluiting daarom zai ik mijn tussenkomst kort houden. Samen met mijn fractie ben ik geschokt door de besijssing van het Franse bedrijf om de Renaultfabrieken in Vilvoorde te sluiten. Frankrijk is nochtans een buurland waar de cultuur gedeeld vvordt door een minderheid in Belgie. Dit is slecht nabuurscliap. In het verleden hebhen wij nochtans met Frankrijk solidair meegebouwd aan het Europa van vandaag. ^ Wat zijn de gevolgen van de sluiting voor het Brussels Gewest? De bevoegdheid ligt in het Vlaams Parleinent maar hoeveel mensen worden er in ons gewest getroffen door deze sluiting? Weike zijn de indirecte gevolgen bij de toeleveringsbedrijven? Het zou nuttig zijn een economische analyse te maken binnen het Hoofdstedelijk Gewest. Door de afweziglieid van kennislabo's en know how binnen de Renault- vestigingen heeft men de beslissing tot sluiting sneller kunnen nemen. Dit soort assemblage-hedrijven is daarom zeer kwetshaar. Het zou nuttig zijn onze economic te herorienteren door een fundamentele verankering van de bedrijven binnen ons gewest te realiseren. Ik wil hier een warm pleidooi houden tol samenwerking tussen de regio's. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet haar prioriteiten vastleggen in overleg met de federale overheid. Welk type van controle bestaat er binnen het Hoofdstedelijk Gewest op deze grote intemationale bedrijven? Vlaanderen zai dit probleem aanpakken. Waarom zou Brussel dit ook niet doen? Europa, waar ik in geloof, heeft mij zwaar ontgoocheld. Deze kaakslag moet gecomgeerd worden. We moeten hoogdringend werk maken van een sociaal Europa. Brussel als hoofdstad van Europa mag niet afzijdig blijven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het voortouw nemen en aanduiden weike richting het in de toekomst uit moet. De heer Alain Leduc (in het Frans).- De beslissing van de directie van Renault om de fabriek in Vilvoorde te sluiten, waardoor meer dan werknemers op straat staan, heeft ons onthutst en revolteert ons. De PS gelast er me vandaag mee die werknemers de steun van onze fractie te betuigen, net zoals mevrouw Raymonde Dury, Europees parlementslid en de heer Charles Picque dit reeds de eerste dag gedaan hebben. Onze rechtstreekse steun gaat uit naar de werknemers van Renault. Wij willen aldus duidelijk maken dat de solidanteit grensoverschrijdend is en op dezelfde wijze uitgedrukt moet worden, ongeacht of de werknemers Vlamingen of Walen, al dan niet geboren en getogen Belgen zijn, ongeacht waar ze werken, in Europa, in Afrika en zeifs in Azie en ongeacht of het gaat over mannen of vrouwen. Voor ons zijn het in de eerste plaats werknemers, die op straat worden gezet door de willekeurige beslissingen van de kapitaalbezitter, wie het er alleen om te doen is op korte termijn winst te maken en die zich helemaal geen rekenschap geven van de sociale gevolgen van hun beslissingen. Ze beschouwen de werknemers als voorwerpen, die men kan weggooien als men daar zin in heeft. Er moet dringend geageerd worden tegen wild kapitalisme; er moet dringend werk worden gemaakt van een sociale planning van de Europese economic; er moer een regeling komen voor het kapitaalverkeer want, bij gebrek aan regels, valt werkgelegenheid in onze streken immers weg en gaat ze naar plaatsen waar de arbeidskrachten minder duur zijn. Wij moeten volkomen solidair zijn met de werknemers van Renault-Vilvoorde. Het ogenblik is aangebroken om de stuwende krachten van alle gewesten te mobiliseren ten einde dit soort van brutale delocalisaties een halt toe te roepen. De werknemers hebben uiteraard reeds een aantal solidariteitsbetuigingen ontvangen: die van de werknemers van Renault-Frankrijk, van de concessiehouders, van de Belgische automobielsector, van de Vilvoordenaars, van hun vakbonden en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wij vragen vandaag dat ons Parlement, via een met redenen omklede motie, zijn steun betuigt. Ik twijfel echter aan de oprechtheid van sommigen, onder meer van die van de heren Chirac en Juppe, die gezegd hebben dat ze geschokt waren, terwiji deze sluiting in hun kabinetten is bedisseld. Wanneer het kapitalisme zegt dat het sociaal is, wil dat zeggen dat het peanuts geeft en werkgelegenheid wegneemt ofomgekeerd. Gelet op die mime intemationale context, met duidelijke sociale gevolgen voor de gewesten, wens ik de heer Chabert te vragen over weike wetgevende middelen en fmanciele stimuli hij beschikt om dergelijke delocalisaties in ons Gewest te vermijden. Zijn die middelen met succes aangewend? Zo niet, aan weike middelen ontbreekt het hem dan? Denkt onze minister voor economic aan een gezamenlijke actie met zijn collega's van de andere gewesten? Aan onze minister voor tewerkstelling vraag ik hoeveel Brusselse gezinnen direct of indirect onder de sluiting te lijden hebben? Weike maatregelen zijn er gepland? Wij zijn van mening dat de strijd die de werknemers van Renault voeren, niet op voorhand verloren is. Integendeel, de gebeurtenissen hebben de Europese overheid wakker geschud. Wij moeten samen met de werknemers van Renault en met alle andere werknemers strijden voor een beter sociaal Europa.

6 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN Onze minister voor economic, de heer Chabert, die ook onze vertegenwoordiger is in de intergouvemementele conferentie, zai blijk moeten geven van vastberadenheid en eisen dat in het nieuwe verdrag dat nu wordt voorbereid voorrang wordt gegeven aan het sociale Europa. De BBTK voert al meer dan tien jaar een grensoverschrijdende strijd tegen die willekeur vanwege de werkgevers. Die strijd heeft in Belgie plaatsgehad bij Delhaize en, in de Verenigde Staten, bij Food Lion. Er werd hier verschillende dagen gestaakt om ginds pressie uit te oefenen. Die grensoverschrijdende strijd werd tien jaar geleden als idealistisch bestempeld maar blijkt vandaag voor alien het enige altematief te zijn tegen de mondialisering tegen de economic, te weten solidariteit onder alle werknemers en dus onder alle werknemers ter wereld. De heer Dominiek Lootens-Stael - Dit parlement dient in grote eensgezindheid een standpunt in te nemen. Samen met de werknemers en de vakorganisaties is het Vlaams Blok geschokt door de beslissing van Renault- France. Dit is hrutaal en mensonwaardig. Arbeiders en bedienden worden zonder overleg en begeleidingsmaatregelen op straat geschopt. Op korte termijn zullen duizenden gezinnen, tientallen kleine en grote bedrijven en honderden middenstanders daarvan de gevolgen dragen. Na de opeenvolgende sluitingen bewijst deze sociale genocide dat er nood is aan een andere politiek. Het Vlaams Blok neemt geen genoegen met de lippendienst van de Brusselse regering. Het is het gebrek aan economische visie van de regering Dehaene dat ons onmachtig maakt om bijkomende werkgelegenheid te creei-en. De Brusselse regering is daar mede verantwoordelijk voor, aangezien het dezelfde traditionele partijen zijn die hier de dienst uitmaken. In Belgie kan een bedrijfssluiting gebeuren, zonder enig overleg met de overheid. De mensen vragen zich terecht af waarvoor de politiek nu eigenlijk dient. De overheid moet zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat en voor de noodzakelijke verankering van de bednjven. Het kan niet dat de buitenlandse hoofdzetel van een groep een rendabel bedrijf sluit zonder inspraak van de overheid, Deze beslissing werd niet ingegeven door een politick van " eigen volk eerst", maar wel door puur Frans staatskapitalisme. De gewesten staan machteloos, want ze konden de sluiting niet verhinderen, maar moeten wel opdraaien voor de sociale gevolgen. Dit drama is mede mogelijk gemaakt door het louter economische Europa, dat door de klassieke partijen wordt verdedigd. Door dit Europa moeten wij werkgelegenheid en welvaart inleveren. Eerste minister Dehaene wil dat er dringend een sociaal Europa komt. Daar valt echter niets van te verwachten, aangezien Europa opgericht is voor het behartigen van andere belangen. Ziehier de voorstellen van het Vlaams Blok voor Renault- Vilvoorde op korte termijn. De machthebbers in dit land moeten alle mogelijke druk uitoefenen opdat het bedrijf toch nog een kans zou krijgen, zeker op het Europese niveau. De overheid moet de werknemers alle mogelijke rechtsmiddelen aanreiken om Renault- France tot een andere houding te dwingen. De bezetting van Renault mag op geen enkele wijze door de autoriteiten worden gehinderd. De Brusselse regering moet aan de andere regeringen de impulsen geven om deze eisen in te vullen. Het Vlaams Blok kwam altijd op voor het werkvolk en zai dat ook in de toekomst blijven doen. Het vraagt dat deze regering voor een keer hetzelfde zou doen. (Applaus) De heer Paul Galand (in het Frans).-Ik stel drie zaken vast. De heer Lootens-Stael houdt een betoog dat, ten onrechte, een mengeling is van ondergeschikte economische aspecten en ultra-nationalistische uitlatingen. (Applaus) Hij poogt degenen die zich zorgen maken aan zijn zijde te krijgen en tegelijk de publieke opinie een rad voor ogen te draaien wat de uitdagingen voor de toekomst betreft. (Voofzitterschap: de heerjean-pierre Cornelissen) Hij probeert Zola voor de kar van zijn "grijs" project te spannen en brouwt aldus een vemietigend ferment. Het gebrek aan een krachtige, democratische en progressieve reactie is koren op de duivelse molen van extreemrechts. (Applaus) Tweede vaststelling: wij moeten het debat opnieuw in de Europese en in de mondiale context plaatsen en de ongecontroleerde groei van de economic en de sociale dumping die vooral tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie een rol spelen, hekanipen. De brutale beslissing ten aanzien van Renault-Vilvoorde is het gevolg van een lange reeks sluitingen en delocalisaties in heel het land. In Belgie wordt een op twee werknemers te werk gesteld in een bedrijf dat kan delocaliseren. Er zijn ogenblikken waarop de grondleggers van de Europese Unie zich in him graf moeten omdraaien. Collega's van de traditionele partijen, wat hebben uw partijen gedaan toen Ecolo kritiek heeft geleverd op de Verdragen van Maasticht omdat er ze niet voorzagen in een duidelijke sociale en ecologische convergentie voor de Europese Unie? Toen Ecolo zich verzet heeft tegen de GATT-akkoorden, omdat ze niet voorzagen in een democratische controle op de WHO en omdat ze geen sociaal gedeelte bevatten zoals de erkenning van de normen van de IAO, hebben uw partijen ons voorbeeld niet gevolgd. De meerderheid in deze Raad heeft die akkoorden trouwens goedgekeurd. De heer Hasquin heeft zich onthouden, zo meen ik. De Voorzitter- Nog anderen hebben zich onthouden, mijnheer Galand. De heer Paul Galand (in het Frans).- Inderdaad, u heeft dat ook gedaan mijnheer de voorzitter. Wat hebt u gedaan toen ik de heren Picque en Chabert geinterpellerd heb over de voorbereiding van de Top van Kopenhagen? Hetgeen nu gebeurt, beschouwt u, helaas te laat, als schandalige toestanden. Derde vaststelling: er blijft nog een mogelijkheid over om een en ander bij te sturen: de intergouvemementele conferen- BIV ( ) Mr. 5

7 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 tie. Zou u deze kunnen bijeenroepen? Zai u in juni, tijdens de Top van Amsterdam, het sociale Europa, fiscale hantionisatie en duurzame ontwikkeling opieggen? Dat is voor ons een conditio sine qua non voor goedkeuring. Wat Renault betreft, heeft de heer Dehaene bij de OESO geprotesteerd tegen het feit dat de multinationals de gedragscode niet nakomen en dat de schendingen van de bepalingen van die code niet gesanctioneerd worden. De heer Schweitzer beslist zonder opzegging, zonder onderhandelingen. Voor wat had hij, hadden de werknemers niet gereageerd, moeten vrezen, behalve voor wat geweeklaag? Pseudo-onzekerheden die meer weg hebben van dogma's dan dat ze op de realiteit steunen, moeten "de nek worden omgedraaid". De werkgelegenheid zou te veel kosten. Maar de te hoge lonen zijn die van een paar grote werkgevers, die de anderen ontslaan zonder hun fundamentele rechten te respecteren. We keren zo stilaan terug naar negentiende-eeuwse toestanden. De markt gaat stilaan kapot door maatregelen die tegen de sociale vooruitgang en de duurzame ontwikkeling indruisen. De huidige technische kennis maakt de productie van recycleerbare wagens mogelijk. Renault-Vilvoorde had dus gepast in het kader van de duurzame ontwikkeling. Wij stellen vast dat men op dit ogenblik weigert te onderhandelen over een nieuw evenwicht tussen groei en vooruitgang. Er moet voorrang gegeven worden aan een billijke verdeling van de meerwaarden en van de werkgelegenheid. Voor Ecolo is een economic die niet ten dienste van de mens staan, geen economic meer. Economie om de economic is zinloos en druist zeifs een negatie van de economic. De intergouvemementele conferentie hiedt de mogelijkheid de eenzijdig de eenheidsmarkt bij te sturen en komaf te maken met de sociale onrechtvaardigheden. We eisen dat de beslissingen ook slaan op de duurzame ontwikkelingen en op sociale convergentie, zo niet zullen we genoodzaakt zijn de fcverdragen niet goed te keuren. De heer Dominiek Lootens-Stael.- De heer Galand zou voortaan beter wat omzichtiger omspringen met het hegrip "democratic", na wat hij in het begin van zijn interpellatie heeft gezegd. Zijn woorden zullen hem trouwens niet in dank worden afgenomen door de werknemers van Renault. De heer Dominique Harmel (in het Frans).- Namens de PSC, wil ik de onaanvaardbare wijze aanklagen waarop de h. Schweitzer zijn beslissing heeft genomen en waarbij hij geen rekening heeft gehouden met de inspanningen die het personeel van Vilvoorde reeds talrijkejaren doet. Men voert een aantal economische redenen aan. Dat zijn slechts voorwendselen. Uit gemakzucht, egoisme en gebrek aan solidariteit zijn sommigen koudweg in hun schulp gekropen. Het is gemakkelijker in het buitenland personeel te ontslaan dan in eigen land. Die handelwijze is onaanvaardbaar, te meer daar de Europese wetgevingen niet zijn in acht genomen. Wat is er met de federale regering en de Vlaamse regering afgesproken om de Europese wetgevingen betreffende de sluiting van ondememingen, de opzegging en de sluitingsvergoedingen te doen respecteren? Weike maatregelen zullen er worden genomen als men er niet in slaagt de directie van Renault te overtuigen van menmg te veranderen? En wat zullen we voor de werknemers doen? Wat gaat u ondememen opdat zulks geen tweede keer geschiedt? Wat hebt u met uw ambtsgenoten afgesproken om te vermijden dat dergelijke beslissingen nog achter uw rug om worden genomen? Wat heeft u afgesproken met de directie van VW-Vorst opdat dat gevaar niet opnieuw opduikt? De heer Chabert heeft ons vierjaar geleden gezegd dat hij verheugd was te kunnen aankondigen dat Toyota zich in ons Gewest ging vestigen. Mijnheer de minister, is er op dit ogenblik iets afgesproken betreffende een mogelijke uitbreiding in plaats van een nieuwe verhuizing van een automobielbedrijf? Zou het Gewest bovendien niet iets moeten ondememen om de Europese wetgeving te doen repeteren? Welk beleid wil de Regering op poten zetten inzake werkgelegenheid in de KMO's? Wat gaat u doen voor de toeleveringsbedrijven van Renault? Wij moeten, samen met de federale en met de Vlaamse regering, de directie van Renault doen zwichten. Slagen we daar niet in, dan moeten we eisen dat de Europese wetgevingen worden in acht genomen en ons bezinnen over wetsvoorstellen die de wemmers beschermen of die bijdragen tot werkgelegenheid. Ten slotte verheugt het me een motie te kunnen goedkeuren waarin we onze steun aan de laffelijk in de steek gelaten werknemers van Renault kunnen betuigen (Applaus van PSC en Ecolo). (Voorzitterschap: de heer Jan Beghin) De heer Andre Drouart (in het Frans).- Er heerst duidelijk een malaiase. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de politieke leiders de actualiteit achtemahollen, in plaats van erop vooruit te lopen. Pas na de dramatische gebeurtenissen van de voorbije zomer en na hetgeen er nu met Renault gebeurt, gaat er sommigen een licht op, ofschoon ze het Europa van Maastricht -het Europa van het geldgewin - gesteund hebben. Dat is niet gezond: de politiek moet op de actualiteit anticiperen. Sommigen, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde, geven elkaar de schuld en nemen afstand van de beslissingen die ze goedgekeurd hebben. Ik herinner eraan dat de Franse Gemeenschap een jaar geleden leerkrachten ontslagen heeft; precies wat Renault nu doet. Het politieke moet opnieuw voorrang krijgen op de economic, zo niet oogt de toekomst somber. (Applaus van Ecolo).

8 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN De beer Charles Picque, Minister-Voorzitter (in het Frans).- De sluiting van Renault en in het bijzonder de vvijze waarop ze is aangekondigd hebhen verontwaardiging veroorzaakt. Die handelwijze toont het opzet aan van een economische praktijk die enkel en alleen winst wil maken op korte tennijn. Erwaren nochtans aanwijzingen, bijvoorbeeld de inislukte onderhandeling in december tussen Renault en Volvo, die vooral te maken had met de bedrijfscultuur van Renault. Voor meer details verwijs ik u naar het artikel in de krant "Le Monde" van 12 december Achter het pseudo-sociale betoog van de lofredenaars van de markteconomie, schuilt minachting voor de werknemers. Degenen die geloven dat er maar een visie mogelijk is, moeten er zich rekenschap van geven dat er andere politieke culturen bestaan die het menselijk aspect wel een centrale plaats in de economic geven. Mynheer Clerfayt, uw bewering dat zulks een verantwoordelijkheid is van degenen die het sociale Europa hebben gebouwd, verbaast me. Uw partners spreken van "vooruitstrevendheid dankzij de markt"! Het sociale Europa heeft zijn tegenstanders gehad, onder andere in de Britse conservatieve partij. Herinner u Dublin, waar er, in een ander kamp dan het mijne, tegenstanders zijn geweest tegen het sociale Europa. (Sanienspraak). Het spreekt vanzelfdat ik de wanhoop van de werknemers van Renault deel, Wij hebben hovendien na die sluiting kunnen vaststellen dat er gezond gereageerd wordt, waardoor kleinzielig gekibbel is vermeden. Zestig Brusselaars zouden hun werk verliezen. Ik heb de BGDA gevraagd begeleidingsmaatregelen te treffen en ik heb contact genomen met de twee voomaamste werknemersafvaardigingen. De sluiting van Renault-Vilvoorde is nog niet defmitief. Samen moeten we pressie uitoefenen op de groep Renault, ook al zai dat moeilijk zijn. De heer Chabert zai het zo dadelijk hebhen over de gevolgen van deze sluiting voor de in Brussel gevestigde toeleveringsbedrijven. Ik herhaal dat er een omscholingsdienst zou moeten worden opgericht, vooral voor de zestig betrokken gezinnen. Ik zai de evolutie van de groep Renault, waarvan de aandelen op dit ogenblik in waarde stijgen, volgen. Ik herinner u eraan dat 52% van de aandelen van Renault geprivatiseerd zijn. Misschien zijn we de weg ingeslagen naar een nog grotere privatisering! Ik zai hoe dan ook alles in het werk stellen om de catastrofale gevolgen te verzachten van die brutale beslissing, die genomen is met een cynisme dat een welbepaalde houding op economisch vlak verraadt. (Applans). De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Financifin, Begroting, Energie en Exteme Betrekkingen.- Het aantal interpellanten dat heeft gereageerd wijst erop dat de brutale sluiting van Renault-Vilvoorde ook hier beroering wekt. Ik sluit mij bij deze verontwaardiging aan. Deze aanpak druist in tegen eike menselijke waardigheid. De sluiting van Vilvoorde betekent een regelrechte aanfluiting van het Belgische concertatiemodel. Nooit was de verontwaardiging zo groot en dit is nu juist een positieve vaststelling. Alle krachten worden gemobiliseerd en de algemene verontwaardiging betekent een hefboom voor het streven naar een sociaal Europa. Het grote Europese huis is slechts zinvol als het een uitgesproken sociale dimensie zai hebben. Dit debat is niet tegen Europa, maar betekent juist een pleidooi voor meer Europa, een Europa dat een hannonisch sociaal geheel vormt. De oprichting en instandhouding van bedrijven met subsidies, waardoor andere moeten sluiten, is onaanvaardbaar. Hiertegenover staat Europa machteloos. Naast Renault-Vilvoorde zijn er al heel wat andere slachtoffers gevallen. Er is dringend solidariteit nodig om het tij te doen keren. De oproep van een bepaalde groep tot "eigen volk eerst", vind ik gevaarlijk. De heer Dominiek Lootens-Stael.- De Minister heeft mij niet begrepen. Ik heb duidelijk gezegd dat het hier niet gaat om een "eigen volk eerst" - politick maar om een pure vorm van staatskapitalisme. DC heer Jos Chabert, Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen.- In elk geval is bovengenoemde redenering fout. Er moeten Europese en op tennijn mundiale afspraken worden gemaakt voor een sociale reglementering, zodat delokalisatie naar lage-loonlanden in de mate van het mogelijke kan worden vermeden. Wat staat er ons in Brussel te doen? We moeten trachten te vermijden dat er bedrijven uit ons Gewest verhuizen. Ik verwijs hier naar het Dynamo-plan dat in vijftig maatregelen voorziet om nieuwe zuurstof te pompen in de Brusselse economic. De bedrijvencentra en Ecobru, de aanpassing van de e\pansiewetgeving en de bespreking van bepaalde fiscale maatregelen in de Commissie Financien zijn stuk voor stuk bedrijfsvriendelijke maatregelen. Ik wil nu het vraagstuk van de delokalisatie wat objectiveren. Bedrijven verlaten Brussel en dit heeft een negatief effect op de Brusselse economie en de werkgelegenheid. Een bedrijf dat meer voordelen haalt door zich te vestigen op een andere plaats, gehoorzaamt aan een economische wetmatigheid. Wij moeten in Brussel een tegenbeweging organiseren in de secundaire sector. Internationale bedrijven willen een Europees hoofdkwartier in Brussel vestigen. Op beide vlakken kunnen een aantal positieve voorbeelden worden opgesomd: Delvaux-handtassen en Sitel, Chiysler, Global One en Mobistar. Deze vestigingen hebben de delokalisatie van andere bedrijven geneutraliseerd. Wanneer bepaalde bedrijven neiging hebben om Brussel te verlaten, proberen wij ook via de discrete weg van de overreding, andere bedrijven te overtuigen om in Brussel te blijven. Tot slot wil ik ingaan op vragen die gesteld werden in verband met de orientatie van de economische politick in Brus-

9 OPENBARE VERGADERING VAN MAANDAG 10 MAART 1997 sel. Kunnen bedrijven in Brussel hetzelfde lot ondergaan als Renault-Vilvoorde? Ja, dit is mogelijk omdat niemand beschermd is. Wij moeten ons nochtans Europees opstellen en geen sectaire houding aannemen. Het gaat over een grote interne markt die niet kan worden afgeschennd. Zowel het gewestelijk ontwikkelingsplan, het regeerakkoord als het Dynamo-plan leggen de nadruk op het behoud van een evenwichtige economische structuur te Brussel. Dit houdt in dat er naast een uitgebreide tertiaire sector ook een sterke secundaire sector in Brussel blijft. Daarom moet er een bedrijfsvriendelijk klimaat gecreeerd worden. De sluiting van Renault- Vilvoorde is evenwel niet gekoppeld aan het feit dat de vestiging tot de secundaire sector behoort. Hike intemationale vestiging in Brussel waarvan het nioederbedrijf niet in Brussel gevestigd is, kan het voorwerp uitmaken van een gelijkaardige beslissing. De heer Walter Vandenbossche heeft gelijk wanneer hij stelt dat we kenniscentra moeten aantrekken in Brussel. Acti- ^viteiten met hoge toegevoegde waarde zijn moeilijker over te Kplaatsen. Weike acties gaan we in ons Gewest in de toekomst ontwikkelen om situaties zoals deze die zich nu in Renault-Vilvoorde voordoen te vemiijden? De Brusselse regio is niet rechtstreeks belrokken in dit dossier. In de eerste plaats moeten we onze solidariteit betuigen. Daamaast zai de regering, in overleg met de Belgische en Europese autoriteiten, op de verschillende niveaus de juridische stappen zetlen die noodzakelijk zijn. Wat de rechtstreekse gevolgen voor de werkgelegenheid betreft kan ik meedelen dat zestig Bmsselaars hun baan verliezen. De meeste werknemers komen uit het Vlaamse land. Ook wat de onrechtstreekse tewerkstelling betreft lijkt de schade mee te vallen. Uit contacten op het terrein blijkt dat er bijna geen Brusselse toeleveringsbedrijven getroffen worden of met sluiting bedreigd. Ik dank voor de getuigenissen van solidariteit die van over kde partijgrenzen heen komen en waamit de politieke wil blijkt om op alle niveaus dergelijke hoogst betreurenswaardige evenementen in de toekomst onmogelijk te maken. (Applaus) De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Afgezien van de verschillende standpunten over bepaalde hoofdprincipes, verheugt het me vast te stellen dat alle democratische fracties solidair zijn met de werknemers van Renault. Ik neem akte van de door de Regering aangekondigde maatregelen en het verheugt me dat er een dienst zai worden opgericht voor de omscholing van de Brusselse slachtoffers van de sluiting. De strategic voor de economische omschakeling, ofeerder aanpassing van de activiteiten, moet voor alles rekening houden met de noden van de Brusselse bevolking. Het Gewest zai zijn economic veilig stellen door de KMO's, die flexibel en aanpasbaar zijn, aan te moedigen. Delvaux is daarvan een goed voorbeeld. (Applaus van PRL- FDF). Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Een van de belangrijkste paradoxen in dit debat zijn de toespraken van de vertegenwoordigers van de twee grote Europese fracties, de PPE en de PS, die de meerderheid in het Europees Parlement hebben en de maatregelen hebben aanvaard die het huidige Europa vorm hebben gegeven. (Protest van de PSC en de PS). Mevrouw Dury heeft eveneens de ratificatie van het Verdrag van Maastricht goedgekeurd. Het verheugt mij dat deze twee fracties zich bij de voorstanders van een socialer Europa hebben aangesloten, maar ik daag hun uit bij de volgende IGC een project uit te werken dat de verdragen zodanig wijzigt dat het sociale Europa eindelijk tot stand komt. Ondertussen mogen we ons hoofd niet in het zand steken. Wij moeten het hoofd bieden aan de situatie van de slachtoffers van de Renaultsluiting, ook al beseffen we dat een dergelijke situatie zich opnieuw kan voordoen. Ik wens de heer Chabert te zeggen dat het juist zijn ontwikkelingsmodel is, dat erin bestaat multinationals aan te trekken, waarop wij kritiek hebben, want op een goede dag zouden deze ondememingen wel eens kunnen vertrekken. U zet alles op een enkele kaart, die u niet in de hand hebt. Wij betalen al uw coordinatiecentra, terwiji wij misschien beter hun prijs/kwaliteitverhouding op het vlak van de werkgelegenheid zouden onderzoeken. De heer Jos Chabert, Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Exteme Betrekkingen (in het Frans).- Mevrouw Nagy, wilt u dat de teneur van uw betoog aan de Europese instanties wordt meegedeeld? Beseft u dat indien de Europese instellingen Brussel verlaten, er tientallen duizenden banen op de tocht komen te staan? Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Als multinationals vertrekken, zijn alle inspanningen die u van anderen hebt geeist nutteloos geweest. Wij pleiten voor een meer evenwichtige ontwikkeling die meer is afgestemd op instellingen die nood hebben aan Brussel, die er afhankelijk van zijn, en niet afhangen van beslissingscentra waarop Brussel geen vat heeft. Ik verheug mij over de steun die wij vandaag aan de werknemers van Renault betuigen. Ik hoop evenwel dat deze eensgezindheid in de toekomst tot nieuwe beleidsopties zai leiden en ook bij de stemming over de herziening van de verdragen van de Europese Unie tot uiting zai komen. (Applaus van Ecolo). De heer Alain Leduc (in het Frans).- Namens de socialistische fractie betreur ik het dat zo weinig gehoor werd gegeven aan zo'n belangrijk onderdeel van dit Gewest, terwiji u klaagt dat er in deze zaal te weinig over economische zaken wordt gedebatteerd. Ik wil de heer Chabert vragen of het overleg over de herziening van de Europese verdragen tijdens de IGC onderge-

10 10 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD BULLETIN VAN DE INTERPELLATIES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN schikt zai worden gemaakt aan het aannemen van maatregelen voor een sociaal Europa. De beer Jos Chabert, Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Exteme Betrekkingen (in het Frans).- Ik kan de heer Leduc antwoorden dat de federale regering en de gewestregering er tijdens de Conferentie van Amsterdam voor zullen ijveren dat een sociaal hoofdstuk in de verdragen wordt opgenomen. Ik weet niet of Europa dit voor elkaar zai krijgen, maar ik heb het voorgevoel dat de verkiezingsuitslag in Groot-Brittannie waarschijniijk niet zonder gevolgen zai zijn. De Voorzitter.- Een met redenen omklede motie, ondertekend door de heren Eric van Weddingen, Robert Hotyat, Dominique Hannel, Paul Galand, Jan Beghin, Michiel Vandenbussche en Sven Gatz, luidend: "De Brusselse Hoofdstedelijke Raad, gehoord de interpellaties van de heer Bernard Clerfayt, mevrouw Marie Nagy, de heren Walter Vandenbossche en Alain Leduc betreffende de sluiting van Renault-Vilvoorde, gehoord de antwoorden van de heren Charles Picque, minister-voorzitter en Jos Chabert, minister van Economic, - veroordeelt de beslissing van de Renaultgroep om haar zetel te Vilvoorde te sluiten en de manier waarop dat gebeurd is, - betuigt zijn volledige solidariteit met de werknemers van Renault-Vilvoorde en van de toeleveranciers van deze onderneming, en met hun families; - eist dat Renault haar beslissing herziet i.v.m. de sluiting van dit bedrijfmet zo'n hoge productiviteit; - vraagt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich bij de initiatieven van andere beleidsniveaus aansluit met het oog op het nemen van beslissingen ter vrijwaring van deze productie-eenheid." De stemming over deze motie zai later plaatsvinden. De heer Roeland Van Walleghem.- Ik hoor dat Collega Sven Gatz de gemotiveerde motie mee heeft ondertekend. Hoe is dat mogelijk? Ik heb hem hier vandaag niet gezien. Nochtans begint de motie met "de Raad gehoord enz.". De Voorzitter.- Ik zai dat laten controleren in het licht van de toepassing van ons reglement. -De incidenten zijn gesloten. MONDELINGE VRAAG Lijncn ''an de MIVB en de onderhandclingen met het oog op nieuwe trajccten voor de lijnen van De Lijn en TEC Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).-Sinds enkele maanden voert de MIVB een reclamecampagne rond de voordelen van een toegankelijk, beschikbaar en weinig of niet vervuilend openbaar vervoer, dat u het zoeken naar zeidzame parkeerplaatsen bespaart en parkeerboetes voorkomt. Sommige inwoners van het Gewest, meer bepaald de bewoners van sommige wijken van Evere en Woluwe, kunnen geen gebruik maken van die diensten om zich naar het centrum van de stad te begeven. Die toestand is des te betreurenswaardiger omdat het probleem kan worden opgelost door twee of drie buslijnen lichtjes te wijzigen, zodat onze stadgenoten niet langer de bussen van De Lijn moeten nemen. Als wij ons Gewest willen openstellen voor de randgemeenten, moeten we het dan niet eerst toegankelijk maken voor diegenen die op ons grondgebied wonen, zeif als dit aan de rand is? Kan deze zaak niet ernstig bestudeerd worden? De heer Herve Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (in het Frans).- De opiossing van het probleem van het openbaar vervoer in ons Gewest ligt zeer gevoelig. Vier maatschappijen voor openbaar vervoer hebben de markt onderling verdeeld en krijgen elk voor de exploitatietekorten een compensatie van de verschillende overheden: het Brussels Gewest, de Staat, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest. De organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in het teken van de rationalisatie. Een bevredigende opiossing voor de door u aangestipte problemen ligt niet bij een enkele maatschappij. De dichtheid van het netwerk is dan wel niet perfect, maar vomit niet onmiddellijk een probleem. Op die delen van de Brusselse verkeersaders die niet door de MIVB worden bediend, zoals de Leuvense-, de Ninoofse-, de Haachtse- en de Waterloosesteenweg, rijden De Lijn en de TEC. Er bestaat daarentegen een leemte op het vlak van de tarifering. Slechts enkele vervoerbewijzen worden tegelijk door de vier maatschappijen aanvaard. Bovendien zijn de vervoerbewijzen beperkt tot het Brusselse grondgebied (op enkele uitzonderingen na) en enkele uitzonderlijke ritten buiten het Gewest. De MIVB, De Lijn en de Tec hanteren dezelfde tarieven in stadszone en de Brusselaars ondervinden hier dus geen financieel nadeel van. De aankoop van vervoerbewijzen verloopt niet altijd even viot en het is ook vervelend dat er meerdere vervoerbewijzen naast elkaar bestaan. Er zijn daarentegen geen problemen bij het overstappen, aangezien een rit met De Lijn of de Tec, binnen het uur, binnen de stadszone kan worden voortgezet in een voertuig van de MIVB, en omgekeerd, zonder dat opnieuw betaald moet worden. Het samenwerkingsakkoord dat in 1991 met het Vlaamse en het Waalse Gewest werd gesloten heeft tot doel te voorkomen dat zij verbindingen in het Brusselse Gewest afschaffen of gevoelig wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van het Gewest. Ik heb aandacht voor dit aspect en elk verzoek van die gewesten om het aanbod te wijzigen wordt door de MIVB en mijn administratie onderzocht. Tot nu toe hebben de gewesten het akkoord trouw gevolgd.

11 OPENBARE VERGADERING VANMAANDAG 10MAART 1997 U Be heb contacten met beide gewesten om dit akkoord te herzien. Dat mag echter niet leiden tot een verstoring van het broze evenwicht. Mijn Vlaamse collega, de heer Baldewijns, en ikzelf willen dat alle tarieven zo snel mogelijk worden gelijkgeschakeld, opdat er een einde komt aan de prohlemen van sommige inwoners van het Gewest. Binnen de studiegroep voor het GEN werd een werkgroep opgericht waarin de vier maatschappijen de technische opiossingen bestuderen en eerlang voorstellen aan de studiegroep zullen voorieggen. De gelijkschakeling van de tarieven vonnt de hoeksteen voor de uitbouw van het openbaar vervoer in het economisch hart van Brussel. Het altematief, verbindingen met de rand, is niet uitvoerbaar. Het exploitatietekort van de MIVB wordt immers gecompenseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en bijgevolg door de belastingen van zijn inwoners. ^ De opiossing van die problemen ligt dus niet in het instel- ^pen van nieuwe lijnen door de MIVB. Tenslotte komt de gelijkschakeling van de tarieven tegemoet aan uw gewettigde bezorgdheid zonder op de gewestbegroting door te wegen. Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Ik dank u voor uw antwoorden. Het bijzonder verzoek van de inwoners van die wijken stoelt echter op twee vaststellingen. Die inwoners moeten gebruik maken van andere diensten dan die van de MIVB. Bovendien maken ze daar slechts voor beperkte periodes gebruik van, waardoor ze slechts in beperkte mate het openbaar vervoer kunnen gebruiken. U hebt de begrotingsbeperkingen aangehaald, maar is het echt niet mogelijk een opiossing voor dit probleem te vinden op het niveau van de MIVB? De beer Herve Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (in het Frans).- De MIVB bestudeert de mogelijkheid om een beter netwerk uit te ^fcbouwen. De gelijkschakeling van de tarieven blijft echter een struikelblok en de openbare vervoennaatschappijen lijken niet bereid hierover een akkoord te sluiten. Mijn Vlaamse collega en ikzelf hebben gevraagd dat het probleem op de agenda van de volgende vergadering van de interministeriele conferentie wordt ingeschreven opdat de verschillende regeringen hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Zou een overleg met die buurtbewoners mogelijk zijn? Een kleine wijziging van de lijnen 42, 46 en 63 zou hun problemen kunnen opiossen. Kan dit niet overwogen worden bij een volgende herziening van het netwerk? - De vergadering wordt om uur gesloten. - De commissie gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. HINDERING Mevrouw Magdeleine Willame-Boonen, mevrouw Marie- Laure Stengers, de heren Jacques De Grave, Yves de Jonghe d'ardoye en Michel Demaret, verhinderd. VERLOFAANVRAGEN EN BERICHTEN VAN VER-

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 5 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de sociale zaken VERGADERING VAN WOENSDAG 6 FEBRUARI 2002 Verenigde

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat stuk ingediend op 175 (2014-2015) Nr. 1 27 november 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van de dames Tine Soens en Güler Turan betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat verzendcode:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 239.767 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 9 OKTOBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 406 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 19 SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2016

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2016 Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 216 Als we ons buigen over het banenverlies in België, zijn het vooral de herstructureringen en collectieve ontslagen waaraan we denken.

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

KLACHT TEGEN HET KONINKRIJK BELGIE BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

KLACHT TEGEN HET KONINKRIJK BELGIE BIJ DE EUROPESE COMMISSIE PERSCONFERENTIE - Vrijdag 6 december 2013 KLACHT TEGEN HET KONINKRIJK BELGIE BIJ DE EUROPESE COMMISSIE Betreft: Bevoordeling door de Belgische regering van een overheidsbedrijf ten overstaan van een concurrerend

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1811 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 22 juli 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag nr. 179 betreffende de werving van en arbeidsbemiddeling voor zeevarenden,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2015

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2015 Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 215 Als we ons buigen over het banenverlies in België, zijn het vooral de herstructureringen en collectieve ontslagen waaraan we denken.

Nadere informatie

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Goedemiddag iedereen, Het kadaster dat ik u op woensdag 14 november 2007 voorstelde, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 oktober A D V I E S Nr. 1.999 ------------------------------- Zitting van dinsdag 25 oktober 2016 --------------------------------------------------- IAO Rapport over vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011 inzake de criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009):

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009): Open VLD De Europese Unie heeft onlangs het licht op groen gezet voor zo'n btw-verlaging. De lidstaten moeten echter zelf beslissen hoe en wanneer ze de wet aanpassen. In Frankrijk verlaagt de btw op 1

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober A D V I E S Nr. 2.055 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 -------------------------------------------------- IAO - 107 e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2002-2003) Nr. 3 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de gezondheid VERGADERING VAN DONDERDAG 27

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.648 ------------------------------ Zitting van woensdag 9 juli 2008 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.648 ------------------------------ Zitting van woensdag 9 juli 2008 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.648 ------------------------------ Zitting van woensdag 9 juli 2008 ------------------------------------------ IAO - 98e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2009) -

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND C291 BRU11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 8 juli 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND Interpellatie van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Paul Van

Nadere informatie

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot CALRE Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot De CALRE verenigt vierenzeventig voorzitters van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees: de parlementen van de Spaanse

Nadere informatie

Toespraak van Minister-president Yves Leterme bij de installatievergadering van de Vlaamse Luchthavencommissie op 25 november 2005

Toespraak van Minister-president Yves Leterme bij de installatievergadering van de Vlaamse Luchthavencommissie op 25 november 2005 Toespraak van Minister-president Yves Leterme bij de installatievergadering van de Vlaamse Luchthavencommissie op 25 november 2005 Mevrouw de Voorzitter, Geachte leden van de Vlaamse Luchthavencommissie,

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen Commissie voor de ruimtelijke ordening, de stedebouw en het grondbeleid OPENBARE VERGADERING WOENSDAG 4 JUNI

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 14 JUNI 2013 om 9.30 uur en om 14.30 uur ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Lombardstraat 69 1.- INOVERWEGINGNEMINGEN VOORSTEL

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.567 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.567 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.567 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 ----------------------------------------------- Uitvoering van het Generatiepact - Procedure voorafgaand aan het collectief

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 21 JUNI 2002 Het beknopt verslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2003-2004) Nr. 3 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de gezondheid VERGADERING VAN DONDERDAG 15

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

G E N D E R T E S T. Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen

G E N D E R T E S T. Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen G E N D E R T E S T Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen Op 29 maart 2012 keurde het Brusselse Parlement de ordonnantie betreffende

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

Handel. Oogmerk geen winst maar hulp aan kantoorgenoot. Rood voor Roodregeling.

Handel. Oogmerk geen winst maar hulp aan kantoorgenoot. Rood voor Roodregeling. 11-517 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STADSVERNIEUWING EN HUISVESTING

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STADSVERNIEUWING EN HUISVESTING C84 C-BIN7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 10 maart 1999 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STADSVERNIEUWING EN HUISVESTING Interpellatie van de heer Filip

Nadere informatie

VR DOC.1339/1

VR DOC.1339/1 VR 2016 0912 DOC.1339/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 8.6.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 RECTIFICATIES Rectificatie van de briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Arbeidsorganisatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Verklaring van Zweden

Verklaring van Zweden Raad van de Europese Unie Brussel, 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 NOTA I/A-PUNT van: aan:

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie