Brochure personele reorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure personele reorganisatie"

Transcriptie

1 Brochure personele reorganisatie Het besluit oorspronkelijke functie en Het voorgenomen besluit (her) plaatsing en/of aanwijzing als herplaatsingskandidaat

2 Inhoud 1. De twee brieven 2 2. Wat betekent jouw voorgenomen plaatsingsbesluit voor jou? 3 3. Hoe is jouw voorgenomen plaatsingsbesluit tot stand gekomen? 5 4. De Plaatsingsadviescommissie 8 5. Wil je reageren op één van de brieven? Ik ben het er mee eens, wanneer kan ik aan de slag? Telewerken en Het Nieuwe Werken in verband met het plaatsingsproces 13 December 2015 Colofon Dit is een uitgave van de politie, onder verantwoordelijkheid van het programma personele reorganisatie. Meer en actuele informatie vind je op Disclaimer De inhoud van deze brochure is zorgvuldig samengesteld en bedoeld als toelichting op de besluiten die je ontving. Doordat we juridisch taalgebruik zoveel mogelijk wilden vermijden, is het mogelijk dat de inhoud van deze toelichting op onderdelen voor meerderlei uitleg vatbaar is. Aan de informatie in deze brochure kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder toestemming vooraf.

3 1 Voorwoord Beste collega, Onlangs zette ik mijn handtekening onder het concept Personeelsplaatsingsplan (CPPP). Dit betekent dat ik u nu kan laten weten wat mijn voornemen is ten aanzien van uw plaatsing in de nieuwe organisatie. Ik realiseer mij bijzonder goed dat dit opnieuw een belangrijk en spannend moment voor u is. Ik besef ook terdege dat u deze (voorgenomen) besluiten eerder had willen ontvangen. Door diverse omstandigheden is dat niet gelukt en moesten velen van u langer in onzekerheid verkeren. Dat vind ik uitermate vervelend voor u. De twee besluiten die u bij deze brochure vindt, zijn noodzakelijkerwijs juridisch van aard. Daarom raad ik u aan deze brochure goed te lezen. U vindt hier uitleg over het gevolgde proces, over uw rechten en plichten en een antwoord op de vraag: en wat nu? Ik heb buitengewoon veel waardering voor uw wezenlijke en constante bijdrage aan de veiligheid van Nederland. Ook in tijden van onzekerheid, cao-onderhandelingen en reorganisatieperikelen hebt u laten zien dat de Nederlandse samenleving onverminderd op u kan rekenen. Met vriendelijke groet, Gerard Bouman

4 2 1. De twee brieven In de envelop die je hebt ontvangen, zitten twee brieven: 1. het besluit met betrekking tot de oorspronkelijke functie en 2. het voorgenomen besluit (her)plaatsing en/of aanwijzing als herplaatsingskandidaat Als dat voor jou van toepassing is, is ook het advies van de Plaatsingsadviescommissie (PAC) bijgesloten. Het besluit oorspronkelijke functie In dit besluit lees je welke oorspronkelijke functie het vertrekpunt bepaalt bij de functievergelijking. Dit is jouw LFNP-functie en jouw plaats van tewerkstelling op de peildatum ( ). Daarnaast speelt ook je oude korpsfunctie op nog een rol. Op basis van het samenstel van opgedragen werkzaamheden vastgelegd in je oude korpsfunctie is namelijk bepaald binnen welk taakgebied je werkzaam was. Als je na de peildatum formeel van functie bent gewijzigd dan kan het zijn dat er voor jou een andere oorspronkelijke functie geldt. Eind 2014 / begin 2015 heb je al een informatieve brief ontvangen waarin je kon lezen van welke functie we bij jou zijn uitgegaan. Je hebt toen de mogelijkheid gekregen om hierop te reageren en zaken te herstellen die niet klopten. Met het besluit dat je nu ontvangen hebt, wordt je oorspronkelijke functie definitief vastgesteld. Als je vindt dat je oorspronkelijke functie toch niet juist is vastgesteld, kun je alsnog bezwaar maken. In hoofdstuk 5 van deze brochure en in het besluit zelf, lees je hier meer over. Het voorgenomen plaatsingsbesluit In het voorgenomen plaatsingsbesluit lees je wat voor jou de uitkomst is van de functievergelijking: plaatsing als functievolger of aanwijzing als herplaatsingskandidaat met een eventuele herplaatsing op een passende functie. Heeft de PAC geadviseerd over jouw (her)plaatsing, dan is dit advies bijgesloten. Als je na de ontvangst van de informatieve brief een verzoek hebt ingediend om herplaatsingskandidaat te worden, bijvoorbeeld vanwege een toegenomen reistijd naar meer dan drie uur per dag, dan lees je in het voorgenomen plaatsingsbesluit eveneens het voornemen dit verzoek te honoreren of af te wijzen. Het besluit is een voorgenomen plaatsingsbesluit. Dit betekent dat je nog kunt reageren voordat het definitieve besluit wordt genomen. Als je niet reageert, ontvang je in een vervolgstadium een besluit dat overeenkomt met het voorgenomen besluit. Reageer je wel, dan wordt eerst jouw reactie beoordeeld voordat je een besluit ontvangt. In hoofdstuk 5 van deze brochure en in je voorgenomen besluit (her)plaatsing lees je hier meer over.

5 3 2. Wat betekent jouw voorgenomen plaatsingsbesluit voor jou? In het voorgenomen plaatsingsbesluit staat dat je wordt geplaatst als functievolger of wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat. Hieronder is een toelichting opgenomen. In het voorgenomen plaatsingsbesluit staat dat je wordt geplaatst als functievolger Je volgt als functievolger (een deel van) je huidige werkzaamheden naar de nieuwe organisatie. In de brief lees je op welke functie de korpschef van plan is je te plaatsen en in welk team of welke afdeling die functie terugkomt. Ook vind je je nieuwe plaats van tewerkstelling terug in het besluit. In het voorgenomen plaatsingsbesluit staat dat je wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat Jouw werk (taakgebied) komt niet terug in de nieuwe organisatie. Daarom is door de PAC naar een passende functie voor je gezocht. Hierbij heeft zij zo veel mogelijk rekening gehouden met de (eventueel) door jou aangegeven voorkeuren, jouw oorspronkelijke functie, jouw opleiding, jouw capaciteiten en de behoeften van het korps. Er is een passende functie voor je gevonden Als de PAC een passende functie voor jou als herplaatsingskandidaat heeft gevonden, dan is dit opgenomen in haar advies aan de korpschef. Als de korpschef dit advies overneemt, lees je in het voorgenomen besluit op welke functie, in welk team/afdeling en op welke werkplek (plaats van tewerkstelling) de korpschef jou wil plaatsen. Er is nog geen passende functie voor je gevonden Voor sommige herplaatsingskandidaten is door de PAC geen passende functie gevonden. Er worden in dat geval afspraken met je gemaakt over het te volgen herplaatsingstraject die worden vastgelegd in een zogenaamd herplaatsingsplan. Dit kan leiden tot een passende functie binnen of eventueel buiten de politie. Gedurende dit traject blijft in principe je huidige leidinggevende je aanspreekpunt. Het Landelijk Mobiliteitcentrum (LMC) ondersteunt het zoeken naar een passende functie. Totdat er een passende functie is gevonden, krijg je een passend samenstel van werkzaamheden.

6 4 Jouw rechten en plichten als herplaatsingskandidaat Als je aangewezen wordt als herplaatsingskandidaat heb je een aantal rechten en plichten. Zo mag je als herplaatsingskandidaat één maal een aanbod van een passende functie weigeren zonder dat dit rechtspositionele consequenties heeft. Het plaatsingsbesluit, dat volgt op het huidige voornemen, geldt als eerste aanbod. Hierover krijg je meer informatie bij dat plaatsingsbesluit. Ook heb je recht op een aantal flankerende voorzieningen als je bijvoorbeeld een baan gevonden hebt buiten de politie. Aan de andere kant ben je verplicht om mee te werken aan om-, her- en bijscholing als dit noodzakelijk is om je te kunnen herplaatsen in een passende functie. De kosten van de scholing worden overigens volledig vergoed en je hebt recht op studieverlof. Daarnaast gelden voor deze reorganisatie nog een paar extra garantieafspraken voor het geval je als herplaatsingskandidaat herplaatst wordt op een passende functie met een lager functieniveau. Meer weten? Kijk op de gemeenschappelijke website van korps, COR en vakbonden: Uitgangspunten bij deze reorganisatie zijn onder andere: Je hebt een werkgarantie en een schaalgarantie Je volgt zoveel mogelijk je formele functie Als jouw functie vergelijkbaar of uitwisselbaar is met een functie in de nieuwe organisatie, word je altijd op die functie geplaatst, ongeacht of er daarvoor ruimte is in de formatie. Dus overbezetting wordt geaccepteerd Is jouw functie niet vergelijkbaar of uitwisselbaar met een functie in de nieuwe formatie dan word je aangewezen als herplaatsingskandidaat en probeert het korps jou een passende functie aan te bieden Een functie is passend als jij, bijvoorbeeld door jouw werkervaring en opleiding in staat bent om invulling te geven aan die functie. Een functie is ook passend wanneer je daar binnen twee jaar voor kan worden om-, her- of bijgeschoold Je individuele en persoonsgebonden vastgelegde rechten, zoals een persoonlijke schaal, executieve status en rang, blijven in stand

7 5 3. Hoe is jouw voorgenomen plaat singsbesluit tot stand gekomen? Om te komen tot het voorgenomen plaatsingsbesluit is voor elke collega een proces van functievergelijking doorlopen. Globaal gaat het in dit proces om het bepalen van welk werk je deed op 31 december 2011, nagaan of dit werk terugkomt in de nieuwe organisatie en in welk team en of in dit team jouw generieke LFNP-functie terugkomt. In het schema in deze brochure zie je welke stappen gezet zijn om te komen tot jouw voorgenomen plaatsingsbesluit. Hieronder lichten we de stappen kort toe. Taakgebied De eerste stap was het bepalen van het taakgebied waarbinnen je op 1 januari 2012 werkzaam was. Daarvoor is gekeken naar het samenstel van opgedragen werkzaamheden op 31 december 2011 zoals dat is vastgelegd in je uitgangspositie voor overgang naar de LFNP-functie. Dit betreft je oude korps functiebeschrijving en eventuele andere documenten die betrekking hadden op je werk. Het taakgebied hebben we overigens alleen bepaald om de functievergelijking goed uit te kunnen voeren; na de reorganisatie speelt dit begrip geen rol meer. Functievolger Nadat het taakgebied was vastgesteld, hebben we gekeken of en zo ja, waar dit werk terugkeert in de nieuwe organisatie (stap 2). Als duidelijk was dat jouw werk terugkeert in een team of afdeling, dan volgde stap 3: keert jouw LFNP-functie ook terug in dat team of die afdeling? Was het antwoord hierop ja, dan werd je mogelijk functievolger. Was het antwoord hierop nee, dan volgde stap 4: is er in dat team een vergelijkbare of uitwisselbare functie? Was dit het geval, dan werd je mogelijk functievolger voor een andere LFNP-functie in dat team. Ten slotte hebben we vastgesteld wat jouw nieuwe plaats van tewerkstelling werd. Welk team, waarin jouw werk terugkomt, ligt het dichtst bij jouw huidige formele plaats van tewerkstelling? De hoofdregel is dat als je functievolger bent, je geplaatst wordt op de functie die je volgt. Als je als mogelijk functievolger interesse had in een andere functie en/of plaats van tewerkstelling, dan heb je dit wel aan kunnen geven via de belangstellingsregistratie. De PAC heeft eerst de herplaatsingsmogelijkheden voor herplaatsingskandidaten onderzocht. Daarna heeft de PAC binnen de beschikbare tijd zorgvuldig gekeken of een functievolger eventueel op de aangegeven voorkeursfunctie en/of plaats van tewerkstelling geplaatst kon worden. Hierbij heeft ze onder andere gekeken naar de beschikbare formatie(ruimte) en of door het plaatsen op een voorkeursfunctie een meer evenwichtige verhouding tussen formatie en bezetting wordt bereikt.

8 6 De criteria die de PAC hierbij gehanteerd heeft zijn: In principe alleen horizontale belangstellingen binnen het eigen taakgebied kunnen worden gehonoreerd Er moet formatieruimte zijn en er mag geen vacature worden achtergelaten Herplaatsingskandidaat Als bleek dat jouw werk niet zou terugkeren in de nieuwe organisatie of als jouw LFNP-functie niet voorkwam in het team waarin jouw werk (taakgebied) zou terugkeren en er was ook geen vergelijkbare of uitwisselbare andere functie in dat team, dan werd je mogelijk herplaatsingskandidaat (stap 9 uit het schema). In dat geval heeft de PAC je uitgenodigd je belangstelling voor passende functies aan te geven en is zij op zoek gegaan naar een herplaatsingsmogelijkheid voor jou (stap 10). Personeelsplaatsingsplan Nadat alle gesprekken hadden plaatsgevonden, heeft de PAC voor de mogelijke herplaatsingskandidaten onderzocht of zij op een passende functie konden worden herplaatst. Daarna heeft zij gekeken of mogelijke functievolgers eventueel op hun voorkeursfunctie en/of plaats van tewerkstelling geplaatst konden worden. Deze immense puzzel heeft uiteindelijk geleid tot het concept Personeelsplaatsingsplan (CPPP); het advies van de PAC aan de korpschef. In dit plan staan alle voorgenomen plaatsingen van alle bij de reorganisatie betrokken collega s in ons korps. De korpschef heeft het CPPP inmiddels vastgesteld. Bij het bepalen van jouw voorgenomen plaatsing zijn de plaatsingsregels uit het Barp en de Regeling Landelijk Sociaal Statuut toegepast en is vastgehouden aan de nadere afspraken die gemaakt zijn tussen de korpschef, de minister van Veiligheid en Justitie, de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de vakorganisaties. Deze afspraken lees je terug op de gezamenlijke website van korps, COR en vakorganisaties:

9 7 1. Taakgebied bepalen 2. Komt jouw werk (taakgebied) terug binnen een team in de nieuwe organisatie? NEE JA 3. Komt jouw LFNPfunctie voor in het team waarin het taakgebied terugkeert? JA NEE 4. Is het feitelijk samenstel van jouw opgedragen werkzaamheden vergelijkbaar of uitwissel baar met een functie binnen het team waarin jouw taakgebied terugkeert? 5. Je bent FV. JA NEE 6. Wat is de dichtstbijzijnde PTW (t.o.v. de huidige formele PTW)? 7. Heb je verzocht HPK te worden op basis van reistijd of vanwege persoonlijke omstandigheden en is dit toegekend? JA 9. Je bent HPK. NEE 10. Heeft de PAC voor jou een herplaatsingsmogelijkheid gevonden? NEE 8. Je ontvangt een voorgenomen besluit plaatsing FV. JA 11. Je ontvangt een voorgenomen besluit aanwijzing HPK en voorgenomen besluit herplaatsing. 12. Je ontvangt een voorgenomen besluit aanwijzing HPK.

10 8 4. De Plaatsingsadviescommissie Ten behoeve van de reorganisatie heeft de korpsleiding een Plaatsingsadviescommissie (PAC) ingesteld. De opdracht aan deze, onafhankelijke, commissie is vastgelegd in het LSS en daarnaast heeft de korpschef een aanvullende opdracht gegeven (zie de-opdracht-aan-de-pac.pdf). Belangstellingsregistratie Op basis van de functievergelijking heeft de PAC alle mogelijk herplaatsingskandidaten en mogelijk functievolgers uitgenodigd hun belangstelling voor een functie in de nieuwe formatie te registreren. Daarmee zijn alle medewerkers in de gelegenheid gesteld maximaal 3 voorkeuren naar voren te brengen. Deze voorkeuren geven geen recht op een specifieke plaats van tewerkstelling of functie, maar hebben de PAC aanknopingspunten voor het plaatsingsadvies gegeven. In beginsel is de PAC wel eerst met deze voorkeuren aan de slag gegaan. Passendheidsbeoordeling De PAC heeft in eerste instantie een oordeel gevormd over de passendheid van de functie en heeft vervolgens advies uitgebracht over de plaatsing. In artikel 55o van het Barp is opgenomen wanneer een functie als passend moet worden aangemerkt. Ook is in dat artikel opgenomen wanneer een functie niet als passend kan worden aangemerkt. Mochten geen van de aangegeven voorkeuren als passend kunnen worden aangemerkt dan heeft de PAC gekeken naar andere herplaatsingsmogelijkheden. Plaatsingsadvies Nadat de PAC één of meerdere functies als passend heeft bevonden heeft de PAC advies gegeven over de plaatsbaarheid. De plaatsingsvolgorde die hierbij in acht is genomen is vastgelegd in artikel 8 van het LSS en aangevuld met afspraken die vastgelegd zijn in het hoofdlijnenakkoord. Dit betekent dat daar waar mogelijk de PAC voor jou de meest gunstige regeling heeft toegepast, tenzij dit de rechten van collega s aantast en/of vanuit bedrijfsvoeringsoverwegingen niet kan.

11 9 De belangrijkste uitgangspunten van de PAC We zoeken een passende functie voor iedere mogelijke herplaatsingskandidaat Een functie is passend als je, bijvoorbeeld door werkervaring en opleiding, geschikt bent voor die functie. Dit geldt ook als je binnen twee jaar geschikt te maken bent voor die functie. Bovendien wordt specifiek gekeken naar jouw oorspronkelijke werkzaamheden. Dit volgt namelijk uit het Hoofdlijnenakkoord Bij horizontale herplaatsing is overbezetting toegestaan (niet voor functievolgers met belangstelling voor andere functie) Als er in een team geen horizontale plaatsingsmogelijkheden zijn, heeft verticale plaatsing de voorkeur boven horizontale herplaatsing in een ander team

12 10 5. Wil je reageren op één van de brieven? Je kunt op beide brieven reageren. Op een besluit kun je een bezwaar indienen Tegen een voorgenomen besluit kun je bedenkingen indienen Hieronder leggen we uit hoe. Besluit oorspronkelijke functie Als je van mening bent dat er voor jou een onjuiste oorspronkelijke functie is vastgesteld, dan kun je daartegen bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken via de speciaal hiervoor ingerichte reactiewebsite Een bezwaar kun je ook schriftelijk indienen door jouw bezwaar te richten aan de korpschef en het per post op te sturen naar het in het besluit genoemde adres. Als je bezwaar wilt maken, dan moet je dit doen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Nadat je dit hebt gedaan, krijg je een bevestiging van de ontvangst van je bezwaarschrift en extra informatie over hoe je bezwaar behandeld wordt. Een bezwaar tegen je oorspronkelijke functie heeft geen opschortende werking op het verdere plaatsingsproces. Als je een bezwaar indient tegen de vaststelling van je oorspronkelijke functie, dan wordt dit bezwaar in behandeling genomen door de Bezwaaradviescommissie. De Bezwaaradviescommissie adviseert de korpschef over elk ingediend bezwaar. Hierna neemt hij een besluit. Wanneer je bezwaren gegrond worden verklaard en er een andere oorspronkelijke functie voor je wordt vastgesteld, zal de functievergelijking opnieuw worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat opnieuw wordt beoordeeld of je functievolger of herplaatsingskandidaat bent. Dit kan ertoe leiden dat je op een andere functie wordt geplaatst of dat je in aanmerking komt voor herplaatsing. Voor alle duidelijkheid wijzen we je erop dat het bovenstaande ook geldt als je nog een beroep of hoger beroep hebt lopen tegen de vaststelling van je LFNP-functie in het besluit van 16 december Als op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak voor jou een andere LFNP-functie is/ wordt vastgesteld, zal ook het besluit oorspronkelijke functie worden gewijzigd en zal op basis daarvan de functievergelijking opnieuw worden uitgevoerd.

13 11 Voorgenomen plaatsingsbesluit Als je het niet eens bent met jouw voorgenomen (her)plaatsing en/of jouw aanwijzing als herplaatsingskandidaat, dan kun je jouw bedenkingen indienen. Dit kun je via de speciaal hiervoor ingerichte reactiewebsite doen. Op deze website geef je in een aantal stappen aan welke informatie naar jouw mening niet juist is en/of op welke onderdelen van het voorgenomen besluit je jouw bedenkingen wilt indienen. Een bedenking kun je ook schriftelijk indienen door jouw bedenking per post op te sturen naar het projectteam uitvoering van jouw eenheid. Op de website staat een lijst met contactgegevens van de projectteams uitvoering. De datum tot wanneer je de tijd hebt om jouw bedenking in te dienen, staat in het voorgenomen besluit vermeld. De bedenkingen worden behandeld door de PAC en je mag je bedenkingen mondeling toelichten bij de PAC. Als je gehoord wilt worden door de PAC dan kan het zijn dat de PAC je uitnodigt voor een (telefonisch) bedenkingengesprek. Tijdens dit gesprek krijg je gelegenheid om je bedenkingen mondeling toe te lichten aan twee PAC-leden. De PAC stelt hiervan een gespreksverslag op en jij ontvangt hiervan te zijner tijd een afschrift. De PAC adviseert vervolgens de korpschef naar aanleiding van de ingediende bedenkingen. De door jou ingediende bedenkingen kunnen een wijziging in jouw (her)plaatsing of in jouw aanwijzing als herplaatsingskandidaat tot gevolg hebben. Hiervan ontvang je een nieuw voorgenomen plaatsingsbesluit of direct een besluit tot (her)plaatsing. Als jouw bedenkingen niet leiden tot een wijziging, ontvang je een besluit met een (her)plaatsing op dezelfde functie als in jouw voorgenomen plaatsingsbesluit. Tegen dit besluit kun je bezwaar maken. Hulp nodig bij het indienen van jouw bezwaar of bedenkingen? Op de genoemde websites vind je een instructie over het indienen van je bezwaar of bedenkingen en lees je hoe je je kunt voorbereiden op een eventueel bedenkingengesprek met twee PAC-leden. Heb je daarna nog vragen, benader dan je leidinggevende.

14 12 6. Ik ben het er mee eens, wanneer kan ik aan de slag? Een grote groep medewerkers werkt eigenlijk al in het team en op de plaats van tewerkstelling zoals het nu in het voorgenomen plaatsingsbesluit staat. Als je het daar mee eens bent hoef je niet te reageren en blijft dat zo. Het kan zijn dat er iets verandert. In overleg met jouw leidinggevende wordt straks (na ontvangst van het plaatsingsbesluit) bepaald wanneer je met jouw werkzaamheden gaat beginnen. Dit kan in een nieuw team en/of op een nieuwe plaats van tewerkstelling zijn. Het moment waarop je start in je nieuwe functie kan dus per team, afdeling en eenheid verschillen. Staat er in je plaatsingsbesluit dat je ergens anders aan de slag gaat dan waar je nu werkt, dan maken je huidige en toekomstige leidinggevenden met jou afspraken over het moment dat je begint. Ook de aanwezigheid van onder meer voldoende geschikte huisvesting en ICT-voorzieningen spelen hierbij een rol. Fase 2 van de personele reorganisatie Bij plaatsing van functievolgers is overbezetting geaccepteerd en ook horizontale herplaatsing van herplaatsingskandidaten mag tot (meer) overbezetting leiden. Daardoor kan er sprake zijn van kwalitatieve of kwantitatieve over- of onderbezetting in het team. Vanaf het moment dat iedereen zijn besluit heeft ontvangen, is er vijf jaar de tijd om verschillen tussen de bezetting en de formatie in teams kleiner te maken. Deze periode van organisatieontwikkeling noemen we fase 2 van de personele reorganisatie. Jouw leidinggevende gaat daarom tijdig met je in gesprek over jouw persoonlijke ambities, jouw werktoekomst et cetera. In samenspraak met de medewerkers van het team wordt - als onderdeel van het teamplan - het teamontwikkelplan geschreven. Daarin staat onder meer hoe de leidinggevende het verschil tussen de bezetting en de formatie in zijn team wil gaan verkleinen.

15 13 7. Telewerken en Het Nieuwe Werken in verband met het plaatsingsproces Een beperkt deel van de medewerkers heeft bij de belangstellingsregistratie aan kunnen geven dat zij graag willen telewerken, dan wel dat zij belangstelling hebben voor Het Nieuwe Werken (HNW). Herplaatsingskandidaten die belangstelling hadden voor of functievolgers die geplaatst zijn op een functie met in de nieuwe situatie een reistijd van meer dan 3 uur, konden aangeven dat ze in de functie geplaatst willen worden onder voorwaarde van afspraken over telewerken. Mogelijke functievolgers voor een functie met genoemde reistijd konden aangeven dat ze bij wijze van experiment de reistijd een jaar willen uitproberen. Ook medewerkers met belangstelling voor een functie waarvoor de reis naar de plaats van tewerkstelling op bezwaren stuit van lichamelijke, geestelijke of sociale aard konden hun belangstelling kenbaar maken voor een oplossing op basis van HNW. Als je alsnog een afspraak wilt maken over telewerken dan wel over het één jaar uitproberen van de reistijd in combinatie met het experiment telewerken/hnw dan kun je een aanvraag indienen binnen de termijn van 3 weken na dagtekening van het voorgenomen plaatsingsbesluit. Geef duidelijk aan voor welke functie je welke vorm van telewerken/hnw graag wilt toepassen. Je kunt jouw wensen per aan het projectteam Personele Reorganisatie van je eenheid kenbaar maken. Eenieder kan na de start in de functie waarin hij is geplaatst met de leidinggevende zijn belangstelling bespreken voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. Samen met je leidinggevende verken je wat de mogelijkheden zijn. Voor meer uitgebreide informatie over Het Nieuwe Werken kun je kijken in de speciale brochure Het Nieuwe Werken: iets voor jou?, te vinden op

16 15087

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het?

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? 1 Voor herplaatsingskandidaten, maart 2015 Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Hoe kunt u zich oriënteren? 4 3. Hoe werkt de belangstellingsregistratie?

Nadere informatie

Personele reorganisatie Jouw besluit:

Personele reorganisatie Jouw besluit: Personele reorganisatie Jouw besluit: plaatsing als functievolger aanwijzing als herplaatsingskandidaat, met of zonder herplaatsing 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat heb je ontvangen? 4 Welke gevolgen heeft het

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 1 / 16 Hoofdlijnenakkoord Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 20 december 2013 v1.3 Reorganisatie met drie fasen De personele

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB REORGANISATIE POLITIE voorlichting leden NPB Onderwerpen Functievergelijking. Aanvraag herplaatsingskandidaat (HPK). Plaatsing. Garanties. Flankerende voorzieningen. Mogelijkheden na de plaatsing. Bezwaar

Nadere informatie

Commissie Functievergelijking Opdracht

Commissie Functievergelijking Opdracht 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 6 / 16 Opdracht Commissie Functievergelijking Contactpersoon Y. Hoektra

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 juli 2015 CGOP ink 1340b v1.2 Telefoon

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie?

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie? Aanvullend kader voor de afhandeling van verzoeken van medewerkers om aangewezen te worden als hpk omdat plaatsing als functievolger om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hen

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. door Pauline de Casparis

REORGANISATIE POLITIE. door Pauline de Casparis REORGANISATIE POLITIE door Pauline de Casparis Onderwerpen Algemeen. Functievergelijking. Aanvraag HPK. Plaatsing. Flankerende voorzieningen. Procedures. Reorganisatie NP Start: 3 november 2014 (datum

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Aanpak reorganisatie Nationale Politie Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Doelstelling bijeenkomst Informatie over verloop van het proces. Informatie over de hoofdlijnen aanpak reorganisatie Nationale

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 maart 2016 CGOP ink 1340c v1.3 Telefoon

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou?

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel enorme afstanden,

Nadere informatie

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team (WNT)

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team (WNT) 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 5 / 16 Functievergelijking Werk naar Team Contactpersoon C. Janssens /

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie,

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie, (Tekst geldend op: 24-02-2014) Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644, houdende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut politie

Nadere informatie

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal;

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal; 07-H05653 Kledingnummer 4898 Pil @ Haaglanden IT IE De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2007.150043; van 21 mei 2007 met gelet op de Politiewet 1993, het Besluit

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8388 13 mei 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Commissie Functie Vergelijking (CFV)

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Commissie Functie Vergelijking (CFV) 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 7 / 16 Werkwijze Commissie Functievergelijking Contactpersoon L.J. Brinkman

Nadere informatie

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Waarom ledenbijeenkomsten? Aanleiding Alternatief scenario korpsleiding Betekent wijziging van eerder afgesproken spelregels Doelen Inzicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting -

FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting - FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting - Doel van fase 2 Door de afgesproken vorm van reorganiseren vallen er geen ontslagen, is het aantal herplaatsingskandidaten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016.

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Reorganisatieplan Fase 1

Reorganisatieplan Fase 1 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 13 / 16 Reorganisatieplan Fase 1 Contactpersoon M.A. Bijnsdorp Functie

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

P.L IT IE e Haaglanden

P.L IT IE e Haaglanden 07-H03739 Kledingnummer.1528 J P.L IT IE e Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2006.15001859;, van 30 januari 2007 met gelet op de Politiewet 1993,

Nadere informatie

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3.

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3. Artikel: Regeling landelijk sociaal statuut 1. Definities 1a. Reorganisatie Politiewet 2012 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag 3. Diversiteit 4. Reorganisatieplan 4a. Reorganisatiecommissie 5.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsplan reorganisatie Beleidspool Stadszaken Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. AMJ de Winter Telefoon 0235114482 E-mail: amj.de.winter@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr.

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Auteur: Projectgroep Implementatie Tijdelijke tewerkstellingen Status: 2.0 Versie: 20 april 2017 Doel uitvoeringsinstructie

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no.

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 2000/37582 P.LI TIE Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 5834 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie en op het Besluit

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, 21.t- oktober 1930.

Alphen aan den Rijn, 21.t- oktober 1930. AKTE VAN BENOEMING De burgemeester van Alphen aan den Rijn; benoemt: (naam) (voornamen) geboortedatum geboorteplaats met ingang van aard van het dienstverband bezoldiging volgens schaal Yen bijlag~ Ila

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens tot ontslag wegens reorganisatie (artikel 8:3) kan worden overgegaan er overeenstemming bereikt dient te

Nadere informatie

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR385315_1 4 juli 2016 Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens

Nadere informatie

Mijn bijgevoegde reactie is volledig onderdeel van mijn bovengenoemde besluiten.

Mijn bijgevoegde reactie is volledig onderdeel van mijn bovengenoemde besluiten. Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Behandeld door Bijnsdorp/Beckers Functie Programmadirecteur/-medewerker Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Telefoon 06-19304024/0652528378

Nadere informatie

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren;

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren; AKTE DE BURGEMEESTER VAN 'S-GRAVENHAGE corr.no. zijn besluit 1 december 1988 AB8810199 geboren op te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot adsplrant gemeentepolitie t i j d e l i j k e dienst met

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:2606

ECLI:NL:RBZWB:2016:2606 ECLI:NL:RBZWB:2016:2606 Instantie Datum uitspraak 28-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer AWB 15_3224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1725

ECLI:NL:CRVB:2016:1725 ECLI:NL:CRVB:2016:1725 Instantie Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 24-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-5280 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011;

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011; 11-H09662 Kledingnummer 12811 Salarisnummer 18144 p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55u van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55u van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4677 20 februari 2014 Regeling van 11 februari 2014, nr. 477553, DGPOL/programma Arbeidsvoorwaarden, houdende wijziging

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

LITIE. Haaglanden BESLUIT:

LITIE. Haaglanden BESLUIT: p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 29 april 1998 no. 98P003228 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op:

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op: BESLUiT NR. IM PWLITI E 3 0 JAN 2008 Amsterdam-Amstelland Dienst Personeel en Arbeidsvoorwaarden De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand Gelet op: het bepaalde in de artikelen 3 lid,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsproces Reorganisaties 2012-2013 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur mw. T.U. Mak-van Veen Telefoon 5114684 E-mail: tveen@haarlem.nl MS/HRM/2012/460949 Te kopiëren:

Nadere informatie

Reorganisatie Politiewet 2012, collectieve verplaatsing, (deel)reorganisatiegebied. Schriftelijke mededeling aan ambtenaar/herplaatsingskandidaat

Reorganisatie Politiewet 2012, collectieve verplaatsing, (deel)reorganisatiegebied. Schriftelijke mededeling aan ambtenaar/herplaatsingskandidaat Artikel: 55i 55ia 55j 55ja 55jb 55jc 55k 55l 55la 55lb 55m 55n 55o 55oa 55ob 55p 55q 55r 55ra 55s 55t 55u 55v 55w 55x 55y 55z 55aa 55aaa 55bb Hoofdstuk VIIB - Voorzieningen bij reorganisaties Wat is een

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor studenten

Klachtenprocedure voor studenten Klachtenprocedure voor studenten rijnijssel.nl inleiding klachtenprocedure Rijn IJssel beschikt over een klachtenprocedure voor studenten. Dit geeft je als student (deelnemer genoemd in het klachtenreglement)

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567 2000/30793 Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie,

Nadere informatie

No. 11016! mec ingang van 1 januari I9839. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn

No. 11016! mec ingang van 1 januari I9839. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn No. 11016! DE BURGEMEÉSTER VAN AMSTERDAM. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ r waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn mec ingang van 1 januari I9839 is bevorderd toe HOOFDAGENT

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT:

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT: -1->1 r - ïól GEMEENTE LEIDEN --- ------------ De Burgemeester van Leiden; Gelezen het schrijven van de Hoofdcommissaris van gemeentepolitie d.d. 23 augustus 1990, nr. 4157; Gezien het Bezoldigingsreglement

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Algemeen Juridisch Kader voor Actieve Openbaarmaking. Inleiding

Algemeen Juridisch Kader voor Actieve Openbaarmaking. Inleiding Contactpersoon Algemeen Juridisch Kader voor Actieve Openbaarmaking Inleiding In het verbeterplan NVWA is het projectplan Naar een toekomstbestendige afhandeling van actieve en passieve openbarmaking door

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hebben goedgevonden en verstaan: GOP/10.00331 versie 2 ds.168.11 email 25-08-2010 BOGOP 26-08-2010 Besluit van houdende Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van (PM: DATUM, NUMMER); Gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing Geel = orspronkelijke PTW Blauw = nieuwe PTW Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing 1. Mijn plaats van tewerkstelling verandert niet door de reorganisatie. Ik word op dezelfde plaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33372 5 oktober 2015 Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 De korpschef van politie, in aanmerking nemend

Nadere informatie

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen.

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen. COMPLIMENT OF KLACHT Gemeente Utrecht biedt haar burgers sociale basiszorg via buurtteams. Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team

Nadere informatie

Selectie wijkagenten 2014

Selectie wijkagenten 2014 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 10a / 16 Werving en Selectie Wijkagent (PvA) Plan van Aanpak Selectie wijkagenten 2014 Opdrachtgever: Programmaraad Personele

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 KLACHTENREGELING VRG Dit document betreft een regeling voor extern ingediende klachten over gedragingen van (een)

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. SAMENVATTING 105584 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; Het dienstverband met de werknemer, werkzaam als Projectmanager B, is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling?

Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling? Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan

Nadere informatie

p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no.

p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no. j p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no. 94P002935; GELET op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA Document code: RvA-BR008-NL Versie 2, 31-7-2014 Rv A-beleidsregels beschrijv en de Rv A regels en het beleid op specif ieke onderwerpen. Een actuele

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 Rapport Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 2 Klacht Op 20 april 2004 heeft de Nationale ombudsman besloten een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet

Nadere informatie