Het hoe en waarom van het overdrachtsformulier. Onderwijsadvies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het hoe en waarom van het overdrachtsformulier. Onderwijsadvies"

Transcriptie

1 Het hoe en waarom van het overdrachtsformulier In opdracht van: Gemeente Rijswijk Uitgevoerd door: Haags Centrum voor Onderwijsadvies Den Haag, oktober 2010

2 Vanaf vandaag zal in de gemeente Rijswijk gebruik worden gemaakt van een uniform overdrachtsformulier om kindgegevens over te dragen van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool. Om deze verandering feestelijk in te luiden is er op 11 oktober 2010 een Kick- Off geweest. Tijdens deze middag is informatie gegeven over het overdrachtsformulier en hebben jullie kennis gemaakt met hoe je het formulier in de praktijk gaat gebruiken. In dit document staat alle informatie nogmaals beschreven. Op de eerste pagina s vind je informatie over de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind en daarbij het belang van het overdrachtsformulier in de gemeente Rijswijk. Daarna wordt verteld dat voor een goede overdracht observeren erg belangrijk is. De manier van obsereven en wat je met de informatie uit je observatie kan doen staat daarin ook uitgelegd. Vervolgens vind je informatie over de rol van de ouders bij de overdracht; hoe kan en moet je hen informeren? Tot slot geven we je tips over hoe je collega s kan motiveren ook het overdrachtsformulier te gebruiken. Veel leesplezier en natuurlijk veel succes met het overdrachtsformulier! Overdracht als onderdeel van de doorgaande lijn Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven steken veel energie in de ontwikkeling van kinderen. Steeds meer wordt gewerkt met een ontwikkelingsgericht programma zoals Piramide of Ko-Totaal. In die programma s is aandacht voor een brede ontwikkeling van kinderen. Dat wil zeggen dat de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen in het programma. Leidsters van peuterspeelzalen of pedagogisch medewerkers in de kinderopvang proberen door hun activiteitenaanbod, door het volgen van de ontwikkeling en in hun ruimteinrichting ieder kind optimale ontwikkelingskansen aan te bieden. Blijft de ontwikkeling van een kind desondanks te ver achter, dan kan een beroep worden gedaan op specialistische hulp. Al met al wordt veel energie en aandacht gegeven aan de kinderen op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Die inzet mag niet verloren gaan wanneer een kind overstapt naar de basisschool. Bij de overstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is het belangrijk dat de leerkracht alle beschikbare informatie over het kind krijgt aangereikt zodat de begeleiding zonder haperingen kan worden voortgezet. Een goede overdracht van kindgegevens van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool is goed voor ieder kind. Het bevordert de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind en daarmee de startpositie van het kind op de basisschool. Met de doorgaande lijn wordt bedoeld dat kinderen een soepele overgang ondergaan bij verandering van leeromgevingen. Meer specifiek gaat het hier om de overgang van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. De doorgaande lijn impliceert samenwerking tussen de verschillende leeromgevingen door het overdragen van gegevens en de uitwisseling van methodes. De gemeente Rijswijk investeerde al in deze samenwerking door gezamenlijk trainingen te faciliteren en gaat nu een stapje verder in die doorgaande lijn door de invoering van een overdrachtsformulier. Met een goede doorgaande ontwikkelingslijn wordt nagestreefd kinderen in een bepaalde leeftijdsfase goed voor te bereiden op de ontwikkeling in de volgende leeftijdsfase. In iedere leeftijdsfase zijn verschillende schakels werkzaam. Achterstand of uitval van kinderen ontstaat vooral bij de overgang van ene schakel naar de volgende schakel. Door een goede overdracht kan een slechte start op de basisschool worden voorkomen. Leerkrachten die al met een overdracht werken geven aan dat het je alert maakt: als een kind in groep 1 afwijkend gedrag vertoont, kunnen we beter achterhalen of het oud of nieuw gedrag is. Zonder dossier ben je sneller geneigd te denken dat het wenproblemen zijn en besluit je de situatie nog even aan te kijken. Maar als je weet dat het kind op de peuterspeelzaal dezelfde problemen had, kun je gerichter aan de slag. Het overdrachtformulier vormt in principe de eerste bladzijden van het leerlingdossier en draagt zo bij aan een compleet beeld van het kind. 1

3 Het overdrachtsformulier in de gemeente Rijswijk Voor de overdracht van kindgegevens is een uniform voorblad gemaakt, wat in heel Rijswijk gebruikt zal worden. Het overdrachtsformulier is gemaakt naar Amsterdams voorbeeld en door de gemeente Rijswijk ontwikkeld in samenwerking met de SRK, SKON, het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) en een afvaardiging van de basisscholen in Rijswijk. Er is gekozen voor een uniform voorblad waarop alle gegevens voor de administratie en algemene begeleiding van het kind op de ontvangende basisschool worden genoteerd. De gegevens die worden ingevuld zijn: 1. Kindgegevens (administratieve gegevens, informatie over de gezinssamenstelling en eventuele bijzonderheden qua gezondheid/ allergie van het kind) 2. Gegevens peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf (waar het kind vandaan komt) 3. Plaatsingsgegevens (hoelang en hoe vaak kwam het kind en heeft het meegedaan aan een VVE-programma?) 4. Beknopte informatie over begeleiding en ontwikkeling van het kind (aangeven of er bijzonderheden zijn) Het voorblad wordt ingevuld door de pedagogisch medewerker die het kind in haar groep had. Naast dit uniforme voorblad wordt de overdracht compleet gemaakt door één of meerdere bijlagen toe te voegen. Het gebruikte kindvolgsysteem kan bijvoorbeeld worden toegevoegd of andere relevante informatie, zoals of het kind ook hulp van externe organisaties heeft gehad, zoals gegevens van VTO of logopediste, of uitleg wanneer een kind extra aandacht nodig heeft bij één of meer ontwikkelingsgebieden. Vóórdat het ingevulde overdrachtsdossier (uniform voorblad plus bijlage(n) met aanvullende informatie) naar de basisschool gestuurd kan worden móeten ouders toestemming hebben gegeven. Hiervoor dienen zij het toestemmingsformulier te tekenen. Formulieren zonder handtekening van de ouder(s) worden NIET doorgestuurd naar de basisschool en er zal dan GEEN overdracht van kindgegevens plaatsvinden. 2

4 Observeren van kinderen Het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen wordt steeds meer gemeengoed op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Er wordt gekeken waar de kinderen mee spelen, met wie ze spelen, hoe ze reageren, hoe ze te werk gaan. Dit kijken en luisteren naar kinderen gebeurt bewust en onbewust. Men spreekt van observeren als het kijken en luisteren zowel bewust als doelgericht gebeurt. Informatie opgenomen tijdens deze observaties wordt gebruikt voor het (bij)sturen van het handelen van de leidster of leerkracht. In het algemeen zijn drie hoofddoelen te onderscheiden voor het verzamelen van informatie over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen 1 : - het ondersteunen van het pedagogisch-didactisch handelen; - het vaststellen van speciale behoeften van kinderen; - het beïnvloeden van beleidsbeslissingen Meer specifiek voor leidsters in de peuterspeelzaal vond Kleerekoper ( ) deze redenen voor gebruik van een kindvolgsysteem: - inspelen op de individuele behoeften van de kinderen; - onderzoeken in welke mate pedagogisch medewerkers en peuterleidsters erin slagen om de kinderen de juiste omgeving te bieden; - als leidraad voor een gesprek met ouders; - helderheid bieden bij twijfels over de ontwikkeling van een kind en over de juiste aanpak daarbij; - als evaluatie-instrument (heeft de gekozen aanpak geleid tot het behalen van de doelen?); - om te komen tot een warme overdracht van gegevens van de kinderen voor de basisschool. Kindvolgsystemen Veelal wordt bij het observeren gebruik gemaakt van een kindvolgsysteem. Kindvolgsystemen zijn systemen om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen en vast te leggen. Andere termen met hetzelfde doel zijn: ontwikkelingsvolgmodel, observatiesysteem, volgsysteem of kinddossier. In een kindvolgsysteem worden richtlijnen en praktische hulpmiddelen aangereikt. Hierdoor ontstaat een gestructureerde werkwijze voor het verzamelen van informatie over de kinderen. Met de informatie stem je het eigen handelen af in relatie tot het afgesproken beleid. Een goed kindvolgsysteem volgt de ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden, dat wil zeggen: - de sociaal-emotionele ontwikkeling - de spelontwikkeling - de spraak- en taal ontwikkeling - de motorische ontwikkeling (de grote motoriek, de kleine motoriek en de tekenontwikkeling) - de cognitieve ontwikkeling (wat weet het kind al) Er zijn kindvolgsystemen in alle soorten en maten. De keuze voor een volgsysteem wordt veelal gemaakt door de overkoepelende stichting zoals de SRK of SKON. Voor leidsters en pedagogisch medewerkers is het goed te weten dat veel volgsystemen zijn gekoppeld aan de tussendoelen van het onderwijs 3. Die tussendoelen zijn beschrijvingen van wat een kind zou moeten weten op een bepaalde leeftijd. Voor jou als leidster of pedagogisch medewerkers geven de tussendoelen een beeld van de gewenste ontwikkeling van het kind tussen de 2½ en 4 jaar. Eigenlijk zie je in één oogopslag of een kind zich goed ontwikkelt of misschien een beetje voor of achter loopt. Ook wordt duidelijk waar je naar toe werkt. De doelen zijn geformuleerd vanaf 2½ jaar en gaan bijvoorbeeld in op de volgende gebieden: 1 Bijlsma, B. (2003). Het kiezen van een kindvolgsysteem. Leeuwarden: Stichting Partoer 2 Kleerekoper, L. (2005). Zijn peuters te volgen?. De wereld van het jonge kind, 32 (8), p Voorbeelden daarvan zijn Kijk!, OVM en Pravoo 3

5 - tellen en getalbegrip - meten - meetkunde - grove motoriek - fijne motoriek en tekenen - omgaan met jezelf, met andere kinderen en met volwassenen - zelfstandigheid, zelfredzaamheid en speelwerkgedrag - beginnende geletterdheid - mondelinge taalvaardigheid en woordenschat ontwikkeling - luisteren en auditieve waarneming. Kindvolgsystemen blijken een goed hulpmiddel bij het werken aan de ontwikkeling van kinderen. Het versterkt je kennis over de normale ontwikkeling en geeft meer richting aan je handelingen doordat je je meer bewust bent van die ontwikkeling. Het is ondersteunend bij het observeren omdat je meer gericht kijkt. Observeren is wel moeilijk. Niet elk aspect van de ontwikkeling van een kind laat zich even eenvoudig vastleggen. Peuters ontwikkelen zich sprongsgewijs. Hierdoor kan het voorkomen dat een kind in korte tijd iets nieuws leert wat dan niet is opgenomen in het kindvolgsysteem. Daarnaast is het lastig te bepalen hoe de taalontwikkeling verloopt bij tweetalige kinderen. Een kind kan de eigen moedertaal vloeiend spreken, maar gebrekkig Nederlands. Kun je dan spreken van een taalprobleem? Een kindvolgsysteem kan dus niet helemaal waterdicht zijn. Maar zaken die wel bekend zijn, kunnen goed worden overgedragen naar de basisschool. Dat helpt de leerkracht om het kind zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden Observeren als onderdeel van voorschoolprogramma s In Rijswijk maakt een groot deel van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gebruik van een voorschoolprogramma, bijvoorbeeld Piramide of Ko-totaal. De programma s bieden een didactische aanpak voor kinderen van 2½ jaar tot 6 jaar. Voorschoolprogramma s hebben in het programma een kindvolgsysteem. Niet iedere voorschool werkt ook met het kindvolgsysteem die bij het programma hoort. Dat is ook niet nodig. Het gaat bij het volgen van kinderen erom dat er een indruk ontstaat van het ontwikkelingsverloop van het kind en dat dit op systematische wijze wordt weergegeven. Dit kan met het het kindvolgsysteem van het voorschoolprogramma, maar ook met een ander kindvolgsysteem. Tegelijk met deze ontwikkeling in de voor- en vroegschoolse educatie ontstond de roep om overdrachtslijsten van peuterspeelzaal naar het basisonderwijs. Hiermee kan een doorgaande pedagogisch-didactische lijn gerealiseerd worden. De informatie uit de voorschoolse periode kan laten zien wat het kind al wel en nog niet kan. De invoering van voor- en vroegschoolse programma heeft grote gevolgen voor de professionalisering van peuterspeelzalen en kinderopvang. Leidsters en pedagogisch medewerkers worden in het professionaliseringstraject getraind in het observeren en registreren van kinderen. Informatie over observeren Op de vraag welke kindgegevens kunnen worden doorgegeven van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Er is wel afgesproken dat de informatie die doorgegeven wordt, uit een kindvolgsysteem wordt gehaald. In veel gevallen zal het onvoldoende zijn om het volgsysteem zomaar in te vullen. Om de juiste informatie te verkrijgen is goede en gedegen observatie van het kind essentieel. Zoals al eerder genoemd spreken we van observeren als er bewust en doelgericht naar een kind gekeken en geluisterd wordt. Maar hoe doe je dat? Het belangrijkste om te onthouden is dat mensen uit nature geneigd zijn bepaalde aspecten of details belangrijker te vinden dan het geheel en een eigen mening of beeldvorming hebben bij bepaalde gebeurtenissen. Hierin spelen twee grote beperkingen op, die van invloed zijn op het observeren. 4

6 Namelijk de selectiviteit van de waarneming en de beïnvloeding van subjectiviteit 4. Om dus de juiste informatie uit je observatie te halen is objectiviteit zeer belangrijk. Selectie ontstaat automatisch doordat je niet op alles tegelijk kunt letten. Door het stellen van een doel of een bepaalde vraag kan je de selectie sturen. Je let alleen op de gedragingen van een kind die antwoord (kunnen) geven op jouw vraag. Met andere woorden, door het gebruiken van een (onderzoeks)vraag richt je je in de observatie al op de juiste onderdelen in het gedrag van het kind. Het subjectieve in een observatie wordt veroorzaakt doordat we zelf het gedrag van een kind gaan interpreteren. We vormen een eigen mening. Maar hoe minder we zelf interpreteren, hoe objectiever de observatie. Om dit te realiseren is het belangrijk dat gecodeerd wordt. Door gedrag te coderen wordt vastgelegd welke gedragingen passen bij bijvoorbeeld de leeftijd van een kind. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een kindvolgsysteem staan vaak gedragingen van kinderen beschreven bij een ontwikkelingsgebied. Deze beschrijvingen zijn de coderingen en helpen ons objectief naar een kind te kijken en te luisteren. Het is handig om deze codering (globaal) te kennen voordat je begint met observeren. Dan weet je waar je naar moet kijken en wat je ongeveer kan verwachten. Blijf objectief in je observatie door alleen te letten op de feitelijke waarneming en deze te koppelen aan de codering. 4 Sande, J.P., van de (1999). Gedragsobservatie. Groningen: Wolters-Noordhoff. 5

7 Hoe kan ik ouders informeren? Net als voor jullie is het voor ouders ook nieuw dat in de gemeente Rijswijk vanaf nu gegevens worden overgedragen naar de basischool. Je kunt ouders wijzen op deze verandering met behulp van de verspreide posters door ze op te hangen. Er zijn een aantal belangrijke punten waarmee je als pedagogisch medewerker of leidster rekening moet houden bij het informeren van de ouders. In de eerste plaats is het belangrijk dat de ouders goed ingelicht worden over de overdracht zelf en het belang daarvan. Dit onderwerp kan bij het eerste gesprek met de ouders al worden behandeld. De overdracht van kindgegevens hoort vanaf nu bij het beleid van de kinderopvang in Rijswijk. Hiervan stel je de ouders op de hoogte bij de intake. Je vertelt dus de visie van jouw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met betrekking tot de overdracht 5. Je kunt aan de ouders vertellen dat de overdracht belangrijk is voor een soepele overgang naar de basisschool, waardoor hun kind gelijk in zijn of haar nieuwe leeromgeving de juiste aandacht krijgt. In de tweede plaats zullen tijdens het intake gesprek ook de verwachtingen van de ouders worden besproken. Het is goed ook hun mening ten aanzien van de overdracht te laten vertellen. Ouders moeten ook hun eventuele bezwaren kunnen aangeven. In elk gesprek wat je met een ouder voert is het belangrijk aan te geven dat je gericht bent op samenwerking met ouders 6. De ouders worden beschouwd als partner, om samen de ontwikkeling van hun kind zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. In de derde plaats is toestemming van de ouders om daadwerkelijk de kindgegevens over te dragen aan de basisschool noodzakelijk. Het beste is om al tijdens het intake gesprek te vragen om hun toestemming. Zij zullen ook altijd een handtekening op het overdrachsformulier zelf zetten, zoals hierboven al is aangegeven. Zonder handtekening zullen geen gegevens worden overgedragen. Maak dit ook duidelijk aan de ouders, door aan te geven dat zij overal van op de hoogte worden gesteld en dat zij een belangrijke rol hebben in de overdracht. 5 Dingarten, A., Everhardus, J., Horst, C. van der, Tchiche, N., Wit, E. de, & Haan, D. de (2004). Communiceren met ouders. Utrecht: ECHO. 6 Ryckaert, L. (2005). Omgaan met ouders: Een praktische handleiding in gespreks- en communicatietechnieken voor leerkrachten. Tielt: Uitgeverij Lannoo. 6

8 Hoe motiveer ik mijn collega s Niet iedereen is naar de Kick-off van het Rijswijkse overdrachtsformulier gekomen. Toch zal iedereen die werkt op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of kleuterklas van het basisonderwijs te maken krijgen met deze verandering in Rijswijk. Wat is belangrijk om door te geven aan je collega s? Ten eerste is het belangrijk iets te vertellen over het belang van overdracht. Kort samengevat helpt een goede overdacht het kind bij diens overgang van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Doordat de leerkrachten weten wat ze kunnen verwachten van dit kind, kan beter aan de behoeften van de kinderen worden voldaan. We hebben tijdens de Kick-off geprobeerd het belang van vooraf informatie krijgen duidelijk te maken met het Mastermind spel. Wanneer je van te voren al informatie over een kind hebt, kan je sneller handelen en zal de oplossing dichterbij liggen. Concrete en objectieve informatie uit je kindvolgsysteem is hierbij essentieel. Ook tijdens de quiz heb je informatie gekregen over het belang van overdracht. Ten tweede kun je aan je collega s vertellen hoe de overdracht vanaf nu plaatsvindt. Dit gebeurt door de invoering van een uniform voorblad. Het uniform voorblad van het overdrachtsdossier geeft de mogelijkheid om administratieve- en algemene begeleidingsgegevens van het kind te noteren. Hiermee wordt al een belangrijk overzicht gegeven van belangrijke informatie. Hoe dit wordt ingevuld staat beschreven in de handleiding die samen met het overdrachtsformulier is uitgedeeld. Naast het voorblad worden bijlages meegestuurd naar de basisschool. Een belangrijke bijlage is het kindvolgsysteem dat door de leidsters of pedagogisch medewerker is ingevuld. Daarnaast kan een bijlage worden toegevoegd over de extra hulp die het kind al heeft gehad zoals logopedie, fysiotherapie of psychosociale ondersteuning. Op deze manier kan de nieuwe leerkracht van het kind gelijk gericht te werk gaan en zo de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind waarborgen. Gebruik de informatie over de ontwikkeling van het kind uit je volgsysteem. Deze extra informatie kan redelijk simpel worden overgenomen. Het kan zijn dat je ondanks deze stappen toch op weerstand stuit bij jezelf of je collega s. Tijdens de Kick-Off hebben we aandacht besteed aan de verschillende bezwaren die mensen kunnen hebben tegen dit overdrachtsformulier. In het optreden van ImProActief zijn die bezwaren op ludieke wijze gepresenteerd. Waarschijnlijk heb jij of je collega ook soortgelijke argumenten om niet met het overdrachtsformulier te werken. Denk aan de basisschool doet er toch niks mee, het is alleen maar extra werk en wat levert het nou op?, je geeft het kind een stempel, kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs, dus we hoeven ons nog geen zorgen te maken of op de basisschool wordt toch heel anders gewerkt dan bij ons. Erken deze bezwaren en bespreek ze met je collega. Vertel over het Mastermind spel, de quiz en ImProActief en laat je collega( s) inzien wat juist de vóórdelen van het overdrachtsformulier zijn. Naast het benoemen van die voordelen is het belangrijk aandacht te besteden aan de factor tijd. De werkdruk in de kinderopvang is vaak groot door de administratieve rompslomp. Is het overdrachtsformulier een extra stukje administratie? Het valt gelukkig mee. Aangezien elk kind regelmatig geobserveerd wordt aan de hand van een volgsysteem, kan deze extra informatie redelijk simpel worden overgenomen. Ook het invullen van het voorblad hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Wees beknopt en concreet, dat scheelt tijd en geeft duidelijkheid! 7

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe

Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe Protocol uniforme overdracht Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe November 2015 Inleiding en achtergrond Binnen de gemeente Overbetuwe hebben voorschoolse voorzieningen

Nadere informatie

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool Zaanse overdracht kindgegevens peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 De verzending van dit overdrachtsformulier en de bijlagen wordt verzorgd door: Naam (VVE) peuterspeelgroep/het

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter Overdrachtdocument Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal Peuter Kleuter De overdracht De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Protocol overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Inleiding Bij een overdracht wordt altijd uitgegaan van een

Nadere informatie

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool Handleiding en procedure Uniform Zaans overdrachtsformulier Peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 1. Toelichting en algemene opmerkingen Waarom een Zaanse procedure voor

Nadere informatie

Werkdocument resultaatafspraken vroegscholen (basisschool groep 1-2)

Werkdocument resultaatafspraken vroegscholen (basisschool groep 1-2) Werkdocument resultaatafspraken vroegscholen (basisschool groep 1-2) Geadviseerd wordt om elk jaar het formulier verantwoording te downloaden zodat de meest recente versie wordt gebruikt. Omdat er met

Nadere informatie

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon Het overdrachtsformulier peuter - kleuter gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Voor een kind is de overgang van het peuterwerk of de kinder(dag)opvang naar

Nadere informatie

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1 1. Inleiding In Dordrecht wordt gewerkt aan een doorgaande leer- en zorglijn voor jonge kinderen. Daartoe moeten de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven goed samenwerken met het primair onderwijs.

Nadere informatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Versie 1.0, 15 maart 2017 Inhoudsopgave 1.Inleiding...4 Het kind centraal...4 2.Kwaliteit...5 De pedagogisch medewerkers zijn voor ons erg belangrijk.

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Stappenplan Oudergesprekken

Stappenplan Oudergesprekken Stappenplan Oudergesprekken Dit is het stappenplan oudergesprekken, met uitleg over: - 1 e gesprek: kennismaking - 2 e gesprek: wenperiode - 3 e gesprek: tussenmoment na observeren/toetsen - 4 e gesprek:

Nadere informatie

Protocol. Versie: september januari

Protocol. Versie: september januari Protocol Versie: september januari 2013 2 1 Protocol Overdrachtsformulier Indien er in dit protocol de volgende termen staan, wordt er mee bedoeld: Basisschool = basisschool, speciaal basisonderwijs of

Nadere informatie

Werkinstructie invuller kijklijst

Werkinstructie invuller kijklijst Werkinstructie invuller kijklijst 1. Inleiding: De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Om de overgang

Nadere informatie

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Module 1 De Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn VVE Hoe ontwikkelen kinderen zich. ontwikkelingsgebieden. kerndoelen, tussendoelen, leerlijnen.

Nadere informatie

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding: Het draaiboek voor het werken met het Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Nadere informatie

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds BASIS observatieformulier PEUTERPRAAT GEGEVENS KIND Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Jongen/Meisje Gezinssamenstelling Plaats in kinderrij Levensbeschouwing Nationaliteit ouders In Nederland

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw SLO doelen: taal, rekenen en sociaal-emotioneel PO Conferentie,Zwolle Donderdag 3 november 2011 Gäby van der Linde Wat komt

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Thema kijken en observeren

Thema kijken en observeren Waarom is het van belang voor leerkrachten die met jonge kinderen werken? Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Soms gaat het in sprongen, soms lineair. Het is voor een leerkracht van belang om voortdurend

Nadere informatie

Kwaliteitszorg VVE in Arnhem

Kwaliteitszorg VVE in Arnhem Gemeente Arnhem Organisatie VVE Gemeente stelt beleidskaders voor stad; uniforme aanpak van OAB / VVE stadsbreed Stichting PAS coördineert uitvoering stedelijk VVE-beleid en monitort Locaties geclusterd

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND

WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 1 van 6 WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND Aanmelding kind voor deelname aan VVE programma. Wanneer er kinderen op

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012

Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012 Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012 Voor u ligt het onderwijskundig rapport voor nieuwkomers. Dit rapport is ontwikkeld op verzoek van LOWANpo. Zij heeft in het kader van het Kortlopend

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Nadere informatie

1.4 Visie Het Timpaan

1.4 Visie Het Timpaan 1.4 Visie Het Timpaan De visie op het onderwijs in de onderbouw is bij het Timpaan Basisontwikkeling. In de schoolgids wordt komen de volgende punten aanbod die uit Basisontwikkeling herkend worden. Heterogene

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Observatielijst peuters. Analyse doelen Jonge kind

Observatielijst peuters. Analyse doelen Jonge kind Observatielijst peuters Analyse doelen Jonge kind Mei 2016 Verantwoording 2016 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Overdracht van kindinformatie

Overdracht van kindinformatie Overdracht van kindinformatie Invullen door ouder(s); eventueel aanvullen door pedagogisch medewerker Achternaam:... Voornaam:... Geslacht: jongen / meisje (omcirkelen wat van toepassing is) Geboortedatum:...

Nadere informatie

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders Talen kleuren je leven! Groei je op met meer dan één taal? Kun je in verschillende situaties meer dan één taal gebruiken of spreken?

Nadere informatie

Uk & Puk volgsysteem 0-4 jaar. Deel D: Eindgesprek en overdracht naar de basisschool. www.ukpuk.nl

Uk & Puk volgsysteem 0-4 jaar. Deel D: Eindgesprek en overdracht naar de basisschool. www.ukpuk.nl Uk & Puk volgsysteem 0-4 jaar Deel D: Eindgesprek en overdracht naar de basisschool www.ukpuk.nl Colofon Auteur Dorien Stolwijk Onderwijsadvies & Ontwikkeling Projectgroep Zwijsen Annemieke Smits (uitgever)

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL MIERENNEST

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL MIERENNEST VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL MIERENNEST Locatie(s) :Peuterspeelzaal Mierennest Plaats :2613 RW Delft Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Wie Leid(st)ers van voorschoolse voorzieningen, leerkracht primair onderwijs en intern begeleider.

Wie Leid(st)ers van voorschoolse voorzieningen, leerkracht primair onderwijs en intern begeleider. Instrumenten 4 Overdracht Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven. Als ze groter worden moet je ze vleugels geven. Indisch spreekwoord 1. Overdrachtsformulier zorgkinderen voorschoolse

Nadere informatie

Arnhems overdrachtsformulier peuters

Arnhems overdrachtsformulier peuters Arnhems overdrachtsformulier peuters Gegevens voorschoolse voorziening Naam voorschoolse voorziening:... Ingevuld door:... Tel:... Werkzaam op de volgende dagdelen:... Datum eerste afname:... Datum tweede

Nadere informatie

Plusboekje. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 1 Roosendaal. Plusboekje. Overdracht document Peuter Kleuter

Plusboekje. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 1 Roosendaal. Plusboekje. Overdracht document Peuter Kleuter Plusboekje Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 1 Roosendaal Overdracht document Peuter Kleuter Plusboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Sisa Kinderopvang Kinderdagverblijven en Peuterspeelplaatsen

Taalbeleidsplan Sisa Kinderopvang Kinderdagverblijven en Peuterspeelplaatsen 1 Taalbeleidsplan Sisa Kinderopvang Kinderdagverblijven en Peuterspeelplaatsen 2 Voorwoord Door middel van dit taalbeleidsplan wordt zichtbaar hoe onze voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de taalontwikkeling

Nadere informatie

De kwaliteit van Peuterplein

De kwaliteit van Peuterplein De kwaliteit van Peuterplein Een beoordeling aan de hand van de kwaliteitseisen uit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, Ministerie van OC en W, 7 juli 2010 Hans Cohen de Lara Sardes

Nadere informatie

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon Het overdrachtsformulier peuter - kleuter gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Voor een kind is de overgang van het peuterwerk of de kinder(dag)opvang naar

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid - OGW bewust handelen kwaliteitshandboek stichting PAS, 2017

Kwaliteitsbeleid - OGW bewust handelen kwaliteitshandboek stichting PAS, 2017 Kwaliteitsbeleid - OGW bewust handelen kwaliteitshandboek stichting PAS, 2017 OGW route op 4 niveaus Voorbeeld per fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 OGW Scan Voorwaarden Deze PDF werkt interactief. Je kunt

Nadere informatie

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter. Analyse doelen Jonge kind

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter. Analyse doelen Jonge kind Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

SLO PILOT VVE/PO Utrecht

SLO PILOT VVE/PO Utrecht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) Tussen voorschoolse instelling en basisschool Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Maikids Amsterdam B.V (KDV) Laan van Vlaanderen 143 1066 JM AMSTERDAM Registratienummer: 166363145

Inspectierapport. Kinderopvang Maikids Amsterdam B.V (KDV) Laan van Vlaanderen 143 1066 JM AMSTERDAM Registratienummer: 166363145 Inspectierapport Kinderopvang Maikids Amsterdam B.V (KDV) Laan van Vlaanderen 143 1066 JM AMSTERDAM Registratienummer: 166363145 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Nieuw-West Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase

Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase Gericht ouderbeleid Doel Samen met ouders willen wij de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit willen we bereiken door ouders te stimuleren om thuis ontwikkelings-

Nadere informatie

Zorgboekje. Kindgegevens

Zorgboekje. Kindgegevens Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2 Informatieavond schooljaar 2015-2016 Cluster 1/2 Programma Even voorstellen Ik & Ko KIJK! het observatiesysteem Het rapport De ontwikkelingslijnen/hoe werken we in de kleuterklas? naar eigen klas Praktische

Nadere informatie

Toetsen voor peuters

Toetsen voor peuters Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Cito Volgsysteem Toetsen voor peuters Taal en Rekenen opvolgers van de toetsen Taal, Ordenen en Ruimte uit het peutervolgsysteem (2000) nieuwe opgaven met duidelijke

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Van observatie naar overdracht

Van observatie naar overdracht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) tussen voorschoolse voorziening en basisschool Kindgegevens: Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Instrument Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Met het Cito Volgsysteem Jonge kind en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan door middel van observatie

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

Inhoud Trainersmap Verdieping

Inhoud Trainersmap Verdieping Inhoud Trainersmap Verdieping 2 Module 9 Taal Module 10 Rekenen/wiskunde en Science (basisonderwijs) Module 11 Sociaal-emotionele ontwikkeling - verdieping Module 12 Sensomotorische ontwikkeling - verdieping

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERDAGOPVANG HUMMELHONK

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERDAGOPVANG HUMMELHONK VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERDAGOPVANG HUMMELHONK Locatie(s) :Peuterdagopvang Plaats :3207 JZ Spijkenisse Reg.nr. :3277718

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

Overdracht van kindinformatie

Overdracht van kindinformatie Overdracht van kindinformatie Invullen door ouder(s); aanvullen door consultatiebureaumedewerker Kindgegevens Achternaam: Voornaam: Geslacht: jongen meisje (aanvinken wat van toepassing is) Geboortedatum:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND Locatie(s) :Basisschool De Brinnr. :08KA Plaats :2802 EM Gouda Reg.nr. :25784

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF RUWAARDJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF RUWAARDJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF RUWAARDJE Locatie(s) :Kinderdagverblijf Plaats :301 LJ Spijkenisse Reg.nr. :38185

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze Voorschool De Vijf Sterren, april 2016 Ineke van der Haak, locatiemanager

Pedagogische werkwijze Voorschool De Vijf Sterren, april 2016 Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag worden opgevangen op voorschool De Vijf Sterren. De samenstelling van de groepen Naam van de groep Paarse

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Leeswijzer individueel rapport KIJK! 0-4 jaar voor ouders

Leeswijzer individueel rapport KIJK! 0-4 jaar voor ouders Het individuele rapport geeft u een beeld van de totale ontwikkeling van uw kind. De vaste pedagogisch medewerkers van uw kind hebben een half jaar observaties bijgehouden. Deze observaties zijn verwerkt

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Overdracht Alphen aan den Rijn

Overdracht Alphen aan den Rijn Overdracht Alphen aan den Rijn Gegevens kind 1. Voornaam 2. Achternaam 3. Geboortedatum 4. Jongen / meisje 5. Land van herkomst vader 6. Land van herkomst moeder Gegevens organisatie 1. Naam organisatie

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Villa Kakelbont. Inhoud

Villa Kakelbont. Inhoud Inhoud Werkinstructie 2 Procedure 3 Jaarplanning 4 Uitnodiging 10 minutengesprekken 5 Inschrijfformulier 10 minutengesprekken 6 Evaluatieformulier 10 minutengesprekken pedagogisch medewerker 7 PRAVOO Pagina

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

VE Beleid VE BELEID 2015

VE Beleid VE BELEID 2015 VE BELEID 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. OPBRENGT GERICHT WERKEN 4 6. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH 4 7. DE SAMENWERKING

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie