DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen"

Transcriptie

1 DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen CECILIA KEUCHENIUS MSC. DRS. HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, FEBRUARI 2012

2 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND 04 OPZET 05 RESULTATEN MARKTPARTIJEN BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD 10 BEKENDHEID REGELINGEN 15 BEELD DE LETSELSCHADE RAAD 18 CONTROLE OP NALEVING 24 GEBRUIK EN EVALUATIE WEBSITE 25 SUGGESTIES 25 RESULTATEN CONSUMENTEN BEKENDHEID DE LETSELSCHADE RAAD 29 BEKENDHEID PRODUCTEN EN DIENSTEN 30 BEELD DE LETSELSCHADE RAAD 31 ERVARINGEN MET LETSELSCHADE 34 SUGGESTIES 38 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ONZE VISIE SAMENVATTINGEN 40 CONCLUSIE EN ONZE VISIE 44 BIJLAGEN WEGING EN ACHTERGRONDVARIABELEN TABELLEN ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN VRAGENLIJST Ruigrok NetPanel, februari 2012

3 3 VOORAF Ruigrok NetPanel, februari 2012

4 4 VOORAF - ACHTERGROND ACHTERGROND De Letselschade Raad is 13 jaar geleden onder de naam Nationaal Platform Personenschade opgericht door de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten. Begin 2009 is de naamswijziging doorgevoerd. Het doel van De Letselschade Raad is de opvang van letselschadeslachtoffers te verbeteren en de nasleep van een ongeval met letsel te bekorten. De Letselschade Raad heeft in juli 2006 de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) in ontvangst genomen. Met deze spelregels kan de schaderegeling transparanter en vlotter verlopen. De Letselschade Raad is een non-profit organisatie, die voor 30% gefinancierd wordt door organisaties uit de letselschadepraktijk en voor 70% door het Ministerie van Justitie. In het kader van deze subsidie is met de overheid overeengekomen dat eenmaal per jaar een bekendheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de GBL onder twee doelgroepen: Marktpartijen en relevante slachtofferorganisaties (de binnenwereld ); Consumenten (de buitenwereld ). Ruigrok NetPanel, februari 2012

5 5 VOORAF - OPZET OPZET Onderzoeksvraag Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Wat is de bekendheid van De Letselschade Raad en de GBL? subvragen Wat is de spontane en geholpen naamsbekendheid van De Letselschade Raad en van de GBL? Waar kent men De Letselschade Raad van? Wat is de inhoudelijke bekendheid van de GBL en de overige diensten van De Letselschade Raad? Hoe tevreden of ontevreden is men over de werkzaamheden van De Letselschade Raad? Methode Voor dit kwantitatieve onderzoek is voor beide doelgroepen (marktpartijen en consumenten) gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Ruigrok NetPanel, februari 2012

6 6 VOORAF - OPZET OPZET (vervolg) Datacollectie De datacollectie heeft voor beide groepen gelopen van 1 februari 2012 tot 20 februari De respondenten hebben een uitnodigingsmail ontvangen met daarin een persoonlijke link waarmee zij de vragenlijst één keer hebben kunnen invullen. Na een week is aan de contactpersonen van de marktpartijen die nog niet hadden gereageerd, een herinneringsmail gestuurd. Vragenlijst De vragenlijst is in samenwerking tussen Ruigrok NetPanel en De Letselschade Raad tot stand gekomen. Voor beide doelgroepen is de vragenlijst van voorgaande jaren als uitgangspunt genomen en zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De vragenlijst voor de consumenten bestaat uit maximaal 48 vragen en voor de marktpartijen uit maximaal 47 vragen. De gemiddelde invultijd voor de vragenlijst is onder consumenten 3,5 minuut en onder contactpersonen van de marktpartijen 12,5 minuut. Ruigrok NetPanel, februari 2012

7 7 VOORAF - RESPONDENTEN OPZET (vervolg) Respondenten Het onderzoek onder de consumenten is uitgevoerd onder de NetPanel Adviesraad, het online onderzoekspanel van Ruigrok NetPanel met meer dan consumenten. Hieruit is een representatieve steekproef getrokken van respondenten op basis van geslacht, leeftijd en opleiding. Van de benaderde consumenten hebben 793 de vragenlijst volledig ingevuld. Hiermee ligt het responspercentage op 36%. Na de datacollectie zijn de resultaten gewogen op basis van geslacht, leeftijd en opleiding zodat deze representatief zijn voor het algemeen Nederlands publiek voor wat betreft deze variabelen. Via het bestand van De Letselschade Raad zijn contactpersonen van marktpartijen benaderd. In totaal hebben 212 contactpersonen van de marktpartijen de vragenlijst volledig ingevuld, het responspercentage ligt hiermee op 20%. Hiernaast hebben 4 contactpersonen die geen uitnodiging hadden ontvangen, de vragenlijst via een open kanaal ingevuld. Het totaal aantal contactpersonen van de marktpartijen dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld komt hiermee op 216. De respons ligt voor beide groepen op ongeveer hetzelfde niveau als in Consumenten Marktpartijen Marktpartijen open kanaal Uitgenodigd Bouncers Gestart Afgehaakt Opgeschoond Afgerond Responspercentage 36,1% 19,5% Ruigrok NetPanel, februari 2012

8 8 VOORAF - RESPONDENTEN LEESWIJZER Na deze inleiding beschrijven we de resultaten. Deze zijn ingedeeld in twee hoofdstukken, één over de marktpartijen en één over de consumenten. In beide hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de bekendheid en het beeld van De Letselschade Raad en de bijhorende producten, diensten en regelingen. Voor de marktpartijen bespreken we vervolgens het gebruik en de evaluatie van de website. Voor de consumenten bespreken we de eigen ervaring met letselschade en de evaluatie van het daaruit voortkomende traject. Voor de verschillende doelgroepen binnen de marktpartijen (advocaten, verzekeraars, letselschadebureaus en overig) bespreken we opvallende verschillen tussen deze doelgroepen. Waar mogelijk en relevant, bespreken we de opvallende verschillen tussen de meting van 2012 en Deze staan in blauwe kaders op de sheet weergegeven. Wanneer we spreken over significante verschillen zijn deze getoetst bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. We sluiten het rapport af met een samenvatting, conclusie en onze visie per doelgroep. In de bijlagen staan de achtergrond- en wegingsgegevens van de verschillende doelgroepen, de vragenlijst, de tabellen en de antwoorden op de open vragen. Ruigrok NetPanel, februari 2012

9 9 RESULTATEN MARKTPARTIJEN Ruigrok NetPanel, februari 2012

10 10 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD DE LETSELSCHADE RAAD KENT HOGERE SPONTANE BEKENDHEID DAN VORIG JAAR J De uitnodigingsmail voor de contactpersonen is uit naam van De Letselschade Raad verstuurd. Bijna de helft (48%) van de contactpersonen noemt spontaan De Letselschade Raad wanneer hen gevraagd wordt welke organisaties zij kennen die de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkorten. Voor bijna een kwart (23%) is De Letselschade Raad de eerste organisatie die zij noemen. De Letselschade Raad is hiermee na Slachtofferhulp (55%) de meest genoemde organisatie. Andere organisaties die relatief vaak genoemd worden zijn Stichting PIV (15%) en LSA (10%). De totale (geholpen) bekendheid van De Letselschade Raad onder de marktpartijen is 99%. Onder verzekeraars is de bekendheid 100%. Bekende organisaties die de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkorten? Marktpartijen - in percentages (n=216) Ruigrok NetPanel (Bureau) Slachtofferhulp (Nederland) De Letselschade Raad PIV LSA Stichting Keurmerk Letselschade ANWB verzekeraars Pals (Steunpunt) onbudsman Letselschadeadvocaten ASP NIVRE Wiplash stichting DAS GBL WAA Letselschadebureau('s) Vereniging verkeersslachtoffers Overig Weet ik niet 33% 23% 2% 13% 6% 4% 2% 5% 1% 5% 2% 4% 3% 1% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 18% In vergelijking met 2011 noemen in 2012: Meer contactpersonen spontaan De Letselschade Raad (2012: 48% versus 2011: 35%); Minder contactpersonen spontaan Slachtofferhulp (2012: 56% versus 2011: 66%). 38% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 22% Eerst genoemd Overig spontaan Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

11 11 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD DE LETSELSCHADE RAAD BLIJFT VOORAL BEKEND DOOR EIGEN WERKERVARING EN RICHTLIJNEN De contactpersonen van de marktpartijen zijn vooral bekend geraakt met De Letselschade Raad via eigen (werk)ervaring (79%) en via de Richtlijnen van De Letselschade Raad (60%). Hiernaast kent bijna een derde De Letselschade Raad via de nieuwsbrief (31%), via internet (30%) of berichten/interviews/publicaties in vakbladen (29%). Advocaten zijn minder vaak bekend geraakt met De Letselschade Raad (dan verzekeraars en letselschadebureaus) via de brancheverenigingen, via de Raadsdag en de e- mailnieuwsbrief. Verzekeraars zijn minder vaak dan advocaten en letselschadebureaus bekend geraakt met De Letselschade Raad via hun beroepsvereniging. Hoe bent u bekend geraakt met De Letselschade Raad? Basis: Marktpartijen die De Letselschade Raad kennen - in percentages Ruigrok NetPanel Via eigen (werk)ervaring Via richtlijnen van De Letselschade Raad Via de nieuwsbrief Via internet 30% 35% Via berichten / interviews / publicaties in vakbladen 29% 34% Via cursus/ via seminars/ via voordrachten/ via opleiding 24% 38% Via mijn branchevereniging 22% 29% Via collega's, vrienden, familie et cetera 20% 22% Via 19% 23% Via mijn beroepsvereniging 17% 24% Via De Letselschade Raadsdag 17% 13% Via persberichten 15% 19% Via berichten in overige media (Radio, TV, kranten) 7% 8% Anders, namelijk 3% 2% Weet niet/ geen antwoord 0% 0% In vergelijking met 2011 kennen in 2012 minder contactpersonen De Letselschade Raad via cursussen, seminars, voordrachten of opleidingen (2012: 24% versus 2011: 38%). Dit jaar is voor het eerst gevraagd of men De Letselschade Raad via de nieuwsbrief kent. Dit is voor een derde (31%) van de contactpersonen het geval. 31% 60% 68% 2012 (n=213) 2011 (n=214) 79% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

12 12 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD PRODUCTEN VOORAL BEKEND DOOR WERKERVARING EN RICHTLIJNEN Van de contactpersonen die bekend zijn met De Letselschade Raad, is vrijwel iedereen bekend met de producten en diensten (98% en 97% van het totaal). De contactpersonen zijn vooral bekend geraakt met de producten en diensten via de eigen (werk)ervaring (84%) en de Letselschade Richtlijnen (62%). De helft (49%) is via internet, de website of bekend geraakt, ruim twee vijfde (42%) via vakbladen/publicaties/tijdschriften en ruim een derde (35%) via de nieuwsbrief. We zien dat onder advocaten de bekendheid met de producten en diensten van De Letselschade Raad lager is via internet/website, vakbladen/publicaties/tijdschriften, cursussen en opleidingen, De Letselschade Richtlijnen en de nieuwsbrief dan onder verzekeraars en letselschadebureaus. Deze verschillen zijn echter niet significant en moeten als indicatief worden beschouwd. Hoe bent u bekend geraakt met de producten of diensten van De Letselschade Raad? Basis: Marktpartijen die de producten van De Letselschade Raad kennen - in percentages Ruigrok NetPanel Via eigen (werk)ervaring Via De Letselschade Richtlijnen Via internet/ via de website/ via Via vakbladen/ publicaties/ (vak)tijdschriften/ bulletins Via de nieuwsbrief Via een cursus of opleiding Via ervaringen van anderen (collega's, familie, vrienden etc.) Via een schadeafhandelingsformulier Anders, namelijk 1% 2% Weet niet/ geen antwoord 0% 0% 17% 25% In vergelijking met 2011 kennen contactpersonen de producten en diensten in 2012 minder vaak via: De Letselschade Richtlijnen (2012: 62% versus 2011: 76%); Ervaringen van anderen (2012: 15% versus 2011: 24%). 15% 24% 35% 36% 42% 45% 49% 55% 62% 76% 84% 80% 2012 (n=209) 2011 (n=189) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

13 13 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD PRODUCTEN EN DIENSTEN GEMIDDELD MET 7,5 BEOORDEELD Vrijwel alle contactpersonen (96%) die De Letselschade Raad kennen, hebben zelf wel eens ervaring opgedaan met producten of diensten van De Letselschade Raad. Van het totaal aantal contactpersonen heeft 93% zelf ervaring gehad met producten of diensten van De Letselschade Raad. Aan de contactpersonen die De Letselschade Raad kennen, is gevraagd hoe zij de werkzaamheden van De Letselschade Raad beoordelen. Het gemiddelde rapportcijfer over de werkzaamheden is een 7,5. Bijna drie vijfde (56%) geeft een 8 of hoger, twee vijfde (39%) een 6 of 7 en 5% een onvoldoende (5 of lager). Er is geen verschil in het gemiddeld rapportcijfer waarmee advocaten, verzekeraars en contactpersonen van letselschadebureaus de producten en diensten beoordelen. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kunt u aan de hand van een rapportcijfer van 1 t/m 10 weergeven hoe tevreden u bent over de werkzaamheden van De Letselschade Raad? Basis: Marktpartijen die producten van De Letselschade Raad kennen - percentages (2012:n=209) Ruigrok NetPanel 2011 (n=189) 2012 (n=209) 2% 3% 2% 3% 0% 1% 1% 1% 5% 9% 36% 30% 45% 43% 8% 7% Het gemiddeld rapportcijfer in 2012 (7,46) verschilt niet significant van het gemiddeld rapportcijfer in 2011 (7,34). 7,5 1% 4% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

14 14 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD DE RAAD MAG ZICH DUIDELIJKER EN ACTIEVER PROFILEREN EN MEER BEKENDHEID GENEREREN Aan alle contactpersonen van de marktpartijen is gevraagd wat De Letselschade Raad kan verbeteren om een hoger rapportcijfer te krijgen. Hieronder staat een puntsgewijze samenvatting van de suggesties van deze contactpersonen. We zien relatief veel commentaar op de profilering. De raad mag zichtbaarder zijn en zich duidelijker en actiever profileren, met bindende richtlijnen en een onafhankelijke positie. De Letselschade Raad moet: Zich duidelijker profileren als onafhankelijk organisatie in de letselschadepraktijk: Zichzelf steviger neerzetten als onafhankelijke organisatie die leidend is in het organiseren van een beter schaderegelingsproces en Meer profileren door gezag in de branche te verwerven; Meer bekendheid genereren: Meer in de publiciteit treden en Nog meer op de voorgrond treden. Pro-actiever en daadkrachtiger optreden: Actievere opstelling, Actief beroepsgroepen benaderen en Pro-actief zijn; Dwingende richtlijnen hanteren waarbij sancties gelden indien de richtlijnen worden overschreden: De richtlijnen moeten bindend zijn voor alle partijen in de letselschademarkt en Meer sancties tegen verzekeraars; Onafhankelijk van verzekeraars opereren: Ik heb het gevoel dat De Letselschade Raad er nu meer is voor de verzekeraar dan voor het slachtoffer; Toegankelijke cursussen en seminars aanbieden voor professionals: Laagdrempeliger, door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden waar je niet voor hoeft te worden uitgenodigd en Vaker een korte inhoudelijke seminar organiseren; Richtlijnen makkelijker vindbaar, praktischer en concreter maken: Richtlijnen nog iets praktischer maken, Dwingende richtlijnen en De richtlijnen moeten makkelijker op de website te vinden zijn; Samenwerken met andere organisaties: Samenwerking met Stichting Keurmerk Behandeling Letselschade; Positieve insteek communicatie: Promoten welke goede zaken al bereikt zijn en Niet alleen naming and shaming. Ruigrok NetPanel, februari 2012

15 15 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID REGELINGEN SPONTAAN KENT TWEE DERDE DE GBL EN EEN DERDE DE GOMA Aan alle contactpersonen is gevraagd welke gedragscodes zij spontaan kunnen noemen, die tot doel hebben de letselschade afwikkeling transparanter te maken en vlotter te laten verlopen. Spontaan noemt bijna twee derde (63%) van de contactpersonen de GBL. Een derde (32%) noemt spontaan de GOMA. Op afstand volgt de Code van Tilburg (11%). 15% kan geen enkele concrete gedragscode spontaan noemen. Welke gedragscodes kent u ook als is het alleen maar van naam, die tot doel hebben letselschade afwikkeling transparanter te maken en vlotter te laten verlopen? Marktpartijen - in percentages Ruigrok NetPanel GBL GOMA Code van Tilburg Bedrijfsregelingen (7 en 15) Medische paragraaf Gedragscode Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Gedragscode Persoonlijk Onderzoek KKV Licht letsel Keurmerk letselschade Overige codes en keurmerken Geen regeling genoemd 3% 6% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 3% 1% 3% 6% 6% 5% 11% 15% 10% 15% 32% 28% 28% 36% 52% 63% 2012 (n=216) 2011 (n=221) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Contactpersonen van marktpartijen noemen in 2012 vaker dan in 2011 spontaan: De GBL (2012: 63% versus 2011: 52%); De GOMA (2012: 32% versus 2011: 28%). Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

16 16 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID REGELINGEN ADVOCATEN MINDER BEKEND MET PRODUCTEN EN DIENSTEN Vrijwel alle contactpersonen van de marktpartijen zijn bekend met de GBL (97%), de Letselschade Richtlijnen (96%) en de digitale nieuwsbrief (93%). Hiernaast zijn ook het Bemiddelingsloket (81%), de GOMA (78%), het Register (77%), de Infowijzer (71%), de Raadsdag (60%) en de Ronde Tafelsessies (54%) bij een meerderheid bekend. Bijna de helft (45%) van de contactpersonen kent het (nieuwe) onderdeel van de website: Na een medische fout. Advocaten hebben minder vaak dan verzekeraars en letselschadebureaus gehoord van het Bemiddelingsloket, de Infowijzer, het Register, de Raadsdag en de Rondetafelsessies. Verzekeraars hebben minder vaak dan letselschadebureaus gehoord van de digitale nieuwsbrief, de GOMA, De Letselschade Raadsdag en het onderdeel van de website: Na een medische fout. Kunt u aangeven of u wel eens van de volgende producten en diensten heeft gehoord? Basis: Alle marktpartijen - in percentages Ruigrok NetPanel Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) De Letselschade Richtlijnen De digitale nieuwsbrief van De Letselschade Raad Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid ofwel de GOMA Register Gedragscode Behandeling Letselschade De Letselschade Infowijzer van De Letselschade Raad De Letselschade Raadsdag De Ronde Tafelsessies van de Letselschade Raad Het onderdeel van de website: Na een medische fout Geen De bekendheid is in 2012 in vergelijking met 2011 hoger voor: De digitale nieuwsbrief (2012: 93% versus 2011: 86%); Het Bemiddelingsloket (2012: 81% versus 2011: 68%); Het Register (2012: 77% versus 2011: 61%); De Raadsdag (2012: 60% versus 2011: 49%); En de Ronde Tafelsessies (2012: 54% versus 2011: 37%). 37% 61% 60% 49% 45% 54% 68% 71% 63% 78% 77% 77% 97% 94% 96% 96% 93% 86% 81% 2012 (n=216) 2011 (n=221) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

17 17 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID REGELINGEN BEMIDDELINGSLOKET HELPT BIJ VASTGELOPEN ZAKEN EN IS VRAAGPUNT Aan alle contactpersonen van de marktpartijen die hebben aangeven dat zij het Bemiddelingsloket kennen, is gevraagd de rol van het Bemiddelingsloket te beschrijven. 86% (n=175) heeft een beschrijving gegeven. Deze staan hieronder puntsgewijs weergegeven. De volgorde geeft een indicatie van het aantal keer dat de beschrijving is gegeven. Het Bemiddelingsloket: Bemiddelt als letselschadezaken zijn vastgelopen: Bemiddelen bij vastgelopen letselschadezaken, Vlot trekken van vastgelopen zaken en Vastgelopen onderhandelingen weer op gang krijgen; Bemiddelt als er conflicten optreden tussen verschillende partijen: Bemiddelen tussen slachtoffer en verzekeraar wanneer de regeling is vastgelopen en Bemiddeling tussen slachtoffer en aansprakelijkheidsverzekering; Is het loket waar verschillende partijen (vooral slachtoffers) naar toe kunnen met een vraag of klacht: Slachtoffers kunnen hier terecht met een vraag, maar ook andere partijen en Met een vraag of klacht kan elke partij in een letselschadedossier contact opnemen. Het Bemiddelingsbureau kan hierbij doorverwijzen naar andere instanties: Slachtoffers helpen de weg te vinden naar de juiste instanties; Brengt partijen weer bij elkaar: Het bij elkaar brengen van partijen en Een vorm van mediation; Geeft advies over de verdere gang van zaken: Adviseren hoe het verder moet, Adviseren hoe het conflict kan worden opgelost en Het Bemiddelingsloket adviseert via welke weg er wat gedaan kan worden. Ruigrok NetPanel, februari 2012

18 18 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DOEL VAN DE LETSELSCHADE RAAD BIJ GROTE MEERDERHEID VAN MARKTPARTIJKEN TIJKEN BEKEND Aan alle contactpersonen die bekend zijn met De Letselschade Raad, zijn stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre zij denken dat deze stellingen juist zijn. Ruim vier vijfde (84%) ( zeker juist en twijfel licht ) denkt dat De Letselschade Raad bijdraagt aan een persoonlijke bejegening van het slachtoffer. Bijna drie vijfde (56%) denkt dat zij subsidie van de overheid ontvangt en ruim een kwart (28%) denkt dat het particulier initiatief is. Slechts 4% denkt dat De Letselschade Raad gebaseerd is op het principe no cure, no pay. Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Marktpartijen bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=213) (2011:n=214) Ruigrok NetPanel De Letselschade Raad moet bijdragen aan een betere en % 22% 7% meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het % 22% schaderegelingsproces De Letselschade Raad ontvangt subsidie van de overheid De Letselschade Raad is een particulier initiatief De Letselschade Raad is gebaseerd op het principe 'no cure no pay' % 8% 20% % 2% 5% % 2% 6% 27% 18% 18% 30% 17% 22% 29% 80% 82% 16% 25% 34% 40% 8% 6% 4% 5% 5% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet 21% 18% 20% 13% 11% 9% Advocaten denken minder vaak dan verzekeraars en letselschadebureaus dat het doel is om bij te dragen aan een persoonlijke bejegening van het slachtoffer. Ruigrok NetPanel, februari 2012 Er zijn geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

19 19 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DOEL GBL EN GOMA BIJ MEERDERHEID MARKTPARTIJEN BEKEND Ruim negen op de tien (92%) contactenpersonen van de marktpartijen weten dat de GBL tot doel heeft de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen. Vier vijfde (79%) ziet het goed afwikkelen van medische incidenten als het doel van de GOMA. Twee vijfde (42%) denkt dat de GBL losstaat van De Letselschade Raad. Daarentegen denkt 36% dat de GBL niet losstaat van De Letselschade Raad. Er zijn geen verschillen tussen advocaten, verzekeraars en contactpersonen van letselschadebureaus. Het doel van de Gedragscode Behandeling Letselschade is om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen Het doel van de GOMA is om de afwikkeling van medische incidenten goed te regelen De Gedragscode Behandeling Letselschade staat los van De Letselschade Raad Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Marktpartijen bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=213) (2011:n=214) Ruigrok NetPanel % 24% 58% 60% 17% 18% Er zijn geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en % 87% 14% 19% 21% 19% 36% 28% 9% 8% 5% 3% 3% 3% 3% 9% 2%2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet 13% 11% 7% 10% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

20 20 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD MARKTPARTIJEN VINDEN DE RAAD EN EEN GOEDE INITIATIEF EN EEN GOEDE E BIJDRAGE LEVEREN Een grote meerderheid (88%) van de contactpersonen die bekend zijn met De Letselschade Raad vindt De Letselschade Raad een goed initiatief. Ook vindt een ruime meerderheid dat De Letselschade Raad een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces (78%) en zorgt voor duidelijkheid in dit proces (70%). De contactpersonen geven relatief weinig minder vaak aan dat De Letselschade Raad er voor het slachtoffer is (51%) of voor professionals in de letselschadepraktijk (50%). Bijna een kwart (23%) vindt niet dat de raad er is voor de professionals en 14% vindt niet dat de raad er is voor het slachtoffer. Op de volgende sheets staan de resultaten per doelgroep weergegeven. Ruigrok NetPanel, februari 2012 Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Marktpartijen bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=213) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 13% 17% 15% 17% Er zijn geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en % 21% 22% * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 44% 27% 51% 9% 5% 2% 24% 42% 34% 36% 33% 48% 45% 41% 46% 15% 24% 44% 28% 32% 12% 19% 20% 17% 8% 2% 20% 4% 4% 2% 3% 11% 3% 4% 8% 2% 4% 7% 3% 6% 7% 2% 8% 7% 4% 6% 23% 9% 5% 3% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet

21 21 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD VERZEKERAARS HEBBEN MEEST POSITIEVE BEELD VAN DE LETSELSCHADE RAAD AD Verzekeraars vinden vaker dan advocaten en letselschadebureaus dat de GBL een goede bijdrage levert aan het transparante en vlotte verloop van de schaderegeling. Verzekeraars vinden vaker dan advocaten dat De Letselschade Raad onafhankelijk is en minder vaak dat de raad er is voor de professionals. Verzekeraars vinden vaker dan letselschadebureaus dat De Letselschade Raad een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Verzekeraars bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=108) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 27% 27% 22% 21% 19% 32% 33% 29% 29% 46% 27% 27% 35% 48% 44% 44% 48% 54% 49% 14% 25% 46% 6% 30% 14% 19% 17% 6% 14% 29% 24% 2% 5% 0% 2% 6% 3% 2% 3% 6% 3% 5% 2% 3% 3% 2% 5% 3% 2% 6% 5% 3% 6% 6% 2% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Verzekeraars vinden in 2012 vaker dan in 2011 dat de GBL een goede bijdrage levert om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen (2012: 82% versus 2011: 66%) Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

22 22 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD ADVOCATEN VINDEN RAAD MINDER ONAFHANKELIJK EN MEER VOOR DE PROFESSIONALS Advocaten vinden minder vaak dan verzekeraars en contactpersonen van letselschadebureaus dat de GBL een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces. Advocaten vinden juist vaker dan verzekeraars en letselschadebureaus dat de raad er voor professionals in de letselschadepraktijk is. Advocaten vinden minder vaak dan verzekeraars dat De Letselschade Raad onafhankelijk is. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Advocaten bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=32) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 11% 14% 8% 8% 14% 11% 8% 11% 44% 25% 50% 17% 3% 3% 28% 42% 36% 36% 39% 53% 53% 58% 17% 22% 44% 28% 28% 44% 22% 22% 17% 25% 17% 8% 0% 3% 0% 6% 8% 3% 3% 14% 0% 6% 8% 3% 6% 11% 6% 3% 6% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Er zijn onder advocaten geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

23 23 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD LETSELSCHADEBUREAUS NEMEN TUSSENPOSITIE IN Contactpersonen van de letselschadebureaus vinden minder vaak dan verzekeraars dat De Letselschade Raad een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Letselschadebureaus bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=53) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief 39% 44% 3% 5% 5% 3% Contactpersonen van letselschadebureaus vinden minder vaak dan advocaten dat De Letselschade Raad er is voor de professionals in de letselschadepraktijk. Zij vinden vaker dan advocaten dat de GBL een goede bijdrage levert aan het transparanter en vlotter laten verlopen van het schaderegelingsproces, maar zij vinden dit wel minder vaak dan verzekeraars. levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 10% 14% 14% 14% 14% 10% 22% 49% 8% 5% 10% 19% 15% 32% 42% 32% 54% 47% 49% 39% 47% 34% 24% 19% 15% 17% 14% 17% 19% 12% 10% 5% 8% 7% 3% 15% 17% 24% 10% 5% 2% 15% 5% 2% 8% 3% 19% 5% 2% 5% 2% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Er zijn onder contactpersonen van letselschadebureaus geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

24 24 MARKTPARTIJEN: CONTROLE OP NALEVING 45% WIL STRENGERE CONTROLE OP NALEVING GBL EN GOMA Iets minder dan de helft (45%) van de contactpersonen vindt dat er strengere controle moet komen op de naleving van de GBL en de GOMA. Onder de advocaten vindt 25% dat er strengere controle moet komen; Onder de verzekeraars is dit 43%; En onder de contactpersonen van Letselschadebureaus is dit 54%. Vindt u dat er strengere controle moet komen op de naleving van de GBL en de GOMA? Contactpersonen bekend met De Letselschade Raad- in percentages (n=213) Ruigrok NetPanel Weet ik niet/geen voorkeur 29% Ja, want 45% Men (46%) pleit voor strengere controle omdat: De codes niet altijd worden nageleefd: Er zijn veel gevallen waar verzekeraars vrijuit gaan, Verzekeraars houden zich er niet aan, Naleving loopt in de praktijk nog niet optimaal en Er gebeurt veel in strijd met de codes; De naleving wordt bevorderd: Daarmee voorkom je vrijblijvendheid en Nu hebben verzekeraars geen enkele reden om zich aan de codes te houden; Het een prikkel is om de codes na te leven: Het is kennelijk het enige middel om naleving te dwingen. Dit middel de kwaliteit ten goede komt: Zo kan het Register kwaliteit waarborgen en Zo kun je vaststellen of de beoogde doelstellingen worden gehaald; Nee, want 26% Een kwart (26%) wil niet meer controle omdat: Er al voldoende controle is: Er zijn al audits en Dit wordt al gedaan (PIV en keurmerk); Het proces wordt vertraagd: Administratieve rompslop en bureaucratie en Leidt tot verstarring van het dossier; De vrijheid wordt aangetast: Tast de vrijheid van advocaten aan; De normen niet concreet genoeg zijn: Normen zijn te vaag voor controle. Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

25 25 MARKTPARTIJEN: GEBRUIK EN EVALUATIE WEBSITE WEBSITE POSITIEF BEOORDEELD Bijna alle contactpersonen van de marktpartijen (98%) hebben de website van De Letselschade Raad wel eens bezocht. Over het algemeen zijn zij positief over de website (73%). Uit de toelichting blijkt dat sommige contactpersonen de website overzichtelijk vinden en informatie makkelijk kunnen vinden. Anderen hebben hier meer moeite mee. Positieve aspecten van de website zijn: De informatie is overzichtelijk: Ik kan alles snel vinden en Helder en overzichtelijk. Vindbaarheid richtlijnen: Richtlijnen zijn prima te vinden en Toegankelijk. Volgens enkele contactpersonen zijn Verbeterpunten: Verbeter vindbaarheid informatie: Diverse documenten zijn alleen via meerdere keren doorklikken te openen, Er staat een hoop blabla op maar je moet zoeken naar wat je nodig hebt en Je moet hem wel leren gebruiken. Verbeter de overzichtelijkheid: Site komt onoverzichtelijk over en Er wordt teveel verteld in te weinig ruimte. Geef meer informatie bij richtlijnen: Voor het vinden van de richtlijnen is een toelichting handig en Korte samenvatting bij de richtlijnen. Ruigrok NetPanel, februari (n=210) 2011 (n=211) 10% 15% Wat is uw oordeel over de website van De Letselschade Raad? Basis: Allen die de website kennen - in percentages Ruigrok NetPanel Er zijn geen verschillen tussen 2011 en 2012 in het percentage contactpersonen dat de website heeft bezocht en hun oordeel over de website. * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 58% 68% 26% 19% 1% 1%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Weet niet/ geen mening

26 26 MARKTPARTIJEN: SUGGESTIES RAAD IS GOED INITIATIEF MAAR MOET LOS STAAN VAN DE VERZEKERAARS Aan alle contactpersonen van de marktpartijen is gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben voor De Letselschade Raad. Over het algemeen hebben de contactpersonen weinig opmerkingen of suggesties gedaan. In de antwoorden zien we veel positieve reacties op De Letselschade Raad: Veel contactpersonen geven positieve reacties zonder inhoudelijke boodschap: Ga zo door! en Succes ermee. Anderen geven aan voorruitgang te zien: Langzaam wordt het steeds beter en Met de jaren stijgt de professionaliteit van De Letselschade Raad, dat is een goede ontwikkeling. We zien negatief commentaar op de relatie die De Letselschade Raad heeft met verzekeraars: Er moeten sancties gelden wanneer verzekeraars richtlijnen niet naleven: Er moet serieus worden onderzocht wat de sancties zijn voor verzekeraars als zij termijnen niet in acht nemen, Er zouden richtlijnen ontwikkeld moeten worden om verzekeraars van dit soort vertragingstactieken af te houden en Het moet consequenties hebben als richtlijnen niet worden nageleefd. De onafhankelijke positie moet duidelijker zijn: Laat u vooral niet subsidiëren door verzekeraars en De Letselschade Raad zou meer ontvankelijk moeten zijn voor standpunten van slachtoffers. Wat betreft de normering/standaardisering zien we verschillende meningen terug in de antwoorden: Jammer dat advocaten nog steeds de verdere standaardisering tegenhouden en Normering is toe te juichen maar sommige schadezaken lenen zich daar niet voor. Die ruimte moet er wel blijven. Ruigrok NetPanel, februari 2012

27 27 RESULTATEN CONSUMENTEN Ruigrok NetPanel, februari 2012

28 28 CONSUMENTEN: BEKENDHEID DE LETSELSCHADE RAAD OPVANGORGANISATIES VOOR LETSELSCHADE KENNEN LAGE BEKENDHEID Bijna driekwart (73%) van de consumenten geeft aan spontaan geen enkele organisatie te kennen die de opvang van letselschadeslachtoffers verbetert en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkort. Net als vorig jaar wordt Slachtofferhulp als organisatie het meest genoemd (14%, (13% als eerst als genoemd)). Ook noemen consumenten relatief vaak (7%) verzekeringsmaatschappijen als Achmea, Univé, Aegon, OHRA et cetera. Verder is DAS relatief bekend bij de consumenten (3%). Andere partijen die consumenten noemen zijn DAS (3%), (letselschade) advocaten (2%), Arag (1%), ANWB (1%), Ombudsman (1%), Pals (1%), Drost (1%), Stichting Korrelatie (1%) en de Arbodienst (1%). Bekende organisaties die de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkorten? Consumenten - in percentages (n=784) Ruigrok NetPanel Slachtofferhulp (Nederland) Verzekeringsmaatschappijen DAS 4% 2% 1% (letselschade) advocaten 1% 1% Arag ANWB Onbudsman Pals, letselschadebureau Drost Stichting Korrelatie Arbodienst Overig Weet ik niet 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 13% 1% 3% 3% Ook in 2009 en 2011 kende De Letselschade Raad vrijwel geen spontane bekendheid onder consumenten. Ook als we kijken naar de andere partijen die consumenten noemen zien we geen significante verschillen met % Eerst genoemd Overig spontaan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

29 29 CONSUMENTEN: BEKENDHEID DE LETSELSCHADE RAAD GEHOLPEN BEKENDHEID CONSUMENTEN 4%, VOORAL VIA MEDIA EN INTERNET De geholpen bekendheid van De Letselschade Raad is 4%. In totaal gaat dit om 34 consumenten. De consumenten kennen De Letselschade Raad vooral via berichten in de media (39%), via internet (28%) en via berichten/interviews en publicaties in het algemeen (21%). Van de consumenten die bekend zijn met De Letselschade Raad kent een kwart (24%) ook (enkele van de) producten van De Letselschade Raad. Dit is 1% van het totaal aantal consumenten (8 consumenten). De helft van hen is bekend geraakt door eigen ervaring met deze diensten en producten. Via berichten in overige media (Radio, TV, kranten) Hoe ben je bekend geraakt met De Letselschade Raad? Basis: Consumenten die De Letselschade Raad kennen- in percentages Ruigrok NetPanel Via internet Via berichten / interviews / publicaties in vakbladen Via persberichten Via collega's, vrienden, familie et cetera Via Via de nieuwsbrief Via eigen (werk)ervaring Anders, namelijk Weet niet/ geen antwoord 3% 2% 5% 5% 5% 7% 12% 13% 12% 16% 21% 20% 24% 28% 28% 39% 37% 2012 (n=34) 2011 (n=29) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% De geholpen bekendheid van De Letselschade Raad is gelijk aan 2011 (5%). Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

30 30 CONSUMENTEN: BEKENDHEID PRODUCTEN EN DIENSTEN CONSUMENT HEEFT WEINIG KENNIS VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE RAAD R Vrijwel geen enkele consument kan spontaan een gedragscode noemen die tot doel heeft letselschadeafwikkeling transparanter te maken en vlotter te laten verlopen. Minder dan 1% (drie consumenten) kan een gedragscode noemen. Kun je aangeven of je wel eens van de volgende producten of diensten hebt gehoord? Basis: Alle consumenten - in percentages Ruigrok NetPanel Wanneer zij enkele producten en diensten krijgen voorgelegd, blijkt ruim negen tiende (92%) van de consumenten geen enkele product of dienst te kennen. Het onderdeel van de website: Na een medische fout Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) De Letselschade Richtlijnen 9% 5% 5% 5% 5% 2012 (n=784) 2011 (n=627) Het meest bekend, onder bijna een tiende (9%) van de consumenten, is het onderdeel van de website; Na een medische fout. Een kleine groep consumenten heeft wel eens gehoord van de GBL (5%), De Letselschade Richtlijnen (5%), Register Gedragscode Behandeling Letselschade en de GOMA (5%). Het Bemiddelingsloket is bekend bij 3% van de respondenten. Register Gedragscode Behandeling Letselschade Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid ofwel de GOMA Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad De Letselschade Infowijzer van De Letselschade Raad Geen 5% 3% 5% 5% 3% 3% 2% 2% Er zijn geen verschillen in de bekendheid van de verschillende regelingen tussen 2012 en % 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Van alle consumenten die De Letselschade Raad kennen, heeft ruim een tiende (12%) de website wel eens bezocht. Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

31 31 CONSUMENTEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DIT JAAR DENKEN MINDER CONSUMENTEN DAT DE RAAD SUBSIDIE ONTVANGT Aan alle consumenten die bekend zijn met De Letselschade Raad (n=34)* is een aantal stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre zij denken dat deze stellingen juist zijn. Twee derde (66%) denkt ( zeker juist en twijfel licht ) dat het doel van De Letselschade Raad is om bij te dragen aan een meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer. Bijna een derde (31%) denkt dat De Letselschade Raad gebaseerd is op het principe no cure, no pay. Een kwart (25%) denkt dat De Letselschade Raad een particulier initiatief is en ruim twee vijfde (22%) denkt dat De Letselschade Raad subsidie van de overheid ontvangt. Ruigrok NetPanel, februari 2012 De Letselschade Raad moet bijdragen aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces De Letselschade Raad is gebaseerd op het principe 'no cure no pay' De Letselschade Raad is een particulier initiatief De Letselschade Raad ontvangt subsidie van de overheid Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Consumenten bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=34) (2011:n=29) Ruigrok NetPanel In vergelijking met 2011 zien we dat relatief minder consumenten denken dat De Letselschade Raad subsidie van de overheid ontvangt (55% versus 22%). * Gezien de lage (sub)steekproefomvang zijn deze uitkomsten indicatief. 10% 25% ** Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 5% 8% 18% 25% 14% 35% 15% 40% 26% 5% 17% 21% 16% 15% 26% 11% 30% 11% 31% 10% 17% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet 39% 17% 11% 49% 44% 46% 3% 43% 38% 29% 22% 18%

32 32 CONSUMENTEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DOEL GBL BLIJFT MEEST BEKEND ONDER (BEKENDE) CONSUMENTEN Ruim de helft (52%) van de consumenten die De Letselschade Raad kennen, denkt dat de GBL tot doel heeft de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen.* De helft (51%) denkt dat het doel van de GOMA is om de afwikkeling van medische incidenten goed te regelen. Het doel van de Gedragscode Behandeling Letselschade is om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen Het doel van de GOMA is om de afwikkeling van medische incidenten goed te regelen Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Consumenten bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=34) (2011:n=29) Ruigrok NetPanel % 28% 33% 38% 32% 24% 21% 26% 13% 14% 7% 2% 4% 11% 3% 40% 30% 33% 21% Een vijfde (21%) denkt dat de GBL losstaat van De Letselschade Raad. De Gedragscode Behandeling Letselschade staat los van De Letselschade Raad % 17% 18% 9% 25% 20% 7% 7% 47% 47% Relatief veel consumenten geven aan niet te weten wat het doel van de GBL (30%) en de GOMA is (33%) en of de GBL los staat van De Letselschade Raad (47%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet Er zijn geen significante verschillen tussen de meting in 2012 en de meting in Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Gezien de lage (sub)steekproefomvang zijn deze uitkomsten indicatief. * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

33 33 CONSUMENTEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD CONSUMENTEN VINDEN DE RAAD VOOR HET SLACHTOFFER EN EEN GOED INITATIEF Drie vijfde (61%) van de consumenten die De Letselschade Raad kennen, vindt De Letselschade Raad een goed initiatief. Bijna drie vijfde (58%) meent dat de raad er is voor het slachtoffer.* Wil je per stelling aangeven in hoeverre je het met deze stelling eens bent? Consumenten bekend met De Letselschade Raad - in percentages (n=34) Ruigrok NetPanel De Letselschade Raad is een goed initiatief De Letselschade Raad is er voor het slachtoffer 3% 22% 55% 39% 14% 12% 5% 26% 25% Met de overige stellingen over De Letselschade Raad is ongeveer 30% tot 40% van de consumenten het eens. Relatief veel respondenten geven bij de verschillende stellingen echter aan niet te weten of zij het hier wel of niet mee eens zijn (tussen de 30% en 50%). De Letselschade Raad levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces De Letselschade Raad zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces De Letselschade Raad levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De Letselschade Raad zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De Gedragscode Behandeling Letselschade levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen De Letselschade Raad is er voor de professionals in de letselschadepraktijk De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid 7% 10% 6% 8% 5% 10% 5% 26% 19% 24% 28% 32% 25% 35% 11% 20% 20% 20% 23% 27% 12% 23% 5% 2% 5% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet % 5% 5% 42% 48% 46% 35% 35% 35% 35% Er zijn geen significante verschillen tussen de meting in 2012 en de meting in * Gezien de lage (sub)steekproefomvang zijn deze uitkomsten indicatief. Ruigrok NetPanel, februari 2012

34 34 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE DRIE TIENDE WAS ZELF WEL EENS BETROKKEN BIJ ONGEVAL Een derde (32%) van de consumenten is zelf wel eens bij een ongeval betrokken geweest en 14% heeft iemand in het huishouden die wel eens bij een ongeval betrokken is geweest. Ben je (of is iemand in jouw huishouden) wel eens betrokken geweest bij een ongeval? Alle consumenten - in percentages (n=784) Ruigrok NetPanel Weet niet 2% Ja, ik zelf 25% Bijna vier vijfde (78%) van deze ongevallen betreft een verkeersongeval. In 8% van de gevallen gaat het om een medische fout of medisch incident. Ook hebben enkele consumenten te maken gehad met een arbeidsof bedrijfsongeval (4%), een beroepsziekte (2%) of een (gewelds-)misdrijf (2%). In de categorie Een ander ongeval, namelijk noemt men verschillende soorten ongelukken zoals een schaatsongeval, wintersportongeval en een val in een supermarkt. Nee 59% Ja iemand uit mijn huishouden 7% Ja, zowel ik zelf als iemand uit mijn huishouden 7% Wat was de oorzaak van dit ongeval? Alle consumenten die betrokken zijn geweest bij een ongeval (of iemand uit hun huishouden) - in percentages (n=306) Ruigrok NetPanel Een verkeersongeval 78% Een medische fout of medisch incident 8% Een arbeids- of bedrijfsongeval 4% Een beroepsziekte 2% Een (gewelds-)misdrijf 2% Een andere oorzaak, namelijk... 5% Wil ik niet zeggen 1% Ruigrok NetPanel, februari % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

35 0% 6% 25% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 51% 35 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE ERVARING LETSELSCHADE CONSUMENTEN Aan de consumenten die wel eens bij een ongeval betrokken zijn geweest (of iemand uit hun huishouden) is gevraagd of zij of een ander hierbij letselschade hebben opgelopen en of zij hierbij schade hebben ondervonden of veroorzaakt. Bijna de helft (48%) van de consumenten zegt zelf letsel te hebben opgelopen en 16% geeft aan dat een ander letsel heeft opgelopen door het ongeval. De helft (49%) zegt zelf schade te hebben veroorzaakt. Dit is voornamelijk materiële schade (33%) en lichamelijke schade (25%). Ja, ik heb letsel opgelopen Ja, een ander heeft letsel opgelopen Heb jij of een ander letselschade opgelopen bij dit ongeval? Alle consumenten die betrokken zijn geweest bij een ongeval (of iemand uit het huishouden) - in percentages (n=306) Ruigrok NetPanel Nee 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wat voor schade heb je (of de persoon uit jouw huishouden) hierbij... Alle consumenten die betrokken zijn geweest bij een ongeval (of iemand uit hun huishouden) - in percentages (n=306) Ruigrok NetPanel 36% 50% Bijna negen tiende (85%) heeft bij dit ongeval zelf schade ondervonden. Het gaat hierbij voornamelijk om lichamelijke schade (57%) en materiële schade (50%). 17% heeft psychische schade geleden. veroorzaakt? Materiële schade 33% Lichamelijke schade Anders, namelijk 1% Lichamelijke schade Materiële schade Psychische schade 4% Psychische schade 25% ondervonden? Lichamelijke schade 57% Materiële schade 50% Psychische schade 17% Anders, namelijk 1% Geen Anders, namelijk 48% Geen 12% Weet niet (meer) /geen antwoord 3% Geen Weet niet (meer) /geen antwoord 3% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Ruigrok NetPanel, februari 2012

36 36 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE GECLAIMDE SCHADE BIJ ZEVEN TIENDE GEHEEL UITGEKEERD Van de consumenten die schade hebben geleden, zegt ruim de helft (52%) recht te hebben op vergoeding. Had je recht op schadevergoeding? Consumenten die schade hebben ondervonden - in percentages (n=266) Ruigrok NetPanel Heb je deze schade ook geclaimd? Consumenten met recht op schadevergoeding - in percentages (n=141) Ruigrok NetPanel Nee 6% Weet niet 1% Ruim drie tiende van hen (93%) heeft deze schade geclaimd. Bij zeven op de tien (69%) is de schadevergoeding geheel uitgekeerd, bij 28% gedeeltelijk en bij 3% niet. Weet niet 25% Ja 52% Onder de consumenten die de schade hebben geleden en recht hadden op schadevergoeding (doelgroep van De Letselschade Raad) is de bekendheid met De Letselschade Raad 7%. Nee 23% Ja 93% Is er een schadevergoeding uitgekeerd? Consumenten die de schade hebben geclaimd - in percentages (n=132) Ruigrok NetPanel 69% 4% 24% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ruigrok NetPanel, februari 2012 Ja, geheel Ja, gedeeltelijk, maar de zaak loopt nog Ja, gedeeltelijk, en de zaak is afgesloten Nee

37 37 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE OORDEEL AFHANDELING VOORAL AFHANKELIJK VAN SNELHEID, HOOGTE UITKERING EN HULP Zeven op de tien (69%) is tevreden over de letselschadeafhandeling. Zij zijn tevreden omdat alle schade is uitgekeerd: Volledig bedrag werd uitgekeerd en Al mijn schade werd vergoed; het beste eruit is gehaald: Het was een redelijke compensatie, Er was niet meer uit te halen en Mijn letselschade advocate heeft het maximale eruit gesleept; het proces snel en soepel verliep: Binnen één week was alles afgehandeld en Het is soepel verlopen; men tevreden was over de begeleiding: Het is echt voor mij geregeld en Ik heb prima begeleiding gehad; men het zelf met de verzekeraar heeft kunnen regelen: De verzekering regelde alles; men tevreden is over de advocaat: Ondersteuning van een zeer goede advocaat; de schade is erkend: Ik stond in mijn recht en dat is toegewezen. Een derde (31%) is echter niet tevreden over de afhandeling omdat... het proces (veel) te lang heeft geduurd: Alles duurde veel te lang (6 jaar) en Het duurde allemaal heel lang, 10 jaar touwtrekken; men het gevoel heeft niet te hebben gekregen waar men recht op had: Ik heb maar een kleine uitkering gehad terwijl ik voor de rest van mijn leven een arbeidsbeperking heb en Het bedrag correspondeerde niet met de totale schade; de houding van de verzekeringsmaatschappijen niet wordt gewaardeerd: Verzekeringsmaatschappij ontkende de gehele schade en heeft de helft uitgekeerd en De verzekeringsmaatschappij heeft zoals gebruikelijk is, met oneigenlijke argumenten geweigerd te betalen; de zaak nog niet is afgerond. Ruigrok NetPanel, februari 2012

38 38 CONSUMENTEN: SUGGESTIES MEER BEKENDHEID GEWENST, VOOR CONSUMENTEN DIE MET LETSELSCHADE TE T MAKEN KRIJGEN Aan alle consumenten is na afloop van het onderzoek gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben voor De Letselschade Raad. Uit de antwoorden blijkt dat veel consumenten weinig weten van De Letselschade Raad. Een grote meerderheid van de consumenten heeft nog nooit eerder van De Letselschade Raad gehoord: Ik heb serieus nog nooit van zoiets gehoord en heeft geen opmerkingen of sugessties: Nee, ik kan hier niets over zeggen. Een aantal consumenten geeft aan dat het volgens hen wel van belang is dat De Letselschade Raad bekend is: De bekendheid komt voor mij jaren te laat, Ik wist niet dat deze organisatie bestond dus ik zou er meer landelijke bekendheid aan geven en Zou meer bekendheid moeten krijgen via politie, ziekenhuis, arts of media. Ruigrok NetPanel, februari 2012

39 39 SAMENVATTING Ruigrok NetPanel, februari 2012

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim? De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim? Stichting De Ombudsman Februari 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 9 1.1 Letselschade en Stichting De Ombudsman 9 1.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009 Vereniging voor Letselschade-Slachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS Gedragscode Behandeling Letselschade Ervaringen van Letselschade-Slachtoffers met

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, 16 april 2010 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie