VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie: Productnaam Synoniemen : Registratienummer REACH : Niet van toepassing (mengsel) Producttype REACH : legering voor continue galvanisatie, CGG, ZnAl, ZnPb, ZnAlPb : Mengsel/metaallegering 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Relevant geïdentificeerd gebruik Metaalindustrie: continu galvanisatie van staalplaat, thermische galvanisatie, vorming van legeringen Industriële toepassingen: blad voor bouwtoepassingen, lasmaterialen, anodes voor anticorrosie bescherming Metaalindustrie: thermisch veren Ontraden gebruik Geen ontraden gebruiken gekend 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Nyrstar Belgium N.V. on behalf of Nyrstar Sales & Marketing A.G. Zinkstraat 1 B-2490 Balen Tel: Fax: Nyrstar Budel B.V. on behalf of Nyrstar Sales & Marketing A.G. Hoofdstraat AA Budel-Dorplein Tel: Fax: Nyrstar France S.A.S. on behalf of Nyrstar Sales & Marketing A.G. Rue Jean Jacques Rousseau F Auby Tel: Fax: Fabrikant van het product NYRSTAR Sales & Marketing AG Tessinerplatz 7 CH-8002 Zürich Tel: Fax: Telefoonnummer voor noodgevallen: 24u/24u (Telefonisch advies: Engels, Frans, Duits, Nederlands): (BIG) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel: Indeling volgens Verordening EG nr. 1272/2008 Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008 Klasse Categorie Gevarenaanduidingen Repr. categorie 1A H360D: Kan het ongeboren kind schaden. Opgesteld door: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel BIG vzw 1 / nl-BE

2 Aquatic Chronic categorie 3 H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG-1999/45/EG Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG Repr. Cat. 1; R61 - Kan het ongeboren kind schaden. R Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 2.2 Etiketteringselementen: Etikettering volgens Verordening EG nr. 1272/2008 (CLP) Hoewel deze stof/dit mengsel als gevaarlijk is ingedeeld, is geen etiket vereist omwille van de vorm waarin het in de handel wordt gebracht (Verordening (EG) nr. 1272/2008 bijlage I punt 1.3.4) 2.3 Andere gevaren: Het insmelten van vochtig metaal geeft kans op explosie De verwarmde stof veroorzaakt brandwonden Opgepast! Voor deze stof gelden blootstellingsgrensn RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Stoffen: Niet van toepassing 3.2 Mengsels: CAS-nr. Indeling volgens Naam (REACH Registratienr.) Conc. (C) Indeling volgens CLP Voetnoot Opmerking EG-nr. DSD/DPD ( ) ( - ) ( - ) % <C<100% 0% <C<15.90 % 0% Repr. Cat. 1; R61 <C<1.50% Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53 (1) Voor volledige tekst van R- en H-zinnen: zie rubriek 16 (2) Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt (10) Onderworpen aan beperkingen van Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: Algemeen: Repr. 1A; H360Df Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 (2) Bestanddeel (2) Bestanddeel (10)(1)(2) Bestanddeel Controleer de vitale functies. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen. Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen). Blijf het slachtoffer observeren. Verleen psychologische bijstand. Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen. Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis. Na inademen: Na inademen van rook: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen. Na contact met de huid: In geval van brandwonden: Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen. Kleding verwijderen tijdens spoelen. Gestold product niet van de huid trekken. Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen. Wonden steriel afdekken. Arts/medische dienst raadplegen. Indien verbrande opp. > 10%: slachtoffer naar kliniek. Na contact met de ogen: Na contact met rook: Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Slachtoffer naar oogarts brengen. Na inslikken: Niet van toepassing. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Acute symptomen Na inademen: NA INADEMEN VAN STOF: Neusslijmvliesirritatie. Droge keel/keelpijn. Hoesten. NA INADEMEN VAN ROOK: Zwaktegevoel. Metaalrookkoorts. Braken. Misselijkheid. Na contact met de huid: 2 / 16

3 INDIEN GESMOLTEN: Brandwonden. Na contact met de ogen: INDIEN GESMOLTEN: Brandwonden. Na inslikken: Geen effecten bekend Uitgestelde symptomen Geen effecten bekend. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen: Geschikte blusmiddelen: Te mijden blusmiddelen: Water (indien gesmolten). 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Bij verbranding: vorming van metaalrook (oxiden, oxide). In gesmolten toestand: reageert heftig tot explosief met water (vocht). 5.3 Advies voor brandweerlieden: Instructies: Toxische gassen verdunnen met verneveld water. Bij brand van metaalbad: blokken metaal toevoegen. Bij koelen/blussen: contact van product met water vermijden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Handschoenen. Beschermende kleding. Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Geen open vuur Beschermende uitrusting voor andere personen dan de hulpdiensten Zie rubriek Beschermende uitrusting voor de hulpdiensten Handschoenen. Beschermende kleding. Geschikte beschermkleding Zie rubriek Milieuvoorzorgsmaatregelen: 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Indien gesmolten: morsvloeistof laten stollen en opscheppen. Product verzamelen. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken: Zie rubriek 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik. 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Stofontwikkeling vermijden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Zeer strenge hygiëne - alle contact vermijden. Bij (her)insmelten: installatie drogen en voorverwarmen voor gebruik. Uitsluitend droog materiaal toevoegen aan metaalbad. 7.2 Voorn voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Voorn voor veilige opslag: Opslagtemperatuur: Temperatuur boven dauwpunt. Op een droge plaats bewaren. Bewaren bij temperatuur boven het dauwpunt. In orde met de wettelijke normen Product verwijderd houden van: Warmtebronnen, (sterke) zuren Geschikt verpakkingsmateriaal: Niet geschikt verpakkingsmateriaal: 3 / 16

4 7.3 Specifiek eindgebruik: Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters: Beroepsmatige blootstelling a) Grensn voor beroepsmatige blootstelling Indien grensn van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven. Nederland Aluminium Tijdsgewogen gemiddelde 8u 10 mg/m³ Indicatief Lood Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.15 mg/m³ Indicatief Zinkoxide (rook) Tijdsgewogen gemiddelde 8u 5 mg/m³ Indicatief; rook EU Anorganisch en verbindingen daarvan Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0,15 mg/m³ Bindende grens voor beroepsmatige blootstelling België Aluminium (metaal en onoplosbare verbindingen, (inadembare fractie) Tijdsgewogen gemiddelde 8u 1 mg/m³ Lood, anorganisch, stof en rook, als Pb Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.15 mg/m³ Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.15 mg/m³ oxide (rook) Kortetijds 10 mg/m³ Tijdsgewogen gemiddelde 8u 5 mg/m³ USA (TLV-ACGIH) Aluminium, Metal Tijdsgewogen gemiddelde 8u 1 mg/m³ (R) TLV - Adopted Value; R: Respirable fraction Lead Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.05 mg/m³ TLV - Adopted Value Lead, inorganic compounds, as Pb Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.05 mg/m³ TLV - Adopted Value Zinc oxide Kortetijds 10 mg/m³ (R) TLV - Adopted Value; R: Respirable fraction Tijdsgewogen gemiddelde 8u 2 mg/m³ (R) TLV - Adopted Value; R: Respirable fraction Duitsland Blei und anorganischen Bleiverbindungen Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.1 mg/m³ TRGS 505 Frankrijk Aluminium (métal) Tijdsgewogen gemiddelde 8u 10 mg/m³ VL: Valeur non réglementaire indicative Zinc (oxyde de, fumées) Tijdsgewogen gemiddelde 8u 5 mg/m³ VL: Valeur non réglementaire indicative Zinc (oxyde de, poussières) Tijdsgewogen gemiddelde 8u 10 mg/m³ VL: Valeur non réglementaire indicative Aluminium (pulvérulent) Tijdsgewogen gemiddelde 8u 5 mg/m³ VL: Valeur non réglementaire indicative Plomb métallique et composés, en Pb Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0.1 mg/m³ VRC: Valeur réglementaire contraignante UK Aluminium metal inhalable dust Tijdsgewogen gemiddelde 8u 10 mg/m³ Workplace exposure limit (EH40/2005) Aluminium metal respirable dust Tijdsgewogen gemiddelde 8u 4 mg/m³ Workplace exposure limit (EH40/2005) Lead other than lead alkyls Tijdsgewogen gemiddelde 8u 0,15 mg/cm³ Occupational exposure limit (Control of lead at work) b) Nationale biologische grensn Indien grensn van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven Meetnormen Productnaam Test Nummer Aluminium NIOSH 7013 Aluminum OSHA ID121 Aluminum (Al) NIOSH 8310 Aluminum (Elements) NIOSH 7300 Aluminum (Elements, aqua regia ashing) NIOSH 7301 Aluminum (Elements, hot block/hcl/hno3 digestion) NIOSH / 16

5 elemental lead and lead compounds except alkyl lead NIOSH 7105 elemental lead and lead compounds except alkyl lead NIOSH 7082 Lead OSHA ID 121 Lead OSHA ID 125G Lead by ultrasound/asv NIOSH 7701 Lead, Inorganic surface dusts (as Pb) OSHA ID 121 vary depending upon the compound: alumina NIOSH 8013 Zinc NIOSH 7030 Zinc OSHA ID 125 Zinc OSHA ID 125G Zinc OSHA ID 121 Zinc & Cpds (as Zn) NIOSH 7030 Zinc (Elements on wipes) NIOSH 9102 Zinc (Elements) NIOSH 7300 Zinc (Elements, aqua regia ashing) NIOSH 7301 Zinc (Elements, hot block/hcl/hno3 digestion) NIOSH 7303 Zinc (Zn) NIOSH 8005 Zinc (Zn) NIOSH 8310 Zinc Oxide OSHA ID 121 Zinc Oxide NIOSH 7502 Zinc Oxide NIOSH 7030 Zinc Oxide OSHA ID 143 Zinc Oxide Fume OSHA ID Bij het beoogde gebruik toepasselijke grensn Indien grensn van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven DNEL/PNEC-n DNEL - Arbeiders Drempel (DNEL/DMEL) Type Waarde Opmerking DNEL Systemische effecten op lange termijn oraal Systemische effecten op lange termijn dermaal Systemische effecten op lange termijn inademing 0.83 mg/kg bw/dag 83.3 mg/kg bw/dag 5 mg/m³ Drempel (DNEL/DMEL) Type Waarde Opmerking DNEL DNEL - Grote publiek Locale effecten op lange termijn inademing 3.72 mg/m³ Drempel (DNEL/DMEL) Type Waarde Opmerking DNEL Systemische effecten op lange termijn oraal Systemische effecten op lange termijn dermaal Systemische effecten op lange termijn inademing 0.83 mg/kg bw/dag 83 mg/kg bw/dag 2.5 mg/m³ Drempel (DNEL/DMEL) Type Waarde Opmerking DNEL PNEC Compartimenten Zoet water Zeewater Zoet water sediment Zeewater sediment Bodem STP Compartimenten Zoet water STP Control banding Systemische effecten op lange termijn oraal Waarde 20.6 µg/l 6.1 µg/l mg/kg sediment dw 56.5 mg/kg sediment dw 35.6 mg/kg bodem dw mg/l Waarde 74.9 µg/l 20 mg/l Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling: 3.95 mg/kg bw/dag Opmerking Opmerking 5 / 16

6 De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik Passende technische maatregelen Stofontwikkeling vermijden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Regelmatig concentratie in de lucht meten. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met ademhalingsbescherming Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Zeer strenge hygiëne - alle contact vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. a) Bescherming van de ademhalingswegen: Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P3. b) Bescherming van de handen: Handschoenen, Bij verhitten: isolerende handschoenen. - materiaalkeuze beschermkleding (goede bescherming) Leder. c) Bescherming van de ogen: Bij (her)insmelten: gelaatsscherm. d) Bescherming van de huid: Beschermkleding. Bij (her)insmelten: hittebestendige kleding. Beschermende kleding tegen spetters van vloeibaar metaal (EN-ISO 9185). Beschermende kleding voor arbeiders die worden blootgesteld aan hitte (EN-ISO 11612). Veiligheidsschoenen type S Beheersing van milieublootstelling: Zie rubrieken 6.2, 6.3 en 13 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen: Verschijningsvorm Vaste stof Geur Reukgrens Kleur Deeltjesgrootte Explosiegrenzen Ontvlambaarheid Log Kow Dynamische viscositeit Kinematische viscositeit Metaal Fysische toestand is afhankelijk van het productieproces Reukloos Smeltpunt 420 C Kookpunt 907 C Vlampunt Verdampingssnelheid Dampdruk Relatieve dampdichtheid Oplosbaarheid Relatieve dichtheid 7.1 Ontbindingstemperatuur Zelfontbrandingstemperatuur Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen ph Fysische gevaren Geen fysische gevarenklasse Niet van toepassing Metalliek blauw-grijs Niet brandbaar Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing water ; niet oplosbaar Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen Geen chemische groep geassocieerd met oxiderende eigenschappen 9.2 Overige informatie: Absolute dichtheid 7140 kg/m³ RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit:. 6 / 16

7 10.2 Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties: In gesmolten toestand: reageert heftig tot explosief met water (vocht). Oxideert langzaam aan vochtige lucht Te vermijden omstandigheden: Stofontwikkeling vermijden. Verwijderd houden van open vuur/warmte Chemisch op elkaar inwerkende materialen: (sterke) zuren Gevaarlijke ontledingsproducten: Reageert met (sommige) zuren: vorming van licht ontvlambare gassen/dampen (waterstof). Bij verbranding: vorming van metaalrook (oxiden, oxide). RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten: Testresultaten Acute toxiciteit Dermaal Inhalatie Inhalatie (ZnO, metaalrook) Inhalatie (aërosol) Dermaal Conclusie Inhalatie (stof) Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht LD50 LD50 LC50 LC >2000 mg/kg bw Rat Experimentele >2000 mg/kg bw 24 weken Rat (dagelijks, 5 dagen/week) >5.41 mg/l 4 weken (dagelijks, Rat Experimentele 5 dagen/week) >5.7 mg/l 4 weken (dagelijks, Rat Experimentele 5 dagen/week) Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht LD50 LC50 Niet ingedeeld als acuut toxisch Corrosie/irritatie > mg/kg bw Rat Mannelijk / vrouwelijk > 888 mg/m³ lucht 4 u Rat Mannelijk Experimentele Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht LD50 >2000 mg/kg bw Rat Mannelijk / vrouwelijk Bewijskracht LD50 OESO 402 >2000 mg/kg bw Rat Mannelijk / vrouwelijk Experimentele LC50 OESO mg/l lucht 4 u Rat Mannelijk / vrouwelijk Bewijskracht 7 / 16

8 Oog Oog Dermaal Dermaal (ZnO, metaalrook) Dermaal Dermaal Dermaal (ZnO, metaalrook) Inhalatie (ZnO, metaalrook) Oog Huid Oog Huid Conclusie Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdspunt Soort Matig irriterend Niet irriterend Niet irriterend Niet irriterend Konijn Konijn Konijn Cavia Experimentele Experimentele Bewijskracht Experimentele Niet irriterend Menselijke observatie Mens Niet irriterend Menselijke observatie Mens Niet irriterend Menselijke observatie Mens Literatuur Niet irriterend Literatuur Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdspunt Soort Niet irriterend Andere 1; 2; 3; 7 dagen Konijn Niet irriterend Niet ingedeeld als irriterend voor de huid Niet ingedeeld als irriterend voor de ogen u 24; 72 uur Konijn Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdspunt Soort Niet irriterend OESO u 72 uur Konijn Bewijskracht Niet irriterend OESO u 1; 24; 48; 72 uur Konijn Bewijskracht Niet ingedeeld als irriterend voor de ademhalingswegen Sensibilisatie van de luchtwegen/huid Dermaal Dermaal (ZnO, metaalrook) Dermaal (ZnO, metaalrook) Inhalatie Huid Huid Conclusie Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdstip van waarneming Negatief Negatief Negatief Negatief 429 Maximalisatietest met cavia's Menselijke observatie Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdstip van waarneming Niet sensibiliserend Soort Geslacht Muis Cavia Mens Experimentele Niet afdoende, onvoldoende gegevens Soort Geslacht Andere Cavia Mannelijk Resultaat Methode Blootstellingsduur Tijdstip van waarneming Niet sensibiliserend Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de huid Specifieke doelorganen toxiciteit Soort Geslacht OESO uur Cavia Mannelijk / vrouwelijk Experimentele 8 / 16

9 Parameter Methode Waarde Orgaan Effect Blootstellingsduur Soort Geslacht Inhalatie (ZnO, metaalrook) Inhalatie (ZnO, metaalrook) NOAEL NOAEL NOAEL Equivalent aan OESO mg/kg bw/dag Humane 50 mg/kg observatiestu bw/dag die Equivalent aan OESO 409 Menselijke observatie Bloed Geen effect 90 weken (dagelijks, 5 dagen/week) Rat Mannelijk / vrouwelijk Geen effect Mens Mannelijk / vrouwelijk Bewijskracht 2.7 mg/m³ Longen Geen effect 5 dag(en) Cavia Experimentele Algemeen Geen effect Mens Literatuurstudie Parameter Methode Waarde Orgaan Effect Blootstellingsduur Soort Geslacht Inhalatie NOAEL Andere 90 mg/kg bw/dag LOAEC Equivalent aan OESO mg/m³ lucht Geen schadelijke systemische effecten Histopathologis che veranderingen 6 maand(en) Hond Mannelijk / vrouwelijk 27 weken (5 dagen/week) Rat Experimentele Parameter Methode Waarde Orgaan Effect Blootstellingsduur Soort Geslacht Conclusie Inhalatie (aërosol) Niet ingedeeld als subchronisch toxisch Mutageniteit in geslachtscellen (in vitro) LOEL Andere mg/kg bw/dag LOEL Andere 2.5 mg/m³ lucht Lever Histopathologi e Rat Bewijskracht dag(en) Muis Bewijskracht Resultaat Methode Testsubstraat Effect Negatief OESO 471 Bacterium (S.typhimurium) Resultaat Methode Testsubstraat Effect Negatief OESO 476 Muis (lymfoom L5178Y cellen) Resultaat Methode Testsubstraat Effect Negatief Ames test Bacterium (S.typhimurium) Bewijskracht Positief Micronucleus test Chinese hamster long fibroblasten Mutageniteit in geslachtscellen (in vivo) Resultaat Negatief Resultaat Positief Negatief Resultaat Positief Negatief Kankerverwekkendheid Bewijskracht Methode Blootstellingsduur Testsubstraat Geslacht Orgaan 474 Rat Methode Blootstellingsduur Testsubstraat Geslacht Orgaan OESO 475 Rat Vrouwelijk OESO 474 Rat Mannelijk / vrouwelijk Methode Blootstellingsduur Testsubstraat Geslacht Orgaan Micronucleus test Rat Vrouwelijk Bloed Experimentele Andere Muis Mannelijk Experimentele 9 / 16

10 Blootstellings Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht Orgaan Effect wijze Andere 51 weken Rat Literatuurstudie Algemeen Geen (dagelijks, 5 neoplastische dagen/week) effecten Humane observatiestudi e 204 weken (dagelijks, 5 dagen/week) Mens Literatuurstudie Algemeen Geen neoplastische effecten Blootstellings Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht Orgaan Effect wijze Inhalatie LOAEC OESO mg/m³ lucht Hamster Bewijskracht Longen Histopathologis che veranderingen Blootstellings Parameter Methode Waarde Blootstellingsduur Soort Geslacht Orgaan Effect wijze (drinkwater) LOAEL Giftigheid voor de voortplanting EPA OTS Ontwikkelingstoxiciteit Effecten op de vruchtbaarheid Effecten op de vruchtbaarheid Ontwikkelingstoxiciteit Effecten op de vruchtbaarheid >=250 ppm Rat Mannelijk Experimentele Parameter Methode Waarde Blootstellings Soort Geslacht Effect Orgaan duur NOAEL NOAEL Menselijke observatie Equivalent aan OESO 416 Menselijke observatie Equivalent aan OESO mg/kg bw/dag 200 mg/kg bw/dag 1-18 dagen (dracht, dagelijks) Mens Vrouwelijk Geen effect Rat Vrouwelijk Geen effect Mens Vrouwelijk Geen schadelijke systemische effecten Rat Mannelijk / vrouwelijk Geen effect Parameter Methode Waarde Blootstellings Soort Geslacht Effect Orgaan duur NOAEL Equivalent aan OESO mg/kg bw/dag Rat Mannelijk / vrouwelijk Parameter Methode Waarde Blootstellings Soort Geslacht Effect Orgaan duur LOEL 0.05 % Rat Foetale toxiciteit Nier Nierweefselaan tasting Experimentele Bewijskracht Experimentele Bewijskracht Experimentele NOAEL (P) 250 mg/l 60 dag(en) Rat Mannelijk Geen effect Mannelijk Experimentele voortplanting sorgaan De chronische toxiciteit (carc - mut - reprotox) van de component(en) heeft enkel betrekking op de stof in fijn verdeelde toestand en/of in gesmolten toestand Conclusie CMR Kan het ongeboren kind schaden. Niet ingedeeld voor mutageniteit of genotoxiciteit Niet ingedeeld als kankerverwekkend Toxiciteit andere effecten 10 / 16

11 Chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling Geen effecten bekend. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit: Parameter Methode Waarde Tijdsduur Soort Testplan Zoet/zout water Acute toxiciteit vissen LC50 ASTM mg/l 96 u Oncorhynchus Statisch Zoet water mykiss systeem LC50 Andere mg/l 96 u Pimephales Statisch promelas systeem Acute toxiciteit ongewervelden EC50 US EPA mg/l 48 u Ceriodaphnia Statisch Zoet water Experimentele dubia systeem Toxiciteit algen en andere waterplanten EC50 Equivalent aan OESO 202 EC50 Andere mg/l mg/l 48 u Daphnia magna Statisch Zoet water systeem 48 u Ceriodaphnia Statisch Zoet water dubia systeem IC50 OESO mg/l 72 u Pseudokirchnerie Statisch Zoet water Experimentele lla subcapitata systeem EC10 Andere mg/l 7 dag(en) Statisch Zout water Experimentele systeem EC10 Andere mg/l 10 dag(en) Algae Doorstrooms Zout water ysteem Chronische toxiciteit vissen NOEC Andere mg/l 72 dag(en) Oncorhynchus Doorstrooms Zoet water mykiss ysteem Chronische toxiciteit aquatische invertebraten Toxiciteit aquatische microorganismen NOEC Andere mg/l 36 maand Salvelinus (en) fontinalis Doorstrooms ysteem Zoet water NOEC Andere mg/l 27 dag(en) Clupea harengus Semi-statisch Zout water NOEC Andere mg/l 10 weken Statisch Zoet water systeem NOEC Andere mg/l 3 weken Daphnia magna Semi-statisch Zoet water NOEC US EPA mg/l 24 dag(en) Invertebrata Semi-statisch Zout water EC50 Equivalent aan OESO 209 Toxiciteit sedimentorganismen NOEC ASTM 1135 mg/kg sediment dw NOEC Andere 201 mg/kg sediment dw 5.2 mg/l 3 u Statisch Zoet water systeem 28 dag(en) Tubifex tubifex Doorstrooms Zoet water ysteem 35 dag(en) Gammarus pulex Semi-statisch Zoet water Toxiciteit bodem macroorganismen Toxiciteit bodem microorganismen Toxiciteit terrestriële planten Toxiciteit vogels Parameter Methode Waarde Tijdsduur Soort NOEC Andere 1634 mg/kg bodem dw EC10 OESO mg/kg bodem dw 42 dag(en) 42 dag(en) Lumbricus terrestris Enchytraeus albidus NOEC Andere 17 mg/kg bodem dw 12 weken EC mg/kg bodem dw EC10 OESO mg/kg bodem dw 6 weken 21 dag(en) Triticum aestivum NOEC OESO mg/kg bodem dw 25 dag(en) Triticum pratense NOEC Andere >150 mg/kg bw 28 dag(en) Anas plathyrhynchos Experimentele 11 / 16

12 Acute toxiciteit vissen LC50 ASTM E Parameter Methode Waarde Tijdsduur Soort Testplan Zoet/zout water > mg/l 96 u Pimephales Semi-statisch Zoet water Experimentele promelas Acute toxiciteit ongewervelden NOEC OESO 202 > mg/l 48 u Daphnia magna Statisch Zoet water Experimentele systeem Conclusie Schadelijk voor waterorganismen Kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing 12.3 Bioaccumulatie: Log Kow Methode Opmerking Niet van toepassing Waarde Temperatuur BCF vissen Parameter Niet van toepassing Methode Waarde Duur Soort BCF andere waterorganismen Parameter Methode Waarde Duur Soort Niet van toepassing Log Kow Methode Opmerking Waarde Temperatuur Niet van toepassing Log Kow Methode Opmerking Waarde Temperatuur Log Kow Methode Opmerking Waarde Temperatuur Conclusie Geen eenduidige conclusie kan getrokken worden op basis van de beschikbare cijfern 12.4 Mobiliteit in de bodem: Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de componenten 0.73 Geschatte 12.5 Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling: PBT- en zpzb-criteria vermeld in bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn niet van toepassing op anorganische stoffen Andere schadelijke effecten: Aardopwarmingsvermogen (GWP) Geen van de gekende componenten zijn opgenomen in de lijst van stoffen die kunnen bijdragen tot het broeikaseffect (Verordening (EG) nr. 842/2006) Ozonafbrekend vermogen (ODP) Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009) RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik Afvalverwerkingsmethoden: Afvalvoorschriften 12 / 16

13 Afvalstofcode (Richtlijn 2008/98/EG, Beschikking 2000/0532/EG) * (overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat). Afhankelijk van de industrietak en het productieproces kunnen ook andere afvalcodes van toepassing zijn. Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG Verwijderingsmethoden Herwinnen/hergebruiken. Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Gevaarlijk afval mag niet gemengd worden met ander afval. Verschillende types van gevaarlijk afval mogen niet gemengd worden indien dit een risico inhoudt aangaande vervuiling of indien dit problemen kan doen ontstaan voor de verdere behandeling van het afval. Gevaarlijk afval moet op een verantwoordelijke manier beheerd worden. Alle entiteiten die gevaarlijk afval opslaan, transporteren of hanteren nemen de nodige maatregelen om risico op vervuiling of schade aan mensen of dieren te voorkomen. Niet lozen in oppervlaktewater (Richtlijn 2000/60/EG, Beschikking 2455/2001/EG) Verpakking Afvalstofcode verpakking (Richtlijn 2008/98/EG) * (verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd). RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Weg (ADR) 14.1 VN-nummer: Vervoer 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: 14.3 Transportgevarenklasse(n): Identificatienummer van het gevaar Klasse Classificatiecode 14.4 Verpakkingsgroep: Verpakkingsgroep Etiketten 14.5 Milieugevaren: Merkteken milieugevaarlijke stof 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Bijzondere bepalingen Beperkte hoeveelheden Spoorweg (RID) 14.1 VN-nummer: Vervoer 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: 14.3 Transportgevarenklasse(n): Identificatienummer van het gevaar Klasse Classificatiecode 14.4 Verpakkingsgroep: Verpakkingsgroep Etiketten 14.5 Milieugevaren: Merkteken milieugevaarlijke stof 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Bijzondere bepalingen Beperkte hoeveelheden Binnenwateren (ADN) 14.1 VN-nummer: Vervoer 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: 14.3 Transportgevarenklasse(n): Klasse Classificatiecode 14.4 Verpakkingsgroep: Verpakkingsgroep Etiketten 14.5 Milieugevaren: Merkteken milieugevaarlijke stof 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Bijzondere bepalingen Beperkte hoeveelheden Niet onderworpen nee Niet onderworpen nee Niet onderworpen nee 13 / 16

14 Zee (IMDG/IMSBC) 14.1 VN-nummer: Vervoer 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: 14.3 Transportgevarenklasse(n): Klasse 14.4 Verpakkingsgroep: Verpakkingsgroep Etiketten 14.5 Milieugevaren: Marine pollutant - Merkteken milieugevaarlijke stof 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Bijzondere bepalingen Beperkte hoeveelheden 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: Bijlage II bij MARPOL 73/78 Niet onderworpen nee Lucht (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1 VN-nummer: Vervoer 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: 14.3 Transportgevarenklasse(n): Klasse 14.4 Verpakkingsgroep: Verpakkingsgroep Etiketten 14.5 Milieugevaren: Merkteken milieugevaarlijke stof 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Bijzondere bepalingen Passagiers- en vrachtvervoer: beperkte hoeveelheden: max. netto hoeveelheid per verpakking Niet onderworpen nee RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: Europese wetgeving: REACH Bijlage XVII - Beperking Bevat component(en) onderworpen aan beperkingen van bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Betreft beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen. Benaming van de stof of groep van stoffen of van het mengsel Beperkingsvoorn Lood en de verbindingen daarvan 1. Mogen niet in de handel gebracht of gebruikt worden in enig afzonderlijk deel van juwelen als de concentratie (uitgedrukt als metaal) in dat deel gelijk aan of groter dan 0,05 gewichtsprocent is.2. Voor de toepassing van punt 1: i) wordt onder juwelen verstaan juwelen, namaakjuwelen en haaraccessoires, met inbegrip van: a) armbanden, kettingen en ringen, b) piercingsieraden, c) polshorloges en polssieraden, d) broches en manchetknopen; ii) omvat enig afzonderlijk deel zowel de materialen waarvan de juwelen zijn vervaardigd als de afzonderlijke bestanddelen van de juwelen.3. Punt 1 is ook van toepassing op afzonderlijke delen wanneer zij in de handel gebracht of gebruikt worden voor het maken van juwelen.4. Punt 1 is niet van toepassing op: a) kristalglas zoals omschreven in bijlage I (categorieën 1, 2, 3 en 4) bij Richtlijn 69/493/EEG van de Raad (*); b) inwendige onderdelen van horloges, waar de consument niet bij kan komen; c) natuurlijke edelstenen en halfedelstenen (GN-code 7103 volgens Verordening (EEG) nr. 2658/87), tenzij zij zijn behandeld met, verbindingen of mengsels die deze stoffen bevatten; d) , gedefinieerd als verglaasbare mengsels die voortkomen uit het smelten, verglazen of sinteren van mineralen die bij een temperatuur van minimaal 500 C worden gesmolten. (*) PB L 326 van , blz Punt 1 is niet van toepassing op juwelen die vóór 9 oktober 2013 voor het eerst in de handel gebracht zijn of die vóór 10 december 1961 vervaardigd zijn.6. Uiterlijk op 9 oktober 2017 evalueert de Commissie deze vermelding in het licht van nieuwe wetenschappelijke informatie, waaronder de beschikbaarheid van alternatieven en de migratie van uit de in punt 1 bedoelde voorwerpen, en wijzigt zij 14 / 16

15 Nationale wetgeving Nederland Afvalidentificatie (Nederland) LWCA (Nederland): KGA categorie 05 Waterbezwaarlijkheid 1 SZW - Lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (vruchtbaarheid) SZW - Lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (ontwikkeling) SZW - Lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (borstvoeding) Nationale wetgeving Duitsland Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid Kan het ongeboren kind schaden Kan schadelijk zijn via de borstvoeding Schwangerschaft Gruppe C Schwangerschaft Gruppe MAK - Krebserzeugend Kategorie MAK - Keimzellmutagen Kategorie C 2 3A deze vermelding indien en voor zover nodig. WGK -; Classificatie niet-waterverontreinigend op basis van componenten volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 27 juli 2005 (Anhang 4) Schwangerschaft Gruppe Schwangerschaft Gruppe Schwangerschaft Gruppe Schwangerschaft Gruppe MAK 8-Stunden-Mittelwert mg/m³ TA-Luft TA-Luft Klasse Schwangerschaft Gruppe Schwangerschaft Gruppe MAK 8-Stunden-Mittelwert mg/m³ TRGS905 - Fruchtbarkeitsgefährdend TRGS905 - Fruchtschädigend 1 MAK - Krebserzeugend Kategorie MAK - Keimzellmutagen Kategorie TA-Luft Nationale wetgeving Frankrijk C C C C Zink und seine anorganischen Verbindungen (alveolengängige Fraktion); 0,1 mg/m³; gemessen als alveolengängige Fraktion (vgl. Abschn. Vd) S. 191) Zink und seine anorganischen Verbindungen (alveolengängige Fraktion); 0,1 mg/m³; gemessen als alveolengängige Fraktion (vgl. Abschn. Vd) S. 191) Zink und seine anorganischen Verbindungen (einatembare Fraktion); 2 mg/m³; gemessen als einatembare Fraktion (vgl. Abschn. Vd) S. 191) Zink und seine anorganischen Verbindungen (einatembare Fraktion); 2 mg/m³; gemessen als einatembare Fraktion (vgl. Abschn. Vd) S. 191) D D Aluminium-, Aluminiumoxid-, Aluminiumhydroxidhaltige Stä ube (alveolengä ngige Fraktion); 1.5 mg/m³; gemessen als alveolengängige Fraktion (vgl. Abschn. Vd) S. 191) Aluminium-, Aluminiumoxid-, Aluminiumhydroxidhaltige Stä einatembare Fraktion (vgl. Abschn. Vd) S. 191) 3 2 3A TA-Luft Klasse 5.2.2/II Catégorie cancérogène (C1A,C1B,C2) Catégorie cancérogène Nationale wetgeving België (C1A,C1B,C2) Andere relevante gegevens ube (einatembare Fraktion); 4 mg/m³; gemessen als 15 / 16

16 TLV - Carcinogen Lead, inorganic compounds, as Pb; A3 TLV - Carcinogen Aluminium, Metal; A4 TLV - Carcinogen Lead; A3 IARC - classificatie 2B; Lead and lead compounds 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Geen chemische veiligheidsbeoordeling vereist. RUBRIEK 16: Overige informatie Informatie gebaseerd op de indeling volgens CLP Etikettering volgens Richtlijn 67/548/EEG-1999/45/EG (DSD/DPD) Hoewel dit preparaat als gevaarlijk is ingedeeld overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG, is geen etiket vereist omwille van de vorm waarin het in de handel wordt gebracht (1999/45/EG artikel 12, lid 2) Volledige tekst van alle R-zinnen vermeld onder rubrieken 2 en 3: R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond R33 Gevaar voor cumulatieve effecten R50 Zeer giftig voor in het water levende organismen R52 Schadelijk voor in het water levende organismen R53 Kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R61 Kan het ongeboren kind schaden R62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid Volledige tekst van alle H-zinnen vermeld onder rubrieken 2 en 3: H302 Schadelijk bij inslikken. H332 Schadelijk bij inademing. H360D Kan het ongeboren kind schaden. H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (*) = INTERNE CLASSIFICATIE DOOR BIG PBT-stoffen = persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen DSD DPD CLP (EU-GHS) Dangerous Substance Directive - Gevaarlijke StoffenRichtlijn Dangerous Preparation Directive - Gevaarlijke PreparatenRichtlijn Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa) De informa e op dit veiligheidsinforma eblad is opgesteld op basis van de aan BIG geleverde gegevens en samples. De opstelling gebeurde naar best vermogen en volgens de stand van kennis op dat ogenblik. Het veiligheidsinforma eblad gee slechts een richtlijn voor de veilige behandeling, gebruik, verbruik, opslag, vervoer, en verwijdering van de onder punt 1 vermelde stoffen/preparaten/mengsels. Van jd tot jd worden nieuwe veiligheidsinforma ebladen opgesteld. Enkel de meest recente versies mogen worden gebruikt. Oude exemplaren dienen te worden vernie gd. Tenzij verba m anders is aangegeven op het veiligheidsinforma eblad is de informa e niet geldig voor de stoffen/preparaten/mengsels in meer zuivere vorm, vermengd met andere stoffen of in processen. Het veiligheidsinforma eblad biedt geen kwaliteitsspecifica e van de betrokken stoffen/preparaten/mengsels. Het naleven van de aanwijzingen op dit veiligheidsinforma eblad ontslaat de gebruiker niet van de plicht alle maatregelen te nemen welke het gezond verstand, de regelgevingen en de aanbevelingen ter zake ingeven of welke noodzakelijk en/of nu g zijn op basis van de concrete toepassingsomstandigheden. BIG waarborgt noch de correctheid, noch de volledigheid van de weergegeven informa e en is niet aansprakelijk voor wijzigingen die door derden worden aangebracht. Dit veiligheidsinforma eblad is enkel opgesteld voor gebruik binnen de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Ieder gebruik daarbuiten is op eigen risico. Het gebruik van dit veiligheidsinforma eblad is onderworpen aan de licen e- en aansprakelijkheidsbeperkende voorn zoals opgenomen in uw licen eovereenkomst of bij gebreke daaraan in de algemene voorn van BIG. Alle intellectuele eigendomsrechten op dit blad zijn eigendom van BIG. Verdeling en reproduc e zijn beperkt. Raadpleeg de vermelde overeenkomst/voorn voor details. 16 / 16

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SEAL & BOND MS SCREEN PLUS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SEAL & BOND MS SCREEN PLUS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen voor thermisch verzinken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen voor thermisch verzinken VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II zinklegeringen voor thermisch verzinken 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : SEAL & BOND MS SCREEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : SEAL & BOND MS SCREEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TEC7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TEC7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : Supersolder RoHS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : Supersolder RoHS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : zinklegering voor thermisch verzinken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : zinklegering voor thermisch verzinken VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SEAL & BOND SIL 25

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SEAL & BOND SIL 25 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: Herziening van:

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: Herziening van: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam: GISS MS SEALANT 846232 Registratienummer REACH : Niet van toepassing (mengsel)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SEAL & BOND FINISHER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SEAL & BOND FINISHER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

Productveiligheidsgegevensblad. : Support - SUP706-Polymerized

Productveiligheidsgegevensblad. : Support - SUP706-Polymerized Productveiligheidsgegevensblad Volgens de vereisten vermeld in Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : XEALPRO PT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : XEALPRO PT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

Productveiligheidsgegevensblad. : warmtekrimpende fluorpolymeren

Productveiligheidsgegevensblad. : warmtekrimpende fluorpolymeren Productveiligheidsgegevensblad Volgens de vereisten vermeld in Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : Budel Zink Gipsum

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : Budel Zink Gipsum VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Acrylaatkit

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Acrylaatkit VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II Acrylaatkit 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Schilderskit

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Schilderskit VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II Schilderskit 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: Herziening van:

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: Herziening van: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : MIX7 FAST 2-K curative

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : MIX7 FAST 2-K curative VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : MS DRY CARE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : MS DRY CARE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 OUTDOOR ALL-CLEAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 OUTDOOR ALL-CLEAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: Herziening van:

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: Herziening van: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Producttype REACH : Mengsel 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stoff het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 OUTDOOR ALL PROTECT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 OUTDOOR ALL PROTECT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Productveiligheidsgegevensblad. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products

Productveiligheidsgegevensblad. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products Productveiligheidsgegevensblad Volgens de vereisten vermeld in Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : ANCHOR7, A

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : ANCHOR7, A VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIO AB

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIO AB VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TEC7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TEC7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 TEC7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CA REMOVER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CA REMOVER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Productveiligheidsgegevensblad. : Ethylene Terpolymer Based Hot-melt Adhesives

Productveiligheidsgegevensblad. : Ethylene Terpolymer Based Hot-melt Adhesives Productveiligheidsgegevensblad Volgens de vereisten vermeld in Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TEC7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TEC7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 OUTDOOR BIOSCRUB

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 OUTDOOR BIOSCRUB VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : TIP TAP AEROSOL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : TIP TAP AEROSOL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

Productveiligheidsgegevensblad. : Warmtekrimpende producten met vochtstabilisator

Productveiligheidsgegevensblad. : Warmtekrimpende producten met vochtstabilisator Productveiligheidsgegevensblad Volgens de vereisten vermeld in Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Gasketseal

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Gasketseal VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II Gasketseal 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Soudal PU Remover

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Soudal PU Remover VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Productveiligheidsgegevensblad. : Kleefstoffen op basis van Alifatische Polyamiden

Productveiligheidsgegevensblad. : Kleefstoffen op basis van Alifatische Polyamiden Productveiligheidsgegevensblad Volgens de vereisten vermeld in Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie:

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD NANOCARE PROTECT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD NANOCARE PROTECT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Eurol Metal Protection

: Eurol Metal Protection Datum van uitgave: 26/02/2014 Datum herziening: 16/10/2015 Vervangt: 19/03/2014 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : SAFETY CLEAN GEL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : SAFETY CLEAN GEL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Unilijm Gietmortel 20

Unilijm Gietmortel 20 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door verordening (EG) nr. 453/2010 Unilijm Gietmortel 20 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het preparaat van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: FINY (B: 9482/B); FINY (NL: 12965 N) Aard: Geformuleerd product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : zinklegering voor thermisch verzinken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. : zinklegering voor thermisch verzinken VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD OXI REMOVER AEROSOL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD OXI REMOVER AEROSOL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : INOX-PRO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : INOX-PRO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening 453/2010 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : Productcode/artikelnr. : 180316 Producttype : Geurstof Productgroep

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. Zibro BIO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. Zibro BIO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II Zibro BIO 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 ANIMAL BIRD BREEDER ALL-CLEAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : GREEN7 ANIMAL BIRD BREEDER ALL-CLEAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : MS DRY CARE PLUS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : MS DRY CARE PLUS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: 29/05/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Produktnaam.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 06/12/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP N 37 HANDZEEP

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door verordening (EG) nr. 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door verordening (EG) nr. 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door verordening (EG) nr. 453/2010 Univoeg WD5 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het preparaat van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT VAN DE ONDERNEMING

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT VAN DE ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD OP BASIS VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/200, ZOALS AANGEPAST DOOR VERORDENING (EG) NR. 453/2010 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT VAN DE ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

: 3g Badkamer reiniger

: 3g Badkamer reiniger Datum van uitgave: 13/02/2015 Datum herziening: : Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

: UCP Colour Sealant

: UCP Colour Sealant Datum van uitgave: 24/02/2016 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie