Spilterrapportage. Online sessie Vitaal Platteland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spilterrapportage. Online sessie Vitaal Platteland"

Transcriptie

1 Spilterrapportage Online sessie Vitaal Platteland 4 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1 Algemene vragen Uit welk deel van Flevoland komt u of welk deel vertegenwoordigt u? Tot welke leeftijdsgroep hoort u? Tot welke groep behoort u? Wat verstaat u onder Vitaal Platteland? Agrarische activiteiten en bedrijvigheid Welke ontwikkelingen in de agrarische sector vindt u positief? En welke ontwikkelingen vindt u negatief? Wat moet de provincie doen of laten om de genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken? Welke toekomst VERWACHT u voor de agrarische sector in Flevoland? Welke toekomst WENST u voor de agrarische sector in Flevoland? Waaraan dient iedere ontwikkeling getoetst te worden? Denk hierbij aan bijvoorbeeld leefbaarheid, economische gevolgen, gevolgen erven/akkers etc Wat moet er voor dit onderwerp zeker op de agenda Vitaal Platteland komen? Als laatste nog een aantal stellingen betreffende dit onderwerp waarover wij uw mening willen weten Niet-agrarische activiteiten en bedrijvigheid Welke ontwikkelingen, als gevolg van het ontstaan van niet-agrarische activiteiten naast de bestaande agrarische, vindt u positief? En welke ontwikkelingen vindt u negatief? Wat moet de provincie doen of laten om de genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken? Waaraan dient iedere ontwikkeling getoetst te worden? Denk hierbij aan bijvoorbeeld leefbaarheid, economische gevolgen, gevolgen erven/akkers etc Wat moet er voor dit onderwerp zeker op de agenda Vitaal Platteland komen? Als laatste nog een aantal stellingen betreffende dit onderwerp waarover wij uw mening willen weten Vrijkomende erven Welke ontwikkelingen, als gevolg van het vrijkomen van erven, vindt u positief? En welke ontwikkelingen vindt u negatief? Wat moet de provincie doen of laten om uw genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken? Waaraan dient elke bestemming van een vrijkomend erf getoetst te worden? Denk hierbij aan bijvoorbeeld leefbaarheid in bebouwd gebied, economische gevolgen, landschapsbeleving, etc Wat moet er voor dit onderwerp zeker op de agenda Vitaal Platteland komen? Als laatste nog een aantal stellingen betreffende dit onderwerp waarover wij uw mening willen weten / 36

3 5 Kwaliteiten van Flevoland Welke kwaliteiten heeft Flevoland volgens u? Wat moet er voor dit onderwerp zeker op de agenda Vitaal Platteland komen? Als laatste nog een aantal stellingen betreffende dit onderwerp waarover wij uw mening willen weten Afsluiting Is er nog iets dat u zou willen toevoegen wat nog niet aan bod is gekomen? / 36

4 1 Algemene vragen 1.1 Uit welk deel van Flevoland komt u of welk deel vertegenwoordigt u? Aantal antwoorden 76 Aantal Percentage Geheel Flevoland 25 33% Gemeente Noordoostpolder 22 29% Gemeente Urk 2 3% Gemeente Dronten 7 9% Gemeente Lelystad 5 7% Gemeente Zeewolde 5 7% Gemeente Almere 1 1% Anders, namelijk 9 12% Anders, namelijk Vitens Swifterbant tollebeek leden van de Bosgroep Landelijk organisatie Swifterbant e.o. rijk 4 / 36

5 1.2 Tot welke leeftijdsgroep hoort u? Aantal antwoorden 75 Antw. Aantal Percentage jaar 0 0% jaar 22 29% jaar 27 36% jaar 22 29% 65 jaar en ouder 4 5% 5 / 36

6 1.3 Tot welke groep behoort u? Aantal antwoorden 90 Antw. Aantal Percentage Ambtenaar 19 21% Belangenorganisatie 21 23% Volksvertegenwoordiger 10 11% Bestuurder 16 18% Agrarische ondernemer 12 13% Niet-agrarische ondernemer 3 3% Anders, namelijk 9 10% Anders, namelijk Docent drinkwater toeristische organisatie directeur non profit burger adviseur terreinbeheer landschapsarchitect molenaar 6 / 36

7 1.4 Wat verstaat u onder Vitaal Platteland? Aantal antwoorden 54 de naam spreekt voor zich zelfstandig levensvatbaar, kansen zien en kansen grijpen een gezonde bodem en leefruimte waar mogelijkheden zijn om gezond te leven en je volop te ontwikkelen Vooral leefbaar en dan voornamelijk de dorpen optimaal leefklimaat van het platteland, waar het prettig wonen en werken is. Duurzaam, leefbaar, en toegankelijk Goed om in te leven en te werken en een goede boterham verdienen Een zowel economisch als landschappelijk ontwikkelingsgericht, leefbaar landelijk gebied, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden Een platteland waarin alle functies in een goede balans geborgd zijn. Buitengebied waarin alle functies optimaal functioneren: landschap, ecologie, cultuurhistorie, recreatie, wonen en economie Leefbaarheid op het platteland Een platteland met een eigenheid, goede leefbaarheid en voorzieningen. Op een vitaal platteland kunnen veel groepen mensen (jongeren, ouderen, ondernemers) nu goed leven en weerken en in een veilige omgeving, maar dat moet in de toekomst (zeker de komende 15 jaren) ook nog steeds kunnen. Dus nu reeds werken aan toekomstgerichte veranderingen Een platteland waar het fijn leven is. Een levendig platteland met economische kracht. een leefbaar platteland waarin agrariers op duurzame wijze hun bedrijf kunnen runnen, en waar verschillende andere functie een plek kunnen hebben zodat verpaupering wordt voorkomen en er wat te (be)leven is in het gebied. Platteland midden in de samenleving. Platteland dat als belangrijk wordt ervaren. Voedsel producerend gebied midden in de samenleving. Voldoende ruimte om te kunnen ondernemen met verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin wordt ondernomen. Een plek waar op een goede manier mensen de ruimte krijgen om te ondernemen Een platteland dat duurzaam wordt gebruikt en beheerd, zonder vervuilende en dieronvriendelijke agrarische activiteiten. Leefbaar op de toekomst gericht platteland Leefbaarheid geborgd; werk / economie en woonomgeving gezond en plezierig evenwicht tussen wonen, werken en recreëren een goed leefbaar en werkbare omgeving vraag naar passende werkgelegenheid voor zowel de burgers, agrarische- en MKB ondernemingen, waarbij de nadruk ligt op verdere ontwikkeling van het gebied en de behoefte aan passende voorzieningen in de brede zin. een platteland waar het goed wonen, werken en recreëren is in een aantrekkelijk landschap met duurzame landbouw, gezonde natuur en levenslustige dorpen Bloeiende agrarische sector leefbaar voor iedereen Een plek waar mensen graag wonen en werken Multifunctioneel ruimtegebruik buiten de bebouwde kom, waaronder landbouw. een toekomstbestendig platteland daar waar het goed leven is een platteland dat ook voor de toekomstige generaties van belang blijft een platteland waar voldoende mogelijkheden en voorzieningen zijn om prettig te kunnen wonen, werken en recreeeren Een economisch en ecologisch aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving Juiste functie op de juiste plek, duurzaam bodem- en waterbeheer, ruimte voor innovatie met water Platteland waar ondernemers en bewoners de ruimte krijgen voor een "duurzame" toekomst. 7 / 36

8 Een combinatie van wonen, werken en recreëren toekomstbestendig waarin ruimte is voor dynamiek Een buitengebied dat economische rendabel is en naast de basisfunctie agrarisch ook ruimte biedt aan andere functies zoals natuur en recreatie Een platteland dat duurzaam is en ruimte biedt aan verschillende functies. een leefbaar, aantrekkelijk en duurzame omgeving voor werken, wonen en recreëren Het gebied buiten de groottesteden dat ook leefbaar blijft Een platteland dat ruimte biedt voor economische ontwikkelingen door partijen die zich op langere termijn aan Flevoland willen verbinden en waarvan de kwaliteiten (natuur, cultuur, archeologie, water, bodem etc.) geborgd zijn voor toekomstige generaties. Een gebied waar OOK rekening wordt gehouden met regionaal/doorgaand fietsverkeer. Niet (alleen) toeristisch maar vooral utilitair. Dus een liefst fietspaden- nu nog route-netwerk zonder obstakels, zonder omrijden e.d. Platteland dat inspeelt op ontwikkelingen mbt verandering en samenstelling bevolking, mobiliteit en economische activiteit waaronder voldoende ruimte voor agrariers Als je je op het platteland woont, c.q. werkt, zonder te veel inspanning mee kunnen draaien in de maatschappij. Een leefbaar gebied om te wonen, te werken en op een gemakkelijke manier met het openbaar vervoer naar school te gaan. gezond en toekomstbestendig platteland Een gezond platteland voor mens en dier zonder megabedrijven en ruimte voor natuur. Een platteland waar ecologie en economie goed samengaan. modern platteland, ruimte voor nieuwe ideeen, klaar voor de toekomst, plek waar boer en consument elkaar vinden, ruimte voor duurzame recreatie en verdere ontwikkeling biologische landbouw Gezonde omgeving om te ondernemen en te recreeren Een landelijk gebied waarin het goed werken, wonen en recreeren is waarbij natuur en landbouw met elkaar verweven en verbonden zijn. 8 / 36

9 2 Agrarische activiteiten en bedrijvigheid 2.1 Welke ontwikkelingen in de agrarische sector vindt u positief? Aantal antwoorden 59 Meer mogelijkheden en stimulans voor biologische bedrijven duurzaam ondernemen duurzaamheid biologische landbouw Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de agrarische sector Aantrekkende buitenlandse economie wind energie ketenverlenging, schaalvergroting en duurzame ontwikkelingen, mits ruimtelijk ingebed minimale belasting voor het milieu Meer diversiteit. Zo geven de bollenvelden een extra dimensie aan de belevingswaarde van het gebied naast natuurlijk de vooraanstaande positie van Noordelijk Flevoland op het gebied van aardappelen en uienteelt. meer aandacht voor duurzaam ondernemen Het behouden van familiebedrijven dus geen megabedrijven Aandacht voor dialoog met burger/consument, steeds verdere verduurzaming in de bedrijfsvoering meer aandacht voor duurzaam, diervriendelijke en energiezuinige bedrijfsvoering Vooruitstrevende techniek. Meer met minder. Agrarische structuurverbetering Schaalvergroting en specialisatie Ondernemen met oog voor de omgeving Maatschappelijk verantwoord ondernemen Digitalisering meer biologische land- en tuinbouw Innovatie, specialisatie, schaalvergroting en verbreding Agrarisch natuurbeheer, boerderij winkels verantwoorde duurzame energie, kavelruil, natuurbehoud en beheer, het verbeteren van de waterkwaliteit en multifunctionele landbouw, versoepeling vergunningen aanvraag, dankzij natuurvriendelijke en duurzame oevers groeit de groenblauwe dooradering toegankelijkheid landelijk gebied verbetert meer contact tussen natuur- en landbouworganisaties om samen natuur en landschap te versterken groeiende waardering voor en betrokkenheid bij het Flevolandse landschap groeiend bewustzijn van wat nodig is voor duurzame landbouw Duurzame veehouderij en akkerbouw klein schattigheid De landbouw zorgt voor de economische activiteit die het platteland nodig heeft. Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling Dat de blijvende agrariërs ondanks een moeilijke markt hun activiteiten binnen de sector blijven zoeken (bijv. dmv ketenverlenging, schaalvergroting, verbreding) schaalvergroting producten voor de lokale markt verzorgen combinatie met nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld streekproductenverkoop, campings etc verduurzaming innovatie Mogelijkheden om te ontwikkelen Bewustwording vorming van agro clusters / ruimte voor gezonde groei / Schaal vergroting maar ook verbreding van de landbouw 9 / 36

10 stadslandbouw toeristisch en recreatieve nevenactiviteit biologische producten, burgers winkelen bij de boer in de buurt verduurzamen, extensiveren, innovatie "lisence to produce" verdienen door ook aandach te geven aan natuur en landschap sterker op de marktvraag georienteerd voortgaande innovatieve ontwikkelingen het streven naar een verdere duurzaamheid meer intensieve landbouw, nadruk op duurzame landbouw De innovatie, de energietransitie, de transitie naar meer duurzame vormen van landbouw en de verbinding tussen ondernemers en omgeving. Schaalvergroting, mogelijkheden om in zon en wind te investeren. Verbeteringen infrastructuur. De stijgende ontwikkeling en uitbreiding van biologische landbouw. De 5% vergroening in het kader van het GLB Verdere en positieve ontwikkeling richting meer duurzaamheid in de agrarische sector Uitbreiding Glastuinbouw Verduurzaming 2.2 En welke ontwikkelingen vindt u negatief? Aantal antwoorden 49 milieu- en dierenpartijen krijgen soms teveel te zeggen die voor de boeren niet goed zijn schaal vergroting de vergoedingen die de landbouwers voor hun producten ontvangen staan niet in verhouding met de kosten die ze ervoor moeten maken om te kunnen leveren. Toename van de intensieve veehouderij Toename van windmolens De inkoopkracht van de supermarktketens wordt te groot. Meer dan 65% van de voedingsmiddelen verloopt via een paar supermarktketens nvt intensieve veehouderijen en aantasting van oorspronkelijk karakter (bijvioorbeeld door het verdwijnen van erfsingels) ontwikkelingen die een belasting vormen voor landschap en milieu De schaalvergroting. Dit vraagt om creativiteit en meer mogelijkheden voor het gebruik van de ruimte en voorzieningen. door schaalvergroting (wat op zich niet verkeerd is als dat op duurzame, energiezuinige, diervriendelijke en landschappelijke wijze gebeurd) onstaan er steeds meer vrijkomende agrarische erven. deze mogen niet verpauperen door een te beperkte regeling voor nieuwe ontwikkelingen Onstaan van megabedrijven en megastallen Het ontstaan van mega bedrijven kleine marges, regelgeving die soms ver af staat van de praktijk De stikstofproblematiek zet ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen volledig op slot. Noodzakelijke Schaalvergroting, Onzekere toekomst sommige producenten primaire producten. Monocultuur. Moeilijkheid samenwerking in breedte en lengte van agrarische keten. Ontbreken planologische duidelijkheid in (deel)gebieden Restrictief ruimtelijk beleid overheden Het niet kunnen kopen van reguliere pachtgronden wat belemmerd in het opbouwen van de onderneming veel activiteiten zijn vervuilend en dieronvriendelijk, met name de bioindustrie beleid geliberaliseerde pacht RVOB. Natuurontwikkeling in landbouwgebied Stank van mega varkensstallen bv nabij noorderringweg NOP toename intensieve veehouderij kan risico's meebrengen 10 / 36

11 schaalvergroting in bedrijfsorganisatie op zich niet negatief, maar kan negatief uitpakken voor het landschap Intensivering melkveehouderij koeien niet meer in de wei Door de opschaling ontstaat leegloop. Hoewel schaalvergroting voordelen heeft verdwijnen de kleine boerderijen en daarmee een deel van het landschappelijk karakter. PAS: veehouderij en natuurwetgeving dat agrarische erven hun functie verliezen wanneer er sprake is van beëindiging van het desbetreffende bedrijf. de erven worden te weinig benut door andere agrariërs (we zijn bekend met de logistieke/financiële nadelen, maar vinden dat er meer rekening met de landschappelijke effecten mag worden gehouden) leegstand aantasting van de het specifieke Flevolandse landschap Veel verkeersbewegingen om smalle polderwegen Erven die mini-industrieterreinen worden Doorgeschoten schaalvergroting met soms slechte landschappelijke inpassing van grote bedrijfsgebouwen ontwikkelingen die invloed hebben op de omgeving, bijvoorbeeld door geuroverlast; mestbassins, vergisters ed. Het onverantwoord gebruik van de openbare weg. Beperkingen tot schaalvergroting geen mening het transport van producten en mest van het ene perceel naar het andere doordat maatschappen/bedrijven meerdere percelen hebben megastallen emissies vanuit de landbouw scheiding tussen landbouw en natuur. Landbouw gebied kan ook een mooi natuurgebied zijn. De schaalvergroting waardoor gezinsbedrijven verdwijnen en die leidt tot vrijkomende agrarische bebouwing die in toenemende mate wordt ingevuld met functies die niet aan het landelijk gebied gebonden zijn. mogelijkheden voor vrijkomende boerenerven. ( erven zonder land) dat de mileu-eisen overal in zo hoog worden Uitbreiding van veestapel, gebruik bestrijdingsmiddelen en het feit dat er vanuit boeren (of vertegenwoordigers van) gedacht wordt dat akkerbouw een vorm van natuur is. De verdere intensivering van de landbouw (schaalvergroting bedoel ik hier niet mee) - - verdere verstedelijking 11 / 36

12 2.3 Wat moet de provincie doen of laten om de genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken? Aantal antwoorden 60 Subsidies verstrekken voor innovaties, politiek goed blijven meedoen alles prakties benaderen het zou niet alleen mogelijk moeten zijn om door schaalvergroting een boerenbedrijf rendabel te houden. nu zie je veel lege erven die verpauperen ze niet gebruikt mogen worden voor andere dan landbouw gerelateerde activiteiten regelgeving omtrent uitbreiding om meer inkomsten te creëren positief tegemoet te zien Faciliteren Ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen; initiatieven niet onnodig belemmeren, daar waar lokaal zorgvuldig gemeenmtelijk beleid is ontwikkeld stimuleren milieuvriendelijke maatregelen Zorgen voor een flexibel ruimtelijk beleid. Niet dat alles kan, maar wel dat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling en het kunnen inspelen op vraag en behoefte van de samenleving/bedrijven. geen mening Niets grondmobiliteit stimuleren, ruimte voor ondernemers ruimte geven voor duurzame, grondgebonden, energiezuinige en dierviendelijke ontwikkelingen, die goed passen binnen het landschap (binnen een goede erfsingel) ontwikklingsmogelijkheden bieden voor andere functies in het landelijk gebied om verpauering tegen te gaan zodat de landschappelijke kwaliteit blijft behouden, het gebied leefbaar is en er iets de beleven valt. niet beperkend zijn in maatvoering als onder de hiervoorgenoemde doelen positief wordt gescoord Samen met vertegenwoordigers van sector 1 goede visie ontwikkelen waar meerderheid in keten zich achter kan scharen. Zorg dat dat gedragen wordt en dat er voor langere tijd aan 1 concreet doel wordt gewerkt. Geen versnippering en niet elke 4 jaar weer wat anders. Ontwikkeling landbouw opnemen in provinciale Structuurvisie als zijnde een 'provinciaal belang'. Daarmee wordt voorkomen dat de agrarische sector bij herschikking in het landelijk gebied als een ruimtelijke restpost wordt beschouwd. Heldere richtlijnen aan gemeenten vanuit provinciale Ruimtelijke Verordening Opstellen ruimtelijk kader t.b.v. agrarische bedrijfsontwikkeling De regelgeving via ez en de domeinen aanpassen zodat het mogelijk wordt je land waar je jaar op jaar op werkt in eigendom te verkrijgen. strenge eisen stellen aan de bedrijfsvoering: duurzaam en niet vervuilend en dieronvriendelijk Structuur- en gebiedsontwikkeling mogelijk maken. Meedenken in schaalvergroting Vergunningvoorwaarden srenger ten aanzien geuremmissie danwel beter handhaven. bevorderen dat GLB-vergroening ook daadwerkelijk ten goede komt aan natuur, landschap en duurzaamheid pilots mogelijk maken om landbouw, stad en natuur en te verbinden ontwikkeling landbouw in duurzaamheid stimuleren recreatieve benutting, ontsluiting en toegankelijkheid van platteland stimuleren regisseursrol voor kwaliteit van het landschap borgen, zodat het landschap kan meegroeien met de ontwikkelingen, maar de kenmerken en leesbaarheid behouden blijven Ondernemer vrij laten, geen scherpere regels als landelijk en europees worden gesteled Zorgen voor goede ontsluitingswegen. Zorgen voor minder belemmeringen voor de bedrijfsuitvoering. Niet-agrarische erven een juiste bestemming geven. Meedenken in de lijn van pop3. er zijn meerdere vormen van duurzame energiewinning dan molens. bijv zonnecollectoren op het land, cooperatie voor mestvergisting (dus 1 grote) we missen hierin een stukje bewustwording. meer benadrukken op rijksniveau wat de rol van flevoland is voor de agrarische sector en de ruimte die hier ook ligt voor bedrijfsverplaatsingen vanaf het oude land. de leidersrol nemen in het kader van het PAS (wordt gedaan, maar mag wel harder) de ruimte die geboden wordt mag zo blijven, of ruimer worden. 12 / 36

13 de ruimte bieden aan be-/verwerking van agrarische producten regelgeving aanpassen De verschillende partijen mee laten denken in de ontwikkelingen ruimte bieden in regelgeving Regulerend optreden, bepaalde activiteiten horen op een industrieterrein thuis Provincie: oppakken van rol als gebiedsregisseur. Geef de gemeente meer zeggenschap over de ontwikkelingen in de eigen gemeente Regeldruk verminderen stimuleringsmaatregel toeristische ontwikkeling in het buitengebied, met name als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven. actualiseren beleidsregel buitengebied regelgeving zo vorm geven dat initiatieven niet worden beperkt regievoering, faciliteren, stimuleren plattelandsontwikkelingen steunen met beleid en met geld stimuleringsbeleid inzetten in de regelgeving de knop op meedneken/meedoen zetten ipv nee kan niet Minder natuurgebieden ontwikkelen. Meer nadruk leggen op bij: akkers met een groen rand, bevorderen van diversiteit in landbouw. Wonen en landbouw dichter bij elkaar brengen De provincie moet meer invulling geven aan zijn ruimtelijke regierol en kan niet meer volstaan met verouderd beleid en beleidsarme collegeperiodes. ruimere bestemmingsmogelijkheden? minder regels Stimuleren van biologische landbouw, stimuleren van weidegang landbouwdieren. Grootschaligheid, uitbreiding veestapel, gebruik chemische middelen en lichtvervuiling (kassen) tegen gaan. Stimuleren om aan de vergroening meer kansen te geven. een eigen beleid formuleren die meer inhoud dan de europese/landelijke regels. flevoland is uniek en zal dus ook eigen regelgeving moeten hebben. Stimuleren (kleinschalige) duurzame projecten Stimuleren (kleinschalige) duurzame activiteiten Faciliteren en goede randvoorwaarden scheppenn Goed randvoorwaarden scheppen en faciliteren voor ondernemers 13 / 36

14 2.4 Welke toekomst VERWACHT u voor de agrarische sector in Flevoland? Onderdeel Agrarische activiteiten blijven beeldvormend voor Flevoland. Het platteland blijft gekenmerkt door agrarische activiteiten. Eventueel heeft er schaalvergroting plaatsgevonden. Er is vooral nog steeds veel akkerbouw. We blijven de "voedselschuur" van Nederland. Afwisselende agrarische en niet agrarische bedrijvigheid (energieopwekking, commerciële activiteiten) Op het platteland van Flevoland is een diversiteit aan bedrijvigheid zichtbaar. De horizon wordt gevuld met afwisselend akkerbouw, weilanden, zonnepanelen, windmolens, minicampings, golfbanen, etc.) Florerende agribusiness (ketenverlenging) Bedrijven verbouwen niet alleen het voedsel, maar beheren bijvoorbeeld ook het verpakkingsproces en leveren de goederen rechtstreeks aan de eindgebruiker. "Van klei tot klant." Gemengde bedrijven. De erven zijn eventueel vergroot en bebouwd met stallen. In de weilanden graast het vee. Op sommige erven is bijvoorbeeld ook intensieve veehouderij toegestaan. Nauwelijks nog agrarische bedrijvigheid in Flevoland Flevolandse boeren hebben grotendeels hun akkers verkocht aan commerciële uitbaters van dierentuinen, golfbanen, horeca, toerisme, pretparken, etc. Het platteland is sterk veranderd. - Gemiddelde score St.dev. 48,6 18,6 19,1 11,8 16,4 8,1 13,7 7,9 2,3 4,5 14 / 36

15 2.5 Welke toekomst WENST u voor de agrarische sector in Flevoland? Onderdeel Agrarische activiteiten blijven beeldvormend voor Flevoland. Het platteland blijft gekenmerkt door agrarische activiteiten. Eventueel heeft er schaalvergroting plaatsgevonden. Er is vooral nog steeds veel akkerbouw. We blijven de "voedselschuur" van Nederland. Afwisselende agrarische en niet agrarische bedrijvigheid (energieopwekking, commerciële activiteiten) Op het platteland van Flevoland is een diversiteit aan bedrijvigheid zichtbaar. De horizon wordt gevuld met afwisselend akkerbouw, weilanden, zonnepanelen, windmolens, minicampings, golfbanen, etc.) Florerende agribusiness (ketenverlenging) Bedrijven verbouwen niet alleen het voedsel, maar beheren bijvoorbeeld ook het verpakkingsproces en leveren de goederen rechtstreeks aan de eindgebruiker. "Van klei tot klant." Gemengde bedrijven. De erven zijn eventueel vergroot en bebouwd met stallen. In de weilanden graast het vee. Op sommige erven is bijvoorbeeld ook intensieve veehouderij toegestaan. Nauwelijks nog agrarische bedrijvigheid in Flevoland Flevolandse boeren hebben grotendeels hun akkers verkocht aan commerciële uitbaters van dierentuinen, golfbanen, horeca, toerisme, pretparken, etc. Het platteland is sterk veranderd. - Gemiddelde score St.dev. 50,5 24,6 18,5 16,2 16,1 9,9 13,8 12,0 1,1 3,5 15 / 36

16 2.6 Waaraan dient iedere ontwikkeling getoetst te worden? Denk hierbij aan bijvoorbeeld leefbaarheid, economische gevolgen, gevolgen erven/akkers etc. Aantal antwoorden 61 cultuurhistorische waarden duurzaamheid leefbaarheid, economische gevolgen, toekomstpespectief boeren leefbaarheid dat de erven intact blijven. landelijk beeld blijft behouden, ruimtelijke, cultuurhistorische en milieutechnische randvoorwaarden; daarnaast dient de leefbaarheid en een economisch gezonde polder een grote rol te spelen landschap, ecologie, milieu, cultuurhistorie zorgdragen voor een aantrekkelijk gebied/landschap voor recreatie en toerisme zorgdragen voor een leefbaar platteland, waarin een juiste verdeling van functies Zorgdragen voor het behouden van de hoofdstructuur van het landschap, zoals deze is geoccupeerd tot heden Zorgdragen voor ruimtelijke mogelijkheden en flexibilisering, waardoor inspelen op ontwikkelingen onder voorwaarden beter kan Zorgdragen voor openheid in het landschap geen mening, ik zit niet in de agrarische sector leefbaarheid ( niet concurrerend met dorpen, maar aanvullend) gebiedseigen duurzaamheid en energiezuinigheid diervriendelijkheid landschappelijke inpassing Milieueisen. Stankoverlast en uitzicht en gevaar voor samenleving. Landbouw Agenda bestemmingsplan Gevolgen erven/akkers, economische haalbaarheid, ook denken aan de kleinere bedrijven leefbaarheid, duurzaamheid Vitaliteit, economisch effect, leefbaarheid, inpasbaarheid Maatschappelijk verantwoord ondernemen; lange termijn perspectief. impact op landschap, impact op natuur (+ en -), leefbaarheid, economie Economische haalbaarheid in overeenstemming met omgeving Landbouw is de economische trekker. De rendabiliteit is maatgevend. Duurzame coëxistentie met andere belanghebbende partijen waaronder natuur en milieu verkeerseffecten geen concurrentie vormen voor je (lege) bedrijventerreinen landschappelijk beeld: vormen en grootte erf landschappelijk beeld: structuren, erfsingels ontwikkelingsruimte agrariers (andere functies mogen geen beperkingen opleggen voor de agrarische bedrijfsvoering) of het de leefbaar heid ten goede komt gevolgen voor akkers en erven, het landschapseffect verwachte verkeersbewegingen inpassing in landschap leefbaarheid Past de ontwikkeling bij de veranderende, fysieke omstandigheden van de polder -> aandacht vragen voor/ bewustwording creeren van (lange termijn) gevolgen van bodemdaling gevolgen omgeving milieuregels 16 / 36

17 leefbaarheid? economische impact inpasbaarheid van de activiteit in de landschappelijke omgeving landschap, verkeersbewegingen leefbaarheid, gevolgen op watersysteem (boven en ondergronds) leefbaarheid milieu aspecten inpassing in RO toekomst bestendig leefbaarheid De omgeving. Het kan niet zo zijn dat sec de wensen individuele ondernemers centraal staan. De omgevingskwaliteit en het algemeen belang horen zwaarder te tellen. minder vervuilend, meer duurzaam n.v.t. op onze maatschappelijke organisatie (Fietsersbond) Belasting voor het milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Aan de Europese Landschaps Conventie Op duurzaamheid Ecologische gevolgen, gevolgen voor landschap Duurzame ontwikkeling en inpasbaar in hetlandschap 2.7 Wat moet er voor dit onderwerp zeker op de agenda Vitaal Platteland komen? Aantal antwoorden 40? beleidsvrijheid gemeenten vs provinciaal belang gevolgen voor landschap, natuur en milieu Mogelijkheden om de agrarische positie van Flevoland te behouden en versterken Flevoland is ruimte voor bewoners, ondernemers en recreanten. Flevoland produceert op duurzame wijze landbouw en ook energie. ruimte voor ondernemers met een duurzaam, energiezuinig diervriendelijk en landschappelijk goed ingepaste bedrijfsvoering Nieuwe ontwikkelingen op bedrijven, hoe maken we bedrijven klaar voor de toekomst. Bedrijfsleven blijft drager van vitaal platteland. Flevoland loopt in de wereld voorop als het gaat om kennis en kunde van agrarische sector. Voorbeeld samenwerking agro sector voor wereld. Oprichten Energy Board: investeringskader tbv duurzame energie #mogelijkheden #ruimte #kanstotkopenpachtgronden duurzaamheid Ruimte voor ontwikkeling duurzame energie Verminderde vraag van arbeidsinzet door landbouw, hoe werkgelegenheid behouden. Hoe omgaan leegstaande boerderijen Flevoland inspireert West-Europa: schone landbouw, sterke natuur en gezonde recreatie vinden elkaar in een prachtig energiek landschap. Ruilverkaveling Het zou mooi zijn wanneer de provincie het mogelijk maakt dat economie en duurzaamheid samen kunnen gaan. Groene innovatie en stimulans voor duurzaamheid. Het karakter/complete menu aangeduid als Flevolands/eten. 17 / 36

18 Flevoland is de ultieme plaats om ruimte te bieden aan de agrarische sector! wat te doen met leeg komende boeren erven het nieuwe land heeft een eigen gezicht. Laat dit niet verloren gaan Houd Flevoland uniek: prettig om te wonen, werken en recreëren. Economie en ecologie hand-in-hand om Flevoland leefbaar te houden. Nieuwe initiatieven tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de agrariërs bezorgt Noordoostpolder de naam Agri Valley NOORDOOSTPOLDER MAAKT DE TITEL "WORLD POTATOE CITY" VOLLEDIG WAAR. Mogelijkheden voor verbreding in de landbouw zijn goed mogelijk in flevoland duurzaamheid zonnepanelen in het agrarisch landschap inzet op verdere verduurzaming stimuleringsbeleid provincie t.b.v. de primaire en verwerkendeagrarische sector stoppen met windmolens, inzetten op zonneenergie zeker De verduurzaming van de veehouderij. De PAS-problematiek. De energietransitie. Het primaat van de landbouw in het landelijk gebied. glasvezel aansluiting voor iedereen!!!!!!! meer mogelijkheden voor vrijkomende boerenerven n.v.t. n.v.t. Duurzaamheid en dierenwelzijn Duurzaamheid, ontwikkeling duurzame landbouw, e.d. Opschalen en saneren van windmolens gaat door en levert meer energie en mooier landschap uitbreiding glastuinbouw 2.8 Als laatste nog een aantal stellingen betreffende dit onderwerp waarover wij uw mening willen weten. Onderdeel De overheid moet grenzen stellen aan de bedrijfsomvang Eens Oneens Geen opvatting - 42,9% 42,9% 14,3% 42 Innovaties in duurzame 95,2% 2,4% 2,4% 42 landbouw moeten worden gestimuleerd. Uitbereiding van intensieve veehouderij is alleen mogelijk op bestaande bedrijven Ketenverlenging mag alleen plaatsvinden op bedrijventerreinen. Landbouw blijft de belangrijkste gebruiker van het landelijk gebied 38,1% 42,9% 19,0% 42 33,3% 42,9% 23,8% 42 78,6% 11,9% 9,5% 42 57,6% 28,6% 13,8% Aantal antw. 18 / 36

19 3 Niet-agrarische activiteiten en bedrijvigheid 3.1 Welke ontwikkelingen, als gevolg van het ontstaan van nietagrarische activiteiten naast de bestaande agrarische, vindt u positief? Aantal antwoorden 54 dat boeren daardoor mogelijkheden hebben om inkomsten te vergaren naast hun akkerbouwbedrijf veelzijdige inrichting van de polder draagt bij tot een goed leefklimaat. wonen, zorg, (kleine) bedrijven, agrarische hulpbedrijven doorbreken van de race naar schaalvergroting zorgdragen voor het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden zorgdragen voor een aantrekkelijk klimaat voor recreatie & toerisme invulling op vrijkomende erven voorkomt verpaupering er is iets te beleven in het landelijk gebied Recreatie en duurzame energie, vooral zonnepanelen langs akkers meer leefbaarheid in het landelijk gebied Meer economische kracht, zichtbaarheid van agrarische activiteiten voor burger/consument Alles, als het maar past naast de agrarische activiteit. Juist mooi om te combineren. Energie, toerisme. Helemaal goed. Toerisme naast agro en food ook rol in kennisoverdacht. Activiteiten gekoppeld aan een volwaardig agrarisch bedrijf. geen leefbaarheid en vitaliteit door verbreding, mogelijkheid om inkomen aan te vullen Boerencampings meerdere bronnen van inkomsten voor agrarische sector platteland wordt aantrekkelijker voor de stedeling meer diversiteit op het platteland Energie en toerisme Verwerking van agrarische producten op het bedrijf. Projecten voor opwekking van energie. Recreatieve ontwikkelingen. theetuinen en recreatievoorzieningen. Het verkopen van streekproducten. Het opwekken van energie. economische levensvatbaarheid agrarische bedrijven door nevenactiviteiten. erven blijven in gebruik, voorkomen verpaupering leefbaarheid wordt vergroot door verschillende functies toerisme locale producten naar de locale markt toename in aantallen toeristen en recreanten die gebruik maken van nevenactiviteiten Activiteiten die de leefbaarheid vergroten, kan van alles zijn, als het maar kleinschalig is cq geen overlast geeft Gebruik van leegstaande agrarische bedrijven/erven door bv. kleinschalige niet-agrarische activiteiten ruimte voor ruimte verbreding naar recreatie en toerisme hergebruik VAB's door nieuwe bedrijven Toerisme en recreatie sterkere verbinding tussen stad en platteland. agrarische bedrijven zijn bezoekdoelen geworden door de komst van nevenactiviteiten als toerisme en recreatie verbreding bedrijfsvoering, vergroten band tussen agrariër en burger 19 / 36

20 recreatie, beleving recreatie, detailhandel etc. Iets doen met de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen recratie Inkomensverbreding voor gezinsbedrijven. Het benutten van de kwaliteiten van het landelijk gebied door bijvoorbeeld recreatie, toerisme en zorg. De ruimtelijke inpassing van duurzame energieproductie. meer kansen voor schaalvergroting geen verpaupering van boerenerven Positieve aandacht voor het fietsverkeer in het algemeen. Recreatief fietsverkeer waar het uitilitair fietsverkeer van kan mee profiteren. Opwekking duurzame energie 5% vergroening energie recreatieve ontwikkeling, duurzame activiteiten, e.d. Ontwikkelingen op het gebied van recreatie en zorg energie opwekking 3.2 En welke ontwikkelingen vindt u negatief? Aantal antwoorden 44? uitbreiding luchthaven Lelystad bedrijven die milieutechnisch een grote impact hebben; bedrijven die oneerlijk concurreren met die op bedrijventerreinen als het buitengebied minder groen wordt zorgen voor een goede balans tussen wonen en werken zorgdragen voor het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden zorgdragen voor een leefbaar platteland, waarbij een goede balans met voldoende voorzieningen optreedt zorgdragen voor mogelijkheden toerisme & recreatie te versterken zorgdragen voor mogelijkheden van maritieme ontwikkeling in en bij havenplaatsen bij erfuitbreiding dient een goede erfsingel te worden aangelegd, grote witte schuren zonder erfsingel tasten het landschap ernstig aan Onttrekken landbouwgrond t.b.v. natuurontwikkeling niet agrarische functies mogen de bedrijfsvoering van agrariers niet belemmeren. niet agrarische activiteiten moeten niet oncurerend zijn met de dorpen, maar aanvullend Aandacht voor voedselzekerheid moet voorop staan Geen denk ik. Ontwikkeling die negatief doorwerken op de (toekomstige) ruimtelijke ontwikkeling van de bestaande agrarische bedrijven Windmolens die een beperkte groep een enorme voorsprong geven lelijke bedrijventerreinen op het platteland niet agrarische activiteiten die leiden tot belemmering van agrarische ondernemers Geen. sommige ketenactiviteiten zoals grote biovergisters passen niet in het landelijk gebied, verstoren het landschap schaalvergroting en met name heel grote erven verstoren het ritme van de polders energielandschap kan de maat van het bestaande landschap en de menselijke maat verdringen Niet gerelateérde bedrijvigheid op leegkomende erven Door de schaalvergroting wordt het landschap monotoner. Opslaan van energiepallets (aannemersactiviteiten) 20 / 36

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Beleid vrijkomende bedrijfsbebouwing buitengebied Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding (huidig beleid) 3. VAB s in Wierden - (Jochem Besten) 4. Leegstand perspectief

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

Spilterrapportage. Gebiedsbijeenkomst Vitaal Platteland

Spilterrapportage. Gebiedsbijeenkomst Vitaal Platteland Spilterrapportage Gebiedsbijeenkomst Vitaal Platteland Lelystad, 2 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Visiepunten scoren... 3 1.1 Agrarische bedrijven (op grotere schaal) blijven beeldbepalend voor het platteland....

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Ja, ook grootschaliger (meer dan 5) Aantal Ja, alleen kleinschalig (tot 5) Aantal Nee Aantal Ja, 5+ woningen

Ja, ook grootschaliger (meer dan 5) Aantal Ja, alleen kleinschalig (tot 5) Aantal Nee Aantal Ja, 5+ woningen Bewonersbijeenkomst gebiedsvisie Koekamperweg 17 september 2015 in Stroud Een samenvatting van de door de aanwezigen gegeven meningen over de diverse stellingen Thema Wonen Stelling 1: Het is acceptabel

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

"blijvend boeren voor iedereen"

blijvend boeren voor iedereen themabijeenkomst "blijvend boeren voor iedereen" landbouw, landschap en recreatie in het buitengebied van Weststellingwerf 11 juli 2017 boerderij familie Reuvekamp Sonnega 1 17-7-2017 opbrengst van de

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Subsidieregeling NOT 2.0. Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014

Subsidieregeling NOT 2.0. Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014 Subsidieregeling NOT 2.0 Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014 Opbouw Aanleiding Hoofdlijn regeling In de praktijk Aanleiding Subsidie als instrument om initiatieven uit de samenleving te kunnen

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15 KGO-beleid KGO-balansmodel Gemeente Haaksbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Versie 2, december 15 Aanleiding In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

LOS Visie Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB)

LOS Visie Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) LOS Visie Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) Inleiding Wat is er aan de hand? 1) Per jaar stopt 3% van de boeren met het agrarisch bedrijf. Dit levert grote hoeveelheden VAB s op. 2) Tot 2030

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

Gemeente Boekel. Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen. Seminar. 26 mei Ted van de Loo Wethouder grondgebiedzaken

Gemeente Boekel. Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen. Seminar. 26 mei Ted van de Loo Wethouder grondgebiedzaken Gemeente Boekel Seminar 26 mei 2016 Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen Ted van de Loo Wethouder grondgebiedzaken Gemeente Boekel Gemeente Boekel Gemeente Boekel Kenmerken van Boekel Onze context:

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid aanpassing van het KGO-beleid.

Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid aanpassing van het KGO-beleid. Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 24 Uitgifte: 5 april 2016 Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid

Nadere informatie

Vergroten erf Vuurtorenweg 61 in De Cocksdorp. SAB Texel. stedebouwkundig adviesbureau Texel

Vergroten erf Vuurtorenweg 61 in De Cocksdorp. SAB Texel. stedebouwkundig adviesbureau Texel Vergroten erf Vuurtorenweg 61 in De Cocksdorp SAB Texel stedebouwkundig adviesbureau Texel www.sabtexel.nl mayke@sabtexel.nl 06-12-2016 De familie van Heerwaarden van Hoeve Axcel aan de Vuurtorenweg 61

Nadere informatie

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen gaan ons allemaal aan. Gerbrand van t Klooster Coordinator omgeving LTO Nederland

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen gaan ons allemaal aan. Gerbrand van t Klooster Coordinator omgeving LTO Nederland Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen gaan ons allemaal aan Gerbrand van t Klooster Coordinator omgeving LTO Nederland Agrarische bedrijfsgebouwen komen meestal niet vrij Stadium ondernemerschap Doorgaan:

Nadere informatie

Erven in ontwikkeling Polderlab

Erven in ontwikkeling Polderlab Erven in ontwikkeling Polderlab Kennismaking Polderlab 70 jaar geleden is de polder gepland en ontworpen voor een nieuwe maatschappelijke orde gebaseerd op wetenschappelijke inzichten Nu is er een nieuwe

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Gebiedsofferte Winterswijk

Gebiedsofferte Winterswijk 16 juni 2013 In samenwerking met Praktijknewerk: GLB brengt variatie in het landschap: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland GLB-pilot Winterswijk Algemeen

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025

Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025 Gewijzigde veldcode Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025 Inleiding Voor U ligt de landbouwvisie van LTO Noord afd. Veluwerand. Het bestuur van de afd. Veluwerand wil met deze visie een basisdocument opstellen

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied CDA Zundert Thema avond Bestemmingsplan buitengebied programma Presentatie 15 minuten pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde officieel programma Gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête

Resultaten landbouwenquête Resultaten landbouwenquête September 2013 Een initiatief van: Friese Milieufederatie Natuur en Milieufederatie Drenthe Natuur en Milieufederatie Groningen LTO-Noord In samenwerking met het Dagblad van

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk aan de keukentafel Maatwerk aan de keukentafel t.b.v. SYMPOSIUM Bouwen in het landschap Het kan ook anders d.d. 15-05-2008 Provinciaal Bouwheerschap Provinciaal Bouwheerschap Geen ad hoc beleid Bovenliggende ruimtelijke

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 9 februari 2012 Referentie: Faxnummer: 088-888

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoningen. Beleid met betrekking tot aanwijzing van plattelandswoningen in de gemeente Wijchen

Beleidsnota Plattelandswoningen. Beleid met betrekking tot aanwijzing van plattelandswoningen in de gemeente Wijchen Beleidsnota Plattelandswoningen Beleid met betrekking tot aanwijzing van plattelandswoningen in de gemeente Wijchen 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Achtergrond 3. Het wetsvoorstel 4. Het feitelijke gevolg

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Opiniërende Raadsbijeenkomst

Opiniërende Raadsbijeenkomst Opiniërende Raadsbijeenkomst Thema: Kaders en randvoorwaarden omvang grondgebonden agrarische bedrijven Onderwerpen Inleiding Terugblik informatieavond september 2009 Provinciale beleidswijziging Gemeentelijk

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Vereniging van professionals op het gebied van de leefomgeving presenteert: Stadswerkcafé. 30 oktober 2014

Vereniging van professionals op het gebied van de leefomgeving presenteert: Stadswerkcafé. 30 oktober 2014 Vereniging van professionals op het gebied van de leefomgeving presenteert: Stadswerkcafé 30 oktober 2014 Welkom op de voormalige agrarische locatie van familie Van Baak Stadswerkcafé 30 oktober 2014 Leegstand

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

NOVEMBER 18, 2015 RELATIE BOEREN-STEDEN ONDERZOEK VAN LTO NOORD SHARONA DE KLERK STAGIAIR

NOVEMBER 18, 2015 RELATIE BOEREN-STEDEN ONDERZOEK VAN LTO NOORD SHARONA DE KLERK STAGIAIR NOVEMBER 18, 2015 RELATIE BOEREN-STEDEN ONDERZOEK VAN LTO NOORD SHARONA DE KLERK STAGIAIR Samenvatting Dit is een onderzoek vanuit LTO Noord naar de relatie tussen boeren en steden, dus in welke opzichten

Nadere informatie

Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010 Faxnummer: 088-8886660

Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010 Faxnummer: 088-8886660 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Haarlem Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010

Nadere informatie

Programma Leegstand Pilot Vab s - gemeenten

Programma Leegstand Pilot Vab s - gemeenten Programma Leegstand Pilot Vab s - gemeenten In samenwerking met: gemeenten Oss, Boxmeer, Gemert-Bakel en Hilvarenbeek 22 mei 2016 Marc van de Ven mpjvdven@brabant.nl Programma Leegstand Experimenten (detailhandel

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Het doel van de Landbouw effect rapportage (LER) is de belangen van de agrarische sector binnen het besluitvormingsproces van de tracékeuze op

Nadere informatie

Achtergrond: Van Boer naar Burger

Achtergrond: Van Boer naar Burger Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 31 augustus 2015 Ons kenmerk: PCL 2015/02 Onderwerp: Van Boer naar Burger, over de toekomst

Nadere informatie

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Masterclass Provinciale Statenleden ZH Marc Ruijs, 8 oktober 2014 Inleiding Grondgebonden landbouw Structuuraspecten Economische

Nadere informatie

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Themabijeenkomst grootschaligheid in de veehouderij, 31 oktober 2008 Statencommissie voor het Fysieke Domein, provincie

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

VAB s in De Wolden. Bedrijvigheid in voormalige agrarische bebouwing

VAB s in De Wolden. Bedrijvigheid in voormalige agrarische bebouwing VAB s in De Wolden Bedrijvigheid in voormalige agrarische bebouwing De Wolden: Plattelandsgemeente ZW-Drenthe Ontstaan uit gemeenten Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde 17 kernen Gemeente De Wolden:

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie.

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Advies van het college 5-1-2016 1 Inleiding Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Het advies bestaat uit een algemeen deel en uit concrete

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Nota Reacties en Commentaar

Nota Reacties en Commentaar Nota Reacties en Commentaar Instantie Reactie Commentaar Verwerking 1 Raad van Delfzijl Intentie in visie opnemen de N33 tot de Eemshaven te verdubbelen in de toekomst voor betere aansluiting Eemsdeltagebied

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie