BESTEK AANSTELLING ADVOCATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK AANSTELLING ADVOCATEN"

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID AGENTSCHAP INSPECTIE RWO BESTEK AANSTELLING ADVOCATEN

2 2 VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed Agentschap Inspectie RWO Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting m.b.t. het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening in de provincie Limburg Bestek nr. ADV/RO/04_15 Uiterste indieningsdatum offertes : Op 02/09/2015 om 14u20

3 INHOUDSTABEL I. ALGEMENE CONTEXT EN OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT De administratieve entiteit Het voorwerp van de opdracht...4 II. ALGEMENE BEPALINGEN...5 I. 1. OPDRACHTGEVENDE OVERHEID...5 I. 2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT...5 I. 3. GUNNINGSWIJZE...5 I. 4. INDIENING OFFERTES...5 I. 5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN...6 I. 6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN...6 III. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN...7 A. WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN...7 LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST...7 VARIANTEN...7 PRIJSVASTSTELLING...7 TAALGEBRUIK...7 VERBINTENISTERMIJN...8 KWALITATIEVE SELECTIE...8 VORM EN INHOUD OFFERTE...9 SLUITING...9 B. UITVOERINGSREGELS...10 Artikel 1 : UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT...10 Artikel 2 : PERIODICITEIT VAN DE OPDRACHTEN AANTAL TE VERWACHTEN OPDRACHTEN AANSTELLING VAN DE ADVOCAAT...10 Artikel 3 : DEONTOLOGISCHE VERPLICHTING VAN DE ADVOCAAT...11 Artikel 4 : GEEN EXCLUSIEF RECHT VOOR DE DIENSTVERLENER...11 Artikel 5 : VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER...11 Artikel 6 : VERPLICHTINGEN VAN DE ADVOCAAT...11 Artikel 7 : ERELONEN, KOSTENVERGOEDING EN GERECHTSKOSTEN...13 Artikel 8 : INDEXERINGSCLAUSULE...14 Artikel 9 : DERDENGELDEN...15 Artikel 10 : VERZEKERING VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID...15 Artikel 11 : TOEZICHT OP UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST...15 Artikel 12 : VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT VERHINDERING CONTINUÏTEIT VAN DE DIENSTVERLENING...16 Artikel 13 : CONFIDENTIALITEIT...16 Artikel 14 : RECHTSVORDERINGEN...17 IV. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...18 V. INVENTARIS...19 VI. OFFERTEFORMULIER

4 4 I. ALGEMENE CONTEXT EN OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 1. De administratieve entiteit Het agentschap Inspectie RWO maakt deel uit van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en staat in voor de handhaving van de ruimtelijke ordening, de woonkwaliteit en het onroerend erfgoed in Vlaanderen (afdeling Inspectie). Daarnaast heeft het agentschap bevoegdheden op het vlak van het toezicht op de sociale woonactoren en particuliere begunstigden van subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen (afdeling Toezicht). Dit toezicht wordt uitgevoerd door de toezichthouders in samenwerking met de interne diensten. 2. Het voorwerp van de opdracht Deze opdracht voor diensten heeft betrekking op de bijstand en de vertegenwoordiging in rechte van het Vlaamse Gewest inzake juridische geschillen (als eiser of als verweerder) voor de rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting met betrekking tot geschillen waarbij de belangen van het Vlaams gewest worden behartigd door het agentschap Inspectie RWO. De opdracht omvat alle geschillen in de provincie Limburg met betrekking tot de handhaving van de ruimtelijke ordening voor straf-, burgelijke en administratieve rechtbanken en alle bijhorende procedures zoals dwangsomprocedures, executiegeschillen, beslagprocedures, (derden)verzetsprocedures, milieustakingsvorderingen enz. Het handhavingscontentieux kan procedures voor het Hof van Cassatie omvatten. Voor deze opdracht wordt er één advocaat aangesteld. Het agentschap Inspectie RWO kan evenwel in uitzonderlijke, gemotiveerde, gevallen, een advocaat die aangesteld is voor een bepaalde provincie, voor een rechtsinstantie in een andere provincie laten optreden, zowel in eigen naam als loco de advocaat aangesteld voor die provincie. Zulke uitzondering op de geografische aanstelling kan gerechtvaardigd zijn wegens samenhang van zaken zoals de beroepsprocedure na een cassatiearrest voor een ander Hof van Beroep, onbeschikbaarheid of verhindering van de voor die provincie aangestelde advocaat, efficiëntiewinst, e.d. Het voorwerp van deze opdracht is de raamovereenkomst tussen de opdrachtgevende overheid en de advocaat, waardoor de opdrachtgevende overheid, gedurende de looptijd van de overeenkomst, de advocaat waarmee de opdracht wordt gesloten, ermee kan belasten om haar in een welbepaald geschil voor de gerechtelijke instanties of andere instanties van geschillenbeslechting te vertegenwoordigen. Deze raamovereenkomst betreft dus enkel de algemene aanstelling van de advocaat en staat onder andere wat betreft de duur evenwel los van de afzonderlijke opdrachten (de vertegenwoordiging in rechte inzake een welbepaald geschil) die op basis ervan worden gegeven.

5 II. ALGEMENE BEPALINGEN 5 I. 1. OPDRACHTGEVENDE OVERHEID 1. Deze opdracht is een opdracht van het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO; 2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Agentschap Inspectie RWO Koning Albert II laan 19, bus Brussel Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd behoudens de briefwisseling in concrete dossiers waarvoor afzonderlijke afspraken (kunnen) worden gemaakt. I. 2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT Het voorwerp van de opdracht betreft de juridische bijstand en vertegenwoordiging in rechte van de opdrachtgever, als eiser of als verweerder, voor de rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting. De gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in punt IV Technische Voorschriften. Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van de artikelen 3, 4, en 33, 2, van de Wet van 15 juni 2006, en van artikel 146 van het KB van 15 juli De diensten behoren tot de categorie 21 juridische diensten van Bijlage II B bij de Wet van 15 juni 2006, en de CPV klasse (Juridische vertegenwoordiging). I. 3. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op basis van artikel 146 van het KB van 15 juli I. 4. INDIENING OFFERTES De offertes kunnen elektronisch worden ingediend. Elektronische offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 6 en artikel 52, 1, van het KB van 15 juli 2011.

6 Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De uiterste indieningsdatum van de offertes is 02/09/2015 om 14u20. I. 5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk : - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli Overeenkomstig artikel 6, 1, 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, is dit besluit ongeacht het geraamde bedrag - niet van toepassing op de in artikel 33 2 van de Wet van bedoelde juridische diensten, d.w.z. de juridische diensten inzake geschillen die beperkt zijn tot raadpleging en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting. I. 6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. Deze opdracht is een raamovereenkomst overeenkomstig artikel 3, 15 van de Wet van en de artikelen 136 en 138 van het KB van , tussen de in punt I.1. genoemde opdrachtgevende overheid en meerdere advocaten, waarvan de uitvoering slechts invulling krijgt via afzonderlijke bestellingen van de overheid volgens en naarmate de behoeften. In deze raamovereenkomst worden de voorwaarden inzake de te plaatsen opdrachten vastgelegd. De advocaat wordt aangeduid in functie van het voldoen aan die voorwaarden en overeenkomstig de bepalingen van dit bestek. 2. Voor de toepassing van de uitvoeringsregels zal elke bestelling als een afzonderlijke opdracht worden aanzien. 3. De informatie die de opdrachtgevende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. Eenieder die toegang heeft tot deze informatie dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter ervan te doen bewaren. 4. Omwille van de specifieke aard van de dienstverlening, wordt geen borgtocht gevraagd.

7 III. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 7 A. WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN. ART. 32 WET LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst. Het betreft hier de raamovereenkomst met de advocaten ingevolge welke de opdrachtgevende overheid de mogelijkheid heeft om de vertegenwoordiging in rechte in een welbepaald geschil aan een van hen toe te vertrouwen. Deze looptijd staat los van de looptijd van de bestellingen (de opdrachten tot vertegenwoordiging in een welbepaald geschil) die in het kader van deze opdracht worden gedaan, en die in principe de duurtijd omvat van de gehele procedure totdat het geschil is beëindigd (elke beroeps- of cassatiemogelijkheid inbegrepen, alsook alle daden van uitvoering) en waarbij er dienaangaande geen enkele proces- of uitvoeringsdaad meer kan of dient gesteld te worden. ART. 36 WET ART. 11 KB ART. 54 2, tweede lid KB PERCELEN De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen. De opdrachtgevende overheid heeft het recht om de opdracht niet te gunnen en eventueel een nieuwe gunningsprocedure te starten. ART. 9 KB VARIANTEN Er zijn geen varianten toegelaten. ART. 13, 1 KB PRIJSVASTSTELLING Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst (art. 2, 5 ). ART. 53. KB TAALGEBRUIK De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de opdrachtgevende overheid. De taal waarin de gerechtelijke procedures dienen gevoerd te worden zal in hoofdzaak het Nederlands zijn. In uitzonderlijke gevallen evenwel (bv. in een procedure tot tussenkomst) kan het mogelijk zijn dat een gerechtelijke

8 procedure gevoerd wordt voor een rechtscollege in een ander landsgedeelte en de proceduretaal de taal van het betrokken rechtscollege is. 8 ART. 57. KB VERBINTENISTERMIJN De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. ART. 60 tot en met 63 KB UITSLUITING, SOCIALE ZEKERHEIDS- EN FISCALE BIJDRAGEN Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan het Belgische RSZ-stelsel, vraagt de opdrachtgevende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 60, 1. Voor de inschrijver die onderworpen is aan het Belgische fiscale stelsel, vraagt de opdrachtgevende overheid het fiscaal attest, dat aantoont dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen, eveneens op via elektronische weg conform art. 60, 1. Dit geldt eveneens voor het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestanden. ART. 67, 72 en 73 KB KWALITATIEVE SELECTIE De advocaten die ten individuele titel voor deze opdracht inschrijven dienen hun stage beëindigd te hebben en gedurende minstens vijf jaar ingeschreven te zijn op het Tableau van de Orde van Advocaten. Zij tonen dit aan door middel van het bewijs van inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten. Indien voor deze opdracht ingeschreven wordt onder de vorm van een associatie van advocaten, dient opgegeven te worden welke advocaat (advocaten) de associatie zal (zullen) verbinden. Deze advocaten dienen elk hun stage beëindigd te hebben en gedurende minstens vijf jaar ingeschreven te zijn op het Tableau van de Orde van Advocaten. Zij tonen dit aan door middel van het bewijs van inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten. De inschrijver dient aan te tonen dat hij of zijn associatie tijdens het laatste jaar minstens 15 zaken inzake handhaving van de ruimtelijke ordening heeft behandeld met goede bekwaamheid. De inschrijver toont dit aan de hand van de lijst van referenties van de laatste drie jaar waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt m.b.t. de materie(s) (of percelen) waarvoor ingeschreven wordt. Per referentie moeten volgende gegevens worden meegedeeld : beschrijving referentie, opdrachtgever, periode van uitvoering en relevantie voor deze opdracht. De uitspraken en bijhorende conclusies worden digitaal ter beschikking gesteld van de opdrachtgevende overheid. ART. 80 en 82, 1. KB VORM EN INHOUD OFFERTE

9 Art. 80. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Op elke offerte die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende..., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op. 9 ART. 81. KB PRIJSOPGAVE De prijzen worden door de opdrachtgevende overheid bepaald. Zij worden in de Inventaris (zie V) gediversifieerd per prestatie. Door het indienen van zijn offerte, aanvaardt de inschrijver de door de opdrachtgevende overheid voorgestelde prijzen. ART KB ONDERHANDELINGSPROCEDURE GUNNINGSCRITERIA De gunningscriteria zijn : 1. de kwaliteit van de juridische dienstverlening : zeer belangrijk: 60% Dit criterium zal worden geëvalueerd aan de hand van: - drie voorbeelddossiers, die kunnen geanonimiseerd worden, waaruit moet blijken dat de advocaat of de advocaten die de opdrachtgevende overheid voor de rechtscolleges zal (zullen) vertegenwoordigen, beschikt (beschikken) over een verregaande expertise inzake de materie waarvoor ingeschreven wordt; - het cv van de advocaat die de opdrachtgevende overheid voor de rechtscolleges zal vertegenwoordigen waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt m.b.t. de materie waarvoor ingeschreven wordt; in het geval van een offerte door een advocatenassociatie, dienen de cv s van al de advocaten (het team van advocaten) die desgevallend de opdrachtgevende overheid voor de rechtsinstanties zullen vertegenwoordigen, voorgelegd te worden. 2. de prijs : belangrijk: 40% De prijzen worden principieel door de opdrachtgevende overheid bepaald. Zij worden in de Inventaris (zie V) gediversifieerd per prestatie. De inschrijvers kunnen echter een globale korting geven die van toepassing is op alle prijzen vermeld in de inventaris. ART KB SLUITING

10 Na de onderhandelingen op basis van voorliggende tekst, zal een overeenkomst door partijen worden ondertekend met toepassing van artikel 110, 3. 10

11 11 B. UITVOERINGSREGELS Overeenkomstig artikel 6, 1, 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, is dit besluit ongeacht het geraamde bedrag - niet van toepassing op de in artikel 33 2 van de Wet van bedoelde juridische diensten, d.w.z. de juridische diensten inzake geschillen die beperkt zijn tot raadpleging en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting. Artikel 1 : UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT De opdracht tot vertegenwoordiging in rechte in een welbepaald geschil, die tijdens de looptijd van de raamovereenkomst (zie artikel 32 op pag.7) werd toevertrouwd aan de advocaat, omvat in principe de totale afhandeling van het geschil (elke beroeps- of cassatiemogelijkheid inbegrepen, uitgezonderd de cassatieprocedures die voorbehouden zijn aan advocaten van cassatie) waarbij er dienaangaande geen enkele procesdaad meer kan of dient gesteld te worden. Zij zal afgewerkt worden tegen de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst. Artikel 2 : PERIODICITEIT VAN DE OPDRACHTEN AANTAL TE VERWACHTEN OPDRACHTEN AANSTELLING VAN DE ADVOCAAT Het aantal te behandelen rechtszaken kan niet op voorhand worden ingeschat. Er wordt één advocaat/associatie aangesteld, indien zich derhalve in de provincie Limburg een rechtszaak inzake ruimtelijke ordening aandient zal de aangestelde advocaat/associatie met de opdracht belast worden. In uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen, kan een advocaat die aangesteld is voor de materie ruimtelijke ordening in een bepaalde provincie, gevraagd worden voor een rechtsinstantie in een andere provincie op te treden, zowel in eigen naam als loco de advocaat aangesteld voor die provincie. Zulke uitzondering op de geografische aanstelling kan gerechtvaardigd zijn wegens samenhang van zaken zoals een beroepsprocedure na een cassatiearrest voor een ander Hof van Beroep, onbeschikbaarheid van de voor die provincie aangestelde advocaat, efficiëntiewinst, e.d. In geen geval zal een advocaat aanspraak kunnen maken op een minimaal aantal te behandelen dossiers. Gelet op de aard van deze overeenkomst raamovereenkomst zal de administratieve entiteit aan de advocaat per zaak een uitdrukkelijke opdracht geven. De advocaat bevestigt steeds meteen de ontvangst en aanvaarding van zijn opdracht. Indien de advocaat van oordeel is dat hij om deontologische reden of een andere gegronde reden (bv. overbelasting) in een bepaalde zaak niet kan optreden voor de opdrachtgevende overheid, dient hij de overheid daarvan zo spoedig mogelijk in te lichten en de hem reeds bezorgde processtukken onmiddellijk terug over te maken, zonder aanrekening van kosten.

12 12 Artikel 3 : DEONTOLOGISCHE VERPLICHTING VAN DE ADVOCAAT De advocaat verbindt zich ertoe zich stipt te houden aan de wettelijke en deontologische verplichtingen die zijn beroep meebrengt, en welke voortvloeien uit de Deontologische Code van de Orde van de Vlaamse Balies, en inzonderheid aan de principes van waardigheid, rechtschapenheid, kiesheid en geheimhouding. De advocaat dient zijn onafhankelijkheid te garanderen. Dit houdt in dat de advocaat aan de opdrachtgevende overheid de garantie biedt dat haar belangen onbeperkt worden verdedigd en dat de advocaat in de opbouw van de verdediging van de opdrachtgevende overheid of de analyse van een dossier, niet wordt beïnvloed door de belangen van andere cliënten of gewezen cliënten of persoonlijke belangen. Indien de advocaat of een advocaat uit de associatie in zaken van ruimtelijke ordening optreedt voor een partij wiens belangen tegengesteld zijn aan deze van het Vlaamse Gewest zal de advocaat of de associatie geen nieuwe zaken meer toegewezen krijgen. Artikel 4 : GEEN EXCLUSIEF RECHT VOOR DE DIENSTVERLENER De advocaten met wie deze opdracht wordt gesloten beschikken hierdoor niet over een exclusief recht voor de behandeling van alle dossiers van de opdrachtgevende entiteit. De opdrachtgevende entiteit kan, indien zij dit wenselijk acht, een zaak toewijzen aan een ander advocaat. De advocaat kan in deze gevallen geen aanspraak maken op enige vergoeding. Artikel 5 : VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER De administratieve entiteit verbindt zich er toe het dossier en de procedurestukken tijdig aan de advocaat te bezorgen. Zowel bij de aanvang van de procedure als tijdens het verloop ervan, bezorgt de opdrachtgevende entiteit aan de advocaat stipt alle nodige informatie met betrekking tot de zaak. Hij volgt de instructies van de opdrachtgevende entiteit. Artikel 6 : VERPLICHTINGEN VAN DE ADVOCAAT De advocaat garandeert een degelijke juridische behandeling van de rechtszaak. Hij stelt alles in het werk om de belangen van de opdrachtgevende overheid zo goed mogelijk te verdedigen. Meer concreet houdt dit in : De advocaat maakt spoedig een eerste analyse van de zaak, vraagt tijdig ontbrekende informatie en doet suggesties om de belangen van de opdrachtgevende overheid optimaal te behartigen (bv. het in vrijwaring of in tussenkomst roepen van derden, het uitwerken van een regelingsvoorstel, )

13 De advocaat informeert de administratieve entiteit stipt over het verloop van de behandeling van de zaak. Zo communiceert hij over : - het gevolg dat op de inleidende en elke andere zitting aan de zaak is gegeven ; - de conclusiekalender ; - de door de partijen ingediende conclusies of verzoekschriften ; - elke beschikking, vonnis of arrest; - het verzet, hoger beroep of cassatieberoep of de berusting in een gerechtelijke uitspraak ; - de uitvoering. Wat betreft de communicatie dient de advocaat vlot te bereiken zijn per , fax en telefoon. De advocaat dient in staat te zijn om grote bestanden (tot 10MB) te verwerken en versturen. De advocaat dient in zijn communicatie steeds zijn referte en die van de administratieve entiteit te vermelden. De advocaat argumenteert steeds ad rem, haalt relevante rechtspraak aan en houdt in voorkomend geval rekening met strijdnota s of opmerkingen van de opdrachtgevende entiteit. Hij past geen niet ter zake dienende copy paste toe uit andere conclusies. De advocaat vermijdt ook typfouten en taalfouten. De advocaat respecteert de termijnen voor het indienen van conclusies of het uitputten van beroepsmogelijkheden en maakt tijdig (d.w.z. in principe met een marge van minstens 10 kalenderdagen) een ontwerp van zijn in te dienen conclusies of verzoekschrift aan de administratieve entiteit mee, teneinde deze toe te laten ze na te lezen en haar opmerkingen te geven alvorens de advocaat de definitieve versie neerlegt. Indien de advocaat niet gebonden is door enige termijn om beroep in te stellen doet hij hiervoor het nodige binnen de 30 dagen nadat hij hiertoe is verzocht. Indien hij hiertoe verzocht wordt maakt de advocaat binnen de week zijn volledige bundel over aan de advocaat die belast wordt met het onderzoek naar de cassatiemogelijkheden. De advocaat past zijn conclusies desgevallend aan aan de opmerkingen van de administratieve entiteit. Indien hij meent dat er toch redenen zijn om dit niet te doen, neemt hij contact op met de dossierbehandelaar van de administratieve enititeit. De advocaat maakt bij het opstellen van het ontwerp gebruik van zogenaamde track changes (wijzigingen bijhouden) zodat de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit op efficiënte wijze kan nagaan welke passages zijn toegevoegd of welke passages zijn verwijderd (in vergelijking met een eerdere conclusie of dagvaarding). De advocaat dient ook op de conclusies van de tegenpartij aan te duiden welke passages nieuw zijn of ontbreken in vergelijking met een eerdere conclusie, verzoekschrift of dagvaarding zodat de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit op efficiënte wijze kan nagaan welke bijkomende argumentatie door de advocaat dient te worden beantwoord. 13

14 14 Het uitgangspunt blijft daarbij wel dat de advocaat zelfstandig zijn vordering of verweer ontwikkelt (ook indien de dossierbehandelaars van de administratieve entiteit niet in de mogelijkheid zijn hun commentaren omtrent een conclusie van de tegenpartij te bezorgen). De advocaat waakt erover dat een dossier actief blijft, o.a. door het (gemeenschappelijk, desgevallend eenzijdig) laten vaststellen van conclusietermijnen. Ook al is het Vlaamse Gewest verwerende partij en is het de tegenpartij die bepaalde eisen naar voor brengt, toch is het alleen al vanuit het oogpunt van administratieve organisatie en om de financiële belangen van het Vlaamse Gewest te vrijwaren van belang dat de advocaat al het mogelijke doet om een zaak te activeren, behoudens wanneer bijzondere omstandigheden dit verhinderen. In dat geval dient de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit op de hoogte te worden gebracht. De advocaat dient ook steeds de eigen briefwisseling die beantwoord dient te worden door de tegenpartij of door de griffie of administratieve entiteit op te volgen en tijdig een rappel te sturen indien deze onbeantwoord blijft zodat het dossier actief blijft. Indien een dossier om welke reden dan ook niet meer actief is zal de advocaat op eigen initiatief of op eenvoudig verzoek van de dossierbehandelaar de nodige stappen zetten om het dossier alsnog te activeren. De advocaat dient ten allen tijde op eenvoudig verzoek van de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit binnen de week een stand van zaken te kunnen geven in een concreet dossier (tenzij de omstandigheden van de zaak een snellere behandeling vereisen). Hetzelfde geldt voor andere vragen en opmerkingen van de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit. De advocaat dient op eenvoudig verzoek van de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit binnen de 14 dagen in staat te zijn een overzicht te geven van de status van de dossiers die hij in behandeling heeft (dossiernaam, referte van de advocaat, referte IRWO, rolnummers, status, ). Artikel 7 : ERELONEN, KOSTENVERGOEDING EN GERECHTSKOSTEN De basisregeling is een forfaitaire vergoeding. De erelonen en kostenvergoedingen worden bepaald door de administratieve entiteit en zijn terug te vinden in de inventaris (rubriek V). De voorziene erelonen en kostenvergoeding voor procedures voor de gewone rechtbanken worden toegekend per aanleg. De voorziene erelonen en kostenvergoeding worden gehalveerd voor: een procedure die door de bevoegde administratie als repetitief of van gering belang zijnde gekwalificeerd wordt, per aanleg; de behandeling van een zaak waarin louter briefwisseling uitgewisseld wordt en het neerleggen van inhoudelijke besluiten of memories niet noodzakelijk is; de behandeling van een procedure op verzet vanwege tegenpartij.

15 15 In uitzonderlijke omstandigheden, in overleg met en na goedkeuring door het agentschap Inspectie RWO, is een afwijking van de in rubriek V vermelde bedragen mogelijk, in functie van de buitengewone belangrijkheid van de geleverde inspanningen onder meer gelet op het principiële of belangrijke karakter van het dossier. In dergelijke gevallen is het mogelijk om een verhoging van de voorziene erelonen en kostenvergoeding toe te kennen, door vermenigvuldiging van de in rubriek V vermelde bedragen met een coëfficiënt van maximum 4. De erelonen en kostenvergoedingen worden vereffend per zaak en per aanleg, na het beëindigen van een aanleg op voorlegging in tweevoud van een ondertekende ereloonnota. Deze nota maakt een duidelijk onderscheid tussen erelonen, kostenvergoedingen of de hierna vermelde eventuele procedurekosten. Nadat het eindvonnis of het eindarrest wordt uitgesproken of de zaak op een andere wijze wordt beëindigd, is de tweede helft van het bedoelde bedrag betaalbaar en opeisbaar. De eventueel door de advocaat voorgeschoten procedurekosten (bv. exploot tot dagvaarding, betekening) worden terugbetaald op voorlegging van een schuldvordering vergezeld van de nodige stavingstukken. Ereloonstaten dienen te worden opgesteld in twee exemplaren. Deze bevatten minstens volgende vermeldingen: - naam + adres advocaat - naam dossier - referte advocaat - referte administratieve entiteit - verschuldigd bedrag - rekeningnummer advocaat+ gewenste mededeling - handtekening advocaat - KBO-nummer Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht buiten de wil van de partijen feiten of omstandigheden voordoen (bv. een extreme complexiteit van de opdracht of bijkomende juridische verwikkelingen) die tot gevolg hebben dat de advocaat de prestaties die hij ingevolge deze overeenkomst dient te leveren, niet meer zoals vereist en op een behoorlijke wijze kan uitvoeren tegen het overeengekomen ereloon, dient hij de opdrachtgevende entiteit daarvan zo spoedig mogelijk, schriftelijk, in kennis te stellen, en kan hij verzoeken om een herziening wat betreft het ereloon. Zijn verzoek dient behoorlijk gestaafd te zijn. Indien vertalingen dienen te gebeuren dient aan de administratieve entiteit te worden gevraagd of zij kan instaan voor de vertaling. Indien de advocaat op aangeven van de administratieve entiteit beroep dient te doen op een vertaalbureau worden de vertaalkosten integraal ten laste genomen van het Vlaamse Gewest. Artikel 8 : INDEXERINGSCLAUSULE De in dit bestek voorziene tarieven kunnen niet worden geïndexeerd.

16 16 Artikel 9 : DERDENGELDEN Indien de advocaat gelden voor de opdrachtgevende entiteit ontvangt, stort hij deze binnen de kortst mogelijke tijd en maximaal binnen de veertien dagen door aan de entiteit. De advocaat mag in dat geval op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de entiteit geen sommen inhouden tot dekking van voorschotten of staten van ereloon. Het is m.a.w. niet toegestaan compensatie door te voeren tussen de openstaande ereloonstaat en de van de tegenpartij ontvangen rechtsplegingsvergoedingen of andere bedragen. Indien de opdrachtgevende entiteit bedragen verschuldigd is aan de tegenpartij, bezorgt de advocaat haar het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren. De entiteit staat dan zelf in voor de betaling. In het geval de entiteit de door haar aan de tegenpartij verschuldigde bedragen toch via de advocaat betaalt, dan dient deze de gelden onmiddellijk door te storten aan deze derden. Artikel 10 : VERZEKERING VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Indien de zaak waarvoor de advocaat is aangesteld een waarde betreft die het bedrag waarvoor hij door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de baliebijdrage gedekt is overtreft, zal de advocaat voor die zaak een gepaste bijkomende verzekering aangaan. Hij legt hiervan het bewijs voor aan de administratieve entiteit. Artikel 11 : TOEZICHT OP UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST De leiding en het toezicht op de uitvoering van deze overeenkomst wordt uitgeoefend door de leidend ambtenaar van de administratieve entiteit. Telkens wanneer de administratieve entiteit het nodig acht, kan de advocaat geëvalueerd worden en uitgenodigd worden op een opvolgingsgesprek waarbij het functioneren van de advocaat kan bijgestuurd worden. Die bijsturing kan vanzelfsprekend ook gebeuren via bemerkingen die de dossierbehandelaars in het kader van een concreet dossier doorgeven. Omgekeerd kan een advocaat die niet tevreden is over zijn contacten met en ondersteuning door de dossierbehandelaar van de administratieve entiteit contact opnemen met de coördinator van het team geschillen en advies. Indien desondanks de advocaat ondermaats presteert en zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst (inz. het artikel 6) niet nakomt, stelt de administratieve entiteit de tekortkomingen vast in een proces-verbaal waarvan een afschrift onmiddellijk bij ter post aangetekende brief aan de advocaat wordt gezonden. De advocaat dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan bij ter post aangetekende brief aan de administratieve entiteit, te verzenden binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. Wanneer de tekortkomingen van de advocaat blijven aanhouden, stelt de advocaat zich bloot aan sancties. Meer bepaald heeft de administratieve entiteit het recht om de overeenkomst ten aanzien van de betrokken advocaat voortijdig te beëindigen en hem de rechtszaak(zaken) die hij behandelt te ontnemen en aan een andere advocaat

17 17 toe te vertrouwen. Op het eerste verzoek, zal de advocaat aan de entiteit de stukken van het dossier terugbezorgen. Dergelijke vroegtijdige opzegging van de overeenkomst door de administratieve entiteit is zonder schadevergoeding, maar eventueel nog verschuldigde erelonen voor geleverde prestaties en gemaakte kostenbedragen worden hem nog wel uitbetaald. Elke inbreuk waarvoor geen speciale straf is voorzien en waarvoor na een voorafgaande ingebrekestelling - geen enkele rechtvaardiging werd aanvaard of binnen de vereiste termijn werd verstrekt, wordt van rechtswege bestraft, hetzij met een enige straf van 250 euro, hetzij zo de overtreding onmiddellijk behoort te worden hersteld, met een straf van 125 euro per dag in gebreke zijn. De administratieve entiteit is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als de inbreuk is gepleegd. De administratieve entiteit is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de dienstverlener niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Deze straffen kunnen worden ingehouden op het verschuldigde ereloon. Artikel 12 : VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT VERHINDERING CONTINUÏTEIT VAN DE DIENSTVERLENING a)indien de advocaat tijdens de looptijd van de hem toevertrouwde dossiers zijn werkzaamheden als advocaat zou stopzetten of door onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet verder zou kunnen uitoefenen, zal hij hiervan ten spoedigste de administratieve entiteit in kennis stellen. In dat geval wordt de zaak door de administratieve entiteit overgedragen aan een andere advocaat (desgevallend behorende tot de advocaten met wie de raamovereenkomst werd gesloten). De ontslagnemende advocaat bezorgt op verzoek van de administratieve entiteit onverwijld het dossier aan de nieuwe advocaat. b) De advocaat dient te allen tijde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. In geval van afwezigheid van de dienstverlener (ziekte, vakantie, ) zal hij telkens de naam opgeven van diegene die tijdens zijn afwezigheid, onder zijn verantwoordelijkheid, de dossiers zal behandelen en met wie de administratieve entiteit desgevallend contact zal kunnen opnemen. Het kantoor dient tijdens de werkdagen tijdens de kantooruren van 9u tot 12u en van 14u tot u steeds bereikbaar te zijn. Artikel 13 : CONFIDENTIALITEIT Onverminderd zijn deontologische verplichtingen voortvloeiend uit zijn inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten, garandeert de advocaat dat hij het beroepsgeheim zal respecteren en dat hij de informatie

18 waarvan hij kennis krijgt bij het behandelen van het dossier van de opdrachtgevende overheid, vertrouwelijk zal behandelen. 18 Artikel 14 : RECHTSVORDERINGEN Elke rechtsvordering van de dienstverlener tegen de opdrachtgevende overheid, wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank.

19 19 IV. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN De opdracht betreft de juridische bijstand en vertegenwoordiging in rechte van de opdrachtgever, als eiser of als verweerder, voor de rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting. Concreet gaat het om : 1 voor de burgerlijke en strafrechtbanken : - de bijstand en vertegenwoordiging in procedures in eerste aanleg ten gronde - de bijstand en vertegenwoordiging in beroepsprocedures ten gronde - de bijstand en vertegenwoordiging in kort gedingprocedures of procedures zoals in kortgeding - de bijstand en vertegenwoordiging in beslagprocedures - de bijstand en vertegenwoordiging in dwangsomprocedures - de bijstand en vertegenwoordiging in executiegeschillen - de bijstand en vertegenwoordiging in cassatieprocedures of voor zover deze procedures enkel kunnen worden gevoerd door advocaten van cassatie het doen van verklaringen van beroep in cassatie - de bijstand en vertegenwoordiging in alle procedures die voortvloeien uit één van de voorgaande procedures of daarmee samenhangen (bv. procedures bij dagvaardingen wegens woonstschennis, bevoegdheidsafwending of overschrijding, knevelarij enz..) - de bijstand en vertegenwoordiging in procedures in gemeenverklaring - het volgen van expertises - het voeren van kantonnementsprocedures - de bijstand bij het sluiten van minnelijke overeenkomsten ter beëindiging van geschillen - alle samenhangende handelingen bij de hiervoor genoemde activiteiten. 2 voor de Raad van State : - de bijstand en vertegenwoordiging in kort geding procedures (schorsingsprocedures en schorsingsprocedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid) - de bijstand en vertegenwoordiging in vernietigingsprocedures - desgevallend het volgen van een door de Raad van State bevolen expertise - alle samenhangende handelingen bij de hiervoor genoemde activiteiten.

20 20 V. INVENTARIS V.1. ERELONEN - FORFAITAIR De hiernavolgende erelonen en forfaitaire vergoeding voor alle kosten worden toegekend met uitzondering van dagvaardingskosten, betekeningskosten en kosten van gerechtsdeskundigen. Alle hieronder vermelde bedragen zijn bedragen exclusief BTW. Ter illustratie kan meegegeven worden dat er per provincie bij benadering jaarlijks tussen 80 en 90 nieuwe procedures worden opgestart in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening. V.1.1 Procedures voor de gewone rechtbanken Aard van de prestatie Ereloon Kostenvergoeding Herstelvordering (Burgerlijk) Herstelvordering (Strafrechtelijk) Milieustakingsvordering Kortgeding - Vz. 1 aanleg Beslagrechter Burgerlijke procedure Stakingsbevel Administratieve geldboete Aanstellen notaris - verlenging Dwangsomprocedure Verklaring beroep cassatie 175 Cassatie Plaatsbezoeken 865 Expertises 865 Leggen van bewarend beslag (toestemming, beslag en vernieuwing) Uitvoerend onroerend beslag (incl aanstelling notaris) Invordering premies Eenzijdig verzoekschrift in kader van bescherming Beroepen handhavingscollege Voor haast identieke dagvaardingen en verzoekschriften, betrekking hebbende op eenzelfde perceel, eenzelfde gebouw, enz., wordt voor de eerste procedure een volledig ereloon en volledige kostenvergoeding toegekend. Voor de daaropvolgende procedures wordt de helft van het ereloon toegekend maar wel de volledige kostenvergoeding. Bij samenvoeging wordt de helft van de kostenvergoeding toegekend.

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE OVEREENKOMST Tussen: BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE 0478.172.782 Hierna genoemd: Advocaten Baelde En Naam: Adres: tel:.. / email:. Hierna genoemd: de cliënt Wordt

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden DW 24186 Vooraf DEWISPELAERE ADVOCATEN doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT Tussen ondergetekenden : 1. De stagemeester enerzijds : Mr.., Kantoorhoudende te En, 2. De stagiair anderzijds :.., wonende te Kantoorhoudende

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries Prijs: 10,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK 2008/904 Raamovereenkomst voor het

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie