NIELIWSBRIEF. lnhoud -... Golosisch cn MijnbourmdiS nieuws.. DiveEen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIELIWSBRIEF. lnhoud Gen@rschupsnieuws... -... Golosisch cn MijnbourmdiS nieuws.. DiveEen...-..-...-...-..."

Transcriptie

1 NIELIWSBRIEF vaa het Koninklijk Nederlands Gcologisch Mijnbouwkundig Genootschap april 1990 no.3 \.crschijnr l0 maal per jmr Paulln)ns. LV.,\..Utc.lt. tcl i105 Had dc Br sr, r v a Li, tjrcchr- tcl r10, Cenrg. M.W Haue. S..P.M.,l).n Ha+,rcl.070' 77J313 Adr.t.,ties I Addrcs tt atl\!fl henq^: lnhoud -... Golosisch cn MijnbourmdiS nieuws.. DiveEen bldz l II 12 t6 G e n oot s c haps n ieu ws DE 78e JAARVERGADERING IN BOCHUM Do Jaanergndcnng van het Genootrchap wed dit jaar Sezn'nenlijk ner dc CeoloSisch. V.EiniSung gehouden ad de Ruhr UniveBiteir te Bochum.ln tegenstelling ror andercjd.n dejaadergadenng uiten wetenschalpelijke lezing plus de algemene ledenvergadering beslaat. was nu een andere opz t gekozen, wdbij ccn dnedaacse conferentie, van 2l -24 februdi m t als theha "crustal Dynaftics" path*ays and Ecords dls een gedcgcn wctenschalp.lijkc basis du mclcn fungcrcn. Na bijna voorbercidrns net onzc zuienelenigins werd mer spsnnin! de conldnrie rgcmo t gezien. Hct rhcm *as on.lcd.rd ld in tien sties mr d!.anaasr een vrif snc voor elk m dea s.cries keynot spcaker uitgenodigd, drc op l#d unzondding na, all n van buiten Ncddled ofduitsland atlomslig wen, tcdcinde het intedationalc kaahs van dc bijenlonst tc winlborgen. Hct slton$happel,jk nivcau vd znd d. kcynde speal B ah dc overigc b'jd'aten was uitzond.rlijk Special. vclmlding vcrdicd.n de dri6 lrouweli.jkc sprkels, R.A. Jarnicson over "P-Tr pathways nnd continental collision, M.L. zoback ovcr 'The changing sutc of stres in ftc canh ctusr" en C. Simpson ovcr "Strain pathwrys in pmgresilc dcfomation", die ied r een bciend betoog hielden. Hel aanlal raast de keynoie lezingen, bedcg pr cics honde.d, zodat het nodrg *as mct hct ovenolle progrma!ic. parallel zittinsen c houden- Dmaast watcn er vele lestlrs tc bczichdgen. Her Genootschap zich vo zijn beste zijdc lat.n zien: e n derde va her aantal voo.drachten was alkonstg uir Nederland, cen d$dc un Duirsland cn en derdc uit wceld. De i emaliooate belangstcllin8 blek, b.halvc uir de sprckcblijst, ook uir d dceldeneb. Ruin 30O waren aftonsdg uit Duihland, ruim 80 uit Nederland en I l0 uit ovenge landen.

2 Ilcr zon re ver hier op de divese lezingen in te gaan. Een rpeciad nunnne.van zowel 'Oeologie en Nfijnbouw ah van dc Gcologisch Rundschau al een bjjdrasen bevarten. Op vnjdagavond 2l februari was er ee0 publickc lezing ('idilic vln de G.v.) die werd eehouden door I,iof di. E. den Tex oler 'Antinge der europi'schen Vulkankondc id 17.!nd 18. Jahr hurden. De lezing was het re\ultaat lan een hi$ tonsch en ve.lucht nrel vele dias. Hct publiek qas gebcid hct lin onzc oud voorznrei Dlr was rouwens de e.ige lezing in het Duts. alle anderen wue. in hel ilngels (edigsziis ror var enkcle wiroudeiedunse colle De Jaarvergaderidg van het Genootschap vond flalts op d.nderdag 22 februan, na afloop!a. de lezingen. BLitkbaar was iedereen zo vemtuid lan deze dng. dar op de lergadenng ner.iet het quorum! r 25 ledcr gchiald vcid, een a.nral besluiten urtgesleld diende te tr1 cn n)t een extra v.rgidering v6ft de konrndc Sruirglczing. O! vrijdagmiddag 23 tebnan v,xtrarsaand aan de lezinse. werden. sezamenl,jk nrei de C.V., enkele ee.bewijzen uireereikr. ProiH.J. Behr uir Gin tingen ontving de Van va. dergracht lcnniig, cvcnals ons Ljd Dr. A.R. Rirsema De Ceolosische vereiniguns ve.leende de Guslr! Sicinman mcdaillc aar Prof. H.!_iichtbauer uit Bdhum. terwijl Dr. H.E. Rondeel r{x ereld van het Clenootschap *erd bencnrd. De bctreffende co!si Billiton is ccn inrcrnarionalc Erocp van mecr dan 80 maarschappiten die over dc hele weeld actief zijn op het gebied vrn exrloratie, mijnbouw, resenh e. ontwikkelingi vererking, recycling en mdketina va. nineralen, tron-fero nretalen en envcnanre!rcdukren. de.ances zullen in Geologie ei llijnbouw gefr Nietonvcnncld mogcn blijvcn dc iccbrcak* p.nt op qlensdagalond en de.onle.ence pant op don derdagdvond. De la!tste werd opgevrolijki door enkele oosreae buikdanseressen. Op dezelfd. alond *as het drk Alt Weibemacht, een aanzetje ror cunalal, ivlarbij h.r de schljrl dar dames de \t.opdassen lan de he.e. altnitpen Emile den Tex was her slrhroffervan dcz. actie: de o!$ibcn waan kcnnclilk gcw.uschuwdcn hidrlri uit voorzorg hun das afgedaan. Op beidc panies ging her zrer geanimeed rc. Hoewel de campus ro de Rubr Unive*iren nis schien geen verdient, *as de lo calie dc confcrcnrie zeer geschilr. Het grmr auditonum, de lerschillende zalen. de po$er en koffieruinien wsen allen dicht brj elkaar gelegen. al kosnehereniee nene de tregte lern kennen id het grcre gebouw waude collegezaled *ared gele' gen De orgarlsrlie *as eroleideeh in I' der vai Frof. B Stirkherl met zijn nredewe.kers, {lic zi.h veei gcirmst hcbbcn allcs vlor re hren rcrlo lles bij elkaar {as her een zeer geslaagde JaNergadering wadbil de Nederlandse addwered schlppen flink aln de weg gerinnrerd hebben. Vrijwel aue.atrwcziecn lafn ondcr de indn'kvdr g Onze velzijdige acdvnejten en nee. dad 125 jadending stamerbo.gvoor dar in de teronst een belmsnjke bijdraee kunnen blijven leveren aan her beschikbarr stellen lan dea onnbba.e grondsroffen. 1.'1 =Eilmn 2

3 PI]RSONALIA G. Uilenstede l:10, 1183 AN ^LBERSBERC, Anrstellcen (bg) CASTELEIN, N{w S. WodansFaat 9, 1076 CC DOORN, A. van Dorpstraat 86 a, 1901 EN DORENBOS, Ds:J.E.B. - Hofvan Detftlaan 12.1, 2613 BS Detft (s) DRENTTI, M.P. Jtu Evense.strlat 91 2hs BS Ansreiianr (bg) II{UIJTIER, S.V.M. Wisseven AH HARTIIIAN, A. Albefi Schweiterlaan U Rijspi.tkZH (bs) HUISINK, Mw M. Voorhave. 117, ll35 Bp Edan (be) KELLING, Mw. J.M.D. Nicotaas Nfaessffaat 53, l07l PP AnNierdan (bs) KLUM\C, Ds. S.J., WeesDcrziide EN Ansterdam (e) KI-USENER. M,S. Zoutkeetsgracht 2?8, l0t3 LC AlNrerdm (bs) KONUNENBURC.I H. VAN - Riinsbursstraat 6 d AV Anlto.dim (bs) KOS. Mw. A.A. \'liddelsee-3, pk Crafr MARS, MA. Waddensiraar 150,2016 NC NIEIJSSEN, S. Oranjerlraar 30, tt4t CS Monnickendam (b8) NIJSTEN. G r. - Uilensrede 60, lt83 AK RijSINGII, Ir. J.W. - Ballast Village, P.O. Box 58q8, R yadh, Sak.t Anbrc (el SlNDERS. A.E \. Burijnqeg b7, 44tt BV SCIIPHORST; C.T.M. BurAwat t6, 26ti ci Detfi (bg) VADER, \'l{. L. de Kistenraker 36, 1852 cw Heilm {bs) WESSELINGH, F. - Amstellandlaa. 56, 1182 CE voorgedrasen vor her lidmaalrhap: intlcn brnncn Jn drgen nr deze nublikarje Aeen rl,itrelijle bezqrcn regrn Lf!ring al\ trd zijn brnn.ngel.omcn bii dr Secrcmric \rn het Ccno^t :chip, zurlcn h jeronder Senf mdcn rft Betdren qor den nls lrd (Ad I \Jn de SrrLuren An. t lan het Algemeen R.glement) ' BEUKEL. Dr. P.J. YAN DEN Prinses M, renfllr& 22.ll55 VE Mdr\ rnd. ee^tj\l cu\ K s EPL., Rrj\qitk ZH e) EICIIENBERGER, D.. U. Voorst.aar I lt Delfr, geoloog S.I.P.M., s cravenhaae GEERLI\CS, D6. L.P.A. Nooitgedachr EB Muiden, welhire consulranr Drke Taylor p.l.c., Bristol, Enseland (g) PIEPERS, T.P.ri. - Vrijenbatrselaan 29, 2612 CL Delrt, srudent mijnbouwkunde T.U. Dcln SPEK, Drs. A.J.F, VAN DER Prinses Bealrixlaan 531, 228a AT Rijswijk ZH. wetenschappelijk projectmedeperkcf (promolcndut Rijk\ Ceoloei{hc Dirn\r. SPIERS, D.. C.J. p/a Insrituut voor AardFerenschappen R.U. Urechr. Posrbus , 350E TA Urecht, unive$itair docenr R.U. Uu chr (s) BERKHOUT, ProtDr,lr. A.J. R side.ce Willc Brug, Nieuwe Pdklaan 30, 2597 LD s BRIL, D6. J. Sissi.shesraar 6,9494 RS IJdc (e) BUSMAN, J.S. van Speykst.aar 2, 3572 Xa Ultcht (bs) CHIN A LIEN, D^. M.P.l-. Kone Poren 36 A. 251I EE s Cra\enhJge (gl CROESE. I w - PO. Bor 51017(CS.l.r.l\t,na rl Fricl, Mu'c6r, Onrn (bal DIET!ORsT. Dr. EJ L. p/j Jln BensEdar 5l 111l AP Diemen (s) HOOGENDUK, Ds. F:- c/o Shell (U.K.) Expro, LIEX/12, Shell Mex House. SEand, l-onden wc2rodx, Engelbd (s) HOOCEWERfF, D^. IA zunp.!.n l4 l9ol EL Wrik br Duu6lede lp) KtllREN5. Di. P.P.F.F -'W Arnuzt.de?.1, 3515 AM Ufecht (s) KEIJZER, Drs. M.A. Leuvensesiraar 83,2587 CD s Cravenhage (g) KLOOSIERMAN Dr. F.H - llobbcdonlrscl.i 68, r28l EL Bo\ret (g/ MEER, R VAN DER L.l,lensrede 15, tt8r AD MIIJER, Drs. P.Th. p/a Insiiiuur voor card* enschdfl,en R U. Uft.ht, Jfd gco llsna. Po{bos 80.02l, 35u8 TA Uftchr (!) OKJ(ER-MAN, Dr\. JA - Aron\lelkqeg to0. rrrr uk!uravennree (s) RrrKEPs, Drs. R.Ll B - Dla R-& R Ceoororecrs. Dad\rdar 17, J5l2 ta URchr(s) RUITER, Drs. R.S.C. DE c/o -Shetl Syria Petroleum Development, P.O. Box Dan,ascus, s}fie G) SCHOLTEN, M*. Drs. M.J. Wintelwaard l. 1824HL AILT& (s) SCHUDDEBEURS, A.P: Hofslukken STRAATEN, ProlD!. L.M.J.U. VAN Weslese Drift 64,9752 LJ Iiarcn cn (s) TOOR, P. van - Schalkwiikens:alr 46, 2013 II rladlem(b) WNKLER, Dn. F.J. - p/a Vestpood 25, 2611 ME Delft (s)

4 exp ri nced geophysicist Chellonge for thc E&P professtonal qoophysrd dr lpr.regbrv Ddch) ynh.-7 wld or orncdum vrae (h ErorLh) b ihe Mobil

5 van (s) nar (bz) lidndlschap: TOBI. P.of,Dr, A.C. vd (s).$r (bg) limmtschap: STEENS, Mw.Dn. T N.F. (is AiO) vd (bg rau (bmi lidlrutschap: HOLTHUIZEN. H.M- PETROLEUM-GEOLOCISCHE KRING ATaENTION: rhe lecrure civen bv Dr_ M.W. Hugher Clutc..nrided omr; Oilcc;bey sn 'n! Middle Elsr ConE(f, will bc hcld on Apnl ll in sreadorapril lll. Time 17.30h. ar rhe usual venue. To all lhosc workitrg id the i relndiional oil indusq, ii is clear thar rhe Middle Eln holds, or will hold, thc pnor place in *orld rescdes- The geobgical seidns of rh6se vasr oil rcsenes, under thc desen hnds lnd shallow scas of Saudi A.abia, Kuwair, lraq, lrnn and thc IJAE, is.easonably wcll documenrcd. Thc oil hds been shown to odginate f.on Jurassic and Clera.eous source and ro be Fappcd in Mesozoi. rcscf vo'.s, exc.pt in the rolded Zagros wherc ir hx! icaied up into Teniary beds or beln lost al surfacc. Except to thosc who hale w(trtcd i. ftar tuea, ir could be rcadily asumed rh rhc casremnrosr MiJdle Ec\r dilfield\, rhosc lvii! in Oman. mcrelv form rhe cdge of rhi\ Meioz-orc o,l pio\ nci However, alrhoueh a considcarble a;ounr of Odran's oil is trapped in Mesozoic reseooiis. it is esdmaod tlut some 80% ofrhe ftnaloilin placc can bc rac d to sources in th Larc ftorerozoic Huof Group ofsedimcnts. 'lwo dnrincr oils arc soqrccd in rhe Proterczoic sequcme rnd, additionally, anorhd source level in rher.{crsilurirnclasics (Sailo Fmof rhehaina Goup) ctu bc p.oved to bave ciuge.l at leasr one small comnci.ial field Ir has been Jlcrsu.sively d8ued rhrr rhr grerr prn. drcnvn! oi rhe Culf ftgion rs due ro rhe eenrtc \ubsidencc hisrory orde nofih.asr Aratian passiv. mrg,n. snce the opcningorrhrr s.smcnr ofterhys cr rhe enii ofrhe Prlaeozoic Thc!rry *rde epernc sh.'lf rhct oeludicd rhrs mrlsin rbroueh lhe Mesoz.iL,!llowad develnrmcni, by'iftc-renrirl sedinrenradon. of intnshelf basins of unprecedenred \calc. In rhcse shallow basins rhe Jurassic and Creacoous sour. Mks were dedosired, somo. ar leln, in d'socnr'on wilh oen(ds 6t pluball! hi{her eo\rc. lr is rhc eear u.:al exrenr ;r rhe; briins rhar sourced rhe iriri.lly huge volumes of bons, now trapped in the sende Ambian Mcsozoic srrutlures or rhc zasros belr of Tcftirry whalc- The lorrlcast Oman coast fonns pan ofan Atubi pa$ile mlrgin fomed by rhe dfting away oflndii f m AfnlAmbiai prcbably also ininated in rhe Llre Paleozoic. The prcsence in Odan of so much oil eked rtum De Pmteroznic is a cled indicaror rhlr thn soulh-cnstem lassive md.gin did nol hlve a subsidence hislory eythins likr lhe wide nonh-easr AJabian dugin. Indeed Huqf souse rmks (ase of deposirion ca. 600 Ma) de pfcsenr that ae nor yct maiure ior hydiocubon generllioni anoiher clear indicaro. rhlt this passire margin sbyed posnive nt Tbe budal history of rhe Huqf sourc beds is aho a differcnt and more complex story rhan rhe marur0- tion of dre Arabian Mesozoic source tuks. The delosis wcrc with development of nfl basins ii qhich ldge volums ofsalr werc also lnid do{n- Thc $dlt controlled mrch of rh. sdbsequcnr structuration and irs movemenr also induced srcal latedl vuiations in rhe thickncss of rhe Palaeozric clastics: leading 10 sho.r walelcn8h la.al vuiarion in the ovc.bunlen hisrdyofthc Oman s oil Ecolo8ical h,srory '\ indecd rurhrr!l,llirent, rid il mbt hive imtli!.irionq lor prospecls elrwhef in thc Mddle Ean ''Modclling of rhe underground coal sasificarion press ii vi w or d,e Eurcp.li ficld rst in Spain Abs!'aclofrhe leclure presenr.d by J.Bruining and D.W.lan tsrtenburg from rhc Dierz Laborarry. Delfi Univcui'y or Technolrrsy,.r Lhe Mrrclr merinf ol rhe PGK, Mturh 21. In ADril l9elt rhe Euoocan Wo.kmc crcuo on Undeisrcund CorlC.\,ficorion wjs r;nded wnh $e ain to coodinate UCG actili(ics in rhe member states. All countrics wi1h considclabl coai re'ouf ces viz. Belgium, Francc, Cernany, lhe Nerhcrlands, Spain md rhe UK panrcipag in rhc group. Thc Nerherrands ae rcprsenred by lhe Delfr Universiry ot Trchnology and rhe EnerEy stujy C{nrer (EC}O. Afier rhe poor perfomance of rhc EuroFar ficld Le\r ar 8reat deprh. inreresl $dr revrled bj rhc RGl,r MounLrin fi rld rest whcre djncdonrl dllline was siccesfully applied. Tle EWG.ouldshow dai ho.izonkl eclh are the only possible me6od o economically gasify rhe Europcan coal seams at grcar depth. eport, Thc rurug dcvelopenenr ol undersround Coal Casificar,on rn Europe. *c! presenlsd ro the CEC in April 1q88 fie repon covercd rhe ieambiliry, an assessrenr ofcondcf cial costs and potenlial ol UCC in Europe and a Eu.opetur devclopnenl prcsnmne. A losr snc in TcDcl (Spain) icar ADdom has b ei slected for rhe fi$r resr. The m,rin objective of this test is rorcpclt rhe success ofrhc Rocky Monnrain test (100'r) at an,uch grar.r dcplh (600nt. Since 1980!n extensive resclrch preosranme of cohbincd laborarory and modelling workhas bee,r caried ort at rhe Dietz Laborltory of lhe Dellt Unive6ity OfTechnology. Thc prosramme com-

6 \tersthenan hiisdu Delstollen cn sttnrcnleing 'lirrlt)41 \ ItI l\i.ll.lerl dra0e.de de rsroiiei adeas I'ondslori n a s slaen:our re mrierprobrenalek nrn de oroe Fcn sanene{ ngsororecl vai de nrl5 GeooqLs.Fe O ensr eo h r 3- Paginas 39 kaadr s srar'e(en. rolos ei 2 urvouwbarc ka.nan I D.ls/2e90 sbn90i20523s6 Eeder vegcheen i de sero 6

7 pnscs,nlineralogy j pcuophysics, proce$ 1 chnolo et ano rcck mecnmrs. Ancr a shon ineoducrion Io rhe principlcs of rhe UCC proess an ovcdicw of ftodcls thatdercnbe the pertomance ofthis prmes undcr! vtuiery of.onditions will be givcn. Emphasis willbe on rhe diffcrence in behavior bciween the thick and the thin serns. The Seology of the val de Arino t6st sne will bc dcacnb d. lt rums out rhar rh g.ology has impoannt consequences for rhe mdtlling wort- ' The p Foleum Seology olsurinme' Absrracl of the lecrure pr seorded by Thco Wong (RGD) on January ltrh l99o- Abou 80% ofsunname consbis mainly of rnd nclnnrrphic cks ofihe precambdan Guiana Shield. The corstal phin of the counry foms, ro eeth.r wirh those of the French Cuiala and Curana. $e onshore pan of $e Cuiana Basin. In the oflshorc pan of lhe ba\in rwo morphological uni$ can be di$emedide conrinenrdl shclf (watef depths!p ro l00m) and fte Cuiana Marginal Plaleau or Demclarn Rise (waterdcprhs up ro 3000m) The Guiana Marginal Piatcnu hls been Ii,med durins succcsile stagcs of platc rccronnm (wirh wnch fauldng) in conntrtion wih rhe spa rtion of NonhAmcn.a lnd Aftcr fr.m S6rrh Amcdcd OreEll, dic t.!'ono sejhrndhic.te\elod mcnr of rhe Cu,rntr Ensin rollows isirrplc pasr"!, triling ntlrgin nodel. Hcnce, there wcre!o najo. esoiic eve.ts. a.d subsidence was gcncrally in balance wilh sedjmnt supply. The coastal plain and rhe contincnlal shelf over m ea ofapprcximarely 9(1,000 tm. Thcy consist of C.nozoic and Mcsozoic clasdc sedinlcnts unconromrably overly ing, gcntly nonhward dipping, The fhsl oil explorarion well was drillcnd in 1929 ncar \ieuw Nickeric. Rcponedly, oil ildicarions Nere found but the well was considcrcd &y- The firn oil was seuck by fie Geologicalrnd \.lining Sedicc in 1965 when dritlins ror warr in rhe vil lasc ot Calcurra in thc coastal plain. The.eseaoir rocks rhere e Miocene sands at a dcpth of 150- l80nr. Compdable oil shows wcle recorded ned Torblrdjo and lhe Weg n.d zeo Na h Pale6enc sedimcnrs at a deprh of 30Oo- Follow-up explon, rion by sime majc oil companies led lo the con clusn)n thar the oil acclrmulation was ecolomically '1he jncrcased pet.olclrn p.ices in spuftd rhe foundadon ofrhe Stat Oil Conpany in l9k). Aflcr drilling sot$e succesful explonrion ed rcsr klls, rhis cmpany smned rhe dcveloteme of the Tn baredjo oil accunntlation. Thc eseron rock is a basal sand uni! (l-14n fiick) of the Pdlffine Fmtion, sirdated al a depth of 3{X)m- At the pes nr lhc esrimaad d 230 miuion b!rels total original oil in place. Prcduclion is by anificial lift, using convcntional punp jrcks. kodudion per well varies frcm 10 to 100 barels pc. d!y. Prcsent dlily prodnction is ap proximat.ly 4300 baftk. Thc prdtuced crude r a vissus oil wnh a bw gar-oil ndo, low sulphur, and low melrl conenr API gevities vary from 13' 18" and thc average viscos'ty is 1730 cp at 98'F. AiertEaring Oe prcduced emulsion wirh hcat and do emulsifying chemicals for Emoval ofg!s, wate. md sedinent, abour T0% oflhe oil is sold as fuel oil to lhc aluninia indusey in Surimmc. qh.rcas 30% is cxpo.tcd ro Tnnidrd. It is ptannend to open a rcfinery in Suiname by thc.nd of Twenly wells have been drilled on the coniinlntal shelt No cormercial finds have been dadc, bur seve.al oil shows were rcorded bd the presenoe of rcscnon rcks and source rccks has bc n proven. Sincc large stfucrulcs e hcting, pros pects e difficulr todelinea. Application ofinl!rcved seishic dara ud mdlcrn bash analysis day lead 10 economic discoverics in the ned furue. The strarigraphy oe Sudname was recently reviewed by Dr. Th.E.Wongi Revision of thc stratisr.phy of lhe coasul plains of Sunnlme. Naluuverenschappelijke Krins voo. Su.inme en dc Nederlrndsc Andllen, Amnerdm, no. 125,64p. Obtainablc!t the secrela.irt ofthe Foundarion for Scientific Research in Surinlmc and th. Ncrher lands Antillcs. Insdruur voor Tdononis.he bailogie, Postbus 20125, 1000 HC Amslerdam, The Netherlands. (Dfi ). Geochemisch Kring. In 1990 is nicdw leven gckolne! in de C oche nische Kring na cen peiling onder d oud. leden en dndercn die in her \erleden bi nu en dan gcorea' nrt-de DlJccmom\re0 Mnwezrg zun ee{4st Op Srond vln dc positiclc rcacties is cen nieuw bestuur aangee'eden, besi6d. un: Prct Dr. C.H.van der weijd.n, Dr- C-A.J- Appelo, s cetatis Dr. B.Il..lansen, Pcnninqmeesler Op 17 icbruari vond re Utlcahr een ve.gadc.ins plaats. Dcz bijeenkomst bchandelde lsotopen t.chnieken in de seghemi.. Er wden ca. 80 deel'

8 ffi ioson geosystems A3 a coboqlence ot th6 r.pd OroMh ol olr activitiob, J$on now has GEOLOGIST or GEOPHYSICIST f/m Ho or sho wllbe r sponsibl for tesl no new products, perlom no case hislod!..d lo. providlng cli nt Buppoit and ifstflclon i. rh6 use ol ft6 producl3. Th laller will ihclqd t aininq mu.ss5 in th6!s ol iho producl. rvc s. Th irb nry also includo.n in! lcm nl in tho varioub pha36s ol J..on lr looklng to. candld.t.r wllh: ' I ro 4 y6ars of 06ologc6land/of loophysica s smc nr6rprolallon o&.r.nc6 wilh an oii comprny or conlractor ' i.ilali ' ' cr6afivity " r porfin! skills ' cliont{denred and 6rc6llonr commu.icarion s*jrb ' a *irrinqn ss to rawr iioquonrry ' nuancy in Enqrish: iruency in F.ench, o6hon and /or Spa6leh B rppr ciar d. ' a s. f-dopondonr funclioi wirh amplo scopo lor your cr6rtvny dnd prob eh-eolung 6b lit s ' m oppoduniv b mrk.! p 'lronr-nno" of s olooical a^d c6ophysical inbrpr6bion Gchnology. As prn ot lh irb.ppriotion procadure, you may be r6quesl6d to subni to. Fychological 6si, P alo Bend yolr w t6n ap9lcation wirriin 14 days ro: Jason G6o3yst6ms bv. add.ebb d to E6ine Clem nt, P.O. Box 596. For moro inldmaton pr 6so conracr Eraine cromont

9 SEDIMENTOLOCISCIIE KRINC Zo..ls r eds arsekondrgd zal de jaarver8aderine *orden g houden op vnjdas o a?ril l99ro rn Zaal E van hcr geoouw vln oe heutrcl der \,t'lnbou*rund! en p.trotcunwinning, MiJnbouwsEaar 120 re Dclft. Hel rerens.nappexlke g de vggadcring is gerescrvcfrd vw de scdimentologishc Dag [t rlrcdc op a cmulm wa zooert drt her volt n(e prognma ko wdden sar*ng4rld: ,05 PFOGRAiTMA SEDIMENTOLOGISCHE DAG - 6 ADril t990 13_05-13, ' 13,50 (FUU) L.P. Sha (BGD) 'Ov 6ank and channel'llll s ol.ecenl dellalobe s dimenls of lh Yenow dver {HuanChe), china" 'Pleisloc ne sequence arciileclure: preliminary f sulls of lh Soulh rn Nonh r 0 E.C. Koslers {FUU) "frcbc n6 l ansg.essiv w dge ohho.e the barior Glands lelscnollng and ,35 (VU) (TUD) 'Calcilufbldlles re6rd erposur and floodlng oi carbonat pla oms" Jaafl.gad dng Sedimenloloqische K n9 'Appllcallon ol quantrallv sodimenlological and pelrophysical intomallon lor.eseryolr s, ,16, ,16,35 16_35 16, , {TUD) (TUD) J.M.T, Stam {TUD) J.D. Schuppers lruo) (ruo) "Pelspocli ven van g ologlcal res tuoir "Perm6ebililellsvedeling Ln s n rossi ls n van vbeisblsroming op Bdjqe n L eder iwiali6l6 architeduro modolr schaaleff cl van permeabililoil' 'Modsllsrln9 van rulbldi r rcservoi.s" 'Mod ll dng van sedirn nldisrribute en geonelrle in en hererolilisch lagunair alzetling (N.O.poldef )" Her besruur van de Sedimenlologis.he Kdng hoopt U in orcts gstaten le mog.n veftetkonefi. L.c. van Geuns, secr. (61: )

10 Elieh ssm lsdmm.:n{e!nc'ann'!seni{'!a lrvjssi.sils?fru]hl TU Delft 10

11 MEDEDELINGEN van de Cornrnissie voor dc Geologische Weterrschappen KNAW Aan de Commissic we.d vcrzocht het volgende European Union ot Ceoscienccs ' Ou66ndins Yolng Scientisr Award The OLrrstandi.g Young Scienrisr Award js pre' sc.red by rhe Europ.an Union of Ceoscienccs duf inb its bictrial Gcncml Me6n!- Ir ecognises scicndfic achievcrnetrt! in ony field of the Elnh Scienccs, made by a scicntist who is un de.0rcageof 35yearson Ja.unry lstof rhcyearof The award h madc by a CommitE appoint.d by rhe EUC Council, and my hc madejoindy to two Edch rccipienfeccivcs acenific0rc fron EUG rnd is inlired ro make a p.esenration of rhe scientilic wort honoured by thc a*.dd.t rhe EUC bicnnial Ea.h EUG nenbcrcan pmposc e single candidare lor thc award. Thc candidarc cnnnol belong ro lhe same insfiurion, nor bc fron thc slne country as the dcmbei proposine her/him. The award is not rcsricreal ro EurcpeaD\ Thc award proposal musr be acco'npeied by! cuftnt curicnlun vnac of the candidrle, and! thoroughjustificarion detailing the o!rslanding natrre ofo.iginal contnbudons and fu iurc pronlis.. Prcposals "cicnrific for candidltes fo. rhe Awad ar rhe next EUC bic.niar n eing (1991) should be I jdli l990io Prof. K nur Heie., Ccological S uncy Norwny, Box 3006, Lade, Trondheim, N-7002, Norwly, Fax 47-? Prct-d^. F.R. vm vcen vooeirrcrcgwknaw GEOLOGISCH EN MIJNBOUWKUNDIG NIEUWS EXAMENS Doktornalexhen gcologie TFS l )4w. A. Brink Guatrg!!ficlpaleont(togie) B.A. Borm.n (hy.lroscoloaie) Mw. s. d. Rijk Oar.ontolo8ie) R.P. vccnhof Gtucrurcle geologic) T.U, Dclii Dokloraalexmen mijnbouwkurdc 0t 03-9rO F.A. vm (petiol.udwirning) J.C.M. Bcijer (m,jnkunde) M.K.M. Burrei (petrolclrmwinning) W.G. Dirks (ingenieursgeologie) A.D. F.*clenz (mijikunde).lj. Gondswa.rd (mtnkunde) J. Hcrbshlcb (ingenieuagcologie) H. Houwink (echni$he gcorysica) R.J.M- HuijFns (petolelmwinning) C.J. jonk (petrcleunwinning) E.H. Tijde.s ( chdische geofysica) M.W- Vos (peeoleunwinning) 1.. Weijes (t.chnishe Seofysica) R.U. Unechr Dohotulcx!'nen fysischc geogalie F. Klink (fyshch geogdnsche lddschlpskonde) K.M. wijnb rg (fysi$h gcogmfische Pnteskundc) D{,konalcxnh.n seofysica TFS 28 0? 90 A.LII. Alhrn r (fysica v.d. vase aarde) V.R. Hourgraaf (ialem) S.F.I!. v.n dcr lf,e (idem) DoktoEalcxllmen geologic F. Liauw (p Eolosie) Doktomlexsren geologie TFS M.J.A. Thijsscn GtatiSrafic/palconrologje) B. Wiltens (exogene gdhemie) PROMOTIES Op 23 f brulri 1990 proooveerde aan dc tujksunircrsircit Utrecht Sha, Li PinS op cen pnefschdit getiteld: Scdidenological Siudies of rlte ebb'ndal dcl6s alo.s rhc West Frisinn jslands,thc Netherlands. Als pmmotor rad op Prof.dr. It. Schuiling. Op I dna 1990 p.omoveerde aan de vrijc Univesiteit Amstldam J. Sopaheluwutan o! een prcfschrift geti1erdr 'ophiotile obducdon in hc Muds Complex, TnnG, EasEm lndon.siar an example of invcned, isobaric, nedium-hi8h prcssuc Hel werk voor dii rrecfschnft werd vcnicht in hcr k.der van dc S DclliNl I cxpcdide. Als p.omororen Eaden op hotdr. J.L,R. ToLrrct cn Proidt. ILJ. Zwan, tcnijl Drs. H. Eetners en gmr deel van dc b geleiding voor zijn rckcnitrg nam. Aan de opposide wer.l declgenmen doof Proldr. W.P. de Rocvcr, die precics vtjftig jlar geledcn ook op geologisch o.dcrzoek op Ti'}or promovc.rdc. De vnescrc cbef van Dr- sop!- heluwakan op het lndonesisch Insriruut r{ctnscbapp lijk Ondenock, LIPI,.n unbassadeu! voor lndonesie Ie Parijs was ool nmwezigei hield nadc p.onodeecn toespnal ftn do promolendus.ii het begin van dejaren tachrig studeerdc J. Sopaicluwakdn aan het ITC lc Ensched., waar hij.cn M.Sc.graad behaalde. 11

12 OD 20 nrddn 1990 Prcmoveerde aan de Rirk\unr\csitrd ljtrechr J.H.L Vonc*en op een or;t$hnfr!.ritld. Silictrrcs wirh incoryo rion of th+. Rb+; Cs+. Ak promoror D-adop Prof dr' R.D. Schuiling. BENOEMINGEN Tor sewoon hooglerad aan h.t InErnadonal lnsrirur. fd Aeiospace Sudey aid Eanh Scicnccs OTC) is bcno dd D.. A.M.J. Meij.nd. (Prcf.tso! of Wat. Rcsources Surveys lnd Ware6hcd Mdasemcn0 cn tot in deeltijdfuncic Dr. G.P. Kruscmai lvisiring Prolessor of Croundwarer Resoune Suneys). ceomorfologische Kaan vajl Zuid-Limburg Koneeleden is vd de geodo'foloeische kun van \_ederland l: het kaanblad l-62 Zuid-Limburg vcrschenen. Damee is door het Starine CenFum en de Rijks Geologhchc Di.nst her relief vdn hcr neesr dccl var Nederland in kaan gebechr. Op de eeoinorfologi*he kaan van Nslerland I :50.ffX) stmn de w crglve van in hct la.dschap wameernbre erreinvornen en huo Ook wordt hcr rclidfva hct landoppeplal, uirgednkr in hellinesbedragen en hmsrcvebchillnen, op de kaan we.rgcgeven. De kaan vomt zodgndo een e(ede aannillinsop de onlan$ verschenen Nieuwc GeoioSisch. Overzichtskaancn, wadin de scolosishc informatie centraat slaat (zie Nieuwsbricf 1990, no.l). De Seomorfologische kaarr van zu,d-limburg wordr uneeee!.n mer een bijbchofnde 'elnhrinr wauin, naast kone infomadc ovcrde legend4 ecn ove-ichtlnn de opbouw en ontsoa!swijze vad h t Cebied woldt gcgeven. Eei nicuwe indeling van de Zuid-LimbD.s zo kennerk.ndc Maslerdsscn s op ccn apanc karn De laan is uirg.vcrd in rclklculcndtuk. Kaan cn lclichring zijn verkrijgbau via dc boekhmdel of rcchtst-ccks bij de distributcur: PUDOC, postbus 4, 6700 AA Watcningen, re] '84541, le bcstellen (ISBN ). De prijs is r.29,-. Ceologische kaart van het westelijk gedeelte van de provincie Utrecht IleI kaulbladgebied valr sam.n mer her blad 31 Oost van de topografische kaart. Her is geheel nieuw g.klnccrd mer en dichthcid van 9 12 bonnsen,/hr, waarbij het holocene palk6r ( de deklaag") stccds werd doorboord. D dicperc ondcrgond w rd tot cen dieptc van 8Gl0O metcr be- te.. Ilierdoor is de uitgave ook ver vele grondgebruikers z!c. d.elmatig. Hij omvar dc volgcnde Scobgnche ld!'t op schaal l:50.00q - ecr kaan Fet de dieptelitging van het pleisldenc zandoppcnhl op scharl l: i - kaut met de totale dikre van hcr veenpaklet op schaal l:1tu.000; - en blad met en vijfral ondiep. prcnelen, die n!' derc infomatie geven over d. bovenste 412 rnj - ecn blad nct acht pmliel.n dieptebceik vm8(ll00m: een blad idct drie.tetdlprofielenr - een bockjcvln ruim 100 bladzijd.n, wei. scologic cn rocgepaste geoiogic worden beschrcvcn en *affin bovensengmde kalrten en prcllelen nader worde! tggelichr. De uitgavc kosr fl. 35,- incl. ATw, maar cxcl. vezendkosletr. Hij kan besrcld worden bij: Rijks GoloSischc Dienst, Afd. Ponbus 157,2000 AD Herlem. rel.023'319362, Fai t4. DIVERSEN Fmnkrijk In een vi de gebouwen van hel MusdumNaLion4l dhisroirc Nlrurelle" in Puijs, i.gang rue Buffoi, wonlr rol ci.djoni 1990 een bezienswaddige rcntoonsrellint gehouden ondcr hcr notro: Lcs au Service de lhonn - G6ologie & Pnthisroirc du Basin Pdisi.n. Zeer ovdichrlijk wordr in bccld 8ebtuhr hoe hcr geologisch onderzoek zich sind\ her eind van lte l8e eeuw herft onrwilkeld. welke Sesrcentcn wo'ded onrsonncn, van tduwstccn tot grps, kalk, zout, klei, ij4rens c kolcn roe, waar n olie.n gas wordr gep luceerd en dit laatlte hier en daar weer in de onder grcnd wordt gcsrouwd voor pickgebruik rijdens erse kou, cn h(e ren geothemische wamtc wcct te gebruikcn. Ha leefdon & ecrue bewoneb vnn her gebicd. wau haalr de miljocncnsrad Pdijs hct dnnkwarcr vaidaan, hoe loopt het labyrin$ van verlaren bouwsfen en gip$grocven onder Pa.ijs h t woldt sllemaal insmcdef wee.seg ven. De is ingdlcht doorde Aseiaiion des Giologucs du Bassin d Paris" die hiemec njn 25 jris bcstaan viert, tevcns cen der vezorsd jubileumbo k uiteegeven, onde! heeelfde morro (1989), Bullcdn d'intomrrion des Gdolosucs dil Basin de Paris, Mdnoire HolFsd.ie no 7, 297 pp., lnjs ongcveer Hfl Kaanen, proficlcn en telichting zijn mk eericht op de pmkdschc g.bruiker. Er wordt aandlchr besteed an daagkracht en funderi.gsdicpte, zandhwalitcit, cn kwersbadh.id van hetsrondwa- 12

13 CEA Mineralen- en Fossie lentrcu rs Dc CEA Minerrlcn- e. Fossiclicnbeu^, ror nu 2x per juar gehoudcn in het Malcanri gebouw in ADslctdab.zal voo.iaan odecnomn word.n in her Geologisch Evcnemcnr A;Grdam. Hcr evcncftnr wordr gehouden op zondas 29 lpdl en 2E o&ober '90 cn is eeodend van uur. Uit de Klei Geuokken Tenroonsteiling: Uit de Klei C.lrckten, Dubois.n her T.rclen va 2 mljcn jm scle.ten. 24 mdjn drn l0juni 1990 Opcniig$ijdenr di!sdag Vd zaterdag t(ll7 uu., lbcgrg.!olwrssenen t 6,:u, knderen 5.15 ir&. CJP,65+ r (incl. bouwro slas, Op 6 december 1940 overleed de bckcnde Nedcrlandse palconrol. oe Euglnc Dubo,s (l85ti l9:10). IIij wa\ een grdr deel v!n z,rn lc!en con servrror vm Teyle^ Paleonblogisch en Mine dlogisch Kabin.r. vanu,r dir musedm dced h,j ondceock nad dc iossielen uir de klersrevcs vm her Limburgse Teselen. T.r gelegcnheid van z!n vijllig\tc srerfjdr besr..dr Teyle6 Mu\eum rrndachi aan dcr beroomde vinddlaats vln fosielen De fo$ielc Dsren va! plllten;n dicren geven ccn 8o d beeld van on$ lnnd zo'n 2 miljoen j af ''De Pauwhof in Wassenaar D buiienplaat D Pauwhof in Wass.ns biedr gastwijhcid aan eadcmici en kuns naa^, die zich enise rijd^*ilhn r.-rugftlten om rusrig re r.unncn werkn or nruwe InsprrdtE op te dorn, Men kan dlr ongesroord dn een anil<el, prccfschrift of anderc publikatie werken, do wel col leges ofe.n lczing voorbceid.n. Er kunnen mk werkbcsprekingen worden gehouden mer ccn beperkt arntal deelnemcrs, De Pau*hofl gccn *,nsr. D. gcsrcn bcclen nier m..r.lan de kosrpnjs. Ah dar bczwtuopleven, is reductie mogclijk. voor naderc inlichtu.genen hct aanvnecn vanlosies kunt u zichwcnden rot dc gastv.ouw van 'Dc Pautrhof', Paauwlaan 2A,2243 AA Wa$enaar (tol.0l75ll42nl). Honderd n \ret nsrhrppers rijn hirr dag lijks drrk in do $ er om cnoor l,orgen d:rt de cnergic\0l)rriening g $aarb0rgd Her Koainklijkc/Shcu tixplrtrlric en koduktie Labomrorium. sinds 196l in dc R,jswijksc Plaspelpolder, is ccn vortrsraand E edch-itrstiruur op hct gebied van opsponng cn winning van aardolie en aadgas Voln.llon 5, Rijs*ijk 13

14 Blleenkomsten KIvI JrNergNdc.ing vrn de Afdelins Mij bouw in her Klvl gcborw re Den llaag. Donde.&8 5!p.jl, arn varg uur. Na de jaeersadfirg wordt een drietllkonc lezingen eehouden, alle ovcr'coud. V'xtrdc lczingen zijn uitgcn(xligd, allc trrrkaan bij Billiton. L Oiteikkclingen en invl den op de goudmarki door 'l ony C. Wallbank- 2. Dc Ocologie van soudvoorkomens in Chana, L D. Chqtueliopie n,jn: een Case srudy, ddr rro Pronk van Hoeer en. Nad6c inlichtinsen zijn vcrkijgbar bt dc scknlr ds, n.j A.Grubbcn, (wcrl) ol (p.ivd). Nederla dse Bodemkundige Vereniging aodetrdegtudatie. in her brjzondd in dc (sub) ro pcn. Dc I06. Wetenschapp ltke Bijccnkomsr zdr rvordcn Schouden op dondcrdag 19 lpril 1990 (voordnchen) en vdjdas 20 apnl (cxcursie). Tijdcns dc vm.&achen wordcn d volgende on dcncrpcn n gelicht. De lcrsp,tiding lan dmr nensen bodcnrdeendltic od weeldschml. De pree$en en facro.cn v-an bode'!: dcgrndnlie en praktijkrepassingei o$ run voon sch.ijncndc bodcndegadatie een halt ror te ftepen. Tevc0s komen mk de economischc aspec ren lan de bod.mdegradatie dan de oldc. D loofdmchten worden g houden in het SradnS gebouw, Madjkeweg 11 wlgeningen Ir ll.j. Winkels (lel0l20g991ll) lntemational Geological Correlation Pro, gmmrne Project 274 Coastal Evoludon in re Quancmary Nethell!nds Nation l Working Crcup Unn,diEing vmr de versddenns \c dc srlkgup op 6lpril 1990, onr lur in z!!l 210 van Trlnsitorium U, Heidelberglaan 2, Urecht (Cce gnfirch Insftuu! Unhof) l Op ning 3- Jaarverslag l96e Tarksrclling en lrakrischc uitvoering ncderldndsc wcrksrcp 5. Plnnning activileire! l99o Vertcgc0woordiging.ongrelsen bjr cnland/ 7. Lirctututrb.rrllrd rederlandse instcllingerl r wc t Srolk 8. w.!.r.r.k. - sluirire Progndm. lczingcn middag IGCP prujcct 27:l ''Coanal Evoludon in the Quaremary,6apnl nur Onderwcrpr Sedimenratieprocessen en kusronrwitkeling in wadden en esrudienc nlilieus ll.l0-14,15 u0rr D*.J.H.A.Bosch (RCD). Dc katsre 25(l)j!u kespiegelveranderingcn op de W{ddcncihndcn; netholen cn rst rlslrllillcl. 1, uu.r Drs.A.Oosr (RUU). De invlcd ve nrcssclcn opde lljntorelise sdinenrad in uur: 'fte/koffi uur: D^-w.ten Bnnke (DCWAUU). Slibhuishoudi.g van de OosE.schcldc n. volboing van de deltawerken. 16.i5-17.(X)uur: Dr.I.H.van den Ae.g (RUU). Zandb0lnns vad dewesterscheldc in de lmrsle Plaats: Cco8nnsch lns ru! Zna 3lI (T.ansitolium ll) RUUirechr H idelberglaan TC Utrehr Her univcrsir itscooplex is ggd bercikbaar mr hel openbaa. ve Er vanaf Urrechr CS pc. buslijn I l/12, nchring ZUIJilhot Info: Dr. Pier lketsfa, tcl.03o 5)215) Nederlardsc VereniginS van Cebruikers vad Online Infon]ladcsystemen tsljeenkon\r Wc grmp CroqcLen\hafpcn (wg) Yrijdag 20lpdl Ir90 I1 10 urr. Plaats lan sancrkodtsr: Universircitsconrplex De Unhof Facultcitskamca 5e venlieping, 5l? Op dezc bijecnlodst z.l de nadruk komen tc ligten op de slrlclurering van de WG en het ontwikkclcn Bclangsrellendcn k!nnen zich amlden bij: Ir.J.H.ten lhkcn, Intemadonal I.stitule for Aero' slace., Suflcy ald Eanh Sciedces (ltc), Postbus 6,75dJ AA Enschede, tel: g oe k be s p re k in ge n Tle Ocean Basins: Their seuclurc and evoluti('n. By The Open Utrirersiry, Peremon Prcss. Oxford New York. 1988, l?l pp. ttice:9.95 (sofo, ISBN i (had). Seawater: Iis conrposnion, properties rnd bchr' liour. By lhc Opcn Unive.sny, Per8lmon Prcss, Oxford'New York, 1989, 165 pp. Pdce: 9.t5 Goft),ISBN 0-08{) ; (hdd). 14

15 I)cze twee bcken zijn d. cc6re rwee van dc in l(! rs dic tezamcd dc Oceano8raphy Sc.ies ga!tr rlnen 'ul van The OI)cn Unne^ii' (Enel.nd). Bcide bcken zijn volsens cenzlfde, zec. srrnk, slranien opce2er: l) Ecn zevenral hoofdnukken u.g.rnde de verschillcnde rdcenen van heronde! wdp,2) mel in ieder hmldsiuk een ahrlllf0ecn oler hcr behandcldc onderwe.p, 3) ccn samenlat- Utg aan hei cird van i.der hmfdstuk. 4) eci Ii.jn nr i aanbevolen litenluur, 5) een ondcrwerrindex, 6) en illusuadcvebrjzinsen lrjst, en 7) notwoodei op de gesrclde wagcn in ieder hofdsluk. De bocken zijn zeei duidelijk van opar mer ccn hcldeft Ieksr cn een overdaad aan zeer rocd vc. zorsde illusraties. Storcnd is wel her onrbreken vu UrcmuNeNijzinecn in de reks! herseen her tecld der onrslaar dar dc bekcn heer bedcld zijn als Diddelbarc school stof. Toch zijn de beidc boele! nrijns inziens zeef gocd bruikbaar binnen ccnr! jaa6 o.denijs ii dc &udwete.schappen, arngczicn ecn stud.nr dmr hct lczcn van deze bckcn binnen kone dy' een srcor aanrd basisbcgiippen rdglandc het ondwerp zich.igcn kln ndken..the Oean Basint bevar de volge.de hmfdeuk, ken: l) en inuoducti. w.arin heh ua,nclcn van topogr.fi$he s!8cvcns, dicptemerirgen e.d. wordr verkladd;2) Ihe shape ofrheocemsi 3) rhc cvolu, tion basinsr 4) tle sfucture and fonnalio! lithosphcrui 5) hydrorhcmal ci(*ul!rion in meanic cnrsr;6) Fll.dearoeraphy and seujcvel chadgcs;7) 1h broad$ picture (rne globalcyclc). Dc inhoud van het Seawarcr'dc.lis als voler: l) warer, ic lnd ani 2) rcmperarue in the oceans: :i) saiinny i. thc ccans 4) density andpesue in rhc Gcans; 5) lichr dnd $und in scawarer;6) lbe sea warcr solurion; 7) $a*!rcr and $c globalcrcle. Her pnjsklrnjc dar aln beide bgk.n harg{ is zecr redelijk rc,roeftn. ongeveer FI40,- p rdeel ( niet duur, en d b$kcn maken dir hcdrag meer din waa. Konon een aanrade. vmrdic do enr dre een ondetrtunend bgk wil gebruikei brj en cu^us i. het eersrcjarr oavoor de eersrcjnan g ologie stu d.nr die zich op snelle wta enige basiskennis of mdiene Sslogi. eigcn wi! maken. J.l.G- ReynEr (VU Amste.dam). vertaalbureau Thema geologica voor vertalcn, corrigercn cn redigeren van geologischc cn andere natuurwetenschappelijke teksten Drs. Thea van de Graaff Trouwborst geoloog en bccdigd vertaler Engcls Sir Winston Churchilllaan 1009a 2286 AD Rijswijk rel,0l'

16 Komende acllvitelten 5 apnl Jaacrgadenng vedc Afdoling Mijnbouw vln het KlvI cn lezingencyclus Goud (zie9.14,eergade-nng SedinEnbtoeische kring n Scdiftnologisch Dag 990 (zi. p. 10 van dez. 6 lpril I I apnl l3-t6april april Lzngcnnidd.ag lccp-poject 274: Scdimnuricproc ssen en kusmtwikkeling in wadden cn cstudicne milieus in N.derled' (zie p. 14 van dea nieupsbriet) Irzing Hughq Clark Oil ceology wn in a Middle ea$ Cdtcrd' (no p. 5 vd &D Wgkgrocp v6r Tefliairc en Kwanair G olotiq excusie belked vm Mainz cn Neuwie4 Naderc infomatie: B.van der Valt, tel l06e Wcanschappelijke Biirnkonsr Neddlddse BdLmtddigc Vd.niginS (zie p. 14 van 20 april 2:7 apnl april 29 apnl 2E mei I juni l9-2ljui Bijenlornst Werkgro.p CcNel.nrchappen van de nededadse vorcnigins van Gebruiters van Online lnformtiesyaemen (zie p. 14 vm d rc nieuwsbdet. Medrg 262: i! het Telhys gebied djdens het!ft8' Kijf (zic p. 5-6 vm vonse nicuwsbd 0 r-cv excursie Pdijs (zi. p.9 van v6isc nieuwsbned GEA Mineralen- en Fossielenbeus (zie p. l3 van dezc nieuwsbrieo Dag var h l quasi-kisal (zie p. E vd vonge nieuwsbrief) 4th Intcrarjonal ConfeEnce on s, Gcomembrares and Rolat d tuucrs (zie p. 9 v$ Fradurc Preesscs in Brittlc Disoldercd Marerials (concete, rc k, ceonaict, Noodvijk (Infomatie: Mrs R. Komen'Zmmtman, 01736'5356) ModelCARE 90. lntemational confercnce on crlibntion and rclirbi]nv in soundwarc. rnodelling,'scravenhag (lnfonnati.: 07G ) Slultings resp. verschuningsdata l2 aprilresp.26 april : 10 mci rcsp. 24 mi : la juni resp. 28 juni Koninklijk Nederlands Gcologisch Mijnbouwkundig Cenootschap Sccrelariaat Po6tbus 157,2000 AD Haarleh rssn

juli 1990 no. 6 lrlrrn.uit: I Alttr.{ lr ulredn.dtlna R,lenkoDsrcn RekbespEkin8en... Komende acuvireiten

juli 1990 no. 6 lrlrrn.uit: I Alttr.{ lr ulredn.dtlna R,lenkoDsrcn RekbespEkin8en... Komende acuvireiten NIELWSBRIEF van her Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Gcnootschap juli 1990 no. 6 verschiint 10 naal pcr jaar!dul Llon\, I V.A.Ll - ljt.dn, rcl.lll0 5351i)5 lirn\dcbre\\er.l.\'.a.u.. tlrrcchr.

Nadere informatie

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen...

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen... NIEUWSBRIEF K.n,-klt! Ncd(1Jn!. Cco ^p.ch \4ijnbo..$ kundig Cenu.r.chrp Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar PrulBo.s. LV,\. Uaechr, rel.010 535105 llansde llre5se,, i V.A U., Utiecbt, tel.030-511,109

Nadere informatie

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders MAAFT -/ 4 "LJ Bodemdating bij Barradeel gemodetteerd Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders E Al eeuwen wodt er zout E gewonnen uit de Nederlandse : bodem. In de Middeleeuwen 6 uit zilte Zeeuwse

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers

Nadere informatie

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante'

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante' L!{'a het tlem's',gpdsdlqst'rrtiheld" eo ite trle interqórid: P{llen rc Pu gen ecl qèder oqdemetir. bêtidsen- Een Jorgero V'D. beeft ortg Bet een brleí de kweètlo,,comtnunl3me en t46' bomst".asn de hud-

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. *

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. * NUIMLOO lejft ~4 fe.bru a.r; 't 8 * '. ',. '. ~. '. '.',...'..'. '. : '...,,',. *. '. ',..,. *,. () PIONECR,. ODY5S E: Y ENCOUNTER \.JITH A G/ANT IN D IT NUMM E R. O:M. *. ' PI ONIE R,.VL.U.CHJ 'NAAR JUPITER

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

BENELUX CLUB. Vo}:me l+, number 7 ïi,[onthly publicat ion 1 Jr.rne Lg65 (nr.l+3) Secretary: Oude AmersfoortsewegL53

BENELUX CLUB. Vo}:me l+, number 7 ïi,[onthly publicat ion 1 Jr.rne Lg65 (nr.l+3) Secretary: Oude AmersfoortsewegL53 BENELUX CLUB Vo}:me l+, number 7 ïi,[onthly publicat ion 1 Jr.rne Lg65 (nr.l+3) Secretary: Oude AmersfoortsewegL53 t Hil versumr Hollanci Editorl Zeevaertweg lg : Hilversum, Holland OUR REC,EÏ\IER Many

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

I l. ii i. 40 Jaar Cursus Belastingrecht

I l. ii i. 40 Jaar Cursus Belastingrecht , ii i I l 40 Jaar Cursus Belastingrecht Opstellen aangeboden aan Leno Sillevis en Nico de Vries. ter gelegenheid van hun afscheid als hoofdredacteur respectievelijk lid van de hoofdredactie bij het 40-jarige

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

en werf ' P * it v Ja

en werf ' P * it v Ja J Ê Ê T * * m + A it v Ja en werf ' ^ 0 5 ^ ' ' P * TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME TECHNIEK 52ste jaargang. 15 november 1985, nummer 23 Der Antrieb kommt von means power and propulsion la force motrice AGAM

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

team linked4you wenst u prettige Feestdagen

team linked4you wenst u prettige Feestdagen l{r r r 17-3r dec zor4 Digltaal qreatjef.a-:--:J'- ÉD maken ZE UW W ÉCnr SUM? WIl{DOWS 8 VASTGETOPEil? Worl«shops a lllll(ilril\'/,íti MAAK UW EIGEN CLOUD! a VERS GETEST

Nadere informatie

% STN ATLAS NEDERLAND

% STN ATLAS NEDERLAND en W E R F A3 110 10/99...find your way anyway - RADAR ATLAS The Radar ATLAS 1000 sets new standards in technical perform ance. It is easy to operate, sim ple to m ain tain, and adaptive to future dem

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

voorwoord Beste lezer,

voorwoord Beste lezer, voorwoord Beste lezer, Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van uropa en belangrijke troef die W&Z optimaal wil uitspelen In 2010 steeg de vervoerde tonnage

Nadere informatie

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

ôe. 3.t srn n te rs-gþaupnhs,ge, 21 april 196? Tr. fr.j" Braøger Instituut voor Gezondheid.eteohniek [1Í0, Schoenakerstraat 97, Delft

ôe. 3.t srn n te rs-gþaupnhs,ge, 21 april 196? Tr. fr.j Braøger Instituut voor Gezondheid.eteohniek [1Í0, Schoenakerstraat 97, Delft Teksten van tnee vopld:rachten, gehoud-en voþt AfcLeling Gezonclbeictsteotrniek van'het KónlnJc.ti jk nstitulrt te rs-gþaupnhs,ge, 21 april 196? Te øijner,ti,jd. sullen dloáe $orilen gepubliceercl in De

Nadere informatie