NIELIWSBRIEF. lnhoud -... Golosisch cn MijnbourmdiS nieuws.. DiveEen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIELIWSBRIEF. lnhoud Gen@rschupsnieuws... -... Golosisch cn MijnbourmdiS nieuws.. DiveEen...-..-...-...-..."

Transcriptie

1 NIELIWSBRIEF vaa het Koninklijk Nederlands Gcologisch Mijnbouwkundig Genootschap april 1990 no.3 \.crschijnr l0 maal per jmr Paulln)ns. LV.,\..Utc.lt. tcl i105 Had dc Br sr, r v a Li, tjrcchr- tcl r10, Cenrg. M.W Haue. S..P.M.,l).n Ha+,rcl.070' 77J313 Adr.t.,ties I Addrcs tt atl\!fl henq^: lnhoud -... Golosisch cn MijnbourmdiS nieuws.. DiveEen bldz l II 12 t6 G e n oot s c haps n ieu ws DE 78e JAARVERGADERING IN BOCHUM Do Jaanergndcnng van het Genootrchap wed dit jaar Sezn'nenlijk ner dc CeoloSisch. V.EiniSung gehouden ad de Ruhr UniveBiteir te Bochum.ln tegenstelling ror andercjd.n dejaadergadenng uiten wetenschalpelijke lezing plus de algemene ledenvergadering beslaat. was nu een andere opz t gekozen, wdbij ccn dnedaacse conferentie, van 2l -24 februdi m t als theha "crustal Dynaftics" path*ays and Ecords dls een gedcgcn wctenschalp.lijkc basis du mclcn fungcrcn. Na bijna voorbercidrns net onzc zuienelenigins werd mer spsnnin! de conldnrie rgcmo t gezien. Hct rhcm *as on.lcd.rd ld in tien sties mr d!.anaasr een vrif snc voor elk m dea s.cries keynot spcaker uitgenodigd, drc op l#d unzondding na, all n van buiten Ncddled ofduitsland atlomslig wen, tcdcinde het intedationalc kaahs van dc bijenlonst tc winlborgen. Hct slton$happel,jk nivcau vd znd d. kcynde speal B ah dc overigc b'jd'aten was uitzond.rlijk Special. vclmlding vcrdicd.n de dri6 lrouweli.jkc sprkels, R.A. Jarnicson over "P-Tr pathways nnd continental collision, M.L. zoback ovcr 'The changing sutc of stres in ftc canh ctusr" en C. Simpson ovcr "Strain pathwrys in pmgresilc dcfomation", die ied r een bciend betoog hielden. Hel aanlal raast de keynoie lezingen, bedcg pr cics honde.d, zodat het nodrg *as mct hct ovenolle progrma!ic. parallel zittinsen c houden- Dmaast watcn er vele lestlrs tc bczichdgen. Her Genootschap zich vo zijn beste zijdc lat.n zien: e n derde va her aantal voo.drachten was alkonstg uir Nederland, cen d$dc un Duirsland cn en derdc uit wceld. De i emaliooate belangstcllin8 blek, b.halvc uir de sprckcblijst, ook uir d dceldeneb. Ruin 30O waren aftonsdg uit Duihland, ruim 80 uit Nederland en I l0 uit ovenge landen.

2 Ilcr zon re ver hier op de divese lezingen in te gaan. Een rpeciad nunnne.van zowel 'Oeologie en Nfijnbouw ah van dc Gcologisch Rundschau al een bjjdrasen bevarten. Op vnjdagavond 2l februari was er ee0 publickc lezing ('idilic vln de G.v.) die werd eehouden door I,iof di. E. den Tex oler 'Antinge der europi'schen Vulkankondc id 17.!nd 18. Jahr hurden. De lezing was het re\ultaat lan een hi$ tonsch en ve.lucht nrel vele dias. Hct publiek qas gebcid hct lin onzc oud voorznrei Dlr was rouwens de e.ige lezing in het Duts. alle anderen wue. in hel ilngels (edigsziis ror var enkcle wiroudeiedunse colle De Jaarvergaderidg van het Genootschap vond flalts op d.nderdag 22 februan, na afloop!a. de lezingen. BLitkbaar was iedereen zo vemtuid lan deze dng. dar op de lergadenng ner.iet het quorum! r 25 ledcr gchiald vcid, een a.nral besluiten urtgesleld diende te tr1 cn n)t een extra v.rgidering v6ft de konrndc Sruirglczing. O! vrijdagmiddag 23 tebnan v,xtrarsaand aan de lezinse. werden. sezamenl,jk nrei de C.V., enkele ee.bewijzen uireereikr. ProiH.J. Behr uir Gin tingen ontving de Van va. dergracht lcnniig, cvcnals ons Ljd Dr. A.R. Rirsema De Ceolosische vereiniguns ve.leende de Guslr! Sicinman mcdaillc aar Prof. H.!_iichtbauer uit Bdhum. terwijl Dr. H.E. Rondeel r{x ereld van het Clenootschap *erd bencnrd. De bctreffende co!si Billiton is ccn inrcrnarionalc Erocp van mecr dan 80 maarschappiten die over dc hele weeld actief zijn op het gebied vrn exrloratie, mijnbouw, resenh e. ontwikkelingi vererking, recycling en mdketina va. nineralen, tron-fero nretalen en envcnanre!rcdukren. de.ances zullen in Geologie ei llijnbouw gefr Nietonvcnncld mogcn blijvcn dc iccbrcak* p.nt op qlensdagalond en de.onle.ence pant op don derdagdvond. De la!tste werd opgevrolijki door enkele oosreae buikdanseressen. Op dezelfd. alond *as het drk Alt Weibemacht, een aanzetje ror cunalal, ivlarbij h.r de schljrl dar dames de \t.opdassen lan de he.e. altnitpen Emile den Tex was her slrhroffervan dcz. actie: de o!$ibcn waan kcnnclilk gcw.uschuwdcn hidrlri uit voorzorg hun das afgedaan. Op beidc panies ging her zrer geanimeed rc. Hoewel de campus ro de Rubr Unive*iren nis schien geen verdient, *as de lo calie dc confcrcnrie zeer geschilr. Het grmr auditonum, de lerschillende zalen. de po$er en koffieruinien wsen allen dicht brj elkaar gelegen. al kosnehereniee nene de tregte lern kennen id het grcre gebouw waude collegezaled *ared gele' gen De orgarlsrlie *as eroleideeh in I' der vai Frof. B Stirkherl met zijn nredewe.kers, {lic zi.h veei gcirmst hcbbcn allcs vlor re hren rcrlo lles bij elkaar {as her een zeer geslaagde JaNergadering wadbil de Nederlandse addwered schlppen flink aln de weg gerinnrerd hebben. Vrijwel aue.atrwcziecn lafn ondcr de indn'kvdr g Onze velzijdige acdvnejten en nee. dad 125 jadending stamerbo.gvoor dar in de teronst een belmsnjke bijdraee kunnen blijven leveren aan her beschikbarr stellen lan dea onnbba.e grondsroffen. 1.'1 =Eilmn 2

3 PI]RSONALIA G. Uilenstede l:10, 1183 AN ^LBERSBERC, Anrstellcen (bg) CASTELEIN, N{w S. WodansFaat 9, 1076 CC DOORN, A. van Dorpstraat 86 a, 1901 EN DORENBOS, Ds:J.E.B. - Hofvan Detftlaan 12.1, 2613 BS Detft (s) DRENTTI, M.P. Jtu Evense.strlat 91 2hs BS Ansreiianr (bg) II{UIJTIER, S.V.M. Wisseven AH HARTIIIAN, A. Albefi Schweiterlaan U Rijspi.tkZH (bs) HUISINK, Mw M. Voorhave. 117, ll35 Bp Edan (be) KELLING, Mw. J.M.D. Nicotaas Nfaessffaat 53, l07l PP AnNierdan (bs) KLUM\C, Ds. S.J., WeesDcrziide EN Ansterdam (e) KI-USENER. M,S. Zoutkeetsgracht 2?8, l0t3 LC AlNrerdm (bs) KONUNENBURC.I H. VAN - Riinsbursstraat 6 d AV Anlto.dim (bs) KOS. Mw. A.A. \'liddelsee-3, pk Crafr MARS, MA. Waddensiraar 150,2016 NC NIEIJSSEN, S. Oranjerlraar 30, tt4t CS Monnickendam (b8) NIJSTEN. G r. - Uilensrede 60, lt83 AK RijSINGII, Ir. J.W. - Ballast Village, P.O. Box 58q8, R yadh, Sak.t Anbrc (el SlNDERS. A.E \. Burijnqeg b7, 44tt BV SCIIPHORST; C.T.M. BurAwat t6, 26ti ci Detfi (bg) VADER, \'l{. L. de Kistenraker 36, 1852 cw Heilm {bs) WESSELINGH, F. - Amstellandlaa. 56, 1182 CE voorgedrasen vor her lidmaalrhap: intlcn brnncn Jn drgen nr deze nublikarje Aeen rl,itrelijle bezqrcn regrn Lf!ring al\ trd zijn brnn.ngel.omcn bii dr Secrcmric \rn het Ccno^t :chip, zurlcn h jeronder Senf mdcn rft Betdren qor den nls lrd (Ad I \Jn de SrrLuren An. t lan het Algemeen R.glement) ' BEUKEL. Dr. P.J. YAN DEN Prinses M, renfllr& 22.ll55 VE Mdr\ rnd. ee^tj\l cu\ K s EPL., Rrj\qitk ZH e) EICIIENBERGER, D.. U. Voorst.aar I lt Delfr, geoloog S.I.P.M., s cravenhaae GEERLI\CS, D6. L.P.A. Nooitgedachr EB Muiden, welhire consulranr Drke Taylor p.l.c., Bristol, Enseland (g) PIEPERS, T.P.ri. - Vrijenbatrselaan 29, 2612 CL Delrt, srudent mijnbouwkunde T.U. Dcln SPEK, Drs. A.J.F, VAN DER Prinses Bealrixlaan 531, 228a AT Rijswijk ZH. wetenschappelijk projectmedeperkcf (promolcndut Rijk\ Ceoloei{hc Dirn\r. SPIERS, D.. C.J. p/a Insrituut voor AardFerenschappen R.U. Urechr. Posrbus , 350E TA Urecht, unive$itair docenr R.U. Uu chr (s) BERKHOUT, ProtDr,lr. A.J. R side.ce Willc Brug, Nieuwe Pdklaan 30, 2597 LD s BRIL, D6. J. Sissi.shesraar 6,9494 RS IJdc (e) BUSMAN, J.S. van Speykst.aar 2, 3572 Xa Ultcht (bs) CHIN A LIEN, D^. M.P.l-. Kone Poren 36 A. 251I EE s Cra\enhJge (gl CROESE. I w - PO. Bor 51017(CS.l.r.l\t,na rl Fricl, Mu'c6r, Onrn (bal DIET!ORsT. Dr. EJ L. p/j Jln BensEdar 5l 111l AP Diemen (s) HOOGENDUK, Ds. F:- c/o Shell (U.K.) Expro, LIEX/12, Shell Mex House. SEand, l-onden wc2rodx, Engelbd (s) HOOCEWERfF, D^. IA zunp.!.n l4 l9ol EL Wrik br Duu6lede lp) KtllREN5. Di. P.P.F.F -'W Arnuzt.de?.1, 3515 AM Ufecht (s) KEIJZER, Drs. M.A. Leuvensesiraar 83,2587 CD s Cravenhage (g) KLOOSIERMAN Dr. F.H - llobbcdonlrscl.i 68, r28l EL Bo\ret (g/ MEER, R VAN DER L.l,lensrede 15, tt8r AD MIIJER, Drs. P.Th. p/a Insiiiuur voor card* enschdfl,en R U. Uft.ht, Jfd gco llsna. Po{bos 80.02l, 35u8 TA Uftchr (!) OKJ(ER-MAN, Dr\. JA - Aron\lelkqeg to0. rrrr uk!uravennree (s) RrrKEPs, Drs. R.Ll B - Dla R-& R Ceoororecrs. Dad\rdar 17, J5l2 ta URchr(s) RUITER, Drs. R.S.C. DE c/o -Shetl Syria Petroleum Development, P.O. Box Dan,ascus, s}fie G) SCHOLTEN, M*. Drs. M.J. Wintelwaard l. 1824HL AILT& (s) SCHUDDEBEURS, A.P: Hofslukken STRAATEN, ProlD!. L.M.J.U. VAN Weslese Drift 64,9752 LJ Iiarcn cn (s) TOOR, P. van - Schalkwiikens:alr 46, 2013 II rladlem(b) WNKLER, Dn. F.J. - p/a Vestpood 25, 2611 ME Delft (s)

4 exp ri nced geophysicist Chellonge for thc E&P professtonal qoophysrd dr lpr.regbrv Ddch) ynh.-7 wld or orncdum vrae (h ErorLh) b ihe Mobil

5 van (s) nar (bz) lidndlschap: TOBI. P.of,Dr, A.C. vd (s).$r (bg) limmtschap: STEENS, Mw.Dn. T N.F. (is AiO) vd (bg rau (bmi lidlrutschap: HOLTHUIZEN. H.M- PETROLEUM-GEOLOCISCHE KRING ATaENTION: rhe lecrure civen bv Dr_ M.W. Hugher Clutc..nrided omr; Oilcc;bey sn 'n! Middle Elsr ConE(f, will bc hcld on Apnl ll in sreadorapril lll. Time 17.30h. ar rhe usual venue. To all lhosc workitrg id the i relndiional oil indusq, ii is clear thar rhe Middle Eln holds, or will hold, thc pnor place in *orld rescdes- The geobgical seidns of rh6se vasr oil rcsenes, under thc desen hnds lnd shallow scas of Saudi A.abia, Kuwair, lraq, lrnn and thc IJAE, is.easonably wcll documenrcd. Thc oil hds been shown to odginate f.on Jurassic and Clera.eous source and ro be Fappcd in Mesozoi. rcscf vo'.s, exc.pt in the rolded Zagros wherc ir hx! icaied up into Teniary beds or beln lost al surfacc. Except to thosc who hale w(trtcd i. ftar tuea, ir could be rcadily asumed rh rhc casremnrosr MiJdle Ec\r dilfield\, rhosc lvii! in Oman. mcrelv form rhe cdge of rhi\ Meioz-orc o,l pio\ nci However, alrhoueh a considcarble a;ounr of Odran's oil is trapped in Mesozoic reseooiis. it is esdmaod tlut some 80% ofrhe ftnaloilin placc can bc rac d to sources in th Larc ftorerozoic Huof Group ofsedimcnts. 'lwo dnrincr oils arc soqrccd in rhe Proterczoic sequcme rnd, additionally, anorhd source level in rher.{crsilurirnclasics (Sailo Fmof rhehaina Goup) ctu bc p.oved to bave ciuge.l at leasr one small comnci.ial field Ir has been Jlcrsu.sively d8ued rhrr rhr grerr prn. drcnvn! oi rhe Culf ftgion rs due ro rhe eenrtc \ubsidencc hisrory orde nofih.asr Aratian passiv. mrg,n. snce the opcningorrhrr s.smcnr ofterhys cr rhe enii ofrhe Prlaeozoic Thc!rry *rde epernc sh.'lf rhct oeludicd rhrs mrlsin rbroueh lhe Mesoz.iL,!llowad develnrmcni, by'iftc-renrirl sedinrenradon. of intnshelf basins of unprecedenred \calc. In rhcse shallow basins rhe Jurassic and Creacoous sour. Mks were dedosired, somo. ar leln, in d'socnr'on wilh oen(ds 6t pluball! hi{her eo\rc. lr is rhc eear u.:al exrenr ;r rhe; briins rhar sourced rhe iriri.lly huge volumes of bons, now trapped in the sende Ambian Mcsozoic srrutlures or rhc zasros belr of Tcftirry whalc- The lorrlcast Oman coast fonns pan ofan Atubi pa$ile mlrgin fomed by rhe dfting away oflndii f m AfnlAmbiai prcbably also ininated in rhe Llre Paleozoic. The prcsence in Odan of so much oil eked rtum De Pmteroznic is a cled indicaror rhlr thn soulh-cnstem lassive md.gin did nol hlve a subsidence hislory eythins likr lhe wide nonh-easr AJabian dugin. Indeed Huqf souse rmks (ase of deposirion ca. 600 Ma) de pfcsenr that ae nor yct maiure ior hydiocubon generllioni anoiher clear indicaro. rhlt this passire margin sbyed posnive nt Tbe budal history of rhe Huqf sourc beds is aho a differcnt and more complex story rhan rhe marur0- tion of dre Arabian Mesozoic source tuks. The delosis wcrc with development of nfl basins ii qhich ldge volums ofsalr werc also lnid do{n- Thc $dlt controlled mrch of rh. sdbsequcnr structuration and irs movemenr also induced srcal latedl vuiations in rhe thickncss of rhe Palaeozric clastics: leading 10 sho.r walelcn8h la.al vuiarion in the ovc.bunlen hisrdyofthc Oman s oil Ecolo8ical h,srory '\ indecd rurhrr!l,llirent, rid il mbt hive imtli!.irionq lor prospecls elrwhef in thc Mddle Ean ''Modclling of rhe underground coal sasificarion press ii vi w or d,e Eurcp.li ficld rst in Spain Abs!'aclofrhe leclure presenr.d by J.Bruining and D.W.lan tsrtenburg from rhc Dierz Laborarry. Delfi Univcui'y or Technolrrsy,.r Lhe Mrrclr merinf ol rhe PGK, Mturh 21. In ADril l9elt rhe Euoocan Wo.kmc crcuo on Undeisrcund CorlC.\,ficorion wjs r;nded wnh $e ain to coodinate UCG actili(ics in rhe member states. All countrics wi1h considclabl coai re'ouf ces viz. Belgium, Francc, Cernany, lhe Nerhcrlands, Spain md rhe UK panrcipag in rhc group. Thc Nerherrands ae rcprsenred by lhe Delfr Universiry ot Trchnology and rhe EnerEy stujy C{nrer (EC}O. Afier rhe poor perfomance of rhc EuroFar ficld Le\r ar 8reat deprh. inreresl $dr revrled bj rhc RGl,r MounLrin fi rld rest whcre djncdonrl dllline was siccesfully applied. Tle EWG.ouldshow dai ho.izonkl eclh are the only possible me6od o economically gasify rhe Europcan coal seams at grcar depth. eport, Thc rurug dcvelopenenr ol undersround Coal Casificar,on rn Europe. *c! presenlsd ro the CEC in April 1q88 fie repon covercd rhe ieambiliry, an assessrenr ofcondcf cial costs and potenlial ol UCC in Europe and a Eu.opetur devclopnenl prcsnmne. A losr snc in TcDcl (Spain) icar ADdom has b ei slected for rhe fi$r resr. The m,rin objective of this test is rorcpclt rhe success ofrhc Rocky Monnrain test (100'r) at an,uch grar.r dcplh (600nt. Since 1980!n extensive resclrch preosranme of cohbincd laborarory and modelling workhas bee,r caried ort at rhe Dietz Laborltory of lhe Dellt Unive6ity OfTechnology. Thc prosramme com-

6 \tersthenan hiisdu Delstollen cn sttnrcnleing 'lirrlt)41 \ ItI l\i.ll.lerl dra0e.de de rsroiiei adeas I'ondslori n a s slaen:our re mrierprobrenalek nrn de oroe Fcn sanene{ ngsororecl vai de nrl5 GeooqLs.Fe O ensr eo h r 3- Paginas 39 kaadr s srar'e(en. rolos ei 2 urvouwbarc ka.nan I D.ls/2e90 sbn90i20523s6 Eeder vegcheen i de sero 6

7 pnscs,nlineralogy j pcuophysics, proce$ 1 chnolo et ano rcck mecnmrs. Ancr a shon ineoducrion Io rhe principlcs of rhe UCC proess an ovcdicw of ftodcls thatdercnbe the pertomance ofthis prmes undcr! vtuiery of.onditions will be givcn. Emphasis willbe on rhe diffcrence in behavior bciween the thick and the thin serns. The Seology of the val de Arino t6st sne will bc dcacnb d. lt rums out rhar rh g.ology has impoannt consequences for rhe mdtlling wort- ' The p Foleum Seology olsurinme' Absrracl of the lecrure pr seorded by Thco Wong (RGD) on January ltrh l99o- Abou 80% ofsunname consbis mainly of rnd nclnnrrphic cks ofihe precambdan Guiana Shield. The corstal phin of the counry foms, ro eeth.r wirh those of the French Cuiala and Curana. $e onshore pan of $e Cuiana Basin. In the oflshorc pan of lhe ba\in rwo morphological uni$ can be di$emedide conrinenrdl shclf (watef depths!p ro l00m) and fte Cuiana Marginal Plaleau or Demclarn Rise (waterdcprhs up ro 3000m) The Guiana Marginal Piatcnu hls been Ii,med durins succcsile stagcs of platc rccronnm (wirh wnch fauldng) in conntrtion wih rhe spa rtion of NonhAmcn.a lnd Aftcr fr.m S6rrh Amcdcd OreEll, dic t.!'ono sejhrndhic.te\elod mcnr of rhe Cu,rntr Ensin rollows isirrplc pasr"!, triling ntlrgin nodel. Hcnce, there wcre!o najo. esoiic eve.ts. a.d subsidence was gcncrally in balance wilh sedjmnt supply. The coastal plain and rhe contincnlal shelf over m ea ofapprcximarely 9(1,000 tm. Thcy consist of C.nozoic and Mcsozoic clasdc sedinlcnts unconromrably overly ing, gcntly nonhward dipping, The fhsl oil explorarion well was drillcnd in 1929 ncar \ieuw Nickeric. Rcponedly, oil ildicarions Nere found but the well was considcrcd &y- The firn oil was seuck by fie Geologicalrnd \.lining Sedicc in 1965 when dritlins ror warr in rhe vil lasc ot Calcurra in thc coastal plain. The.eseaoir rocks rhere e Miocene sands at a dcpth of 150- l80nr. Compdable oil shows wcle recorded ned Torblrdjo and lhe Weg n.d zeo Na h Pale6enc sedimcnrs at a deprh of 30Oo- Follow-up explon, rion by sime majc oil companies led lo the con clusn)n thar the oil acclrmulation was ecolomically '1he jncrcased pet.olclrn p.ices in spuftd rhe foundadon ofrhe Stat Oil Conpany in l9k). Aflcr drilling sot$e succesful explonrion ed rcsr klls, rhis cmpany smned rhe dcveloteme of the Tn baredjo oil accunntlation. Thc eseron rock is a basal sand uni! (l-14n fiick) of the Pdlffine Fmtion, sirdated al a depth of 3{X)m- At the pes nr lhc esrimaad d 230 miuion b!rels total original oil in place. Prcduclion is by anificial lift, using convcntional punp jrcks. kodudion per well varies frcm 10 to 100 barels pc. d!y. Prcsent dlily prodnction is ap proximat.ly 4300 baftk. Thc prdtuced crude r a vissus oil wnh a bw gar-oil ndo, low sulphur, and low melrl conenr API gevities vary from 13' 18" and thc average viscos'ty is 1730 cp at 98'F. AiertEaring Oe prcduced emulsion wirh hcat and do emulsifying chemicals for Emoval ofg!s, wate. md sedinent, abour T0% oflhe oil is sold as fuel oil to lhc aluninia indusey in Surimmc. qh.rcas 30% is cxpo.tcd ro Tnnidrd. It is ptannend to open a rcfinery in Suiname by thc.nd of Twenly wells have been drilled on the coniinlntal shelt No cormercial finds have been dadc, bur seve.al oil shows were rcorded bd the presenoe of rcscnon rcks and source rccks has bc n proven. Sincc large stfucrulcs e hcting, pros pects e difficulr todelinea. Application ofinl!rcved seishic dara ud mdlcrn bash analysis day lead 10 economic discoverics in the ned furue. The strarigraphy oe Sudname was recently reviewed by Dr. Th.E.Wongi Revision of thc stratisr.phy of lhe coasul plains of Sunnlme. Naluuverenschappelijke Krins voo. Su.inme en dc Nederlrndsc Andllen, Amnerdm, no. 125,64p. Obtainablc!t the secrela.irt ofthe Foundarion for Scientific Research in Surinlmc and th. Ncrher lands Antillcs. Insdruur voor Tdononis.he bailogie, Postbus 20125, 1000 HC Amslerdam, The Netherlands. (Dfi ). Geochemisch Kring. In 1990 is nicdw leven gckolne! in de C oche nische Kring na cen peiling onder d oud. leden en dndercn die in her \erleden bi nu en dan gcorea' nrt-de DlJccmom\re0 Mnwezrg zun ee{4st Op Srond vln dc positiclc rcacties is cen nieuw bestuur aangee'eden, besi6d. un: Prct Dr. C.H.van der weijd.n, Dr- C-A.J- Appelo, s cetatis Dr. B.Il..lansen, Pcnninqmeesler Op 17 icbruari vond re Utlcahr een ve.gadc.ins plaats. Dcz bijeenkomst bchandelde lsotopen t.chnieken in de seghemi.. Er wden ca. 80 deel'

8 ffi ioson geosystems A3 a coboqlence ot th6 r.pd OroMh ol olr activitiob, J$on now has GEOLOGIST or GEOPHYSICIST f/m Ho or sho wllbe r sponsibl for tesl no new products, perlom no case hislod!..d lo. providlng cli nt Buppoit and ifstflclon i. rh6 use ol ft6 producl3. Th laller will ihclqd t aininq mu.ss5 in th6!s ol iho producl. rvc s. Th irb nry also includo.n in! lcm nl in tho varioub pha36s ol J..on lr looklng to. candld.t.r wllh: ' I ro 4 y6ars of 06ologc6land/of loophysica s smc nr6rprolallon o&.r.nc6 wilh an oii comprny or conlractor ' i.ilali ' ' cr6afivity " r porfin! skills ' cliont{denred and 6rc6llonr commu.icarion s*jrb ' a *irrinqn ss to rawr iioquonrry ' nuancy in Enqrish: iruency in F.ench, o6hon and /or Spa6leh B rppr ciar d. ' a s. f-dopondonr funclioi wirh amplo scopo lor your cr6rtvny dnd prob eh-eolung 6b lit s ' m oppoduniv b mrk.! p 'lronr-nno" of s olooical a^d c6ophysical inbrpr6bion Gchnology. As prn ot lh irb.ppriotion procadure, you may be r6quesl6d to subni to. Fychological 6si, P alo Bend yolr w t6n ap9lcation wirriin 14 days ro: Jason G6o3yst6ms bv. add.ebb d to E6ine Clem nt, P.O. Box 596. For moro inldmaton pr 6so conracr Eraine cromont

9 SEDIMENTOLOCISCIIE KRINC Zo..ls r eds arsekondrgd zal de jaarver8aderine *orden g houden op vnjdas o a?ril l99ro rn Zaal E van hcr geoouw vln oe heutrcl der \,t'lnbou*rund! en p.trotcunwinning, MiJnbouwsEaar 120 re Dclft. Hel rerens.nappexlke g de vggadcring is gerescrvcfrd vw de scdimentologishc Dag [t rlrcdc op a cmulm wa zooert drt her volt n(e prognma ko wdden sar*ng4rld: ,05 PFOGRAiTMA SEDIMENTOLOGISCHE DAG - 6 ADril t990 13_05-13, ' 13,50 (FUU) L.P. Sha (BGD) 'Ov 6ank and channel'llll s ol.ecenl dellalobe s dimenls of lh Yenow dver {HuanChe), china" 'Pleisloc ne sequence arciileclure: preliminary f sulls of lh Soulh rn Nonh r 0 E.C. Koslers {FUU) "frcbc n6 l ansg.essiv w dge ohho.e the barior Glands lelscnollng and ,35 (VU) (TUD) 'Calcilufbldlles re6rd erposur and floodlng oi carbonat pla oms" Jaafl.gad dng Sedimenloloqische K n9 'Appllcallon ol quantrallv sodimenlological and pelrophysical intomallon lor.eseryolr s, ,16, ,16,35 16_35 16, , {TUD) (TUD) J.M.T, Stam {TUD) J.D. Schuppers lruo) (ruo) "Pelspocli ven van g ologlcal res tuoir "Perm6ebililellsvedeling Ln s n rossi ls n van vbeisblsroming op Bdjqe n L eder iwiali6l6 architeduro modolr schaaleff cl van permeabililoil' 'Modsllsrln9 van rulbldi r rcservoi.s" 'Mod ll dng van sedirn nldisrribute en geonelrle in en hererolilisch lagunair alzetling (N.O.poldef )" Her besruur van de Sedimenlologis.he Kdng hoopt U in orcts gstaten le mog.n veftetkonefi. L.c. van Geuns, secr. (61: )

10 Elieh ssm lsdmm.:n{e!nc'ann'!seni{'!a lrvjssi.sils?fru]hl TU Delft 10

11 MEDEDELINGEN van de Cornrnissie voor dc Geologische Weterrschappen KNAW Aan de Commissic we.d vcrzocht het volgende European Union ot Ceoscienccs ' Ou66ndins Yolng Scientisr Award The OLrrstandi.g Young Scienrisr Award js pre' sc.red by rhe Europ.an Union of Ceoscienccs duf inb its bictrial Gcncml Me6n!- Ir ecognises scicndfic achievcrnetrt! in ony field of the Elnh Scienccs, made by a scicntist who is un de.0rcageof 35yearson Ja.unry lstof rhcyearof The award h madc by a CommitE appoint.d by rhe EUC Council, and my hc madejoindy to two Edch rccipienfeccivcs acenific0rc fron EUG rnd is inlired ro make a p.esenration of rhe scientilic wort honoured by thc a*.dd.t rhe EUC bicnnial Ea.h EUG nenbcrcan pmposc e single candidare lor thc award. Thc candidarc cnnnol belong ro lhe same insfiurion, nor bc fron thc slne country as the dcmbei proposine her/him. The award is not rcsricreal ro EurcpeaD\ Thc award proposal musr be acco'npeied by! cuftnt curicnlun vnac of the candidrle, and! thoroughjustificarion detailing the o!rslanding natrre ofo.iginal contnbudons and fu iurc pronlis.. Prcposals "cicnrific for candidltes fo. rhe Awad ar rhe next EUC bic.niar n eing (1991) should be I jdli l990io Prof. K nur Heie., Ccological S uncy Norwny, Box 3006, Lade, Trondheim, N-7002, Norwly, Fax 47-? Prct-d^. F.R. vm vcen vooeirrcrcgwknaw GEOLOGISCH EN MIJNBOUWKUNDIG NIEUWS EXAMENS Doktornalexhen gcologie TFS l )4w. A. Brink Guatrg!!ficlpaleont(togie) B.A. Borm.n (hy.lroscoloaie) Mw. s. d. Rijk Oar.ontolo8ie) R.P. vccnhof Gtucrurcle geologic) T.U, Dclii Dokloraalexmen mijnbouwkurdc 0t 03-9rO F.A. vm (petiol.udwirning) J.C.M. Bcijer (m,jnkunde) M.K.M. Burrei (petrolclrmwinning) W.G. Dirks (ingenieursgeologie) A.D. F.*clenz (mijikunde).lj. Gondswa.rd (mtnkunde) J. Hcrbshlcb (ingenieuagcologie) H. Houwink (echni$he gcorysica) R.J.M- HuijFns (petolelmwinning) C.J. jonk (petrcleunwinning) E.H. Tijde.s ( chdische geofysica) M.W- Vos (peeoleunwinning) 1.. Weijes (t.chnishe Seofysica) R.U. Unechr Dohotulcx!'nen fysischc geogalie F. Klink (fyshch geogdnsche lddschlpskonde) K.M. wijnb rg (fysi$h gcogmfische Pnteskundc) D{,konalcxnh.n seofysica TFS 28 0? 90 A.LII. Alhrn r (fysica v.d. vase aarde) V.R. Hourgraaf (ialem) S.F.I!. v.n dcr lf,e (idem) DoktoEalcxllmen geologic F. Liauw (p Eolosie) Doktomlexsren geologie TFS M.J.A. Thijsscn GtatiSrafic/palconrologje) B. Wiltens (exogene gdhemie) PROMOTIES Op 23 f brulri 1990 proooveerde aan dc tujksunircrsircit Utrecht Sha, Li PinS op cen pnefschdit getiteld: Scdidenological Siudies of rlte ebb'ndal dcl6s alo.s rhc West Frisinn jslands,thc Netherlands. Als pmmotor rad op Prof.dr. It. Schuiling. Op I dna 1990 p.omoveerde aan de vrijc Univesiteit Amstldam J. Sopaheluwutan o! een prcfschrift geti1erdr 'ophiotile obducdon in hc Muds Complex, TnnG, EasEm lndon.siar an example of invcned, isobaric, nedium-hi8h prcssuc Hel werk voor dii rrecfschnft werd vcnicht in hcr k.der van dc S DclliNl I cxpcdide. Als p.omororen Eaden op hotdr. J.L,R. ToLrrct cn Proidt. ILJ. Zwan, tcnijl Drs. H. Eetners en gmr deel van dc b geleiding voor zijn rckcnitrg nam. Aan de opposide wer.l declgenmen doof Proldr. W.P. de Rocvcr, die precics vtjftig jlar geledcn ook op geologisch o.dcrzoek op Ti'}or promovc.rdc. De vnescrc cbef van Dr- sop!- heluwakan op het lndonesisch Insriruut r{ctnscbapp lijk Ondenock, LIPI,.n unbassadeu! voor lndonesie Ie Parijs was ool nmwezigei hield nadc p.onodeecn toespnal ftn do promolendus.ii het begin van dejaren tachrig studeerdc J. Sopaicluwakdn aan het ITC lc Ensched., waar hij.cn M.Sc.graad behaalde. 11

12 OD 20 nrddn 1990 Prcmoveerde aan de Rirk\unr\csitrd ljtrechr J.H.L Vonc*en op een or;t$hnfr!.ritld. Silictrrcs wirh incoryo rion of th+. Rb+; Cs+. Ak promoror D-adop Prof dr' R.D. Schuiling. BENOEMINGEN Tor sewoon hooglerad aan h.t InErnadonal lnsrirur. fd Aeiospace Sudey aid Eanh Scicnccs OTC) is bcno dd D.. A.M.J. Meij.nd. (Prcf.tso! of Wat. Rcsources Surveys lnd Ware6hcd Mdasemcn0 cn tot in deeltijdfuncic Dr. G.P. Kruscmai lvisiring Prolessor of Croundwarer Resoune Suneys). ceomorfologische Kaan vajl Zuid-Limburg Koneeleden is vd de geodo'foloeische kun van \_ederland l: het kaanblad l-62 Zuid-Limburg vcrschenen. Damee is door het Starine CenFum en de Rijks Geologhchc Di.nst her relief vdn hcr neesr dccl var Nederland in kaan gebechr. Op de eeoinorfologi*he kaan van Nslerland I :50.ffX) stmn de w crglve van in hct la.dschap wameernbre erreinvornen en huo Ook wordt hcr rclidfva hct landoppeplal, uirgednkr in hellinesbedragen en hmsrcvebchillnen, op de kaan we.rgcgeven. De kaan vomt zodgndo een e(ede aannillinsop de onlan$ verschenen Nieuwc GeoioSisch. Overzichtskaancn, wadin de scolosishc informatie centraat slaat (zie Nieuwsbricf 1990, no.l). De Seomorfologische kaarr van zu,d-limburg wordr uneeee!.n mer een bijbchofnde 'elnhrinr wauin, naast kone infomadc ovcrde legend4 ecn ove-ichtlnn de opbouw en ontsoa!swijze vad h t Cebied woldt gcgeven. Eei nicuwe indeling van de Zuid-LimbD.s zo kennerk.ndc Maslerdsscn s op ccn apanc karn De laan is uirg.vcrd in rclklculcndtuk. Kaan cn lclichring zijn verkrijgbau via dc boekhmdel of rcchtst-ccks bij de distributcur: PUDOC, postbus 4, 6700 AA Watcningen, re] '84541, le bcstellen (ISBN ). De prijs is r.29,-. Ceologische kaart van het westelijk gedeelte van de provincie Utrecht IleI kaulbladgebied valr sam.n mer her blad 31 Oost van de topografische kaart. Her is geheel nieuw g.klnccrd mer en dichthcid van 9 12 bonnsen,/hr, waarbij het holocene palk6r ( de deklaag") stccds werd doorboord. D dicperc ondcrgond w rd tot cen dieptc van 8Gl0O metcr be- te.. Ilierdoor is de uitgave ook ver vele grondgebruikers z!c. d.elmatig. Hij omvar dc volgcnde Scobgnche ld!'t op schaal l:50.00q - ecr kaan Fet de dieptelitging van het pleisldenc zandoppcnhl op scharl l: i - kaut met de totale dikre van hcr veenpaklet op schaal l:1tu.000; - en blad met en vijfral ondiep. prcnelen, die n!' derc infomatie geven over d. bovenste 412 rnj - ecn blad nct acht pmliel.n dieptebceik vm8(ll00m: een blad idct drie.tetdlprofielenr - een bockjcvln ruim 100 bladzijd.n, wei. scologic cn rocgepaste geoiogic worden beschrcvcn en *affin bovensengmde kalrten en prcllelen nader worde! tggelichr. De uitgavc kosr fl. 35,- incl. ATw, maar cxcl. vezendkosletr. Hij kan besrcld worden bij: Rijks GoloSischc Dienst, Afd. Ponbus 157,2000 AD Herlem. rel.023'319362, Fai t4. DIVERSEN Fmnkrijk In een vi de gebouwen van hel MusdumNaLion4l dhisroirc Nlrurelle" in Puijs, i.gang rue Buffoi, wonlr rol ci.djoni 1990 een bezienswaddige rcntoonsrellint gehouden ondcr hcr notro: Lcs au Service de lhonn - G6ologie & Pnthisroirc du Basin Pdisi.n. Zeer ovdichrlijk wordr in bccld 8ebtuhr hoe hcr geologisch onderzoek zich sind\ her eind van lte l8e eeuw herft onrwilkeld. welke Sesrcentcn wo'ded onrsonncn, van tduwstccn tot grps, kalk, zout, klei, ij4rens c kolcn roe, waar n olie.n gas wordr gep luceerd en dit laatlte hier en daar weer in de onder grcnd wordt gcsrouwd voor pickgebruik rijdens erse kou, cn h(e ren geothemische wamtc wcct te gebruikcn. Ha leefdon & ecrue bewoneb vnn her gebicd. wau haalr de miljocncnsrad Pdijs hct dnnkwarcr vaidaan, hoe loopt het labyrin$ van verlaren bouwsfen en gip$grocven onder Pa.ijs h t woldt sllemaal insmcdef wee.seg ven. De is ingdlcht doorde Aseiaiion des Giologucs du Bassin d Paris" die hiemec njn 25 jris bcstaan viert, tevcns cen der vezorsd jubileumbo k uiteegeven, onde! heeelfde morro (1989), Bullcdn d'intomrrion des Gdolosucs dil Basin de Paris, Mdnoire HolFsd.ie no 7, 297 pp., lnjs ongcveer Hfl Kaanen, proficlcn en telichting zijn mk eericht op de pmkdschc g.bruiker. Er wordt aandlchr besteed an daagkracht en funderi.gsdicpte, zandhwalitcit, cn kwersbadh.id van hetsrondwa- 12

13 CEA Mineralen- en Fossie lentrcu rs Dc CEA Minerrlcn- e. Fossiclicnbeu^, ror nu 2x per juar gehoudcn in het Malcanri gebouw in ADslctdab.zal voo.iaan odecnomn word.n in her Geologisch Evcnemcnr A;Grdam. Hcr evcncftnr wordr gehouden op zondas 29 lpdl en 2E o&ober '90 cn is eeodend van uur. Uit de Klei Geuokken Tenroonsteiling: Uit de Klei C.lrckten, Dubois.n her T.rclen va 2 mljcn jm scle.ten. 24 mdjn drn l0juni 1990 Opcniig$ijdenr di!sdag Vd zaterdag t(ll7 uu., lbcgrg.!olwrssenen t 6,:u, knderen 5.15 ir&. CJP,65+ r (incl. bouwro slas, Op 6 december 1940 overleed de bckcnde Nedcrlandse palconrol. oe Euglnc Dubo,s (l85ti l9:10). IIij wa\ een grdr deel v!n z,rn lc!en con servrror vm Teyle^ Paleonblogisch en Mine dlogisch Kabin.r. vanu,r dir musedm dced h,j ondceock nad dc iossielen uir de klersrevcs vm her Limburgse Teselen. T.r gelegcnheid van z!n vijllig\tc srerfjdr besr..dr Teyle6 Mu\eum rrndachi aan dcr beroomde vinddlaats vln fosielen De fo$ielc Dsren va! plllten;n dicren geven ccn 8o d beeld van on$ lnnd zo'n 2 miljoen j af ''De Pauwhof in Wassenaar D buiienplaat D Pauwhof in Wass.ns biedr gastwijhcid aan eadcmici en kuns naa^, die zich enise rijd^*ilhn r.-rugftlten om rusrig re r.unncn werkn or nruwe InsprrdtE op te dorn, Men kan dlr ongesroord dn een anil<el, prccfschrift of anderc publikatie werken, do wel col leges ofe.n lczing voorbceid.n. Er kunnen mk werkbcsprekingen worden gehouden mer ccn beperkt arntal deelnemcrs, De Pau*hofl gccn *,nsr. D. gcsrcn bcclen nier m..r.lan de kosrpnjs. Ah dar bczwtuopleven, is reductie mogclijk. voor naderc inlichtu.genen hct aanvnecn vanlosies kunt u zichwcnden rot dc gastv.ouw van 'Dc Pautrhof', Paauwlaan 2A,2243 AA Wa$enaar (tol.0l75ll42nl). Honderd n \ret nsrhrppers rijn hirr dag lijks drrk in do $ er om cnoor l,orgen d:rt de cnergic\0l)rriening g $aarb0rgd Her Koainklijkc/Shcu tixplrtrlric en koduktie Labomrorium. sinds 196l in dc R,jswijksc Plaspelpolder, is ccn vortrsraand E edch-itrstiruur op hct gebied van opsponng cn winning van aardolie en aadgas Voln.llon 5, Rijs*ijk 13

14 Blleenkomsten KIvI JrNergNdc.ing vrn de Afdelins Mij bouw in her Klvl gcborw re Den llaag. Donde.&8 5!p.jl, arn varg uur. Na de jaeersadfirg wordt een drietllkonc lezingen eehouden, alle ovcr'coud. V'xtrdc lczingen zijn uitgcn(xligd, allc trrrkaan bij Billiton. L Oiteikkclingen en invl den op de goudmarki door 'l ony C. Wallbank- 2. Dc Ocologie van soudvoorkomens in Chana, L D. Chqtueliopie n,jn: een Case srudy, ddr rro Pronk van Hoeer en. Nad6c inlichtinsen zijn vcrkijgbar bt dc scknlr ds, n.j A.Grubbcn, (wcrl) ol (p.ivd). Nederla dse Bodemkundige Vereniging aodetrdegtudatie. in her brjzondd in dc (sub) ro pcn. Dc I06. Wetenschapp ltke Bijccnkomsr zdr rvordcn Schouden op dondcrdag 19 lpril 1990 (voordnchen) en vdjdas 20 apnl (cxcursie). Tijdcns dc vm.&achen wordcn d volgende on dcncrpcn n gelicht. De lcrsp,tiding lan dmr nensen bodcnrdeendltic od weeldschml. De pree$en en facro.cn v-an bode'!: dcgrndnlie en praktijkrepassingei o$ run voon sch.ijncndc bodcndegadatie een halt ror te ftepen. Tevc0s komen mk de economischc aspec ren lan de bod.mdegradatie dan de oldc. D loofdmchten worden g houden in het SradnS gebouw, Madjkeweg 11 wlgeningen Ir ll.j. Winkels (lel0l20g991ll) lntemational Geological Correlation Pro, gmmrne Project 274 Coastal Evoludon in re Quancmary Nethell!nds Nation l Working Crcup Unn,diEing vmr de versddenns \c dc srlkgup op 6lpril 1990, onr lur in z!!l 210 van Trlnsitorium U, Heidelberglaan 2, Urecht (Cce gnfirch Insftuu! Unhof) l Op ning 3- Jaarverslag l96e Tarksrclling en lrakrischc uitvoering ncderldndsc wcrksrcp 5. Plnnning activileire! l99o Vertcgc0woordiging.ongrelsen bjr cnland/ 7. Lirctututrb.rrllrd rederlandse instcllingerl r wc t Srolk 8. w.!.r.r.k. - sluirire Progndm. lczingcn middag IGCP prujcct 27:l ''Coanal Evoludon in the Quaremary,6apnl nur Onderwcrpr Sedimenratieprocessen en kusronrwitkeling in wadden en esrudienc nlilieus ll.l0-14,15 u0rr D*.J.H.A.Bosch (RCD). Dc katsre 25(l)j!u kespiegelveranderingcn op de W{ddcncihndcn; netholen cn rst rlslrllillcl. 1, uu.r Drs.A.Oosr (RUU). De invlcd ve nrcssclcn opde lljntorelise sdinenrad in uur: 'fte/koffi uur: D^-w.ten Bnnke (DCWAUU). Slibhuishoudi.g van de OosE.schcldc n. volboing van de deltawerken. 16.i5-17.(X)uur: Dr.I.H.van den Ae.g (RUU). Zandb0lnns vad dewesterscheldc in de lmrsle Plaats: Cco8nnsch lns ru! Zna 3lI (T.ansitolium ll) RUUirechr H idelberglaan TC Utrehr Her univcrsir itscooplex is ggd bercikbaar mr hel openbaa. ve Er vanaf Urrechr CS pc. buslijn I l/12, nchring ZUIJilhot Info: Dr. Pier lketsfa, tcl.03o 5)215) Nederlardsc VereniginS van Cebruikers vad Online Infon]ladcsystemen tsljeenkon\r Wc grmp CroqcLen\hafpcn (wg) Yrijdag 20lpdl Ir90 I1 10 urr. Plaats lan sancrkodtsr: Universircitsconrplex De Unhof Facultcitskamca 5e venlieping, 5l? Op dezc bijecnlodst z.l de nadruk komen tc ligten op de slrlclurering van de WG en het ontwikkclcn Bclangsrellendcn k!nnen zich amlden bij: Ir.J.H.ten lhkcn, Intemadonal I.stitule for Aero' slace., Suflcy ald Eanh Sciedces (ltc), Postbus 6,75dJ AA Enschede, tel: g oe k be s p re k in ge n Tle Ocean Basins: Their seuclurc and evoluti('n. By The Open Utrirersiry, Peremon Prcss. Oxford New York. 1988, l?l pp. ttice:9.95 (sofo, ISBN i (had). Seawater: Iis conrposnion, properties rnd bchr' liour. By lhc Opcn Unive.sny, Per8lmon Prcss, Oxford'New York, 1989, 165 pp. Pdce: 9.t5 Goft),ISBN 0-08{) ; (hdd). 14

15 I)cze twee bcken zijn d. cc6re rwee van dc in l(! rs dic tezamcd dc Oceano8raphy Sc.ies ga!tr rlnen 'ul van The OI)cn Unne^ii' (Enel.nd). Bcide bcken zijn volsens cenzlfde, zec. srrnk, slranien opce2er: l) Ecn zevenral hoofdnukken u.g.rnde de verschillcnde rdcenen van heronde! wdp,2) mel in ieder hmldsiuk een ahrlllf0ecn oler hcr behandcldc onderwe.p, 3) ccn samenlat- Utg aan hei cird van i.der hmfdstuk. 4) eci Ii.jn nr i aanbevolen litenluur, 5) een ondcrwerrindex, 6) en illusuadcvebrjzinsen lrjst, en 7) notwoodei op de gesrclde wagcn in ieder hofdsluk. De bocken zijn zeei duidelijk van opar mer ccn hcldeft Ieksr cn een overdaad aan zeer rocd vc. zorsde illusraties. Storcnd is wel her onrbreken vu UrcmuNeNijzinecn in de reks! herseen her tecld der onrslaar dar dc bekcn heer bedcld zijn als Diddelbarc school stof. Toch zijn de beidc boele! nrijns inziens zeef gocd bruikbaar binnen ccnr! jaa6 o.denijs ii dc &udwete.schappen, arngczicn ecn stud.nr dmr hct lczcn van deze bckcn binnen kone dy' een srcor aanrd basisbcgiippen rdglandc het ondwerp zich.igcn kln ndken..the Oean Basint bevar de volge.de hmfdeuk, ken: l) en inuoducti. w.arin heh ua,nclcn van topogr.fi$he s!8cvcns, dicptemerirgen e.d. wordr verkladd;2) Ihe shape ofrheocemsi 3) rhc cvolu, tion basinsr 4) tle sfucture and fonnalio! lithosphcrui 5) hydrorhcmal ci(*ul!rion in meanic cnrsr;6) Fll.dearoeraphy and seujcvel chadgcs;7) 1h broad$ picture (rne globalcyclc). Dc inhoud van het Seawarcr'dc.lis als voler: l) warer, ic lnd ani 2) rcmperarue in the oceans: :i) saiinny i. thc ccans 4) density andpesue in rhc Gcans; 5) lichr dnd $und in scawarer;6) lbe sea warcr solurion; 7) $a*!rcr and $c globalcrcle. Her pnjsklrnjc dar aln beide bgk.n harg{ is zecr redelijk rc,roeftn. ongeveer FI40,- p rdeel ( niet duur, en d b$kcn maken dir hcdrag meer din waa. Konon een aanrade. vmrdic do enr dre een ondetrtunend bgk wil gebruikei brj en cu^us i. het eersrcjarr oavoor de eersrcjnan g ologie stu d.nr die zich op snelle wta enige basiskennis of mdiene Sslogi. eigcn wi! maken. J.l.G- ReynEr (VU Amste.dam). vertaalbureau Thema geologica voor vertalcn, corrigercn cn redigeren van geologischc cn andere natuurwetenschappelijke teksten Drs. Thea van de Graaff Trouwborst geoloog en bccdigd vertaler Engcls Sir Winston Churchilllaan 1009a 2286 AD Rijswijk rel,0l'

16 Komende acllvitelten 5 apnl Jaacrgadenng vedc Afdoling Mijnbouw vln het KlvI cn lezingencyclus Goud (zie9.14,eergade-nng SedinEnbtoeische kring n Scdiftnologisch Dag 990 (zi. p. 10 van dez. 6 lpril I I apnl l3-t6april april Lzngcnnidd.ag lccp-poject 274: Scdimnuricproc ssen en kusmtwikkeling in wadden cn cstudicne milieus in N.derled' (zie p. 14 van dea nieupsbriet) Irzing Hughq Clark Oil ceology wn in a Middle ea$ Cdtcrd' (no p. 5 vd &D Wgkgrocp v6r Tefliairc en Kwanair G olotiq excusie belked vm Mainz cn Neuwie4 Naderc infomatie: B.van der Valt, tel l06e Wcanschappelijke Biirnkonsr Neddlddse BdLmtddigc Vd.niginS (zie p. 14 van 20 april 2:7 apnl april 29 apnl 2E mei I juni l9-2ljui Bijenlornst Werkgro.p CcNel.nrchappen van de nededadse vorcnigins van Gebruiters van Online lnformtiesyaemen (zie p. 14 vm d rc nieuwsbdet. Medrg 262: i! het Telhys gebied djdens het!ft8' Kijf (zic p. 5-6 vm vonse nicuwsbd 0 r-cv excursie Pdijs (zi. p.9 van v6isc nieuwsbned GEA Mineralen- en Fossielenbeus (zie p. l3 van dezc nieuwsbrieo Dag var h l quasi-kisal (zie p. E vd vonge nieuwsbrief) 4th Intcrarjonal ConfeEnce on s, Gcomembrares and Rolat d tuucrs (zie p. 9 v$ Fradurc Preesscs in Brittlc Disoldercd Marerials (concete, rc k, ceonaict, Noodvijk (Infomatie: Mrs R. Komen'Zmmtman, 01736'5356) ModelCARE 90. lntemational confercnce on crlibntion and rclirbi]nv in soundwarc. rnodelling,'scravenhag (lnfonnati.: 07G ) Slultings resp. verschuningsdata l2 aprilresp.26 april : 10 mci rcsp. 24 mi : la juni resp. 28 juni Koninklijk Nederlands Gcologisch Mijnbouwkundig Cenootschap Sccrelariaat Po6tbus 157,2000 AD Haarleh rssn

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Scholenlijst openbaar (speciaal) basisonderwijs

Scholenlijst openbaar (speciaal) basisonderwijs Centrale Administratie Primair Onderwijs C.A.P.O. Koppel,Eenspan,Lisdodde Vegter Montessori,Dordtse Til, Tel: 0591-575190 Fax: E-mail: w.poede@abcprojecten.nl Verzendadres Iemenhof,Emmermeer Mr.Halma Op

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

PETROLEUM GEOLOGISCHE KRING

PETROLEUM GEOLOGISCHE KRING Treasurer: Bert Clever Secretary: Thea van de Graaff - Trouwborst PO Box 82301 2508 EH Den Haag Ph. and fax: 01742-98022 Bank account: 88 65 82 733 (VSB, Den Haag) Giro account: 40 74 482 PRIJSVRAAG LESBRIEF

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum:

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum: ADVISOR RD 6201 Montage Handleiding Software versie: V6.0 Kode: RD6201 - II / V6i Datum: 1-10-96 142643999.3 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie