Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011"

Transcriptie

1 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding In de 2 e Bestuursrapportage 2011 informeert het dagelijks bestuur u over de financiële afwijkingen die zijn opgetreden bij de uitvoering van de Programmabegroting Gelijk aan de 1 e bestuursrapportage die in mei 2011 aan uw raad is gepresenteerd concentreert deze rapportage zich op het saldo van de afwijkingen per begrotingsprogramma. De verschuivingen binnen de programma s komen in de Jaarrekening 2011 aan de orde. Dit betekent dat in de bestuursrapportages de verschuivingen binnen programma s dus niet direct worden beschouwd als een afwijking van het begrotingskader. De informatie die in de 2 e bestuursrapportage is verwerkt geeft een eerste indicatie van het verwachte rekeningresultaat over De prognose is gebaseerd op de gegevens tot en met september 2011, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen in het laatste kwartaal De 2 e Bestuursrapportage 2011 komt uit op een positief resultaat van Dit is onder voorbehoud van financiële risico s die pas later in 2011 bekend worden, bijvoorbeeld de inkomsten bouwleges (zie de risicoparagraaf). Gezien de financiële onzekerheden stellen wij u voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De 2 e Bestuursrapportage is opgedeeld in acht hoofdstukken, een besluit en twee bijlagen. Hoofdstukken Blz. I. Afwijkingen per programma 2 II. Afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen 6 III. Mutaties in de reserves en voorzieningen 7 IV. Doeluitkeringen 9 V. Inhuur derden 11 VI. Heroverwegingen VII. Convergentie 13 VIII Risicoparagraaf 14 Conceptraadsbesluit 15 Bijlagen 1. Financieel overzicht 2. Stand van zaken begrotingswijzigingen

2 Hoofdstuk I. Afwijkingen per programma Programma 1 Dienstverlening Nederlandse identiteitskaart (NIK) De Hoge Raad (HR) heeft in haar uitspraak van 9 september 2011 vastgesteld dat gemeenten geen leges mogen heffen voor de NIK. Op 21 september 2011 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarmee een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de identiteitskaart. Dit houdt in dat de heffingsgrondslag met terugwerkende kracht in werking is getreden vanaf 22 september 2011, en de burger vanaf die datum weer moet betalen voor de NIK. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Als gevolg van de eerdere uitspraak van de Hoge Raad zal het stadsdeel in 2011 geconfronteerd worden met kosten en inkomstenderving. Voor 2011 is aan kosten berekend bestaande uit: - een inkomstenderving van door 900 gratis aanvragen van 9 tot en met 22 september extra personele kosten ad terugbetaling leges over de periode vanaf zes weken voor datum uitspraak gerechtshof (26 augustus 2010) tot 9 september 2011 ad BA 109 Integraliteit 2011: (I) PP0103 Burgerzaken Wabo/SVP (Stedelijk Vergunningenpakket) In de 1 e Bestuursrapportage 2011 is voor het programmaplan vergunningverlening en handhaving een bedrag aangevraagd van voor het verder doorvoeren van nieuwe wetgeving rondom de Wet Mulder (administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en het waterloket (aanvragen en meldingen over riolering en grondwater). Eveneens zijn hierin de stedelijke bijdragen rondom het inrichten van het handhavingproces, beroep en bezwaar, toezichtprotocol en digitaal ondertekenen en annoteren opgenomen. In augustus 2011 zijn door Dienst milieu en beheer aan het stadsdeel onvoorziene kosten in rekening gebracht ter hoogte van Het gaat hier om nacalculatorische kosten Wabo/SVP van 2010, waarbij het voornamelijk gaat om investerings-, project- en beheerkosten. In de Raadscommissie Middelen en Veiligheid is op 15 september jl. de voortgangsrapportage ICTontwikkelingen behandeld. Hierin is melding gemaakt van de onvoorziene nakomende kosten Een bedrag ter hoogte van wordt gedekt binnen de begroting Door de nakomende rekeningen is een incidenteel dekkingstekort van ontstaan. Betere dienstverlening aan de burgers Integraliteit 2011: (I) PP0108 Programma 5 Onderwijs en jeugd Leerplicht DMO brengt jaarlijks de kosten voor het Bureau Leerplicht Plus in rekening bij het stadsdeel. De stadsdeelbijdrage bedraagt voor 2011 met betrekking tot Leerplichtambtenaren en voor de bijdrage aan het LAS (leerplicht administratie systeem) Dit is in totaal In de begroting is een budget opgenomen voor een bedrag van De hogere kosten vloeien voort uit het herziene bekostigingsvoorstel voor het doorberekenen van de overhead waarmee de gezamenlijke stadsdelen op 17 maart 2011 hebben ingestemd. Hierdoor ontstaat een structureel tekort dat met deze autonome post wordt ondervangen. Jeugd (S) PP0507 Blz. 2

3 Decentralisatie OKC/JGZ 2011 De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het gebied van Ouder- en kindcentra (OKC) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gevolgen hiervan zijn niet opgenomen in de Programmabegroting 2011 omdat de centrale stad pas begin oktober 2011 duidelijkheid heeft verschaft over de financiële consequenties voor de stadsdelen. Via het stadsdeelfonds wordt in verband met de decentralisatie over het jaar 2011 een brede doeluitkering verstrekt van 2,8 miljoen. De doeluitkering is bedoeld voor de financiering van de taken in het kader van de OKC/JGZ (niet voor de bouw van het tweede OKC). Een eerste doorrekening van het financiële effect komt uit op een nadeel van Dit is het verschil tussen beschikbare middelen in de begroting 2011 en de te verwachte uitgave die in het kader van de decentralisatie van activiteiten gedaan moet worden. Hier tegenover staat voor 2011 een toename van het stadsdeelfonds. Aangezien de stadsdeelfondsuitkering algemene middelen zijn, dient het verwachte tekort als nadeel opgevoerd te worden. In aanloop naar de 1 ste Bestuursrapportage 2012 zal meer inzicht moeten bestaan wat de uitwerking van de decentralisatie voor effecten met zich meebrengt. Hierover zijn de stadsdelen in overleg met DMO en de centrale stad. Goede begeleiding van kinderen en jongeren bij hun groei naar volwassenheid Jeugd (I) PP0514 Programma 6 Welzijn en zorg Opbouwwerk In 2011 hebben subsidievaststellingen plaatsgevonden over het subsidiejaar In een aantal gevallen is de subsidie lager vastgesteld dan het verleende bedrag. Omdat in de jaarrekening 2010 is uitgegaan van een volledige besteding van het subsidiebedrag betekent een lagere vaststelling in 2011 dat er een voordeel is ontstaan van De subsidievaststellingen worden toegelicht in de subsidiemonitor. n.v.t (I) PP0611 Wijkrestaurants In 2011 hebben subsidievaststellingen plaatsgevonden over het subsidiejaar In een aantal gevallen is de subsidie lager vastgesteld dan het verleende bedrag. Doordat in de jaarrekening 2010 is uitgegaan van een volledige besteding van het subsidiebedrag leiden lagere vaststellingen in 2011 tot een incidenteel voordeel van De subsidievaststellingen worden toegelicht in de subsidiemonitor. n.v.t (I) PP0606 Programma 7 Sport en recreatie Sportactiviteiten algemeen De invulling van functies op het terrein van sport laat op dit moment een onderbesteding zien van Ten aanzien van het verstrekken van opdrachten voor het uitvoeren van activiteiten is in de tweede helft van 2011 een inhaalslag doorgevoerd. Rekeninghoudend met de kostencomponenten schatten wij in dat het budget incidenteel kan worden afgeraamd met een bedrag van De activiteiten die nu worden ingezet zijn: de site van het sportloket up-to-date maken, maandelijkse nieuwsbrief voor verenigingen en (informatie)vragen van verenigingen e/o bewoners inregelen. Sport (I) PP0702 Blz. 3

4 Programma 9 Openbare ruimte en groen Meerjaren groot onderhoud Na afsluiting van het derde kwartaal 2011 kan de begroting 2011 voor het Meerjaren groot onderhoud (MGO) worden geactualiseerd. De begrote uitgaven in het kader van het MGO zullen in 2011 naar schatting 1,4 miljoen hoger liggen dan oorspronkelijk begroot. De herziene begrote inkomsten uit de eerste verstrating groot onderhoud zijn nihil in plaats van 1,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de herziene financiering door het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA): de resterende eerste verstratingsgelden zijn door het OGA in één bedrag overgemaakt aan het stadsdeel. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2010 opgenomen in een nieuwe voorziening eerste verstrating groot onderhoud. De onttrekking uit deze voorziening was nog niet opgenomen in de begroting 2011 en wordt begroot op 3,0 miljoen. De onttrekking uit het fonds groot onderhoud zal 0,4 miljoen lager zijn dan voor 2011 was begroot en neerkomen op 0,7 miljoen budget neutraal Reclame openbare ruimte In de paragraaf Weerstandsvermogen is het risico opgenomen met betrekking tot de reclame-inkomsten. In de ombuigingsoperatie van de begroting 2009 is uitgegaan van extra reclame-inkomsten in de openbare ruimte (exclusief het Arenagebied). In 2011 wordt gerealiseerd. Het betreft de reclame-uitingen op grote objecten (8m²). Volgens de huidige inventarisatie zijn te weinig locaties geschikt voor deze objecten. Inkomsten uit kleine objecten zijn marginaal. In de huidige contracten zijn beperkende voorwaarden opgenomen. Hierdoor zijn er voor Stadsdeel Zuidoost te weinig mogelijkheden om deze taakstelling volledig te realiseren. Het dagelijks bestuur heeft initiatief genomen om de oude contracten op te zeggen en nieuwe verbeterde contracten te realiseren. Dit zal per 2015 effect hebben. In de Perspectiefnota 2013 zullen we terugkomen op dit onderwerp en een inschatting geven over het realiseren van de taakstelling tot (I) Minder intensief onderhoud groen - frictiekosten Voor het vervangen van struiken door grasvelden is in de begroting 2011 een frictiebudget opgenomen ter hoogte van Naar inschatting zal de helft van dit bedrag pas in 2012 worden besteed en daarom wordt voorgesteld van de frictiekosten toe te voegen aan de voorziening Onderhoud groen. De werkzaamheden zullen in 2012 zijn afgerond voor de start van het nieuwe onderhoudsseizoen. De te realiseren taakstelling ad kan daarmee gerealiseerd worden. Openbare ruimte 0904 budgetneutraal Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Verbouwing BuurtHuis Holendrecht In juni 2011 is het voorlopig ontwerp voor de verbouwing van het BuurtHuis Holendrecht vastgesteld. De kosten van de verbouwing zijn begroot op ruim 1,7 miljoen. Deze investering kan voor een bedrag van worden gefinancierd met subsidie van derden. In de begroting 2012 wordt aan de raad voorgesteld uit de reserve accommodatiebeleid aan te wenden. Ter dekking van de restant van de investering is een krediet nodig van In de begroting 2012 wordt onder meer dekking aangevraagd voor de kapitaallasten. Civil society Bewonersparticipatie 2011 nihil 611 PP1102 Permanent beheer Blz. 4

5 Programma 12 Bestuur en concern Risico voorziening EFRO Eind 2010 is voor het totaal programmaniveau (Stedelijke gebieden Nederland, Doelstellingen 2) in het kader van Het nationale actieplan gele kaart een landelijke correctie van 3,8% vastgesteld. Dit risicopercentage is voornamelijk voor risico s die niet verwijtbaar zijn zoals de interpretatie van aanbestedingen en staatssteun. Een hoger percentage is niet reëel omdat aantoonbare verbetermaatregelen en aanvullende accountantsonderzoeken hebben plaatsgevonden op het Zuidoost programma. Voor Zuidoost betekent dit dat er een maximaal risico is ter hoogte van In de voorziening is een bedrag beschikbaar van , hierdoor kan vrijvallen. N.v.t.: betreft afwikkeling voorgaande jaren N.v.t (I) PP1205, buurtgerichte aanpak Onderzoek tarieven leges De jaarlijkse besluitvorming over de tarieven (leges en afvalstoffenheffing) voor 2012 is afgerond. Daarbij is gebleken dat een meerjarig onderzoeksprogramma nodig is voor een systematische onderbouwing van de tarieven (tevens Europese richtlijn). De stadsdelen zijn in het portefeuillehouderoverleg van juli jl. akkoord gegaan met het opstellen van een voorstel voor een doorlopend onderzoeksprogramma 2011 en 2012 (van stadsdelen én centrale stad), gericht op besluitvorming over de hoogte en kostendekkendheid van legestarieven voor Voor de uitvoering daarvan wordt een bedrag van gereserveerd. Van de zeven stadsdelen en centrale stad wordt een gelijke bijdrage van gevraagd. Het onderzoeksprogramma start in het najaar van Betere dienstverlening aan de burgers Integraliteit 2011: (I) Bedrijfsvoering Blz. 5

6 Hoofdstuk II. Afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen Meevaller rente leningfonds budgetneutraal De gemeente beschikt over een egalisatiereserve om renteschommelingen tussen de door gemeente aan derden betaalde rente en intern doorbelaste rente op te vangen. De hoogte van de egalisatiereserve is gemaximeerd tot 140 miljoen. Op basis van de renteontwikkeling in 2010 is een overschot op de reserve ontstaan. Dit overschot wordt uitgekeerd aan de diensten en stadsdelen. Voor Zuidoost gaat het om een bedrag van 3,1 miljoen. Aangezien de uitbetaling in directe relatie staat tot de investeringen van het stadsdeel stellen wij voor de terugstorting ten gunste van toekomstige investeringen te brengen en te storten in een egalisatiereserve Investeringen. De egalisatiereserve kan bijvoorbeeld ingezet worden om investeringen en daaruit voortvloeiende lasten binnen de begroting te verlagen. In dat kader kan gedacht worden aan de uitwerking van het Meerjaren groot onderhoudsplan, groenbeheersplan, wegenplan, etc. Uitkering Stadsdeelfonds (I) Door concernfinanciën zijn wij op 11 augustus 2011 geïnformeerd over de hoogte van het stadsdeelfonds Hieruit blijkt dat het SDF voor 2011 wordt bijgesteld tot een bedrag van 75,3 mln. Dit bedrag is exclusief de uitbetaling van de Brede doeluitkering OKC/JGZ 2011 van 2,8 mln. Rekeninghoudend met het bovenstaande en de negatieve bijstelling van de septembercirculaire 2011 (waarvan Concern Financiën de resultaten pas in december 2011 bekendmaakt) kan een bedrag van 1,5 mln. als voordeel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Tevens stellen wij voor ten behoeve van de decentralisatie OKC/JGZ 2011 het budget OKC/JGZ te verhogen met een bedrag van 2,8 mln. Kapitaallasten (I) In de 1 e Bestuursrapportage 2011 is gemeld dat een bedrag van aan kapitaallasten (rente en afschrijvingen) incidenteel kon vrijvallen. Nu, na verwerking van de werkelijke rente en afschrijvingskosten blijkt dat er abusievelijk een te hoge vrijval is opgenomen. Hierdoor ontstaat er een incidenteel nadeel van Latere verkoop MtB-garage neutraal In het kader van het project vernieuwde huisvesting buitenvestigingen is in de begroting 2011 uitgegaan van een boekwinst van bij de verkoop van de MtB-garage. Thans wordt ingeschat dat de verkoop in 2012 plaatsvindt. De boekwinst zal na verkoop in een bestemmingsreserve worden gestort ter dekking van de kosten van de desinvesteringen en tijdelijke huisvesting buitenvestigingen. Blz. 6

7 Hoofdstuk III. Mutaties in de Reserves en Voorzieningen Reserves en voorzieningen die door gewijzigde ontwikkelingen in 2011 een ander verloop kennen worden in de 2 e Bestuursrapportage opgenomen zodat de begroting aangepast kan worden. Reserve Frictiekosten ombuigingen Aan de reserve Frictiekosten ombuigingen worden in 2011 voor het Wijksteunpunt Wonen, Ouderensubsidies en het niet realiseren van de ombuiging bij de afdeling Documentatie en Informatievoorziening (door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten DMS/IZI) achtereenvolgens bedragen onttrokken van , en De reserve zal naar verwachting in 2014 zijn besteed. Reserve Frictiekosten convergentie Het doel van deze bestemmingsreserve is het opvangen van de frictiekosten (o.a. outplacement, opleidingen en WW-kosten) die voortvloeien uit het convergentietraject voor de periode De reserve bedraagt na de convergentie 4,5 miljoen. Aan deze reserve is in 2011 eenmalig de besparing van de heroverweging personeel toegevoegd voor een bedrag van 2,9 miljoen. Voor dit jaar zal een bedrag van 2,3 miljoen worden onttrokken uit de reserve voor gemaakte kosten. Naar verwachting zal de reserve in 2014 volledig besteed zijn. Reserve Antwoord Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van de aansluiting op het stedelijke telefonisch servicenummer Op 30 november 2010 heeft de raad besloten aan te sluiten op het Contactcenter Antwoord. De reserve wordt aangewend voor de bekostiging van de variabele (afgehandelde telefoongesprekken) en vaste kosten van Antwoord. Conform huidige berekening zal in 2011 aan de reserve een bedrag van kunnen worden toegevoegd. De reserve zal eind 2012 zijn besteed. Reserves en voorzieningen OSB (Open Schoolgemeenschap Bijlmer) Per 1 augustus 2011 is OSB verzelfstandigd in de Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Met ingang van deze datum gaan de reserves en voorzieningen - die geconsolideerd in de stadsdeelrekening worden verwerkt over naar de Stichting. De verzelfstandiging heeft tot gevolg dat de reserves en voorzieningen van OSB moeten worden afgeraamd met 8,2 miljoen tot nihil. Overigens maken deze mutaties onderdeel uit van alle af te wikkelen balansposten van OSB. Zowel de activa als de passiva worden gemuteerd voor een totaalbedrag van circa 9,6 miljoen. Reserve Inburgering De reserve is ontstaan bij de Najaarsnota 2009 als gevolg van financiële meevallers bij de afrekening van Inburgering. Eind 2010 was in deze reserve nog aanwezig. Hiervan was bestemd voor de uitvoering van het participatieactiviteiten en was bestemd om tegenvallers op te kunnen vangen bij de uitvoering van de Wet Inburgering. Vanwege deze gemengde samenstelling is de reserve Inburgering opgeheven en is enerzijds een aparte reserve voor de uitvoering van participatieactiviteiten en anderzijds een aparte voorziening Inburgering gecreëerd ter dekking van financiële tegenvallers bij afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de jaren 2007 tot en met Voorziening Inburgering In de reserve Inburgering is geoormerkt voor risico s met betrekking tot afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007 tot en met Bij de 1 e Bestuursrapportage 2011 is ter afdekking van deze risico s toegevoegd. Omdat in de reserve Inburgering ook gelden zijn geoormerkt voor participatieactiviteiten wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en de middelen te verdelen over een (nieuwe) reserve Participatieactiviteiten en een (nieuwe) voorziening Inburgering. Voor de afrekening over het jaar 2007 zal naar verwachting uit de voorziening Inburgering in 2011 moeten worden onttrokken. Omdat inburgeringstrajecten lang doorlopen zal de laatste afrekening over de jaren uiterlijk in 2014 plaatsvinden. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze voorziening toereikend is om mogelijke financiële tegenvallers over de jaren 2008 tot en met 2010 op te vangen. Fonds Eerste verstrating groot onderhoud In de rekening 2010 is het fonds Eerste verstrating groot onderhoud opgenomen. Wij verwachten dat in 2011 een bedrag van 3 miljoen wordt onttrokken. Deze onttrekking zal worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de projecten Kortvoort, Groesbeekdreef, Gein I en Gouden Leeuw. Blz. 7

8 Fonds Groot onderhoud In de begroting 2011 is een onttrekking uit het fonds Groot onderhoud ad 1,1 miljoen opgenomen. Wij verwachten echter dat in 2011 een bedrag van 0,7 miljoen zal worden onttrokken. Deze aanpassing wordt veroorzaakt doordat de projecten Gein III en Gein IV 2011 niet zullen worden uitgevoerd. Reserve Vereveningsfonds Bij besluit SDR WW/175 heeft de stadsdeelraad een Vereveningsfonds ingesteld. De resultaten van afgesloten grondexploitaties worden toegevoegd en onttrokken aan dit fonds. Het speelt naast deze egalisatiefunctie een belangrijke rol in het afdekken van financiële risico s die voortkomen uit de bouwenvelopsystematiek (zie paragraaf Grondbeleid en de risicoparagraaf uit de begroting). In 2011 zal voor een beslag worden gelegd op de reserve Vereveningsfonds. Dit bedrag wordt als volgt ingezet: voor de uitvoering van het besluit SDR RO/42 (Grondexploitatie drie locaties Driemond). Het is een bijdrage voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein ten behoeve van de Cornelis Jetsesschool; voor sloopkosten van de huidige Cornelis Jetses en gymzaal; wordt onttrokken voor de uitvoering van het besluit DB RO/54 (afsluiting grondexploitatiebegroting Voltooingswerken Gaasperdam). In 2011 zullen positieve saldi van Grexen worden afgedragen aan de reserve Vereveningsfonds ter hoogte van Deze afdracht is het resultaat van de afsluiting van drie grondexploitaties per De af te sluiten grondexploitaties zijn: Gezondheidscentrum Reigersbos (plannummer ) met een positief eindsaldo van , Kinderdagverblijf Hogevecht (plannummer ) met een positief eindresultaat van en winkelcentrum Reigersbos (plannummer ) met een negatief eindresultaat van Omzetten van reserves naar voorzieningen Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij de controle van de jaarrekening 2010 is een tweetal voorzieningen omgezet naar reserves. Dit heeft geen budgettaire gevolgen en is al verwerkt in de begroting Het gaat om de voorziening cofinanciering EFRO en de voorziening Frictiekosten ombuigingen. Blz. 8

9 Hoofdstuk IV. Doeluitkeringen In dit hoofdstuk worden de brede doeluitkeringen toegelicht. De brede doeluitkeringen bestaan uit de volgende geldstromen: 1. Investeringsbudget sociale vernieuwing (ISV) 2. Wijkaanpak 3. Overige subsidies 1. ISV In de tabel is opgenomen welke verplichtingen zijn aangegaan tot 30 september De verplichtingen hebben onder andere betrekking op de voorbereidingskosten fysieke ingrepen, bijdrage aan personeelkosten, projectmanagement, advies- en communicatiekosten. De verwachting is dat de komende maanden nog meer verplichtingen worden aangegaan, en dat nog kosten worden gemaakt. Uitputting ISV- budget in Project Beschikbaar in 2011 Nog te besteden in 2011 Bijlmerpark Parkenwig Driemond Mandir Rouwcentrum Winkelcentrum Gein Verkoop vrije kavels Floriade Bijlmerpark In bovenstaand overzicht is te lezen dat voor is uitgegeven dan wel verplichtingen zijn aangegaan. De belangrijkste uitgaven betreffen projectmanagement, onderzoek, afronding van de aanleg van het park en communicatie over de opening van het park. De uitgaven zijn conform planning. Er is nog een aantal onvoorziene uitgaven zoals de aanpassing van de Sport en spelesplanade (SSE) en openstelling van het fietspad die mogelijk op het projectbudget van 2011 gaan drukken; er worden uitgaven verwacht de komende maanden. Verwachting is dat er aan het einde van 2011 geen restbudget overblijft. De prestaties die omschreven zijn in het jaarplan zijn geleverd. Parkenwig Er is circa gereserveerd voor openstaande rekeningen projectmanagement. Aandacht is in 2011 uitgegaan naar de afstemming van ontwikkelingen in het gebied zoals de opstelsporen, scouting, horecaontwikkeling Gaasperpark, afstemming A9, etc. Daarnaast is in het kader van de Parkenwig gestart met het traject Floriade Hiervoor is een autonoom budget beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt voor onderzoek en ontwerp. De verwachting is dat deze kosten tot het einde van het jaar gering blijven. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Driemond Het project ligt op schema. Er worden nog kosten gemaakt de komende maanden. Het Sport- en activiteitencentrum Driemond (SAC) is weliswaar gereed maar de inrichting rond het gebouw moet nog worden afgemaakt. Voor de woningbouw in de kern wordt gewerkt aan een ontwikkelovereenkomst. Ook het maaiveld rond de op te leveren school wordt nog ingericht. Verder wordt een plan van aanpak geschreven voor de vrije kavels op het seizoenenhof Noord. Verwacht wordt dat de komende maanden nog verplichtingen zullen worden aangegaan. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht. Blz. 9

10 Verkoop vrije kavels Verkoopmanifestatie is net gestart. De verwachting is dat de komende maanden kosten zullen worden gemaakt om de verkoop van kavels te stimuleren. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht. Mandir Er zullen de komende maanden kosten worden gemaakt. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Rouwcentrum Er worden nog kosten gemaakt de komende maanden. Daarnaast is de verwachting dat de komende maanden onder andere nog verplichtingen worden aangegaan voor projectmanagement. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht. Winkelcentrum Gein Er zullen de komende maanden kosten worden gemaakt. Verwachting is dat er eind 2011 een restbudget overblijft. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Floriade 2022 Voor de Floriade is in de begroting opgenomen. Inmiddels is de helft van het bedrag verplicht. Verwachting is dat hiermee de kosten tot eind 2011 gedekt zijn. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Wijkaanpak In 2011 heeft het stadsdeel een subsidie aangevraagd van voor het uitvoeren van de gebiedsgerichte arrangementen in het kader van het programma Wijkaanpak. Eén van de projecten waarvoor subsidie is aangevraagd is deels door DMO uitgevoerd. Als gevolg hiervan is in de zomer van 2011, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, een subsidie van toegekend door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Volgens de beschikking dienen de beschikbaar gestelde middelen uiterlijk 31 december 2011 besteed zijn. De verwachting is dat door B&W (gemeente Amsterdam) besloten wordt de restantmiddelen van 2011 over te hevelen naar De inzet van middelen en de uitvoering van de projecten vindt plaats op basis van de thema s van de Wijkaanpak. Het beschikbare budget is bestemd voor: Leefbaarheid Jeugd Zelfredzaamheid Wijkeconomie Totaal De uitvoering van de projecten verloopt op schema. Bij de jaarrekening 2011 zal verantwoording plaatsvinden. 3. Overige subsidies Brede doeluitkering decentralisatie OKC/JGZ 2011 De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het gebied van ouder- en kindcentra (OKC) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Pas begin oktober 2011 is duidelijkheid verschaft over de financiële consequenties voor de stadsdelen over het jaar Hierdoor zijn de gevolgen niet eerder verwerkt in de begroting Via het stadsdeelfonds wordt in verband met de decentralisatie over het jaar 2011 een brede doeluitkering verstrekt van 2,8 miljoen. De doeluitkering 2011 is bedoeld voor de financiering van de van de taken in het kader van de OKC/JGZ en dus niet voor de bouw van het tweede OKC. Blz. 10

11 Hoofdstuk V. Inhuur derden Stadsdeel Zuidoost streeft ernaar dat het percentage externe inhuur derden maximaal 13% van de loonsom is. Vanaf begin 2011 is dit één van de Amsterdamse normen die zijn opgenomen in ons beleidskader voor inhuur derden. Voor het behalen van de 13%-norm is de overgangstermijn op twee jaar gesteld. Dit wil zeggen dat we de norm uiterlijk in 2013 willen bereiken. Ter achtergrond: over het hele jaar 2010 bedroeg de externe inhuur 7,0 miljoen, dit was 18% van de loonsom. Tot en met september 2011 bedraagt de totale inhuur derden ca. 5 miljoen. Het onderdeel externe inhuur bedraagt 4,1 miljoen. Dit is 11,1% van de loonsom. Onderverdeling inhuur derden 2011 t/m september Bedrag in 1. Interne inhuur binnen gemeente Amsterdam Inhuur derden intern Externe inhuur uitgesplitst naar - inhuur op basis van project inhuur op basis van vacature inhuur wegens vervanging (inclusief ziekte) Overige inhuur Inhuur derden extern (2+ 3) Totaal inhuur derden Interne sturing vindt plaats op basis van kwartaalrapportages die laten zien of de externe inhuur afneemt. In haar directierapportages rapporteert de stadsdeelorganisatie twee maal per jaar aan het dagelijks bestuur over de externe inhuur. De stadsdeelraad wordt via de 1e en 2e bestuurrapportage en bij de jaarrekening geïnformeerd over Inhuur derden. Blz. 11

12 Hoofdstuk VI. Heroverwegingen Door de gevolgen van economische crisis neemt het Rijk nu maatregelen om te komen tot het herstel van het financieringstekort. Deze maatregelen zullen naast grote bezuinigingen ook gepaard gaan met decentralisatie van Rijkstaken, waarover thans een bestuursakkoord Rijk VNG ter besluitvorming is aangeboden. De bezuinigingen van het Rijk hebben, voor zover het zich nog steeds laat aanzien, een groot effect op de financiële meerjarenbegroting van het stadsdeel. Wij staan dan ook voor de komende periode voor grote uitdagingen. Maatregelen zijn genomen, om te voorkomen dat er een financieel tekort ontstaat. De maatregelen zijn gebaseerd op de uitwerking van het rapport Bouwstenen voor keuzes dat in maart 2010 aan de raad is voorgelegd. In dit rapport wordt zowel beleidsmaatregelen als beleidsarme maatregelen voorgesteld als een keuzemenu. De laatste maatregelen zijn voortgekomen uit de financiële doorlichting van eerdere jaarproducten van ons stadsdeel. Op basis van deze bouwstenen is een keuze gemaakt voor de invulling van de heroverweging en opgenomen in de meerjarenbegroting De omvang van de heroverweging is vastgesteld op een bedrag van 16,1 mln. en is opgebouwd uit een aantal componenten: nadelige ontwikkeling stadsdeelfonds ( 10,6 mln.) nieuw beleid van 0,75 mln. structureel ( 3,0 mln. totaal in 2014) stelpost Financiële tegenvallers van 1,5 mln. incidenteel tot en met 2014 ( 1,5 mln.) stelpost Lagere inkomsten van 1,0 mln. incidenteel tot en met 2014 ( 1,0 mln.) In onderstaand overzicht zijn de taakstellingen per categorie per jaar opgenomen welke moeten leiden tot een structurele ombuiging in 2014 van in totaal 16,1 mln. Voor het jaar 2011 zijn de taakstellingen direct ten laste van de budgetten gebracht. Overzicht realisatie taakstellingen heroverweging Bedragen in Euro Categorie heroverweging Sociaal Cultureel Groen Grijs Inkoop Inkomsten Bedrijfsvoering Declarabele inzet Vastgoed Totaal Te realiseren per jaar structureel Blz. 12

13 Hoofdstuk VII. Convergentie Het proces Het Dagelijks Bestuur heeft in 2010 de stadsdeelorganisatie opdracht gegeven voor het Project Convergentie Zuidoost. Op 1 juni 2011 is hierin de fase van Presteren in de nieuwe organisatie gestart. De stadsdeelorganisatie heeft een nieuwe slankere organisatiestructuur gekregen, waarbij het management met een derde is ingekrompen en de organisatie in totaal met ruim tien procent. De organisatie is nu ingericht op de beoogde procesgerichte werkwijze. De directies zijn gevormd rondom hoofdprocessen, alle processen zijn geïnventariseerd en toegedeeld naar directies en afdelingen. De procesgerichte en integrale werkwijze is van start gegaan. Taakstelling op management De nieuwe organisatie bestaat nu uit 21 in plaats van 24 afdelingen, waarbij het aantal afdelingsmanagers is teruggebracht van 63 naar 39. In totaal kent de nieuwe organisatie 41 managers: 1 stadsdeelsecretaris, 4 directeuren, 1 concerncontroller, 18 afdelingshoofden, 1 projectleider Kansrijk Zuidoost, 16 teamleiders. Taakstelling op totale formatie De totale organisatie is met 10% gekrompen: de vaste formatie is met 11,2% gekrompen; de tijdelijke formatie is gelijk gebleven (de formatie is van 570 fte vast plus 70 tijdelijk teruggebracht tot 506 fte vast en 71 tijdelijk). Het percentage medewerkers met biculturele achtergrond is ongeveer vijftig. De manvrouw verhouding is 62% man en 38% vrouw. Er is met de convergentie 3,2 miljoen bezuinigd op formatie: de geraamde ombuiging op het apparaat bedraagt 6,6 miljoen, waarvan de structurele taakstelling op de formatie per 1 januari ,8 miljoen is. Hiervan is het deel ombuiging in personeel 3,2 miljoen, het deel op de personele budgetten 0,6 miljoen. De stand van de ombuiging per 1 juli is als volgt: de taakstelling op het deel personele budgetten en de bezuiniging op de formatie van 3,2 miljoen wordt niet conform de begroting gerealiseerd. Er is op dit moment 2,9 miljoen geboekt. Overzicht frictiebudget convergentie Opbouw reserve frictiekosten convergentie Begroot Resultaat Dekking vakantietegoeden * Extra dekking uit vrijval voormalig personeel * Dekking uit vrijval voormalig personeel Dekking uit salarisbegroting Totaal reserve frictiekosten convergentie ultimo september * bestemming bij jaarrekening 2010 Begroot Uitgaven Totaal algemene kosten convergentie (uitgaven t/m sept. 2011) Totaal implementatie kosten convergentie (uitgaven t/m sept.2011) Inzet tijdelijke functies 2011 (prognose t/m dec. 2011) Frictie Boventalligen 2011 (prognose t/m dec. 2011) Saldo frictiekosten tekort Totaal uitgaven Prognose restant reserve ultimo Prognose frictiekosten Toevoeging reserve frictiekosten (2012 t/m 2014) = 3* Onttrekking reserve frictiekosten (2012 t/m 2014) 1. Algemene kosten (2012) Inzet tijdelijke functies t/m Frictie Boventalligen Resteert ultimo Blz. 13

14 In augustus 2011 is een voortgangsnotitie over het convergentietraject opgesteld en (in oktober 2011) aan de raad ter kennisname toegestuurd. De uitkomsten van de convergentie zullen in de komende periode worden geëvalueerd. We verwachten dat op mogelijke onderdelen het organogram (de convergentie) zal worden bijgesteld om taken die nu niet voldoende in de organisatie zijn geborgd toch uit te kunnen voeren. Deze taken worden gedekt uit het frictiebudget. Wanneer deze taken een structureel karakter hebben, zal de stadsdeelraad hierover middels een nieuw voorstel worden geïnformeerd. Hoofdstuk VIII. Risicoparagraaf Programma 1 Risico bouwleges Per 2010 en 2011 zijn de opbrengsten van de bouwleges sterk gedaald. Op grond van een onderzoek van de regiegroep woningproductie van mei 2010 is voor 2011 de inschatting gemaakt dat op basis van de verwachte verkochte woningen, de realisatie van woningen sociale huur en overige bouwaanvragen de inkomsten bouwleges ca. 0,7 mln. zouden zijn. In de begroting 2011 is evenals in 2010 een prioriteit aangevraagd omdat met de verwachte bouwlegesinkomsten ad 0,7 mln. een tekort zou ontstaan van September 2011 is met betrekking tot de inkomsten uit bouwleges nog maar dertig procent van de begrote inkomsten gerealiseerd, van de bijgestelde begroting Het is moeilijk te voorspellen welke bouwaanvragen in het laatste kwartaal 2011 nog binnenkomen. Het afgeven van een risicosignaal is echter wel van toepassing. Besluitvorming VOORGESTELD BESLUIT: Wij stellen u voor het hierna opgenomen besluit te nemen. Het Dagelijks Bestuur Ch.M. Rach secretaris M. La Rose voorzitter Blz. 14

15 Onderwerp: 2 e Bestuursrapportage 2011 CONCEPT-RAADSBESLUIT SDR / Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 december 2011 BESLUIT: I. kennis te nemen van de toelichting op de afwijkingen per programma zoals die zich in 2011 in financiële zin voordoen; II. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de programma s; III. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de reserves en voorzieningen; IV. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de doeluitkeringen (ISV, Wijkaanpak en overige doeluitkeringen; V. akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen; VI. in te stemmen met het voorstel om het positief resultaat ter hoogte van toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de stadsdeelraad d.d. 20 december 2011 S.Jokhan griffier W. Eckhardt-Angna voorzitter Blz. 15

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. Agendapunt. Voordracht inzake najaarsbrief 2008. Amsterdam Zuidoost, SDR / Aan de Stadsdeelraad,

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. Agendapunt. Voordracht inzake najaarsbrief 2008. Amsterdam Zuidoost, SDR / Aan de Stadsdeelraad, Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. Agendapunt Voordracht inzake najaarsbrief 2008 SDR / Amsterdam Zuidoost, Aan de Stadsdeelraad, Inleiding In deze najaarsbrief bericht het Dagelijks Bestuur u over

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/40 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: 10

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie