Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011"

Transcriptie

1 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding In de 2 e Bestuursrapportage 2011 informeert het dagelijks bestuur u over de financiële afwijkingen die zijn opgetreden bij de uitvoering van de Programmabegroting Gelijk aan de 1 e bestuursrapportage die in mei 2011 aan uw raad is gepresenteerd concentreert deze rapportage zich op het saldo van de afwijkingen per begrotingsprogramma. De verschuivingen binnen de programma s komen in de Jaarrekening 2011 aan de orde. Dit betekent dat in de bestuursrapportages de verschuivingen binnen programma s dus niet direct worden beschouwd als een afwijking van het begrotingskader. De informatie die in de 2 e bestuursrapportage is verwerkt geeft een eerste indicatie van het verwachte rekeningresultaat over De prognose is gebaseerd op de gegevens tot en met september 2011, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen in het laatste kwartaal De 2 e Bestuursrapportage 2011 komt uit op een positief resultaat van Dit is onder voorbehoud van financiële risico s die pas later in 2011 bekend worden, bijvoorbeeld de inkomsten bouwleges (zie de risicoparagraaf). Gezien de financiële onzekerheden stellen wij u voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De 2 e Bestuursrapportage is opgedeeld in acht hoofdstukken, een besluit en twee bijlagen. Hoofdstukken Blz. I. Afwijkingen per programma 2 II. Afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen 6 III. Mutaties in de reserves en voorzieningen 7 IV. Doeluitkeringen 9 V. Inhuur derden 11 VI. Heroverwegingen VII. Convergentie 13 VIII Risicoparagraaf 14 Conceptraadsbesluit 15 Bijlagen 1. Financieel overzicht 2. Stand van zaken begrotingswijzigingen

2 Hoofdstuk I. Afwijkingen per programma Programma 1 Dienstverlening Nederlandse identiteitskaart (NIK) De Hoge Raad (HR) heeft in haar uitspraak van 9 september 2011 vastgesteld dat gemeenten geen leges mogen heffen voor de NIK. Op 21 september 2011 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarmee een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de identiteitskaart. Dit houdt in dat de heffingsgrondslag met terugwerkende kracht in werking is getreden vanaf 22 september 2011, en de burger vanaf die datum weer moet betalen voor de NIK. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Als gevolg van de eerdere uitspraak van de Hoge Raad zal het stadsdeel in 2011 geconfronteerd worden met kosten en inkomstenderving. Voor 2011 is aan kosten berekend bestaande uit: - een inkomstenderving van door 900 gratis aanvragen van 9 tot en met 22 september extra personele kosten ad terugbetaling leges over de periode vanaf zes weken voor datum uitspraak gerechtshof (26 augustus 2010) tot 9 september 2011 ad BA 109 Integraliteit 2011: (I) PP0103 Burgerzaken Wabo/SVP (Stedelijk Vergunningenpakket) In de 1 e Bestuursrapportage 2011 is voor het programmaplan vergunningverlening en handhaving een bedrag aangevraagd van voor het verder doorvoeren van nieuwe wetgeving rondom de Wet Mulder (administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en het waterloket (aanvragen en meldingen over riolering en grondwater). Eveneens zijn hierin de stedelijke bijdragen rondom het inrichten van het handhavingproces, beroep en bezwaar, toezichtprotocol en digitaal ondertekenen en annoteren opgenomen. In augustus 2011 zijn door Dienst milieu en beheer aan het stadsdeel onvoorziene kosten in rekening gebracht ter hoogte van Het gaat hier om nacalculatorische kosten Wabo/SVP van 2010, waarbij het voornamelijk gaat om investerings-, project- en beheerkosten. In de Raadscommissie Middelen en Veiligheid is op 15 september jl. de voortgangsrapportage ICTontwikkelingen behandeld. Hierin is melding gemaakt van de onvoorziene nakomende kosten Een bedrag ter hoogte van wordt gedekt binnen de begroting Door de nakomende rekeningen is een incidenteel dekkingstekort van ontstaan. Betere dienstverlening aan de burgers Integraliteit 2011: (I) PP0108 Programma 5 Onderwijs en jeugd Leerplicht DMO brengt jaarlijks de kosten voor het Bureau Leerplicht Plus in rekening bij het stadsdeel. De stadsdeelbijdrage bedraagt voor 2011 met betrekking tot Leerplichtambtenaren en voor de bijdrage aan het LAS (leerplicht administratie systeem) Dit is in totaal In de begroting is een budget opgenomen voor een bedrag van De hogere kosten vloeien voort uit het herziene bekostigingsvoorstel voor het doorberekenen van de overhead waarmee de gezamenlijke stadsdelen op 17 maart 2011 hebben ingestemd. Hierdoor ontstaat een structureel tekort dat met deze autonome post wordt ondervangen. Jeugd (S) PP0507 Blz. 2

3 Decentralisatie OKC/JGZ 2011 De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het gebied van Ouder- en kindcentra (OKC) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gevolgen hiervan zijn niet opgenomen in de Programmabegroting 2011 omdat de centrale stad pas begin oktober 2011 duidelijkheid heeft verschaft over de financiële consequenties voor de stadsdelen. Via het stadsdeelfonds wordt in verband met de decentralisatie over het jaar 2011 een brede doeluitkering verstrekt van 2,8 miljoen. De doeluitkering is bedoeld voor de financiering van de taken in het kader van de OKC/JGZ (niet voor de bouw van het tweede OKC). Een eerste doorrekening van het financiële effect komt uit op een nadeel van Dit is het verschil tussen beschikbare middelen in de begroting 2011 en de te verwachte uitgave die in het kader van de decentralisatie van activiteiten gedaan moet worden. Hier tegenover staat voor 2011 een toename van het stadsdeelfonds. Aangezien de stadsdeelfondsuitkering algemene middelen zijn, dient het verwachte tekort als nadeel opgevoerd te worden. In aanloop naar de 1 ste Bestuursrapportage 2012 zal meer inzicht moeten bestaan wat de uitwerking van de decentralisatie voor effecten met zich meebrengt. Hierover zijn de stadsdelen in overleg met DMO en de centrale stad. Goede begeleiding van kinderen en jongeren bij hun groei naar volwassenheid Jeugd (I) PP0514 Programma 6 Welzijn en zorg Opbouwwerk In 2011 hebben subsidievaststellingen plaatsgevonden over het subsidiejaar In een aantal gevallen is de subsidie lager vastgesteld dan het verleende bedrag. Omdat in de jaarrekening 2010 is uitgegaan van een volledige besteding van het subsidiebedrag betekent een lagere vaststelling in 2011 dat er een voordeel is ontstaan van De subsidievaststellingen worden toegelicht in de subsidiemonitor. n.v.t (I) PP0611 Wijkrestaurants In 2011 hebben subsidievaststellingen plaatsgevonden over het subsidiejaar In een aantal gevallen is de subsidie lager vastgesteld dan het verleende bedrag. Doordat in de jaarrekening 2010 is uitgegaan van een volledige besteding van het subsidiebedrag leiden lagere vaststellingen in 2011 tot een incidenteel voordeel van De subsidievaststellingen worden toegelicht in de subsidiemonitor. n.v.t (I) PP0606 Programma 7 Sport en recreatie Sportactiviteiten algemeen De invulling van functies op het terrein van sport laat op dit moment een onderbesteding zien van Ten aanzien van het verstrekken van opdrachten voor het uitvoeren van activiteiten is in de tweede helft van 2011 een inhaalslag doorgevoerd. Rekeninghoudend met de kostencomponenten schatten wij in dat het budget incidenteel kan worden afgeraamd met een bedrag van De activiteiten die nu worden ingezet zijn: de site van het sportloket up-to-date maken, maandelijkse nieuwsbrief voor verenigingen en (informatie)vragen van verenigingen e/o bewoners inregelen. Sport (I) PP0702 Blz. 3

4 Programma 9 Openbare ruimte en groen Meerjaren groot onderhoud Na afsluiting van het derde kwartaal 2011 kan de begroting 2011 voor het Meerjaren groot onderhoud (MGO) worden geactualiseerd. De begrote uitgaven in het kader van het MGO zullen in 2011 naar schatting 1,4 miljoen hoger liggen dan oorspronkelijk begroot. De herziene begrote inkomsten uit de eerste verstrating groot onderhoud zijn nihil in plaats van 1,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de herziene financiering door het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA): de resterende eerste verstratingsgelden zijn door het OGA in één bedrag overgemaakt aan het stadsdeel. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2010 opgenomen in een nieuwe voorziening eerste verstrating groot onderhoud. De onttrekking uit deze voorziening was nog niet opgenomen in de begroting 2011 en wordt begroot op 3,0 miljoen. De onttrekking uit het fonds groot onderhoud zal 0,4 miljoen lager zijn dan voor 2011 was begroot en neerkomen op 0,7 miljoen budget neutraal Reclame openbare ruimte In de paragraaf Weerstandsvermogen is het risico opgenomen met betrekking tot de reclame-inkomsten. In de ombuigingsoperatie van de begroting 2009 is uitgegaan van extra reclame-inkomsten in de openbare ruimte (exclusief het Arenagebied). In 2011 wordt gerealiseerd. Het betreft de reclame-uitingen op grote objecten (8m²). Volgens de huidige inventarisatie zijn te weinig locaties geschikt voor deze objecten. Inkomsten uit kleine objecten zijn marginaal. In de huidige contracten zijn beperkende voorwaarden opgenomen. Hierdoor zijn er voor Stadsdeel Zuidoost te weinig mogelijkheden om deze taakstelling volledig te realiseren. Het dagelijks bestuur heeft initiatief genomen om de oude contracten op te zeggen en nieuwe verbeterde contracten te realiseren. Dit zal per 2015 effect hebben. In de Perspectiefnota 2013 zullen we terugkomen op dit onderwerp en een inschatting geven over het realiseren van de taakstelling tot (I) Minder intensief onderhoud groen - frictiekosten Voor het vervangen van struiken door grasvelden is in de begroting 2011 een frictiebudget opgenomen ter hoogte van Naar inschatting zal de helft van dit bedrag pas in 2012 worden besteed en daarom wordt voorgesteld van de frictiekosten toe te voegen aan de voorziening Onderhoud groen. De werkzaamheden zullen in 2012 zijn afgerond voor de start van het nieuwe onderhoudsseizoen. De te realiseren taakstelling ad kan daarmee gerealiseerd worden. Openbare ruimte 0904 budgetneutraal Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Verbouwing BuurtHuis Holendrecht In juni 2011 is het voorlopig ontwerp voor de verbouwing van het BuurtHuis Holendrecht vastgesteld. De kosten van de verbouwing zijn begroot op ruim 1,7 miljoen. Deze investering kan voor een bedrag van worden gefinancierd met subsidie van derden. In de begroting 2012 wordt aan de raad voorgesteld uit de reserve accommodatiebeleid aan te wenden. Ter dekking van de restant van de investering is een krediet nodig van In de begroting 2012 wordt onder meer dekking aangevraagd voor de kapitaallasten. Civil society Bewonersparticipatie 2011 nihil 611 PP1102 Permanent beheer Blz. 4

5 Programma 12 Bestuur en concern Risico voorziening EFRO Eind 2010 is voor het totaal programmaniveau (Stedelijke gebieden Nederland, Doelstellingen 2) in het kader van Het nationale actieplan gele kaart een landelijke correctie van 3,8% vastgesteld. Dit risicopercentage is voornamelijk voor risico s die niet verwijtbaar zijn zoals de interpretatie van aanbestedingen en staatssteun. Een hoger percentage is niet reëel omdat aantoonbare verbetermaatregelen en aanvullende accountantsonderzoeken hebben plaatsgevonden op het Zuidoost programma. Voor Zuidoost betekent dit dat er een maximaal risico is ter hoogte van In de voorziening is een bedrag beschikbaar van , hierdoor kan vrijvallen. N.v.t.: betreft afwikkeling voorgaande jaren N.v.t (I) PP1205, buurtgerichte aanpak Onderzoek tarieven leges De jaarlijkse besluitvorming over de tarieven (leges en afvalstoffenheffing) voor 2012 is afgerond. Daarbij is gebleken dat een meerjarig onderzoeksprogramma nodig is voor een systematische onderbouwing van de tarieven (tevens Europese richtlijn). De stadsdelen zijn in het portefeuillehouderoverleg van juli jl. akkoord gegaan met het opstellen van een voorstel voor een doorlopend onderzoeksprogramma 2011 en 2012 (van stadsdelen én centrale stad), gericht op besluitvorming over de hoogte en kostendekkendheid van legestarieven voor Voor de uitvoering daarvan wordt een bedrag van gereserveerd. Van de zeven stadsdelen en centrale stad wordt een gelijke bijdrage van gevraagd. Het onderzoeksprogramma start in het najaar van Betere dienstverlening aan de burgers Integraliteit 2011: (I) Bedrijfsvoering Blz. 5

6 Hoofdstuk II. Afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen Meevaller rente leningfonds budgetneutraal De gemeente beschikt over een egalisatiereserve om renteschommelingen tussen de door gemeente aan derden betaalde rente en intern doorbelaste rente op te vangen. De hoogte van de egalisatiereserve is gemaximeerd tot 140 miljoen. Op basis van de renteontwikkeling in 2010 is een overschot op de reserve ontstaan. Dit overschot wordt uitgekeerd aan de diensten en stadsdelen. Voor Zuidoost gaat het om een bedrag van 3,1 miljoen. Aangezien de uitbetaling in directe relatie staat tot de investeringen van het stadsdeel stellen wij voor de terugstorting ten gunste van toekomstige investeringen te brengen en te storten in een egalisatiereserve Investeringen. De egalisatiereserve kan bijvoorbeeld ingezet worden om investeringen en daaruit voortvloeiende lasten binnen de begroting te verlagen. In dat kader kan gedacht worden aan de uitwerking van het Meerjaren groot onderhoudsplan, groenbeheersplan, wegenplan, etc. Uitkering Stadsdeelfonds (I) Door concernfinanciën zijn wij op 11 augustus 2011 geïnformeerd over de hoogte van het stadsdeelfonds Hieruit blijkt dat het SDF voor 2011 wordt bijgesteld tot een bedrag van 75,3 mln. Dit bedrag is exclusief de uitbetaling van de Brede doeluitkering OKC/JGZ 2011 van 2,8 mln. Rekeninghoudend met het bovenstaande en de negatieve bijstelling van de septembercirculaire 2011 (waarvan Concern Financiën de resultaten pas in december 2011 bekendmaakt) kan een bedrag van 1,5 mln. als voordeel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Tevens stellen wij voor ten behoeve van de decentralisatie OKC/JGZ 2011 het budget OKC/JGZ te verhogen met een bedrag van 2,8 mln. Kapitaallasten (I) In de 1 e Bestuursrapportage 2011 is gemeld dat een bedrag van aan kapitaallasten (rente en afschrijvingen) incidenteel kon vrijvallen. Nu, na verwerking van de werkelijke rente en afschrijvingskosten blijkt dat er abusievelijk een te hoge vrijval is opgenomen. Hierdoor ontstaat er een incidenteel nadeel van Latere verkoop MtB-garage neutraal In het kader van het project vernieuwde huisvesting buitenvestigingen is in de begroting 2011 uitgegaan van een boekwinst van bij de verkoop van de MtB-garage. Thans wordt ingeschat dat de verkoop in 2012 plaatsvindt. De boekwinst zal na verkoop in een bestemmingsreserve worden gestort ter dekking van de kosten van de desinvesteringen en tijdelijke huisvesting buitenvestigingen. Blz. 6

7 Hoofdstuk III. Mutaties in de Reserves en Voorzieningen Reserves en voorzieningen die door gewijzigde ontwikkelingen in 2011 een ander verloop kennen worden in de 2 e Bestuursrapportage opgenomen zodat de begroting aangepast kan worden. Reserve Frictiekosten ombuigingen Aan de reserve Frictiekosten ombuigingen worden in 2011 voor het Wijksteunpunt Wonen, Ouderensubsidies en het niet realiseren van de ombuiging bij de afdeling Documentatie en Informatievoorziening (door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten DMS/IZI) achtereenvolgens bedragen onttrokken van , en De reserve zal naar verwachting in 2014 zijn besteed. Reserve Frictiekosten convergentie Het doel van deze bestemmingsreserve is het opvangen van de frictiekosten (o.a. outplacement, opleidingen en WW-kosten) die voortvloeien uit het convergentietraject voor de periode De reserve bedraagt na de convergentie 4,5 miljoen. Aan deze reserve is in 2011 eenmalig de besparing van de heroverweging personeel toegevoegd voor een bedrag van 2,9 miljoen. Voor dit jaar zal een bedrag van 2,3 miljoen worden onttrokken uit de reserve voor gemaakte kosten. Naar verwachting zal de reserve in 2014 volledig besteed zijn. Reserve Antwoord Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van de aansluiting op het stedelijke telefonisch servicenummer Op 30 november 2010 heeft de raad besloten aan te sluiten op het Contactcenter Antwoord. De reserve wordt aangewend voor de bekostiging van de variabele (afgehandelde telefoongesprekken) en vaste kosten van Antwoord. Conform huidige berekening zal in 2011 aan de reserve een bedrag van kunnen worden toegevoegd. De reserve zal eind 2012 zijn besteed. Reserves en voorzieningen OSB (Open Schoolgemeenschap Bijlmer) Per 1 augustus 2011 is OSB verzelfstandigd in de Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Met ingang van deze datum gaan de reserves en voorzieningen - die geconsolideerd in de stadsdeelrekening worden verwerkt over naar de Stichting. De verzelfstandiging heeft tot gevolg dat de reserves en voorzieningen van OSB moeten worden afgeraamd met 8,2 miljoen tot nihil. Overigens maken deze mutaties onderdeel uit van alle af te wikkelen balansposten van OSB. Zowel de activa als de passiva worden gemuteerd voor een totaalbedrag van circa 9,6 miljoen. Reserve Inburgering De reserve is ontstaan bij de Najaarsnota 2009 als gevolg van financiële meevallers bij de afrekening van Inburgering. Eind 2010 was in deze reserve nog aanwezig. Hiervan was bestemd voor de uitvoering van het participatieactiviteiten en was bestemd om tegenvallers op te kunnen vangen bij de uitvoering van de Wet Inburgering. Vanwege deze gemengde samenstelling is de reserve Inburgering opgeheven en is enerzijds een aparte reserve voor de uitvoering van participatieactiviteiten en anderzijds een aparte voorziening Inburgering gecreëerd ter dekking van financiële tegenvallers bij afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de jaren 2007 tot en met Voorziening Inburgering In de reserve Inburgering is geoormerkt voor risico s met betrekking tot afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007 tot en met Bij de 1 e Bestuursrapportage 2011 is ter afdekking van deze risico s toegevoegd. Omdat in de reserve Inburgering ook gelden zijn geoormerkt voor participatieactiviteiten wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en de middelen te verdelen over een (nieuwe) reserve Participatieactiviteiten en een (nieuwe) voorziening Inburgering. Voor de afrekening over het jaar 2007 zal naar verwachting uit de voorziening Inburgering in 2011 moeten worden onttrokken. Omdat inburgeringstrajecten lang doorlopen zal de laatste afrekening over de jaren uiterlijk in 2014 plaatsvinden. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze voorziening toereikend is om mogelijke financiële tegenvallers over de jaren 2008 tot en met 2010 op te vangen. Fonds Eerste verstrating groot onderhoud In de rekening 2010 is het fonds Eerste verstrating groot onderhoud opgenomen. Wij verwachten dat in 2011 een bedrag van 3 miljoen wordt onttrokken. Deze onttrekking zal worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de projecten Kortvoort, Groesbeekdreef, Gein I en Gouden Leeuw. Blz. 7

8 Fonds Groot onderhoud In de begroting 2011 is een onttrekking uit het fonds Groot onderhoud ad 1,1 miljoen opgenomen. Wij verwachten echter dat in 2011 een bedrag van 0,7 miljoen zal worden onttrokken. Deze aanpassing wordt veroorzaakt doordat de projecten Gein III en Gein IV 2011 niet zullen worden uitgevoerd. Reserve Vereveningsfonds Bij besluit SDR WW/175 heeft de stadsdeelraad een Vereveningsfonds ingesteld. De resultaten van afgesloten grondexploitaties worden toegevoegd en onttrokken aan dit fonds. Het speelt naast deze egalisatiefunctie een belangrijke rol in het afdekken van financiële risico s die voortkomen uit de bouwenvelopsystematiek (zie paragraaf Grondbeleid en de risicoparagraaf uit de begroting). In 2011 zal voor een beslag worden gelegd op de reserve Vereveningsfonds. Dit bedrag wordt als volgt ingezet: voor de uitvoering van het besluit SDR RO/42 (Grondexploitatie drie locaties Driemond). Het is een bijdrage voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein ten behoeve van de Cornelis Jetsesschool; voor sloopkosten van de huidige Cornelis Jetses en gymzaal; wordt onttrokken voor de uitvoering van het besluit DB RO/54 (afsluiting grondexploitatiebegroting Voltooingswerken Gaasperdam). In 2011 zullen positieve saldi van Grexen worden afgedragen aan de reserve Vereveningsfonds ter hoogte van Deze afdracht is het resultaat van de afsluiting van drie grondexploitaties per De af te sluiten grondexploitaties zijn: Gezondheidscentrum Reigersbos (plannummer ) met een positief eindsaldo van , Kinderdagverblijf Hogevecht (plannummer ) met een positief eindresultaat van en winkelcentrum Reigersbos (plannummer ) met een negatief eindresultaat van Omzetten van reserves naar voorzieningen Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij de controle van de jaarrekening 2010 is een tweetal voorzieningen omgezet naar reserves. Dit heeft geen budgettaire gevolgen en is al verwerkt in de begroting Het gaat om de voorziening cofinanciering EFRO en de voorziening Frictiekosten ombuigingen. Blz. 8

9 Hoofdstuk IV. Doeluitkeringen In dit hoofdstuk worden de brede doeluitkeringen toegelicht. De brede doeluitkeringen bestaan uit de volgende geldstromen: 1. Investeringsbudget sociale vernieuwing (ISV) 2. Wijkaanpak 3. Overige subsidies 1. ISV In de tabel is opgenomen welke verplichtingen zijn aangegaan tot 30 september De verplichtingen hebben onder andere betrekking op de voorbereidingskosten fysieke ingrepen, bijdrage aan personeelkosten, projectmanagement, advies- en communicatiekosten. De verwachting is dat de komende maanden nog meer verplichtingen worden aangegaan, en dat nog kosten worden gemaakt. Uitputting ISV- budget in Project Beschikbaar in 2011 Nog te besteden in 2011 Bijlmerpark Parkenwig Driemond Mandir Rouwcentrum Winkelcentrum Gein Verkoop vrije kavels Floriade Bijlmerpark In bovenstaand overzicht is te lezen dat voor is uitgegeven dan wel verplichtingen zijn aangegaan. De belangrijkste uitgaven betreffen projectmanagement, onderzoek, afronding van de aanleg van het park en communicatie over de opening van het park. De uitgaven zijn conform planning. Er is nog een aantal onvoorziene uitgaven zoals de aanpassing van de Sport en spelesplanade (SSE) en openstelling van het fietspad die mogelijk op het projectbudget van 2011 gaan drukken; er worden uitgaven verwacht de komende maanden. Verwachting is dat er aan het einde van 2011 geen restbudget overblijft. De prestaties die omschreven zijn in het jaarplan zijn geleverd. Parkenwig Er is circa gereserveerd voor openstaande rekeningen projectmanagement. Aandacht is in 2011 uitgegaan naar de afstemming van ontwikkelingen in het gebied zoals de opstelsporen, scouting, horecaontwikkeling Gaasperpark, afstemming A9, etc. Daarnaast is in het kader van de Parkenwig gestart met het traject Floriade Hiervoor is een autonoom budget beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt voor onderzoek en ontwerp. De verwachting is dat deze kosten tot het einde van het jaar gering blijven. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Driemond Het project ligt op schema. Er worden nog kosten gemaakt de komende maanden. Het Sport- en activiteitencentrum Driemond (SAC) is weliswaar gereed maar de inrichting rond het gebouw moet nog worden afgemaakt. Voor de woningbouw in de kern wordt gewerkt aan een ontwikkelovereenkomst. Ook het maaiveld rond de op te leveren school wordt nog ingericht. Verder wordt een plan van aanpak geschreven voor de vrije kavels op het seizoenenhof Noord. Verwacht wordt dat de komende maanden nog verplichtingen zullen worden aangegaan. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht. Blz. 9

10 Verkoop vrije kavels Verkoopmanifestatie is net gestart. De verwachting is dat de komende maanden kosten zullen worden gemaakt om de verkoop van kavels te stimuleren. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht. Mandir Er zullen de komende maanden kosten worden gemaakt. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Rouwcentrum Er worden nog kosten gemaakt de komende maanden. Daarnaast is de verwachting dat de komende maanden onder andere nog verplichtingen worden aangegaan voor projectmanagement. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht. Winkelcentrum Gein Er zullen de komende maanden kosten worden gemaakt. Verwachting is dat er eind 2011 een restbudget overblijft. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Floriade 2022 Voor de Floriade is in de begroting opgenomen. Inmiddels is de helft van het bedrag verplicht. Verwachting is dat hiermee de kosten tot eind 2011 gedekt zijn. De intentie is het restbudget over te hevelen naar Wijkaanpak In 2011 heeft het stadsdeel een subsidie aangevraagd van voor het uitvoeren van de gebiedsgerichte arrangementen in het kader van het programma Wijkaanpak. Eén van de projecten waarvoor subsidie is aangevraagd is deels door DMO uitgevoerd. Als gevolg hiervan is in de zomer van 2011, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, een subsidie van toegekend door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Volgens de beschikking dienen de beschikbaar gestelde middelen uiterlijk 31 december 2011 besteed zijn. De verwachting is dat door B&W (gemeente Amsterdam) besloten wordt de restantmiddelen van 2011 over te hevelen naar De inzet van middelen en de uitvoering van de projecten vindt plaats op basis van de thema s van de Wijkaanpak. Het beschikbare budget is bestemd voor: Leefbaarheid Jeugd Zelfredzaamheid Wijkeconomie Totaal De uitvoering van de projecten verloopt op schema. Bij de jaarrekening 2011 zal verantwoording plaatsvinden. 3. Overige subsidies Brede doeluitkering decentralisatie OKC/JGZ 2011 De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het gebied van ouder- en kindcentra (OKC) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Pas begin oktober 2011 is duidelijkheid verschaft over de financiële consequenties voor de stadsdelen over het jaar Hierdoor zijn de gevolgen niet eerder verwerkt in de begroting Via het stadsdeelfonds wordt in verband met de decentralisatie over het jaar 2011 een brede doeluitkering verstrekt van 2,8 miljoen. De doeluitkering 2011 is bedoeld voor de financiering van de van de taken in het kader van de OKC/JGZ en dus niet voor de bouw van het tweede OKC. Blz. 10

11 Hoofdstuk V. Inhuur derden Stadsdeel Zuidoost streeft ernaar dat het percentage externe inhuur derden maximaal 13% van de loonsom is. Vanaf begin 2011 is dit één van de Amsterdamse normen die zijn opgenomen in ons beleidskader voor inhuur derden. Voor het behalen van de 13%-norm is de overgangstermijn op twee jaar gesteld. Dit wil zeggen dat we de norm uiterlijk in 2013 willen bereiken. Ter achtergrond: over het hele jaar 2010 bedroeg de externe inhuur 7,0 miljoen, dit was 18% van de loonsom. Tot en met september 2011 bedraagt de totale inhuur derden ca. 5 miljoen. Het onderdeel externe inhuur bedraagt 4,1 miljoen. Dit is 11,1% van de loonsom. Onderverdeling inhuur derden 2011 t/m september Bedrag in 1. Interne inhuur binnen gemeente Amsterdam Inhuur derden intern Externe inhuur uitgesplitst naar - inhuur op basis van project inhuur op basis van vacature inhuur wegens vervanging (inclusief ziekte) Overige inhuur Inhuur derden extern (2+ 3) Totaal inhuur derden Interne sturing vindt plaats op basis van kwartaalrapportages die laten zien of de externe inhuur afneemt. In haar directierapportages rapporteert de stadsdeelorganisatie twee maal per jaar aan het dagelijks bestuur over de externe inhuur. De stadsdeelraad wordt via de 1e en 2e bestuurrapportage en bij de jaarrekening geïnformeerd over Inhuur derden. Blz. 11

12 Hoofdstuk VI. Heroverwegingen Door de gevolgen van economische crisis neemt het Rijk nu maatregelen om te komen tot het herstel van het financieringstekort. Deze maatregelen zullen naast grote bezuinigingen ook gepaard gaan met decentralisatie van Rijkstaken, waarover thans een bestuursakkoord Rijk VNG ter besluitvorming is aangeboden. De bezuinigingen van het Rijk hebben, voor zover het zich nog steeds laat aanzien, een groot effect op de financiële meerjarenbegroting van het stadsdeel. Wij staan dan ook voor de komende periode voor grote uitdagingen. Maatregelen zijn genomen, om te voorkomen dat er een financieel tekort ontstaat. De maatregelen zijn gebaseerd op de uitwerking van het rapport Bouwstenen voor keuzes dat in maart 2010 aan de raad is voorgelegd. In dit rapport wordt zowel beleidsmaatregelen als beleidsarme maatregelen voorgesteld als een keuzemenu. De laatste maatregelen zijn voortgekomen uit de financiële doorlichting van eerdere jaarproducten van ons stadsdeel. Op basis van deze bouwstenen is een keuze gemaakt voor de invulling van de heroverweging en opgenomen in de meerjarenbegroting De omvang van de heroverweging is vastgesteld op een bedrag van 16,1 mln. en is opgebouwd uit een aantal componenten: nadelige ontwikkeling stadsdeelfonds ( 10,6 mln.) nieuw beleid van 0,75 mln. structureel ( 3,0 mln. totaal in 2014) stelpost Financiële tegenvallers van 1,5 mln. incidenteel tot en met 2014 ( 1,5 mln.) stelpost Lagere inkomsten van 1,0 mln. incidenteel tot en met 2014 ( 1,0 mln.) In onderstaand overzicht zijn de taakstellingen per categorie per jaar opgenomen welke moeten leiden tot een structurele ombuiging in 2014 van in totaal 16,1 mln. Voor het jaar 2011 zijn de taakstellingen direct ten laste van de budgetten gebracht. Overzicht realisatie taakstellingen heroverweging Bedragen in Euro Categorie heroverweging Sociaal Cultureel Groen Grijs Inkoop Inkomsten Bedrijfsvoering Declarabele inzet Vastgoed Totaal Te realiseren per jaar structureel Blz. 12

13 Hoofdstuk VII. Convergentie Het proces Het Dagelijks Bestuur heeft in 2010 de stadsdeelorganisatie opdracht gegeven voor het Project Convergentie Zuidoost. Op 1 juni 2011 is hierin de fase van Presteren in de nieuwe organisatie gestart. De stadsdeelorganisatie heeft een nieuwe slankere organisatiestructuur gekregen, waarbij het management met een derde is ingekrompen en de organisatie in totaal met ruim tien procent. De organisatie is nu ingericht op de beoogde procesgerichte werkwijze. De directies zijn gevormd rondom hoofdprocessen, alle processen zijn geïnventariseerd en toegedeeld naar directies en afdelingen. De procesgerichte en integrale werkwijze is van start gegaan. Taakstelling op management De nieuwe organisatie bestaat nu uit 21 in plaats van 24 afdelingen, waarbij het aantal afdelingsmanagers is teruggebracht van 63 naar 39. In totaal kent de nieuwe organisatie 41 managers: 1 stadsdeelsecretaris, 4 directeuren, 1 concerncontroller, 18 afdelingshoofden, 1 projectleider Kansrijk Zuidoost, 16 teamleiders. Taakstelling op totale formatie De totale organisatie is met 10% gekrompen: de vaste formatie is met 11,2% gekrompen; de tijdelijke formatie is gelijk gebleven (de formatie is van 570 fte vast plus 70 tijdelijk teruggebracht tot 506 fte vast en 71 tijdelijk). Het percentage medewerkers met biculturele achtergrond is ongeveer vijftig. De manvrouw verhouding is 62% man en 38% vrouw. Er is met de convergentie 3,2 miljoen bezuinigd op formatie: de geraamde ombuiging op het apparaat bedraagt 6,6 miljoen, waarvan de structurele taakstelling op de formatie per 1 januari ,8 miljoen is. Hiervan is het deel ombuiging in personeel 3,2 miljoen, het deel op de personele budgetten 0,6 miljoen. De stand van de ombuiging per 1 juli is als volgt: de taakstelling op het deel personele budgetten en de bezuiniging op de formatie van 3,2 miljoen wordt niet conform de begroting gerealiseerd. Er is op dit moment 2,9 miljoen geboekt. Overzicht frictiebudget convergentie Opbouw reserve frictiekosten convergentie Begroot Resultaat Dekking vakantietegoeden * Extra dekking uit vrijval voormalig personeel * Dekking uit vrijval voormalig personeel Dekking uit salarisbegroting Totaal reserve frictiekosten convergentie ultimo september * bestemming bij jaarrekening 2010 Begroot Uitgaven Totaal algemene kosten convergentie (uitgaven t/m sept. 2011) Totaal implementatie kosten convergentie (uitgaven t/m sept.2011) Inzet tijdelijke functies 2011 (prognose t/m dec. 2011) Frictie Boventalligen 2011 (prognose t/m dec. 2011) Saldo frictiekosten tekort Totaal uitgaven Prognose restant reserve ultimo Prognose frictiekosten Toevoeging reserve frictiekosten (2012 t/m 2014) = 3* Onttrekking reserve frictiekosten (2012 t/m 2014) 1. Algemene kosten (2012) Inzet tijdelijke functies t/m Frictie Boventalligen Resteert ultimo Blz. 13

14 In augustus 2011 is een voortgangsnotitie over het convergentietraject opgesteld en (in oktober 2011) aan de raad ter kennisname toegestuurd. De uitkomsten van de convergentie zullen in de komende periode worden geëvalueerd. We verwachten dat op mogelijke onderdelen het organogram (de convergentie) zal worden bijgesteld om taken die nu niet voldoende in de organisatie zijn geborgd toch uit te kunnen voeren. Deze taken worden gedekt uit het frictiebudget. Wanneer deze taken een structureel karakter hebben, zal de stadsdeelraad hierover middels een nieuw voorstel worden geïnformeerd. Hoofdstuk VIII. Risicoparagraaf Programma 1 Risico bouwleges Per 2010 en 2011 zijn de opbrengsten van de bouwleges sterk gedaald. Op grond van een onderzoek van de regiegroep woningproductie van mei 2010 is voor 2011 de inschatting gemaakt dat op basis van de verwachte verkochte woningen, de realisatie van woningen sociale huur en overige bouwaanvragen de inkomsten bouwleges ca. 0,7 mln. zouden zijn. In de begroting 2011 is evenals in 2010 een prioriteit aangevraagd omdat met de verwachte bouwlegesinkomsten ad 0,7 mln. een tekort zou ontstaan van September 2011 is met betrekking tot de inkomsten uit bouwleges nog maar dertig procent van de begrote inkomsten gerealiseerd, van de bijgestelde begroting Het is moeilijk te voorspellen welke bouwaanvragen in het laatste kwartaal 2011 nog binnenkomen. Het afgeven van een risicosignaal is echter wel van toepassing. Besluitvorming VOORGESTELD BESLUIT: Wij stellen u voor het hierna opgenomen besluit te nemen. Het Dagelijks Bestuur Ch.M. Rach secretaris M. La Rose voorzitter Blz. 14

15 Onderwerp: 2 e Bestuursrapportage 2011 CONCEPT-RAADSBESLUIT SDR / Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 december 2011 BESLUIT: I. kennis te nemen van de toelichting op de afwijkingen per programma zoals die zich in 2011 in financiële zin voordoen; II. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de programma s; III. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de reserves en voorzieningen; IV. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de doeluitkeringen (ISV, Wijkaanpak en overige doeluitkeringen; V. akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen; VI. in te stemmen met het voorstel om het positief resultaat ter hoogte van toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de stadsdeelraad d.d. 20 december 2011 S.Jokhan griffier W. Eckhardt-Angna voorzitter Blz. 15

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0 Jaarstukken 21 Versie: 5... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1.1 Leeswijzer 2 Algemeen 2.1 Samenstelling stadsbestuur 2.2 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2.3 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2.4 Grotestedenbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie