CATALOGUS. najaar Het Spinhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATALOGUS. najaar 2007. Het Spinhuis"

Transcriptie

1 CATALOGUS najaar 2007 s Het Spinhuis

2 Geachte lezer, Voor u ligt de lijst van de boeken die Het Spinhuis dit najaar gaat uitbrengen aangevuld met recent verschenen maar nog niet eerder aangeboden boeken en gevolgd door een overzicht van alle leverbare boeken, gerubriceerd naar de vakgebieden sociaal-culturele wetenschappen, etnische studies, medische antropologie en -sociologie, sociale geografie & milieukunde, politieke theorie & bestuurskunde, communicatiewetenschappen & journalistiek, geschiedenis en genderstudies. De boeken zijn verkrijgbaar via elke erkende boekhandel in Nederland en België en rechtstreeks via de uitgeverij Ben van den Camp Bert Boerwinkel Huug van Gompel Het Spinhuis maakt deel uit van de uitgeverscombinatie: Maklu Garant Het Spinhuis Koninginnelaan 96 Somersstraat EB APELDOORN 2018 ANTWERPEN NEDERLAND BELGIË T T F F E. E.

3 Frans Wuijts Humaan ontslaan?! Over de noodzakelijke humanisering van ontslagprocessen in arbeidsorganisaties. Een ontwikkelingsgerichte kijk op ontslag ISBN , 279 pp., 39,50, NUR 801 Het boek gaat in essentie over de betekenis van ontslag voor de duurzame ontwikkeling van mensen gedurende hun werkzame leven. Tevens over de wijze waarop men met de verschillende soorten ontslag kan omgaan, hoe mensen ontslag ondergaan en wat zij ertoe inzetten om de crisis weer te boven te komen. Één en ander wordt omlijst met onder meer praktijkverhalen van betrokkenen, de geschiedenis van het ontslag en ontslag in biografisch perspectief. Het geheel mondt uit in een raamwerk voor een ontslagleidraad als equivalent voor de NVP-Sollicitatiecode. Uit de inhoud: Korte geschiedenis van de aandacht voor personeel in Nederland / Humaan ontslaan?! / Uit het (ontslag)leven gegrepen... / De biografische invalshoek / Ontslag en taalgebruik / Reorganisaties, collectieve ontslagen en sociale plannen / Verliesverwerking en rouwarbeid / Kapitalisme: het Rijnlands model, het Neo-Amerikaanse model en hoe verder? / Ontslag vergemakkelijken of bemoeilijken? / Ontslag en geld: op weg naar ontwikkelingsgerichte ontslagvergoedingen / De waarde van outplacement / Op weg naar een ontslagleidraad voor arbeidsorganisaties Frans Wuijts was 20 jaar werkzaam in de Friese zuivelindustrie ('Friesche Vlag'). Eind tachtiger jaren leidde hij een groot outplacementproject met behulp van een 'steunpunt nieuw werk'. Van 1989 tot 1996 was hij directeur van een grote instelling in de zwakzinnigenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna werkte hij als Manager P&O bij de Leerdammer Company. Na zijn loopbaan in dienstverbanden heeft Wuijts ervoor gekozen als zelfstandig ontslagadviseur verder bij te dragen aan 'humanisering van ontslagprocessen in arbeidsorganisaties'. Brinkgreve, v. Daalen: Over gelijkheid en verschil (EAN ) Christis: Arbeid, organisatie en stress (EAN )

4 Mar cel Maus sen Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties ISBN , 296 pp., geïll., 20,00, NUR 763 In deze minutieuze studie legt Marcel Maussen de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving met 'de' Islam bloot. Hij analyseerde het publieke en politieke debat, het beleid en de relaties tussen islamitische instellingen en de gemeentelijke overheden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Op basis hiervan onderscheidt hij vier beleidsvisies - marginalisering, pluralisme, dialoog en assimilatie - en laat hij de gevolgen van de verschillende uitgangspunten zien. Als contrast beschrijft hij hoe men in vroeger tijden in Nederland met 'de' islam omging en hoe de praktijk in Frankrijk is. De opname van een relatief nieuwe godsdienst in onze samenleving raakt niet alleen aan fundamentele staatsrechtelijke waarden, maar vereist ook pragmatische regelingen. Lezing van deze studie helpt gemeentebestuurders en allen die hen bijstaan om zowel de rechtsstaat te beschermen als hun eigen stadsbewoners in deze rechtsstaat in te sluiten. Uit de inhoud: Nederland en de islam. Kerk en staat en religieuze vrijheid in Nederland / Culturele diversiteit en de islam in Nederland: kolonialisme, gastarbeiders en burgerschap / Gemeentelijke overheden en de islam / Amsterdam / Rotterdam / Utrecht en Zaanstad / Vermeulen, Slijper: Frankrijk en Nederland met elkaar vergeleken Multiculturalisme in Canada, Australië en de VS (EAN ) Rath e.a.: Nederland en zijn islam (EAN ) Marcel Maussen is politicoloog en verbonden aan de afdeling Politicologie en het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam

5 Jaap van Gin ne ken Mass movements in Darwinist, Freudian and Marxist perspective Trotter, Freud and Reich on War, Revolution and Reaction, ISBN , 166 pp., 42,50, NUR 741 Jaap van Ginneken gaat terug naar de bronnen: wat zeiden Trotter, Freud, Reich en Marx over de massabewegingen van hun tijd en welke grondslagen legden zij voor de Darwinistische, Freudiaanse en Marxistische benaderingen in de massapsychologie. Door een verkeerde vertaling van hun werk in de Anglo-Amerikaanse wetenschappelijke wereld zijn hun ideeën verkeerd begrepen en verkeerd doorgegeven literatuur over de massa. Van Ginneken poogt in dit vervolg op zijn eerdere zeer succesvolle studie Crowds, psychology and politics alles weer recht te zetten. Uit de inhoud: Introduction / The mob in influential novels - Scenes from 19th century European literature / The crowd in early social science - The 1890s 'Latin' School / The herd instinct and gregariousness - Darwin: From Trotter and the pre-war reform movement, to McDougall's 'group mind' and Wallas / The super-ego and identification - Psycho-analysis: From Freud's 'group psychology', after war and revolution, to Federn's 'fatherless society' / Character and authoritarianism - Marx: From Reich's 'mass psychology of fascism', to Lazarsfeld and the Frankfurt School / Personality and attitudes - The shift to empirical research, through questionnaires and surveys / Bibliographical note - The lonely hero in French historiography / Notes / References v.d. Laarse, e.a.: De hang naar zuiverheid (EAN ) Akkerman: Democratie (EAN ) Jaap van Ginneken is massapsycholoog en auteur van talrijke boeken op het gebied van psychologie, communicatie, media en cultuur. Hij woont en werkt in Zuid-Frankrijk

6 Beat rice de Graaf, Ben de Jong & Wies Platje (edi tors) Battleground Western Europe Intelligence operations in Germany and the Netherlands in the Twentieth Century ISBN , 274 pp., 32,50, NUR 697 In deze bundel wordt aandacht geschonken aan de rol van veiligheidsdiensten in de relatie tussen Nederland en Duitsland, die in die periode bijna alle uitersten gekend heeft: van oorlog en bezetting tot samenwerking en alliantie. Nu archieven opengaan werpt deze studie licht op de rol van die diensten. Uit de inhoud: French counterintelligence and British secret intelligence in the Netherlands (Aubin) / How the Venlo Incident occurred (de Graaff) R-Netz: The stay-behind network of the Abwehr in the Low Countries (Kluiters) / Canadian wartime human intelligence collection (Jensen) / U.S. intelligence community relations with the Dutch and German intelligence and security services (Aid) / British intelligence, security and Western cooperation in Cold War Germany: the Ostpolitik Years (Aldrich) / Israel-NATO intelligence and electronic warfare cooperation (Shpiro) / Interdoc: Dutch-German cooperation in psychological warfare, (Scott-Smith) / The East German Ministry for State Security and the Netherlands (de Graaf) / Germany and the Netherlands in the headquarters of the International Security Assistance force in Afghanistan (ISAF) (van Reijn) / Danish services, terrorism and cooperation with Germany and the Netherlands (Bro) / Dutch-German cooperation in counterintelligence against the Warsaw Pact (Hoekstra) / Joint operations against the IRA in the Netherlands and the Federal Republic of Germany (Morré). Beatrice de Graaf is historicus en thans verbonden aan de bijzondere Leerstoel Terrorisme en Contra-terrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Ben de Jong is historicus en verbonden aan de afdeling Oost-Europese geschiedenis en Oost-Europakunde van de Universiteit van Amsterdam. Wies Platje is gewezen marineofficier, historicus en specialist in Militaire Veiligheidsdiensten. 6 Petersen, Pardo-Guerra: Remember your humanity (EAN ) Petersen, Pardo-Guerra: A world without war ( ) Hermans: Uitgerekend Europa (EAN )

7 Paul Kap teyn De statencoöperatie Wereldwijde patronen van dominantie en wederkerigheid ISBN , 144 pp., 19,50, NUR 756 "Voor wie de wereld overziet, is dit boek geschreven. Het is als een reisgids bij wat zich als het wereldnieuws aandient." Zo omschrijft Paul Kapteyn dit boek dat tot thema heeft de statencoöperatie, of wel de samenwerking tussen staten zoals die zich na Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Volgens Kapteyn is deze statencoöperatie het hoogste niveau van menselijke sociale integratie, nadat zich eerder uit stammen steden en uit steden staten hadden gevormd. Dit hoogste niveau is een voortzetting van die eerdere integratiebewegingen, maar onderscheidt zich tegelijkertijd daarvan, omdat op dit niveau er maar één samenleving is, 'de wereld' die alle mensen omvat. Kapteyn werkt deze interessante these uit in vier hoofdstukken, die achtereenvolgens de titels meekrijgen: Gewapende vrede, over de pacificerende conditie van de statencoöperatie, Beheerst geweld, over wapenbeheersing en vredesoperaties, Bevrijde handel, over de wereldmarkt in wording, en ten slotte De dwang van verdraagzaamheid, over mondiale moraal. Zijn conclusie is: 'Staten en mensen in het algemeen zijn onderling zo kwetsbaar geworden dat het eigen belang tot coöperatie dwingt en die coöperatie genereert een wederzijds vertrouwen dat op zijn beurt de coöperatie steunt. De wereldsamenleving berust daarmee steeds meer op ruil en op onderlinge identificatie en steeds minder op bevel.' Uit de inhoud: Inleiding / 'Gewapende vrede', over de pacificerende conditie van de statencoöperatie / 'Beheerst geweld', over wapenbeheersing en vredesoperaties / 'Bevrijde handel', over de wereldmarkt in wording / 'De dwang van verdraagzaamheid', over de mondiale moraal. Bouhuijs: De gefragmenteerde staat (EAN ) v.d. Eijk: De kern van de poltiiek (EAN ) Paul Kapteyn is socioloog en was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van Vereniging Democratisch Europa (VDE)

8 Sti mu le rings fonds voor de Pers De krant doorgeklikt Innovatie en transformatie in de dagbladpers ISBN , 184 pp., geïll., 20,00, NUR 815, 813 De krant doorgeklikt is een studie door het 'Bedrijfsfonds voor de Pers' - vanaf 1 juli 2007 'Stimuleringsfonds voor de Pers' genaamd - naar de transformatie en innovatie die in de dagbladpers gaande is. Er werd gekeken naar (a) recente ontwikkelingen in de bedrijfstak, (b) het mediagedrag van jongeren en allochtonen, (c) technologische alternatieven, (d) professionele journalistiek en op (e) strategieën voor de uitgevers. De ontwikkeling van het internet heeft niet alleen betekenis voor de mediabedrijven maar ook voor de journalistieke praktijk, waarbij recent het verschijnsel van de 'burgerjournalistiek' is bijgekomen. De krant heeft naast commerciële aspecten echter onmiskenbaar ook een publieke functie. Met het oog op die functie zou in een samenhangend mediabeleid de zorgplicht van de overheid zich dan ook evenzeer tot de innovatiewegen van de krant dienen uit te strekken. Daarom eindigt deze studie met aanbevelingen voor de overheid. Uit de inhoud: Wat is er aan de hand in krantenland? / De mediaconsument van vandaag en morgen / Innovatieve technologische ontwikkelingen / Strategische mogelijkheden voor krantenuitgevers / Aanbevelingen voor het overheidsbeleid Het Stimuleringsfonds voor de Pers (per 1 juli 2007 is dit de naam van het vroegere Bedrijfsfonds voor de Pers) heeft tot taak het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming, om tijdelijk financiële steun te bieden aan noodlijdende persorganen en om een stimulerende rol te vervullen bij de modernisering en vernieuwing van het perslandschap. Deuze: Wat is journalistiek? (EAN ) Reijnders e.a.: Journalistiek in Nederland: onderweg, maar waarheen? (EAN )

9 Mir jam Prenger (redac tie) Een selectieve blik Zelfcensuur in de Nederlandse journalistiek ISBN , 152 pp., 20,00, NUR 813 Elke journalist functioneert binnen een krachtenveld van belangen en invloeden. Dat leidt er soms toe dat een nieuwswaardig onderwerp onvolledig, eenzijdig of zelfs helemaal niet voor het voetlicht wordt gebracht. Hoe staat het met de zelfcensuur van de Nederlandse media? Worden sommige onderwerpen liever niet behandeld omdat zij als ongepast of politiek incorrect worden beschouwd? Wordt de inhoud van publicaties afgezwakt wanneer er externe belangen in het geding zijn? En als dat zo is: welke factoren zijn dan bepalend voor het plegen van zelfcensuur? Verontrustend, want een selectieve blik leidt tot een selectieve berichtgeving. En dat ondermijnt de kwaliteit en reikwijdte van de journalistiek. Deze vragen vormen het uitgangspunt van deze bundel. Uit de inhoud: Hoe onderzoek je zelfcensuur? (Prenger) / Van 'slappe thee' tot spitwerk (Kuijken) / Achtergestelde probleemjongeren of 'kut-marokkanen'? (Sylbing) / Sponsorvriendelijke documentaires? (Garretson) / Beeld van een omstreden partij (Baert) / Getekende vrijheid (Snoijink) / 'Je kiest altijd partij' (Idzerda & van Dijk) / Waakhond of schoothond? (Gould) / Druk, intimidatie en zelfcensuur (Berkeljon) / Zelfcensuur in de Nederlandse journalistiek - Conclusie (Prenger) // Nawoord Om ver der te lezen Deuze: Journalists in the Netherlands (EAN ) Brants, v. Praag: Politiek en media in verwarring (EAN ) Mirjam Prenger (1964) is historicus en journalist. Ze is verbonden aan de Masteropleiding Journalistiek van de Universiteit van Amsterdam

10 Maar ten Reijnders, Theo van Ste ge ren, Mar tijn de Waal (redac tie) Journalistiek in Nederland: onderweg, maar waarheen? De Nieuwe Reporter - Jaarboek 2007 ISBN , 190 pp., 20,00, NUR 813 "De komende jaren is de hele journalistiek onderweg, experimenterend met nieuwe manieren van denken. En het spannende is: niemand weet nog waar naartoe. Daarover gaat vanaf vandaag het debat op De Nieuwe Reporter", schreven Martijn de Waal en Theo van Stegeren een jaar geleden. Over welke thema's hebben ze het sindsdien gehad? Wat waren de belangrijkste bevindingen en standpunten? Vallen er overkoepelende conclusies te trekken? En hoe gaat het verder met de Nederlandse publieke sfeer? Het is op De Nieuwe Reporter bepaald geen jaar van somberte en doemdenkerij geworden. Integendeel, vernieuwende initiatieven en gedachten domineerden de agenda en bepaalden de toon van het debat. Diezelfde geest waart door dit jaarboek. Al met al geeft het een boeiend beeld van de heftige debatten die er nu in de Nederlandse journalistiek worden gevoerd. Het maakt de enorme invloed van de nieuwe media tastbaar en geeft aan welke invloed webloggers, portals en wiki's kunnen hebben. Uit de inhoud: Traditionele journalistiek verliest monopolie / Van medialandschap naar media-ecologie / Op weg naar nieuwe journalistieke repertoires / De voortvluchtige jongere / Burgerjournalistiek en user generated content / Businessmodellen / Internet, journalistiek en de publieke sfeer. Maarten Reijnders is freelance journalist. Hij studeerde politicologie aan de UvA en aan de LSE. Theo van Stegeren is programmamanager Journalistiek & Media aan de UvA. Hij studeerde andragologie en massacommunicatie en volgde later een opleiding tot documentairemaker. Martijn de Waal is onderzoeker en docent aan de UvA, opleiding Media & Cultuur. v.d. Wurff & Lauf: Print and online newspapers (EAN ) Van Zoonen: Media, cultuur en burgerschap (EAN )

11 Erik van Hees wijk (redac tie) Journalistiek en Internet Technofielen of digibeten? ISBN , 56 pp., 15,00, NUR 813 Over de exacte invloed van internet op het werk van de journalist is relatief weinig bekend. In hoeverre wordt het nieuwe medium omarmd? Zijn journalisten technofielen of digibeten? En maakt het het werk van journalisten gemakkelijk en beter of moeten we er zeer kritisch tegenover staan? De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Radboud Universiteit (RU) besloten die vragen voor te leggen aan Nederlandse journalisten. Niet alleen vielen bij twee duizend journalisten enquêteformulieren in de bus, maar zijn er ook vele prominente mediamakers en decisionmakers gevraagd de multimediale toekomst in te schatten. Dit boek geeft een samenvatting van dit onderzoek dat in tussen 2002 en 2007 is gehouden. Uit de inhoud: Internet als bron - Internet als publicatiemedium - Grenzen van het web - Internetscholing / De opmars van online nieuwsgaring - Veranderingen in internetgebruik in de Nederlandse journalistiek Gebruik van internettoepassingen - Bruikbaarheid - Gevolgen voor de journalistiek / Highlights / Volledige contentlijst. Stimuleringsfonds: De krant doorgeklikt (EAN ) v.d. Wurff & Lauf: Print and online newspapers (EAN ) Erik van Heeswijk is freelance internetjournalist (www.capablanca.nl) en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

12 Marie-Lou ise Jans sen Reizende sekswerkers Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie ISBN , 231 pp., 25,00, NUR 756 Dit boek gaat over Latijns-Amerikaanse vrouwen, die in de Europese seksindustrie werkzaam zijn. Op basis van dertig persoonlijke geschiedenissen geeft deze studie een beschrijving van hun leven en ervaringen in de prostitutie. Veel sekswerkers leiden een geïsoleerd en anoniem bestaan. In veel gevallen blijft hun verblijf voornamelijk beperkt tot hun werkplaats. Ze komen de prostitutiewijk nauwelijks uit en slapen en wonen in dezelfde kamer of in het bordeel waar ze ook dagelijks hun klanten ontvangen. Gemiddeld werken ze zes à zeven dagen per week en hebben ze, afgezien van hun dagelijks contact met collega's, klanten en bordeeleigenaren, een zeer beperkte omgang met de lokale bevolking. Alleen wanneer de vrouwen in aanraking komen met de autoriteiten, bijvoorbeeld vanwege illegaal verblijf of als slachtoffer van een delict, levert dit een juridisch document op, waarmee slechts een klein deel van hun leven zichtbaar wordt. Wie zijn deze Latijns-Amerikaanse sekswerkers? Waarom komen ze naar Europa? Waarom gaan ze juist in de prostitutie werken en hoe vergaat het ze hier? Daarover schreef Marie-Louise Janssen deze boeiende studie. Uit de inhoud: Theoretische en epistemologische reflecties / Verhalen van schaamte - Zelfpresentaties van Dominicaanse sekswerkers na terugkeer / De gouden droom - Transnationale ervaringen van Dominicaanse sekswerkers / Sekswerk in Europa - Grensoverschrijdende genderidentiteiten / Wit verlangen, gekleurde seks - Seksuele beeldvorming over 'vrouwen van kleur' / Sekswerk, mobiliteit en transnationale identiteitsvorming. Staring: Reizen onder regie (EAN ) Sterckx & Bouw: Liefde op maat (EAN ) De Hart: Onbezonnen vrouwen (EAN ) Marie-Louise Janssen is cultureel-antropoloog en verbonden aan de 'Amsterdam School for Social Sciences Research' (ASSR) van de Universiteit van Amsterdam

13 Loes Schenk Van emancipatie naar empowerment; van Peking tot Pondicherry Momenten uit 41 jaar UvA en Ontwikkelingsprojecten in Azië ISBN , 168 pp., 15,00, NUR 764 Ruim veertig jaar was Loes Schenk-Sandbergen als niet-westers socioloog/antropoloog verbonden aan, zoals het nu heet, de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In die tijd heeft ze niet alleen aan heel veel studenten les gegeven en scripties begeleid, ze heeft ook diverse onderwijsvernieuwingen voorbij zien komen, drie verhuizingen meegemaakt, verschillende directeuren zien komen én zien gaan, veel collega's een laatste hand geschud, en tal van beleidsnota's doorgeworsteld. Ze heeft de ontwikkeling van de universiteit meegemaakt als broedplaats voor wilde maatschappijhervormers tot het kille zakelijke opleidingsinstituut dat het nu is. De laatste twintig jaar was ze ook actief in tal van ontwikkelingsprojecten in India, Laos, Bangladesh en Vietnam gericht op armoedebestrijding, op meer gelijkheid van de seksen, in projecten die vrouwen leerden uit te gaan van hun eigen kracht en op te komen voor zichzelf. Daarnaast was ze ook moeder en actief in haar eigen omgeving. Al deze zaken komen aan de orde in deze bundel herinneringen aan ruim veertig jaar beroepsleven aan de UvA. Of zoals Loes Schenk- Sandbergen het zelf verwoordt: "Ik was genderexpert, socioloog, antropoloog, communitydevelopmentspecialist en institutioneel deskundige, maar ook onderwijzeres, trainer, leermaterialenmaakster, handpompreparateur, verpleegster, sociaal werkster, fotografe en videomaakster. Heerlijk al die rollen." Rutten & Schenk- Sandbergen: Azië en andere verhalen (EAN ) Gevers: Uit de Zevende (EAN ) Ruim veertig jaar was Loes Schenk-Sandbergen als niet-westers socioloog/antropoloog verbonden aan de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

14 Hans Schenk (redac tie) over about Loes ISBN , 130 pp., 15,00, NUR 761 "Wie veel reist, kan veel verhalen vertellen", luidt het gezegde. Maar het omgekeerde is eveneens waar, zoals uit deze bundel blijkt. In de ruim vijfendertig jaar dat Loes Schenk-Sandbergen door Zuid- en Zuidoost Azië reisde, daar onderzoek deed, allerlei ontwikkelingsprojecten adviseerde en evalueerde, ontmoette ze tal van mensen die nu verhalen over Loes kunnen vertellen. Tel daarbij de veertig jaar dat ze verbonden is geweest aan de Universiteit van Amsterdam als docent antropologie /niet-westerse sociologie, dan is dat aantal mogelijke vertellers van anekdotes over Loes exponentieel gestegen. In dit vriendenboek heeft Hans Schenk, de 'man van', uit dat stuwmeer van (oud-)studenten, universitaire collega's in binnen- en buitenland, buren en familieleden, vrienden/vriendinnen en collega-onderzoekers en deskundigen uit de projecten een ruim aantal geselecteerd en hen gevraagd naar hun ervaringen in het omgaan met Loes. Het resultaat: een weelderige jungle van persoonlijke en vooral authentieke verslagen, observaties en oordelen over haar optreden in het klaslokaal, thuis en over de heg, met collega-onderzoekers en ontwikkelingsdeskundigen in het Aziatische veld, tegenover machthebbers, hoe en waar en wat dan ook, als moeder, zuster en grootmoeder. Maar bovenal verhalen over een gedreven mens. Rutten & Schenk- Sandbergen: Azië en andere verhalen (EAN ) Lindo, Niekerk: Dedication & detachment (EAN ) Verrips: Transactions (EAN ) Van Heerikhuizen ea: Tegenvoeters (EAN ) Goudsblom ea: In de zevende (EAN ) Hans Schenk is antropoloog en geniet nu van een pensioen

15 Erik de Gier & Fred Huijgen (redac tie) nieuwe uitgaven 2007 Het arbeidsbestel binnenstebuiten ISBN , 179 pp., 25,00, NUR 759 Dit boek bestrijkt een groot deel van het spectrum aan thema's waarmee prof. dr. Jacques van Hoof zich in zijn lange en rijke wetenschappelijke carrière heeft beziggehouden. De bijdragen die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op empirisch onderzoek, zijn afkomstig van directe collega's en een ruimere kring van vakgenoten elders uit het land met wie Jacques van Hoof in de loop van de jaren soms intensief heeft samengewerkt. De auteurs zijn allen econoom of socioloog. De rode draad is dat de wetenschapsbeoefening op de terreinen die Jacques van Hoof in zijn loopbaan heeft bestreken springlevend is en blijvend tot nieuwe inzichten leidt. De resultaten van en inzichten uit het werk van Jacques van Hoof zullen daarbij zonder twijfel nog lange tijd mederichtinggevend blijven. Uit de inhoud: Jacques van Hoof: werk, loopbaan en betekenis voor de arbeidssociologie (Huijgen & de Gier) / Arbeid en Beroep (Mok) / Perspectief op participatie (Poutsma & Voets) / Onderwijs-Arbeidsmarkt / Hebben immigranten een lagere beroepsstatus door te weinig onderwijs of door het slechte functioneren van arbeidsmarkten? (Dronkers) / Worden we wijzer van meer onderwijs? (de Beer) / Core problems and key qualifications in the Dutch car repair sector Implications for vocational education and training (van Zolingen) / Oudere werknemers als remedie tegen de vergrijzing? (Schippers) / Verzorgingsstaat / Samen werken, samen leven, samen spelen (Plantenga) / Europa en convergentie / Naar een Europees model voor activerend arbeidsmarktbeleid? (van Gestel) / Concurrentie, coördinatie en convergentie in Europa (Vos) /Publicaties van Jacques van Hoof. De Gier e.a.: Dutch welfare reform (EAN ) De Vries: Nederland verrandert (EAN ) Erik de Gier is socioloog en als hoogleraar Comparatief arbeidsmarktbeleid verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Fred Huijgen is socioloog en als hoogleraar Sociale Bedrijfskunde verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen

16 Arthur Peter sen & Juan Pardo-Guerra (edi tors) A world without war International Student/Young Pugwash Yearbook 2006 ISYP Journal on Science and World Affairs, vol 2 ISBN , 102 pp., 25,00, NUR 754/737 Dit jaarboek 2006 van de International Student/Young Pugwash (ISYP) laat de focus, de idealen en de interesses zien van die jonge generatie Pugwashites. Aan de orde komen een breed spectrum van onderwerpen op het gebied van nucleaire ontwapening en non-proliferatie, regionale veiligheid, terrorisme, biotechnologie, milieubeheer en de sociale verantwoordelijkheid van wetenschappers. Het jaarboek is ook een introductie voor jonge wetenschappers en professionals in de traditie van de Pugwash-beweging. Uit de inhoud: ISYP Workshop on New Challenges to Human Security, Wageningen, June 2006: report (de Man & van der Burgt) / The Pugwash movement and an agenda for human security (Swaminathan) / A world without war: is it desirable? is it feasible? (Rotblat) / Nuclear disarmament education and the experiences of Hiroshima and Nagasaki (Nogami) / Reflections about Korean history and its impact on the US-North Korean conflict (Henneka) / The United States dealing with nuclear terrorism: cooperation for prevention (Bokhari) / Brief Future ethical challenges in biology: thoughts from the UK Student/Young Pugwash symposium on bioethics, Imperial College, London, May 2005 (Bowmaker) / New security challenges: broadening the Pugwash agenda? (Frerks) / Poverty, relative deprivation and political exclusion as drivers of violent conflict in Sub Saharan Africa (Douma) / Academic and social responsibility of scientists (Børsen Hansen) / Comments: Ecological security: a 'more imaginative' response involving youth (Barney) / Conflict research: lancunas, mantras and pitfalls (Demmers). Petersen, Pardo-Guerra: Remember your humanity International Student / Young Pugwash Yearbook ISYP Journal on Science and World Affairs, vol. 1 (EAN ) v.d. Pijl: Wereldorde en machtspolitiek (EAN ) Arthur Petersen is natuurkundige, filosoof en atmosferisch wetenschapper. Hij is hoofd van het Methodologie- programma van het Milieu en Natuur Planbureau in Bilthoven. Juan Pablo Pardo-Guerra is natuurkundige en verbonden aan de Science Studies Unit van de Universiteit van Edinburgh

17 Rob van Ginkel Coastal Cultures An anthropology of fishing and whaling ISBN , 240 pp., geïll., 35,00, NUR 764 Vissers zijn lang afgeschilderd als de onafhankelijke, vrijheidslievende mensensoort, die voortdurend op levensgevaarlijke wijze een spaarzaam kostje bij elkaar scharrelt. Daarom zijn vissers in romans, films en in de schilderkunst vaak geromantiseerd en afgeschilderd als de ware helden, de 'edele wilden'. Maar dit beeld is de laatste decennia dramatisch aan het veranderen: ze worden steeds meer door milieuactivisten beschuldigd als de eigenwijze plunderaars van wereldzeeën. Rob van Ginkel, al meer dan een kwart eeuw specialist in maritieme antropologie, gaat in dit boek na waarop die beide beelden gebaseerd zijn. Daarbij verbindt hij de culturele dimensie van de in de antropologie klassieke thema's als traditie, ritueel, taboe, identiteit en dierensymboliek, die in deze hoofdstukken aan de orde komen en laat hij zien hoe deze met elkaar verweven zijn. Daarvoor voert Van Ginkel de lezer langs de bloedige jacht op tonijnen bij Sicilië en de jacht op walvissen op de Faröer, langs de politieke strijd van de Makah indianen in de VS om hun voormalige rechten op de walvisjacht terug te krijgen, langs de taboes en de magie bij vissers in noordwest Europa, langs de verklaringen van vissers zelf voor hun wisselende vangsten, en langs de waardering van collega-vissers voor iemands succes in de vangst. Uit de inhoud: European cultures of fishing / Bloody rituals / The Makah whale hunt and Leviathan's death / Pigs, priests and other puzzles / 'An ounce of luck is better than a pound of wisdom' / 'A matter of honour' // Notes / References // Index. Van Ginkel: Tussen Scylla & Charybdis (EAN ) Risseeuw e.a.: Care, Culture, citizenship (EAN ) Rob van Ginkel is antropoloog en verbonden aan de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

18 Mieke Komen (redac tie) Straatkwaad en jeugdcriminaliteit Naar een algemene of een etnisch-specifieke aanpak? ISBN , 196 pp., 17,50, NUR 763 Vooral Marokkaanse en Antilliaanse jongens scoren hoog in de criminaliteitsstatistieken en ook in de eindstations van de jeugdzorg is hun aantal ontzettend hoog, terwijl er maar weinig allochtone professionals in de kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen werken. Veel hulpverleners, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, justitiewerkers en beroepsopvoeders komen van een andere etnische en culturele achtergrond dan hun cliënten. Sommige beroepsopvoeders weten niet op welke wijze ze moeten omgaan met etnische of culturele diversiteit van opvattingen over opvoeding, hulp, zorg en straf. Moeten we allochtone jongeren nu extra streng en hard aanpakken of niet? Volgens verschillende deskundigen werkt een etnisch-specifieke aanpak van problemen het beste. Maar is dat inderdaad het geval? Straatkwaad geeft antwoord op deze vragen. Uit de inhoud: Kansen geven en grenzen stellen (Deetman) / Allochtone jongeren gemiddeld langer vast (Komen & van Schooten) / Loverboys bestaan niet (Bovenkerk) / Een groep met twee gezichten (Crok & Slot) / Islam-bashing en jihad (Peters) / Het 'Lonsdalevraagstuk' (v. Donselaar & Wagenaar) / Rotterdam kan van Amsterdam leren (Ramadan) / Een methode om de relatie tussen bevolkingsgroepen, lokale overheden, justitie, politie en maatschappelijke instellingen te verbeteren (El Madkouri) / IMC weekendschool en het bestrijden van sociale achterstanden (Terwijn) / Een praktisch stappenplan (Schram & Korf) / Cultureel-competente veiligheidskundigen (Thissen) / Effectieve interculturele communicatie (Tchiche) / Naar een etnisch-specifieke én generale aanpak (Donner). Van San: Stelen en steken (EAN ) Sansone: Schitteren in de schaduw (EAN ) Van Gemert: Ieder voor zich (EAN ) Mieke Komen is als criminologe werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van Universiteit Utrecht en daarnaast als lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool

19 Sadik Har cha oui (redac tie) Hedendaags radicalisme Verklaringen & aanpak ISBN , 234 pp., 20,00, NUR 763 / 747 Radicalisering bij etnische minderheden vullen nu de kolommen in de dag- en weekbladen. In deze bundel, die in samenwerking met FORUM Instituut voor Multiculturele ontwikkeling is samengesteld, kijken specialisten van naam vanuit verschillende disciplines naar dit verschijnsel en plaatsen het binnen de zo noodzakelijke bredere context. De aanpak van ieder maatschappelijk proobleem begint met een goede analyse en plausibele verklaringen. Dit boek vult de hiaten in de kennis. De auteurs geven antwoord op relevante vragen naar oorzaken, kenmerken en effecten van radicalisme. Zij beschrijven bovendien de zelfstandige werking van de hype, de 'fuss' eromheen. Het boek verdiept het zo noodzakelijke inzicht in de porblematiek van radicalisering en terrorisme. Uit de inhoud: Frank Buijs c.s. behandelt het islamitisch radicalisme, Jaap van Ginneken kijkt vanuit massapsychologisch gezichtspunt naar internationaal terrorisme. Edwin Bakker behandelt de gevolgen van een terroristische aanslag op de bevolking, Theo de Roos let op de strafrechtelijke maatregelen, Albert Benschop beschouwt de rol en invloed van het internet, Paul Dercon schetst toekomstscenario's, Jaap van Donselaar beziet de exit-strategieën, Thijl Sunier bekijkt de rol die Turkse en Marokkaanse jongeren spelen. Sadik Harchaoui ten slotte plaatst het verschijnsel in een bredere sociale context. Sunier: Islam in beweging (EAN ) Penninx, ea: Immigrant integration (EAN ) Reedijk: Tussen fanatisme en fatalisme (EAN ) Sadik Harchaoui is jurist en voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM Instituut voor Multiculturele ontwikkeling (Utrecht)

20 Chris tien Brink greve & Rineke van Daa len (redac tie) Over gelijkheid en verschil ISBN , 128 pp., 20,00, NUR 756 Dit boek gaat over sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit; over wat machtsverschillen betekenen voor het dagelijks leven, voor de onderlinge omgang, gedrag, zelfbeeld en identiteit. Dit boek gaat ook over wat er gebeurt als mensen proberen iets aan die ongelijkheid te doen. De bijdragen gaan over het meten van ongelijkheid, over de versoepeling van de omgangsvormen, over de schaal van de verzorgingsarrangementen in Nederland, over de richting van het emancipatieproces, de dwingende macht van het erotisch gelijkheidsideaal, over de gevolgen van kleiner geworden machtsverschillen voor allochtone jongeren. Samen laten ze zien wat een sociologische blik duidelijk kan maken over gelijkheid en verschil in de samenleving. Uit de inhoud: Het nut van de sociologie / Trends in ongelijkheid (Wilterdink) / Is het collectiviseringsproces van richting veranderd? (de Swaan) / Informalisering van omgangsvormen en van arbeidsverhoudingen (Wouters) / Het ongemak van naderbij komen (Komen) / Het belang van verschil (Brinkgreve) / Het erotische gelijkheidsideaal (Hekma) / Het vmbo als stigma (v. Daalen & de Regt) / Het belang van cultureel kapitaal (Weenink) / Tijd om te handelen (Paulle) / Toekomst- perspectieven en talentontwikkeling in plaats van hoog komen (Terwijn) / Moderne jeugd op weg naar haar individualiteit (Kruithof & de Vries) De Vries: Nederland verandert (EAN ) Evertzen: Vrouwelijkheid en mannelijkheid (EAN ) Van Ginkel, Deben: Bouwen aan bindingen (EAN ) Peper: Sociale problemen en de moderne samenleving (EAN ) Christien Brinkgreve is als hoogleraar Sociologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Rineke van Daalen is socioloog en verbonden aan de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje Thijssen De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks De tijd vooruit De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Marokkaanse vrouwenorganisaties in Nederland en Marokko vergeleken.

Marokkaanse vrouwenorganisaties in Nederland en Marokko vergeleken. Marokkaanse vrouwenorganisaties in Nederland en Marokko vergeleken. Een literatuur en casestudie in Nederland en Marokko kijkend naar de rol van de islam in het emancipatieproces van de Marokkaanse vrouw.

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

The New Dutch Media Mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia

The New Dutch Media Mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia The New Dutch Media Mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia Amsterdam, december 2008 Naam: Margaux Tjoeng Studentnummer: S319322 Begeleidende docent: Jan Ennik Afstudeeronderzoek

Nadere informatie

Programma. Vrijdag 14 november 2008

Programma. Vrijdag 14 november 2008 Programma Vrijdag 14 november 2008 Inhoud Programma 3 Voorwoord 5 Programma Kennis voor de Stad Workshops & profielen workshopbegeleiders 6 Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Ondernemerschap en probleemwijken

Ondernemerschap en probleemwijken Essay 4 Ondernemerschap en probleemwijken Duiding van een nieuwe stedelijke dynamiek Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen

Nadere informatie

De Digitale Kloof wordt dieper

De Digitale Kloof wordt dieper 3 De Digitale Kloof wordt dieper Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk (Universiteit Twente) SQM en Infodrome @ United Knowledge Den

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Sociaal-Wetenschappelijke Raad Virtuele en vicieuze visies Minieme bespiegelingen over vak en toekomst Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Social Media Samenvatting van het themarapport

Social Media Samenvatting van het themarapport Social Media Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Irene Dijkman; Jasper Wognum Deelnemers: Sander Abbes; Marcel Alberti; Nur America;

Nadere informatie

bala bin, bala bai Een onderzoek naar criminele jeugdgroepen op Curaçao

bala bin, bala bai Een onderzoek naar criminele jeugdgroepen op Curaçao bala bin, bala bai Een onderzoek naar criminele jeugdgroepen op Curaçao Titel vertaald Vrij vertaald betekent de titel Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten, echter door mijn respondenten werd het

Nadere informatie

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 ajaar 2012 Uitgelicht najaar 2012 De boeken op deze pagina zijn de speerpunten van de aanbieding. Ze krijgen speciale aandacht via de media, door presentaties

Nadere informatie

Op elkaar aangelegd Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken

Op elkaar aangelegd Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken Op elkaar aangelegd Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken Projectgroep Integratie van de Raad van Kerken in Nederland en de Vereniging van migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN)

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES

Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES MONITOR MOSLIM DISCRIMI- NATIE Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES MONITOR MOSLIM DISCRIMINATIE Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de

Nadere informatie

Partij van de...? Over arbeid in onzekere tijden. Paul Kalma

Partij van de...? Over arbeid in onzekere tijden. Paul Kalma Partij van de...? Over arbeid in onzekere tijden Elfde Wibautlezing. Uitgesproken op zaterdag 5 april 2008 tijdens het Festival van het Binnenlands Bestuur te Arnhem door Paul Kalma Foto omslag: Bob Bronshoff

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Van presentie tot correctie

Van presentie tot correctie Van presentie tot correctie Een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw Hans Boutellier Nanne Boonstra September 2009 2 Inhoud 1. Hernieuwd geloof in maakbaarheid 5 2. Nieuwe condities voor samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Een Spanningsveld. Muziekstijl en Muziekbeleving in Amsterdam. Josine Laarakker

Een Spanningsveld. Muziekstijl en Muziekbeleving in Amsterdam. Josine Laarakker Een Spanningsveld Muziekstijl en Muziekbeleving in Amsterdam Josine Laarakker MA-Scriptie Algemene Cultuurwetenschappen Josine Laarakker 0234117 Begeleiding / eerste lezer: dr. Geert Lovink Tweede lezer:

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Reinwardt Academie; Cultureel Erfgoed. Marokkaanse Nederlanders en musea. Hoe de drempel te verlagen?

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Reinwardt Academie; Cultureel Erfgoed. Marokkaanse Nederlanders en musea. Hoe de drempel te verlagen? 1 Opleiding: Faculteit: Begeleider: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Reinwardt Academie; Cultureel Erfgoed Drs. J. Sas Titel: Marokkaanse Nederlanders en musea. Hoe de drempel te verlagen? Auteur:

Nadere informatie

Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Redactie Loes Verplanke Radboud Engbersen Jan Willem Duyvendak Evelien Tonkens Katja van Vliet

Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Redactie Loes Verplanke Radboud Engbersen Jan Willem Duyvendak Evelien Tonkens Katja van Vliet open deuren Open deuren Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid Redactie Loes Verplanke Radboud Engbersen Jan Willem Duyvendak Evelien Tonkens Katja van Vliet nizw / Verwey-Jonker Instituut 2002 Nederlands

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

(ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR

(ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR januari 2005 nummer 61 (ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR - leerpraktijken in 2020 - Studie huis Redactie Rick de Graaff, Jan Nekkers, Ineke van den Berg en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen

Nadere informatie

Radicaal, orthodox of extremist? Achtergrondinformatie over radicalisering en polarisatie

Radicaal, orthodox of extremist? Achtergrondinformatie over radicalisering en polarisatie Radicaal, orthodox of extremist? Achtergrondinformatie over radicalisering en polarisatie ACB Kenniscentrum 2009 1 Radicaal, orthodox of extremist? Een bijdrage aan afbakening en definitievorming en een

Nadere informatie

Bloei en verval van vroeg-naoorlogse wijken. Den Haag, 23 juni 2008

Bloei en verval van vroeg-naoorlogse wijken. Den Haag, 23 juni 2008 Bloei en verval van vroeg-naoorlogse wijken Den Haag, 23 juni 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 7 Raffael Argiolu, Koos van Dijken en Jos Koffijberg 1.1 Doel en opzet van de studie...

Nadere informatie