Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten"

Transcriptie

1 TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 Indeling tarieventabel in hoofdstukken I. Bestuurzaken 1. Leges algemeen 2. Leges bestuursstukken 3. Leges gemeentearchief 4. Leges Drank- en horecawet 5. Leges speelautomaten 6. Leges bordeelvergunning II. III. Burgerzaken Brandweer 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten 1. Leges gebruiksvergunningen 2. Brandveiligheid IV. Wegen, straten en pleinen 1. Leges Telecommunicatiewet V. Gehandicaptenparkeerkaarten en verkeersontheffingen 1. Leges gehandicaptenparkeerkaart 2. Leges ontheffingen VI. VII. Markt Milieubeheer 1. Leges wachtlijst goederenmarkten 1. Leges bodemgesteldheidonderzoek VIII. Bouwvergunningen 1. Leges bouwvergunningen c.a. IX. Kadaster 1. Leges Kadaster

2 Hoofdstuk 1. Interne zaken Leges algemeen 1. Voorzover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief a. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken per bedrukte pagina op papier van A-4 formaat 0,25 b. Voor een kopie van een bouwtekening 6,20 c. Voor een beschikking op verzoek 26,70 Leges bestuursstukken 2. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken 62, Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een pagina verstaan een enkelvoudige bedrukte bladzijde. Bij verstrekking van meerdere boekwerken wordt het totaal van het aantal pagina's in rekening gebracht. 2.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 2.3 bestuursstukken en dergelijke bestaande uit: 1 t/m 25 pagina's 4,35 26 t/m 50 pagina's 8,70 51 t/m 75 pagina's 13,20 76 t/m 100 pagina's 17, t/m 150 pagina's 21, t/m 200 pagina's pagina's of meer en per pagina 0,08 Leges Gemeentearchief 3. Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier 13,40 Leges Drank- en Horecawet 4. a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

3 vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet 275,90 b. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet 110,35 Leges speelautomaten 5. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van een kalenderjaar: a. Voor één speelautomaat (behendigheidsspel) 29,50 b. Voor twee speelautomaten (behendigheidsspelen) 47,20 c. Voor één speelautomaat (kansspel) 56,50 d. Voor twee speelautomaten (kansspel of één behendigheidsspel en één kansspel) 79, Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 5.2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 5.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag a. Tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt 1.124,00 b. Voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt 112,45 Leges bordeelvergunning 6. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven 560,80

4 Hoofdstuk II. Burgerzaken Leges huwelijken 1. Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge de Wet rechten burgerlijke stand voor de kostenloze voltrekking op de woensdag om uur en om 9.15 uur a. Op maandag tot en met vrijdag 263,00 b. Op zaterdag en zondag 630, Indien de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap plaatsvindt op een niet door de gemeenten aangewezen trouwlocatie worden de onder a en b. genoemde leges verhoogd met 106, Indien men bij een omzettingakte gebruik maakt van een trouwlocatie worden de leges geheven, genoemd onder de artikelen 1 en 1.1 van dit hoofdstuk 1.3 Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap of een geregistreerd partnerschap in een huwelijk 56, Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje: 26, Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige 16,05 Leges diverse uittreksels 2. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de legalisatie van een handtekening 6, Voor de toepassing van verstrekkingen uit de gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens wordt verstaan: a. Een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd. b. Selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking 6,95

5 2.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties 44,05 en vermeerderd per pagina met 0, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Leges rijbewijzen 3. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag a. Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 36,50 b. Tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen 6,95 c. Het tarief genoemd in sub a. en b. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 38, De in artikel 3 sub a en b van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met 28, De in artikel 3 sub a en b van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een rijbewijs als bedoeld in artikel 3.1 van dit hoofdstuk moet worden afgegeven, verhoogd met 56,80 Leges reisdocumenten 4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag a. Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 49,60 b. Tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder a, (zakenpaspoort) 55,43 c. Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 49,60 d. Tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 41,75 e. Tot het bijschrijven van een kind, direct bij de aanvraag van een nieuw document, per kind 8,70 f. Tot het bijschrijven van een kind met een bijschrijvingssticker in een bestaand document, per kind 20,35

6 4.1. Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven van een reisdocument worden de leges verhoogd met 41, Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het bijschrijven van een kind met bijschrijvingssticker in een bestaand reisdocument, worden de leges verhoogd per bijschrijvingssticker met 19, De in artikel 4 sub a tot en met d van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met 28, De in artikel 4 sub a tot en met d van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een reisdocument als bedoeld in artikel 4 van dit hoofdstuk moet worden afgegeven, verhoogd met 56,80 Hoofdstuk III. Brandweer Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 201,10 vermeerderd met een toeslag als volgt: voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: aantal m² toeslag 0 t/m 100 m² 102, t/m 500 m² 102,00 vermeerderd met 0,80 per m²; 501 t/m 2000 m² 510,00 vermeerderd met 0,28 per m²; 2001 t/m 5000 m² 1.275,00 vermeerderd met 0,08 per m²; 5001 t/m m² 1.785,00 vermeerderd met 0,01 per m²; meer dan m² 3.315,00 vermeerderd met 0,01 per m². 2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Hoogeveen, Westerveld, De Wolden, Meppel artikel : 10% van de leges zoals die berekend zijn in het kader van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in bovenstaande overzicht.

7 3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een tijdelijke aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken: 10 % van de leges zoals die berekend zijn in het kader van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in boventaande overzicht. 4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen 105,95 Hoofdstuk IV. Wegen, straten en pleinen 1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt 280,50 2 Het in artikel 1 van dit hoofdstuk genoemde bedrag wordt verhoogd: a. Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met 280,50 b. Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt met 280,50 c. Indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, met 1,29 Hoofdstuk V. Gehandicaptenparkeerkaarten en verkeersontheffingen. Gehandicaptenparkeerkaart 1. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 83, Wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag 41, Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 a. Bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats 234,65 b. Bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats 58,05

8 Ontheffing art 87 van RVV 2 Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing: a. Geldig voor één dag per dag 11,60 b. Geldig voor ten hoogste één maand of een een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen 100,25 c. Geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand 200,90 c. Geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar 26,70 Leges vervoer bijzondere transporten 3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: a. Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 33,10 b. Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 33,10 Hoofdstuk VI. Markt. 1. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten 17,10 Hoofdstuk VII. Milieubeheer.

9 Leges bodemgesteldheidonderzoek 1. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot vrijstelling van het verbod tot bouwen op verontreinigde grond als bedoeld in artikel van de Bouwverordening, voorzover de resultaten van de onderzoekgegevens naar de milieu-hygiënische gesteldheid van de bodem deze vrijstelling toelaat: a. Indien met een historisch of verkennend onderzoek van een onverdachte locatie, als bedoeld in artikel van de Bouwverordening, kan worden volstaan 34,20 b. Indien een nader of aanvullend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist 68,45 c. Indien een nader of aanvullend onderzoek met een saneringsevaluatie als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist 174,40 Hoofdstuk VIII. Bouwvergunningen Leges Bouwvergunningen 1.1 Bouwkosten Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan een opgave van aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), dan wel, voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, derde lid, juncto het eerste lid van de Woningwet bedraagt a. Een vast bedrag van 39,10 b. Vermeerderd met 2,08 % over de totale bouwkosten. 1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning, als bedoeld in artikel 44, eerste lid van de Woningwet, indien de bouwkosten 1. Minder bedragen dan ,00 a. Een vast bedrag van 39,10 b. Vermeerderd met 2,96 % van die bouwkosten ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 483,10

10 b. Vermeerderd met 2,70 % van het bedrag waarmee de bouwkosten de ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 1.428,10 b. Vermeerderd met 2,30 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van ,10 b. Vermeerderd met 1,98 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer a. Een vast bedrag van ,10 b. Vermeerderd met 1,64 % van het bedrag waarmede de bouwkosten ,00 te boven gaan Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten: 1. Minder bedragen dan ,00 a. Een vast bedrag van 39,10 b. Vermeerderd met 2,68 % van die bouwkosten; ,00 bedragen of meer doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 441,10 b. Vermeerderd met 2,42 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 1.288,10 b. Vermeerderd met 2,07 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van ,10 b. Vermeerderd met 1,77 % van het bedrag waarmede de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer

11 a. Een vast bedrag van ,10 b. Vermeerderd met 1,51 % van het bedrag waarmede de bouwkosten ,00 te boven gaan Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten: 1. Minder bedragen dan ,00 a. Een vast bedrag van 39,10 b. Vermeerderd met 0,88 % van die bouwkosten ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 171,10 b. Vermeerderd met 0,82 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 458,10 b Vermeerderd met 0,68 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00 a. Een vast bedrag van 3.518,10 b. Vermeerderd met 0,60 % van het bedrag waarmee de bouwkosten ,00 te boven gaan ,00 bedragen of meer a. Een vast bedrag van ,10 b. Vermeerderd met 0,52 % van het bedrag waarmede de bouwkosten ,00 te boven gaan. 1.6 Het in 1.5 sub 1 tot en met 5 berekende bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college is opgesteld om de genoemde bouwkosten door een extern adviseur te herberekenen Indien een begroting als bedoeld in 1.6 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager voor deze vijfde werkdag aangeeft niet akkoord te gaan met de begroting van het inschakelen van de extern adviseur, dan worden de door de gemeente vastgestelde bouwkosten gehanteerd Indien de door de extern adviseur berekende bouwkosten gelijk of

12 lager zijn aan de door de aanvrager opgegeven bouwkosten, worden de advieskosten niet in rekening gebracht Indien de werkelijke kosten van het extern advies minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil verrekend. Wijziging bouwvergunning 2. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in artikel 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan 71,75 Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is. Teruggaaf 3. Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze wordt ingetrokken, dan wordt 25% van de betaalde leges als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk terugbetaald Indien een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ingetrokken voordat de vergunning verleend is wordt 50% van de betaalde leges als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk terugbetaald Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend wordt 25% van de betaalde leges als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk terugbetaald. Overschrijving bouwvergunning 4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning 39,10 Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen c.q ontheffingen 5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: een aanvraag tot herziening van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 1.550, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a. of b. Wro 1.479,00

13 5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wro 1.550, l Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7 lid 4 Wro 78, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing of het stellen van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c. of d. of artikel 6.12 lid 6 Wro 78, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 3.22, 3.23 Wro of indien artikel 50 lid 3 of 51 lid 3 van de Woningwet wordt toegepast 204,00 Aanlegvergunningen 6. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Wro (aanlegvergunning) 78,85 Sloopvergunning 7. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel van de Bouwverordening of artikel 3.3 Wro 78, Meldingsplichtige sloopwerken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel van de Bouwverordening 18,65 Inlichtingen 8. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt verstaan onder een handeling: het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één kadastraal perceel waarvoor het archief van de afdeling Gemeentewinkel moet worden geraadpleegd In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van hoofdstuk 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de afdeling Gemeentewinkel, per handeling 18,65

14 8.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de bij de afdeling Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat per object. 54,10 Hoofdstuk XI. Kadaster 9.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt: Kadastrale kaart a. Inzage, kopie A3/A4 7,15 b. Bijkomende kosten per fax 3, Perceelinformatie uit de kadastrale registratie a. Perceelgegevens: per perceel 7,15 b. Bijkomende kosten per fax 3, Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt: Grootschalige basiskaart Hoogeveen levering GBKH in digitale vorm: a. Vaste leveringskosten 28,15 b. Informatiekosten: - per ha. landelijk gebied 13,25 - per ha. bebouwd gebied 98,55 extra kosten: - levering op diskette, per diskette 4,15 - levering op cd-rom 6, levering GBKH in analoge vorm: a. Vaste leveringskosten 28,15 b. Informatiekosten per formaat op papier: A0 0,84 x 1,20 98,55 A1 0,60 x 0,84 65,85 A2 0,42 x 0,60 33,35 A3 0,30 x 0,42 15,80 A4 0,21 x 0,30 10,50 c. extra kosten: - levering per fax 3, a. Stadsplattegronden in kleur: analoog formaat papier overzichtskaart Hoogeveen A0 142,90 A3 83,35 detailkaart buitendorpen A1 142,90

15 A4 83,35 detailkaart Hoogeveen A0 142,90 A3 83,35 detailkaart centrum Hoogeveen A3, A4 83,35 b. Stadsplattegronden, digitaal overzichtskaart Hoogeveen ia, pdf 1.180,20 detailkaart buitendorpen ia, pdf 238,15 / per bestand detailkaart Hoogeveen ia, pdf 1.786,35 detailkaart centrum Hoogeveen ia, pdf 238, Bestemmingsplan Bestemmingsplan per exemplaar 47, Overzichts- en bestemmingsplankaarten per kaart 19, Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn. Behorende bij raadsbesluit van 11 december De griffier, J.P. WIND

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Belastbaar feit. Artikel 3 Belastingplicht. Artikel 4 Vrijstellingen. De raad van de gemeente Hoogeveen;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Belastbaar feit. Artikel 3 Belastingplicht. Artikel 4 Vrijstellingen. De raad van de gemeente Hoogeveen; De raad van de gemeente Hoogeveen; Gelet op het voorstel van het college; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006; Nummer B-5.19.2006 De raad van de gemeente Eemsmond; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006; Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2006 (2e wijziging) gemeentestukken: 2006-28 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet:

Nadere informatie

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 BURGERLIJKE STAND Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking,

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998.

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 27 mei 2014, gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2009 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

Tarieventabel 2007 van de Legesverordening 2007 gemeente Westland jaar 2006 jaar 2007 jaar 2007

Tarieventabel 2007 van de Legesverordening 2007 gemeente Westland jaar 2006 jaar 2007 jaar 2007 Tarieventabel 2007 van de Legesverordening 2007 gemeente Westland jaar 2006 jaar 2007 jaar 2007 Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Deurne Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2003, nummer 2003/102;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2003, nummer 2003/102; Raadsbesluit Steenwijk, 11 november 2003 Nummer: 2003/102g Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2004. De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000

TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de afgifte van: a. (gewaarmerkte) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

Nadere informatie

Tarieventabel. Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43. van de gemeente Oostzaan

Tarieventabel. Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43. van de gemeente Oostzaan Tarieventabel Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43 van de gemeente Oostzaan INHOUD 1 ALGEMEEN BESTUUR... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 BESTUURSSTUKKEN...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet 3,25 elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.3

GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Tarievenverordening 2006. Functie 120: Brandweer Tarieven brandweerdiensten

Tarieventabel, behorende bij de Tarievenverordening 2006. Functie 120: Brandweer Tarieven brandweerdiensten GEMEENTE HOOGEVEEN TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Tarievenverordening 2006 Indeling tarieventabel Functie 120: Brandweer Tarieven brandweerdiensten Functie 530: Sport Tarieven zwembad Tarieven

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447 Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862447 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Tarieventabel 2012 Versie geldig vanaf 01-01-2012 tot 01-01-2013. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente Vlagtwedde Tarieventabel

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2009

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2009 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM GEMEENTE EDAM-VOLENDAM TABEL VAN TARIEVEN Behorende bij de verordening tot wijziging van de legesverordening 2014 (2 e wijziging), vastgesteld bij raadsbesluit van 30 oktober 2014, no. xx-2014 2 TITEL

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21 2009-09-10470 - Bijlage F Taríeventabel 2010 Behorende bij de "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010" Indelina tarieventabel : Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel, behorende bij de Verordening leges 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Titel 2 Algemene dienstverlening Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 130020 30 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Legesverordening 2014, vanaf 9 maart 2014

Legesverordening 2014, vanaf 9 maart 2014 Pag. 1 van 20 Legesverordening, eerste wijziging Tarieventabel, behorende bij de 1e wijziging legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2012". Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen. Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8).

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen. Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8). Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2009 Hoofdstuk 1: Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 19 december 2005, nummer 107/2005. De raad der gemeente Papendrecht;

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 19 december 2005, nummer 107/2005. De raad der gemeente Papendrecht; RAADSBESLUIT Datum en nummer 19 december 2005, nummer 107/2005 De raad der gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 9 december 2005, nummer 076/2005; gelet op artikel 229, eerste

Nadere informatie

behorende bij de 2e wijziging van de Legesverordening gemeente Borger-Odoorn 2010

behorende bij de 2e wijziging van de Legesverordening gemeente Borger-Odoorn 2010 TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE BORGER-ODOORN 2011-01 behorende bij de 2e wijziging van de Legesverordening gemeente Borger-Odoorn 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Indeling tarieventabel 1 Burgerlijke

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2011". Inhoud A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van getypte, gedrukte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2 2. Kadaster 2 3. Archief-

Nadere informatie

Legesverordening 2015

Legesverordening 2015 Pag. 1 van 19 Legesverordening Tarieventabel, behorende bij de legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; De raad van de gemeente Loppersum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; b e s l u i

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010.

Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010. Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010. Beantwoording vraag: waarom worden leges kleiner dan 59,50 niet gerestitueerd? Toegezegd wordt om een vergelijkende tarieven- tabel ter inzage

Nadere informatie

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753 Raadsvergadering 16 december 2014 Agendapunt: Besluit Document / Decos Nummer: N bis 14/5 1 /542 Ambtenaar Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern

Nadere informatie

Documentnr. : 1100003

Documentnr. : 1100003 Titel 1 Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 Algemene dienstverlening Documentnr. : 1100003 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief

Nadere informatie

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2 GEMEENTE NIJKERK Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2017 Indeling tarieventabel: Titel 1. Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief nr. 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief nr. 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming

Nadere informatie

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Pag. 1 van 19 Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2013 Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009, no. 100/ 09; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009, no. 100/ 09; b e s l u i t : De raad der gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009, no. 100/ 09; gelet op de artikelen 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie