Brandweer Amsterdam-Amstelland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer Amsterdam-Amstelland"

Transcriptie

1 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Tweede Loopbaanbeleid voor medewerkers in een bezwarende functie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland Versie

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Loga-regelingen 4 3 Randvoorwaarden 8 4 Het loopbaanbeleid 9 5 Het loopbaanplan (1 & 2) 10 6 Arbeidsongeschiktheid & FLO overgangsrecht 13 7 Procedure/Tijdspad 17 8 Instrumenten en Ondersteuning 18 9 Rollen en Verantwoordelijkheden 20 Bijlagen: 1 Implementatieplan 22 2.a Formulier Loopbaanplan I gericht op bezwarende functie bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland 30 2.b Formulier Loopbaanplan II gericht op de 2 e loopbaan 31 3 Schema loopbaan traject 33 4 Overzichten scenario s arbeidsongeschiktheid 34 2

3 1. Inleiding Deze notitie gaat in op de verplichtingen uit het LOGA akkoord betreffende de 2 e loopbaan, voor medewerkers in een bezwarende functie waarop voorheen een FLO-leeftijd van 55 jaar gold. Voor de officieren wordt apart beleid ontwikkeld. de door de BAA te stellen randvoorwaarden bij de invulling en uitwerking van het akkoord en eventuele overige beleidsinstrumenten. Vervolgens wordt ingegaan op de procedurele en inhoudelijke uitwerking van het 2e loopbaanbeleid. In de CAO gemeenten hebben het College van Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden besloten om met ingang van 1 januari 2006 een nieuw stelsel in te voeren voor medewerkers in een bezwarende functie, die voorheen met 55 jaar met functioneel leeftijdsontslag (FLO) de organisatie verlieten. Reden voor het invoeren van een dergelijk nieuw stelsel is dat de FLO-regeling met ingang van 1 januari 2006 is vervallen door financiële, medische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen: Financiële ontwikkelingen: Medische redenen: FLO wordt zwaarder fiscaal belast voor medewerkers die nog geen 56 jaar waren met ingang van 1 januari FPU-regeling, vormt de basis voor de FLO-regeling, is met ingang van 1 januari 2006 vervallen. Uit onderzoek blijkt dat het werk soms al voor het bereiken van de FLO-leeftijd te belastend kan zijn. De huidige regeling (alles of niets) maakt dat medewerkers doorwerken tot de vastgestelde leeftijd hetgeen mogelijk leidt tot gevaar voor de eigen gezondheid. Maatschappelijke redenen: Om financieel draagvlak te houden voor oudedagsvoorzieningen en ontwikkelingen sociale zekerheid bij de komende vergrijzinggolf is het van belang dat medewerkers in Nederland langer doorwerken. Juridische houdbaarheid: Wet gelijke behandeling verbiedt leeftijdsonderscheid anders dan de leeftijd van 65 jaar. 3

4 2. Loga regelingen De nieuwe LOGA regeling is gericht op de begeleiding van medewerkers naar een nietbezwarende functie. Hiervoor worden opleidings - en begeleidingsinstrumenten en (financiële) garantie-regelingen ingezet. De instrumenten krijgen een maatwerkkarakter. Het LOGA akkoord maakt onderscheid naar nieuw personeel in dienst vanaf 1 januari 2006 en zittend personeel dat een bezwarende functie vervulde op 31 december 2005, maar met minder dan twintig dienstjaren op 1 januari Het is niet van toepassing op zittend personeel met twintig of meer dienstjaren in een bezwarende functie op 1 januari In paragraaf 2.1 wordt de regeling kort samengevat voor respectievelijk nieuw en zittend personeel: 2.1 LOGA regelingen voor nieuw personeel in dienst vanaf 1 januari 2006: Het uitgangspunt van het is dat nieuwe medewerkers maximaal twintig jaren werkzaam zijn in een bezwarende functie. Op basis van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) en het dienstbelang, kan worden overwogen het twintigjarige dienstverband telkens met één jaar te verlengen. Het en de uitvoering daarvan zijn echter gericht op het na maximaal twintig jaar vervullen van een 2 e loopbaan in een niet-bezwarende functie. Tijdens de actieve periode wordt een loopbaanplan opgesteld en uitgevoerd, gericht op het verwerven van een 2 e, niet bezwarende loopbaan. Voor dat loopbaanplan geldt dat: - medewerkers bij de brandweer worden opgeleid tot MBO voor zover ze dit nog niet hebben. Het moet gaan om erkende opleidingen. - een periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO) wordt gebruikt als input voor het loopbaanplan. - De overgang naar een andere, niet bezwarende functie, wordt met de volgende financiële instrumenten versoepeld: o medewerkers ontvangen een levensloopbijdrage van 2,5% van het salaris per jaar dat zij werken in de bezwarende functie o bij overgang naar een niet-bezwarende functie binnen de gemeentelijke organisatie 1 conform het loopbaanplan heeft medewerker recht op een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil tussen het oude - en nieuwe salaris. Het oude salarisbedrag volgt niet de indexering. Toelagen worden in 4 jaar afgebouwd (100%, 75%, 50%, 25%). o bij overgang naar een niet-bezwarende functie buiten de organisatie van de gemeente, conform het loopbaanplan, ontvangt medewerker een afkoopsom ter hoogte van 175% van het verschil in bezoldiging op jaarbasis (inclusief toelagen en vergoedingen) tussen de oude bezoldiging en het nieuwe jaarsalaris inclusief eventuele toelagen en vergoedingen. 2.2 FLO-overgangsrecht voor zittend personeel dat een bezwarende functie vervulde op 31 december 2005 met minder dan twintig dienstjaren op 1 januari 2006 Formeel: Zittende medewerkers die een bezwarende functie vervulden op 31 december 2005, maar die minder dan twintig dienstjaren hadden op 1 januari 2006 vallen onder hetzelfde 2 e loopbaanbeleid als de nieuwe medewerkers. Dit voor wat betreft de opleidings- en begeleidingscomponent, het PPMO en de inspanningsverplichting van beide zijden. De 1 Onder de organisatie van de gemeente worden Brandweer Amsterdam-Amstelland en de bij deze regio behorende gemeenten verstaan. 4

5 regeling is sterk gericht op het aanvaarden van een niet-bezwarende functie binnen de eigen organisatie en in tweede instantie binnen de gemeente of daarbuiten. Indien men niet kiest voor een 2 e loopbaantraject of als effectuering van de 2 e loopbaan niet mogelijk blijkt, gelden overgangsregelingen conform het FLO-overgangsrecht. Uitwerking Brandweer Amsterdam-Amstelland: Alle medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen met minder dan twintig dienstjaren krijgen een verplicht gesprek met OCL2. Hierin wordt de belangstelling voor een 2 e loopbaan besproken en vastgelegd. Bij het ontbreken van belangstelling voor een 2 e loopbaantraject wordt er geen traject gestart. Tot het 55 e levensjaar heeft de medewerker eens in de vier jaar de mogelijkheid om zijn/haar besluit te heroverwegen. Waneer er wel belangstelling is dan wordt een 2e loopbaantraject gestart. Een 2e loopbaantraject is te allen tijde gericht op het vervullen van een 2e loopbaan in een niet bezwarende functie, binnen of buiten Brandweer Amsterdam-Amstelland. Het starten van een 2e loopbaantraject zal in de eerste twintig dienstjaren plaats moeten vinden (met uitzondering van de groep medewerkers die op het moment van het 1 e gesprek met OCL2 al langer dan twintig jaar in dienst zijn). Ontwikkel- of loopbaanwensen met een ander doel dan een 2 e loopbaan in een niet bezwarende functie kunnen worden gefaciliteerd middels de reguliere wegen (bijv. studiefaciliteitenbesluit). 2e loopbaantraject: Bij een definitieve herplaatsing heeft de medewerker die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren in de bezwarende functie werkzaam was, recht op een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil tussen de oude bezoldiging en het nieuwe totaalinkomen. Bij aanvaarding van een niet bezwarende functie buiten de eigen organisatie kunnen individuele afspraken worden gemaakt. De werkgever en de medewerker maken in het kader van het 2 e loopbaanpad afspraken over een afkoopsom bij aanvaarden van de betrekking met een lager totaal inkomen. Indien men niet kiest voor een 2 e loopbaantraject of als effectuering van de 2e loopbaan niet mogelijk blijkt, gelden overgangsregelingen conform het FLO-overgangsrecht, namelijk: - doorwerken voor 50% vanaf 55 jaar met behoud van 90% van de bezoldiging (eventueel kan bij medische geschiktheid en indien het dienstbelang het toelaat kan op initiatief van de werknemer worden afgesproken dat de ingangsdatum wordt opgeschoven met telkens één jaar); - 100% inactief vanaf 56 jaar met behoud van 80% van de bezoldiging voor de medewerker met 15 dienstjaren of meer op 1 januari 2006; 100% inactief vanaf 57 jaar met behoud van 78% van de bezoldiging voor de medewerker met 10 dienstjaren of meer; 100% inactief vanaf 58 jaar met behoud van 75% van de bezoldiging voor de medewerker met 5 dienstjaren of meer; - 3 jaar onbetaald verlof met een inkomen uit de levensloopregeling tegen 70% gefinancierd door de werkgever, versterkt OP en volledige pensioenopbouw over 100% van de bezoldiging vanaf 55 t/m 61 jaar. 5

6 Uitwerking in de praktijk Doelgroep Medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie, maar die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren hadden. Keuze voor Loopbaanplan Medische keuring Verplicht tot vastleggen van de keuze voor een loopbaanplan ja of nee. In het loopbaanplan wordt vastgelegd: 1. Of de medewerker geïnteresseerd is in een 2 e loopbaan. Zo ja: dan wordt een loopbaanplan opgesteld en worden afspraken gemaakt over waar en wanneer een nieuwe functie gaat worden vervuld. Zo nee: dan wordt dat bevestigd met handtekening door de medewerker. (De medewerker heeft tot zijn/haar 55 ste eens in de vier jaar de mogelijkheid om zijn/haar besluit te heroverwegen.) 2. Afspraken over een andere functie/functievervulling als de bezwarende functie om gezondheidsredenen niet langer verantwoord is. Verplicht tot ondergaan van periodieke medische keuring. Inspanningsverplichting Plicht tot nakomen van de afspraken in het loopbaanplan. Herplaatsing Bij herplaatsing in een niet-bezwarende functie vervallen de aanspraken op grond van het werken in een bezwarende functie. Dit laat onverlet dat bij herplaatsing de inkomensgaranties op grond van hoofdstuk 27b van de NRGA worden toegekend en dat er over de periode waarin men werkzaam is geweest in een bezwarende functie de levensloop en het versterkt ouderdomspensioen worden afgerekend. Indien een medewerker medisch ongeschikt raakt: verplichte herplaatsing in kader van reïntegratie. 2.3 Kaders Vanuit het CAO akkoord, zoals vastgesteld door het College van Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden, zijn de volgende kaders gedefinieerd: Doelgroep Bezwarende Functie 2 Loopbaan 1. Medewerkers in bezwarende functie 2 in dienst bij Brandweer Amsterdam-Amstelland vanaf 1 januari Medewerkers die een bezwarende functie vervulden op 31 december 2005, maar die minder dan twintig dienstjaren hadden op 1 januari Een functie met een hoge belasting door het frequent draaien van piket en/of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de uitruk met als gevolg een verhoogde kans op gezondheidsklachten. De medewerker vanaf 1 januari 2006 in dienst blijft maximaal twintig jaar werkzaam in een bezwarende functie. De medewerkers 2 De volgende functies vallen onder de definitie van bezwarende functie: Brandwacht Brandwacht 1 e klas HWT HWT+ Bevelvoerder OvD (wordt in dit beleidsstuk buiten beschouwing gelaten) 6

7 die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden, maar die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren hadden (en daarmee onder het overgangsrecht vallen) kunnen, mits medisch goedgekeurd, doorwerken in hun bezwarende functie. De medewerker heeft recht op een loopbaanplan. Doel hiervan is dat de medewerkers na het werken in een bezwarende functie een 2 e loopbaan kunnen aanvangen in een niet bezwarende functie. 2 e Loopbaan Iedere functie binnen of buiten de organisatie van de gemeente die, in het kader van het loopbaanplan, volgt op de bezwarende functie en die past bij de richting zoals afgesproken is in het loopbaanplan. Loopbaanplan Het loopbaanplan omvat in ieder geval die opleidingselementen die nodig zijn om de medewerker in twintig jaar op te leiden tot MBO niveau (opleidingen die extern erkend zijn). Inspanningsverplichting De kazernemanager en de medewerker zijn verplicht medewerking te verlenen aan het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het loopbaanplan. Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) De medewerker ondergaat periodiek een medische keuring conform de richtlijnen voor het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Het PPMO houdt de ontwikkeling van de fysieke en psychische belastbaarheid van medewerkers bij en zal de huidige sporttest en medische keuring gaan vervangen. Het instrument is nog in ontwikkeling. In 2008 heeft in een drietal korpsen, waaronder Brandweer Amsterdam- Amstelland, een pilot gedraaid. Op basis van de evaluatie daarvan vindt verdere ontwikkeling plaats. 7

8 3. Randvoorwaarden De invulling van de loopbaanplannen is een zaak van werkgever en werknemer. De werkgever kan hierbij randvoorwaarden stellen. Randvoorwaarden vanuit BAA - De regels en intenties uit het LOGA akkoord zijn kaderstellend voor de BAA; - De kosten voortvloeiend uit begeleiding en opleiding komen in principe ten laste van de werkgever; - De afspraken in loopbaanplannen moeten tegemoet komen aan het belang van de werkgever en de werknemer; - Begeleiding en opleidingen in het kader van de 2 e loopbaan starten op zijn vroegst na de basisopleiding en eerste 2 jaarplaatsingen van een medewerker; (= beleid Brandweer Amsterdam- Amstelland); - Begeleiding en opleidingen in het kader van de 2 e loopbaan worden alleen gefaciliteerd als er sprake is van een reëel vooruitzicht op het verwerven van een niet bezwarende functie (opleidingen moeten bijvoorbeeld passen bij de medewerker en zijn gericht op reële functies op de arbeidsmarkt); - Indien een medewerker na 15 dienstjaren in een bezwarende functie start met het werken aan een 2 e loopbaan, moet de beoogde uitstroomdatum van de medewerker aansluiten op de afronding van eventuele opleidingen in het kader van die 2 e loopbaan. Dit maakt de startdatum van opleidingen mede afhankelijk van de beoogde uitstroomdatum. Doel hiervan is om de investering die door de werknemer en werkgever wordt gedaan in de 2 e loopbaan zijn waarde te laten behouden en deze ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in concreet resultaat; - Uitgaande van de uitstroomdatum na twintig dienstjaren, starten opleidingen in het kader van de 2 e loopbaan uiterlijk op het moment dat de medewerker 15 bezwarende dienstjaren bij de BAA of bij een andere werkgever heeft doorgebracht; - Studietijd in de tijd van de werkgever voor de hele opleiding is in principe beperkt tot één jaar werktijd; - Zelfstudie kan (indien mogelijk) ook in de 24-uursdienst plaatsvinden; - Aanvullende afspraken en afspraken die de standaardregelingen uit het LOGA akkoord te boven gaan, kunnen alleen op individuele gevallen en op individuele gronden worden gemaakt en dienen bij te dragen aan de belangen van de BAA en de medewerker; - De medewerker die misbruik maakt van de geboden loopbaanfaciliteiten, of zich, verwijtbaar, niet houdt aan de gemaakte afspraken zoals verwoord in het loopbaanplan, is verplicht de kosten, verband houdende met de activiteiten of opleidingen, die zijn vergoed, terug te betalen. 8

9 4. Loopbaanbeleid Het loopbaanbeleid vormt onderdeel van het Personeelsbeleid De werkgever en de medewerker stellen zich tot doel gezamenlijk zorg te dragen voor de ontwikkeling naar een andere loopbaan op latere leeftijd. Vanwege de tijdelijkheid van de functie zal de medewerker zich gedurende het huidige dienstverband oriënteren op een loopbaan na het bezwarende werk. Hiertoe stelt de werkgever met iedere medewerker een loopbaanplan op. In dit loopbaanplan spreken werkgever en medewerker af, op welke wijze zij samen werken aan het voortzetten van de loopbaan na beëindiging van de werkzaamheden in de bezwarende functie. Deze voortgezette loopbaan kan plaats hebben binnen de eigen organisatie, binnen de gemeente brede organisatie of daarbuiten en past bij de competenties en interesses van de betrokken medewerker. Bij Brandweer Amsterdam-Amstelland zijn medewerkers in de gelegenheid om een POP op te stellen. De POP-afspraken worden jaarlijks vastgelegd op het daartoe bestemde POPformulier. Het POP-gesprek is onderdeel van de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het POP-gesprek is nu nog niet in alle geledingen van de organisatie gemeengoed. Na de opleiding tot brandwacht worden met de medewerker afspraken gemaakt over zijn/haar te ontwikkelen competenties en opleidingen. Bij de sector OD wordt het carrièrepad van een brandwacht gevolgd tot de rang van (hoofd)brandwacht(+) en eventueel onderbrandmeester en/of brandmeester. Met de medewerker wordt jaarlijks in een gesprek met de leidinggevende zijn/haar functioneren en ontwikkeling besproken, beoordeeld, schriftelijk vastgelegd en vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de komende periode. Kern & tijdspad 2 e loopbaan: Circa de eerste vijftien dienstjaren zal de medewerker in de bezwarende functie zijn/haar persoonlijke ontwikkeling richten op het carrièrepad van brandwacht tot de rang van (hoofd)brandwacht (plus) en eventueel onderbrandmeester of brandmeester, zoals hiervoor beschreven. De medewerker stelt na de basisopleiding loopbaanplan I op, gericht op de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en specialisaties in de bezwarende functie, in samenspraak met zijn/haar leidinggevende. Na uiterlijk vijftien dienstjaren, of zoveel eerder als door de leidinggevende en medewerker vastgesteld, stelt de medewerker loopbaanplan II op, dat is gericht op de 2 e loopbaan. Indien een medewerker na 15 jaar start met activiteiten gericht op het bereiken van de 2 e loopbaan, is loopbaanplan ll gericht op de uitstroom vanuit de bezwarende functie naar de 2 e loopbaan. Start een medewerker met activiteiten in het kader van de 2 e loopbaan voordat hij 15 jaar in dienst is, is uitstroom naar een niet-bezwarende functie niet verplicht voordat de periode van 20 dienstjaren is bereikt. Om de waarde van de opgedane kennis en vaardigheden te waarborgen, is het echter wel noodzakelijk dat de medewerker zijn/haar opgedane kennis en vaardigheden (naast de bezwarende functie) gaat en blijft inzetten in de praktijk. Als men is gestart met een opleiding voordat men 15 dienstjaren had en eerder wenst uit te stromen dan de 20 jaar, geldt een terugbetalingsregeling wanneer de datum van ontslag gelegen is binnen 3 jaar aansluitend op de periode waarover de studiefaciliteiten zijn toegekend. De werkgever faciliteert de begeleiding van de medewerker in het kader van de 2 e loopbaan naar iedere functie binnen of buiten de organisatie van de gemeente die, in het kader van het loopbaanplan, volgt op de bezwarende functie en die past bij de richting zoals afgesproken is in het loopbaanplan. Bij de keuze van activiteiten (als een opleiding) in het loopbaanplan moet werkzekerheid de hoogste prioriteit hebben. Ofwel: een opleiding kan alleen gevolgd worden als deze reële kansen op de arbeidsmarkt biedt. 9

10 5. Het loopbaanplan Loopbaanplan I: is gericht op persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling in de bezwarende functie is het persoonlijke ontwikkelplan, zoals toegepast bij de hele brandweerorganisatie. wordt na de basisopleiding (na ruim 2 jaar in dienst) opgesteld door de medewerker in samenspraak met de leidinggevende. Jaarlijks wordt het loopbaanplan geëvalueerd en afspraken gemaakt voor komende periode. Loopbaanplan II: is gericht op de 2 e loopbaan; wordt opgesteld na vijftien dienstjaren, of zoveel eerder als door leidinggevende en medewerker vastgesteld; worden de gezamenlijke afspraken vastgelegd over de loopbaanontwikkeling en de vereiste competenties, kennis en vaardigheden, alsmede de in dat kader door de medewerker te volgen opleiding(en) en de te ondernemen activiteiten, die nodig zijn om na maximaal twintig jaar gewerkt te hebben in een bezwarende functie een 2 e loopbaan te beginnen; omvat in ieder geval die opleidingselementen die nodig zijn om de medewerker op te leiden tot MBO-niveau. Hierbij moet het gaan om opleidingen die landelijk erkend worden. NB: Bij het opstellen van loopbaanplan II in het kader van de 2 e loopbaan wordt rekening gehouden met zowel de belangen van de werkgever als met de belangen van de medewerker. Het loopbaanplan gaat uit van maatwerk, immers iedereen heeft zijn/haar eigen achtergrond, interesses en mogelijkheden. Bij de wens om hoger opgeleid te worden dan het FLOakkoord voorschrijft, zal worden gekeken naar de mogelijkheden en de verdeling van kosten en tijd tussen werkgever en werknemer. In loopbaanplan II worden de volgende zaken vastgelegd: huidige leidinggevende beroep/richting loopbaan opleidingsvorm Erkennen van Verworven Competenties (EVC) 3 kosten/verlof activiteiten start/einddatum activiteit voortgang te behalen resultaat planning vervolgafspraak studiekostenbesluit overige zaken Als bijlage wordt het CV toegevoegd. De kazernemanager en medewerker tekenen het loopbaanplan voor akkoord met betrekking tot de gemaakte afspraken. 3 Met een EVC-procedure kunnen ervaringen uit werk, nevenwerkzaamheden, vrijwilligerswerk, vrije tijd en opleiding omgezet worden in een algemeen erkend diploma. Hiermee kunnen vervolgens weer vrijstellingen worden verkregen voor onderdelen van een opleiding. 10

11 Garantiesalaris en afbouw toelagen De in het LOGA akkoord opgenomen salarisgaranties kunnen worden gezien als instrumenten in het loopbaanbeleid. 1. Medewerkers in dienst vanaf 1 januari 2006: De medewerker die binnen Brandweer Amsterdam Amstelland of binnen de betrokken gemeentes de 2 e loopbaan daadwerkelijk begint, krijgt een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil tussen het oude en het nieuwe salaris. Op de garantietoelage wordt een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee het nieuwe salaris en eventuele toelagen en vergoedingen, behorende bij de nieuwe functie, samen met de garantietoelage de oude bezoldiging overstijgt. De medewerker die als gevolg van de 2 e loopbaan binnen de organisatie van de gemeente 4 de toelagen en vergoedingen verliest die behoorden bij de bezwarende functie, krijgt, onder aftrek van eventuele toelagen en vergoedingen, die behoren bij de nieuwe functie, een aflopende afbouwtoelage ter hoogte van: a. het eerste jaar 100% van de toelagen; b. het tweede jaar 75% van de toelagen; c. het derde jaar 50% van de toelagen; d. het vierde jaar 25% van de toelagen. Op de afbouwtoelage wordt een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee het nieuwe salaris en eventuele toelagen en vergoedingen, behorende bij de nieuwe functie, samen met de garantietoelage en de afbouwtoelage de oude bezoldiging overstijgt. De medewerker die een 2 e loopbaan begint buiten de eigen organisatie of buiten de betrokken gemeentes ontvangt een afkoopbedrag ter hoogte van 175% van het verschil tussen de bezoldiging, inclusief toelagen en vergoedingen en nieuwe jaarsalaris, berekend over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de medewerker uit de brandweerorganisatie vertrekt. Het nieuwe jaarsalaris, inclusief eventuele toelagen en vergoedingen wordt berekend naar het bedrag dat de medewerker bij indiensttreding bij de nieuwe werkgever ontvangt. 2. Medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie, maar die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren hadden Bij een definitieve herplaatsing heeft de medewerker recht op een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil tussen de oude bezoldiging en het nieuwe totaalinkomen. Bij aanvaarding van een niet bezwarende functie buiten de eigen organisatie kunnen individuele afspraken worden gemaakt. De werkgever en de medewerker maken in het kader van het 2 e loopbaanpad afspraken over een afkoopsom bij aanvaarden van de betrekking met een lager totaal inkomen. Kosten In het loopbaanplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot de opleiding, het benodigde scholingsverlof en eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever, die de medewerker in staat moet stellen de gemaakte afspraken uit te voeren. Door de werkgever worden de kosten in het kader van de 2 e loopbaan, vergoed voor een MBO-opleiding, alsmede eventuele kosten gemaakt door het loopbaancentrum, waaronder bijvoorbeeld loopbaangesprekken, een capaciteitentest en/of een assessment. 4 Onder de organisatie van de gemeente worden Brandweer Amsterdam-Amstelland en de bij deze regio behorende gemeenten verstaan. 11

12 Indien er sprake is van overige te maken kosten in het kader van de 2 e loopbaan of kosten voor een opleiding hoger dan MBO-niveau, wordt er over deze kosten overlegd door de kazernemanager, OCL2 en de medewerker. De kazernemanager beoordeelt of de kosten voor een vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd. Inspanningsverplichting Het werken aan een voortgezette loopbaan is niet vrijblijvend. De medewerker is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. De werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerker en het realiseren van de faciliteiten die de medewerker nodig heeft om zijn resultaten te kunnen behalen. Beide partijen hebben een inspanningsverplichting. Indien één van de partijen de afspraken niet nakomt, heeft dit consequenties (voor de medewerker: terugbetaling/ontslag; voor de werkgever: in dienst houden van betrokken medewerker en een eindheffing van 52% voor de werkgever) Bezwaarprocedure Een medewerker die het niet eens is met een beslissing van de leidinggevende met betrekking tot zijn/haar inspanningsverplichting in het kader van de 2 e loopbaan, kan hiertegen in bezwaar gaan, conform de bezwaarprocedure, zoals vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). 12

13 6. Arbeidsongeschiktheid en FLO-overgangsrecht (voor medewerkers waar voorheen een FLO-leeftijd van 55 jaar voor gold). Inleiding: In de CAO zijn afspraken opgenomen over het FLO-overgangsrecht voor zgn. bezwarende functies. Dit overgangsrecht is van toepassing op die medewerkers die op 31 december 2005 in dienst waren in een bezwarende functie. In de uitwerking van het FLOovergangsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers met meer en medewerkers met minder dan twintig dienstjaren op 1 januari Deze notitie richt zich op het in beeld brengen van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid in relatie tot het FLO-overgangsrecht en de 2e loopbaan. Kader: In hoofdstuk 27b NRGA is het FLO-overgangsrecht vastgelegd. Paragraaf 2 van dit hoofdstuk geeft de aanspraken voor degenen met twintig dienstjaren of meer op 1 januari 2006 en paragraaf 3 de aanspraken voor degenen met minder dan twintig dienstjaren op 1 januari In hoofdstuk 7 NRGA zijn de aanspraken van de ambtenaar bij arbeidsongeschiktheid opgenomen. Deze aanspraken zijn integraal van toepassing op degene die aanspraak heeft op FLO-overgangsrecht. In hoofdstuk 27b NRGA worden aanvullende aanspraken in geval van arbeidsongeschiktheid gegeven. Deze mix aan aanspraken komt de duidelijkheid niet ten goede. Deze notitie beoogt die duidelijkheid te geven. Regulier reïntegratiebeleid: In de overzichten in bijlage 4 wordt gesproken over regulier reïntegratiebeleid. Hieronder worden de activiteiten verstaan die gericht zijn op terugkeer in het arbeidsproces van een zieke medewerker, ongeacht of die medewerker een bezwarende functie vervult of niet. Zowel de medewerker als de werkgever is gehouden aan de bepalingen van de Wet Verbetering poortwachter. Kan terugkeer niet in de eigen functie, dan wordt bekeken welke andere werkzaamheden nog wel kunnen worden verricht. Soms is dat tijdelijk. Is terugkeer naar de eigen werkzaamheden niet meer aan de orde dan zoekt de werkgever naar een functie waarin de medewerker definitief herplaatst kan worden. Na twee jaar ziekte kan de medewerker definitief herplaatst worden in een passende functie. Is geen passende functie aanwezig, dan kan ontslag wegens arbeidsongeschiktheid plaatsvinden. Het reguliere reïntegratiebeleid is o.a. verwoord in hoofdstuk 7 NRGA. Levensloop: Na herplaatsing in een niet-bezwarende functie vervalt de mogelijkheid om met 55 jaar te stoppen met werken of minder te gaan werken. Wel kan de medewerker gebruik maken van de levensloopvoorziening die is opgebouwd over de jaren dat in een bezwarende functie is gewerkt. Als de medewerker bij herplaatsing al twintig jaar of meer in de bezwarende functie heeft gewerkt, dan is de levensloopvoorziening volledig opgebouwd. De medewerker kan dan vanaf de leeftijd van 59 jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot levensloopverlof. Heeft de medewerker minder dan twintig dienstjaren in de bezwarende functie gewerkt, dan is niet de maximale levensloopvergoeding opgebouwd. De levensloopvoorziening is dan gevuld naar rato van het aantal dienstjaren. Bij herplaatsing in een niet bezwarende functie gaat de werkgever na of de stortingen voor wat betreft levensloop en inkoop ouderdomspensioen al volledig hebben plaatsgevonden. Is dat niet het geval dan wordt het tekort alsnog gestort. 13

14 Aanspraken: Hieronder wordt voor verschillende situaties aangegeven wat de consequenties van arbeidsongeschiktheid zijn. In de overzichten in bijlage 4 zijn onderstaande situaties in schema gezet. De betreffende NRGA artikelen zijn daarbij vermeld. A. Meer dan twintig dienstjaren op (zie voor een schematische weergave bijlage 4, overzicht 1) Eerste ziektedag vóór het bereiken van leeftijd van 50 jaar: In deze situatie geldt het reguliere reïntegratiebeleid. Als de medewerker de bezwarende functie niet meer kan vervullen wegens arbeidsongeschiktheid dan zal gezocht worden naar een andere (tijdelijke) passende functie. Na 2 jaar ziekte kan de medewerker definitief worden herplaatst in een passende functie. NB: De medewerker kan worden ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid als herplaatsing in een passende functie niet is gelukt. Bij het uittreden uit een bezwarende functie gaat de werkgever na of de stortingen voor wat betreft levensloop en inkoop ouderdomspensioen al volledig hebben plaatsgevonden. Is dat niet het geval dan wordt het tekort alsnog gestort. Eerste ziektedag na bereiken van leeftijd van 50 jaar: Ook hier geldt het reguliere reïntegratiebeleid. Als de medewerker de eigen functie niet meer kan vervullen wegens arbeidsongeschiktheid dan zal gezocht worden naar een andere (tijdelijke) passende functie. Na 2 jaar ziekte kan de medewerker definitief worden herplaatst in een passende functie. NB: De medewerker kan niet worden ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid, tenzij sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Herplaatsing in een passende functie staat voorop. Bij herplaatsing (intern/extern) gelden specifieke garantieregelingen bij inkomstenderving. Lukt herplaatsing in verband met de arbeidsongeschiktheid niet in de eigen functie voor het bereiken van de leeftijd van 55 jaar, gaat de medewerker over op de regeling en wordt hij (door de werkgever) hersteld gemeld. De medewerker kan bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar zijn keuze maken voor gedeeltelijk doorwerken of stoppen met werken. De door de medewerker te maken keuze wordt beperkt door de medische beperkingen van de medewerker. Eerste ziektedag na bereiken van leeftijd van 55 jaar: Wordt de medewerker na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar ziek en is als gevolg van de medische geschiktheid de realisatie van de keuze (bv. volledig doorwerken) niet meer mogelijk, dan verandert deze keuze in een keuze die op grond van zijn medische geschiktheid nog wel mogelijk is. Noot: Onder interne herplaatsing of herplaatsing binnen de organisatie van de gemeente wordt verstaan een herplaatsing binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland of een van de bij deze regio behorende gemeenten. 14

15 B. Minder dan twintig dienstjaren op (zie voor een schematische weergave bijlage 4, overzicht 2) Herplaatsing 2 e loopbaan: Doel van de 2 e loopbaan is om te komen tot herplaatsing voordat arbeidsongeschiktheid ontstaat. Bij herplaatsing in het kader van de 2 e loopbaan bestaat aanspraak op een garantieregeling bij interne herplaatsing of een nader overeen te komen regeling bij herplaatsing elders. Tevens vindt de reguliere afrekening plaats van de jaren waarin is gewerkt in de bezwarende functie. Vindt geen herplaatsing in het kader van de 2 e loopbaan plaats, dan kan de medewerker in de bezwarende functie doorwerken tot het bereiken van de leeftijd van 55 jaar en zolang dit medisch verantwoord is. Eerste ziektedag voor bereiken van leeftijd van 50 jaar Stuit doorwerken in de bezwarende functie op medische bezwaren (gedeeltelijke, volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid) zonder dat een plaatsing in het kader van het 2 e loopbaanplan is gerealiseerd, dan is het reguliere reïntegratiebeleid van toepassing. Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid behoort tot de mogelijkheden. Als sprake is van 2 e loopbaanactiviteiten dan worden deze ingezet t.b.v. de reïntegratie. Het ligt dan voor de hand dat de medewerker naar die 2 e loopbaanfunctie doorstroomt, tenzij dat door de arbeidsongeschiktheid niet mogelijk is. NB: De (inkomens)garantieregelingen van de 2 e loopbaan zijn dan van toepassing. Is geen 2 e loopbaan voorbereid en arbeidsongeschiktheid dreigt, dan wordt zo spoedig mogelijk gestart met activiteiten in het kader van een 2 e loopbaan. Ook dan gelden de garantieregelingen in het kader van de 2 e loopbaan. Eerste ziektedag na het bereiken van leeftijd van 50 jaar Als de arbeidsongeschiktheid ontstaat na het bereiken van de 50 jarige leeftijd dan is het reguliere reïntegratiebeleid eveneens van toepassing. Als de medewerker de eigen functie niet meer kan vervullen wegens arbeidsongeschiktheid dan zal gezocht worden naar een andere (tijdelijke) passende functie. Na twee jaar ziekte kan de medewerker definitief worden herplaatst in een passende functie. NB: De medewerker kan niet meer ontslagen worden wegens arbeidsongeschiktheid. Herplaatsing in een passende functie staat voorop. Als sprake is van 2 e loopbaanactiviteiten dan worden deze ingezet t.b.v. de reïntegratie. Het ligt dan voor de hand dat de medewerker naar die 2e loopbaanfunctie doorstroomt, tenzij dat door de arbeidsongeschiktheid niet mogelijk is. NB: De garantieregelingen van de 2e loopbaan zijn dan van toepassing. Bij herplaatsing in een niet-bezwarende functie geldt vanaf dat moment de gewone rechtspositie en valt de medewerker niet meer onder het FLOovergangsrecht. Is er geen 2e loopbaan voorbereid of verhindert arbeidsongeschiktheid het doorstromen naar de 2e loopbaanfunctie en kan dus niet in die functie herplaatst worden dan gelden de reguliere regels bij herplaatsing wegens arbeidsongeschiktheid. NB: Er is in dit geval geen speciale inkomensgarantie. 15

16 Lukt herplaatsing niet voor het bereiken van de leeftijd van 55 jaar dan wordt de medewerker op deze datum hersteld gemeld. Is de medewerker ongeschikt voor het vervullen van de 50/90 regeling in de bezwarende functie dan blijft de ziekmelding gehandhaafd tot de leeftijd dat het doorbetaald buitengewoon verlof ingaat op 56, 57, 58 of 59 jaar. De herplaatsingactiviteiten worden dan tot deze datum (buitengewoon verlof) voortgezet. Eerste ziektedag na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar De medewerker wordt ziek gemeld. Hersteld melding (door de werkgever) vindt plaats uiterlijk op de datum dat het gedeeltelijk doorbetaald buitengewoon verlof (bij 56, 57 of 58 jaar) in gaat. Het reguliere reïntegratiebeleid is van toepassing; herplaatsing in een passende functie staat voorop. Overbrugging met passende werkzaamheden is dan een praktische oplossing. Ontslag wegens ziekte is niet aan de orde. 2 e Loopbaanactiviteiten stoppen bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar. Noot: Onder interne herplaatsing of herplaatsing binnen de organisatie van de gemeente wordt verstaan een herplaatsing binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland of een van de bij deze regio behorende gemeenten. 16

17 7. Procedure/tijdspad Doelstelling is dat de medewerker in een bezwarende functie na maximaal twintig dienstjaren in het kader van de 2 e loopbaan een nieuwe, niet bezwarende functie heeft. Om genoemde doelstelling te bereiken zijn onderstaande stappen nodig: Na de basisopleiding wordt het loopbaanplan I door de medewerker in samenspraak met de leidinggevende opgesteld, met als doel zich te ontwikkelen in de huidige functie. Het plan wordt gedurende de eerste vijftien jaar jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De afspraken met betrekking tot de inspanningsverplichting van de medewerker worden jaarlijks tijdens het beoordelingsgesprek vastgelegd door leidinggevende. Iedere vijf jaar kan de medewerker vrijblijvend een loopbaanadviesgesprek aanvragen bij het OCL2. Periodiek vindt de PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) plaats. Na uiterlijk vijftien jaar of zoveel eerder als door medewerker en leidinggevende is overeengekomen, stelt de medewerker loopbaanplan II in het kader van de 2 e loopbaan op. De medewerker krijgt een (extern) loopbaanadvies en bespreekt het advies, en stemt de (on)mogelijkheden af met zijn/haar leidinggevende. Tevens leggen zij het moment vast waarop de medewerker start met zijn/haar 2 e loopbaan. (Minimum doelstelling is het behalen van MBO-niveau.) De te behalen resultaten en inspanningsverplichtingen worden vastgelegd in loopbaanplan II. Zonodig wordt het loopbaanplan tussentijds bijgesteld. Jaarlijks wordt loopbaanplan II geëvalueerd in het beoordelingsgesprek. Het resultaat en de inspanningsverplichtingen worden vastgelegd in het formulier Resultaatbeoordeling. Zodra de medewerker start met het 2 e loopbaantraject, wordt hij/zij aangemeld bij het OCL2. Het loopbaantraject (zie bijlage 3) ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: De medewerker heeft een Intakegesprek met de loopbaanadviseur van OCL2 De medewerker stelt m.b.v. OCL2/kazernemanager loopbaanplan II op in het kader van de 2 e loopbaan, alsmede zijn/haar CV en bespreekt dit met zijn/haar leidinggevende. De kazernemanager accordeert dit. Eventueel Assessment, EVC (erkennen van competenties) etc. (i.o.m. leidinggevende met betrekking tot de kosten) Advies loopbaanadviseur wordt besproken met de leidinggevende en de medewerker en wordt toegevoegd als bijlage bij het loopbaanplan. In het advies van de loopbaanadviseur staat o.a. vermeld welke competenties, kennis en vaardigheden de medewerker nodig heeft om zijn/haar 2 e loopbaan te realiseren. De medewerker wordt tijdens het loopbaantraject c.q. leer/werktraject en bemiddeling begeleid door OCL2. De resultaten worden tussentijds geëvalueerd en teruggekoppeld aan de kazernemanager en de medewerker. De kazernemanager beoordeelt jaarlijks de inspanningsverplichting van de medewerker. In overleg met de kazernemanager kan worden afgeweken van de hierboven genoemde periode van vijftien jaar. 17

18 8. Instrumenten en ondersteuning Onderstaande instrumenten zijn ter ondersteuning bij het realiseren van de 2 e loopbaan voor de medewerkers in een bezwarende functie: Website voor medewerkers in een bezwarende functie Loopbaanscan een website met informatie over de FLO en de 2 e loopbaan, lokaal beleid en middelen, zoals een digitale loopbaanscan. digitale loopbaanscan. Deze scan stelt een aantal gerichte vragen aan de medewerker en geeft op basis daarvan direct een terugkoppeling en een aantal adviezen aan de medewerker. w.o. sollicitatietraining. Overige loopbaanactiviteiten Loopbaanplan Zie hoofdstuk 5: Het loopbaanplan (blz. 10) OCL2 Ontwikkelcentrum voor Loopbaan en Leiderschap. Loopbaanadviesgesprek Advies in het kader van de 2 e loopbaan door de loopbaanadviseur van OCL2. Loopbaantraject (zie Maximaal 8 gesprekken met een loopbaanadviseur van OCL2. bijlage 3) Hierin o.a.: Intakegesprek, zelfanalyse, onderzoek arbeidsmarkt, opstellen/bijstellen profielschets en CV, matching met de arbeidsmarkt. Instrumenten: assessment, capaciteitentest, persoonlijkheidstest, EVC-traject, opleiding, stage, detachering, leerwerkplek, sollicitatietraining, etc. Assessment Capaciteitentest EVC traject Scholing Stage Detachering OCL2 geeft na het intakegesprek een advies. De medewerker bespreekt het advies met zijn/haar leidinggevende. De leidinggevende accordeert loopbaantraject c.q. overige afspraken over opleiding e.d. Tussentijds, op vooraf afgesproken momenten, vinden evaluatiegesprekken plaats met leidinggevende, loopbaanadviseur en medewerker. Het toetsen van kennis en kunde voor een functie, o.a. door middel van interview, persoonlijkheidstest, capaciteitentest en rollenspel. Toetsen van het algemene kennisniveau van de kandidaat. De medewerker met onvoldoende of zonder diploma s kan via een EVC (Erkenning Verworven Competenties) procedure zijn competenties laten erkennen. Erkende opleiding tot MBO-niveau of in overleg met leidinggevende een andere erkende opleiding. In het kader van de 2 e loopbaan meedraaien in een organisatie om een beeld te vormen c.q. te toetsen met betrekking tot de nieuwe functie en/of organisatie. Tijdelijk werkzaamheden verrichten in een organisatie binnen of buiten de gemeente vanuit het dienstverband met Brandweer Amsterdam- Amstelland Mogelijk aanvullende loopbaaninstrumenten: Eventuele aanvullende instrumenten die door de BAA onderzocht kunnen worden op wenselijkheid en haalbaarheid zijn o.a.: Bonus bij het geheel in eigen tijd volgen van de opleidingen; Eventueel eerder starten van opleidingsinspanningen; Bonus bij vrijwillig ontslag en start/voortzetting eigen bedrijf; Opdrachten van de BAA aan het te starten/voort te zetten eigen bedrijf, voor zover die passen binnen de normale bedrijfsvoering van de BAA 18

19 Afkoop van pensioengaranties; Tegemoetkomingen bij extra kosten (reiskosten, verhuizingen etc.); Extern verzorgde outplacement (buiten OCL2) ; Coaching; Aanvullende opleidingen voor medewerkers die reeds een opleiding op MBO niveau hebben. NB: Bij de inzet van aanvullende instrumenten is altijd sprake van een op het individu toegesneden beleid (maatwerk). Er kan en mag nooit sprake zijn van precedentwerking, waarbij de toepassing van instrumenten voor andere medewerkers aanspraken creëert. Bij de toekenning van dit soort faciliteiten moet door BAA dan ook een sterke centrale regie worden gevoerd. 19

20 9. Rollen/verantwoordelijkheden Om het te realiseren hebben medewerker, leidinggevende en overige partijen ieder hun eigen verantwoordelijkheid: Medewerker: Leidinggevende: Werkgever: De medewerker stelt, in samenwerking met OCL2, het loopbaanplan op en stemt af met zijn/haar leidinggevende; De medewerker is verantwoordelijk voor zijn/haar loopbaan! Kazernemanager & bevelvoerder: Accordeert het loopbaanplan, alsmede de kosten voortvloeiend uit de te volgen opleiding c.q. overige kosten m.b.t. loopbaanactiviteiten. Bevelvoerder: bij aanvang loopbaanplan 2 beoordeling jaarlijks van de inspanningsverplichting van de medewerker Faciliteert de medewerker in het kader van zijn/haar 2 e loopbaan door middel van scholing, verlof en overige loopbaanactiviteiten; Loopbaanadviseur: a. Geeft loopbaan/opleidingsadvies; b. Begeleidt het loopbaantraject van de medewerker. Zorgt voor afstemming na het intakegesprek met leidinggevende en medewerker. Informeert leidinggevende over de duur van het traject, aantal gesprekken, eventueel aanvullend onderzoek en kosten. Evalueert tussentijds en aan het eind van het traject met medewerker en leidinggevende. Bewaakt de voortgang en het resultaat van het loopbaantraject. OCL2: Personeelsadministratie: Betrokken gemeentes: Ondersteunt medewerkers bij loopbaanontwikkeling. Zorgt voor de aanmelding bij een opleiding, bewaakt de voortgang, draagt zorg voor bemiddeling naar andere werkgevers en levert nazorg. Ondersteunt & adviseert bij opleidingsvragen en leer- /werktrajecten, bewaakt de voortgang. Informeert medewerker, leidinggevende en P&O. Draagt zorg voor completering van de personeelsdossiers met beoordelingsformulieren/loopbaanplannen. Dragen medeverantwoordelijkheid voor uitstroommogelijkheden naar de andere gemeentelijke diensten (onder voorbehoud van bekrachtiging van het convenant). 20

FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan. Amsterdam-Amstelland

FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan. Amsterdam-Amstelland FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan Amsterdam-Amstelland B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Voorwoord Caroline van de Wiel Brandweerman of vrouw, dat word je niet, dat ben je.

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Hervorming FLO: CAR-teksten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2012-007805 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 16 oktober 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Hoofdstuk Versie: Versie geldend op 1-1-2011 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 1.Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 9b:1

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 9b Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart 2010 1 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Nadere informatie

Marz / CvA/ U200601116 Lbr. 06/114 CvA/LOGA 06/28

Marz / CvA/ U200601116 Lbr. 06/114 CvA/LOGA 06/28 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. Marz / CvA (070) 373 8021 onderwerp uitleg CAR-teksten hervorming FLO uw kenmerk -- ons kenmerk Marz / CvA/ U200601116 Lbr. 06/114 CvA/LOGA

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage.

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN: Wijziging FLO overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11 : ĚĒĒĚ LOG A ' : ţ ; College Årbáåméšn/VNG ABVAKABO Brief aan de leden fil É T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV CMMľ (070) 373 8393 uw kenmerk bljleoe(n)

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

ECCVA/U200800258 CvA/LOGA 08/32 Lbr. 08/173

ECCVA/U200800258 CvA/LOGA 08/32 Lbr. 08/173 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijzigingen CAR oud-flo en FLO-overgangsrecht (2) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800258 CvA/LOGA 08/32

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Versie - september 2009 1 Verkenning doorontwikkeling expertise 2 e loopbaanbeleid

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

Gemeente s-gravenhage

Gemeente s-gravenhage RIS135128_06-FEB-2006 Gemeente s-gravenhage Ons kenmerk BSD/2006.195 RIS 135128 WIJZIGING VAN ARG (HERDRUK 2005-1) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven.

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID 3.1 INLEIDING Werken aan en investeren in optimale individuele inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom maken

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Hervorming FLO-regeling

Hervorming FLO-regeling Bijlage Hervorming FLO-regeling Inleiding In het onderhandelaarsakkoord hebben partijen besloten om per 1 januari 2006 een nieuw stelsel in te voeren voor medewerkers in fysiek en/of psychisch bezwarende

Nadere informatie

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto 160 Gemeentewet;

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto 160 Gemeentewet; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2006.1643 RIS141122_20-okt-2006 WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDENREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (l) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 17.2, derde lid Ook bij het volgen van een verplichte opleiding Ja kunnen de opleidingskosten

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% Bekendmaking beleid

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% Bekendmaking beleid Onderdeel DGMOS/POI Rijk/PR Inlichtingen M.F.Q. Oudshoorn/W. Hagg T 070-426 6389/7663 F 1 van 6 Aan Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag De Ministers Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Opzegtermijn bij beëindiging tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding voor onbepaalde tijd

Opzegtermijn bij beëindiging tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding voor onbepaalde tijd 5 Het ontslag als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid kan niet plaatsvinden wanneer de termijnen als genoemd in artikel 2:4 zijn overschreden. 6 Het college kan omtrent de opzegtermijnen voor het

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden * 1 2. 3 6 8 8 4 4 * GA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO l-nv CNV Publieke zaak CMHP Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Professionalisering

Loopbaanontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Professionalisering OCL2 is een nieuwe afdeling binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland. De drie hoofddoelen van OCL2 zijn loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en professionalisering. OCL2 valt onder P&O. Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken doorkiesnummer (070) 373 8021 betreft onderhandelingsinzet vrijwillige brandweer uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802258 bijlage(n) datum 9 januari 2009 Geachte vakbondsbestuurder,

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht 1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht Algemene gegevens Belangrijke kaders - Handboek FLO Overgangsrecht (VNG) - Hoofdstuk 9 Rechtspositie BBN - Mandaatregeling BBN Externe partijen - Loyalis - Proces eigenaar

Nadere informatie

Aan Algemeen Bestuur 11.0004094. Onderwerp: FLO-overgangsrecht: LOGA circulaire ECCVA/U200800258 en LOGA circulaire ECCVA/U200802095

Aan Algemeen Bestuur 11.0004094. Onderwerp: FLO-overgangsrecht: LOGA circulaire ECCVA/U200800258 en LOGA circulaire ECCVA/U200802095 V GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN www.gewestgooienvechtstreek.nl Aan Algemeen Bestuur Uw brief van:

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Ziekmeldingsprocedure burgemeesters en commissarissen van de Koning

Ziekmeldingsprocedure burgemeesters en commissarissen van de Koning Commissarissen van de Koning en burgemeesters, provinciesecretarissen en gemeentesecretarissen DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Politieke ambtsdragers Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren

Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren CAO gemeenten bulletin gemeenten gemeenten Informatie van het College voor Arbeidszaken Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren Sinds mei 2007 zijn het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vakbonden

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1120, d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling: Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie