ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID"

Transcriptie

1 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE DOORBRAAK IN COMPLEXE LOOPBAAN-, VERZUIM- EN RE- INTEGRATIETRAJECTEN HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF

2 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 2 VAN 11 INHOUD WIJ ZIJN LYTTON IK HEB AL EEN ARBODIENST EN PROVIDERS. WAAROM OOK LYTTON? HOE DOEN WE DAT? EEN ECHTE NETWERKORGANISATIE 04 DE DISCIPLINES DE DIENSTVERLENING CONTACT 07

3 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 3 VAN 11 WIJ ZIJN LYTTON Wij zijn Lytton, expertisebedrijf op het gebied van arbeid en gezondheid. Lytton staat naast uw arbodienst (die de verzuimbegeleiding doet) en werkt voor uw organisatie, veelal HR en Mobiliteit. Lytton wordt alleen ingeschakeld om een doorbraak te bereiken in uw complexe cases. Daar ligt de passie van onze professionals. Individuele cases die vlotgetrokken moeten worden middels onafhankelijk en kortdurend onderzoek. IK HEB AL EEN ARBODIENST EN PROVIDERS. WAAROM OOK LYTTON? De meeste situaties rondom verzuim, re-integratie, functioneren, loopbaan en outplacement heeft u prima geregeld met behulp van uw vaste providers: uw arbodienstverlener / bedrijfsarts, mobiliteit, spoor 2 bedrijf. Toch zijn er cases die stagneren of extra complex zijn. Waarbij behoefte is aan een frisse blik van buitenaf. Een doorbraak. Een second opinion. Een structurele oplossing. Lytton onderscheidt zich als expertisebedrijf in Nederland met kortdurende onderzoeken voor alleen die complexere individuele verzuim-, re-integratie- en loopbaantrajecten. Multidisciplinair waar nodig. Een contextuele benadering. 100% onafhankelijk. En altijd met helder advies voor te nemen vervolgstappen.

4 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 4 VAN 11 HOE DOEN WE DAT? Na met alle partijen gesproken te hebben geven wij een heldere analyse van de huidige situatie, de beperkingen die werkelijk gelden en -vooralwaartoe iemand potentieel in staat is. Wij verhelderen welk deel van de ongeschiktheid het gevolg is van medische arbeidsongeschiktheid, en welk deel juist voortkomt uit niet aanwezige competenties of motivatie. Ook verhelderen wij welke andere -soms minder direct zichtbare- aspecten in de context een rol spelen. Lytton blinkt uit in de toepassing van deze zogeheten contextuele benadering. Maar hier blijft het niet bij. Wij geven ook aan wat de noodzakelijke vervolgstappen kunnen zijn om daarmee alle partijen een richtinggevend perspectief te bieden. Zo komen we tot de gewenste doorbraak in complexe situaties. Maatwerk is voor ons hierbij een belangrijk uitgangspunt. Geen situatie is immers hetzelfde. Onze ervaring leert dat een individuele aanpak voor doorbraken kan zorgen bij ingewikkelde situaties. Zeker als het proces op een transparante wijze met alle partijen is afgestemd.

5 04 EEN ECHTE ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 5 VAN 11 NETWERKORGANISATIE Lytton wordt getypeerd als een moderne, hechte netwerkorganisatie. Alle Lytton ZP adviseurs zijn nauw betrokken. Niet alleen bij hun eigen expertisedeel, maar bij de hele context van ieder onderzoek. De samenwerking met de andere betrokken disciplines is daardoor hecht en helder. Onze professionals zijn betrokken bij innovatie op het gebied van arbeid en gezondheid. Zij maken zich sterk om de eigen expertise te delen en gedeeld te krijgen. Alle Lytton ZP adviseurs blinken uit in hun vakgebied. Zij brengen dit specialisme in binnen de LYTTON netwerkorganisatie. Door het bundelen van deze expertise in een Lytton expertise team ontstaan oplossingen die verder gaan dan de som der delen. Lytton is met haar multidiscipinaire aanpak op het gebied van arbeid en gezondheid uniek in Nederland. Het Lytton netwerk wordt gecoördineerd door een compact managementteam en backoffice in Amsterdam. Lytton levert vanuit 12 spreekuurlocaties haar expertise aan organisaties in heel Nederland. DE DISCIPLINES Lytton adviseurs zijn er in de volgende disciplines: Gecertificeerde registerarbeidsdeskundigen, Senior arbeidsadviseurs, Senior Arbeids- en Organisatiepsychologen, Psychiaters gespecialiseerd in koppeling diagnose aan arbeidsmogelijkheden, Neuropsychologen en (gecombineerde) Bedrijfs- en Verzekeringsartsen.

6 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 6 VAN 11 DE DIENSTVERLENING Lytton biedt de volgende kortdurende onderzoeken om tot een doorbraak te komen: 1. MEDISCH BELASTBAARHEIDSONDERZOEK / 2ND OPINION. Onafhankelijk en sterk onderbouwd oordeel / update van medische belastbaarheid en prognose 2. ARBEIDSPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK OP MAAT Voor verheldering van psychische belastbaarheid in relatie tot werk, in situaties waarbij sprake is van verminderd functioneren door ziekte OF (gewijzigde) factoren m.b.t. competenties. 3. PSYCHIATRISCH EXPERTISE ONDERZOEK Bij (vermoede) complexere persoonlijkheidsproblematiek, psychiatrische klachten 4. NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK Voor verheldering van neuropsychologische en cognitieve functiestoornissen in relatie tot belastbaarheid in werk 5. ARBEIDSDESKUNDIG EXPERTISE ONDERZOEK Een eenduidige, heldere vertaling van de belastbaarheid in concrete mogelijkheden voor re-integratie in eigen werk, intern in de eigen organisatie (spoor 1) en externe re-integratie (spoor 2). 6. PERSOONLIJKE FUNCTIE SCAN (PFS) Geeft inzicht in huidig functioneren in eigen huidige functie en biedt concreet stappenplan t.b.v. duurzame inzetbaarheid 7. ADVIES BEZWAAR OF BEROEP LOONSANCTIE / WIA Professionele ondersteuning en onderbouwing van uw bezwaar of beroep in het kader van WIA beoordeling of (opgelegde) loonsanctie door UWV aan uw organisatie.

7 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 7 VAN MEDISCH BELASTBAARHEIDS ONDERZOEK / 2ND OPINION Onafhankelijk en sterk onderbouwd oordeel / update van medische belastbaarheid en prognose Gerealiseerd door onafhankelijk gecombineerd Bedrijfs- /Verzekeringsarts van Lytton Voor een medewerker is (een jaar na uitval) al arbeidsdeskundig onderzoek gedaan, waarin geadviseerd is op te bouwen in eigen werk. Dit verloopt echter zo moeizaam dat zowel werkgever als werknemer twijfelen aan de haalbaarheid. De klachten zijn wel afgenomen, maar de opbouw naar het totaal aantal uren wil maar niet lukken. Er spelen recent ook belastende zaken in de privésfeer. Het liggend arbeidsdeskundig advies geeft geen richting voor alternatieven. Partijen willen graag een objectief nieuw medisch oordeel door een verzekeringsarts van LYTTON en meer zich op de psychische belastbaarheid en de invloed van privé 2. ARBEIDSPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK OP MAAT Voor verheldering van psychische belastbaarheid in relatie tot werk, in situaties waarbij sprake is van verminderd functioneren door ziekte OF (gewijzigde) factoren m.b.t. competenties. Dit maatwerkdeel wordt opgebouwd uit noodzakelijke elementen per specifieke case: Bijvoorbeeld bij behoefte competentiemeting of behoefte aan inzicht op invloed psychische klachten op te bieden competenties of functioneren, invloed persoonlijkheid (op klachten, competenties of taakuitvoer) concentratie/aandacht/geheugenonderzoek, copingstijltest, psychische klachtentest, leervermogenonderzoek. Gerealiseerd door onafhankelijk Arbeidspsycholoog van Lytton Een medewerker is al bijna een jaar geleden uitgevallen met psychische klachten. Volgens de Bedrijfsarts (BA) moet hij inmiddels qua herstel van klachten in medische zin in staat zijn het eigen werk weer op te pakken, maar er ontstaan problemen tijdens reintegratie. De opbouw verloopt stroef en de situatie met collegae is/wordt conflictueus. Partijen weten niet of de re-integratie nu wordt bemoeilijkt door psychische klachten of door problemen met competenties/functioneren. Wat komt door wat? De organisatie wil dit laten ontrafelen, een doorbraak in deze situatie en een eenduidig goed onderbouwd advies met een helder pad naar duurzame reintegratie.

8 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 8 VAN PSYCHIATRISCH EXPERTISE ONDERZOEK Bij (vermoede) complexere persoonlijkheidsproblematiek, psychiatrische klachten Gerealiseerd door onafhankelijk Psychiater (met specialisme arbeidsmogelijkheden) van Lytton Een medewerker is uitgevallen met een burn-out. De werkgever heeft onlangs van de medewerker begrepen dat het niet de eerste keer is in haar werkzame leven dat ze met deze klachten is uitgevallen. Daarnaast meldt de organisatie signalen vanaf de werkvloer te krijgen (werknemer is voorzichtig aan het opbouwen), dat werknemer vreemd gedrag vertoont richting de cliënten van de organisatie, waarbij er onvoldoende afstand wordt gehouden door werknemer en conflicten lijken te worden opgezocht, aldus werkgever. De bedrijfsarts wil meer zicht op de persoonlijkheid en wil een kort psychiatrisch onderzoek door een psychiater die gespecialiseerd is in het in beeld brengen van persoonlijkheid en psychische/ psychiatrische belastbaarheid met name in de context van arbeid. Zo wordt beter onderbouwd duidelijk of er een medische oorzaak is voor dit gedrag of dat de oplossing op een ander niveau ligt. 4. NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK Voor verheldering van neuropsychologische en cognitieve functiestoornissen in relatie tot belastbaarheid in werk Gerealiseerd door onafhankelijk Neuropsycholoog van Lytton Een medewerker heeft een ongeluk gehad. Hij heeft goede fysieke revalidatie en psychische begeleiding gehad en is gestart in opbouw in eigen werk. Maar de opbouw verloopt stroef ondanks inzet van goede coaching. De bedrijfsarts twijfelt of er (ook) geen sprake is van neurologische schade, waardoor het functioneren en evt. herstel van psychische belastbaarheid wordt beïnvloed: hij wil graag op korte termijn Neuropsychologisch onderzoek laten doen door een neuropsycholoog die niet in de revalidatie werkt maar gewend is om dit soort arbeidsvraagstukken te onderzoeken. Om te weten of er een neurologisch aspect van invloed is op de belastbaarheid en op de leerbaarheid.

9 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 9 VAN ARBEIDSDESKUNDIG EXPERTISE ONDERZOEK Een eenduidige, heldere vertaling van de belastbaarheid in concrete mogelijkheden voor re-integratie in eigen werk, intern in de eigen organisatie (spoor 1) en externe re-integratie (spoor 2). In dit expertise onderzoek wordt naast de reguliere arbeidsdeskundige vraagstelling de hele context van de arbeidsituatie (functioneren, competenties, organisatieontwikkelingen) betrokken. Lytton levert naast (her)diagnose een oplossing die gedragen wordt door de betrokken partijen. Altijd compleet met stappenplan, tijdpad en waar noodzakelijk uitgewerkt voor verschillende scenario s. Gerealiseerd door onafhankelijk Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige van Lytton Een medewerker is 8 maanden geleden uitgevallen met fysiek-medische klachten. De bedrijfsarts heeft geadviseerd om de medewerker intern te re-integreren, maar de werknemer denkt dit (fysiek) niet te kunnen. De werkgever heeft twijfels aan de haalbaarheid van interne re-integratie vanwege ontwikkelingen in de organisatie die meer vragen van werknemers, ook qua competenties. De organisatie wil graag een onafhankelijk objectief oordeel (2nd opinion) van een verzekeringsarts van LYTTON, waarbij men tevens in beeld wil krijgen welke competenties werknemer de komende tijd redelijkerwijs kan leveren (via arbeidspsychologisch onderzoek op maat in kaart te brengen). Vervolgens willen partijen sterk onderbouwd advies in welke richting duurzame re-integratie kan plaatsvinden: waarbij rekening is gehouden met de nu geldende fysieke belastbaarheid, de prognose, de competenties die werknemer kan leveren, als ook met de gewijzigde organisatiecontext. 6. PERSOONLIJKE FUNCTIE SCAN (PFS) Geeft inzicht in huidig functioneren in eigen huidige functie en biedt concreet stappenplan t.b.v. duurzame inzetbaarheid Gerealiseerd door onafhankelijk Arbeidspsycholoog en Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige van Lytton Een medewerker verzuimt regelmatig maar is nu niet ziek. Hij functioneert in de veranderende organisatie al tijden onder de maat en coaching door zijn leidinggevende heeft niet gewerkt. Er is behoefte aan objectief vaststellen van zijn mogelijkheden en competenties (via een testdag op maat bij een sr. arbeidspsycholoog) en vervolgens wil men de resultaten daarvan objectief laten afzetten tegen de eisen die gelden in de huidige functie. Indien er geen duurzame inzetbaarheid in de eigen (gewijzigde) functie kan worden verwacht willen partijen bovendien op basis van die vastgestelde competenties een helder loopbaanadvies ontvangen: waar kan medewerker (intern of extern) wel duurzaam inzetbaar zijn? Op basis van welke onderbouwing en via welk concreet stappenplan?

10 ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID PAGINA 10 VAN ADVIES BEZWAAR OF BEROEP LOONSANCTIE / WIA Professionele ondersteuning en onderbouwing van uw bezwaar of beroep in het kader van WIA beoordeling of (opgelegde) loonsanctie door UWV aan uw organisatie. Deze ondersteuning kent de volgende vormen: Inschatting Kansrijkheid, formuleren of ondersteuning formuleren Advies Bezwaarschrift/Beroepsschrift, begeleiding Hoorzitting (bezwaar) of begeleiding Zitting Rechtbank (beroep). Gerealiseerd door onafhankelijk Verzekeringsarts, Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige en / of Gerechtelijk Deskundige van Lytton Bij de WIA beoordeling wordt een 60-jarige medewerker geschikt geacht voor het eigen werk, terwijl dit in de praktijk niet zo is. Er zijn veelvuldig aanpassingen gedaan door de werkgever om werknemer zo optimaal mogelijk aan het werk te houden. De beslissing van het UWV heeft echter als consequentie dat de wachttijd voort de WIA niet wordt volgemaakt en dit kan negatieve gevolgen hebben als de werknemer opnieuw ziekt wordt. Werkgever zoekt mogelijkheid om effectief bezwaaradvies op te stellen. LYTTON interventie bestond uit het formuleren van het bezwaarschrift en het juist interpreteren van de mogelijkheden in de wet. Vooral het spreken en begrijpen van de UWV taal was van groot belang en heeft geleid tot aanpassing van de beslissing. Door bezwaar te maken tegen deze uitspraak wordt de beslissing zodanig gewijzigd dat er bij een nieuwe ziekmelding niet een nieuwe loondoorbetaling van 2 jaar voor de werkgever geldt.

11 HEEFT U EEN VRAAG? ONZE MEDEWERKERS DENKEN GRAAG MEE MET UW CASE OF SITUATIE Barbara Strozzilaan HN Amsterdam HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Toepassing van de wet Verbetering

Toepassing van de wet Verbetering [Save eerst dit bestand als XXX(titel).doc] Toepassing van de wet Verbetering Poortwachter Ph. de Jong T. Everhardt C. Schrijvershof m.m.v. R. Friperson J. Weda R. van Winden Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid werkgever re-integratie oudere werknemer spoor 2 (Lasser)

Verantwoordelijkheid werkgever re-integratie oudere werknemer spoor 2 (Lasser) 1. VIGNET 1.1 Titel casus Verantwoordelijkheid werkgever voor re-integratie oudere werknemer in spoor 2. 1.2 Korte situatieschets De arbeidsdeskundige beoordeelt de re-integratie-inspanningen in het kader

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV RIV-toets in de praktijk Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Opzet...5 2 Uitgangspunten...6 2.1 Wettelijk kader...6

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Track Software ontwikkelt slimme oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine & grote werkgevers met eigen

Track Software ontwikkelt slimme oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine & grote werkgevers met eigen Track Software ontwikkelt slimme oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine & grote werkgevers met eigen regie en professionele arbo- & interventiebedrijven.

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie