BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC ı APRIL 2004 Nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1"

Transcriptie

1 BURGER EXPRESSO PC ı APRIL 2004 Nr 1 NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGER

2 ONS BEMOEIEN MET ONZE ZAKEN In dit nummer overlopen we de resultaten die de BBTK de laatste jaren heeft verkregen in het voordeel van de werknemers in onze sector op het vlak van tijdskrediet, brugpensioen, maaltijdcheques, outplacement, vervoerskosten, enz. Daarbij komen dan nog de verbeteringen die onze afgevaardigden in de ondernemingen zelf onderhandelden. De vakbondsafgevaardigden worden om de vier jaar verkozen tijdens de sociale verkiezingen. De volgende verkiezingen vinden plaats in mei. Voelt u zich ook betrokken bij wat er gebeurt in uw onderneming? Wilt u dat uw rechten en die van uw collega s beter beschermd worden? Bent u voorstander van meer levenskwaliteit? Kortom, beter werken en meer leven? Bent u ervan overtuigd dat we samen sterker staan? Stem dan voor de BBTK, de vakbond die werk maakt van uw ideeën. 2

3 VOORUITGANG IN DE BURGER Bij de BBTK blijft het niet enkel bij woorden. Het zijn de resultaten die ons interesseren. Na jaren zonder sectorale CAO s is de BBTK er ditmaal in geslaagd collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten over een aantal zeer belangrijke thema s. Uitleg en getuigenissen. Tijdskrediet: 2 jaar Met het tijdskrediet hebt u de mogelijk- verlenging van het brugpensioen De wettelijke stelsels van het tijds- Afschaffing van de carensdag voor de arbeiders heid uw loopbaan te onderbreken of uw krediet (mogelijkheid om vanaf 50 jaar De carensdag is de eerste dag afwezigheid prestaties te verminderen, met de zeker- over te stappen naar een 4/5de tewerk- in geval van arbeidsongeschiktheid wegens heid daarna uw job terug te vinden. stelling of naar een halftijdse tewerk- ziekte of een privé-ongeval. Deze dag is voor U krijgt daarenboven een vergoeding stelling) en het brugpensioen in onze de arbeiders niet gedekt door een gewaar- om het loonverlies te compenseren. sector bieden u de mogelijkheid op borgd loon. De carensdag wordt afgeschaft. Dit betekent een fameuze vooruitgang om uw werk en privé-leven te verzoenen. Sinds 1 januari 2002 is er een nieuwe wet van toepassing die de grote lijnen van het einde van uw loopbaan minder te werken met behoud van alle rechten van een voltijdse werknemer. Op die manier geeft u ook meer werkmogelijkheden aan jonge mensen. De aanvullende Bijkomende vergoedingen van het Fonds voor bestaanszekerheid het systeem bepaalt. Het aantal werk- premies compenseren gedeeltelijk het In de collectieve arbeidsovereenkomst nemers dat gelijktijdig tijdskrediet kan loonverlies. worden een aantal voordelen en maat- opnemen, is beperkt. De wet voorziet een regelen veralgemeend. Het gaat over de drempel van 5% van het totale perso- In onze sector blijft de brugpensioen- uitbetaling van volgende voordelen: neelsbestand van een onderneming. leeftijd 58 jaar en dit althans tot een forfaitaire vergoeding bij de geboorte eind of adoptie van een kind van een werknemer; Voordeel in onze sector: de collectieve Werknemers die hebben gewerkt in een forfaitaire vergoeding bij huwelijk arbeidsovereenkomst afgesloten in uw een arbeidsregeling met nachtprestaties van een werknemer; paritair comité voorziet in een bijkomend kunnen op brugpensioen vanaf 56 jaar. een forfaitaire dagvergoeding in geval voordeel. De wettelijke duur van het tijds- Er zijn twee voorwaarden: van langdurige arbeidsongeschiktheid krediet bedraagt maximum 1 jaar. Maar in - ze kunnen een loopbaan bewijzen van de werknemer ten gevolge van ziekte onze sector kunnen de voltijdse en deel- van 33 jaar; of ongeval, met uitsluiting van arbeids- tijdse werknemers tijdskrediet opnemen - ze hebben 20 jaar gewerkt in een ongeval en van zwangerschaps- en beval- voor een periode van 2 jaar. arbeidsregeling met nachtprestaties lingsrust, en dit vanaf de 61ste dag van U ontvangt een bijkomende vergoeding de afwezigheid met een maximum van Wilt u meer informatie over het tijds- van de werkgever bovenop uw werk- 24 maanden in zijn totaliteit. krediet en hoe u er kunt van gebruikmaken? Surf naar onze website (rubriek Pratische Gidsen/ Uw Rechten). loosheidsuitkering. Het bedrag van deze aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het voltijdse loon, zelfs als u 1/5de of halftijds tijdskrediet hebt opgenomen. Syndicale premie Aan alle vakbondsleden wordt een syndicale premie gelijk aan 100 uitbetaald. 3

4 MAALTIJDCHEQUES De nieuwe overeenkomst in onze sector voorziet in een verbetering van de regeling voor de maaltijdcheques. De maatschappijen die niet over een kantine beschikken die voldoet aan de wettelijke voorschriften, moeten aan hun personeel per effectief gewerkte dag een maaltijdcheque geven. Het bedrag van een maaltijdcheque bedraagt minstens 6 (het wettelijke maximum). De werkgever betaalt daarvan minstens 4,91. Werknemers behorend tot het vliegend personeel krijgen per effectief gewerkte vliegdag een maaltijdcheque, tenzij deze reeds genieten van een voordeel per vliegdag (vergoeding, maaltijd ), waarvan de nettowaarde minstens 4,91 bedraagt. OUTPLACEMENT De bedoeling van outplacement is dat een ontslagen bediende zo snel mogelijk een nieuwe job vindt. Maar outplacement is niet hetzelfde als wat een plaatsingsbureau doet. Wat staat er op het programma? Psychologische omkadering, opstellen van een persoonlijke balans, begeleiding met het oog op het onderhandelen van een nieuwe arbeidsovereenkomst, logistieke en administratieve hulp, opleidingsconsultancy, enz. Sinds 10 juli 2002 bestaat er een interprofessionele afspraak over het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen (vastgelegd in CAO 82). In onze sector geldt het recht op outplacement vanaf 40 jaar voor werknemers met minstens 1 jaar anciënniteit, behalve als het ontslag gegeven is om dringende redenen of bij brugpensioen. PLOEGENPREMIE De nieuwe CAO voorziet minimum toeslagen voor bedienden die werken met variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen: 10% voor de dagploegen (tussen 6u en 22u) en 20% voor de nachtploegen (tussen 22u en 6u). Wanneer een werknemer regelmatig werkt op normale uren en slechts sporadisch in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen, dan wordt uitsluitend voor de prestaties in opeenvolgende ploegen een loontoeslag betaald. Indien 2/3de van de arbeidsprestaties wordt verricht in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen, wordt voor het geheel van de arbeidsprestaties in opeenvolgende ploegen een toeslag betaald. De arbeidsprestaties worden berekend op grond van de kalenderdagen waarop gewerkt werd. Hierbij wordt de referteperiode in aanmerking genomen, welke is vastgesteld voor de berekening van de overuren en voor de organisatie van de ploegenarbeid in het algemeen. VERBETERING TERUGBETALING VERVOERSKOSTEN De bijdrage in de kosten van privaat vervoer wordt beperkt tot een afstand gelijk aan of groter dan 5 km en minder dan of gelijk aan 50 km (enkele reis). De bijdrage wordt berekend alsof de afstand per spoor wordt afgelegd en is gelijk aan 50% van het sociale abonnement van de NMBS, 2de klas, voor een overeenstemmend aantal kilometers. De bijdrage in de kosten van privaat vervoer kunnen met deze voor het gemeenschappelijk vervoer gecumuleerd worden. De bijdrage wordt toegekend aan de werknemers met een jaarlijks brutoloon minder of gelijk aan ,40 (gekoppeld aan de index). WAAR WORDEN AL DEZE VOORDELEN ONDERHANDELD? Deze verbeteringen maken deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomsten die onderhandeld werden in onze sector en geldig zijn vanaf 1 januari Maar wat is een "collectieve arbeidsovereenkomst"? 4 Alle ondernemingen zijn gegroepeerd in paritaire comités in functie van hun activiteit. Onze sector behoort tot het paritair comité , dit is het paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan Sabena. In totaal zijn er 95! In deze Paritaire Comités onderhandelen de werkgeversorganisaties en de vakbonden over de lonen, de arbeidsvoorwaarden, opleiding, enz. De akkoorden die ze afsluiten, zijn van toepassing op alle ondernemingen in de sector. Men noemt ze "collectieve arbeidsovereenkomsten" of CAO's. Ze voorzien in minimale verworvenheden, die in alle ondernemingen binnen de sector gelden. In de ondernemingen zelf kunnen er echter voordeligere overeenkomsten worden afgesloten!

5 VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN AAN HET WOORD De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in bijkomende voordelen voor de bedienden in de sector Burgerluchtvaart. Al deze resultaten zijn slechts mogelijk dankzij het werk van onze vakbondsafgevaardigden. Zij zetten zich in op het terrein, elke dag opnieuw. Op de volgende pagina s geven we een aantal van hen het woord. Solidariteit, als tegengewicht tegen het individualisme Pierre RUELLE Senior agent ticketing bij Alitalia / Syndicaal afgevaardigde sinds 1990 Alitalia maakt deel uit van een Europese groep, maar wil zoveel mogelijk haar autonomie behouden. De maatschappij ondergaat de laatste tijd enorm veel veranderingen en haar toekomst is afhankelijk van de Italiaanse staat en de concurrentie met andere internationale ondernemingen en de low cost. Bij gebrek aan privatisering voert de Staat drastische herstructureringsmaatregelen door. Pierre Ruelle: Resultaat van dit alles is dat bij de vluchtleiders. Maar toch blijft onze er bepaalde vluchten geschrapt zijn, dat er maatschappij het goed doen op de markt meer en meer contracten van bepaalde van de business classes en heeft ze een duur worden afgesloten en dat de turn over goede verstandhouding met de Europese van de managers is toegenomen, vooral Gemeenschap, haar grootste klant. De laatste jaren hebben we een verhoging verkregen van de ploegenpremies van 8 naar 10% en een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques: deze twee maatregelen zijn ook in het paritair comité besproken. Daarnaast hebben we een serieuze overwinning behaald met een aanpassing van de lonen en de premies waarvan de barema s al meerdere jaren niet meer nageleefd werden: de maatschappij heeft de volledige achterstand weggewerkt. Tot slot heeft de maatschappij onder onze druk serieuze inspanningen gedaan op het vlak van het tijdskrediet, wat geen gemakkelijke opdracht was voor Alitalia, gezien de ingewikkelde uurroosters in onze sector. Onze prioriteit voor de toekomst: de sociale verworvenheden beschermen en de tewerkstelling behouden, vooral voor de werknemers met onzekere contracten zodat ook zij een plaats in de onderneming hebben. Wij willen een transparant syndicalisme waar iedereen zich vrij kan uiten, en duidelijke overeenkomsten met de directie. Gezien de huidige situatie in de luchtvaartsector mogen we geen mirakels verwachten, maar onze filosofie bestaat uit het toepassen van de solidariteit, als tegengewicht tegen het individualisme. Samen sterk...!" 5

6 CONSTRUCTIEVE SYNDICALE ACTIE, IN HET VOORDEEL VAN IEDEREEN Isabel GOMEZ Bediende bij de commerciële afdeling van Virgin Express Syndicaal afgevaardigde sinds 2000, secretaris van de Ondernemingsraad, lid van het CPBW. In 2000 kreeg de maatschappij voor de eerste maal een syndicale vertegenwoordiging. Hun opdracht? Het personeel sensibiliseren en tegelijk het spel met de directie kalmeren, die de schrik tegenover de syndicale tussenkomsten enorm stimuleerde. Een dubbele opdracht dus, om aan te tonen dat ze constructief wilden zijn, dat ze met en niet tegen de onderneming wilden werken voor het welzijn van iedereen. De syndicale aanwezigheid bleek al snel een voordeel voor alle partijen! Isabel Gomez: Wij hadden weinig personeel als voor de directie) en de ervaring en toch hebben we veel resultaten behaald. De belangrijkste overwinning verhoging van de anciënniteit na drie jaar en vervolgens per cyclus van vijf jaar. was het ondertekenen van het arbeidsreglement in En daarvoor hebben we dan nog op het laatste nippertje de sociale inspectie moeten laten tussenkomen om het arbeidsreglement te laten toepassen! Onze andere verworvenheden: soepele werkregelingen voor een deel van het personeel, de recuperatie van overuren in maximum 5 verlofdagen per jaar (een systeem dat zowel voordelig is voor het Na talrijke klachten hebben we daarnaast ook afspraken kunnen maken over de afluisterpraktijken in het call-center: voortaan moeten de werknemers vooraf worden gewaarschuwd en mag er niet meer zoals vroeger willekeurig worden afgeluisterd, iets wat 24u op 24u stress veroorzaakte! Tot slot organiseren we regelmatig een syndicale permanentie. De toekomst is op dit ogenblik onzeker. De aangekondigde fusie met SNBA roept heel wat vragen op. Wij leggen deze voor aan onze directie. Onze prioriteit voor de toekomst is het behoud van de tewerkstelling. Onze managers wisselen te vaak en dat verhindert de mogelijkheden op de uitbouw van een carrière voor velen onder ons. Ook daarvoor moeten we vechten. Op de achtergrond moeten we werken aan het herstellen van het vertrouwen onder het personeel met één enkel ordewoord: Samen bouwen! De vakbond is en blijft noodzakelijk Olivier VAN CAMP Bediende in de Cabine Crew Department van SN Brussels Airlines 11 jaar vakbondsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad, het CPBW en hoofdafgevaardigde van de syndicale delegatie De afgelopen tien jaar werd onze sector gekenmerkt door heel wat omwentelingen. Dat maakt het vakbondswerk er niet gemakkelijker op. De mensen moeten er echt van overtuigd worden dat de vakbond noodzakelijk is. De beste manier om dat te doen, is door middel van concrete resultaten. Olivier Van Camp: Mensen willen betere systeem van de vergoedingen uitbreiden we dit voordeel wel. En terecht, de vergoe- arbeidsvoorwaarden, vooral op het vlak van naar alle personeelsleden. Een werk- dingen vormen immers een deel van werkzekerheid, lonen en sociale arbeids- nemer krijgt bij ons een basisloon dat ons loon. organisatie. Een voorbeeld: zwangere aangevuld wordt met verschillende vrouwen hebben tijdens hun zwangerschaps- vergoedingen per vlucht, vb. voor maal- Daarnaast willen we het aantal reserve- verlof recht op 75% van hun basisloon. tijden, overnachting, vervoerskosten, dagen verminderen van 40 naar 30 per Wij hebben een verzekering kunnen af- enz. Het personeel dat geen vlucht jaar. Op een reservedag heb je immers geen dwingen die gedurende één jaar maar liefst heeft, valt terug op het (lage) basis- vlucht en krijg je dus geen vergoedingen. 6 90% van het basisloon uitbetaalt, en dit voor alle mogelijke ziekten of afwezigheid. En er staan nog genoeg punten op onze syndicale agenda! Zo willen we het loon en krijgt de aanvullende vergoedingenniet. Nochtans maken zij ook onkosten om naar Brussel te komen en moeten zij ook eten onder de middag Vroeger, in de tijd van Sabena, hadden Deze verkiezingen zijn voor ons een test of de mensen waarderen wat we de laatste vier jaar hebben gedaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in.

7 Alle begin is moeilijk Tony VAN LEERSUM verkozen in het Comité voor Preventie en Bescherming op de werkvloer, en Mireille DE SMIT vakbondsafgevaardigde, bij VLM Airlines De vakbond in VLM Airlines bestond sinds de laatste verkiezingen uit drie mensen, waarvan twee BBTK-afgevaardigden. Iets later is Mireille De Smit erbij gekomen als vakbondsafgevaardigde. Er was geen ondernemingsraad, want in 1999 telde de onderneming net 99,5 personeelsleden. Met dit team probeerden ze de laatste vier jaar de vakbondswerking nieuw leven in te blazen. Tony Van Leersum: En dat is ons aardig gelukt. Voor de volgende sociale verkiezingen hebben we een lijst van maar liefst 10 kandidaten kunnen indienen. Er zijn ook een aantal jonge mensen bij. Dat is het beste bewijs dat het personeel bij ons positief staat tegenover de vakbond. Mireille: Eigenlijk is het allemaal pas het laatste jaar vlot beginnen lopen. Het management bij VLM Airlines is volledig vernieuwd en er is meer overleg mogelijk. Tony: Een concreet actiepunt op onze agenda is het verkrijgen van maaltijdcheques voor al het personeel, dus bijvoorbeeld ook voor het cockpitpersoneel. We hebben wel al de wettelijke verhoging van de maaltijdcheque afgedwongen van 5 naar 6.Daarnaast willen we ook een hogere terugbetaling van onze vervoerskosten en de aanpassing van ons arbeidsreglement, dat intussen meer dan 8 jaar oud is. Mireille: Er is nog veel werk aan de winkel en we zullen waarschijnlijk af en toe tegen een muur opbotsen. Maar we zijn heel gemotiveerd. Ik ben er zeker van dat het ons zal lukken! Dreigende delocalisatie Alain VANALDERWEIRELDT EAT - Verkozen in de Ondernemingsraad en het CPBW EAT, de luchtvaartmaatschappij van DHL, is rechtstreeks verbonden aan de activiteit van DHL. DHL werkt met een systeem van volgende dag -expressverzending. Binnen dat systeem is nachtelijk vervoer essentieel. Alle vrachten komen binnen in het begin van de nacht en vertrekken omstreeks 3-4u s morgens naar alle mogelijke bestemmingen. Zo kan de vracht 's morgens bij de klant geleverd worden. Alain Vanalderweireldt: Het grootste probleem waarmee wij binnen EAT te maken hebben, is uiteraard de dreigende delocalisatie. DEUTSCHE POST (waarvan DHL deel uitmaakt) stelt wereldwijd mensen tewerk, waarvan in België. In EAT werken er 650 mensen. Maar als DHL uit Zaventem zou vertrekken, zouden de gevolgen op de tewerkstelling verschrikkelijk zijn. Uiteraard is de onrust bij het personeel heel groot. Onze belangrijkste taak is dan ook informatie te verstrekken en de situatie op de voet te volgen. Een opsplitsing van deze activiteit over verschillende luchthavens is operationeel per definitie onmogelijk. Omwille van de ligging, de aanwezige knowhow en de lagere investeringskosten voor expansie geeft DHL er de voorkeur aan de activiteit op Zaventem verder te zetten en uit te breiden. Daarbij projecteert DHL een verdubbeling van haar eigen tewerkstelling. 7

8 Uitbreiding van het tijdskrediet Bernard CASTEL Supervisor bij Air France / Syndicaal afgevaardigde sinds 1995, lid van het CPBW, plaatsvervanger in de Europese Ondernemingsraad Air France telt 60 werknemers. Er is dus enkel een CPBW om syndicaal tussen te komen. Het belangrijkste probleem is dat Air France een plaatselijke onderneming is die afhankelijk is van de beslissingen die men neemt in Frankrijk en, in het kader van de toekomstige fusie tussen KLM en Air France, in Parijs en Amsterdam. Bernard Castel: Onze taak bestaat er vooral uit elke dag opnieuw druk uit te oefenen op onze directie en tegelijk zeer waakzaam te zijn op wat er bij onze rechtstreekse buren gebeurt. Zo sloot Air France in 1999 al zijn diensten Reservaties, om ze te centraliseren in een call-center in Londen. Dankzij de samenwerking tussen alle vakbondsvertegenwoordigers in Europa hebben we de ergste schade kunnen voorkomen: naast de vrijwillige vertrekken werd er niemand ontslagen. Voor de toekomst hebben we goede hoop dat meer mensen van het tijdskrediet zullen kunnen gebruik maken. Daarvoor willen we dat de drempel van 5% naar 10% wordt opgetrokken. Onlangs hadden we nog een situatie waarin een moeder met 4 jonge kinderen alsook een werkneemster ouder dan vijftig jaar die hun loopbaan wilden onderbreken, geen beroep konden doen op het tijdskrediet omdat de 5%-drempel al bereikt was. In de context van de toekomstige fusie en de onzekerheid van het personeel heeft de BBTK het overleg gestart met onze collega s van de KLM: we houden elkaar voortaan op de hoogte van alles wat we te weten komen in het kader van de procedure wat geen luxe is als je de black out kent die de directie aanhoudt in verband met de informatie over deze belangrijke evolutie van onze onderneming. Vorig jaar werd er een implicatiepremie van 150 uitbetaald aan al het personeel in Frankrijk. De Europese Ondernemingsraad reageerde met het argument dat iedereen gelijk is voor de wet en dus ook het personeel in de andere landen recht heeft op een dergelijke premie! We zijn dan gestart met een enquête die ondertekend werd door personen in Europa (een record!) En uiteindelijk ontving elk internationaal personeelslid een premie van 100. WAT ZIJN SOCIALE VERKIEZINGEN? In een groot aantal ondernemingen bestaan er plaatsen waar u zich kunt laten horen: het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (in ondernemingen met minstens 50 werknemers) en de Ondernemingsraad (vanaf 100 werknemers). 8 In de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden alle problemen die te maken hebben met uw dagdagelijkse leven op het werk besproken. Zijn de werknemers in uw onderneming voldoende beveiligd? Maakt uw werkgever te veel gebruik van onzekere contracten (bepaalde duur, uitzendarbeid, schijnzelfstandigen, enz.)? Ontvangt u voldoende informatie over de financiële situatie? Vreest u een herstructurering met banenverlies? Zijn de lonen gebaseerd op objectieve criteria? Worden vrouwen gelijk behandeld als mannen? Maakt de opgelegde flexibiliteit de organisatie van het privé-leven van de werknemers moeilijk? Neemt de stress toe? Leeft uw onderneming de normen in verband met het leefmilieu na? Bestaan er gevallen van pesterijen, geweld of ongewenst gedrag en worden ze snel en doeltreffend behandeld door de hiërarchie? Om de 4 jaar kunt u uw vertegenwoordigers in deze organen kiezen. Dit noemt men de sociale verkiezingen. De volgende verkiezingen gaan door in mei 2004.

9 Meer veiligheid, meer hygiëne Jacques LARUELLE Bediende bij TNT, controleur gevaarlijke producten / Syndicaal afgevaardigde sinds 2000, lid van het CPBW TNT is een jonge onderneming. In 2000 vonden voor het eerst sociale verkiezingen plaats voor de oprichting van een ondernemingsraad en een CPBW. De ploeg die verantwoordelijk was voor de controle van de gevaarlijke producten was te klein na het vertrek van een aantal werknemers uit andere afdelingen. Jacques Laruelle: Ik kon de directie aantonen dat door een dergelijke personeelsinkrimping de veiligheid in het gedrang kwam. Resultaat: er werd een aanwervingsreserve opgebouwd van werknemers met een licentie voor gevaarlijke producten. vlak van opleiding worden er regelmatig cursussen gegeven over gevaarlijke en schadelijke producten. Tot slot wordt elke verzending van gevaarlijke producten die mij illegaal lijkt, voorgelegd aan het CPBW. comfortabele rustzaal waar je ook kunt slapen. Ik heb in juni 2004 een buitengewone bijeenkomst van het CPBW kunnen programmeren over de milieuvergunning. Het is belangrijk druk uit te oefenen op onze werkgevers opdat Daarnaast verkreeg ik dat de ploeg van de gevaarlijke producten een vaccinatie kreeg tegen hepatitis. Voor een andere verworvenheid heb ik een aantal jaren moeten werken: radioactieve producten worden voortaan enkel nog gemanipuleerd door specialisten. Als een magazijnbediende een radioactief pakket aanraakt, heb ik van de arbeidsgeneesheer van TNT de verantwoordelijkheid gekregen hem persoonlijk te verwittigen. In de kantine is er voortaan ook een dieetmaaltijd: dit lijkt maar een detail, maar dat is het helemaal niet! Ons personeel bestaat uit heel veel nachtarbeiders. Voor hen is een gezonde en evenwichtige voeding heel belangrijk, meer nog dan voor dagarbeiders. Het is ondenkbaar dat zij telkens frieten of fast food moeten eten omdat ze s nachts werken! Op het Voor de toekomst zijn de hygiënische omstandigheden van alle werknemers en de acties van de onderneming in het voordeel van het milieu voor mij prioritair. We hebben nood aan een meer ze begaan zouden zijn met duurzame ontwikkeling. Natuurlijk is het ook belangrijk regelmatig de veiligheidsnormen en de betrouwbaarheid van het materiaal te controleren dat we elke dag gebruiken 9

10 WAT DOET DE BBTK? De wereld verandert steeds sneller. Onze maatschappij verandert. En ook onze ondernemingen veranderen. In 2004 zullen we meer dan ooit nood hebben aan een syndicale tegenmacht. Een vakbond die u informeert, u beschermt en u vertegenwoordigt, in de onderneming, maar ook tegenover de werkgevers en de regering (door collectieve onderhandelingen op sectoraal en federaal niveau). Dit zijn de diensten waarvan u gebruik kunt maken. Vertegenwoordigers in uw onderneming Als uw onderneming een bepaald aantal werknemers telt, hebt u recht op een vertegenwoordiging. De BBTK-afgevaardigde in uw bedrijf helpt u bij alle mogelijke problemen: contract, loon, vervoerskosten, arbeidsreglement, opzeggingsvergoeding, jaarlijkse vakantie, pensioen, educatief verlof, enz. Zij zijn er om naar u te luisteren, om u in te lichten en te verdedigen, wanneer dat nodig blijkt. In bedrijven met meer dan 50 werknemers bestaat er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (vroegere CVG). Vanaf 100 werknemers is er ook een Ondernemingsraad. In elk van deze overleginstanties zitten afgevaardigden van de werkgever en de werknemers. Dus ook van u. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. WAT IS DE BBTK? De BBTK ( Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden ) is de oudste vakorganisatie voor bedienden en kaderleden in ons land. De BBTK is onderverdeeld in talrijke beroepssectoren: handel, financiën (banken, openbare kredietinstellingen en verzekeringen), industrie en Social Profit (gezondheidszorg, opvoeders, cultuur, enz.) en, sinds begin 1998, de sector van de informatie en de communicatie (Grafische Kunsten, Pers en Media). De BBTK is één van de grootste vakcentrales van het ABVV. Een flink pak diensten in uw gewestelijke afdeling 10 Elke gewestelijke afdeling telt een aantal vakbondssecretarissen. Dankzij hen bent u toch vertegenwoordigd, indien er geen syndicale vertegenwoordiging in uw onderneming is. Zij ondersteunen de vakbondsafgevaardigden in de onderneming en organiseren de beroepscomités. Deze comités verenigen afgevaardigden uit ondernemingen van éénzelfde sector.

11 Zij stellen eisenbundels samen, zij bereiden onderhandelingen voor en zij plannen acties op sectoraal vlak. Daarnaast biedt elke gewestelijke afdeling u een flink pak diensten aan. De juridische dienst, bijvoorbeeld, informeert u over alle juridische problemen. Bovendien staat deze dienst u gratis bij voor de arbeidsrechtbank, als dat nodig is. De werkloosheidsdiensten helpen u de weg te vinden in de moeilijke werkloosheidsregelementeringen en zorgen voor een snelle uitbetaling van uw werkloosheidsvergoedingen. Indien u meer wilt weten over de verschillende diensten die aangeboden worden door uw gewestelijke afdeling, aarzel niet om met hen contact op te nemen (de adressen vindt u op de cover). Als lid van de BBTK ontvangt u ook het tweewekelijkse magazine van het ABVV, De Werker. Daarin leest u sociale en economische informatie en uiteraard ook syndicale analyses en standpunten. Een vertegenwoordiging tegenover de werkgevers en de regering Heel wat problemen overstijgen de onderneming, zodat de oplossing elders moet worden gezocht. Het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden heeft tot doel een algemeen kader uit te werken (een collectieve arbeidsovereenkomst, CAO) over bv. arbeidsduur, lonen, Hoe meer leden, hoe krachtiger onze eisen bij onderhandelingen. Maar economische en sociale problemen houden niet op aan de grens. Steeds minder bedrijven blijven binnen één land. We leven in het tijdperk van grote multinationale ondernemingen. Het uitstippelen van een solidaire aanpak op Europees en internationaal vlak is één van de grote uitdagingen voor de BBTK. U hebt nog een aantal vragen? Stel ze gerust aan uw vakbondsafgevaardigde of uw gewestelijke secretaris. UW RECHTEN Heeft mijn werkgever het recht mijn arbeidsovereenkomst te wijzigen? Hoe worden overuren gecompenseerd? Wat is de tussenkomst van mijn werkgever in mijn vervoerskosten? Wat zijn mijn rechten wanneer ik zwanger ben? Op welke opzeggingstermijn en -vergoeding heb ik recht bij ontslag? De sociale wetgeving is vaak complex. Maar toch moet u weten wat mag en kan. Deze gids helpt u hierbij en verduidelijkt de belangrijkste regels uit de wetgeving. U kunt de volledige versie van de brochure Uw Rechten downloaden op onze website: - rubriek Praktische gidsen. Of u kunt een exemplaar van deze brochure verkrijgen bij uw BBTK-afgevaardigde of in uw gewestelijk BBTK-kantoor. Op onze website kunt u eveneens volgende brochures raadplegen: Uw Rechten - Kaderleden en Uw Rechten - Aanvullende pensioenen. 11

12 Verantwoordelijke uitgever: Erwin De Deyn, Hoogstraat 42, 1000 Brussel. Realisatie: Mostra! LID WORDEN? Hoe krijgt u meer informatie over de sociale verkiezingen? Hoe wordt u lid van de BBTK? Heel simpel: het volstaat onderstaand formulier in te vullen en terug te bezorgen aan uw BBTK-afgevaardigde of in één van onze regionale kantoren (zie adressen hiernaast). Uw aanvraag wordt met de nodige discretie behandeld. Naam: Onderneming: Werkplaats: Privé-adres: Straat: Postcode: Telefoon: Voornaam: EXPRESSO BURGER IS EEN UITGAVE VAN DE BBTK (BOND DER BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERS). APRIL Nr 1 Nr: Plaats: Ik wens meer informatie over de BBTK Ik wens lid te worden van de BBTK Bezoek onze website ONZE GEWESTELIJKE KANTOREN AALST-DENDERMONDE-RONSE-OUDENAARDE Houtmarkt Aalst Tel. 053/ ANTWERPEN Van Arteveldestraat Antwerpen Tel. 03/ BRUGGE Zilverstraat Brugge Tel. 050/ BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE Rouppeplein Brussel Tel. 02/ Edingensesteenweg Halle Tel. 02/ Vlaanderenstraat Vilvoorde Tel. 02/ GENT Ons Huis, Vrijdagmarkt Gent Tel. 09/ KEMPEN Grote Markt Turnhout Tel. 014/ KORTRIJK Conservatoriumplein 9 B Kortrijk Tel. 056/ LEUVEN Maria-Theresiastraat 121/ Leuven Tel. 016/ LIMBURG De Schiervellaan Hasselt Tel. 011/ MECHELEN H. Consciencestraat Mechelen Tel. 015/ OOSTENDE-ROESELARE-IEPER J. Peurquaetstraat 1, Bus Oostende Tel. 059/ SINT-NIKLAAS (WAASLAND) Mercatorstraat Sint-Niklaas Tel. 03/ Samen sterk.

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE!

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE! EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! FEBRUARI 2009 4 OPLEIDINGSDAGEN VOOR ELKE BEDIENDE! EDITO OPLEIDING: EEN VER-VAN-MIJN-BEDSHOW? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen? + 1,1% Eenmalige bruto premie van 250 in 2017. Vanaf januari 2018 worden lonen verhoogd met 25 bruto/maand (bedienden)

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging vanaf 01/10/2017. Verhoging

Nadere informatie

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 LIJST Sociale verkiezingen 5-18 Mei 2 0 0 8 JONGEREN arbeidsovereenkomsten Jeugdvakantie ABVV-jongerenwerking Facebookgroep Pensioenrechten Edito Je eerste

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN EXPRESSO JONGEREN APRIL 2008 Nr. 1 LIJST SOCIALE VERKIEZINGEN 5-18 MEI 2008 JONGEREN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN EDITO JE EERSTE KEER, DIE VERGEET

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag?

expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag? expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag? Edito De laatste jaren heeft de sector handel heel wat veranderingen ondergaan, zoals het uitbreiden van de openingsuren in de winkels. Ook de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Je Rechten. Voor werknemers uit de Vlaamse welzijnssectoren (pc 319.01)

Je Rechten. Voor werknemers uit de Vlaamse welzijnssectoren (pc 319.01) Je Rechten Voor werknemers uit de Vlaamse welzijnssectoren (pc 319.01) Voorwoord Je werkt in een voorziening uit het paritair comité 319.01? Wij willen je als vakbond graag informeren over jouw rechten

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE PANNENBAKKERIJEN De onderhandelingen 2015/2016 hebben een tijdje aangesleept

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC )

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC 149.01) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de groententeelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 SOCIALE WERKPLAATSEN

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 SOCIALE WERKPLAATSEN LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 SOCIALE WERKPLAATSEN 3 SOCIALE WERKPLAATSEN (PC 327.01) De sociale werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Samen met een aantal andere sectoren

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN 3 BESCHUTTE WERKPLAATSEN VLAANDEREN (PC 327.01) De beschutte werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Samen met een aantal

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van alle lonen en anciënniteitspremies Vanaf 01/07/2017: Lonen: + 0,18 Anciënniteitspremie na 25 jaar: 500

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN EEN NIEUWE CAO Dit zijn in het

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging koopkracht Toekenning van de maximale loonnorm van 1,1% op de baremieke en reële bruto lonen met

Nadere informatie

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp protocol van akkoord 2015-2016 van 3 juni 2015 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie