BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC ı APRIL 2004 Nr 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1"

Transcriptie

1 BURGER EXPRESSO PC ı APRIL 2004 Nr 1 NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGER

2 ONS BEMOEIEN MET ONZE ZAKEN In dit nummer overlopen we de resultaten die de BBTK de laatste jaren heeft verkregen in het voordeel van de werknemers in onze sector op het vlak van tijdskrediet, brugpensioen, maaltijdcheques, outplacement, vervoerskosten, enz. Daarbij komen dan nog de verbeteringen die onze afgevaardigden in de ondernemingen zelf onderhandelden. De vakbondsafgevaardigden worden om de vier jaar verkozen tijdens de sociale verkiezingen. De volgende verkiezingen vinden plaats in mei. Voelt u zich ook betrokken bij wat er gebeurt in uw onderneming? Wilt u dat uw rechten en die van uw collega s beter beschermd worden? Bent u voorstander van meer levenskwaliteit? Kortom, beter werken en meer leven? Bent u ervan overtuigd dat we samen sterker staan? Stem dan voor de BBTK, de vakbond die werk maakt van uw ideeën. 2

3 VOORUITGANG IN DE BURGER Bij de BBTK blijft het niet enkel bij woorden. Het zijn de resultaten die ons interesseren. Na jaren zonder sectorale CAO s is de BBTK er ditmaal in geslaagd collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten over een aantal zeer belangrijke thema s. Uitleg en getuigenissen. Tijdskrediet: 2 jaar Met het tijdskrediet hebt u de mogelijk- verlenging van het brugpensioen De wettelijke stelsels van het tijds- Afschaffing van de carensdag voor de arbeiders heid uw loopbaan te onderbreken of uw krediet (mogelijkheid om vanaf 50 jaar De carensdag is de eerste dag afwezigheid prestaties te verminderen, met de zeker- over te stappen naar een 4/5de tewerk- in geval van arbeidsongeschiktheid wegens heid daarna uw job terug te vinden. stelling of naar een halftijdse tewerk- ziekte of een privé-ongeval. Deze dag is voor U krijgt daarenboven een vergoeding stelling) en het brugpensioen in onze de arbeiders niet gedekt door een gewaar- om het loonverlies te compenseren. sector bieden u de mogelijkheid op borgd loon. De carensdag wordt afgeschaft. Dit betekent een fameuze vooruitgang om uw werk en privé-leven te verzoenen. Sinds 1 januari 2002 is er een nieuwe wet van toepassing die de grote lijnen van het einde van uw loopbaan minder te werken met behoud van alle rechten van een voltijdse werknemer. Op die manier geeft u ook meer werkmogelijkheden aan jonge mensen. De aanvullende Bijkomende vergoedingen van het Fonds voor bestaanszekerheid het systeem bepaalt. Het aantal werk- premies compenseren gedeeltelijk het In de collectieve arbeidsovereenkomst nemers dat gelijktijdig tijdskrediet kan loonverlies. worden een aantal voordelen en maat- opnemen, is beperkt. De wet voorziet een regelen veralgemeend. Het gaat over de drempel van 5% van het totale perso- In onze sector blijft de brugpensioen- uitbetaling van volgende voordelen: neelsbestand van een onderneming. leeftijd 58 jaar en dit althans tot een forfaitaire vergoeding bij de geboorte eind of adoptie van een kind van een werknemer; Voordeel in onze sector: de collectieve Werknemers die hebben gewerkt in een forfaitaire vergoeding bij huwelijk arbeidsovereenkomst afgesloten in uw een arbeidsregeling met nachtprestaties van een werknemer; paritair comité voorziet in een bijkomend kunnen op brugpensioen vanaf 56 jaar. een forfaitaire dagvergoeding in geval voordeel. De wettelijke duur van het tijds- Er zijn twee voorwaarden: van langdurige arbeidsongeschiktheid krediet bedraagt maximum 1 jaar. Maar in - ze kunnen een loopbaan bewijzen van de werknemer ten gevolge van ziekte onze sector kunnen de voltijdse en deel- van 33 jaar; of ongeval, met uitsluiting van arbeids- tijdse werknemers tijdskrediet opnemen - ze hebben 20 jaar gewerkt in een ongeval en van zwangerschaps- en beval- voor een periode van 2 jaar. arbeidsregeling met nachtprestaties lingsrust, en dit vanaf de 61ste dag van U ontvangt een bijkomende vergoeding de afwezigheid met een maximum van Wilt u meer informatie over het tijds- van de werkgever bovenop uw werk- 24 maanden in zijn totaliteit. krediet en hoe u er kunt van gebruikmaken? Surf naar onze website (rubriek Pratische Gidsen/ Uw Rechten). loosheidsuitkering. Het bedrag van deze aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het voltijdse loon, zelfs als u 1/5de of halftijds tijdskrediet hebt opgenomen. Syndicale premie Aan alle vakbondsleden wordt een syndicale premie gelijk aan 100 uitbetaald. 3

4 MAALTIJDCHEQUES De nieuwe overeenkomst in onze sector voorziet in een verbetering van de regeling voor de maaltijdcheques. De maatschappijen die niet over een kantine beschikken die voldoet aan de wettelijke voorschriften, moeten aan hun personeel per effectief gewerkte dag een maaltijdcheque geven. Het bedrag van een maaltijdcheque bedraagt minstens 6 (het wettelijke maximum). De werkgever betaalt daarvan minstens 4,91. Werknemers behorend tot het vliegend personeel krijgen per effectief gewerkte vliegdag een maaltijdcheque, tenzij deze reeds genieten van een voordeel per vliegdag (vergoeding, maaltijd ), waarvan de nettowaarde minstens 4,91 bedraagt. OUTPLACEMENT De bedoeling van outplacement is dat een ontslagen bediende zo snel mogelijk een nieuwe job vindt. Maar outplacement is niet hetzelfde als wat een plaatsingsbureau doet. Wat staat er op het programma? Psychologische omkadering, opstellen van een persoonlijke balans, begeleiding met het oog op het onderhandelen van een nieuwe arbeidsovereenkomst, logistieke en administratieve hulp, opleidingsconsultancy, enz. Sinds 10 juli 2002 bestaat er een interprofessionele afspraak over het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen (vastgelegd in CAO 82). In onze sector geldt het recht op outplacement vanaf 40 jaar voor werknemers met minstens 1 jaar anciënniteit, behalve als het ontslag gegeven is om dringende redenen of bij brugpensioen. PLOEGENPREMIE De nieuwe CAO voorziet minimum toeslagen voor bedienden die werken met variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen: 10% voor de dagploegen (tussen 6u en 22u) en 20% voor de nachtploegen (tussen 22u en 6u). Wanneer een werknemer regelmatig werkt op normale uren en slechts sporadisch in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen, dan wordt uitsluitend voor de prestaties in opeenvolgende ploegen een loontoeslag betaald. Indien 2/3de van de arbeidsprestaties wordt verricht in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen, wordt voor het geheel van de arbeidsprestaties in opeenvolgende ploegen een toeslag betaald. De arbeidsprestaties worden berekend op grond van de kalenderdagen waarop gewerkt werd. Hierbij wordt de referteperiode in aanmerking genomen, welke is vastgesteld voor de berekening van de overuren en voor de organisatie van de ploegenarbeid in het algemeen. VERBETERING TERUGBETALING VERVOERSKOSTEN De bijdrage in de kosten van privaat vervoer wordt beperkt tot een afstand gelijk aan of groter dan 5 km en minder dan of gelijk aan 50 km (enkele reis). De bijdrage wordt berekend alsof de afstand per spoor wordt afgelegd en is gelijk aan 50% van het sociale abonnement van de NMBS, 2de klas, voor een overeenstemmend aantal kilometers. De bijdrage in de kosten van privaat vervoer kunnen met deze voor het gemeenschappelijk vervoer gecumuleerd worden. De bijdrage wordt toegekend aan de werknemers met een jaarlijks brutoloon minder of gelijk aan ,40 (gekoppeld aan de index). WAAR WORDEN AL DEZE VOORDELEN ONDERHANDELD? Deze verbeteringen maken deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomsten die onderhandeld werden in onze sector en geldig zijn vanaf 1 januari Maar wat is een "collectieve arbeidsovereenkomst"? 4 Alle ondernemingen zijn gegroepeerd in paritaire comités in functie van hun activiteit. Onze sector behoort tot het paritair comité , dit is het paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan Sabena. In totaal zijn er 95! In deze Paritaire Comités onderhandelen de werkgeversorganisaties en de vakbonden over de lonen, de arbeidsvoorwaarden, opleiding, enz. De akkoorden die ze afsluiten, zijn van toepassing op alle ondernemingen in de sector. Men noemt ze "collectieve arbeidsovereenkomsten" of CAO's. Ze voorzien in minimale verworvenheden, die in alle ondernemingen binnen de sector gelden. In de ondernemingen zelf kunnen er echter voordeligere overeenkomsten worden afgesloten!

5 VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN AAN HET WOORD De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in bijkomende voordelen voor de bedienden in de sector Burgerluchtvaart. Al deze resultaten zijn slechts mogelijk dankzij het werk van onze vakbondsafgevaardigden. Zij zetten zich in op het terrein, elke dag opnieuw. Op de volgende pagina s geven we een aantal van hen het woord. Solidariteit, als tegengewicht tegen het individualisme Pierre RUELLE Senior agent ticketing bij Alitalia / Syndicaal afgevaardigde sinds 1990 Alitalia maakt deel uit van een Europese groep, maar wil zoveel mogelijk haar autonomie behouden. De maatschappij ondergaat de laatste tijd enorm veel veranderingen en haar toekomst is afhankelijk van de Italiaanse staat en de concurrentie met andere internationale ondernemingen en de low cost. Bij gebrek aan privatisering voert de Staat drastische herstructureringsmaatregelen door. Pierre Ruelle: Resultaat van dit alles is dat bij de vluchtleiders. Maar toch blijft onze er bepaalde vluchten geschrapt zijn, dat er maatschappij het goed doen op de markt meer en meer contracten van bepaalde van de business classes en heeft ze een duur worden afgesloten en dat de turn over goede verstandhouding met de Europese van de managers is toegenomen, vooral Gemeenschap, haar grootste klant. De laatste jaren hebben we een verhoging verkregen van de ploegenpremies van 8 naar 10% en een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques: deze twee maatregelen zijn ook in het paritair comité besproken. Daarnaast hebben we een serieuze overwinning behaald met een aanpassing van de lonen en de premies waarvan de barema s al meerdere jaren niet meer nageleefd werden: de maatschappij heeft de volledige achterstand weggewerkt. Tot slot heeft de maatschappij onder onze druk serieuze inspanningen gedaan op het vlak van het tijdskrediet, wat geen gemakkelijke opdracht was voor Alitalia, gezien de ingewikkelde uurroosters in onze sector. Onze prioriteit voor de toekomst: de sociale verworvenheden beschermen en de tewerkstelling behouden, vooral voor de werknemers met onzekere contracten zodat ook zij een plaats in de onderneming hebben. Wij willen een transparant syndicalisme waar iedereen zich vrij kan uiten, en duidelijke overeenkomsten met de directie. Gezien de huidige situatie in de luchtvaartsector mogen we geen mirakels verwachten, maar onze filosofie bestaat uit het toepassen van de solidariteit, als tegengewicht tegen het individualisme. Samen sterk...!" 5

6 CONSTRUCTIEVE SYNDICALE ACTIE, IN HET VOORDEEL VAN IEDEREEN Isabel GOMEZ Bediende bij de commerciële afdeling van Virgin Express Syndicaal afgevaardigde sinds 2000, secretaris van de Ondernemingsraad, lid van het CPBW. In 2000 kreeg de maatschappij voor de eerste maal een syndicale vertegenwoordiging. Hun opdracht? Het personeel sensibiliseren en tegelijk het spel met de directie kalmeren, die de schrik tegenover de syndicale tussenkomsten enorm stimuleerde. Een dubbele opdracht dus, om aan te tonen dat ze constructief wilden zijn, dat ze met en niet tegen de onderneming wilden werken voor het welzijn van iedereen. De syndicale aanwezigheid bleek al snel een voordeel voor alle partijen! Isabel Gomez: Wij hadden weinig personeel als voor de directie) en de ervaring en toch hebben we veel resultaten behaald. De belangrijkste overwinning verhoging van de anciënniteit na drie jaar en vervolgens per cyclus van vijf jaar. was het ondertekenen van het arbeidsreglement in En daarvoor hebben we dan nog op het laatste nippertje de sociale inspectie moeten laten tussenkomen om het arbeidsreglement te laten toepassen! Onze andere verworvenheden: soepele werkregelingen voor een deel van het personeel, de recuperatie van overuren in maximum 5 verlofdagen per jaar (een systeem dat zowel voordelig is voor het Na talrijke klachten hebben we daarnaast ook afspraken kunnen maken over de afluisterpraktijken in het call-center: voortaan moeten de werknemers vooraf worden gewaarschuwd en mag er niet meer zoals vroeger willekeurig worden afgeluisterd, iets wat 24u op 24u stress veroorzaakte! Tot slot organiseren we regelmatig een syndicale permanentie. De toekomst is op dit ogenblik onzeker. De aangekondigde fusie met SNBA roept heel wat vragen op. Wij leggen deze voor aan onze directie. Onze prioriteit voor de toekomst is het behoud van de tewerkstelling. Onze managers wisselen te vaak en dat verhindert de mogelijkheden op de uitbouw van een carrière voor velen onder ons. Ook daarvoor moeten we vechten. Op de achtergrond moeten we werken aan het herstellen van het vertrouwen onder het personeel met één enkel ordewoord: Samen bouwen! De vakbond is en blijft noodzakelijk Olivier VAN CAMP Bediende in de Cabine Crew Department van SN Brussels Airlines 11 jaar vakbondsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad, het CPBW en hoofdafgevaardigde van de syndicale delegatie De afgelopen tien jaar werd onze sector gekenmerkt door heel wat omwentelingen. Dat maakt het vakbondswerk er niet gemakkelijker op. De mensen moeten er echt van overtuigd worden dat de vakbond noodzakelijk is. De beste manier om dat te doen, is door middel van concrete resultaten. Olivier Van Camp: Mensen willen betere systeem van de vergoedingen uitbreiden we dit voordeel wel. En terecht, de vergoe- arbeidsvoorwaarden, vooral op het vlak van naar alle personeelsleden. Een werk- dingen vormen immers een deel van werkzekerheid, lonen en sociale arbeids- nemer krijgt bij ons een basisloon dat ons loon. organisatie. Een voorbeeld: zwangere aangevuld wordt met verschillende vrouwen hebben tijdens hun zwangerschaps- vergoedingen per vlucht, vb. voor maal- Daarnaast willen we het aantal reserve- verlof recht op 75% van hun basisloon. tijden, overnachting, vervoerskosten, dagen verminderen van 40 naar 30 per Wij hebben een verzekering kunnen af- enz. Het personeel dat geen vlucht jaar. Op een reservedag heb je immers geen dwingen die gedurende één jaar maar liefst heeft, valt terug op het (lage) basis- vlucht en krijg je dus geen vergoedingen. 6 90% van het basisloon uitbetaalt, en dit voor alle mogelijke ziekten of afwezigheid. En er staan nog genoeg punten op onze syndicale agenda! Zo willen we het loon en krijgt de aanvullende vergoedingenniet. Nochtans maken zij ook onkosten om naar Brussel te komen en moeten zij ook eten onder de middag Vroeger, in de tijd van Sabena, hadden Deze verkiezingen zijn voor ons een test of de mensen waarderen wat we de laatste vier jaar hebben gedaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in.

7 Alle begin is moeilijk Tony VAN LEERSUM verkozen in het Comité voor Preventie en Bescherming op de werkvloer, en Mireille DE SMIT vakbondsafgevaardigde, bij VLM Airlines De vakbond in VLM Airlines bestond sinds de laatste verkiezingen uit drie mensen, waarvan twee BBTK-afgevaardigden. Iets later is Mireille De Smit erbij gekomen als vakbondsafgevaardigde. Er was geen ondernemingsraad, want in 1999 telde de onderneming net 99,5 personeelsleden. Met dit team probeerden ze de laatste vier jaar de vakbondswerking nieuw leven in te blazen. Tony Van Leersum: En dat is ons aardig gelukt. Voor de volgende sociale verkiezingen hebben we een lijst van maar liefst 10 kandidaten kunnen indienen. Er zijn ook een aantal jonge mensen bij. Dat is het beste bewijs dat het personeel bij ons positief staat tegenover de vakbond. Mireille: Eigenlijk is het allemaal pas het laatste jaar vlot beginnen lopen. Het management bij VLM Airlines is volledig vernieuwd en er is meer overleg mogelijk. Tony: Een concreet actiepunt op onze agenda is het verkrijgen van maaltijdcheques voor al het personeel, dus bijvoorbeeld ook voor het cockpitpersoneel. We hebben wel al de wettelijke verhoging van de maaltijdcheque afgedwongen van 5 naar 6.Daarnaast willen we ook een hogere terugbetaling van onze vervoerskosten en de aanpassing van ons arbeidsreglement, dat intussen meer dan 8 jaar oud is. Mireille: Er is nog veel werk aan de winkel en we zullen waarschijnlijk af en toe tegen een muur opbotsen. Maar we zijn heel gemotiveerd. Ik ben er zeker van dat het ons zal lukken! Dreigende delocalisatie Alain VANALDERWEIRELDT EAT - Verkozen in de Ondernemingsraad en het CPBW EAT, de luchtvaartmaatschappij van DHL, is rechtstreeks verbonden aan de activiteit van DHL. DHL werkt met een systeem van volgende dag -expressverzending. Binnen dat systeem is nachtelijk vervoer essentieel. Alle vrachten komen binnen in het begin van de nacht en vertrekken omstreeks 3-4u s morgens naar alle mogelijke bestemmingen. Zo kan de vracht 's morgens bij de klant geleverd worden. Alain Vanalderweireldt: Het grootste probleem waarmee wij binnen EAT te maken hebben, is uiteraard de dreigende delocalisatie. DEUTSCHE POST (waarvan DHL deel uitmaakt) stelt wereldwijd mensen tewerk, waarvan in België. In EAT werken er 650 mensen. Maar als DHL uit Zaventem zou vertrekken, zouden de gevolgen op de tewerkstelling verschrikkelijk zijn. Uiteraard is de onrust bij het personeel heel groot. Onze belangrijkste taak is dan ook informatie te verstrekken en de situatie op de voet te volgen. Een opsplitsing van deze activiteit over verschillende luchthavens is operationeel per definitie onmogelijk. Omwille van de ligging, de aanwezige knowhow en de lagere investeringskosten voor expansie geeft DHL er de voorkeur aan de activiteit op Zaventem verder te zetten en uit te breiden. Daarbij projecteert DHL een verdubbeling van haar eigen tewerkstelling. 7

8 Uitbreiding van het tijdskrediet Bernard CASTEL Supervisor bij Air France / Syndicaal afgevaardigde sinds 1995, lid van het CPBW, plaatsvervanger in de Europese Ondernemingsraad Air France telt 60 werknemers. Er is dus enkel een CPBW om syndicaal tussen te komen. Het belangrijkste probleem is dat Air France een plaatselijke onderneming is die afhankelijk is van de beslissingen die men neemt in Frankrijk en, in het kader van de toekomstige fusie tussen KLM en Air France, in Parijs en Amsterdam. Bernard Castel: Onze taak bestaat er vooral uit elke dag opnieuw druk uit te oefenen op onze directie en tegelijk zeer waakzaam te zijn op wat er bij onze rechtstreekse buren gebeurt. Zo sloot Air France in 1999 al zijn diensten Reservaties, om ze te centraliseren in een call-center in Londen. Dankzij de samenwerking tussen alle vakbondsvertegenwoordigers in Europa hebben we de ergste schade kunnen voorkomen: naast de vrijwillige vertrekken werd er niemand ontslagen. Voor de toekomst hebben we goede hoop dat meer mensen van het tijdskrediet zullen kunnen gebruik maken. Daarvoor willen we dat de drempel van 5% naar 10% wordt opgetrokken. Onlangs hadden we nog een situatie waarin een moeder met 4 jonge kinderen alsook een werkneemster ouder dan vijftig jaar die hun loopbaan wilden onderbreken, geen beroep konden doen op het tijdskrediet omdat de 5%-drempel al bereikt was. In de context van de toekomstige fusie en de onzekerheid van het personeel heeft de BBTK het overleg gestart met onze collega s van de KLM: we houden elkaar voortaan op de hoogte van alles wat we te weten komen in het kader van de procedure wat geen luxe is als je de black out kent die de directie aanhoudt in verband met de informatie over deze belangrijke evolutie van onze onderneming. Vorig jaar werd er een implicatiepremie van 150 uitbetaald aan al het personeel in Frankrijk. De Europese Ondernemingsraad reageerde met het argument dat iedereen gelijk is voor de wet en dus ook het personeel in de andere landen recht heeft op een dergelijke premie! We zijn dan gestart met een enquête die ondertekend werd door personen in Europa (een record!) En uiteindelijk ontving elk internationaal personeelslid een premie van 100. WAT ZIJN SOCIALE VERKIEZINGEN? In een groot aantal ondernemingen bestaan er plaatsen waar u zich kunt laten horen: het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (in ondernemingen met minstens 50 werknemers) en de Ondernemingsraad (vanaf 100 werknemers). 8 In de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden alle problemen die te maken hebben met uw dagdagelijkse leven op het werk besproken. Zijn de werknemers in uw onderneming voldoende beveiligd? Maakt uw werkgever te veel gebruik van onzekere contracten (bepaalde duur, uitzendarbeid, schijnzelfstandigen, enz.)? Ontvangt u voldoende informatie over de financiële situatie? Vreest u een herstructurering met banenverlies? Zijn de lonen gebaseerd op objectieve criteria? Worden vrouwen gelijk behandeld als mannen? Maakt de opgelegde flexibiliteit de organisatie van het privé-leven van de werknemers moeilijk? Neemt de stress toe? Leeft uw onderneming de normen in verband met het leefmilieu na? Bestaan er gevallen van pesterijen, geweld of ongewenst gedrag en worden ze snel en doeltreffend behandeld door de hiërarchie? Om de 4 jaar kunt u uw vertegenwoordigers in deze organen kiezen. Dit noemt men de sociale verkiezingen. De volgende verkiezingen gaan door in mei 2004.

9 Meer veiligheid, meer hygiëne Jacques LARUELLE Bediende bij TNT, controleur gevaarlijke producten / Syndicaal afgevaardigde sinds 2000, lid van het CPBW TNT is een jonge onderneming. In 2000 vonden voor het eerst sociale verkiezingen plaats voor de oprichting van een ondernemingsraad en een CPBW. De ploeg die verantwoordelijk was voor de controle van de gevaarlijke producten was te klein na het vertrek van een aantal werknemers uit andere afdelingen. Jacques Laruelle: Ik kon de directie aantonen dat door een dergelijke personeelsinkrimping de veiligheid in het gedrang kwam. Resultaat: er werd een aanwervingsreserve opgebouwd van werknemers met een licentie voor gevaarlijke producten. vlak van opleiding worden er regelmatig cursussen gegeven over gevaarlijke en schadelijke producten. Tot slot wordt elke verzending van gevaarlijke producten die mij illegaal lijkt, voorgelegd aan het CPBW. comfortabele rustzaal waar je ook kunt slapen. Ik heb in juni 2004 een buitengewone bijeenkomst van het CPBW kunnen programmeren over de milieuvergunning. Het is belangrijk druk uit te oefenen op onze werkgevers opdat Daarnaast verkreeg ik dat de ploeg van de gevaarlijke producten een vaccinatie kreeg tegen hepatitis. Voor een andere verworvenheid heb ik een aantal jaren moeten werken: radioactieve producten worden voortaan enkel nog gemanipuleerd door specialisten. Als een magazijnbediende een radioactief pakket aanraakt, heb ik van de arbeidsgeneesheer van TNT de verantwoordelijkheid gekregen hem persoonlijk te verwittigen. In de kantine is er voortaan ook een dieetmaaltijd: dit lijkt maar een detail, maar dat is het helemaal niet! Ons personeel bestaat uit heel veel nachtarbeiders. Voor hen is een gezonde en evenwichtige voeding heel belangrijk, meer nog dan voor dagarbeiders. Het is ondenkbaar dat zij telkens frieten of fast food moeten eten omdat ze s nachts werken! Op het Voor de toekomst zijn de hygiënische omstandigheden van alle werknemers en de acties van de onderneming in het voordeel van het milieu voor mij prioritair. We hebben nood aan een meer ze begaan zouden zijn met duurzame ontwikkeling. Natuurlijk is het ook belangrijk regelmatig de veiligheidsnormen en de betrouwbaarheid van het materiaal te controleren dat we elke dag gebruiken 9

10 WAT DOET DE BBTK? De wereld verandert steeds sneller. Onze maatschappij verandert. En ook onze ondernemingen veranderen. In 2004 zullen we meer dan ooit nood hebben aan een syndicale tegenmacht. Een vakbond die u informeert, u beschermt en u vertegenwoordigt, in de onderneming, maar ook tegenover de werkgevers en de regering (door collectieve onderhandelingen op sectoraal en federaal niveau). Dit zijn de diensten waarvan u gebruik kunt maken. Vertegenwoordigers in uw onderneming Als uw onderneming een bepaald aantal werknemers telt, hebt u recht op een vertegenwoordiging. De BBTK-afgevaardigde in uw bedrijf helpt u bij alle mogelijke problemen: contract, loon, vervoerskosten, arbeidsreglement, opzeggingsvergoeding, jaarlijkse vakantie, pensioen, educatief verlof, enz. Zij zijn er om naar u te luisteren, om u in te lichten en te verdedigen, wanneer dat nodig blijkt. In bedrijven met meer dan 50 werknemers bestaat er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (vroegere CVG). Vanaf 100 werknemers is er ook een Ondernemingsraad. In elk van deze overleginstanties zitten afgevaardigden van de werkgever en de werknemers. Dus ook van u. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. WAT IS DE BBTK? De BBTK ( Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden ) is de oudste vakorganisatie voor bedienden en kaderleden in ons land. De BBTK is onderverdeeld in talrijke beroepssectoren: handel, financiën (banken, openbare kredietinstellingen en verzekeringen), industrie en Social Profit (gezondheidszorg, opvoeders, cultuur, enz.) en, sinds begin 1998, de sector van de informatie en de communicatie (Grafische Kunsten, Pers en Media). De BBTK is één van de grootste vakcentrales van het ABVV. Een flink pak diensten in uw gewestelijke afdeling 10 Elke gewestelijke afdeling telt een aantal vakbondssecretarissen. Dankzij hen bent u toch vertegenwoordigd, indien er geen syndicale vertegenwoordiging in uw onderneming is. Zij ondersteunen de vakbondsafgevaardigden in de onderneming en organiseren de beroepscomités. Deze comités verenigen afgevaardigden uit ondernemingen van éénzelfde sector.

11 Zij stellen eisenbundels samen, zij bereiden onderhandelingen voor en zij plannen acties op sectoraal vlak. Daarnaast biedt elke gewestelijke afdeling u een flink pak diensten aan. De juridische dienst, bijvoorbeeld, informeert u over alle juridische problemen. Bovendien staat deze dienst u gratis bij voor de arbeidsrechtbank, als dat nodig is. De werkloosheidsdiensten helpen u de weg te vinden in de moeilijke werkloosheidsregelementeringen en zorgen voor een snelle uitbetaling van uw werkloosheidsvergoedingen. Indien u meer wilt weten over de verschillende diensten die aangeboden worden door uw gewestelijke afdeling, aarzel niet om met hen contact op te nemen (de adressen vindt u op de cover). Als lid van de BBTK ontvangt u ook het tweewekelijkse magazine van het ABVV, De Werker. Daarin leest u sociale en economische informatie en uiteraard ook syndicale analyses en standpunten. Een vertegenwoordiging tegenover de werkgevers en de regering Heel wat problemen overstijgen de onderneming, zodat de oplossing elders moet worden gezocht. Het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden heeft tot doel een algemeen kader uit te werken (een collectieve arbeidsovereenkomst, CAO) over bv. arbeidsduur, lonen, Hoe meer leden, hoe krachtiger onze eisen bij onderhandelingen. Maar economische en sociale problemen houden niet op aan de grens. Steeds minder bedrijven blijven binnen één land. We leven in het tijdperk van grote multinationale ondernemingen. Het uitstippelen van een solidaire aanpak op Europees en internationaal vlak is één van de grote uitdagingen voor de BBTK. U hebt nog een aantal vragen? Stel ze gerust aan uw vakbondsafgevaardigde of uw gewestelijke secretaris. UW RECHTEN Heeft mijn werkgever het recht mijn arbeidsovereenkomst te wijzigen? Hoe worden overuren gecompenseerd? Wat is de tussenkomst van mijn werkgever in mijn vervoerskosten? Wat zijn mijn rechten wanneer ik zwanger ben? Op welke opzeggingstermijn en -vergoeding heb ik recht bij ontslag? De sociale wetgeving is vaak complex. Maar toch moet u weten wat mag en kan. Deze gids helpt u hierbij en verduidelijkt de belangrijkste regels uit de wetgeving. U kunt de volledige versie van de brochure Uw Rechten downloaden op onze website: - rubriek Praktische gidsen. Of u kunt een exemplaar van deze brochure verkrijgen bij uw BBTK-afgevaardigde of in uw gewestelijk BBTK-kantoor. Op onze website kunt u eveneens volgende brochures raadplegen: Uw Rechten - Kaderleden en Uw Rechten - Aanvullende pensioenen. 11

12 Verantwoordelijke uitgever: Erwin De Deyn, Hoogstraat 42, 1000 Brussel. Realisatie: Mostra! LID WORDEN? Hoe krijgt u meer informatie over de sociale verkiezingen? Hoe wordt u lid van de BBTK? Heel simpel: het volstaat onderstaand formulier in te vullen en terug te bezorgen aan uw BBTK-afgevaardigde of in één van onze regionale kantoren (zie adressen hiernaast). Uw aanvraag wordt met de nodige discretie behandeld. Naam: Onderneming: Werkplaats: Privé-adres: Straat: Postcode: Telefoon: Voornaam: EXPRESSO BURGER IS EEN UITGAVE VAN DE BBTK (BOND DER BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERS). APRIL Nr 1 Nr: Plaats: Ik wens meer informatie over de BBTK Ik wens lid te worden van de BBTK Bezoek onze website ONZE GEWESTELIJKE KANTOREN AALST-DENDERMONDE-RONSE-OUDENAARDE Houtmarkt Aalst Tel. 053/ ANTWERPEN Van Arteveldestraat Antwerpen Tel. 03/ BRUGGE Zilverstraat Brugge Tel. 050/ BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE Rouppeplein Brussel Tel. 02/ Edingensesteenweg Halle Tel. 02/ Vlaanderenstraat Vilvoorde Tel. 02/ GENT Ons Huis, Vrijdagmarkt Gent Tel. 09/ KEMPEN Grote Markt Turnhout Tel. 014/ KORTRIJK Conservatoriumplein 9 B Kortrijk Tel. 056/ LEUVEN Maria-Theresiastraat 121/ Leuven Tel. 016/ LIMBURG De Schiervellaan Hasselt Tel. 011/ MECHELEN H. Consciencestraat Mechelen Tel. 015/ OOSTENDE-ROESELARE-IEPER J. Peurquaetstraat 1, Bus Oostende Tel. 059/ SINT-NIKLAAS (WAASLAND) Mercatorstraat Sint-Niklaas Tel. 03/ Samen sterk.

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

EXPRESSO ACTIES GAAN VERDER! KOOPKRACHT DE REGERING ZAL NAAR ONS MOETEN LUISTEREN! INTERPROFESSIONEEL AKKOORD DEBAT ARBEIDERS - BEDIENDEN

EXPRESSO ACTIES GAAN VERDER! KOOPKRACHT DE REGERING ZAL NAAR ONS MOETEN LUISTEREN! INTERPROFESSIONEEL AKKOORD DEBAT ARBEIDERS - BEDIENDEN EXPRESSO KOOPKRACHT SEPTEMBER 2008 ACTIES GAAN VERDER! DE REGERING ZAL NAAR ONS MOETEN LUISTEREN! INTERPROFESSIONEEL AKKOORD DEBAT ARBEIDERS - BEDIENDEN EDITO EEN JAAR VAN ACTIES Zaterdag, 15 december

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang mei 2012 4AUTOMATISCHE INDEXERING Tegenstanders van automatische indexering komen altijd aanzetten met de afgeleide

Nadere informatie