GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009"

Transcriptie

1 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols Beheer B.V. ( Borghols ), statutair gevestigd te Dordrecht, aldaar kantoorhoudende aan de M. Harpertsz Trompweg 225C. Faillissementsnummer : 08/482F (Serin) 08/483F (Borghols) Datum uitspraak : 2 december 2008 Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen R-C : mr. A.A.T. van Rens Activiteiten onderneming : Serin Het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt, het verzorgen van (groepsgewijze) outplacement, alsmede het begeleiden van mensen naar een sociaal verantwoord bestaan; het begeleiden en ondersteunen van mensen in hun carrière middels beroepskeuzeadviezen, werving en selectieadviezen, verzorgen van personele inrichting organisaties en dergelijke; het begeleiden van bedrijven op alle facetten van het P&O werk. Borghols Beleggings- en beheermaatschappij. Omzet (geconsolideerd) : 2007: : :

2 Personeel gemiddeld aantal : 181 (fte) Verslagperiode : 2 december februari 2009 Bestede uren in verslagperiode : 530:10 uren Bestede uren Totaal : 530:10 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Aan dit verslag is een organogram van de Serin Groep gehecht. Serin De vennootschap is op 13 oktober 1987 opgericht. De directie bestaat sinds 4 maart 2008 uit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salto Groep B.V. Deze vennootschap wordt op haar beurt geleid door de besloten vennootschappen Pur Sang B.V. en Keim Consultancy B.V., welke op haar beurt geleid worden door respectievelijk de heer G.J. van der Sangen en de besloten vennootschap Keim Beheer B.V., welke laatste vennootschap op haar beurt wordt geleid door de heer D.J.H. Keim. De heren Keim en van der Sang vormden de facto de gezamenlijke bestuurders van Serin en waren aldus verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Serin. Enig aandeelhouder van Serin is Borghols. De bedrijfsactiviteiten van Serin werden vanuit gehuurde bedrijfspanden op 33 verschillende plaatsen uitgeoefend, te weten Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Delft, Gouda, Waalwijk, Den Haag, Breda, Dordrecht, Arnhem, Rotterdam, Lelystad, Leiden, Hengelo, Leeuwarden, Heerlen, Roermond, Terneuzen, Bergen op Zoom Maastricht, Zwolle, Ede, Venlo, Nijmegen, Middelburg, Goes, Tilburg, Zeist, Groenlo, Gouda, Helmond, Apeldoorn en Utrecht. Het hoofdkantoor was gevestigd te Utrecht aan de Tennesseedreef, waar een bedrijfslocatie werd ondergehuurd van Salto Groep.. Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten nog niet gestaakt. 2

3 Borghols De vennootschap is op 13 oktober 1987 opgericht. De directie bestaat sinds 4 maart 2008 uit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salto Groep B.V. Deze vennootschap wordt op haar beurt geleid door de besloten vennootschappen Pur Sang B.V. en Keim Consultancy B.V., welke op haar beurt geleid worden door respectievelijk de heer G.J. van der Sangen en de besloten vennootschap Keim Beheer B.V., welke laatste vennootschap op haar beurt wordt geleid door de heer D.J.H. Keim. De heren Keim en van der Sang vormden de facto de gezamenlijke bestuurders van Borghols en waren aldus verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Borghols. Enig aandeelhouder van Borghols is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salto Groep B.V. Voorts is Borghols enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Serin Detachering B.V. en Borghols Pensioen B.V.. Laatstgenoemde vennootschappen zijn thans niet in staat van faillissement verklaard. In Borghols zelf vonden geen bedrijfsactiviteiten plaats, zij was slechts een houdstermaatschappij. Gelet op de nauwe verwevenheid van de beide faillissementen, zal de openbare verslaglegging in de vorm van gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden. 1.2 Geconsolideerd winst en verlies: 2007: negatief 2006: : Geconsolideerd Balanstotaal: 2007: : :

4 1.4 Lopende procedures: Voorzover de curator thans kan beoordelen zijn er geen lopende procedures aanhangig. 1.5 Verzekeringen: Serin had meerdere overeenkomsten terzake verzekering van onder andere het wagenpark, brand, inboedel en aansprakelijkheid afgesloten via een tussenpersoon. Alle verzekeringsovereenkomsten zijn opgezegd. De tussenpersoon heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerden geen recht hebben op premie-restituties. 1.6 Huur: Serin had met 34 verhuurders een (onder)huur overeenkomst gesloten terzake van bedrijfsruimte. Alle overeenkomsten zijn door de curator in het kader van de hierna beschreven activatransactie op 31 december 2008 opgezegd tegen een termijn van drie maanden, of zoveel eerder als overeengekomen kan worden. Aan de meeste verhuurders was een bankgarantie afgegeven, welke grotendeels zijn ingeroepen in verband met bestaande huurachterstanden. De curator is nog doende alle (boedel)vorderingen van de verhuurders te verifiëren. 1.7 Oorzaak faillissement: Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Afgaande op van de directie verkregen informatie, heeft de curator vooralsnog de indruk dat door de problemen in de inburgerings- en reïntegratie markt (welke ten dele lange voorfinancieringstrajecten voor Serin met zich brachten) de kostenstructuur (met name gelet op het aantal personeelsleden en het grote aantal vestigingen) van Serin niet (meer) paste bij de door Serin gerealiseerde omzetten. Op basis van de thans aan de curator bekende gegevens verkeerde de Serin Groep eind 2007 al in de problemen. De curator zal een nader onderzoek doen naar de achtergronden van het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 181 (fte) 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 196 (fte) 2.3 Datum ontslagaanzegging : Door de curator is op 5 december 2008 het ontslag aangezegd. 4

5 : Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator kort na diens benoeming ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft de curator hiervoor machtiging verleend. Uiteraard is de gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag in overleg met het UWV ter hand genomen. Na de effectuering van de hierna onder punt 6.3 beschreven activatransactie/doorstart is de curator erin geslaagd ruim 80 werknemers bij de doorstarter onder te brengen. Bij Borghols waren geen personeelsleden in dienst. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Serin/Borghols aangetroffen. Alle door Serin gebruikte bedrijfspanden werden gehuurd van derden. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De curator heeft de gebruikelijke kantoorinventaris alsmede een wagenpark bestaande uit 34 auto s aangetroffen. De bedrijfsmiddelen zijn op verzoek van de curator getaxeerd (zie hierna onder punt 6). 3.3 Verkoopopbrengst opbrengst voor de auto s. Dit bedrag behoort toe aan de pandhouder minus de overeengekomen boedelbijdrage opbrengst voor de inventaris. Aangezien de inventariszaken zich ten tijde van de faillietverklaring op de bodem van de gefailleerde vennootschappen bevond, heeft de curator ex art. 57 lid 3 Fw aanspraak gemaakt op de opbrengst ten behoeve van de belastingdienst. 3.4 Boedelbijdrage Met de bank is vooralsnog een boedelbijdrage van 10% over de verkoopopbrengst van het wagenpark overeengekomen. Terzake van de door de bank gepretendeerde pandrechten is afgesproken dat, indien zal blijken dat sprake is van rechtsgeldige 5

6 pandrechten, ook de gebruikelijke boedelvergoedingen conform de Separatistenregeling zal worden voldaan. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus De curator heeft het bodemvoorrecht van de fiscus op bodemzaken gerespecteerd (er was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake van een toegepaste bodemverhuurconstructie) en derhalve de opbrengst van de bodemzaken ex art. 57 lid 3 Fw ten nadele van de huisbankier (pandhouder) opgeëist en vooralsnog aan het boedelactief toegevoegd in afwachting van een nadere vaststelling van de fiscale schulden. De curator heeft in overleg met ABN AMRO Bank, de huisbankier, Troostwijk Waardering&Advies B.V. de opdracht gegeven de inventaris en het wagenpark te taxeren. Voorraden/ onderhanden werk 3.6 Beschrijving Per datum faillissement bestond er een aanzienlijke post al verricht maar nog niet gefactureerd onderhanden werk en gedurende de maand december 2008 is er onderhanden werk verricht dat nog gefactureerd diende te worden. 3.7 Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage Nog vast te stellen in overleg met de huisbankier op basis van Separatistenregeling. De curator heeft in overleg met ABN AMRO (de huisbankier) Satter Finance B.V. verzocht de curator te assisteren bij het inventariseren en waarderen van de niet vaste materiële activa van Serin (het onderhanden werk en de debiteuren). Andere activa 3.9 Beschrijving Goodwill waaronder wordt begrepen de rechten van Serin op door haar gebruikte (handels)namen), logo( s), domeinnamen ( serin.nl, snelweerwerk.nl en kleurrijktalent.nl ) en de administratieve en financiële (digitale) bescheiden Verkoopopbrengst ,00 6

7 De curator heeft in overleg met de huisbankier, Troostwijk Waardering&Advies de opdracht gegeven de overige activa te taxeren. Overig 3.11 Deelnemingen Borghols is 100% aandeelhouder van Borghols Pensioen B.V. en Serin Detachering B.V. Geen van deze vennootschappen verricht nog werkzaamheden. De curator beraadt zich over de meest adequate wijze van liquideren van deze deelnemingen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement was sprake van een nominale debiteurenportefeuille van circa EUR ,00. Mede gelet op het feit dat voor een aanzienlijk bedrag sprake was van door opdrachtgevers vooruitbetaalde bedragen en tegenvorderingen uit anderen hoofde, was met de geschoonde nominale waarde van de debiteurenportefeuille een aanzienlijk lager bedrag gemoeid. Naast vorderingen op opdrachtgevers uit hoofde van verrichte (dan wel te verrichten) werkzaamheden, is sprake van een claim van Serin op opdrachtgevers (gemeenten) terzake van compensatie van achtergebleven instroom van cursisten bij inburgeringstrajecten over het jaar Met deze claim is nominaal een bedrag ad ,-- gemoeid. De claim vormt onderdeel van een politiek compromis tussen het ministerie van VROM, gemeenten en private partijen, waarbij in totaal een bedrag ad 45 miljoen beschikbaar zou zijn voor compensatie van private partijen wegens achtergebleven instroom. Van dit bedrag zou 1/3 door het ministerie van VROM, 1/3 door de betreffende gemeenten en 1/3 door de private partijen worden betaald. Door het ministerie van VROM is begin december een beschikking aan een tiental gemeenten afgegeven, uit hoofde waarvan deze een voorschot ad ,-- zouden ontvangen, bestemd voor doorbetaling aan Serin. Het betreft hier een voorschot op het 1/3-deel dat het ministerie ten behoeve van de als opdrachtgever van Serin hierbij 7

8 betrokken gemeenten zou betalen. De uitbetaling van een en ander zou via de gemeenten moeten plaatsvinden, doch niet iedere gemeente lijkt hiermee akkoord. Er is onduidelijkheid over het 1/3 deel (eveneens thans becijferd op circa ,--) dat door de gemeenten zelf zal moeten worden betaald aan Serin. Diverse gemeenten hebben zich op het standpunt gesteld dat dit bedrag niet meer hoeft te worden betaald vanwege het feit dat Serin thans in staat van faillissement verkeert. De houdbaarheid van dit standpunt wordt thans door de curator onderzocht. Ten aanzien van het ten behoeve van de gemeenten door het ministerie van VROM ter beschikbaar gestelde deel ad ,-- is een aanzienlijk deel daarvan door de desbetreffende gemeenten inmiddels voldaan. De claim is niet betrokken in de hierna beschreven activatransactie met Alexander Calder aangezien deze niet bereid bleek een reëel op de claim te doen. 4.2 Opbrengst ,00 uit hoofde van de debiteurenportefeuille ,00 uit hoofde van de claim terzake nadeelcompensatie. 4.3 Boedelbijdrage Met de huisbankier speelt nog een discussie over de verpanding van de vorderingen op debiteuren en vorderingen uit hoofde van het al verrichte maar nog te factureren onderhanden werk. De discussie hangt samen met in een groot aantal contracten van Serin met opdrachtgevers opgenomen overdrachtsverboden, welke op grond van terzake bestaande rechtspraak van de Hoge Raad eveneens tot onverpandbaarheid van de uit deze contracten voortvloeiende vorderingen leidt. De curator probeert thans - ter vermijding van waarschijnlijk langdurige en kostbare procedures - met de bank tot een minnelijke regeling te komen, waarna bank en boedel tot een algehele afrekening kunnen komen. Met de bank wordt overleg gevoerd over een minnelijke regeling. 8

9 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Huisbankier van Serin en Borghols was ABN AMRO Bank N.V. Door ABN AMRO is aan Serin en Borghols onder hoofdelijke aansprakelijkheid een krediet in rekeningcourant verstrekt van maximaal Het krediet was per datum faillissement opgezegd en uit dien hoofde had de bank een opeisbare vordering van circa ,77. Daarnaast had Serin nog een rekening bij Rabobank Drechtsteden, het saldo op datum faillissement bedroeg 26,11 negatief. De curator heeft de bank verzocht haar vordering in te dienen. Voorts had Serin een girorekening bij Postbank N.V. (thans ING Bank N.V.). Het saldo op datum faillissement bedroeg 704,72. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. 5.2 Leasecontracten De contracten met leasepartijen terzake auto s zijn reeds beëindigd. De voertuigen zijn ingeleverd. 5.3 Beschrijving zekerheden Tot zekerheid voor de betalingsverplichtingen uit hoofde van het krediet zijn (door Borghols en Serin) de volgende zekerheden aan ABN AMRO verstrekt: - hoofdelijke aansprakelijkheid; - Verpanding voorraden, inventaris en vorderingen op derden; - Saldo- en rentecompensatie met betrekking tot de door Serin en Borghols bij de bank gehouden rekeningen; - Bankborgtocht van Salto Groep tot 5.4 Boedelkrediet en Separatistenpositie Aangezien de vennootschappen ten tijde van de faillietverklaring niet beschikten over liquide middelen is met ABN AMRO een beperkt boedelkrediet overeengekomen. Met ABN AMRO is voorts onder de gebruikelijke condities afgesproken dat de curator het voortouw bij de verkoop van activa neemt en dat naderhand met de bank zal worden afgerekend. Alleen op deze wijze kon in dit faillissement een doorstart binnen de realiter daarvoor ter beschikking staande tijd van drie weken (tot de Kerstvakantie) worden geëffectueerd. 9

10 5.5 Boedelbijdragen Er zijn afspraken gemaakt met de bank over boedelbijdragen conform de Separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn diverse crediteuren die hun recht van eigendomsvoorbehoud hebben kenbaar gemaakt. Deze worden afgewikkeld en hieromtrent zijn in het kader van de gedeeltelijke doorstart van activiteiten afspraken met de doorstarter gemaakt. 5.7 Reclamerechten en retentierechten Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze rechten beroept. De curator heeft uitvoering overleg gevoerd met de bank, de leasemaatschappijen en crediteuren. Het overleg met bank inzake het mogelijke verpandingsverbod duurt nog voort. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De curator heeft onmiddellijk na zijn benoeming afspraken gemaakt met verschillende leveranciers van met name telefoonaansluitingen, ADSL verbindingen, autoverzekeringen, softwarediensten en de bank om gedurende een korte periode, in afwachting van een mogelijke doorstart, de waarde van het onderhanden werk veilig te kunnen stellen. De bank bleek bereid eventuele hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen te garanderen, waardoor met name het afsluiten van de telefoon en internetdiensten kon worden vermeden. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. De curator heeft met derden (waaronder de bank, KPN en Teamsoft) onderhandeld omtrent voortzetting van diensten als hiervoor onder 6.1 beschreven. Doorstart 6.3 Beschrijving 10

11 De curator heeft uitvoerig overleg gevoerd met de bank en de beoogde doorstartende kandidaat, bestaande uit de vennootschappen Capabel Taal B.V., Alexander Calder Arbeidsintegratie B.V. Aob Compaz B.V., gezamenlijk te noemen de Calder Groep, over een eventuele overnametransactie. Aanvankelijk had zich een achttal potentiële gegadigden gemeld bij de curator voor een (geheel dan wel gedeeltelijke) overname van de bedrijfsactiviteiten van Serin door middel van een activatransactie. Aan alle gegadigden is onder de voorwaarde van ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een informatiememorandum te beschikking gesteld en is hen de gelegenheid geboden (via de inrichting van een dataroom van beperkte omvang op het kantoor van de curator) inzicht te verkrijgen in de contractenportefeuille van Serin. Uiteindelijk bleef de Calder Groep als serieuze gegadigde over, met wie de curator vervolgens de onderhandelingen heeft gevoerd, welke hebben geresulteerd in een integrale overname van de activa (met uitzondering van de hiervoor beschreven claim ter zake compensatie wegens achtergebleven cursisteninstroom). Met de Calder Groep is verder overeengekomen dat zij aan minimaal 74 personeelsleden een nieuw dienstverband zou aanbieden. Na daartoe van de rechter-commissaris verkregen goedkeuring is de activa-transactie uiteindelijk per 5 januari 2009 geëffectueerd 6.4 Verantwoording De curator heeft met de beoogde doorstarter, de Calder Groep, en de huisbankier onderhandeld over de modaliteiten van een overnametransactie Opbrengst De totale opbrengst van de verkochte activa bedroeg ,=, waarvan vooralsnog een bedrag ad ,= aan de boedel van Serin is toegekomen en een bedrag ad ,= aan de boedel van Borghols, dit in afwachting van een definitieve afrekening met de bank ter zake van de door haar gepretendeerde pandrechten. 6.6 Boedelbijdrage Vooralsnog voor de boedel van Borghols. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 11

12 Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen 2007: 28 november 2008 tijdig 2006: 25 maart 2008 te laat 2005: 12 juni 2006 tijdig 2004: 31 oktober 2005 tijdig 7.3 Goedk. Verklaring Accountant 2007: aanwezig 2006: aanwezig 2005: aanwezig 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. De curator zal het gebruikelijke (administratieve) onderzoek doen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator : p.m. UWV : Nog niet bekend Verhuurders (voorlopig) : p.m. KPN mobiel : ,81 Overigen : p.m. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Lb en Motorrijtuigenbelasting 2008 (Serin) ,00 (fiscale eenheid Borghols Beheer) 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere pref. crediteuren : 350, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag : Serin circa 142 : ,30 12

13 Borghols 6 : 4.224, Verwachte wijze van afwikkeling Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. De curator heeft de ruim 450 crediteuren als vermeld op de crediteurenlijsten van Serin en Borghols uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen. Het verificatietraject is vervolgens in gang gezet en loopt nog volop. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zou kunnen worden afgewikkeld. 9.2 Plan van aanpak In de komende periode zal de curator een aanvang maken met de hiervoor onder punt 7 bedoelde onderzoeken en de administratie van Serin en Borghols aan een nader onderzoek onderwerpen. Verder zullen met name ook de te effectueren eindafrekeningen met Calder Groep en het overleg met ABN AMRO over haar zekerheden veel aandacht vergen. 9.3 Saldo van de faillissementsrekening Serin Het saldo van de bij Fortis Bank onder het gebruikelijke faillissementsarrangement geopende faillissementsrekening van Serin beliep per 25 februari ,12. Borghols Het saldo van de bij Fortis Bank onder het gebruikelijke faillissementsarrangement geopende faillissementsrekening van Borghols beliep per 25 februari ,94. 13

14 9.4 Indiening volgend verslag Een volgend openbaar verslag zal in de maand juni 2009 worden ingediend. 9.5 Publicatie verslag Dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen ex art. 73a van de Faillissementswet zullen worden gepubliceerd op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. (http://www.cms-dsb.com/downloaden/verslagen faillissementen). De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden. Utrecht, 3 maart 2009 mr. drs. J.L.M. Groenewegen (curator) CMS Derks Star Busmann N.V. Advocaten - Notarissen - Belastingadviseurs Postbus AG Utrecht Telefoonnummer: Telefaxnummer: adres: 14

Gecombineerd openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Gecombineerd openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Gecombineerd openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 28 april 2011 Gegevens onderneming: Salto Depiro B.V. (hierna: Depiro ) en Salto Re-integratie B.V. (hierna Re-integratie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2007 Naam failliet : Frog Pond B.V. Faillissementsnummer : 07/174F Datum uitspraak : 4 april 2007 Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen R-C : mr. A.C. Schroten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming (hierna: "Sam-Sam") Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 11 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 12 februari 2014 Gegevens onderneming (hierna: De Bron ) Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 14 januari

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 24 september 2014 Gegevens onderneming : Mobility Masters B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/821 F Datum uitspraak : 9 september 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.F.A. van Kampen B.V. Faillissementsnummer : 11/355

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens failliet : Drukkerij Anraad B.V., kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Brabanthaven 6 Kvknummer : 30243037 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Nummer: 2 Datum: 21 april 2015 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : mr. D.H. de Haan Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Gegevens onderneming, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3815 KM) Amersfoort, aan het adres Stuwdam

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/119 NL:TZ:0000011734:F001 14-03-2017 mr. L. Bijlsma mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Remmers Carrosserieën

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming : Ledi B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1274 F Datum uitspraak : 19 november 2013 (rechtbank Midden-Nederland,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Comfour Nederland B.V., statutair gevestigd te Lelystad, gevestigd aan de Vaartweg 96 te (8243 PP) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : C/16/14/1102 F Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : mr. D.H. de Haan Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/6 NL:TZ:0000010171:F001 03-01-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Demah Detachering & Performance B.V., tevens handelend onder de naam ABC-Boekhouding Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2014 Gegevens onderneming : Vreeswijk

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 19 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 4 november 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007

Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007 Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007 Gegevens onderneming : BSK Bouwservice Kooiman B.V. Faillissementsnummer : 06/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2006 Curator : mr. D.J. Bos (opvolgend

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 19 juni 2015. Datum uitspraak: 10 juni 2014 mr. H.L.J.M. van Grinsven mw. mr. M.L. Trippenzee-Braaksma. zwembaden

Nummer: 4 Datum: 19 juni 2015. Datum uitspraak: 10 juni 2014 mr. H.L.J.M. van Grinsven mw. mr. M.L. Trippenzee-Braaksma. zwembaden Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap POOLTECHNICS B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5145

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 24 mei 2012 Gegevens onderneming : Handelsdrukkerij en Kantoorboekhandel van Hoeven B.V. Faillissementsnummer : 12/25 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 1 oktober 2014 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F

inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: CANDOR COMPONENTS B.V. faillissementsnummer: C/13/15/384F CMS Derks Star Busmann N.V. (Amsterdam Office) Mondriaan Tower, 14th Floor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: 30177860) Faillissementsnummer : C/16/13/727 F Datum uitspraak : 2 juli 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 november 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 november 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 november 2008 Gegevens onderneming : Naam: John Wolbers Financieel Advies B.V. h.o.d.n. Liocorno Financieel advies Adres: Eindstraat 46, 5801 CR VENRAY Telefoonnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUSBALIE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 Gegevens onderneming : NL Special Products B.V. Faillissementsnummer : f 09/118 Datum uitspraak : 24-02-2009 Curator : mr.j.m. de Koning R-C : mr. E.I. Batelaan-Boomsma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2013 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/641 NL:TZ:0000000633:F001 25-08-2015 Mr. R. Dufour mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ASB4U B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013 Gegevens ondernemingen: : Innovinci Services B.V., Innovinci Consultancy B.V. en Innovinci B.V. Wegens de sterke verwevenheid van de vennootschappen, heb ik

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schildersbedrijf Siebelink B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lipsius & Zn B.V., statutair gevestigd te (1382 MJ) Weesp aan de Lobbrich Boudgerslaan 46. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compass Projects B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Manuscriptstraat 32 te (1321 NN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Nummer. Datum 25 augustus 2006

Nummer. Datum 25 augustus 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e verslag Datum 25 augustus 2006 Gegevens onderneming Breda Expeditie BV Faillissementsnummer 06/468 F Datum uitspraak 8 augustus 2006 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : J. Gelling Holding B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/189 F Datum uitspraak : 12 mei 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07 Gegevens onderneming : SVD Vakonderwijs B.V. Faillissementsnummer : F 06/316 (S 06/6) Datum uitspraak : 7 juni 2006 (surséance: 20 april 2006) Curator :

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2011

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2011 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2011 Gegevens onderneming, statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3985 RP) Werkhoven, aan het adres Herenstraat

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2014 Gegevens onderneming : De Vries

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/295 NL:TZ:0000015045:F001 15-08-2017 mr. R. Mons mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming: Eco Systems B.V. Faillissementsnummer: F/12.517 Datum uitspraak: 22 mei 2012 Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 maart 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 4 november 2014

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 3 februari 2014 Gegevens onderneming (KvK: 55084028) Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lost Boys TV & Streaming Media B.V. Faillissementsnummer : 03/416 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/496 NL:TZ:0000008282:F001 27-09-2016 mr. E.J. Luten mr. Lablans Algemeen Gegevens onderneming CSH Uitzendbureau B.V. Barbizonlaan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/12/527 NL:TZ:0000008160:F002 10-07-2012 mr. M.J.H. Vermeeren mr. G.H.M. Smelt Algemeen Gegevens onderneming Jos van den Berg Communicatie

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/784 NL:TZ:0000000788:F001 29-09-2015 Mr. C.F.H. Donners mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. INFINITY GROEP B.V. 2. INFINITY WEST B.V. 3. AVENANT ASBEST SANERING B.V. Gegevens onderneming :

Nadere informatie