Inhoud. Versie a 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Versie 120322 1.6a 2"

Transcriptie

1 Sociaal Plan 1.6a

2 Inhoud Inleiding Doel en geldigheidsduur Afspraken Doelgroep Begripsomschrijving Uitgangspunten Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Functie volgen Wijzigen van een functie Vervallen van een functie Vervallen van een formatieplaats Minder in te zetten uren Anciënniteitbeginsel Collegiaal uitlenen/ invalpool Herplaatsing Voorrangspositie Herplaatsingactiviteiten Passendheidbepaling bij ingrijpend gewijzigde functie Herplaatsingtermijn Bezwaren Regelingen bij vastgestelde organisatieontwikkelingen Indeling toegedeelde functie Salaris bij gelijke en hogere passende functie Salarisgarantie bij functie op een lager niveau Onregelmatigheidstoeslag Overige arbeidsvoorwaarden Opleiding Reiskosten woon-werkverkeer Reistijd Vertrekregelingen Voorstel tot beëindiging door de werkgever Voorstel tot beëindiging door de werknemer Vrijwillig vertrek door niet-boventalligen ( Remplaçantenregeling ) Commissie Sociale Begeleiding Bijlage 1 Formulier belangstellingregistratie Bijlage 2 Commissie Sociale Begeleiding Taak Samenstelling Bevoegdheden Afwijken advies Reglement Geheimhoudingsplicht Belangenbehartiging werknemer Versie a 2

3 Inleiding Stichting Humanitas DMH zal zich steeds vaker en meer en meer moeten aanpassen aan veranderde regelgeving, afnemende financiële kaders, marktwerking, kwaliteitseisen en meer. Deze turbulentie en de effecten daarvan worden door medewerkers niet altijd als plezierig ervaren. Sommigen vragen zich af of de zorg aan onze cliënten, waar het allemaal mee begon, niet langer op de eerste plaats staat. Met elkaar staan we steeds weer voor de uitdaging om alle veranderingen het hoofd te bieden, zodanig dat goede zorg voor onze cliënten voorop blijft staan. Deze invloeden op ons werk zijn vaak onderdeel van onze normale bedrijfsvoering, soms zijn de veranderingen echter zodanig van invloed dat je kan spreken van een organisatieontwikkeling. Een dergelijke organisatieontwikkeling behoeft dan ook veelal advies van de ondernemingsraad volgens de Wet op de Ondernemingsraden. Met dit Sociaal Plan wil Humanitas DMH als goed werkgever, met inachtneming van de beschikbare middelen, eventuele personele gevolgen van dergelijke organisatieontwikkelingen opvangen. Humanitas DMH zal zich inspannen om voor iedere betrokken medewerker een passende oplossing te vinden. Ook van de individuele medewerker wordt verwacht dat deze zich zal inspannen om tot een passende oplossing te komen. In samenwerking en met wederzijdse inspiratie en inspanning kunnen Humanitas DMH en de medewerkers zich voorbereiden op de toekomst. Als deze toekomst zich met grote turbulentie aandient, is dit Sociaal Plan een deugdelijk vangnet. Versie a 3

4 De ondergetekenden: De werkgever: Stichting Humanitas DMH. Statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende te Nieuwegein enerzijds, en de werknemersorganisaties: - Abvakabo FNV, gevestigd te Zoetermeer, - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Eindhoven - FBZ, gevestigd te Utrecht, - NU 91, gevestigd te Utrecht. anderzijds, overwegende dat: - voortdurende organisatieontwikkelingen ook in de toekomst kunnen leiden tot reorganisaties, - het daarom wenselijk is voorzieningen te treffen, komen het volgende Sociaal Plan overeen met het doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan eventuele nadelige sociale gevolgen, die uit een reorganisatie voor de betrokken individuele werknemers of groepen werknemers kunnen voortvloeien Namens werknemersorganisaties: Abvakabo FNV De heer J. Wagenaar Namens Stichting Humanitas DMH: Voorzitter Raad van Bestuur Mevrouw J. Schiphorst CNV Publieke Zaak Mevrouw K. Kasper NU 91 Mevrouw Y. Hylkema FBZ De heer Versie a 4

5 1. Doel en geldigheidsduur 1.1. Het Sociaal Plan van Humanitas DMH is vastgesteld om eventuele gevolgen van organisatieontwikkelingen, waarbij de rechtspositie van de werknemer geraakt wordt, op te vangen Het Sociaal Plan heeft een looptijd van 1 mei 2012 tot en met 31 december Mocht er tijdens of aansluitend aan de organisatieontwikkeling sprake zijn van fusie, vormen van overdracht aan derden, of het aangaan van samenwerkingsverbanden, dan dient dit onverwijld gemeld te worden aan de partijen die betrokken zijn bij de vaststelling van dit Sociaal Plan. Deze partijen worden vervolgens uitgenodigd om eventuele gevolgen voor dit Sociaal Plan te bespreken Het Sociaal Plan laat onverlet de geldende CAO- en bedrijfsregelingen en moet gezien worden als een aanvulling daarop. 2. Afspraken 2.1 Doelgroep Alle medewerkers met een vast dienstverband bij Humanitas DMH en vallend onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg. Met uitzondering van: - de medewerker in proeftijd; - de medewerker die een tijdelijk dienstverband heeft vanwege vervanging of vanwege een project; - de medewerker die heeft opgezegd voordat definitief een besluit omtrent de voorgenomen maatregelen genomen is. Tenzij het duidelijk is dat de opzegging verband houdt met de aankomende wijziging en de werkgever op voorhand de medewerker tot de keuze van ontslag heeft gebracht; - de medewerker die ontslagen wordt wegens een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW (denk o.a. aan frauduleuze handelingen, wangedrag, wanprestaties, bedreiging, misdrijven); - de medewerker die tijdens schoolvakanties incidenteel werkzaamheden verricht; - de medewerker die uitsluitend als stagiaire werkzaamheden verricht; - de medewerker die wordt ontslagen of van wie het dienstverband eindigt als gevolg van een andere reden dan als bedoeld in dit Sociaal Plan; - de medewerker die ten tijde van daadwerkelijke toepassing van dit Sociaal Plan de AOW leeftijd bereikt of reeds had bereikt. Dit Sociaal Plan is eveneens van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat als voorloop van een vast dienstverband wordt beschouwd, indien de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd als direct gevolg van de reorganisatie. Met dien verstande dat de toepassing van het Sociaal Plan nooit langer kan doorlopen dan de resterende periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Werkgever zal zich inspannen om de looptijd van het tijdelijke contract te respecteren. Voor de medewerker die incidenteel (gem. minder dan vier uur p. week) werkzaamheden verricht zijn enkel de regelingen genoemd in hoofdstuk 5 van toepassing. 2.2 Voor zowel werkgever als medewerkers geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid en in billijkheid mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 2.3 De werkgever zal de voorgenomen organisatieontwikkeling met de daarbij behorende formatieplaatsenplannen voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden, waarna vaststelling door de werkgever plaatsvindt. 2.4 Minstens eens per jaar, of zoveel eerder als één van de bij de totstandkoming van dit Sociaal Plan betrokken partijen dit aangeeft, zal tussen Humanitas DMH en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over de voortgang van de organisatieontwikkeling en de wijze van continuering en/ of eventuele bijstelling van dit Sociaal Plan. Versie a 5

6 2.5 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele medewerker kan de werkgever in een voor de medewerker gunstige zin van het Sociaal Plan afwijken. In het geval dat er onduidelijkheid is over de wenselijkheid van toepassing van de hardheidsclausule wordt advies gevraagd aan de Commissie Sociale Begeleiding. 2.6 Algemene bepalingen - Alle vergoedingen wordt verstrekt onder toepassing van de vereiste wettelijke inhoudingen (loonbelasting/ premieheffing) tenzij de wetgeving netto uitbetaling door de werkgever toestaat. - In het geval zich collectieve omstandigheden voordoen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever terstond in overleg treden met de werknemersorganisaties om tot een oplossing te komen. - Zodra bestaande en/ of toekomstige overheidsmaatregelen ingrijpen op de inhoud van dit Sociaal Plan, of van invloed zijn op de uitvoering daarvan, dan wel bewerkstelligen dat de toepassing van dit Sociaal Plan tot een onbedoelde uitkomst zou leiden, zal door de werkgever over de ontstane situatie nader overleg met de werknemersorganisaties plaatsvinden. - Ieder jaar zal de werkgever in gezamenlijkheid met de ondernemingsraad de uitwerking van het lopende Sociaal Plan evalueren. - Indien zich, naar het gezamenlijke oordeel van werkgever en werknemersorganisaties, onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden om te komen tot een wijziging van het bestaande Sociaal Plan. - De werkgever zal in die gevallen (zoals bedoeld in de vorige alinea) waarbij noodgedwongen maatregelen moeten worden genomen, binnen twee maanden een uitgewerkt plan op maat opstellen, waarin rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden. Dit plan wordt aan de werknemersorganisaties voorgelegd, waarna vervolgens op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen één maand opnieuw overleg plaatsvindt. - De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de werkgever en de werknemersorganisaties. Beide partijen kunnen de Commissie Sociale Begeleiding voor aanvullend advies vragen. Versie a 6

7 3. Begripsomschrijving Begrippen die in dit Sociaal Plan worden gehanteerd, zijn gebaseerd op de begripsbepalingen in de CAO Gehandicaptenzorg. Afspiegelingbeginsel Het personeelsbestand binnen het formatieplaatsenplan wordt onderverdeeld in leeftijdsgroepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Binnen die leeftijdsgroepen wordt vervolgens anciënniteit toegepast. Anciënniteit Het aantal dienstjaren dat aaneengesloten is doorgebracht bij de werkgever en diens rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan dat bij een onderbreking van meer dan drie maanden de voorgaande diensttijd niet meetelt. Een tussentijdse periode waarin ouderschapsverlof dan wel onbetaald verlof is genoten, wordt meegeteld in het aantal dienstjaren. Belangstellingsgesprek Een gesprek met de medewerker waarin in ieder geval aan de orde komt voor welke functie(s) in het nieuwe formatieplaatsenplan de medewerker voorkeur heeft. De medewerker maakt hierbij gebruik van het belangstellingsregistratieformulier dat onderdeel uitmaakt van dit Sociaal Plan. Aan dit belangstellingsgesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Belangstellingsregistratieformulier Standaard formulier waarop relevante gegevens over de medewerker en de functie staan. Tevens geeft de medewerker op dit formulier eventuele voorkeuren/ ambities aan. Het formulier zal onderdeel uitmaken van het personeelsdossier. Aan dit belangstellingsregistratieformulier kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Bezwaarperiode De periode die de medewerker heeft om bezwaar aan te tekenen. Indien de medewerker op het moment dat het onderwerp waar tegen de medewerker bezwaar wenst aan te tekenen bekend is, op een reeds geplande vakantie is, wordt de bezwaarperiode met het aantal vakantiedagen dat de medewerker nog op vakantie is, verlengd. De bezwaarperiode vangt dan direct na de vakantie aan. Bovenformatief De medewerker die herplaatsingkandidaat is en die een functie vervult die tijdelijk is toegevoegd aan de vastgestelde formatie op basis van het formatieplaatsenplan. Boventalligheid Boventallig is de medewerker van wie de functie in de oude organisatiestructuur of personeelsformatie is komen te vervallen of komt te vervallen en waarbij de medewerker (nog) niet geplaatst of herplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur of personeelsformatie. Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie afneemt. CAO De geldende CAO Gehandicaptenzorg. Commissie Sociale Begeleiding De Commissie Sociale Begeleiding van Humanitas DMH. De rechten en plichten van de Commissie is vastgelegd in bijlage 2 van dit Sociaal Plan. Detacheren Het op basis van een detacheringovereenkomst gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, terwijl het dienstverband met Humanitas DMH gehandhaafd blijft. Versie a 7

8 Diensttijd De tijd dat er sprake is van een dienstverband. Een onderbreking in het dienstverband wordt verwaarloosd als die onderbreking korter is dan drie maanden, waardoor de tijd van de onderbreking dus meetelt. Zit er evenwel meer dan drie maanden onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten, dan wordt er vanuit gegaan dat partijen weer opnieuw een arbeidsverhouding zijn aangegaan. In dat geval wordt de diensttijd berekend vanaf die onderbreking. Heeft een Kantonrechter de arbeidsovereenkomst hersteld, dan wordt de onderbreking die aan het herstel voorafging meegeteld als ware er geen onderbreking. Dienstverband Elk soort arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever indien vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Fictieve opzegtermijn Is de opzegtermijn zoals deze volgens de CAO of volgens het gestelde in de arbeidsovereenkomst is gesteld. De uitkeringsinstantie gaat er van uit dat deze termijn door de partijen ofwel in tijd in acht is genomen ofwel in een financiële compensatie. De uitkeringsinstantie zal nimmer de opzegtermijn uitkeren. Formatieplaats De eenheid om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband zoals bepaald in de CAO. Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies met een omschrijving van taken en verantwoordelijkheden, de gezichtspunten (kennis, vaardigheden en gedrag) en het FWG-niveau. Bij een gefaseerde invoering van een organisatieontwikkeling kan het nieuwe formatieplaatsenplan in fasen worden opgezet. Bij een organisatieontwikkeling waarbij een beperkt aantal afdelingen of diensten betrokken is, dient een formatieplaatsenplan te worden opgesteld voor die afdelingen of diensten, voor welke ten gevolge van deze organisatieontwikkeling veranderingen optreden. Functie Het samenstel van werkzaamheden, het takenpakket, door de medewerker te verrichten krachtens de arbeidsovereenkomst. Dit staat weergegeven in een functiebeschrijving van taken en verantwoordelijkheden, samen met gezichtspunten (kennis, vaardigheden en gedrag) en het bijbehorende FWG-niveau. Functie-eisen Bestaan uit kennis, genoten opleiding, het aantal jaren aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie en voor de functie relevante persoonlijke kenmerken. Functie, gelijkwaardige Een gelijkwaardige functie is een functie die in dezelfde FWG-schaal van de CAO is ingedeeld als de huidige functie en waarbij de functie-eisen niet of nagenoeg niet afwijken. Functie, geschikte Een geschikte functie is een functie die buiten het domein van de passende functie valt, maar die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van zowel medewerker als werkgever door de medewerker kan worden uitgeoefend, en die de medewerker bereid is te aanvaarden. Dit kan een functie zijn die meer dan één functiegroep lager is ingedeeld. Werkgever en werknemer treden in overleg over de dan geldende arbeidsvoorwaarden. Functie, hogere Een hogere functie is een functie die in een hogere FWG-schaal van de CAO is ingedeeld dan de huidige functie van de betrokken medewerker. Functie, lagere Een lagere functie is een functie die in een lagere FWG-schaal van de CAO is ingedeeld dan de huidige functie van de betrokken medewerker. Versie a 8

9 Functie, passende Een functie, die wat betreft omvang, inhoud, opleiding, benodigde kennis, vaardigheden, vooruitzichten en plaats in de organisatie, voldoende verwant is aan de functie die de medewerker vervulde voor de reorganisatie en op grond daarvan redelijkerwijs kan worden aangeboden. Een passende functie kan een hoger, gelijk of een lager (maximaal 1 FWG niveau lager) salarisniveau hebben. Functieniveau Het gewicht of de zwaarte die aan een functie is toegekend conform de indeling van het FWG-systeem. Functiewijziging Van functiewijziging is sprake als in het takenpakket en/ of de functie- eisen zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend en structureel een andere inhoud krijgt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ingrijpende- en een niet ingrijpende wijziging. FWG-systeem Systeem van functiewaardering in de gezondheidszorg. Herplaatsing Van herplaatsing is sprake wanneer op grond van het formatieplaatsenplan de oude functie van een medewerker is vervallen, de medewerker niet direct geplaatst kan worden en derhalve boventallig is. En waarvoor de werkgever en de medewerker inspanningen verrichten om de medewerker in een andere functie te plaatsen. Herplaatsingkandidaat Een herplaatsingkandidaat is een medewerker die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. Een medewerker is herplaatsingkandidaat totdat hij in een andere, niet tijdelijke, functie is herplaatst. Herplaatsinglijst Centrale lijst van Humanitas DMH waarop medewerkers met de status van boventallig staan vermeld, met datum boventalligheidverklaring. Herplaatsingactiviteiten Activiteiten te verrichten, gericht op het doen van een passend aanbod. Herplaatsingscoördinator De herplaatsingscoördinator heeft het overzicht inzake boventalligheid en herplaatsingskandidaten vanuit de gehele organisatie en bewaakt de afgesproken herplaatsingprocedures. Herplaatsingtermijn De periode die werkgever en medewerker neemt om herplaatsing activiteiten te verrichten. Humanitas DMH Zie werkgever. Jaarinkomen Twaalf maal het bruto maandsalaris plus eventuele genoten bruto toeslagen gemiddeld berekend over de laatste twaalf maanden (niet zijnde overwerk) plus een eventuele bruto eindejaar uitkering Leidinggevende De hiërarchisch direct leidinggevende Maandinkomen Het jaarinkomen gedeeld door twaalf maanden Versie a 9

10 Maandsalaris Het bruto maandsalaris zoals vernoemd op de maandelijkse loonstrook als zijnde salaris. Medewerker De medewerkster of medewerker, die valt onder de werkingssfeer van de CAO en in dienst is bij de organisatie en voor zover de medewerker niet uitgesloten wordt in de doelgroep. Mobiliteitsplan Een plan dat een boventallige medewerker, in overleg met de werkgever opstelt. In het mobiliteitsplan wordt op gestructureerde wijze de te nemen stappen vastgelegd om binnen of buiten de organisatie een nieuw toekomstperspectief te vinden. Organisatie Zie werkgever. Organisatieontwikkeling Een ontwikkeling in de organisatie (reorganisatie, ontwikkelingen binnen de zorg) met personele gevolgen voor één of meer medewerkers als gevolg van een besluit van of namens de directie en waarbij de ondernemingsraad volgens de Wet op de Ondernemingsraden advies heeft uitgebracht. Outplacement(traject) Outplacement is het geheel van activiteiten dat erop gericht is om voor een medewerker een werkkring buiten de organisatie te vinden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van (externe) begeleiding in opdracht en op kosten van de werkgever. Overplaatsing Overplaatsing is aan de orde als de oude functie blijft bestaan maar zal worden uitgeoefend op een andere afdeling, werkplek en/of locatie (medewerker volgt werk). PO&O De Afdeling Personeel Organisatie en Ontwikkeling. Met betrekking tot de uitvoering van dit Sociaal Plan kunnen dit verschillende functionarissen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de P&O adviseur, de afdeling Leren & Ontwikkelen, de herplaatsingscoördinator, en dergelijke. Re-integratiekandidaat Medewerker die als gevolg van arbeidsongeschiktheid bezig is met re-integratie met als doel de arbeidsongeschiktheid te verminderen. Rechtspositie De rechtspositie van de medewerker, ontleend aan de CAO, met mogelijk aanvullende afspraken zoals opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Reistijd, passende Een passende reistijd is de reistijd met eigen vervoer van maximaal 1 uur enkele reis van huis naar standplaats op basis van de snelste route volgens de ANWB routeplanner. Indien er gereisd wordt met openbaar vervoer geldt de routeplanner van het openbaar vervoer. Wanneer in de oude situatie de reistijd reeds meer dan 1 uur enkele reis bedraagt, wordt deze oorspronkelijke langere reistijd als passend beschouwd. Remplaçanten regeling Regeling voor de niet-boventallige medewerker die vrijwillig vertrekt waarbij dat vertrek ten goede komt aan een boventallige collega. Salarisgroep Salarisgroep overeenkomstig de van toepassing zijnde FWG-salarisregeling in de CAO. Salarisschaal De bij de salarisgroepen behorende salarisschaal. Versie a 10

11 Standplaats De standplaats is de plaats van waaruit een medewerker het merendeel van de werkzaamheden verricht en als zodanig in correspondentie tussen werkgever en medewerker is genoemd. Voor medewerkers bij wie het criterium van het merendeel van de werkzaamheden niet tot vaststelling van een standplaats leidt, bepaalt de werkgever de standplaats. Terugkeergarantie Medewerkers die in een lagere functie zijn geplaatst hebben gedurende één jaar recht op terugkeergarantie naar de oorspronkelijke functie/ formatieplaats, indien daar een vacature voor ontstaat en wanneer voor deze functie/ formatieplaats geen geschikte re-integratie kandidaat is. Wanneer het meerdere medewerkers betreft die de oorspronkelijke functie/ formatieplaats uitoefenden, zal het, oorspronkelijke (ten tijde van het vervallen van de functie/ formatieplaats) aantal dienstjaren bij de organisatie doorslaggevend zijn in de beoordeling aan wie de garantie wordt toegekend; degene met het langste dienstverband heeft dan het eerste recht. Vaststellingovereenkomst Een overeenkomst waarin onder meer wordt vastgesteld dat het ontslag ten gevolge van een organisatieontwikkeling heeft plaatsgevonden. Alle afspraken die omtrent het ontslag worden gemaakt zullen benoemd worden in deze overeenkomst. Werkgever Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Handicap. Statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Dukatenburg 78-80, 3437 AE te Nieuwegein. Zorglocatie Alle locaties waar- en/ of waar vanuit zorg wordt geleverd. Zorgontwikkelingen Allerhande ontwikkelingen die vanuit de Wetgever, de overheden invloed hebben op de zorgvraag (gunningen, vergoedingen, zorgvraag). Zorgvraag Hiermee wordt zorgvraag bedoeld die op collectief niveau gerealiseerd wordt. Gevolgen van veranderingen in de zorgvraag op individueel cliënt niveau wordt niet gefaciliteerd met dit Sociaal Plan. Versie a 11

12 4. Uitgangspunten Het beleid van Humanitas DMH bij organisatieontwikkelingen is gericht op geen gedwongen ontslag. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd Het zoveel mogelijk medewerkers in dienst te houden door bijvoorbeeld het bevorderen van parttime werken op vrijwillige basis, geleidelijk doorvoeren van de maatregelen, boven formatieve kortdurende werkzaamheden, natuurlijk verloop, her- en bijscholing en herplaatsing Als een medewerker als herplaatsingkandidaat beschouwd wordt, richt het beleid zich op herplaatsing in een functie intern. Interne herplaatsing zal alleen plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals die in kwantiteit en kwaliteit wordt vastgelegd in het formatieplaatsenplan. Als interne herplaatsing niet lukt, wordt een werk-naar-werk traject buiten Humanitas DMH ingezet Herplaatsingkandidaten worden tijdig en adequaat geïnformeerd over bestaande vacatures en er wordt op toegezien dat zij bij passendheid voorrang krijgen op andere interne en externe kandidaten bij het invullen van de vacatures. Re-integratiekandidaten hebben bij passendheid voorrang op de herplaatsingkandidaten. Versie a 12

13 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen Binnen een rayon en/ of op een locatie/ afdeling kunnen kwalitatieve (de inhoudelijke dienstverlening) en kwantitatieve (de omvang van de dienstverlening) organisatie ontwikkelingen ontstaan met gevolgen voor het formatieplaatsenplan (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Het (nieuwe) formatieplaatsenplan wordt door de werkgever opgesteld en ter advisering aan de OR voorgelegd. Het plan omvat het aantal en de soorten te vervullen functies. Aangegeven wordt onder wiens leiding de betreffende functie(s) wordt gebracht. Door de werkgever zal worden aangegeven of er sprake is van onmiddellijke plaatsing op basis van het nieuwe formatieplaatsenplan dan wel of er sprake is van boventalligheid en als gevolg hiervan herplaatsing. Medewerkers die niet direct worden geplaatst zijn boventallig en daarmee herplaatsingkandidaat en worden op de herplaatsinglijst gezet met vermelding van datum boventalligheid en locatie. De status van herplaatsingkandidaat wordt schriftelijk bevestigd Functie volgen Uitgangspunt is dat de medewerker de eigen functie volgt. Indien de medewerker dit niet als passend ervaart op basis van veranderde omstandigheden (locatie, werkkring e.d.) kan, na overleg, de medewerker de status van herplaatsingkandidaat krijgen Wijzigen van een functie Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ingrijpende- en een niet ingrijpende wijziging. Als de inhoud van een functie niet ingrijpend wijzigt, zal de medewerker recht hebben op behoud van de functie. - Er is sprake van een niet ingrijpende wijziging in de functie, als er geen wezenlijk andere functie-eisen worden gesteld en het overgrote deel van de werkzaamheden hetzelfde blijft. Wanneer voor behoud van deze functie aanvullende scholing nodig is, zal de medewerker gebruik kunnen maken van mogelijkheden tot het volgen van bijscholing. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de werkgever. Wanneer het vooruitzicht is dat de medewerker middels bijscholing niet binnen één jaar voldoende geschikt kan zijn voor de gewijzigde functie wordt in dat geval de wijziging van de functie als ingrijpend beschouwd. Het gestelde onder passendheidbepaling is dan op deze medewerker van toepassing. - Als de inhoud van de functie van een medewerker ingrijpend wijzigt, hetgeen tot uiting komt in wezenlijk gewijzigde functie-eisen en werkzaamheden, zal de passendheid van de medewerker door de direct leidinggevende objectief en zorgvuldig moeten worden vastgesteld Vervallen van een functie Er is sprake van het vervallen van een functie wanneer de combinatie van de werkzaamheden waaruit de functie bestaat zich voor een belangrijk deel niet meer voordoet of wanneer de combinatie van werkzaamheden uiteenvalt en over verschillende functies wordt verdeeld. Als de functie vervalt wordt dit in een persoonlijk gesprek meegedeeld en schriftelijk bevestigd en komt de medewerker in aanmerking voor herplaatsing in een soortgelijke functie elders in de organisatie. Als geen vacature voor een soortgelijke functie beschikbaar is, komt betrokkene in aanmerking voor herplaatsing in een andere passende functie Vervallen van een formatieplaats Wanneer het nieuwe vastgestelde formatieplaatsenplan minder beschikbare formatieplaatsen biedt dan het oorspronkelijke formatieplaatsenplan spreekt men van het vervallen van een formatieplaats. Er is dan sprake van boventalligheid met betrekking tot de medewerker(s) die de vervallen formatieplaats(en) bezette(n). Als de formatieplaats vervalt en bepaald is welke medewerker(s) dit betreft, wordt dit in een persoonlijk gesprek meegedeeld en schriftelijk bevestigd en komt de medewerker in aanmerking voor herplaatsing in een soortgelijke functie elders in de organisatie. Als geen vacature voor een soortgelijke functie beschikbaar is, komt betrokkene in aanmerking voor herplaatsing in een andere passende functie. Versie a 13

14 5.6. Minder in te zetten uren Wanneer sprake is van minder in te zetten uren wordt dit in een persoonlijk gesprek meegedeeld en schriftelijk bevestigd en komt de medewerker in aanmerking voor compenserende uren voor het aantal in mindering gebrachte uren. In eerste instantie wordt gekeken naar vervangende inzet van de medewerker elders in de organisatie voor deze uren. Hierbij gelden dezelfde regels als bij herplaatsingkandidaten Anciënniteitbeginsel Wanneer bij boventalligheid het aantal in aanmerking komende herplaatsingkandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft, wordt het anciënniteitbeginsel toegepast. Als peildatum voor de bepaling van de leeftijd van de betrokkenen en het aantal dienstjaren geldt de datum waarop het desbetreffende formatieplaatsenplan wordt vastgesteld. Indien blijkt dat de leeftijdsopbouw met gebruikmaking van het anciënniteitbeginsel onevenwichtiger wordt dan de leeftijdsopbouw voor de reorganisatie, kan dit leiden tot problemen in de bedrijfsvoering. Hierbij moet met name worden gedacht aan problemen met betrekking tot roostering, spreiding van taken, ervaring en kennis binnen de afdeling of functie, loopbaankansen, ontwikkelingsmogelijkheden en/of het teniet doen van recente stappen die de werkgever heeft gezet in het bewerkstelligen van een evenwichtige samenstelling binnen de betreffende functie. Partijen zijn overeengekomen dat indien dergelijke problemen zich aantoonbaar voor kunnen doen, afwijking van het anciënniteitbeginsel mogelijk moet zijn. Ten behoeve van een dergelijke situatie wordt het afspiegelingbeginsel toegepast. De toetsing/ vaststelling van een dergelijke onwenselijke situatie wordt besproken met partijen op het moment dat dit in het nieuwe formatieplan naar boven komt. Van belang hierbij is dat medewerkers duidelijk voordat ofwel anciënniteit ofwel afspiegeling wordt toegepast bekend krijgen welke methode wordt gebruikt en waarom Collegiaal uitlenen/ invalpool De herplaatsingkandidaat is verplicht mee te werken om voor een periode van maximaal drie maanden een tijdelijke wijziging van werkzaamheden, werktijden, overwerk en locatie te accepteren. Afspraken worden in redelijkheid gemaakt en schriftelijk vastgelegd Herplaatsing Om te komen tot succesvolle herplaatsingen dienen enerzijds de mogelijkheden van de herplaatsingkandidaat geïnventariseerd te worden en anderzijds dient er een inventarisatie gemaakt te worden van de mogelijkheden binnen de organisatie. Met andere woorden er moet een goed inzicht zijn in wie het betreft, wat voor de persoon als passend alternatief beschouwd mag worden, wat het aanbod van functies is en wat de eisen zijn voor de vervulling van deze functies. Deze informatie wordt verzameld op de herplaatsinglijst. - Mogelijkheden organisatie De inspanningen van de werkgever komt tot uiting in het actief en intensief zoeken door de direct leidinggevende in nauwe samenwerking met PO&O naar mogelijkheden om de medewerker in een andere passende functie te herplaatsen. Dat vereist een zo compleet mogelijk beeld van bestaande en komende vacatures. Op grond van de werving en selectieprocedure worden alle vrijkomende vacatures centraal aangemeld en gepubliceerd via het Intranet. Aan de hand van de herplaatsinglijst kan PO&O het herplaatsen van medewerkers middels een centrale coördinator regisseren. Waar dat in concrete gevallen nodig is, zal inschakeling van een externe organisatie aan de orde kunnen zijn. Met de medewerker wordt hierover nadere afspraken gemaakt. - Mogelijkheden herplaatsingkandidaat Van de medewerker wordt verwacht dat deze zich uiterst zal inspannen om een passende oplossing te vinden. Om inzicht te kunnen krijgen wordt door de medewerker een belangstellingregistratieformulier ingevuld. De leidinggevende met eventuele ondersteuning van PO&O houdt aan de hand van dit formulier een belangstellingsgesprek met de betreffende medewerker. Versie a 14