RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Via Nova College. Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Via Nova College. Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Via Nova College Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TR-5 Registratienummer: Onderzoek uitgevoerd op: 22 november 2011 Conceptrapport verzonden op: 21 december 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 20 februari 2012 Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. H /12 Pagina 1 van 8

2 1. INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 november 2011 een onderzoek uitgevoerd op het Via Nova College in Utrecht, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling en over de naleving van wet- en regelgeving. Aanleiding De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende. De inspectie heeft voor het Via Nova College een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de opbrengsten op deze afdelingen onvoldoende zijn. Uit deze analyse kwam tevens naar voren dat er mogelijk tekortkomingen zijn op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. De inspectie heeft de uitkomsten van deze risicoanalyse met het bevoegd gezag besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten een onderzoek uit te voeren om eventuele tekortkomingen vast te stellen. In dit onderzoek wordt tevens nagegaan of de school aan enkele wettelijke voorschriften voldoet. Onderzoeksopzet De inspectie heeft de kernindicatoren onderzocht op de aspecten: de opbrengsten, het onderwijsproces, de kwaliteitszorg en de wet- en regelgeving. Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: - Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn. - Analyse van documenten die betrekking hebben op zelfevaluatie-activiteiten van de school en van andere documenten die de school voorafgaand aan het schoolbezoek heeft toegestuurd en tijdens het schoolbezoek heeft overhandigd. - Schoolbezoek, waarbij in een aantal klassen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen. Bovendien heeft de inspectie over de kwaliteit van de indicatoren gesprekken gevoerd met het management. - Op uw school is verder een gesprek gevoerd met zorgfunctionarissen en docenten. - Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van het onderzoek besproken met de directie. Toezichtkader De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader vo In het jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zijn onderzocht. Deze documenten zijn te vinden op Opbouw rapport In hoofdstuk 2 zijn de bevindingen uit het onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de wettelijke voorschriften weergegeven. Dit wordt gevolgd door een paragraaf waarin het oordeel van de inspectie wordt toegelicht en waar mogelijk de schoolontwikkeling in samenhang wordt beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het toezichtarrangement weer. H /12 Pagina 2 van 8

3 2. BEVINDINGEN 2.1 Kwaliteits- en nalevingsprofiel In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de tabellen verwijst naar het volledige waarderingskader voortgezet onderwijs. De indicatoren met een asterisk zijn de normindicatoren; zij spelen een beslissende rol bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de betreffende indicator gerealiseerd is. Legenda: 1. slecht 2. onvoldoende 3. voldoende 4. goed 5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) De inspectie heeft daarnaast onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van enkele wettelijke voorschriften. Of de school wel of niet voldoet aan deze wettelijke vereisten wordt tot uitdrukking gebracht met de score ja of nee. Resultaten 1.1 * De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. 1.2 * De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vmbo-k. 1.3 * De leerlingen van de opleiding vmbo-k behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 1.4 * Bij de opleiding vmbo-k zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. 1.2 * De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vmbo-t. 1.3 * De leerlingen van de opleiding vmbo-t behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 1.4 * Bij de opleiding vmbo-t zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. Leerstofaanbod 2.1 * De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke vereisten. 2.2 * De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend voor de examenprogramma s. 2.3 * De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 5 H /12 Pagina 3 van 8

4 Schoolklimaat 4.4 * De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 4.7 * Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. 4.8 * De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen. Tijd 3.3 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Didactisch handelen 5.1 * De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 5.2 * De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 5.3 * De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Begeleiding 7.1 * De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Zorg 8.2 * De school voert de zorg planmatig uit. Kwaliteitszorg 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 9.6 De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten. H /12 Pagina 4 van 8

5 Wet- en regelgeving * nee ja N1 Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WVO art. 24a en 24c). N2 Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WVO art. 24 en 24c). N3 Door of namens het bestuur is het vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsverband naar de inspectie gestuurd en dit zorgplan bevat de verplichte onderdelen (WVO art. 10h). N4 Door of namens het bestuur zijn het Examenreglement en het PTA naar de inspectie gestuurd en beide voldoen inhoudelijk aan de wettelijke vereisten (Eindexamenbesluit art. 31). N5 De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten (WVO art. 10, lid 2; 10b, lid 2; 10d, lid 2; 10f, lid 3a; 11c, lid 1b; 12, lid 5). *) Bij de indicatoren N1 tot en met N4 wordt het oordeel J (Ja) gegeven als het betreffende document door de inspectie is ontvangen. De inhoud van deze documenten is niet getoetst aan de wettelijke vereisten. 2.2 Beoordeling Algemeen beeld De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen vmbo-k en vmbo-t van het Via Nova College in Utrecht als zwak. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende overwegingen. De opbrengsten zijn, afgemeten aan de prestaties van de leerlingen over de afgelopen drie jaar, onvoldoende. Het onderwijsproces vertoont enkele tekortkomingen, met name op het punt efficiënt gebruik van de onderwijstijd en de actieve betrokkenheid van de leerlingen bij de onderwijsactiviteiten. De school werkt in haar kwaliteitszorg nog te weinig systematisch; de inspectie heeft de kwaliteitszorg als onvoldoende beoordeeld. De school leeft de onderzochte wet- en regelgeving na. Toelichting Het bovenstaande algemene oordeel van de inspectie wordt hieronder toegelicht. Daarbij komen voor zover van toepassing achtereenvolgens de in de inleiding genoemde aspecten aan bod: de opbrengsten, het onderwijsproces, de kwaliteitszorg en de wet- en regelgeving. Opbrengsten Op grond van de beslisregels die de inspectie landelijk hanteert, beoordeelt de inspectie een afdeling als zwak als twee of meer van de vier opbrengstindicatoren onvoldoende zijn. Dit is bij de afdeling vmbo-k en vmbo-t van het Via Nova College te Utrecht het geval: het gemiddeld cijfer van het centraal examen, en het verschil tussen SE- en CE-cijfers zijn onvoldoende. Op de afdeling vmbo-t zijn deze zelfs ruim onvoldoende. Op de afdeling vmbo-k is een lichte trend te zien dat de verschillen tussen SE- en CE-cijfer kleiner worden. Door het ontbreken van borgingsafspraken is het onzeker of deze verbetering structureel is. De slechte opbrengsten voor vmbo-k en vmbo-t worden door de vakexperts van de school met name toegeschreven aan externe factoren zoals: - een beperkt aantal leerlingen, die het totale SE- en CE-verschil sterk beïnvloeden; - de over determinatie waardoor leerlingen op een niveau zitten dat ze niet aankunnen; - grote achterstanden op taal- en rekengebied. H /12 Pagina 5 van 8

6 In de vorige examengroepen moest teveel gerepareerd worden vanuit vorig leerjaar. Begeleiding was gericht op contacten leggen en verbinding met leerlingen en te weinig gericht op leerprestaties. In de reactie op het conceptrapport heeft de school aanvullende documenten gestuurd, waaruit blijkt dat een uitgebreide evaluatie van de resultaten van leerjaar 4 van het jaar 2011 heeft plaatsgevonden. Twee vragen stonden daarbij centraal: Wat kan ik veranderen aan mijn wijze van werken waardoor het verschil tussen SE en CE kleiner wordt? Wat betekent dit voor mijn rol als docent, als begeleider en als beoordelaar bij toetsen en dergelijke? De school heeft op grond van de eigen analyses die hierboven beschreven staan, maatregelen getroffen. Tevens geeft de school nog de volgende punten aan. - het gemiddelde SE-cijfer ligt te hoog door toetsing volgens Nova Stijl, d.w.z. leerlingen belonen voor inzet en kansen geven; - de examens waren moeilijk; - de examenvrees van de leerlingen; - de doorstroom naar bovenbouw is te gemakkelijk. Ten tijde van het schoolbezoek is niet duidelijk gemaakt of in de eigen analyses van de school verbanden gelegd werden tussen het schoolconcept, het pedagogisch-didactisch handelen van docenten, en de resultaten van de leerlingen. In het opgestuurde document wordt deze relatie wel gelegd. Maatregelen zijn: het aanpassen van de PTA s, de examentrainingen, de intake procedure is verscherpt en de determinatie is aangescherpt, examenstof in de schoolexamens, grotere stukken stof toetsen die de nodige concentratie vragen. Het aanstellen van adviseurs voor de doorlopende leerlijnen, het aanstellen van adviseurs/coaches voor taal- en rekenbeleid. De adviseursfunctie voor het toetsbeleid moet echter nog ingevuld worden. Per vak worden nu analyses gemaakt. Bij Nederlands maar ook bij andere vakken blijkt dat leerlingen niet met de factor tijd om kunnen gaan. Ze komen aan het eind vaak in tijdnood. Onderwijsleerproces De inspectie beoordeelt de actieve betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijsleerproces als onvoldoende. Daarnaast maken leerlingen te weinig efficiënt gebruik van de onderwijstijd. De school werkt met een eigen didactisch concept waarin de elementen van het Daltononderwijs (zelfstandig werken en leerling-gericht) verdisconteerd zijn. Zo werkt de school met leergebieden waarin de vakken zijn ondergebracht. Het leerstofaanbod geschiedt in workshops (lessen) en in taaktijd (zelfstandig werken op leerpleinen). De onder- en bovenbouw zijn geografisch (andere vleugel) gescheiden. Docenten geven alleen in onder- of bovenbouw les. Dit jaar wordt voor het eerst voorzichtig gestart met gastdocenten. Er is dan ook geen sprake van een doorgaande leerlijn in aanbod en aanpak tussen onder- en bovenbouw. De verdeling van de verschillende vakken/leergebieden in de weektaak is niet in tijd uitgewerkt. Het is b.v. niet duidelijk hoeveel uur Nederlands/wiskunde etc. in de weektaak voorkomt. De eindtermen van de basisvorming in de onderbouw zijn het uitgangspunt voor de noodzakelijke lesstof die zowel in workshops wordt aangeboden als via de begeleiding van experts op de werkvloer. Docenten geven aan dat weektaken verschillend zijn voor de verschillende leerlingen. De inspectie heeft dit niet waargenomen. Wel heeft ze verschillende leerlingen gesproken die klaar waren met de weektaak en nog geen vervolgopdrachten hadden. In een reactie merkt de school op dat voorafgaand aan het werken met de weektaak mentorlessen plaatsvinden en in de middag een bijzonder lesaanbod in de vorm van evenementen, H /12 Pagina 6 van 8

7 sectorprogramma s en stages. Het lijkt dat voor leerlingen die meer aankunnen de weektaken niet uitdagend genoeg zijn. Ze kunnen het gemakkelijk aan. De tijdsdruk speelt geen rol omdat ze de hele week de tijd hebben om iets af te maken. Zowel op de leerpleinen als in de workshops, met een enkele uitzondering, is het tempo van de onderwijsactiviteiten te laag. Het onderwijsproces kabbelt genoeglijk voort en leerlingen zijn dan ook weinig betrokken bij de onderwijsactiviteiten, die nogal saai genoemd kunnen worden. Het is veelal langdurige schriftelijke verwerking zonder onderbrekingen. Interactie tussen docent en leerling en/of leerlingen onderling vindt beperkt plaats. Binnen de leergebieden wordt het doel van de weektaak duidelijk gemaakt en de mentor besteedt hier bij het uitdelen van de weektaak aandacht aan. Het onderwerp van de workshops sluit aan op de weektaak. Toch stelt de inspectie dat er weinig relatie is tussen de directe instructie en het werken aan weektaken. Het werken aan het portfolio zou meer geïntegreerd kunnen worden bij de verschillende vakken. Daarbij is de kwaliteit van de portfolio s sterk wisselend. Zorgleerlingen worden gesignaleerd en waar nodig wordt begeleiding of zorg verleend. Opmerkelijk is wel dat de genormeerde toetsen afgenomen worden maar dat remediërende programma s op bepaalde gebieden ontbreken. De toetsresultaten worden niet rechtstreeks gebruikt om in de onderwijsprogrammering te voorzien in de groeps/individuele leerbehoeften van leerlingen. De mentoren hebben dagelijks contact met de leerlingen aan het eind en aan het begin van de dag. Zij monitoren de leervorderingen en signaleren zorgbehoeftes van leerlingen, waarna gerichte actie wordt ondernomen. In de mentorlessen vinden taal-en rekenactiviteiten plaats. Wel staat er dit jaar rekenen en taal op het programma van alle leerlingen van leerjaar een tot en met vier. Alle leerlingen hebben specifieke taal-en rekentoetsen gemaakt. Op basis van de resultaten zijn niveaugroepen gemaakt. Tevens worden de CITO-VAS toetsen afgenomen en gaan mentoren en docenten aan de slag. De inspectie heeft weinig inspirerende onderwijsactiviteiten gezien waarin leerlingen uitgedaagd werden en waar betrokkenheid van leerlingen tot uiting kwam. Het leerrendement van de verschillende workshops en leeractiviteiten kan sterk verhoogd worden door gerichte instructie en feedback activiteiten nadrukkelijk een plaats te geven. Het element tijd moet nadrukkelijk een rol krijgen in de weektaken en workshops zodat leerlingen beter toegerust worden en ook onder tijdsdruk leren te presteren. In het derde en vierde leerjaar wordt expliciet op het element tijd getraind. Het onderwijsproces speelt zich af in een veilig klimaat waarin het voor leerlingen en docenten goed toeven is. De sfeer is goed maar de inspectie tekent hier bij aan dat het een valkuil is omdat docenten elkaar dan weinig op hun professioneel handelen aanspreken. De meervoudige begeleiding op de leerpleinen is dan ook zowel positief als negatief omdat niet duidelijk is wie welke actie wanneer onderneemt. Organisatorisch en procesmatig is alles goed geregeld maar inhoudelijk is er nog een flinke slag te slaan. Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg kenmerkt zich door vele plannen. Prioritering in de verbeterplannen lijkt dan ook gewenst. De verbeteracties zijn veelal op meso-niveau beschreven waardoor niet duidelijk is welk product het precies moet opleveren. De evaluatie van de opbrengsten vindt op bestuursniveau plaats en deze gegevens worden aan de school ter hand gesteld. De evaluatie van het onderwijsleerproces vindt nog niet systematisch plaats. De schoolleiding voert wel functioneringsgesprekken maar deze gaan meestal niet vergezeld van een gericht bezoek aan een workshop/leerplein waarin het didactisch handelen van de docent wordt geëvalueerd. Het borgingsaspect ten aanzien van de toetsing ontbreekt. Thans is afgesproken dat minimaal twee docenten betrokken moeten zijn bij het maken van de schoolexamens, maar dat is nergens in het beleid vastgesteld. De toetsing in de onderbouw is het domein van de individuele docenten. De vacature voor adviseur toetsbeleid moet nog opgevuld worden. De schoolleiding zal hierin een H /12 Pagina 7 van 8

8 sturende rol moeten vervullen. Op dit moment ontbreekt een toetsbeleid en kan de school de kwaliteit van de schoolexamens en overige toetsen niet waarborgen. Het toetsbeleid heeft de aandacht en thans is er een traject uitgevoerd ter verbetering en optimalisering van de toetsen in leerjaar TOEZICHTARRANGEMENT De kwaliteit van het onderwijs vertoont tekortkomingen in de opbrengsten en het onderwijsproces en is als zwak beoordeeld. Om deze reden kent de Inspectie van het Onderwijs aan het Via Nova College afdeling vmbo-k en vmbo-t een aangepast arrangement toe. De afdelingen vallen onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag is afgesproken dat in mei 2012 overleg gevoerd wordt over het vervolgtraject. De inspectie maakt voor de afdeling vmbo-t een toezichtplan, waarin de vervolgstappen worden vermeld. Het eerste voortgangsgesprek vindt in mei 2012 plaats. De inspectie heeft geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften kunnen vaststellen. H /12 Pagina 8 van 8

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK maart 2015 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

De leraar als regisseur

De leraar als regisseur Doorlopende leerlijnen Wilma Willems en Kris Verbeeck De leraar als regisseur Opbrengstgericht rekenonderwijs bij de invoering van de referentieniveaus in PO en VO De leraar als regisseur Opbrengstgericht

Nadere informatie