BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design"

Transcriptie

1 BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T F E Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare T F E Bellevue 5, B-9050 Ledeberg [Gent] T F E BURO II & ARCHI+I burgerlijke vennootschap onder de vorm van cvba Maatschappelijke zetel Brussel BE RPR Brussel

2 UNIEKE RUIMTE CREËREN Missie Creating unique space through a holistic approach. Visie De kracht van het proces. Het proces is een traject dat wordt afgelegd. Het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend, met unieke oplossingen en een diversiteit van projecten tot resultaat. Participatie: de klant als partner. De vraag van de klant is het uitgangspunt. Het traject is participatief: de klant participeert in het proces waarbij een netwerk aan strategische partners wordt uitgezet. Multidisciplinariteit. De verschillende disciplines die nodig zij n voor het uitpuren van de vraag, worden ingezet. Afgeleiden hiervan zij n de teambenadering van het bureau en het professionalisme, de deskundigheid in huis. Dit komt samen in een synthese op projectniveau. programma van eisen sociaal maatschappelij ke waarde ecologie en duurzaamheid belevingswaarde Synthese economische waarde context en randvoorwaarden bouwtechnische waarde... Onze projecten en gebouwen overstij gen : ze zij n dieper uitgewerkt, verrassender, functioneler, duurzamer of rendabeler dan verwacht. Niet zelden combineren ze die eigenschappen. Ze zij n gegroeid. Ze zij n het resultaat van een zoektocht vanuit diverse invalshoeken en rekening houdend met omgevingsfactoren. Ze zij n het gevolg van de confrontatie tussen ideeën en expertise, tussen onderzoek en verwachtingen, tussen emo en ratio. Onze waarden Sociaal-maatschappelijke waarde: BURO II & ARCHI+I geeft de samenleving ruimte Ruimte heeft een maatschappelij ke betekenis. Duurzaamheid in al zij n facetten: herbruik, maatschappelij ke integratie, win-win aspecten voor gemeenschappen, Bouwen is actoren samenbrengen. Belevingswaarde: BURO II & ARCHI+I geeft de bouwheer ruimte Elk project vertrekt vanuit de bouwheer en zij n dromen en verwachtingen. Dit traject is een gezamenlij k traject: de bouwheer wordt betrokken, uitgenodigd en uitgedaagd. De bouwheer is partner. Creativiteit is een proces, het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend. Dit uit zich in maatwerk, in niet-gestandaardiseerde oplossingen. Bouwen is leven en beleven en dromen waarmaken. Bouwtechnische waarde: BURO II & ARCHI+I geeft expertise ruimte BURO II en ARCHI+I beschikt zelf over de noodzakelij ke kernexpertises. Maar echte expertise kij kt over haar grenzen. Vanuit de overtuiging dat één plus één drie kan zij n, stellen we teams van experten samen die door hun eigen specialisatie, vakkennis en doorgedreven samenwerking het project op een hoger niveau tillen. We betrekken deskundigen uit andere disciplines zoals historici, sociologen, economen, kunstenaars en andere partners. Uit binnen- en buitenland. Bouwen is expertise opbouwen voor vandaag en voor de toekomst. Economische waarde: BURO II & ARCHI+I geeft haalbaarheid ruimte Projecten worden niet enkel in een ruimtelij ke en maatschappelij ke context gerealiseerd, ook in een economische context. Tegelij k bewaken we een evenwicht tussen droom en realiteit, tussen eigen wensen en wat haalbaar is. Een goed project is een project dat uitvoerbaar en haalbaar is voor alle betrokkenen. Bouwen is plannen, optimaliseren, rekenen en tellen. BURO II & ARCHI+I wil projecten realiseren vanuit een houding van alertheid, verantwoordelij kheid, maatschappelij k engagement, respect en participatie.

3 Van a tot z BURO II & ARCHI+I past deze methodologie toe op een breed spectrum van projecten Als multidisciplinair bureau hebben we eigen interne afdelingen: ruimtelij ke planning en landschapsarchitectuur, architectuur, engineering, interieur, projectmanagement en quantity surveying. Een strakke bedrij fsorganisatie en de interne beschikbaarheid van alle kerncompetenties dragen bij tot een geïntegreerd resultaat. Urban Planning Architecture Engineering Interior Design Beleidsplannen, masterplannen, stadsontwerpen, inrichtingsplannen, landschapsontwerp, stedenbouwkundig onderzoek Ontwerp, onderzoek, planning, engineering, werfcoördinatie, budgetmanagement Stabiliteit en technieken, EPB, duurzaamheid, energie en bouwfysica Totaalconcepten, interieurarchitectuur en -ontwerp, onderzoek, planning Bedrijven & kantoren Commerciële gebouwen Publieke gebouwen Gemengde projecten Woonprojecten Kantoren, banken en bedrij fsgebouwen Winkelcomplexen, horeca en showrooms Administratieve centra, sporthallen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, scholen... Projecten met zowel publieke als private functies Individuele woningen en groepswoningbouw BURO II & ARCHI+I: een betrouwbare partner met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring BURO II werd in Roeselare in 1979 opgericht door Hendrik Vermoortel. ARCHI+I architectuur en ingenieurstechnieken werd in 1983 opgericht door Philémon Wachtelaer In 2011 fusioneerden BURO II en ARCHI+I tot de nieuwe vennootschap BURO II & ARCHI+I cvba. Het bureau vormt een solide groep met een 140-tal medewerkers, verspreid over vestigingen in Roeselare, Gent en Brussel. Partners in het bureau zij n Rita Agneessens, Geert Blervacq, Tom Vandorpe en Pieterjan Vermoortel. Hendrik Vermoortel en Philémon Wachtelaer zetelen in de Raad van Bestuur. Rita Agneessens is CEO en leidt BURO II & ARCHI+I en is verantwoordelij k voor de intake van dossiers. Geert Blervacq begeleidt de operationele doorstroming, Tom Vandorpe is hoofd van het ontwerp en Claude Labeeuw leidt de uitvoering van projecten in goede banen. Samen met de CFO vormen zij het managementteam. Van bij de start van een project wordt een projectregisseur, een ontwerparchitect en projectarchitect aangeduid. De projectregisseur is de aanspreekpartner van de klant. De ontwerp- en projectarchitect volgen het dossier tij dens de ganse uitvoering. Beiden volgen het project van a tot z en staan in voor de coördinatie van de interne disciplines onderling. Integrated Design (ID) o.l.v. Herman Jult stimuleert de knowhowontwikkeling en de inhoudelij ke coherentie. De klant krij gt een garantie naar een geïntegreerde aanpak vanaf de eerste schetsen.

4 KANTOORGEBOUW BEKAERT ZWEVEGEM [2013] Offerte met ontwerp - laureaat NV Bekaert, Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem Esserstraat 2, B-8550 Zwevegem Opgeleverd op 8 maart ,30 m² Energieprestaties [EPB] E-peil: E70 - K-peil: K23 TV BURO II & ARCHI+I - Sileghem & Partners Bekaert nv is marktleider in de metaalnij verheid: hoogtechnologische metaalverwerking, hoogtechnologische materialen en coatings gebaseerd op metaal- en glasvezel. Het nieuwe kantoorgebouw staat op een terrein in Zwevegem gelegen bij de site Bekaert Technology Center (BTC). Bij het inplanten van het gebouw wordt gekozen voor een campusmodel, waarbij een synergie tussen het nieuwe project en BTC voorop staat. Zowel de inplanting, de aanleg van de omgeving als de architecturale benadering van het gebouw streven deze synergie na. Het gebouw wordt dwars op het stratenpatroon ingeplant, deels evenwij dig aan de buffervij ver en corresponderend aan het ritme van de gebouwen op het industriegebied Esser, deels aansluitend op de gebouwen van BTC. Zo ontstaat een speelse knik in het ontwerp. Het programma bestaat uit twee bouwlagen met een dakverdieping. Het gebouw bestaat uit twee kantoorzones die geknikt tegenover elkaar staan. De dubbelhoge zone tussen beide volumes huisvest de ingang en de lobby met een passerelle. De kantoorzones situeren zich aan de gevels (i.f.v. zicht, licht en lucht), in de middenzones zij n de vaste kernen, formele en informele ontmoetingsruimtes, vides en interne verticale circulatie. Vides en daklichten zorgen tegelij kertij d voor mogelij kheden van nachtventilatie en het binnenbrengen van natuurlij k licht midden in het gebouw. De derde bouwlaag is ontworpen als een penthouse en huisvest een polyvalente zaal met terras. Bij de uitwerking van het architecturaal concept werd gestreefd naar een evenwicht tussen transparantie en privacy steeds met respect voor auditief comfort. Aparte werkcellen worden afgewisseld met clusters voor kleine groepen en grotere landschapskantoren. De bouwheer waardeert sterk de flexibiliteit van de infrastructuur in functie van een wisselende bezetting: de uitwerking werd hierop afgestemd. Een thermisch goed isolerende gebouwenschil, nachtventilatie en andere beheersbare technieken zorgen voor een lange levensduur en beperkte complexiteit. Het resultaat is een gebouw met een kwalitatieve, krachtige en eenvoudige architectuur met een hoge afwerkingsgraad, dat optimaal comfort biedt, flexibel is, duurzaam en energiezuinig met streefwaarden van E60 en K30.

5 VALCKE PREFAB BETON NV VLAMERTINGE [2010] Fidias Awards AINB - laureaat Eco Label Professioneel Valcke Prefab Beton nv, A. Rodenbachtstraat 30, 8908 Vlamertinge A. Rodenbachstraat 72, 8908 Vlamertinge Opgeleverd op 30 september ,59 m² Energieprestaties [EPB] E-peil: E67 - K-peil: K30 BURO II & ARCHI+I, BURO Interior en Urban Planning i.s.m. Daidalos-Peutz [bouwfysica] en Pieter Vanrenterghem [werf interieur] De cementsilo s en de grote productieloodsen die zichtbaar zij n in het vlakke landschap rond Vlamertinge, vormen de landmarks van de prefabbetonindustrie van Valcke. Het kantoorgebouw staat volledig vrij op het bedrij fsterrein van Valcke, maar is ingeplant en ontworpen in relatie tot de ruimtelij ke en landschappelij ke context. Het aflopend dak van het gebouw is uitgewerkt als een groendak en trekt daardoor als het ware een groen landschap over het gebouw heen. Ook de verschillende insprongen in de gevel (als patio of als inkomhal) brengen de omgeving tot in het gebouw. De goed geïsoleerde gevels, intelligente daglichtsystemen, natuurlij ke ventilatie en nachtkoeling zorgen voor een gebouw met een hoge standaard en een lage energiefactuur. Het intelligent systeem van daglichttoetreding zorgt ervoor dat overal kan gewerkt worden zonder kunstlicht. De buitenruimte is een verlenging van het nabij e landschap. Nieuwe grachten die ook dienst doen als bufferbekkens en/of infiltratiebekkens voor het regenwater, scheiden verschillende zones met grasland. Parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers worden gedeeltelij k als grasparking aangelegd en zij n omzoomd door knotwilgen. In wereldpremière mocht Valcke een nieuw soort cement gebruiken. Het overgesulfateerd cement van bij Holcim (Cemroc genaamd) geeft bij de productie slechts 80 kg CO2- uitstoot per ton geproduceerd cement, waar een traditioneel cement ongeveer kg CO2 uitstoot geeft per ton. Dit cement verhard met een bleek witte uitzicht en geeft de cementhuid ook een extra zelfreinigend vermogen. De strookramen van verschillende hoogte brengen daglicht binnen in dit monoliete gebouw. De zichtlij nen zij n doorgetrokken in alle facetten van architectuur, interieur en technieken. In de grote open ruimte staan drie vrij staande volumes die de gesloten functies omvatten. Deze grote open ruimte is een vertaling van de filosofie van het bedrij f, en tegelij k een noodzaak voor de nachtkoeling. Het materialenpakket is bewust beperkt gehouden en bestaat uit beton, gietvloeren en gebeitst schrij nwerk.

6 EUROPA [IN PROGRESS] Nieuwbouw van kantoren en handelingen Brussels Europa nv, Rue de la Loi 107, B-1040 Brussel Rue de la Loi 107, B-1040 Brussel In ontwerpfase m² bovengronds / m² ondergronds Energieprestaties [EPB] K-peil: K30 BURO II & ARCHI+I Het project situeert zich in het hart van Brussel in de Europese Wij k, op een strategisch kruispunt tussen de Wetstraat en de Etterbeeksesteenweg. In de omgeving bevinden zich de gebouwen van de Europese instellingen zoals Berlaymont en Charlemagne met hun eigen volume en architectuur. Het project wil zich inpassen in het stedelij k weefsel door een kwaliteitsvolle omgeving te creëren en een coherente en dynamische organisatie te verzekeren van de publieke ruimte. Zo integreert de sokkel zich in de wij k en draagt de toren bij tot een nieuwe skyline van de Wetstraat. Deze erg levendige plek in het hart van de Europese Wijk heeft zowel bus- trein- als metrohaltes in de nabijheid. Het programma bevat m² bebouwde oppervlakte (3.369m² netto vloeroppervlakte) en bestaat uit een mix van kantoren, winkels en woningen. De kantoren richten zich naar de Wetstraat, de winkels en appartement naar de Etterbeeksesteenweg -waar zich ook de ingang naar de ondergrondse parking bevindt- en de Lalaingstraat. Het hoogteverschil van 8 meter tussen de Wetstraat en de lager gelegen Etterbeeksesteenweg wordt overbrugd door een brede en uitnodigende buitenttrap -als het ware een urban link- naar de lager gelegen winkels; of naar de hoger gelegen kantoren. De publieke ruimte wordt ingericht als een klein park. De eenheid van het gebouw wordt gevormd door 3 volumes die geschakeld worden op elkaar. De volumetrie is gebaseerd op de nabij gelegen gabarieten en integreert zich in het stedelij k landschap. Op de eerste twee volumes bevindt zich telkens een dakterras. De gevels zijn opgebouwd uit een regelmatig grid van dubbelhoge ramen, ingepakt in een tweede huid uit strekmetaal. De kantoren genieten een maximum aan natuurlij k daglicht. Om aan de vraag van de bouwheer naar een energie-efficiënt gebouw te voldoen, is een gevelsysteem ontwikkeld dat kan aangepast worden naargelang de oriëntatie. Het basiselement voor de opbouw van het gevelsysteem blij ft steeds hetzelfde. Het resultaat is een functionele, eco-logische en energie-efficiënte gevel. Bij het keuze van de materialen is rekening gehouden met akoestische en isolatie-eigenschappen, maar ook andere duurzaamheidsoverwegingen speelden mee naar gebruik en mogelij k hergebruik naar de toekomst. Een K-waarde van 30 wordt nagestreefd om aan de passiefstandaard te voldoen.

7 GRAND HOTEL CASSELBERGH BRUGGE [2010] Project Planning Degroote nv, p/a Troonstraat 60, 8400 Oostende Hoogstraat 6-8, 8000 Brugge Opgeleverd in februari m² BURO II & ARCHI+I [architectuur] & BURO Interior [layoutstudie restauratie gedeelte en nieuwbouw] Interieurarchitect Frederic Declercq [restauratie gedeelte en inrichting nieuwbouw] Door zij n centrale locatie en beladen geschiedenis is het belang van deze plek voor de werelderfgoedstad Brugge zeer groot. Het toerisme vormt een belangrij ke motor voor de lokale economie. Door de herbestemming van dit pand tot een hotel met congresfaciliteiten kan de jarenlange stadskanker in de Hoogstraat eindelij k verdwij nen. Het project bestaat uit twee delen: de restauratie van de drie historische gebouwen aan de Hoogstraat en een nieuwbouw volume aan de Groene Rei. De nieuwbouw vervangt op een hedendaagse manier een niet-waardevol gebouw uit de 20ste eeuw. Deze nieuwe toevoeging in het stadslandschap wordt opgevat als een bronzen schatkist bezet met edelstenen. Deze archetypische vorm van een doos met een afgeschuind dak is ook terug te vinden in het volume van het Belfort van Brugge (die naast het archief van de stadsrekeningen ook een schatkamer bevatte). Dit nieuwbouwhotel zal over 118 hotelkamers en 9 seminariezalen beschikken en voorziet ook in een ondergrondse parkeergarage voor 38 wagens.

8 DECATHLON ROESELARE [2010] Decathlon Benelux nv, Noorderlaan 53, 2030 Antwerpen NV Ansimmo, Victor Cornestraat 64, 7700 Moeskroen Hoek A. Hansstraat Groenestraat N36 Roeselare Opgeleverd op 28 september m² [winkelruimte] m² [personeels- en bergruimte] Energieprestaties [EPB] K-peil: K32 BURO II & ARCHI+I Een vernieuwend duurzaam concept ligt aan de basis van deze winkel. Het gebouw kenmerkt zich door een kleine footprint, een intelligente daglichttoetreding, het gebruik van hernieuwbare energie met zonnepanelen en een aantrekkelijke uitstraling. Het gebouw interpreteren we als een betonnen tafel waarop een helder wit winkelvolume wordt geplaatst. De winkel wordt boven de grond getild waardoor de parking zich tot onder het gebouw uitstrekt. Dit betekent een belangrijke optimalisatie van het grondgebruik. Trap en lift worden geconcentreerd in een losstaand lichtgevend torentje dat door de tafel heen prikt. Het is de eyecather waarlangs bezoekers de winkel bereiken. Tussen het torentje en de winkel doorkruisen bezoekers een grote buitenruimte als een soort publieke ruimte waar gesport kan worden. In deze winkel gaat veel aandacht naar daglichttoetreding. Door de noord-zuidgeoriënteerde sheddaken komt het noorderlicht gelijkmatig binnen. Bovendien lenen deze zuidgerichte dakvlakken zich er uitstekend to om ze optimaal te bezetten met zonnepanelen. De toepassing van een dergelijk dakentype resulteert daarenboven in een krachtig getand architectuurbeeld. Dit ontwerp vertaalt op een heldere manier de ambities van Decathlon. Door het duurzaamheidsopzet krijgt deze winkel in Roeselare een belangrijke voorbeeldfunctie naar toekomstige winkels van dezelfde keten.

9 EX-KBC SITE - INBREIDINGSPROJECT & KENNISCENTRUM [IN PROGRESS] Schrijnwerk Awards laureaat categorie aluminium CBS Invest nv, Industrieweg 74, 8800 Roeselare [fase 1 tem fase 3] Stadsbestuur Roeselare, Markt, 8800 Roeselare [fase 4] Noordstraat - H.Horriestraat te Roeselare Opgeleverd op 23 mei 2008 [fase 1] - In ontwerpfase [fase2 + fase 3 + fase 4] Fase 1: kantoor m² [4 bouwlagen + ondergrondse parking 784 m²] [21 parkings] Fase 2: blok A: m² [4 bouwlagen tem 5 bouwlagen]; blok B: m² [4 bouwlagen tem 6 bouwlagen]; ondergrondse parking: m² [ -1 en -2] Fase 3: blok C: m² [4 bouwlagen tem 7 bouwlagen] + blok D: m² [4 tem 6 bouwlagen] Fase 4: m² BURO II & ARCHI+I i.s.m. B.A.U. Architectenbureau & i.s.m. Extensa (externe adviseur), Stedec (stabiliteit) [fase 1,2 &3] Fase 1 : Bankkantoor KBC Palo-kantoor Fase 2 : 2 appartementscomplexen met ondergrondse parking -1 & -2 Blok A: 10 appartementen + 3 penthouses met 5 onderliggende commerciele ruimten Blok B: 27 appartementen + 9 penthouses met 7 onderliggende commerciele ruimten Fase 3 : 2 appartementscomplexen Blok C: 51 appartementen met 13 onderliggende commerciele ruimten Blok D: 40 seniorenflats met 12 onderliggende commerciele ruimten Fase 4 : Kenniscentrum Het project is gesitueerd op de vroegere site van de Bank van Roeselare, in het hart van de stad. De site wordt een nieuw multifunctioneel binnenstedelij k gebied met zowel private als publieke functies: van woongelegenheden, hotel, winkels, kantoren, en tentoonstellingsruimtes tot een kenniscentrum met bibliotheek. Dit kenniscentrum wordt een open huis, een publiek informatieforum en ontmoetingsplaats waar mensen van alle leeftij den terecht kunnen. Dit nieuwe knooppunt van functies in de stad is opgebouwd rond een winkelwandelstraat met een publiek plein. De site staat direct in verbinding met de bestaande winkelstraten en de Grote Markt. De multifunctionele invulling en de kwaliteitsvolle architectuur zullen een impuls geven aan de leefbaarheid van de Roeselaarse stadskern.

10 CULTUREEL CENTRUM HET PERRON IEPER [IN PROGRESS] Openbare wedstrijd ontwikkelaars - laureaat s Stadsbestuur Ieper - Grote Markt Ieper Vanhaerents nv - Oude Gentweg Torhout Alheembouw nv - Roeselarestraat 209 B Oostnieuwkerke Stationsplein-Fochlaan-Goesdamstraat Ieper Opgeleverd op 1 april m² [publiek] m² [privaat] BURO II & ARCHI+I en BURO Interior i.s.m.boydens [technieken] - Establis [stabiliteit] - TTAS [theatertechnieken] - Eva-international [akoestiek] Het ontwerp van het nieuwe cultuurcentrum van Ieper vertrekt van transparantie en openheid om ontmoeting te stimuleren. Dit PPS-project combineert een aantal commerciële en culturele functies zoals een theaterzaal, een jeugdcentrum, kantoren en repetitieruimtes. Het gebouw wil met zijn glazen inkomhal, duidelijke layout en transparante huid een open interface zijn voor personeel, artiesten, bezoekers en buurtbewoners. De huid van het gebouw bestaat uit geperforeerd koper, dat zal verkleuren mettertijd. Het gebouw staat op een sokkel. Zo ontstaat er een podium aan de kant van het vernieuwde stationsplein dat kan dienen als terras bij de cafetaria en polyvalente zaal. Deze buitenruimte kan eveneens gebruikt worden voor openluchtvoorstellingen. De sokkel laat toe om via hellingen naar binnen te gaan via de centrale hal en dit traject als een architecturale en stedelijke wandeling te beleven. Het project moet als katalysator werken in de opwaardering van de te vernieuwen stationsbuurt.

11 STADSBIBLIOTHEEK DE LETTERBEEK POPERINGE [2006] Openbare architectuurwedstrijd - laureaat Stadsbestuur Poperinge - Grote Markt Poperinge Veurnestraat Poperinge Opgeleverd op 8 februari ,18 m² BURO II & ARCHI+I en BURO Interior Het nieuwe publieke gebouw is open en transparant. Het is een aangename pleisterplaats en een flexibele werkplek, die wenst te anticiperen op toekomstige evoluties. Het bakstenen volume verbindt het stadscentrum met het achterliggende grote stadspark. Wie tij d heeft neemt een boek mee in het park, dat ook open staat voor literaire en andere evenementen.

12 VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL GENT [2003] Wedstrijd op uitnodiging - laureaat Gebouw van het jaar [Trends] - geselecteerd tot laatste ronde [2004] Awards van de Belgische Architectuur - Energieaward [2005] - genomineerd - categorie niet-residentiële gebouwen renovatie Vlerick Leuven Gent Management School - Reep Gent Hoek Reep - Seminariestraat Gent Opgeleverd in september ,64 m² BURO II & ARCHI+I [architectuur], BURO Interior [interieur] i.s.m. arch. Romain Berteloot [restauratie] Het Groot bisschoppelij k seminarie, een neogotisch gebouw uit het begin van de twintigste eeuw in het centrum van Gent, straalde tot voor kort door zij n gesloten karakter een kloosterlij ke ontoegankelij kheid uit, waarbij enkel de voorgevel zich naar de buitenwereld richtte. De verbouwing van het pand tot nieuwe campus van de Vlerick Leuven Gent Management School opende de site voor het publiek. De impact van de ingreep werd zo onzichtbaar mogelij k gehouden. Uit voorafgaand onderzoek bleek dat het bestaande bouwconcept met de twee grote patio s zich uitstekend leent voor een duurzame en betaalbare herbestemming. Het volstond de binnenkoer uit te graven en een ondergrondse verdieping toe te voegen, om het gebouw te reorganiseren en de nieuwe functies en technieken optimaal te integreren. Deze geconcentreerde ingreep zorgde ervoor dat de overige vleugels van ingrij pende verbouwingen konden gespaard blij ven. Zo doet de kapel nu dienst als restaurant en conferentieruimte, de gang naast de bibliotheek (die haar functie behield) werd een leeszaal. Op het campusplein, aangelegd samen met kunstenaar Panamarenko, worden de nieuw opgeleide managers de goden van onze globaliserende maatschappij er dagelij ks aan herinnerd dat niet een koud economisch rationalisme, maar droom en verbeelding leiden naar Nailati Efi l (een Italian way of Life).

13 FLANDERS BUSINESS SCHOOL ANTWERPEN [2011] Flanders Business School, Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen Korte Nieuwstraat 33, Antwerpen Opgeleverd op 15 september ,07 m² BURO II & ARCHI+I en BURO Interior i.s.m. Architectenbureau De Vloed Het bouwproject betreft twee negentiende-eeuwse panden op de hoek van de Sint-Katelij nevest en die Korte Nieuwstraat. Deze gebouwen vormen één geheel en zij n op alle verdiepingen verbonden. Ze zij n beschermd als monument sinds De panden staan momenteel leeg en bevinden zich in precaire staat. Grenzend aan de unieke en historische Jezuïtenkapel uit de 19e eeuw, wenst FBS een volledig nieuwe infrastructuur op te trekken die voldoet aan de modernste vereisten van executive education, met een auditorium, cafetaria, vergaderaccomodatie, een coffee- en businesscorner, kantoorruimtes enz. Het behoud van de originele vide en de historische buitenmuren vormen samen met het auditorium en haar breakrooms de conceptuele basis. De circulaties van en naar het auditorium worden een wezenlij k onderdeel van de architectuur die het dynamische en creatieve ondernemerschap van FBS veruitwendigt. De breakrooms gaan een dialoog aan met de originele buitenmuren en de unieke vide binnen het gebouw waardoor interessante spanningsvelden en perspectieven ontstaan. Uitgangspunt binnen het ontwerpconcept is het behoud van de eigenheid van het beschermde pand: de originele verdiepingsvloeren, de historische vide, de verluchting van de ruien en de 19e eeuwse gevel.

14 GEMEENSCHAPSINSTELLING DE ZANDE - SPORTHAL BEERNEM [2011] Prijs Bouwmeester categorie zorg - laureaat Awards van de Belgische Architectuur laureaat Isolatieaward Awards van de Belgische Architectuur - laureaat Energie-Award Open Oproep Vlaams Bouwmeester - laureaat Realisatie in de sociale sector met financiële tussenkomst van VIPA Realisatie omtrent duurzaam bouwen, toepassing energetisch concept Passiefhuis, toepassing ecologische materialen Ministerie van de Vlaamse Gem. - Afd. ondersteuning en werking - Koning Albert II-laan Brussel Sint-Andreaslaan Beernem Opgeleverd op 6 december m² BURO II & ARCHI+I en BURO Interior, i.s.m. Cenergie en Denis Dujardin De sporthal is de tweede fase van het masterplan en volgt na de realisatie van de school. In nauw overleg met de gemeente werd besloten om de sportinfrastructuur een dubbel gebruik te geven en deze zowel ten dienste te stellen van de jeugdinstelling als deel te laten uitmaken van de openbare gemeentelij ke sportinfrastructuur. Het gebouw neemt een belangrij ke plaats in binnen stedelij ke omgeving. De verhoudingen zij n gebaseerd op deze van de naastgelegen schuur, die in de derde fase van het masterplan grondig gerenoveerd zal worden. Ze zal een (deels) publieke en centrale invulling krij gen. De specifieke ligging van de sporthal - tussen de drukke St.-Andreaslaan en het rechte pad op de site van de jeugdinstelling - is zowel symbolisch als fysisch een belangrij k gegeven. Het gebouw belichaamt namelij k een brug of overgang tussen het tij delij ke verblij f binnen de jeugdinstelling en de terugkeer naar het publieke en dagelij kse leven. Sportieve activiteiten zij n een noodzakelij k onderdeel binnen de begeleidingsprogramma s van de jongeren. Sport is een katalysator om de stressfactoren te reduceren en een overgang naar een leven buiten de instelling geleidelij k te helpen verlopen. De sporthal heeft twee ingangen: een publieke inkom aan de straatkant en een beschermde toegang - dichtbij de school - die voor een nauwe verbinding zorgt tussen de lessen en de sportactiviteiten. Tij dens de schooluren maken de meisjes gebruik van de sportaccommodatie, terwij l de sporthal voornamelij k s avonds en in het weekend publiek opengesteld wordt voor de inwoners van de gemeente. Net zoals de school, is de sporthal opgevat als een passief gebouw, waarbij door bij komende thermische isolatie en doordachte oriëntatie van de gevelvlakken en glaspartij en een significante energetische meerwaarde ontwikkeld wordt. Door het gebouw deels verzonken op het terrein in te planten, worden deze aspecten nog versterkt. Sporttechnisch werden alle voorzieningen getroffen. De vrij e hoogte van 9 m laat het uitoefenen van verschillende sporten toe zoals badminton, tennis, volleybal, handbal, zaalvoetbal, squash, dans, Een cafetaria biedt zicht op de sportzaal. Achter aan het gebouw werd een fitness voorzien, palend aan een binnenpatio. Vooraan aan de straatkant is er extra hoogte voor een klimmuur en het dak doet dienst als buitensportveld dat omheind wordt door metalen transparante schermen.

15 WOON- EN LEEFPROJECT TRIAMANT HASPENGOUW TE VELM [IN PROGRESS] Zorgcampus met innovatief zorgconcept - Deels met financiële tussenkomst van VIPA Genomineerd voor de eerste IWT Innovatie Awards [Innovatie door Wetenschap en Technologie] Prijs Bouwmeester categorie zorg - genomineerd Care for Life cvba - Slachthuisstraat Turnhout Halingenstraat Velm Opgeleverd op 3 september 2010 [fase 1] Opmaak uitvoeringsdossier [fase 2] m² bovengronds & ca m² ondergrondse voorzieningen BURO II & ARCHI+I Care for Life ontwikkelt realiseert en exploiteert innovatieve woon- en leefprojecten voor jong en oud en biedt hiermee een gepast antwoord op de uitdagingen van de vergrij zing. TRIAMANT Haspengouw in Velm bij Sint-Truiden is het pilootproject. De visie waarbij wonen, zorg en welzijn naadloos in elkaar overlopen, is ruimtelijk vertaald in het masterplan. Kunsthistorica Mimi Debruyn onderzocht hoe zorgeloos wonen en voluit leven ingeplant konden worden in een historische kasteel- en parkomgeving. In het masterplan staat het kasteelcomplex centraal, dat als landschappelijk baken functioneert. In het kasteel, dat volledig is gerenoveerd, zij n een Grand Café, 8 gastenkamers voor zorgtoerisme en enkele woongelegenheden ondergebracht. Met de bouw van 42 woonzorgverblij ven, 37 (businessof leef)flats, 6 herenhuizen, een breed gamma aan zorg- en dienstverlening en de verschillende gemeenschapsvoorzieningen (o.a. buurtwinkel met post- en lottopunt, carecenter met kiné, fitness, zwembad, ) is fase 1 van Triamant inmiddels volledig afgerond. In een tweede en derde fase zullen nog 8 entiteiten voor kleinschalig genormaliseerd wonen (totale capaciteit van 86 verblij fseenheden), 41 flats, activiteitenruimten en 5 gezinswoningen worden gerealiseerd in kwaliteitsvolle nieuwbouw. Alle woningen zij n volledig rolstoeltoegankelij k en kunnen bovendien vlot en probleemloos worden aangepast aan de wijzigende behoeften van de bewoners en aan de veranderende gezinsomstandigheden. De ruimtelij ke uitdaging lag in het verbinden van autonomie met zorgverlening en sociale interactie en dat op een ecologisch verantwoorde manier. Dankzij een doorgedreven samenwerking tussen Care for Life en BURO II & ARCHI+I is een project tot stand gekomen dat erin slaagt de verschillende elementen van de visie sociale interactie, openheid, toegankelij kheid, participatie te vertalen in een duurzaam ontwerp. TRIAMANT Haspengouw is een concept van levenslang wonen waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten, elkaar inspireren, elkaar helpen en samen leven. Op termij n zal Triamant aan zo n 350 mensen een thuis kunnen bieden.

16 ZIEKENHUIS KNOKKE [IN PROGRESS] Openbare wedstrijd - laureaat Gezondheidszorg oostkust VZW Knokke - Graaf Jansdij k Knokke-Heist Kalvekeetdij k - Natiënlaan Knokke-Heist In ontwerpfase m² Architectuur: Tij delij ke vereniging AAPROG - BOECKX - BURO II & ARCHI+I Technieken: Ingenium [Brugge] Stabiliteit: Greisch [Angleur-Luik] en S.C.E.S [Brugge] Bouwfysica: Daidalos [Leuven] Duurzaam bouwen: EVR-architecten [Gent] Landschapsarchitectuur: Paul Deroose [Jabbeke] Geveltechnologie: Van Santen&Associés [Lille Frankrijk] Interdisciplinaire coördinatie: Marleen Wynants [Brussel] De tijdelijke vereniging AAPROG - BOECKX - BURO II & ARCHI+I won de ambitieuze wedstrijd van vzw Gezondheidszorg Oostkust voor een nieuw ziekenhuis in Knokke-Heist. Het terrein waarop het ziekenhuis komt is twintig hectare groot. Het nieuwe zorgcentrum omvat een ziekenhuis, revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte en helihaven. Het nieuwe ziekenhuis zal zowel origineel, functioneel als toekomstgericht en duurzaam zijn en het landelijke karakter van de omgeving bewaren. Het nieuwe ziekenhuis zweeft als het ware boven het landschap en wordt tot in de technische ruimtes toe door licht en natuur gedomineerd. De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimtes is vrij wel naadloos met als gevolg een uitnodigende en inspirerende omgeving. Het ontwerp is een treffend voorbeeld van levende architectuur : duurzaam ontwerpen en bouwen met bij zonder oog voor integratie in het landschap, ecologische energie en gebruikte materialen.

17 WONING S. TE W. [2009] S. W. Opgeleverd op 17 juni 2009 BURO II & ARCHI+I en BURO Interior Deze woning is ontworpen voor een gezin met drie kinderen. Het ontwerp werd sterk bepaald door de site en de aanwezige bomen en struiken. Zo werd de woning, een balk van 72 m lang, noord zuid ingeplant, om het terrein te organiseren in een westelij ke (meer publieke) toegangszone en een oostelij ke (private) tuin met zwembad. Het volume van de woning wordt gevat tussen twee horizontale betonnen schij ven. De ene vormt een sokkel die in de tuin ligt, terwij l de andere een ranke begrenzing vormt van het dak met tussenin glazen of houten wanden. De drieledige sequentiële organisatie van de ruimtes (kinderen / leef- en eetruimtes / ouders) is leesbaar in de gevels. De verschillende delen zij n verbonden met de specifieke buitenruimtes: de avondliving met de introverte patio, de leefruimtes met het langgerekte terras, de keuken met de open patio en de masterbedroom met het zuidterras. Deze interne differentiatie wordt doorgetrokken in het tuinontwerp van Buro Groen: een rustgevende bloementuin ligt tegenover de masterbedroom; een open grasvlakte, speelgazon en boomgaard staan in relatie met het leefgedeelte; en het wilgenbos paalt aan de slaapkamers van de kinderen. De open parkomgeving wordt omzoomd door een bestaande beschermende gordel van elsen, aangevuld met streekeigen groen. Op het terrein zelf wordt een denkbeeldige diagonale as uitgezet die zowel de woning als de tuin begeleidt. Door een sterk uitgewerkte detaillering en een verfijnde vormgeving ontstaat een sober en dynamisch geheel die rustig zij n plaats vindt in de groene omgeving. De consequentie en materiaalgebruik verbindt woning en tuin. Het subtiele spel dat op deze manier ontstaat, prikkelt de nieuwsgierigheid van de voorbij gangers en tegelij k creëert ze een unieke omgeving waar het familieleven plaats kan vinden.

18 MODELWIJK [IN PROGRESS] Renovatie en nieuwbouw van een flatgebouwencomplex met sociale woningen Benelux Aluminium Award laureaat categorie woningbouw - sociale woningbouw Lakense Haard Brussel In uitvoering m² bovengronds BURO II & ARCHI+I in tijdelijke vereniging met A33 T.V. Architectenbureau Jan Maenhout/ Van den Bergh T.V. Essa/Estraco N.V. SWK en met architect Wessel De Jonge als externe raadgever. Xavier Claes Waterbassin / Watervallei Hoogte Bestaande gebouwen Ontworpen gebouwen De Modelwij k in Laken wordt gerenoveerd, dit zowel vanuit stedenbouwkundig, archeologisch en architecturaal oogpunt, het masterplan met buiten- en tuinaanleg tot en met de renovatie van 1029 wooneenheden. De wij k is een modernistisch icoon, een architecturaal geheel van 1960, opgericht voor de Wereldtentoonstelling van Het was gebaseerd op het idee van wonen in het groen en leven in de tuin. Aanpassing van het complex aan de huidige behoeften en de toekomstige eisen. Het project is gesubsidieerd door BGHM. Xavier Claes

19 PASSACAILLE [2008] Bouw van een appartementen EGTA Brussel Opgeleverd in m² bovengronds BURO II & ARCHI+I Deze hedendaagse luxueuze appartementen situeren zich op de historische site van de oude Militaire Kazerne Prins Albert. Gesitueerd in de bovenstad van Brussel, vlakbij de Zavel, het Egmont-park, Waterloosesteenweg en het Koninklij k Paleis. Op de spectaculaire plek werd een uitzonderlij k gebouw ontworpen. Alle 52 appartementen hebben mogelij kheid tot een gevarieerde binneninrichting. Het binnengebied is een prachtige binnentuin, terwij l de appartementen eveneens uitkij ken op de historische omgeving. Het gebouw biedt een rustige plek binnenin, niettegenstaande het omgeven wordt door drukke publieke ruimte rondom, waarmee het in interactie gaat.

20 BLAUWE BOULEVARD, HASSELT [IN PROGRESS] Masterplan en architectuuropdracht van 300-tal wooneenheden aan de kanaalkom te Hasselt Kolmont nv Woonprojecten nv / Willy Tans nv, Havermarkt 45, 3500 Hasselt Kempische Kaai, 3500 Hasselt In uitvoering ca. 288 wooneenheden en 876 m² handel/kantoren m² [terrein] m² [bovengronds] m² [ondergronds] Fase 1: m² [59 units en 3 units handel/kantoren] Fase 2: 8,669 m² [77 units] Fase 3: 8,867 m² [82 units] Fase 4: 9,177 m² [64 units] BURO II & ARCHI+I en BURO II & ARCHI+I Urban Planning i.s.m., Libost-groep nv [technieken] en Stubeco [stabiliteit], Bureau Bouwtechniek nv [EPB en haalbaarheidstudie duurzaamheid], Milieu en bouwconsult bvba [veiligheidsadviseur] De projectsite bevindt zich in een stedelij k herontwikkelingsgebied: de herontwikkeling van een voormalige industriële site ten noorden van de stadskern rond de kanaalkom in Hasselt. Een masterplan ligt aan de basis van het ontwerp: het optimaliseert de oriëntatie en zichten van de woongelegenheden. Een verlaagde kade langs het water vormt de verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de verschillende deelzones. Deze verbinding zal gekoppeld worden aan de overkant van de kanaalkom door een brug ter hoogte van het scharnierplein. Hierdoor ontstaat een lusvormige verbinding voor het volledige gebied. Vanaf het scharnierplein tot aan de Singel wordt het gebied voornamelij k ingevuld met residentiële functies. De gebouwen maken deel uit van een stedelij ke as, waartoe ook de gebouwen van de voormalige gelatinefabriek behoren. Tegelij kertij d wordt de transparantie naar het achterliggende gebied behouden door middel van open binnengebieden. Een afwisseling van bebouwing en open ruimtes dienen als verbindingszones en als rustpunten. De architectuur is open, licht en staat in relatie met het water. De schaal van het project lij kt minder groot door de fragmentering van het volume en de glazen uitvoering van de luxueuze penthouse-appartementen met dubbel hoge ruimtes. De binnentuinen openen zich naar het kanaal en naar het achtergelegen gebied. Het project wordt in 4 fasen gerealiseerd. In een eerste fase komen er 60 wooneenheden en enkele commerciële ruimtes aan een nieuw plein dat door de stad wordt aangelegd.

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com www.b2ai.com Hoogleedsesteenweg 415,

Nadere informatie

Innoverende zorgarchitectuur

Innoverende zorgarchitectuur PILOOTPROJECTEN ONZICHTBARE ZORG Innoverende zorgarchitectuur 1 CODA Wuustwezel CODA Wuustwezel 2 Inhoud Woord vooraf 2 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Peter Swinnen,

Nadere informatie

KonstruKtief. jaarlijks naslagwerk jaargang 25. Architectuur Constructie actua

KonstruKtief. jaarlijks naslagwerk jaargang 25. Architectuur Constructie actua KonstruKtief 2012 #56 jaarlijks naslagwerk jaargang 25 Architectuur Constructie actua MINIMALISTISCH DESIGN, MAXIMALE TRANSPARANTIE Buiten komt sierlijk naar binnen: het Artline schuifraam is kunst met

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden

Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden DEEL B: Inspirerende voorbeelden Auteurs: Karel Moentjens Sirka Lüdtke Promotor: Prof. Georges Allaert Gent, September 2013 Studie

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt

ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt voorwoord Bigness is no longer part of any urban tissue. (...) Its subtext is fuck context. Rem Koolhaas in Bigness, or the problem of Large uit

Nadere informatie

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij TRAJECTBEGELEIDING @ Grontmij Trajectbegeleiding behelst meer dan louter projectmanagement. Het omvat de bijstand van de opdrachtgever gedurende het ganse traject dat afgelegd dient te worden: vanaf de

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015

BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015 BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015 Het BAI bestaat 20 jaar! Een mooi moment om terug te kijken wat 20 jaar architectuur de stad heeft opgeleverd. inhouds opgave gebouw 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Nadere informatie

SCHOLEN BOUW BOUWMEESTER

SCHOLEN BOUW BOUWMEESTER DOSSIER SCHOLEN BOUW VLAAMS BOUWMEESTER Intro Heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen zijn in slechte staat, niet aangepast aan huidige pedagogische noden of te klein voor het aantal leerlingen. Iedereen

Nadere informatie

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be 5 Duurzame inbreiding 10 Drie koopscenario's 13 Elektrisch rijplezier Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? nr.

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BESTEK ONTWIKKELAARS Oorspronkelijke naam document Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda / bouwen aan ambities Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda Spoorzone Delft The Base, Schiphol: Houten diagrid voor

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Jaargang 4 - Editie 12-2015 verschijnt 4x/jaar - P914373 afgiftekantoor Antwerpen X BOUW IN THE SPOTLIGHT + BU LDERS. bouwmagazine zonder muren

Jaargang 4 - Editie 12-2015 verschijnt 4x/jaar - P914373 afgiftekantoor Antwerpen X BOUW IN THE SPOTLIGHT + BU LDERS. bouwmagazine zonder muren BOUW IN THE SPOTLIGHT Jaargang 4 - Editie 12-2015 verschijnt 4x/jaar - P914373 afgiftekantoor Antwerpen X + BU LDERS FACTS bouwmagazine zonder muren COLOFON Builders Facts is een initiatief van dmotion

Nadere informatie

Het Eilandje. Stadsvernieuwing op weg naar een bruisende stadswijk aan het water

Het Eilandje. Stadsvernieuwing op weg naar een bruisende stadswijk aan het water Het Eilandje Stadsvernieuwing op weg naar een bruisende stadswijk aan het water 1 Haven Voorwoord Linkeroever Schelde Stadscentrum Het Eilandje De stad Antwerpen is volop aan de slag om van het Eilandje

Nadere informatie

Het hellend dak. Uw garantie op zorgeloos wonen.

Het hellend dak. Uw garantie op zorgeloos wonen. Het hellend dak Uw garantie op zorgeloos wonen. Het hellend dak Uw garantie op zorgeloos wonen. 1/ EEN HELLEND DAK IS: NÓG MOOIER, ECOLOGISCHER, ECONOMISCHER ÉN PRAKTISCHER DAN JE WEL DENKT! 7/ Mooi? 9/

Nadere informatie

Facility Management. Stem om het facilitair project van het jaar te kiezen! Project of the year 2008. www.facility-awards.be

Facility Management. Stem om het facilitair project van het jaar te kiezen! Project of the year 2008. www.facility-awards.be Facility Management Project of the year 2008 Stem om het facilitair project van het jaar te kiezen! Het Facility Management in België beter bekendmaken, het beroep en zijn goede praktijken opwaarderen,

Nadere informatie

Kantoren. visie op interieur en huisvesting

Kantoren. visie op interieur en huisvesting Kantoren visie op interieur en huisvesting Visie op interieur en huisvesting De meerwaarde van de interieurarchitect Het specialisme van onze interieurgroep is het vormgeven Organisaties zijn voortdurend

Nadere informatie

activiteiten verslag 2010/

activiteiten verslag 2010/ 3 activiteiten verslag 2010/ 2011 VANHOUT is al meer dan 80 jaar een betrouwbare en competente aannemer die deel uitmaakt van de BESIX Groep. VANHOUT draagt klantentevredenheid hoog in het vaandel; haar

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Presentaties zijn terug te vinden op: - Website DUWOBO: http://www.duwobo.be/index.cfm?n01=workgroups&n02=levendekernen

Presentaties zijn terug te vinden op: - Website DUWOBO: http://www.duwobo.be/index.cfm?n01=workgroups&n02=levendekernen 1/16 Lerend Netwerk Duurzame Wijken 5 e KLANKBORDGROEP TA 27 mei 2014 - Gent Dagprogramma: 1. Inleiding, To Simons (CEDUBO), Ilse Dries (DAR.DO) en Peter Thoelen (VIBE) 2. Klimaatplan Gent: Strategie voor

Nadere informatie

De nieuwe bibliotheek: Pupillen 14-18

De nieuwe bibliotheek: Pupillen 14-18 De nieuwe bibliotheek: Pupillen 14-18 Aalst, september 2014 Inhoud I Inleiding... 3 II Situering... 4 A Historische context... 4 B Beleidscontext... 4 C Ruimtelijke context...6 III Conceptnota... 8 A Nulmeting...

Nadere informatie