governance in het hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "governance in het hoger onderwijs"

Transcriptie

1 titel it governance in het hoger onderwijs White paper Dit white paper biedt concrete aanbevelingen voor bestuurders en CIO s voor de inrichting van de IT Governance

2 2 IT Governance in het hoger onderwijs white paper inhoudsopgave Inleiding 3 1. Strategie, informatiebeleid en IT Governance 7 2. Afstemming vraag en aanbod Standaardisatie Tot besluit 18 Dankwoord 18

3 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 3 Inleiding Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs (HO). Bijna alle bedrijfsprocessen hebben een IT-component, ongeacht of je aan het onderwijs-, onderzoeks- of bedrijfsvoeringsdomein denkt. Het belang en gewicht van IT nemen navenant toe, wat tot uiting komt in de toename van ingezette personen en middelen. IT heeft al veel mogelijk gemaakt en draagt de belofte om in de toekomst de drijvende factor van innovatie te zijn. Het kan de bedrijfsvoering efficiënter maken en vernieuwing brengen in onderwijs en onderzoek. De mate waarin IT deze beloftes kan waarmaken is sterk afhankelijk van de mate van controle over en inbedding van diezelfde IT binnen de organisatie. En naarmate een organisatie afhankelijker wordt van de IT-oplossingen komt het vraagstuk van de optimale inbedding van IT binnen de organisatie steeds pregnanter aan de orde. Het is daarom niet verwonderlijk dat bij een groot aantal instellingen het thema IT Governance hoog op de bestuurlijke agenda staat. Centraal binnen IT Governance staat de vraag op welke manier de aansturing van de IT moet worden vormgegeven om te waarborgen dat een organisatie de strategische en operationele doelstellingen kan realiseren. Deze definitie van IT Governance is zeer algemeen en biedt geen concrete handvatten voor de vormgeving van een IT Governance-structuur. Daarom heeft het platformbestuur van ICT & Bedrijfsvoering van SURF begin 2011 de opdracht gegeven om een aantal activiteiten rond het thema IT Governance te organiseren. Het doel daarvan is om de ervaringen van verschillende instellingen met het implementeren van (aspecten van) IT Governance naast elkaar te zetten. Dat biedt bestuurders en CIO s binnen het HO vervolgens concrete handvatten voor de vormgeving van de IT Governance binnen de eigen instelling. Dit white paper is het resultaat van de activiteiten die het platform ICT & Bedrijfsvoering van SURF rond het thema IT Governance heeft georganiseerd, waarin drie rondetafelgesprekken met bestuurders en CIO s centraal stonden. De activiteiten rond IT Governance Voor het ontwerp van het activiteitenprogramma heeft het platform ICT & Bedrijfsvoering een werkgroep samengesteld uit personen die in hoge mate zijn ingevoerd in het thema IT Governance in het HO. Het gaat om: Frits Gronsveld Managing consultant en partner bij Verdonck, Klooster & Associates; voorheen lid van het CvB van de Hogeschool Utrecht Frans de Vijlder Lector Goed Bestuur & Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties (HAN) Rolf Bruins Onderzoeker Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie (Windesheim) Arnold van den Heurik Partner Atos Consulting Wouter de Haan Manager platform ICT en Bedrijfsvoering van SURF Frans de Liagre Böhl Projectleider (en medewerkers van het platform ICT en Bedrijfsvoering SURF)

4 4 IT Governance in het hoger onderwijs white paper De werkgroep heeft allereerst het veelomvattende thema van IT Governance ingeperkt. Hiertoe is aan de collegeleden van tien verschillende instellingen gevraagd welke onderwerpen binnen het thema IT Governance zij het zwaarst laten wegen. Daarbij kwamen drie onderwerpen naar voren, namelijk: afstemming van vraag en aanbod; standaardisering; instellingsstrategie en de aansluiting daarop van het IT- en informatiebeleid. Voorafgaand aan de laatste rondetafelbijeenkomst heeft Atos Consulting een onderzoek uitgevoerd onder negen instellingen. Opzet van het white paper Dit white paper opent met veertien aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn van algemene aard. Elk ervan is gebaseerd op goede voorbeelden die worden beschreven in de daarop volgende paragrafen. Deze goede voorbeelden gelden zodoende als de praktische invulling van de algemene aanbevelingen. De daaropvolgende paragraaf handelt over de verhouding tussen informatiebeleid en instellingsstrategie. De inleiding hiervan bevat tevens een korte uiteenzetting over IT Governance. Vervolgens biedt het een verslag van het onderzoek van Atos naar de verhouding tussen instellingsstrategieën en hun informatiebeleid. Daarna komt het thema Vraag en Aanbod ter sprake. Dit onderwerp is vooral ingegeven door de veranderde wijze waarop IT ingezet kan worden. In vergelijking met tien jaar geleden is vanuit technisch oogpunt veel van de gewenste IT-functionaliteit eenvoudig te implementeren. IT is meer en meer een commodity geworden. Dit biedt de vraagkant de gelegenheid terrein terug te winnen op de IT-afdelingen. Maar dat brengt met zich mee dat het belang van een goede identificatie van de behoeften, het verwerven van draagvlak en inpassing in de bedrijfsprocessen des te zwaarder wegen. De afname van technische obstakels brengt bovendien met zich mee dat de data uit verschillende bronsystemen gecombineerd kunnen worden. Dit kan de efficiency sterk vergroten en de mogelijkheden tot effectievere sturing op basis van aldus geaggregeerde data verbeteren. Maar dan moet die data wel zinvol gecombineerd kunnen worden. En dat impliceert dat niet alleen de structuur en betekenis van data uit verschillende bronnen zijn gestandaardiseerd, maar ook de processen voor het verzamelen van de data op elkaar zijn afgestemd. Vooral het laatste aspect kan grote gevolgen hebben voor werknemers, doordat het ingrijpt op de manier waarop zij gewoon zijn te werken. Vanuit deze achtergrond laat de keuze van het onderwerp standaardisatie als thema van de tweede rondetafelbijeenkomst zich goed begrijpen. Aanbevelingen Een van de oogmerken van dit IT Governance-traject was om een aantal concrete handvatten te leveren aan bestuurders en CIO s voor de vormgeving van de IT Governance binnen hun instelling. Op basis van de vele gesprekken en rondetafelbijeenkomsten hebben wij een selectie van veertien aanbevelingen gemaakt. Elk van deze is te herleiden tot de concrete best practices die in de volgende paragrafen worden opgevoerd.

5 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 5 Afstemming vraag en aanbod 1. There is no best way to organize het gesprek tussen de IT en de andere organisatieonderdelen moet plaatsvinden. De structuur van dit overleg is van ondergeschikt belang en wordt vooral bepaald door de bedrijfscultuur. 2. Voor men zijn kinderen alleen op pad laat gaan, bereidt men hen grondig voor op de uitdaging die op hen wacht zorg ervoor dat de personen die binnen de governancestructuur de vraagzijde moeten vertegenwoordigen voldoende kennis hebben van IT binnen onderwijs en onderzoek. 3. Goede IT-dienstverlening werkt net als een kapper: vraag hoe je het wilt hebben voor je de schaar erin zet, kijk regelmatig in de spiegel terwijl je knipt en inspecteer voor oplevering het geleverde product zorg ervoor dat ieder IT-gerelateerd project een welomschreven doel dient, dat het duidelijk is welk product wordt opgeleverd en monitor het hele traject van het begin tot het eind. 4. IT en geld moeten dezelfde kant op wijzen breng de financiële prikkels in lijn met de IT-verantwoordelijkheden en mandaten: Wie betaalt wat? Zijn die kosten eenmalig of structureel? Standaardisatie 5. Je moet eerst standaardiseren om vervolgens te kunnen differentiëren, en standaardiseren vereist lef en doorzettingsvermogen van bestuurders. Dat komt doordat de voordelen van standaardisatie meestal liggen op instellingsniveau of zelfs daarboven. Op instellings- of sectorniveau maakt standaardisatie op processen en data verdere differentiatie in onderwijs en onderzoek mogelijk. 6. Torens bouwt men beter als men dezelfde taal spreekt een gemeenschappelijk begrippenapparaat (wat verstaan wij onder een toets, een herkansing, een student, een onderwijseenheid) en spelregels over het gebruik en handhaving daarvan, zijn onmisbaar als solide fundament voor alle denkbare ontwikkelingen. 7. Standaardiseer wat niet scheidt instellingsbrede standaardisatie heeft alleen maar zin op die gebieden die alle organisatieonderdelen gemeenschappelijk hebben op het vlak van IT en bedrijfsvoering. 8. Laat wat scheidt aan de business streef niet naar standaardisatie op de vlakken waarop verschillende organisatieonderdelen zich juist onderscheiden van anderen, bijvoorbeeld op het vlak van pedagogisch/didactische modellen. Instellingsstrategie en de aansluiting daarop van het IT- en informatiebeleid 9. De IT-componenten van de instellingsstrategie staan of vallen bij de ability to execute het formuleren van de IT-componenten van een instellingsstrategie is alleen zinvol indien de operationalisering er op voorhand in is meegenomen. Anders loopt het uit op een vlucht in vergezichten. 10. De top van de berg bereikt men stap voor stap probeer niet alle aspecten van uw IT Governance in één keer vorm te geven. Zet een stip op de horizon, maar deel de reis in etappes in. Het is beter om langzaam vooruit te gaan, dan om stil te vallen, overweldigd door het voornemen. 11. Om je doelen te bereiken moet je sturen, niet alleen trappen op de pedalen ondersteuning vanuit het CvB in de vorm van rugdekking, mandatering en als pleitbezorgers is onmisbaar om de verschillende organisatieonderdelen op één lijn te krijgen.

6 6 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 12. Sturen vergt vooral betrokkenheid en slechts in beperkte mate inzicht in de materie goede IT Governance vraagt geen verstand van techniek, maar van besturing en daarmee betrokkenheid bij IT. 13. Druk doen maskeert dwalen succes is het resultaat van voorbereiding, betrouwbare uitvoering en tussentijdse evaluatie en bijsturing, gewoon plan, do, act and check. 14. Sturing vraagt overzicht zorg dat alle planning-en-controlcycli op elkaar zijn afgestemd. Je kunt alleen realistisch doelen nastreven wanneer je zicht hebt over de beschikbare middelen en mankracht.

7 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 7 1. strategie, informatiebeleid en IT Governance Inleiding Over de rol van de IT binnen de instellingen van het HO wordt zeer uiteenlopend gedacht. De Hogeschool Zeeland en de Open Universiteit bijvoorbeeld beschouwen IT als de belangrijkste aanjager van gewenste innovatie, zowel binnen het onderwijsals het bedrijfvoeringsdomein. Aan het andere eind van het spectrum zit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De inzet van ICT op de HAN moet primair de processen ondersteunen en wordt bewust niet ingezet om nieuwe, veelal complexere bedrijfsprocessen met een hoge graad van wederzijdse afhankelijkheid mogelijk te maken. Deze verschillende keuzes rond de oogmerken van de inzet van IT hebben een directe weerslag op het informatiebeleid en de inrichting van het governancemodel. Als een instelling de ambitie heeft innovatief te zijn dan moet je IT eigenlijk telkens een stapje vooruit lopen (Adri de Buck, CvB-lid Hogeschool Zeeland). En de wens snel in te springen op nieuwe mogelijkheden heeft grote invloed op de IT-voorziening. Je hebt veel meer flexibiliteit nodig. Belangrijk is de zeer korte time to market (Cees Brouwer, CvB-lid Open Universiteit). Afhankelijk van de langetermijndoelstellingen van een instelling krijgen informatiebeleid en het sturingsmodel een bepaalde vorm. Om een overzicht te krijgen van de verschillende praktijken en ideeën is een onderzoek uitgevoerd onder negen instellingen. In dit onderzoek is gekeken naar de strategische ambities van een instelling zoals vastgelegd in het instellingsplan en de ondersteuning van die ambities in het informatieplan. De Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en de Open Universiteit presenteerden bovendien gedurende de rondetafelbijeenkomst hun kijk op het thema. Vraagstelling onderzoek Atos Consulting heeft samen met SURF onderzoek gedaan naar de relatie tussen informatiebeleid en instellingsstrategie, en IT Governance. In dit onderzoek is nagegaan of en zo ja, in welke mate er een relatie is tussen de geformuleerde strategieën van negen HO-instellingen en het informatie- en/of governanceplan. Daarnaast zijn wij nagegaan of en zo ja, in welke mate dit informatieplan is neergeslagen in een governancestructuur: of er dus een stap is gezet van het plannen tot het daadwerkelijk implementeren. Aan het onderzoek lagen vier vragen ten grondslag: 1. Wat zijn de verschillende instellingsstrategieën en is er in de formulering van deze strategie tevens een relatie gelegd met informatie- en/of governanceplan? 2. Is er een relatie of discrepantie tussen de strategie van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek zoals geformuleerd in de strategienota s van deze instellingen en de concrete inrichting van hun informatie- en/of governanceplan? 3. Zijn er in de strategienota s van de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek gemeenschappelijke elementen te onderkennen m.b.t. het informatie- en/of governanceplan en zo ja, wat zijn die elementen? 4. Hebben bestuurders van de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek ten aanzien van de onder 2. gevonden relaties of discrepanties aanbevelingen voor zichzelf en hun collega s bij de formulering van toekomstige strategieën?

8 8 IT Governance in het hoger onderwijs white paper Methode en toetsingskader Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 1 en 3 hebben wij de strategienota s en de informatiebeleidsplannen van negen instellingen doorgelezen en geanalyseerd. Vervolgens hebben we bij CvB-leden een interview van circa een uur afgenomen om zo een antwoord te krijgen op onderzoeksvragen 2 en 4. Om de instellings- en informatiebeleidsplannen met elkaar, en over de instellingen heen, te vergelijken hebben we een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader bestond uit drie delen: - Analyse van de doelen en middelen aan de hand van Norman & Kaplan s Strategy Map In dit deel is van iedere instelling onderzocht welke toegevoegde waarde zij wil brengen, wat zij daartoe ten opzichte van de klant biedt en hoe dit in de operatie vorm krijgt. Dit laat de focus van een instelling zien. - Analyse van de focus van IT aan de hand van het Amsterdams Model voor Informatiemanagement Hoe IT-besturing in een organisatie vorm krijgt en welke krachten hier een rol spelen, valt te zien in het Amsterdams Model voor Informatiemanagement, ook wel het negenvlaksmodel genoemd. Het negenvlaksmodel is een model waarbij twee dimensies, namelijk die van organisatie en informatie, met elk drie invalshoeken worden gecombineerd in een matrix die bestaat uit negen vlakken. Op basis van de combinatie van beide dimensies met bijbehorende invalshoeken is het mogelijk de vraagstukken te positioneren die zich met betrekking tot informatiemanagement in organisaties kunnen voordoen. Volgens Abcouwer richt het negenvlaksmodel zich vooral op de relaties en de verschillen tussen de verschillende strategische, structurele en operationele informatiemanagementvraagstukken én op het onderscheid tussen de technologie, de betekenis van deze technologie en de toepassing ervan. De instellingen zijn op dit negenvlaksmodel geplot op basis van het informatiebeleidsplan en de verhouding tot het instellingsplan. sturen Doelstelling van instelling Informatiestrategie IT-strategie alignment Instellingsarchitectuur Informatiearchitectuur IT-architectuur impact Instellingsprocessen Informatieprocessen IT-processen vermogen Figuur 1: Het Amsterdamse negensvlaks modelimpact

9 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 9 - Analyse van de volwassenheidsfase van de instelling Hoe instellingen tegen de ontwikkeling en inrichting van IT Governance aan kijken, hangt af van de situatie waarin de instelling verkeert. Instellingen zijn in te delen in fases van volwassenheid. De volgende zijn daarin te onderscheiden: Fragmentatie, Integratie, Vraaggestuurd, Ketengericht, Transformatiegericht. We gaven de instellingen op basis van de instellings- en informatiebeleidsplannen een volwassenheidsscore mee, zodat we de focus kunnen vergelijken met instellingen die in dezelfde fase van volwassenheid verkeren. Geselecteerde instellingen De volgende instellingen namen deel aan dit onderzoek: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool Utrecht Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Twente Hotelschool Den Haag Hogeschool Zeeland Universiteit Utrecht Technische Universiteit Delft Open Universiteit Resultaten Instellingsstrategie Een enkele instelling had geen informatiebeleidsplan. Een enkele keer maakte het ICT-beleid een klein onderdeel uit van een plan voor bedrijfsvoering in het algemeen, of iets vergelijkbaars. Later bleek in de interviews dat dat niet per se hoeft te betekenen dat de instelling de ICT niet op orde heeft; het is mogelijk slechts niet goed gedocumenteerd. Vrijwel alle instellingen zijn zich bewust van de belangrijke positie die ICT inneemt. ICT is niet meer een tool die allerhande processen ondersteunt, het is veel meer een beleidsterrein geworden dat een verschil kan maken en waar een adequate governance nodig is om de explosief toegenomen vraag het hoofd te kunnen bieden. IT biedt kansen (digitale samenwerkingsomgevingen, 7x24 uur informatievoorziening, managementinformatie), mits de governance zo is ingericht dat de instelling daadwerkelijk de controle over de IT heeft en zich over de dagelijkse IT-beslommeringen geen zorgen meer hoeft te maken. De toegevoegde waarde van de inzet van IT wordt bij veel instellingen vooral binnen het onderwijs- en onderzoeksdomein gelegd. Andere gebieden waarop de inzet van IT een wezenlijk onderscheid kan maken is het vlak van kennisvalorisatie. Om verschillende redenen vinden instellingen een verbetering van serviceverlening aan studenten, medewerkers en externe partijen belangrijk. Door die serviceverlening aan de student op een hoger plan te brengen, hopen instellingen niet alleen meer studenten aan te trekken, maar ook het studierendement te verbeteren. Thema s die daarbij spelen zijn onder meer vraaggestuurd onderwijs en gepersonaliseerde informatievoorziening. Bij externe partijen gaat het vooral om strategische partners in de regio of het buitenland. De voortschrijdende verwevenheid tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen vereist dat ook de informatiestromen tussen die verschillende partijen in goede banen geleid kunnen worden.

10 10 IT Governance in het hoger onderwijs white paper Informatiebeleid Binnen het informatiebeleid is vooral de sourcingstrategie een belangrijk aandachtspunt. Software as a Service (SaaS) en de cloud worden als de sourcingmodellen van de toekomst beschouwd. De breed gedragen veronderstelling is dat via die weg de gewenste flexibiliteit (any place, any time, any device) geboden kan worden. Als algemene voorwaarde hiervoor wordt een betere benutting van de bestaande informatiebronnen genoemd. In de praktijk betekent dat een verdere integratie van de back-end om zo betere serviceverlening in de front-end tot stand te kunnen brengen. Volwassenheid Van de deelnemende instellingen hebben wij 56% als gefragmenteerde en 44% als geïntegreerde instelling gekarakteriseerd. In een geïntegreerde instelling is voorzien in concernsystemen voor kernprocessen als Finance, HR, Communicatie & Marketing, Digitale leeromgeving(en) en een SIS. Gegevens uit de bronsystemen zijn gekoppeld, en de inrichting van de werkprocessen en de IT-processen zijn op elkaar afgestemd en zorgen voor een efficiënt verloop. De instellingen werken procesgericht en sturen op efficiëntie en resultaat. De instellingen die zich bevinden in de fase van fragmentatie, zijn op weg naar een manier van werken die past bij een geïntegreerde organisatie. Zij zoeken naar manieren om de bedrijfsvoering efficiënt te laten verlopen langs gestandaardiseerde processen en informatievoorziening. Een koppeling van bronsystemen moet nog plaatsvinden. Niveau 1: gefragmenteerd Niveau 2: geïntegreerd Doelstelling van instelling (5/100%) Informatiestrategie (2/40%) IT-strategie (2/40%) Doelstelling van instelling (2/50%) Informatiestrategie (4/100%) IT-strategie (1/25%) Instellingsarchitectuur (4/80%) Informatiearchitectuur (2/40%) IT-architectuur (3/60%) Instellingsarchitectuur (3/75%) Informatiearchitectuur (3/75%) IT-architectuur (4/100%) Instellingsprocessen (3/60%) Informatieprocessen (2/40%) IT-processen (3/60%) Instellingsprocessen (3/60%) Informatieprocessen (2/50%) IT-processen (4/100%) Verschil tussen niveau 1 en 2 Doelstelling van instelling (-50%) Informatiestrategie (60%) IT-strategie (-15%) Instellingsarchitectuur (-5%) Informatiearchitectuur (35%) IT-architectuur (40%) Instellingsprocessen (15%) Informatieprocessen (10%) IT-processen (40%)

11 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 11 Een interessant beeld treedt op als de volwassenheidsfase van een instelling in verband wordt gebracht met de IT-focus binnen de organisatie. De verwachting was dat gefragmenteerde organisaties focussen op het inrichten van IT en de operatie, omdat ze de infrastructuur en alignment nog op orde moeten krijgen. Het zijn echter de geïntegreerde instellingen die zich nadrukkelijker op de IT-operatie en -inrichting focussen. Tegelijk was de verwachting dat toekomstvisie van de instelling en IT-ontwikkelingen op strategisch niveau van groter belang zijn voor een geïntegreerde instelling dan voor een gefragmenteerde. Het tegendeel blijkt echter het geval: juist gefragmenteerde instellingen hechten meer belang aan de strategische doelen. Conclusies Gefragmenteerde instellingen moeten eerst de werkprocessen op orde krijgen om zo een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Een langetermijnvisie op een perfecte toekomstsituatie heeft slechts een verlammend effect op de ontwikkeling. Het is zaak om stap voor stap volwassen te worden. Dit zou in theorie relatief snel kunnen gaan, maar een stap overslaan in het ontwikkelproces is niet mogelijk. Gefragmenteerde instellingen die samenwerkingsverbanden of zelfs internationale focus hebben, zullen eerst zelf de bedrijfsvoering op orde moeten krijgen en hun IT inrichten volgens de instellingsinrichting. Zonder het stellen van haalbare interne doelen, zal een gefragmenteerde instelling een gefragmenteerde blijven. Het bijhouden van de IT-ontwikkelingen zal steeds moeizamer gaan en dus een steeds kostbaarder en meer en meer frustrerende aangelegenheid worden. Bouw geen nieuwe luchtkastelen, maar leg de verbinding tussen organisatiestrategie en IT, en zorg dat je in de volle breedte (van business tot IT) betrouwbaar wordt in de uitvoering. Geïntegreerde instellingen hebben last van de wet van de remmende voorsprong. Geïntegreerde instellingen besteden minder aandacht aan de instellingsstrategie, en meer aan de informatiestrategie en de uitvoering van de operationele processen. Zij laten kansen liggen door genoegen te nemen met de doorgemaakte ontwikkelingen naar een organisatie waar IT-architectuur is afgestemd op de instellingsarchitectuur. Doorpakken zou hier het scenario moeten zijn. Het benutten van de integratie kan een instelling tot een vraaggestuurde instelling maken, waar flexibel onderwijs relatief gemakkelijk te organiseren is, en dat is afgestemd op de behoefte van de deelnemers.

12 12 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 2. afstemming vraag en aanbod Inleiding De inzet van IT binnen het hoger onderwijs is weliswaar gemeengoed, maar niet zonder uitdagingen. Veel van die uitdagingen komen voort uit de wens tot een integrale IT en IT-gerelateerde vraagstukken. IT-oplossingen beperken zich niet langer tot een enkele organisatorische kolom (bijvoorbeeld de studentenadministratie of de financiële administratie), maar doorsnijden meerdere domeinen. Het organiseren van deze integrale benadering is een van de onderwerpen van IT Governance. Veel hogeronderwijsinstellingen hebben overlegstructuren opgezet om deze afstemming plaats te laten vinden. Deze gremia hebben de meest uiteenlopende vormen, mandaten en doelstellingen. Er lijken twee hoofdvormen te bestaan bij de vormgeving van dergelijke overleggen: een matrixmodel en een hiërarchisch model. In het eerste model, veelal vormgegeven aan de hand van het Amsterdamse negenvlaksmodel, wordt de functionele behoefte binnen de verschillende domeinen en op de verschillende niveaus parallel aan elkaar geformuleerd, waarna op strategisch niveau de keuzes worden gemaakt. In het hiërarchische model is er sprake van overleggen die op lagere niveaus worden ingezet en waarbij de uitkomsten als input dienen voor overleggen op een hoger niveau. Cases Universiteit Utrecht Voor de Universiteit Utrecht (UU) is het doel van IT Governance een goede balans te realiseren tussen de ambities en beschikbare financiën en verandercapaciteit van de organisatie. Om dit te bewerkstelligen loopt de planning van IT-gerelateerde projecten gelijk met de jaarlijkse planning-en-controlcyclus van de centrale domeinen. De domeindirecteuren beslissen over de projectencatalogus. Door deze koppeling is de projectencatalogus overzichtelijk en realistisch. De IT Governance van de UU is opgezet als matrixorganisatie. Alle zes domeinen (Finance & Control, Onderwijs en Onderzoek, enz.) hebben in iedere faculteit een vertegenwoordiger. Samen met de facultaire informatiemanager zijn deze verantwoordelijk voor het formuleren van de behoeftes van de vraagzijde. Regiegroepen, georganiseerd per domein, houden in de gaten of de gewenste middelen voor de uitvoering van een project beschikbaar zijn. Bovendien controleren zij of er ook in de exploitatiefase voldoende middelen voorhanden zijn. Het managementoverleg, waarin de faculteits- en domeindirecteuren vertegenwoordigd zijn, besluit uiteindelijk over de invulling van en prioriteitstelling binnen de projectenportfolio. De brede betrokkenheid bij het formuleren van de functionele wensen en gemeenschappelijke besluitvorming vormen de belangrijkste winstpunten van dit model. Een tekortkoming, zo bleek na verloop van tijd, is dat de facultaire planning-&-controlcycli niet gelijk lopen met de centrale cyclus. Daardoor is het soms moeilijk alsnog inzicht te krijgen in de belasting die een project zou kunnen vormen. Mede hierdoor is de procedure ietwat star. De instelling van een IT-board om voor uitzonderingsgevallen de procedure te kunnen openbreken, werd ten tijde van deze presentatie overwogen.

13 IT Governance in het hoger onderwijs white paper 13 Een belangrijke ervaring is dat de overlegstructuur de tijd moet krijgen om tot wasdom te komen. Betrokkenen moeten in hun rol groeien en gevoel ontwikkelen voor het opstellen van een gedegen informatieplan en/of projectvoorstel. De organisatie moet in de gelegenheid gesteld worden fouten te maken en daarvan te leren. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Op het gebied van IT-voorzieningen is de HAN van origine een sterk aanbodgedreven organisatie. Dit leidde tot onvrede onder gebruikers. Om de balans te doen doorslaan naar de vraagzijde is de Stuurgroep Informatie Beleid (STIB) in het leven geroepen. Daarin zitten een lid van het CvB, faculteitsdirecteuren, de directeur van het Servicebedrijf en het hoofd ICT. Doel van het STIB is de informatievoorzieningsvraagstukken te formuleren, bundelen en prioriteren, en zo een optimale informatiearchitectuur (samenstel van infrastructuur, applicaties en data) te realiseren. Het STIB is het centrale orgaan voor informatiebeleid en architectuur. Alle informatiemanagementprojecten rapporteren aan het STIB. Dit heeft als voordeel dat er niet alleen een beter overzicht is op de projectenportfolio, maar ook een betere sturing op resultaat. De rapportageverplichting aan het STIB leidt ertoe dat in lagere managementlagen het nut en de noodzaak van projecten kritisch worden beoordeeld. Bovendien eist het STIB bij nieuwe projecten dat eerst een businesscase wordt opgesteld. Op papier lijkt het STIB een tamelijk hiërarchisch governancemodel. In de praktijk fungeert het vooral als de plek waar de ideeën samenkomen. Het model heeft een aantal positieve effecten. In de eerste plaats wordt het informatiemanagementbeleid vastgesteld op basis van een combinatie van de prioriteiten uit het primaire proces en het bestuurlijke domein. Daarnaast kan vanuit dit centrale punt kennis over innovatie beter over de hele instelling heen worden verspreid. Bovendien is met de betrokkenheid van de faculteitsdirecteuren het draagvlak voor projecten enorm toegenomen en is er een beter zicht op de kosten. Ten slotte leidt het tot een sterkere betrokkenheid en (op termijn) kennis van IT en de daartoe behorende vraagstukken onder het management. Tot nog toe zijn twee nadelen geconstateerd. In de praktijk blijkt het moeilijk om aandacht te krijgen voor IT-functionaliteit die verschillende organisatie domeinen doorsnijdt (zoals roostering) of zaken waar niet direct een probleemeigenaar voor is (bijvoorbeeld datakwaliteit). Daarnaast leidt het overleg weliswaar tot meer draagvlak, maar de besluitvorming is wel logger en trager. Hogeschool Utrecht De IT Governance binnen de Hogeschool Utrecht is als een hiërarchisch model opgezet. Op ieder niveau is er directe afstemming tussen de verschillende betrokken partijen en de daarboven liggende verantwoordelijke. Op deze manieren ontstaat een piramide aan driehoeksverhoudingen. Onderaan staan de werkgroepen, waarin de facultaire stafen instituutsdirecteuren overleggen met docenten, studenten en facultaire stafdiensten. Een niveau daarboven opereert de beleidsraad, waarin de genoemde directeuren overleggen met de directeuren van de centrale stafdiensten en faculteitsdirecteuren. Binnen het hoogste orgaan, de zogenoemde programmaraad, overlegt een afgevaardigde van het CvB met de faculteitsdirecteuren en die van de centrale stafdiensten. Al deze overleggen worden bijgewoond door de CIO of diens vertegenwoordiger. Doordat de overlegdriehoek radicaal op alle niveaus door te voeren is, is er een heldere scheiding tussen vraag en aanbod aangebracht. Daardoor kan het zwaartepunt van de IT-sturing weer worden neergelegd aan de vraagzijde. Door bovendien met een duidelijke scheiding tussen de verschillende niveaus te werken, blijft het aantal escalaties beperkt. Alleen zaken die echt op een hoger niveau besloten moeten worden, worden naar boven doorgespeeld.

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper. Jan F. Bouman, CGEIT 1. Management Consultant Programmamanager

IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper. Jan F. Bouman, CGEIT 1. Management Consultant Programmamanager IT Governance: Hoe draagt ICT anno 2010 bij aan het succes van de overheid? Whitepaper Een verslag van ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van IT Governance bij binnenlandse en buitenlandse overheden

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK!

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! EINDRAPPORT Utrecht, 17 september 2007 Ing. H.J.R. van der Werff B.J.P. Kokx Drs. M.M. ter Hedde MMC Mr. drs. L.C.L.

Nadere informatie

Subtitle (optional) in one line

Subtitle (optional) in one line SERVICE OR INDUSTRY NAME White Waarde papers creëren and met survey informatie titles may extend Omdat het moet? to two Of omdat lines het ertoe doet? Subtitle (optional) in one line AUDIT Advisory OR

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Zeggenschap over ICT-voorzieningen

Zeggenschap over ICT-voorzieningen Master Thesis nformation Sciences Radboud University Nijmegen Faculty of Science nstitute for Computing and nformation Sciences Zeggenschap over CT-voorzieningen Ontwerp van een CT-besluitvormingsmodel

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie