Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking"

Transcriptie

1 Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie is tussen de mate van politiek en sociaal vertrouwen en de houding, kennis en gedrag ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. In deze samenvatting wordt deze relatie belicht. Daarnaast is in augustus een peiling gehouden onder dezelfde groep mensen en gevraagd naar hun bijdrage en houding ten aanzien van de noodhulp in de Hoorn van Afrika 2. Ook deze informatie wordt in onderstaande samenvatting beschreven. Politiek en sociaal vertrouwen Voor het meten van de mate van politiek vertrouwen zijn de respondenten gevraagd hoeveel vertrouwen zij hebben in instellingen zoals het Nederlands parlement, het rechtsstelsel, de politie, politici, politieke partijen, het Europees parlement, en de Verenigde Naties. Zij konden voor elk van deze instellingen hun vertrouwen aangeven door middel van een cijfer tussen de 0 en 10. Het sociaal vertrouwen is gemeten op basis van de antwoorden van de respondenten op drie vragen: Denkt u over het algemeen dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?; Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn?; Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal aan zichzelf denken?. Ook bij deze vragen werd de respondenten gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven zichzelf op deze schaal te plaatsen. Op basis van de totaalscores van de respondenten op de afzonderlijke vragen zijn zij voor zowel politiek als sociaal vertrouwen ingedeeld in drie vertrouwenscategorieën, namelijk laag, midden en hoog. PVV stemmers en niet stemmers hebben vaker weinig politiek en sociaal vertrouwen De mate van politiek en sociaal vertrouwen verschilt tussen de aanhangers van de verschillende politieke partijen. In tabel 1 treft u de mate van politiek en sociaal vertrouwen voor de aanhang van de verschillende politieke partijen aan. Mensen met een hoog politiek vertrouwen zijn relatief vaker te vinden onder de stemmers op het CDA, de VVD en D66. Mensen met weinig politiek vertrouwen zijn juist vaker te vinden onder de aanhangers van de PVV en de mensen die niet stemmen, alsmede onder de stemmers op de SP. Mensen met weinig sociaal vertrouwen zijn ook relatief vaak te vinden onder de PVV en de niet stemmers. Mensen met veel sociaal vertrouwen zijn vooral te vinden onder de stemmers op het CDA, de PvdA en GroenLinks. Onder de aanhangers van deze partijen bevinden zich ook minder vaak mensen met een laag sociaal vertrouwen, evenals onder de aanhangers van de VVD. Tabel 1 Mate van politiek en sociaal vertrouwen naar partijkeuze Politieke partij Politiek vertrouwen Sociaal vertrouwen Laag Midden Hoog Totaal Laag Midden Hoog Totaal CDA 3* 5 11* 6 3* 5 9* 6 1 De Barometer IS 2011 is een grootschalig onderzoek onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Meer informatie over de totstandkoming, inhoud en resultaten van deze Barometer kunt u vinden in het rapport Barometer Internationale Samenwerking, NCDO, Deze peiling is uitgevoerd door Motivaction en betrof vragen over de noodhulp in de Hoorn van Afrika.

2 PvdA 6* * 9 13* 9 VVD 6* 15 20* 13 10* D66 2* 7 10* GroenLinks 2* * 4 6* 4 SP 11* SGP ChristenUnie 0* 3* PVV 14* 9 5* 10 14* Partij voor de Dieren 2* * Andere partij 1* Zeg ik liever niet 5 4 3* 4 6* 4 1* 4 Geen enkele partij, ik zal niet 26* 9* 7* 14 18* 15 10* 14 gaan stemmen Weet niet/geen mening 21 24* * het betreft hier een significant verschil Houding tegenover ontwikkelingssamenwerking Belang van ontwikkelingssamenwerking Gemiddeld vindt bijna tweederde van de Nederlandse bevolking het (zeer) belangrijk mensen in arme landen helpen zich te ontwikkelen. Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen blijken vaker deze mening toegedaan: respectievelijk 78% en 77%. Ook vinden zij vaker dan gemiddeld dat de problemen in ontwikkelingslanden zo groot zijn dat we niet kunnen toekijken zonder te helpen (75% en 76% tegenover gemiddeld 58% 3 ) en dat het oplossen van armoede in ontwikkelingslanden ook in het belang van de rijkere landen is (75% en 75% tegenover 62% gemiddeld). De Nederlandse bevolking is verdeeld over de oplosbaarheid van het armoedeprobleem. Ongeveer een derde is van mening dat het armoedeprobleem niet oplosbaar is. Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen zijn vaker dan gemiddeld van mening dat het armoedeprobleem niet oplosbaar is (39% en 38% tegenover 31% gemiddeld). Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen zijn het daar vaker niet mee eens en achten en het armoedeprobleem vaker oplosbaar (33% en 36% tegenover 29% gemiddeld). Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen zijn ook iets vaker van mening dat ontwikkelingslanden hun problemen zelf op moeten lossen, respectievelijk 18% en 17% tegenover 11% gemiddeld, maar ook onder degenen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen is een aanzienlijk deel (47%) van mening dat ontwikkelingslanden hun problemen niet alleen op moeten lossen. Laag vertrouwen tempert verwachting bijdrage ontwikkelingssamenwerking Iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking denkt dat ontwikkelingssamenwerking deels wel, deel niet bijdraagt aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden. Mensen met een laag sociaal vertrouwen wijken hier niet van af. Wel denken zij iets vaker dan gemiddeld dat ontwikkelingssamenwerking niet bijdraagt aan een structurele verbetering (24% tegenover 16% gemiddeld). Mensen met een laag politiek vertrouwen zijn hierover meer uitgesproken. Zij denken nog vaker dat ontwikkelingssamenwerking niet bijdraagt aan een verbetering van de leefomstandigheden (29% tegenover gemiddeld 16%), en juist minder vaak dat ontwikkelingssamenwerking deels wel, deels niet bijdraagt aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden. Zowel mensen met een laag politiek als een laag sociaal vertrouwen zijn dan ook minder vaak van mening dat geld 3 De percentages die in deze samenvatting worden gepresenteerd voor de Nederlandse bevolking kunnen afwijken van de percentages die in het rapport Barometer Internationale Samenwerking 2011 staan. Dit heeft te maken met het feit dat niet iedereen de vragen heeft beantwoord voor het vaststellen van het politiek en sociaal vertrouwen waardoor de gemiddelden soms iets van elkaar kunnen verschillen.

3 geven aan ontwikkelingssamenwerking zin heeft (respectievelijk 27% en 29% tegenover 42% gemiddeld). Mensen met een hoog vertrouwen vaker voorstander van ontwikkelingssamenwerking Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen zijn vaker dan gemiddeld voorstander van ontwikkelingssamenwerking (respectievelijk 65% en 64% tegenover 45% gemiddeld). Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen zijn juist minder vaak voorstander (27% en 32%), en vaker tegenstander (29% en 29% tegenover 17% gemiddeld) van ontwikkelingssamenwerking. Een aanzienlijk deel, 40%, van de Nederlandse bevolking kan of wil geen keuze maken voor of tegenstander te zijn. Dit aandeel is onder mensen met een laag politiek vertrouwen nog hoger (44%). De redenen om voorstander te zijn verschillen niet veel onder mensen met een hoog of laag vertrouwen. Opvallend is wel dat zowel mensen met een laag politiek als laag sociaal vertrouwen vaker dan gemiddeld voorstander zijn omdat we hulp moeten bieden/mensen elkaar moeten helpen (respectievelijk 37% en 35% tegenover 28% gemiddeld). Budget voor ontwikkelingssamenwerking Er is een groot verschil tussen mensen met een laag of hoog politiek of sociaal vertrouwen in de mate waarin zij het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking steunen. Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen blijken veel vaker dan gemiddeld voor een vermindering van dit budget te zijn (respectievelijk 60% en 59% tegenover 42% gemiddeld). De belangrijkste reden om dit budget te willen verminderen is dat eerst het eigen land of economie op orde moet komen, gevolgd door het geld komt op de verkeerde plek terecht. Mensen met een laag sociaal vertrouwen noemen vaker dan gemiddeld deze twee redenen (53% tegenover 48%, en 20% tegenover 17%). Mensen met weinig vertrouwen in de politiek noemen alleen de tweede reden het geld komt op de verkeerde plek vaker dan gemiddeld (21% tegenover 17% gemiddeld). Mensen met veel vertrouwen in de politiek vinden beide redenen minder belangrijk dan gemiddeld (40% tegenover 48%, en 10% tegenover 17%). Ook voor hen is de eigen economie de meest genoemde reden, maar deze wordt gevolgd door de reden dat Nederland zich moet houden aan de (internationale) norm (21% tegenover 10% gemiddeld). Zowel mensen met een hoog politiek als hoog sociaal vertrouwen zijn iets vaker dan gemiddeld van mening dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking gelijk moet blijven of verhoogd moet worden (respectievelijk 75% en 72% tegenover 57% gemiddeld). Problemen, werkwijze en actoren Grootste probleem is gebrek aan goed beleid en openbaar bestuur Het gebrek aan goed beleid en een goed openbaar bestuur wordt door de Nederlandse bevolking gezien als het grootste probleem dat in ontwikkelingslanden speelt. Mensen met een laag politiek vertrouwen zijn iets minder vaak deze mening toegedaan (32% tegenover 36% gemiddeld), maar ook onder hen wordt dit probleem als grootste probleem gezien. Als tweede probleem wordt het gebrek aan basisvoorzieningen en natuurlijk hulpbronnen genoemd. Mensen met een laag politiek en laag sociaal vertrouwen noemen dit probleem minder vaak (20% en 22% tegenover 25% gemiddeld). Op drie staat conflicten en rampen. Mensen met een laag politiek vertrouwen noemen dit probleem juist vaker dan gemiddeld (16% tegenover 12% gemiddeld).

4 Meeste bijdrage verwacht van structurele armoedebestrijding Aan de respondenten zijn verschillende werkwijzen voorgelegd met de vraag in welke mate de betreffende werkwijze bijdraagt aan de ontwikkeling van een land en het bestrijden van armoede. Ongeveer de helft van de bevolking verwacht de grootste bijdrage van een werkwijze die gericht is op structurele armoedebestrijding: 51% verwacht (zeer) veel van deze werkwijze. Werkwijzen gericht op het verstrekken van microkredieten en maatschappijopbouw zijn daarna de werkwijzen waarvan men aangeeft (zeer) veel te verwachten (beide 49%). Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen zijn vaker dan gemiddeld positief over bovenstaande werkwijzen, in tegenstelling tot mensen met een laag politiek of sociaal vertrouwen. Zij zijn juist minder positief over de mate waarin genoemde werkwijzen structurele armoedebestrijding, microkredieten en maatschappijopbouw (veel) bijdragen aan de ontwikkeling van een land of het bestrijden van armoede. Negatiever over geschiktheid verschillende actoren Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat professionele organisaties als Oxfam Novib, War Child en Terre des Hommes het meest geschikt zijn om ontwikkelingssamenwerking vorm te geven, op de voet gevolgd door internationale organisaties. Mensen met een laag politiek vertrouwen vinden deze organisaties juist minder vaak geschikte actoren in het veld van ontwikkelingssamenwerking (39% tegenover 51% gemiddeld). In iets mindere mate geldt dit ook voor mensen met een laag sociaal vertrouwen. Mensen met een hoog politiek vertrouwen vinden juist vaker de professionele ontwikkelingsorganisaties (60% tegenover 51% gemiddeld) geschikt, alsmede de internationale organisaties (60% tegenover 49% gemiddeld) en dit geldt ook voor mensen met een hoog sociaal vertrouwen. Mate van vertrouwen ook indicatief voor beoordeling budgetbesteding De helft van de Nederlandse bevolking is van mening dat particulieren en professionele ontwikkelingsorganisaties hun budget goed tot zeer goed besteden. Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen hebben vaker de overtuiging dat deze budgetten goed tot zeer goed worden besteed. Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen beoordelen de budgetbesteding van deze verschillende actoren over het algemeen minder goed. Zij vinden minder vaak dat de budgetbesteding van de nationale overheid (zeer) goed is (respectievelijk 9% en 19% tegenover gemiddeld 30%). Ook de budgetbesteding van internationale organisaties wordt door mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen minder goed beoordeeld (respectievelijk 16% en 27% tegenover 37% gemiddeld). Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen beoordelen de budgetbesteding van alle instellingen met een eigen budget de nationale overheid, internationale organisaties, professionele ontwikkelingsorganisaties en hulpinitiatieven van particulieren meer dan gemiddeld als goed. Kennis van ontwikkelingssamenwerking Kennis ontwikkelingsorganisaties vooral laag onder mensen met weinig vertrouwen in de politiek Van de Nederlandse bevolking kan ongeveer een derde geen enkele organisatie noemen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. Van de mensen met een laag politiek vertrouwen kan bijna de helft (45%) geen enkele organisatie noemen. Onder

5 hen zijn organisaties als Oxfam Novib en Vluchtelingenwerk nog het meest bekend, maar worden beduidend minder vaak genoemd. Ook mensen met een laag sociaal vertrouwen kunnen minder vaak een organisaties noemen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking (37% tegenover 31% gemiddeld). Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen kunnen juist vaker dan gemiddeld een organisatie noemen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking (79% en 77% tegenover 69% gemiddeld). Ook minder bekendheid met millenniumdoelen Mensen met een laag politiek of sociaal vertrouwen geven vaker aan niet bekend te zijn met de millenniumdoelen (respectievelijk 56% en 53% tegenover 45% gemiddeld). Degenen die hier wel eens van gehoord hebben zijn over het algemeen weinig bekend met de afzonderlijke doelen: 45% kan geen millenniumdoel noemen. Opvallend is dat mensen met een laag sociaal vertrouwen niet afwijken van dit gemiddelde, zij noemen even vaak een specifiek millenniumdoel. Mensen met een laag politiek vertrouwen kunnen minder vaak een specifiek millenniumdoel noemen. Vooral mensen met een hoog politiek vertrouwen noemen vaker dan gemiddeld specifieke millenniumdoelen (67% tegenover 55% gemiddeld). Dat geldt in iets mindere mate ook voor mensen met veel sociaal vertrouwen (60% tegenover 55% gemiddeld). Gedrag Vertrouwen indicatie voor actief gedrag Hoe hoger het politiek en sociaal vertrouwen hoe actiever men is in het ondernemen van activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen geven vaker dan gemiddeld aan in de laatste 12 maanden geen enkele activiteit te hebben ondernomen (respectievelijk 31% en 27% tegenover 20% gemiddeld). Mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen ondernemen juist vaker dan gemiddeld diverse activiteiten: respectievelijk 89% en 90% (tegenover 80% gemiddeld) onderneemt activiteiten. De belangrijkste activiteiten zijn: het doneren van goederen (41%), geld geven via éénmalige donaties (38%), meedoen aan een loterij die goede doelen steunt (38%), en fairtrade producten kopen (32%). Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen ondernemen deze afzonderlijke activiteiten minder vaak dan gemiddeld, mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen doen dit juist veel vaker. Ondanks laag vertrouwen wordt wel geld gedoneerd Diegenen die hebben aangegeven in de afgelopen maanden geld te hebben gedoneerd via éénmalige donaties (38%) of donateur zijn van één of meerdere ontwikkelingsorganisaties (18%) is gevraagd hoeveel geld zij hebben gegeven. De bedragen variëren van minder dan 10 euro tot meer dan 500 euro. Meer dan de helft van de donateurs (54%) besteedt een bedrag tot 50 euro. Mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen verschillen hier niet van de gemiddelde donateur, maar de bijdrage komt anders tot stand. Mensen met een laag politiek vertrouwen doneren relatief vaker een klein bedrag tot 10 euro (28% tegenover 19% gemiddeld), en iets minder vaak een bedrag tussen de 20 en 50 euro (12% tegenover 20% gemiddeld). Mensen met een hoog sociaal vertrouwen doneren juist minder vaak een klein bedrag (13% tegenover 19% gemiddeld), en vaker een bedrag tussen de 20 en 50 euro (24% tegenover 20% gemiddeld). Verder valt nog op dat mensen met een hoog sociaal vertrouwen wat vaker een groot bedrag doneren (tussen de 250 en 500 euro). Mensen

6 met een hoog politiek vertrouwen onderscheiden zich niet in het doneren van grote bedragen. Noodhulp Ruim een derde (38%) van de respondenten geeft aan geld te hebben gedoneerd aan de grote hulpacties voor Pakistan of Haïti, of aan allebei. Een meerderheid (55%) geeft echter aan niet te hebben meegedaan aan beide acties. Opvallend is dat er geen verschillen zijn tussen de mate van vertrouwen politiek of sociaal en het wel of niet meedoen aan deze hulpacties. De meest recente hulpactie, die voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika, heeft aanzienlijk minder donateurs opgeleverd: 18% heeft geld gedoneerd voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Mensen met een hoog politiek vertrouwen hebben vaker dan gemiddeld gedoneerd (21%), mensen met een laag politiek vertrouwen juist minder vaak (14%). Ook blijken mensen met een laag politiek vertrouwen minder vaak geld te geven aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en internationale organisaties (39% tegenover 51% gemiddeld). Gemiddeld 13% van de Nederlandse bevolking geeft geld hieraan via een vast donateurschap, en 38% geeft aan incidentele te doneren aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en internationale organisaties. Dit laatste wordt minder vaak gedaan door mensen met een laag politiek vertrouwen (32%). Tot slot In deze samenvatting is gekeken naar de relatie tussen de mate van politiek en sociaal vertrouwen en de houding, kennis en gedrag ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is allereerst gekeken naar de mate van politiek en sociaal vertrouwen onder de aanhangers van de verschillende politieke partijen. Daaruit blijkt dat mensen met weinig politiek en sociaal vertrouwen vooral te vinden zijn onder stemmers op de PVV en de niet stemmers. Ook de stemmers op de SP hebben vaker weinig vertrouwen in de politiek. Veel vertrouwen in de politiek hebben de aanhangers van het CDA, de VVD en D66. Een hoog sociaal vertrouwen is vooral te vinden onder de kiezers van het CDA, de PvdA en GroenLinks. Het vermoeden van NCDO dat er een relatie bestaat tussen de mate van vertrouwen en houding, kennis en gedrag ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking blijkt juist te zijn. Voor wat betreft de houding tegenover ontwikkelingssamenwerking geldt dat mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen over het algemeen positiever denken over het belang en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Dit in tegenstelling tot mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen: zij vinden het minder belangrijk om mensen in arme landen te helpen ontwikkelen en zijn negatiever over de bijdrage van ontwikkelingssamenwerking. Ook zijn mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen veel vaker voor een vermindering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, terwijl mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen juist vaker van mening zijn dat het budget gelijk moet blijven of vergroot moet worden. Samenvattend kunnen we concluderen dat mensen met een hoog politiek of hoog sociaal vertrouwen over het algemeen een stuk positiever staan tegenover ontwikkelingssamenwerking dan mensen met een laag politiek of laag sociaal vertrouwen. Ook wat betreft kennis en gedrag zien we duidelijke verschillen tussen de mate van vertrouwen en de mate waarin mensen bekend zijn met ontwikkelingssamenwerking en

7 activiteiten ondernemen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Zo zijn mensen met weinig politiek vertrouwen minder vaak bekend met ontwikkelingsorganisaties en kunnen zij minder vaak millenniumdoelen noemen. Hetzelfde geldt voor mensen met een laag sociaal vertrouwen, alhoewel zij wel vaker in staat waren afzonderlijke millenniumdoelen te benoemen. Verder valt op dat hoe hoger het politiek en sociaal vertrouwen hoe actiever men is in het ondernemen van activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Samenvattend kunnen we ook hier concluderen dat mensen met veel politiek en sociaal vertrouwen meer kennis hebben en actiever zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking dan mensen met weinig politiek of sociaal vertrouwen.

BAROMETER INTERNATIONALE SAMENWERKING 2011. Auteur: Ilse Hento

BAROMETER INTERNATIONALE SAMENWERKING 2011. Auteur: Ilse Hento BAROMETER INTERNATIONALE SAMENWERKING 2011 Auteur: Ilse Hento Barometer Internationale Samenwerking 2011 Amsterdam, september 2011 Auteur: Ilse Hento (Hento Policy Support) Illustratie omslag, vormgeving:

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Barometer Internationale Samenwerking 2009 NCDO Onderzoeksrapport

Barometer Internationale Samenwerking 2009 NCDO Onderzoeksrapport bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Barometer Internationale Samenwerking

Nadere informatie

Barometer Internationale Samenwerking 2010 NCDO Onderzoeksrapport

Barometer Internationale Samenwerking 2010 NCDO Onderzoeksrapport bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Barometer Internationale Samenwerking

Nadere informatie

De Stemming van 26 juni 2016

De Stemming van 26 juni 2016 De Stemming van 26 juni 2016 Ook deze week zijn er geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maar de uitslag van het Britse Referendum en de onderzoeken over een mogelijk Nederlands Referendum over een

Nadere informatie

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam Kiezersvoorkeuren in Amsterdam In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart peilt OIS in opdracht AT de politieke voorkeur van Amsterdammers. Vooruitlopend daarop is een eerste verkennend onderzoek

Nadere informatie

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk.

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk. BIJNA 70% VAN NEDERLANDERS WIL ARABISCHE ERKENNING VAN ISRAEL ALS STAAT VOOR HET JOODSE VOLK Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel en het afscheid

Nadere informatie

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 Het was fascinerend om te zien hoe op 3 maart s avonds door politici en media gereageerd werd op een uitslag die door de NOS en ANP

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum 25 februari 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Ook bij tussentijdse verkiezingen bestaat de behoefte de uitslag te interpreteren naar een landelijke trend. Hoewel dat door een

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 16 maart 2015 VVD, PvdA en SP stijgen PVV en D66 leveren in Aftreden bewindslieden bevestigt kiezers vooral in partijvoorkeur VVD en PvdA tonen licht herstel;

Nadere informatie

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Bij ieder steekproefonderzoek is de mate van representativiteit een probleem. Gelden de uitspraken die gedaan worden op basis van

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid

Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid Politieke Barometer week 7 nader toegelicht Om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden worden momenteel stimuleringsmaatregelen overwogen.

Nadere informatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 In plaats van een nieuwe peiling enkele dagen na de verkiezingen komen we vandaag met een analyse van de verkiezingsuitslag van 12 september. Op de dag

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 Op dit moment is de officiele Nederlandse uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement nog niet bekend. Ipsos is gekomen met een exitpoll, GeenStijl met de

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

23 november Onderzoek: Proces Wilders

23 november Onderzoek: Proces Wilders 23 november 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Onderzoek Verkiezingen Europees Parlement 2014

Onderzoek Verkiezingen Europees Parlement 2014 Onderzoek Verkiezingen Europees Parlement 2014 17 mei 2014 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Rozemarijn Lubbe: rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl. Op 22 mei gaat een deel van Nederland

Nadere informatie

TK2017: (mogelijke) lijsttrekkers onder de loep

TK2017: (mogelijke) lijsttrekkers onder de loep TK2017: (mogelijke) lijsttrekkers onder de loep Een aantal partijen in de Tweede Kamer hebben onlangs hun lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gekozen. Pechtold (D66), Klaver (GroenLinks)

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE Vervolganalyse Peiling september 2017 1. Belangrijkste uitkomsten 1.1 Electoraal speelveld Forum voor Democratie is een geduchte concurrent van 50 Plus en PVV en ook van VVD,

Nadere informatie

De Stemming van 18 december 2016

De Stemming van 18 december 2016 De Stemming van 18 december 2016 Hoewel er wel belangwekkende gebeurtenissen waren op het politieke vlak, zoals de aanvullende verklaring inzake het verdrag met Oekraine en de positieve prognose van het

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici?

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Rapport Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Een onderzoek onder inwoners van Zeeland Deel 2: 15 februari 2007 Projectnummer: 64351 In opdracht van: Omroep Zeeland / PZC Peter Joosse

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

De elite heeft niet geleerd van Fortuyn

De elite heeft niet geleerd van Fortuyn De elite heeft niet geleerd van Fortuyn Onderzoek over artikel Jacques Monasch in De Volkskrant Op pagina Forum van De Volkskrant van 22 juni jl. stond een artikel van Jacques Monasch met als titel De

Nadere informatie

Ondersteboven Armoede in Rotterdam Hoe denken Rotterdammers over armoede? Ds. Dick Couvée, 26 juni 2015

Ondersteboven Armoede in Rotterdam Hoe denken Rotterdammers over armoede? Ds. Dick Couvée, 26 juni 2015 Ondersteboven Armoede in Rotterdam Hoe denken Rotterdammers over armoede? Ds. Dick Couvée, 26 juni 2015 De andere kant van Rotterdam Het gemiddeld huishoudinkomen is in Rotterdam ongeveer 10% lager dan

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze?

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Radboud Universiteit Nijmegen Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen, MSc Dr Lau

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

It s the economy stupid

It s the economy stupid It s the economy stupid De achtergrond van sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december.

Nadere informatie

De prioriteiten van de Nederlandse burger. Het waargenomen belang van maatschappelijke vraagstukken in 2010 en 2007

De prioriteiten van de Nederlandse burger. Het waargenomen belang van maatschappelijke vraagstukken in 2010 en 2007 De prioriteiten van de Nederlandse burger Het waargenomen belang van maatschappelijke vraagstukken in 2010 en 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De belangrijkste vraagstukken 3. Nederland en de wereld

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is.

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. VVD De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. De overheid moet wel zorgen voor veiligheid. Daarom moet de overheid overlast

Nadere informatie

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys 24 augustus 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

De lijn van links naar rechts

De lijn van links naar rechts De lijn van links naar rechts Korte omschrijving werkvorm Met deze werkvorm gaat u met de leerlingen in gesprek over liberale en sociale standpunten. Aan de hand van standpunten wordt een lijn gevormd

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek De vermogende gever

Samenvatting resultaten onderzoek De vermogende gever Samenvatting resultaten onderzoek De vermogende gever Dit is een speciale samenvatting van het onderzoek dat de werkgroep Filantropische Studies in juni 2011 heeft uitgevoerd in samenwerking met Mindwize

Nadere informatie

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A.

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A. Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 Nummer op stembiljet Logo van de partij Naam van de partij 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 2 Partij van de Arbeid P.v.d.A.

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer?

Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer? Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer? In de Ipsos Politieke Barometer van week 7 hebben Nederlanders van 18 jaar en ouder enkele vragen

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Project: 16055057 Datum: 13 september 2016 Achtergrond en hoofdvraag De ambitie van foodwatch is dat bedrijven hun klanten open en eerlijk voorlichten

Nadere informatie

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu?

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? 16 mei 2017 Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Enquête bezoekers Stemwijzer

Enquête bezoekers Stemwijzer Enquête bezoekers Stemwijzer Dr. Marcel Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR POLITIEK EN BESTUUR Het onderzoek is uitgevoerd door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg,

Nadere informatie

2016 / Maurice de Hond

2016  / Maurice de Hond De NOS heeft aangekondigd zich ten aanzien van de weergave van de peilingen vooral te beperken tot de Peilingwijzer. O.a. met als argument dat pas na het bekend worden van 3 a 4 verschillende peilingen

Nadere informatie

Onderzoek Provinciale verkiezingen 2015

Onderzoek Provinciale verkiezingen 2015 Tabel 1: Bent u ervan op de hoogte dat er op 18 maart 2015 verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden? Ja, daar ben ik van op de hoogte 83,2 1170 Nee, daar was ik (nog) niet van op de hoogte

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De Provinciale Statenverkiezingen van 2011

De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 Resultaten van peiling 12 met het GeldersPanel 31 januari 2011 Over deze peiling De leden van het GeldersPanel zijn vragen voorgelegd over de aanstaande Provinciale

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Onderzoek Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Voor: Greenpeace Door: Synovate Datum: 19 april 2011 Project: 94014 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoekcentrum drs. J.M.A.. Schalk maart Colofon Tekst Informatie Onderzoekcentrum GR Onderzoekcentrum Postbus 619 3300 AP 078 620 65 25 www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Nadere informatie

1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om abortus te laten plegen? U bent. Voorstander Tegenstander

1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om abortus te laten plegen? U bent. Voorstander Tegenstander Eerste uitwerking resultaten abortusonderzoek TNS-Nipo (02-03-2016) 1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om abortus te laten plegen? U bent 7 7 24 14 48 sterk

Nadere informatie

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 Al lange tijd wijs ik op de twee parallelle werelden, die zowel in Nederland als in andere landen, te zien is onder het electoraat. Er is een groep,

Nadere informatie

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Juni 2011 Eerlijk Handelen, Samen Doen! Samenvatting uitslagen enquêtes onder achterban Woord en Daad gehouden in 2008 en 2011 1. Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN Meerderheid coalitie en C3 in Eerste Kamer onzeker 7 ruari 2015 Provinciale Staten gaan meer leven Kiezers stemmen rechtser dan ze zelf zijn Met betrekking tot de Provinciale

Nadere informatie

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Rapport DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Meningen van en over minderheden en hun stemgedrag 8 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Datum 9 maart 2017 Auteurs

Nadere informatie

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet I&O Research Dr. Pieter van Wijnen Samenvatting en persbericht De bezorgdheid over de uitkomsten van de formatie onderhandelingen is groter

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAG 2017

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 VERKIEZINGSUITSLAG 2017 MAART 2017 AAN DE SLAG MET #1 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen krijgen twee werkbladen. Ze verdiepen zich eerst in de zetelverdeling voor de verkiezingen. Daarna bekijken ze

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

Draagvlak gereguleerde hennepteelt

Draagvlak gereguleerde hennepteelt Draagvlak gereguleerde hennepteelt Rapportage Auteurs: Peter Jobsen, Bernade

Nadere informatie