PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 2 9 NOV Dat. ontv.: Routing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 2 9 NOV 2010. Dat. ontv.: Routing"

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Provinciale Staten van Postbus GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Overijss<ji Reg nr "p&/2x> IO/IIQ8 Dat. ontv.: 2 9 NOV 2010 a.d. RABO Zwolle Inlichtingen bij dhr. M.N.L Klappe telefoon Routing Bijl.: Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving Datum Kenmerk 2010/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Jaarprogramma VV HH 2011 (te raadplegen via eia»1igt ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis) Wij bieden u ter kennisname het Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011 (digitaal) aan. Op grond van het Besluit omgevingsrecht dient jaarlijks een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld waarin het handhavingsbeleid is uitgewerkt. Uit dit besluit volgt dat op een openbare en transparante wijze inzicht wordt verschaft in de wijze waarop prioriteiten worden gesteld. Dit dient vervolgens op een voldoende detailniveau terug te komen in de programmering van de verschillende activiteiten. Het voorliggende Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011 geeft een invulling aan dit besluit en is opgemaakt op basis van de programma- en productbegroting Ten opzichte van vorig jaar springen met name de veranderingen ten aanzien van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Natuurbeschermingswet (Nbw) er uit. Het programma is op beide punten aangepast en aangevuld. De Wabo heeft vooral consequenties in de wijze waarop de taken uitgevoerd moeten worden. De Nbw vraagt extra inspanningen voor zowel het tijdig verlenen van alle aangevraagde vergunningen als op het toezicht en de eventuele handhaving op deze vergunningen. Ook is er extra aandacht voor het toezicht op asbestsaneringen en nazorg van beheeraspecten na afloop van saneringen. Voor asbest komt deze extra aandacht voort uit de grootschalige saneringen die er in 2011 bij wegen in Overijssel plaats vinden en voor de extra aandacht voor nazorg komt mede voort uit vragen van de Rekenkamer Oost over dit onderwerp. Datum verzending 2 9. NOV 2010 provincie r l SfC f%

2 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving. Met de uitvoering van dit jaarprogramma verwacht de provincie dat de naleving van wet- en regelgeving nog verder aangescherpt wordt met als uiteindelijk doel een gezonde leefomgeving In de provinciej Gedepub voorzitter. secretaris, Datum Kenmerk 2010/ Pagina 2

3 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011 Stimuleren van de naleving door Vergunningverlening, toezicht en handhaving November 2010

4 Colofon Datum 15 november 2010 Auteur dhr. W.A. Vliek en dhr. M.N.L. Klappe Oplage - Project/kenmerk Inlichtingen bij dhr. J. Jennekens (adjuncthoofd eenheid Economie, Milieu en Toerisme) dhr. M.N.L. Klappe (handhaving) telefoon: dhr. W.A. Vliek (vergunningverlening) telefoon: Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

5 Voorwoord Voor u ligt het integrale Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011, gericht op het stimuleren van de naleving door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit Jaarprogramma geeft onderbouwd aan op welke activiteiten in de vergunningverlening, het toezicht en handhaving, het dagelijks bestuur van de provincie in 2011 de nadruk legt. Voor de vergunningverlening ligt de prioriteit bij het goed en tijdig vergunnen van activiteiten waarvoor de provincie bevoegd gezag is en het kwalitatief goed en tijdig adviseren van gemeenten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Bij de uitvoering van onze toezichtstaken kiezen wij voor het uitvoeren van het toezicht op een risico-georiënteerde wijze. Dit betekent dat activiteiten die risicovol en bestuurlijk of maatschappelijk belangrijk zijn, prioriteit krijgen. De prioritering bepaalt uiteindelijk de verdeling van de inzet van de beschikbare mensuren. Het programma geeft aan welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten verwacht kunnen worden. Het Jaarprogramma 2011 is daarom te beschouwen als de integrale concretisering van de programmaen productbegroting op activiteitenniveau. Daarnaast voldoet het programma voor het onderdeel handhaving aan de eisen zoals die hieraan werden gesteld in het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer en nu gesteld worden in de opvolger daarvan, het Besluit omgevingsrecht (BOR). Het afgelopen jaar zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (WABO) en de Waterwet van kracht geworden. Dit heeft invloed op een groot deel van de taken zoals de provincie deze uit dient te voeren in het kader van de verschillende omgevingswetten. Dit Jaarprogramma is daar volledig op ingericht. Gedeputeerde Staten van Overijssel

6

7 Inhoudsopgave Jaarprogramma Naleving Inleiding Aanleiding en doel Leeswijzer 6 2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Organisatie vergunningverlening, toezicht en handhaving WABO Regionale Uitvoerings Diensten (RUD s) Vergunningverlening Adequaat niveau vergunningverlening Toezicht en handhaving Risicogericht werken Toezicht en handhaving voor de nieuwe Wabo-taken Toezichtessenties Nalevingstrategie Wat gaan we in 2011 doen? 14 3 Programma Natuur en duurzaamheid Uitvoering Vergunningverlening WABO Uitvoering Handhaving WABO Uitvoering Wet luchtvaart Uitvoering groene wetgeving Uitvoering Bodemsanering door derden Uitvoering Repressieve handhaving 20 4 Programma Kwaliteit leefomgeving Uitvoering Ontgrondingen 21 5 Programma Water Uitvoering Integraal waterbeheer Uitvoering Grondwaterbeheer 23 6 Ontwikkelingen en projecten in Organisatiebrede projecten Projecten vergunningverlening Projecten handhaving 27 7 Beschikbare capaciteit Team vergunningverlening Team handhaving 28 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Producten Vergunningverlening Producten en risicomatrix handhaving en toezicht Achtergrond risicomatrix Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

8 1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding en het doel van het Jaarprogramma Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de context van het Jaarprogramma en is een leeswijzer opgenomen. 1.1 Aanleiding en doel De wetgever heeft qua vergunningverlening, toezicht en handhaving verschillende taken toebedeeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen het College van Gedupeerde Staten zijn de verantwoordelijkheden voor deze taken gesplitst; zo zijn er verschillende portefeuillehouders verantwoordelijk voor vergunningverlening en is er een aparte portefeuillehouder verantwoordelijk voor toezicht en handhaving 4. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, werkt ons college met een risicogeoriënteerde benadering op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over de inzet van schaarse middelen (tijd en geld). Dit Jaarprogramma schetst het takenpakket en maakt duidelijk welke doelen zijn gesteld en welke keuzes zijn gemaakt op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het programma heeft als doel: inzicht te geven in de (risicogerichte) uitwerking van het beleid in de programmering en uitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving; inzicht te geven in relevante nieuwe ontwikkelingen en projecten; invulling te geven aan de kwaliteitseisen voor handhaving vereisten zoals die sinds 1 oktober 2010 geregeld zijn in het BOR. Kort gezegd geeft het Jaarprogramma aan wat de provincie wel doet en wat de provincie niet doet. De geplande werkzaamheden in 2011 zijn ondermeer gebaseerd op evaluatie van de resultaten in De verantwoording over de bereikte resultaten uit het Jaarprogramma vindt plaats in het jaarlijks op te stellen provinciale jaarverslag (jaarrekening) en tussentijds via de bestuursrapportage. 1.2 Leeswijzer Dit Jaarprogramma begint in hoofdstuk 2 met de achtergrond van wat vergunningverlening, toezicht en handhaving inhoudt voor de provincie. In de daarop volgende hoofdstukken wordt de lijn van het provinciale beleidsprogramma gevolgd en komen achtereenvolgens de producten van het programma Natuur en Duurzaamheid (hoofdstuk 3), het programma Kwaliteit Leefomgeving (hoofdstuk 4) en het programma Water (hoofdstuk 5) aan bod. In hoofdstuk 6 volgt een overzicht van de aan vergunningverlening en handhaving gerelateerde projecten in Tenslotte is in hoofdstuk 7 een overzicht opgenomen van de benodigde en beschikbare directe uren voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. 4 In de Productbegroting 2011 is per product de verantwoordelijke portefeuillehouder aangeduid. 6 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

9 2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.1 Organisatie vergunningverlening, toezicht en handhaving Sinds 2009 wordt gewerkt met één team Vergunningverlening en één team Handhaving voor het gehele takenpakket van de provincie. Het komende jaar zal deze organisatie-indeling worden doorgezet en zijn deze teams verantwoordelijk voor de uitvoering van de provinciale taken op gebied van: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO); de Wet milieubeheer; de Drank- en horecawet (voor die gevallen waarbij gemeenten exploitant van de inrichting zijn); de Wet bodembescherming (alleen toezicht en handhaving); de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; de Ontgrondingenwet; de Waterwet; de Omgevingsverordening Overijssel 2010, voor het onderdeel grondwaterbescherming; de Natuurbeschermingswet; de Flora- en faunawet; de Boswet; de Natuurschoonwet; de Wet luchtvaart WABO De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Met deze wet worden vele wetten die met de omgeving te maken hebben samengevoegd. Doel van deze wet is de eenduidigheid in regelgeving en lastenvermindering. Een bedrijf kan nu bij oprichting met één aanvraag bijna alle benodigde vergunningen regelen. Het is aan het bevoegde gezag om te zorgen dat de coördinatie tussen al de onderliggende belangen wordt geregeld. De meeste bedrijven van de provincie Overijssel gaan qua bevoegdheid voor de WABO over naar de gemeente. Daar zal de coördinatie plaats moeten gaan vinden. Voor ongeveer 60 bedrijven is de provincie Overijssel zelf het coördinerende bevoegde gezag. Dit betekent overigens niet dat de provincie Overijssel geen bemoeienis meer heeft met alle bedrijven die worden overgedragen. Vergunningverlening zal op basis van deze wet een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af gaan geven voor het milieudeel (Wm) en het natuurdeel (Nbwet) van de door de gemeente af te geven vergunning. De VVGB kan gezien worden als een vergunning die de gemeente verplicht is integraal over te nemen in het formele document. Toezicht en Handhaving zal voor al deze overgedragen bedrijven wel gewoon bij de provincie Overijssel blijven. Deze situatie zal naar verwachting in ieder geval voortduren tot aan de landsdekkende oprichting van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD s). Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

10 2.1.2 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD s) Naar aanleiding van het rapport van de commissie Mans is in Nederland onderzoek gestart naar de mogelijkheden om landsdekkend RUD s op te richten. Hierin zullen alle hoogspecialistische, laagfrequente taken van het vergunnen, toezicht houden en de handhaving van alle omgevingswetten terecht moeten komen. Dit ingrijpende proces zou op 1 januari 2012 afgerond moeten zijn. In Overijssel wordt gekeken naar mogelijkheden om te komen tot samenwerkingsverbanden. Insteek is het uiteindelijk volledig meedoen van vergunningverlening, toezicht en handhaving in een provincie brede RUD. In eerste aanleg lijken de huidige ontwikkelingen zich te beperken tot toezicht en handhaving via een netwerk RUD. In dit Jaarplan wordt voor de daadwerkelijke uitvoering in 2011 nog geen rekening gehouden met deze pilots. Wel bestaat de mogelijkheid om op basis van de uitgangspunten van dit plan mee te draaien in de pilotprojecten die er naar verwachting gaan draaien. 2.2 Vergunningverlening De provincie heeft de verplichting om een aanvraag voor een vergunning in behandeling te nemen en te onderzoeken of eventueel, door het stellen van voorwaarden of beperkingen, een vergunning kan worden verleend. Doelstelling vergunningverlening De provincie stelt zich ten doel op adequate wijze vergunningen te verlenen en wil hierin pro-actief zijn. Niet het afdwingen van maatregelen dient in het vergunningverleningsproces centraal te staan, maar het door de vergunninghouder, of -aanvrager nemen van zijn verantwoordelijkheid voor het bereiken van een duurzame samenleving. Dit met het doel de vergunninghouder of -aanvrager ertoe te bewegen zijn prestatie te verbeteren en de mate van spontane naleving te vergroten. De provincie blijft de vergunninghouders wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor een goede naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast zal er extra aandacht voor energieverbruik bij het verlenen van vergunningen zijn Adequaat niveau vergunningverlening Actualiteit vergunningverlening De burgers en bedrijven die een vergunning aanvragen, mogen van de provincie een goede en deskundige dienstverlening verwachten. Dat betekent dat nieuwe regels en normen zo spoedig mogelijk worden geïmplementeerd in vergunningen. Daardoor moeten burgers en bedrijven er op kunnen vertrouwen dat zij door naleving van die regels ook aan de landelijke eisen voldoen. Ook omwonenden moeten hierop kunnen vertrouwen. Vergunningen moeten daarom zoveel mogelijk actueel zijn. Wij streven daarom naar een 100% actueel vergunningenbestand. Gezien de mutatiegraad van de regels onder de Wabo (Wet milieubeheer) zal het niet altijd mogelijk zijn elke wijziging in wet- en regelgeving direct te vertalen naar de vergunningen. Wij zorgen er wel voor dat elke omgevingsvergunning (onderdeel milieu) in ieder geval eenmaal in de 5 jaar wordt doorgelicht en geactualiseerd. Bij risicobedrijven hanteren wij een 100% actualiteitsdoelstelling, deze vergunningen worden jaarlijks geactualiseerd. 8 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

11 Actualiteit verleende vergunningen Percentage van verleende vergunningen/ ontheffingen/ VVGB s dat actuele regels bevat voor de: Waterwet Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming Ontgrondingenwet Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet Wet milieubeheer (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven) Wet luchtvaart Boswet Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de: Wet Milieubeheer (overige inrichtingen) 100% 100% 80% 80% Tijdigheid vergunningverlening Voortvarende behandeling van een vergunningaanvraag betekent dat de aanvraag ten minste binnen de wettelijke termijn wordt afgedaan. Door de afhankelijkheid van derden, wijziging van weten regelgeving tijdens de behandeling en andere externe oorzaken, is het soms erg lastig om deze termijn te halen. Een nieuwe werkwijze bij het team vergunningverlening, gebruik van standaarden en strakke afspraken met adviserende instanties hebben in 2009 uitgewezen dat een 100% tijdigheid van vergunningverlening realiseerbaar is. Tijdigheid verleende vergunningen Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de: Grondwaterwet Ontgrondingenwet Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming Wet Bodembescherming Wet milieubeheer (Ontbrandingstoestemmingen Vuurwerkbesluit en Wet geluidhinder, vaststelling hogere grenswaarde) Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet Milieubeheer (overig) 100% 80% 100% In een Dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt met gemeenten en waterschappen in het kader van de samenwerking met betrekking tot het verlenen van WABO vergunningen. Door deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van elkaars deskundigheid, kwaliteitsniveau en snelheid. Beslissen op Wabo-aanvragen voor zaken als bouw, kap, sloop, gebruik, indirecte lozing etc. worden daardoor ondersteund door goed advies van gemeenten en waterschappen. Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

12 2.3 Toezicht en handhaving Het team Handhaving werkt met vier zogenaamde kenniscentra: Buitengebied: deze bevat naast de groene taken ook het toezicht op illegaliteiten, buiten zwemwater en gesloten stortplaatsen. Door de ogen van een rondrijdende toezichthouder voor meerdere taken te benutten heeft dit kenniscentrum een signalerende taak voor de andere kenniscentra; Keten: deze bevat de gehele keten van grondstromen en aanverwante artikelen. Zowel de controle op saneringen, vervoer, opslag, handel als verwerking in werken van grondstromen en aanverwante stromen vallen hier binnen; Inrichtingen: de Wm-inrichtingen met al hun aspecten, die niet onder Bodem vallen, vallen binnen dit kenniscentrum. Bestuursrechtelijke handhaving: Daar waar de nalevingstrategie niet tot naleving heeft geleid via prettige manieren wordt via dit kenniscentrum uiteindelijk naleving afgedwongen. Doelstelling en handhavingskader De missie van de provincie is om zoveel mogelijk norm-conform gedrag te bewerkstelligen. Op grond van onze nalevingsstrategie zetten wij hiervoor vier verschillende instrumenten in: beleid, communicatie, preventie (toezicht) en handhaving. In paragraag gaan wij nader in op de nalevingsgerichte manier van werken van de provincie. Hieronder gaan wij eerst in op het instrument handhaving. Toezicht: activiteiten ter bevordering van normconform gedrag (naleving) zonder dat er vermoedens vooraf bestaan van een overtreding of een onverantwoorde situatie (preventieve controles). Handhaving: alle activiteiten die worden uitgevoerd naar aanleiding van handelingen in strijd met de wet- en regelgeving of vergunningvoorschriften. Hieronder vallen het uitvoeren van hercontroles, opleggen van dwangsommen, uitvoering bestuursdwang, strafrechtelijk optreden etc (repressieve controles). Toezicht Specifiek voor toezicht wordt gewerkt op basis van toezichtplannen per branche of doelgroep. In deze toezichtplannen zijn keuzes gemaakt welke relevante omgeving- en veiligheidsaspecten worden gecontroleerd. Deze relevante milieu- en veiligheidsaspecten noemen wij toezichtessenties. De toezichtessenties zien dus toe op de meest relevante risicogebieden (essenties) van de branche of doelgroep. Een voorbeeld van een toezichtessentie bij de zwembadbranche is de op een veilige manier toediening van chemicaliën bij elke zwembad. Binnen de afvalbranche zijn bijvoorbeeld de bodembeschermende voorzieningen een toezichtessentie. Op basis van deze toezichtplannen worden de preventieve controles ingepland en uitgevoerd. Het toezichtplan is voor het toezicht, maar ook voor vergunningverlening een hulpmiddel om gestructureerd te werken en de maatregelen af te stemmen op de aard van het bedrijf of de branche. Daarom kan het toezichtplan ook worden gebruikt voor vergunningverlening en andere preventieve of communicatieve maatregelen. Naar aanleiding van klachten, incidenten en vastgestelde overtredingen worden in dien nodig repressieve controles uitgevoerd. Handhaving van regelgeving is een onmisbaar instrument bij de realisatie van norm-conform gedrag. Bij overtreding van een wettelijk voorschrift hebben wij op grond van de vaste jurisprudentie van de Raad van State de plicht om handhavend op te treden. Het optreden tegen wettelijke en provinciale overtredingen dient te geschieden op grond van de "Handhavingsstrategie voor gecombineerde handhaving in de provincie Overijssel". Deze handhavingsstrategie is geëvalueerd in het kader van de handhavingssamenwerking in Overijssel en in aangepaste vorm in 2010 vastgesteld. De aanpassing betreft een vereenvoudiging van het beslisschema en het verbreden van de termen tot alle omgevingswetten. In de handhavingsstrategie wordt ook verwezen naar het landelijke beleidskader inzake gedogen, waarin is opgenomen dat gedogen slechts in uitzonderingsgevallen aanvaardbaar is. Illegale situaties kunnen pas worden gedoogd na een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen. 10 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

13 2.3.1 Risicogericht werken De provincie werkt bij haar toezicht- en handhavingstaken volgens een integrale en risicogerichte aanpak. Deze werkwijze is vastgelegd in het schakeldocument "Overijsselse kijk op vergunningverlening en handhaving". Branches met een hoog risico worden intensiever gecontroleerd dan de branches met een gemiddeld risico, die op hun buurt weer meer 'controletijd' krijgen dan de branches met een klein of zeer klein risico. Een toezichtcontrole richt zich primair op specifiek per branche of inrichting gedefinieerde risicogebieden (essenties). Toezichtessenties zijn dus de belangrijkste aspecten die moeten worden beschermd. Het toezicht door de provincie richt zich daarom dan ook specifiek op de toezichtessenties. Naast de risico-georiënteerde benadering worden bedrijven / locaties individueel op hun naleefgedrag en naleefmotivatie getoetst. De bedrijven / locaties worden daarbij met betrekking tot het naleefgedrag verdeeld over drie groepen: Koplopers, middenmoters en achterblijvers. De mate waarin een bedrijf de regelgeving spontaan naleeft heeft invloed op de groep waarin het bedrijf geplaatst wordt. De naleefmotivatie wordt gebruikt voor analyses om de juiste instrumenten in te zetten. Bij een koploper worden wel dezelfde essenties gecontroleerd maar minder in detail. De tijd die nodig is om de controle uit te voeren is daardoor lager dan bij de andere twee groepen. Door het vertrouwen dat het bedrijf heeft waargemaakt kunnen we dit ook doen met een geringe kans om bestuurlijke risico s te lopen. De achterblijver daarentegen heeft kennelijk meer aanmoedigingen nodig om zich aan de regelgeving te houden. Dit kost extra tijd omdat de essenties meer in detail gecontroleerd moeten worden. Actuele ontwikkelingen kunnen een belangrijke rol spelen in herijking van de prioritering. Voor het vaststellen van de risico's is gebruik gemaakt van een risicomatrix, die is ontwikkeld door het Expertisecentrum Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en is aangepast op de situatie in Overijssel. In de bijlage is de huidige risicomatrix en een toelichting daarop opgenomen Toezicht en handhaving voor de nieuwe Wabo-taken Voor de provinciale bedrijven die door de Wabo onder het bevoegd gezag van de gemeente zijn komen te vallen, houdt de provincie haar handhavingstaak voor het onderdeel milieu, inclusief de indirecte afvalwaterlozing. Afstemming met de gemeente en het waterschap bij (repressieve) handhaving is daarbij van belang want de gemeente is ook bevoegd. In de dienstverleningsovereenkomst is afgesproken dat de provincie gezien haar expertise de leiding houdt op het gebied van milieutoezicht. Voor de provinciale IPPC- en BRZO-bedrijven moet de provincie de volledige omgevingsvergunning verlenen en handhaven. Dus ook aspecten als bouw, kap, sloop, gebruik en indirecte lozingen, welke voorheen door gemeenten en waterschappen werden afgehandeld, behoren nu tot de provinciale toezichtstaak. Hiervoor zijn met de Overijsselse gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt voor ondersteuning/advisering. In de Wabo Dienstverleningsovereenkomst Overijssel is overeengekomen dat gemeenten en waterschappen toezicht op die taken blijven uitvoeren voor de provincie, en zullen adviseren over eventuele repressieve trajecten. In de DVO en verdere werkafspraken is o.m. overeengekomen dat partijen de Overijsselse Handhavingstrategie volgen en dat in principe het landelijke protocol voor Bouw- en Woningtoezicht wordt gehanteerd. Adviserende partijen hanteren verder in beginsel hun eigen beleid- en programmering. Daarom wordt hierop in hoofdstuk 3 niet nader ingegaan. Verdere verkenningen op welke wijze de uitvoeringsprogramma s op elkaar afgestemd kunnen worden staan wel op het programma. Daarbij wordt onderzocht waar de mogelijkheden liggen voor gezamenlijk/integraal/signaaltoezicht. Overigens is dat niet geheel nieuw: voor enkele bedrijven is dit nu ook al praktijk. Dit komt tevens in de samenwerking die ontstaat richting RUD aan de orde. Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

14 2.3.3 Toezichtessenties 2011 Toezicht en handhaving In oktober 2009 heeft de eenheid EMT een bedrijvenmiddag georganiseerd. Tijdens deze middag is samen met de bedrijven van verschillende branches gediscussieerd over de toezichtessenties die gecontroleerd gaan worden in de komende jaren. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze middag zijn de toezichtessenties over 2011 vastgelegd in de toezichtplannen en vastgesteld. Hieronder is een tabel opgenomen waarin is aangegeven welke percentage van de in de toezichtplannen aangewezen toezichtessenties wij van plan zijn te controleren. Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2011 aangewezen toezichtessenties voor de Wet Milieubeheer 100% 100% toezichtessenties voor de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 100% 100% toezichtessenties bij de Boswet 100% 100% toezichtessenties bij de Flora- en faunawet 100% 100% toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet 100% 100% toezichtessenties bij de Wet bodembescherming 100% 100% toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet 100% 100% toezichtessenties bij de Grondwaterwet 100% 100% toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart nvt 5 100% controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-prtr 6 100% 100% controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende crosscompliance 100% 100% controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC 7 100% 100% Naleving Het streven is om, onder meer door goed toezicht, het naleefgedrag jaarlijks te verbeteren. Ervaringen in de afgelopen jaren laten zien dat een spontaan naleefgedrag van 100% niet realistisch is. Bij de Wet milieubeheer zelf lag het nalevingspercentage van gecontroleerde essenties in 2010 op circa 80 % als de boswet buitenbeschouwing wordt gelaten. Met de boswet erbij komen we maar verwachting op een percentage van 89% uit. Het grote aantal boswet bevindingen vertekent in die zin het percentage van de andere wetten. In de komende jaren wordt gaandeweg toegewerkt naar een constant spontaan nalevingspercentage van alle beoordeelde toezichtsessenties van tenminste 80%. Door stimulering en waar nodig het afdwingen van naleving wordt in 2011 een gemiddeld nalevingspercentage van tenminste 80% verwacht ondanks tegenwerkende druk vanwege de economische situatie. Toezicht naleving wet- en regelgeving Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd. Voor 2011 is dit uiteraard een streefwaarde. 80% 80% 5 In 2010 werd voor het eerst toezicht gehouden op deze wet. Omdat de definitieve invoering van deze wet bekend werd na het opstellen van het Jaarplan 2010 waren resultaten voor deze wet niet opgenomen. 6 European Pollutant Release Transfer Register verordening (E-PRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporteren aan het bevoegde gezag. In 2011 zal het toezicht op deze wet gaan over de rapportages van de bedrijven over De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geïntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPC-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de intensieve veehouderij te reguleren. Na een succesvolle start van dit project in 2010 wordt dit project in 2011 zodat het toezicht uiteindelijk meegenomen kan gaan worden in het reguliere toezicht. 12 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

15 2.4 Nalevingstrategie Nalevingbeleid De provincie Overijssel heeft in het coalitieakkoord onder het Programma Daadkrachtig Bestuur als hoofddoelstelling opgenomen dat het interbestuurlijk toezicht en het nalevingtoezicht consistent en uniform wordt uitgevoerd. Wij willen nalevinggericht werken inhoud geven door onze inzet meer te differentiëren naar bedrijven met een positief milieugedrag en bedrijven waar we milieu-inspanningen moeten afdwingen door strakke voorschriften nauwgezet te handhaven. Ook willen we proactief en gestructureerd een divers instrumentarium inzetten, variërend van de ouderwetse inspecties tot nieuwe vormen van voorlichting en overleg. Uiteindelijk dient dat te leiden tot een daling van het aantal overtredingen op milieugebied. De nalevingstrategie is ook een vereiste op basis van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer en het Bor. Bovendien past naleving bij een moderne overheid: werken van buiten naar binnen, integraal, deregulering en dienstverlenend als het kan. Implementatie nalevingstrategie Eind 2008 is een projectleider naleving aangesteld en een implementatieplan voor 2009 ontwikkeld. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld binnen de sporen beleidsontwikkeling, communicatie, participatie, preventie (waaronder vergunningverlening, subsidiëring, zelfregulering, toezicht) en handhaving. Deze instrumenten zijn getest in proefprojecten binnen de zwembadbranche, betonindustrie en in het project Energiebesparing Steenwijkerland. In 2010 zijn alle goede ideeën geschikt gemaakt voor alle andere branches opdat voor alle wetten naleving vergelijkbaar wordt ondersteund. Omdat de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke inzet en afstemming van de instrumenten breed in de organisatie ligt, is de implementatie van de nalevingstrategie een coproductie tussen de teams EMTH, EMTV, EMTB, BAOB, BAC en ZCS. Resultaten in 2011 In 2011 verwachten we dat alle binnen gekomen gegevens uit het toezicht van 2010 ons nieuwe ideeën gaat geven om naleving nog slimmer te bevorderen. Ieder kwartaal komt daartoe een analyse groep bij elkaar vanuit verschillende disciplines om trends te ontdekken en analyseren op mogelijkheden. Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

16 2.5 Wat gaan we in 2011 doen? Vergunningverlening, toezicht en handhaving maken onderdeel uit van de beleidscyclus van de provincie. De basis van het beleid ligt in het coalitieakkoord &Overijssel!, vertrouwen, verbinden, versnellen. Dit akkoord is uitgewerkt in de Programmabegroting en de Productbegroting. Deze schetsen de contouren voor de jaarlijkse werkplannen van de beleidseenheden en voor dit Jaarprogramma. In de onderstaande figuur is de relatie tussen de Programma s en de daaronder vallende vergunningverlenings- en handhavingsproducten aangegeven. Programma Natuur en Duurzaamheid Programma Water Programma Kwaliteit leefomgeving Product Vergunningverlening milieubeheer WABO (incl. onderliggende besluiten) Wet geluid- Hinder en Luchtvaartwet Product Bodemsanering binnen Wbb Wet bodembescherming Product Integraal waterbeheer Wet hygiëne en Veiligheid bad- Inrichtingen en zwemgelegenheden Product Ontgrondingen Ontgrondingenwet Product Handhaving milieubeheer WABO (handhaving) inclusief Luchtvaartwet Product Bodemsanering door derden Product Uitvoering groene wetgeving Wet bodembescherming Boswet Flora- en Faunawet Natuurschoonwet Natuurbeschermings -wet Product Grondwaterbeheer Grondwaterwet Wet milieubeheer (onderdeel grond- Waterbescherming) Repressieve Handhaving Alle bovengenoemde wetten Figuur 1. Producten vergunningverlening, toezicht en handhaving in de Programma s Achtereenvolgens komen in de volgende hoofdstukken de producten van het programma Natuur en Duurzaamheid (hoofdstuk 3), het programma Kwaliteit Leefomgeving (hoofdstuk 4) en het programma Water (hoofdstuk 5) aan bod. 14 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

17 3 Programma Natuur en duurzaamheid Om een kwalitatief gezonde leefomgeving voor de inwoners van Overijssel te bereiken zijn er allerlei regels en vergunningstelsels in de wetgeving vastgesteld. Deze wetgeving ligt op het gebied van bedrijven, water, bodem en natuur. Naleving van deze regels draagt bij aan de duurzame leefomgeving. De hoofddoelstelling van het programma Natuur en duurzaamheid is: Een gezonde leefomgeving 3.1 Uitvoering Vergunningverlening WABO De inspanningen op het gebied van de Wet milieubeheer zijn gericht op het behandelen van de aanvragen om een milieuvergunning/vvgb s, de afhandeling van meldingen, het afdoen van verzoeken voor het afsteken van vuurwerk (ontbrandingstoestemmingen) en het doorvoeren van ambtshalve wijzigingen in de vergunningen. Daarnaast behoort het tot de taak van het team om veiligheids- en energierapporten op basis van de Wet milieubeheer te beoordelen. Evaluatie en vooruitblik Evaluatie Het in het Jaarprogramma 2010 geplande aantal beschikkingen is ruimschoots gehaald. Er is op 50 aanvragen beschikt, 47 meldingen zijn afgehandeld en er zijn 44 ontbrandingstoestemmingen beoordeeld (getallen d.d. 10 oktober 2010). De resultaten van 2010 hebben geleid tot aanpassing van de geplande aantallen vergunningen en ontbrandingstoestemmingen in Actualiteit Voor de Wet milieubeheer geldt voor 2010 de doelstelling dat 80% van de vergunningen actueel is. Om dit te bereiken en te behouden moet een eenmaal verleende vergunning van tijd tot tijd beoordeeld worden op actualiteit en zonodig aangepast. Hierbij wordt een termijn gehanteerd van 5 jaar. Op 1 januari 2010 waren er nog 317 bedrijven waarvoor de provincie het bevoegde gezag was. Van deze bedrijven beschikten er 201 (63,4%) over een actuele vergunning en liepen er vergunningprocedures (of vooroverleg) voor 100 (31,5%) bedrijven om te komen tot een nieuwe vergunning (of actualisering van de huidige). Dit betekent dat, na afronding van die, 94,9% van de bedrijven beschikt over een actuele vergunning. Voor wat betreft de risicobedrijven, is de doelstelling van 100% gerealiseerd. Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

18 In de onderstaande tabel zijn de geplande reguliere prestaties weergegeven. Het aantal in 2011 te verlenen beschikkingen zal naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Beschikkingen Wet milieubeheer Vergunningen/VVGB s Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen/goedkeuringen, stortverzoeken etc Ontbrandingstoestemmingen Meldingen Ambtshalve wijzigingen (project autodemontage) (project grond- en baggerdepots) Wet geluidshinder, vaststelling hogere grenswaarde Uitvoering Handhaving WABO Voor alle branches waarop wij in het kader van de Wabo toezicht uitvoeren, hebben wij voor de milieu aspecten middels toezichtplannen de essenties van het toezicht vastgelegd. In 2011 zullen alle voor dat jaar vastgestelde essenties worden gecontroleerd. Evaluatie en vooruitblik In 2010 zijn alle voor 2010 aangewezen essenties gecontroleerd. De naleving van bedrijven komt boven de 80 procent als het gaat om de gecontroleerde essentiële onderdelen. In de onderstaande tabel zijn de reguliere prestaties voor de Wet Milieubeheer als belangrijkste onderdeel van de Wabo weergegeven. Het aantal in 2011 te controleren essenties ligt in het verlengde van afgelopen jaren. Er is echter gelijk in 2010 meer inspanning gepland ten opzichte van de voorgaande jaren voor het toezicht op rechtstreeks werkende Europese wetten en verplichtingen (E-prtr en IPPC). Handhaving milieubeheer Alle inrichtingen worden ten behoeve van veiligheid en omgevingshinder gecontroleerd in overeenstemming met de vastgestelde toezichtessenties 3.3 Uitvoering Wet luchtvaart Sinds 2010 heeft de provincie een geheel nieuwe taak qua vergunningverlening, toezicht en handhaving, namelijk de Wet Luchtvaart. Op basis van deze wet is de provincie bevoegd gezag voor de regionale en kleine burgerluchtvaartterreinen, met uitzondering van luchthavens van nationaal belang zoals Lelystad, Rotterdam, Groningen en Maastricht. Vliegveld Twente wordt bij een doorstart mogelijk ook gezien als van nationaal belang. De vergunningverleningstaak betreft het afgeven van ontheffingen en vergunningen voor zaken als helikopterlandingsplaatsen, ultralightvelden, zweefvliegvelden, maar ook om ontheffingen voor evenementen als ballonfiësta s en dergelijke. Evaluatie en vooruitblik In 2010 zijn 77 toestemmingen in het kader van de Wet luchtvaart verleend (svz 10 oktober 2010). Voor 2011 wordt gerekend op circa 100 verzoeken. Voor het jaar 2011 is een toezichtsplan gemaakt met betrekking tot de toezichtstaak. Het gaat dan vooral om de grondgebonden veiligheidsvoorzieningen bij vaste helikopterlandingsplaatsen. 8 Deze wettelijke taak is met de invoer van de nieuwe Wet geluidhinder grotendeels overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft voor de provincie nu alleen nog ontheffingen hogere grenswaarden langs provinciale wegen. 16 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

19 3.4 Uitvoering groene wetgeving A. Boswet Advisering aan de Minister In het kader van de Boswet beoordeelt de provincie de melding van een velling. Daarnaast adviseren wij het ministerie met betrekking tot het verlenen van ontheffingen van onder andere de herplantplicht en het verlenen van toestemming voor compensatie van de herplantplicht elders. De minister blijft hiervoor echter het bevoegde gezag. Handhaving Overtreders van de meldingsplicht en de herplantplicht begaan een delict op grond van de Wet economische delicten. Ook in 2011 zal de provincie controleren op deze verplichtingen. Evaluatie en vooruitblik In 2010 zijn 220 adviezen verstrekt (stand van zaken 10 oktober 2010). Er zijn geen structurele afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Controles op aangeslagen beplanting en kapmeldingen zitten per 2011 binnen de vastgestelde essenties van de controle op herplantplicht. Vergunningverlening Boswet Minister adviseren over alle meldingen velling Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en ontheffingen Handhaving Boswet Alle nieuwe aanvragen om velling (250) en 33% van de herplant verplichtingen worden gecontroleerd in overeenstemming met de vastgestelde toezichtessenties (500) Daarnaast wordt aan signalen van illegale vellingen voorrang gegeven B. Flora- en faunawet Ontheffingverlening De provincie heeft een aantal bevoegdheden op grond van de Flora- en faunawet. Op basis van ondermeer het onderdeel beheer en schadebestrijding bepaalt de provincie of ingrepen in de wettelijke beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De provincie kan hiertoe vrijstelling, ontheffing of een aanwijzing verlenen voor de door het Rijk aangewezen soorten. Voor een planmatig en duurzaam beheer van (hoofdzakelijk) een aantal beschermde inheemse diersoorten is de Faunabeheereenheid opgericht. Deze Faunabeheereenheid heeft ten behoeve van een planmatig en duurzaam beheer van diersoorten een Faunabeheerplan opgesteld. Dit Faunabeheerplan is vervolgens door GS vastgesteld. Naast wetgeving dient overig provinciaal beleid als input voor het Faunabeheerplan. Evaluatie en vooruitblik Op 10 oktober 2010 waren er 25 aanvragen afgehandeld. Het aantal aanvragen is hoger dan gepland, hetgeen onder andere komt door een nieuw Faunabeheerplan in 2010 dat heeft geleid tot een aantal noodzakelijke actualisaties van ontheffingen. Voor 2011 is de planning iets bijgesteld omdat er nog een wetwijziging wordt voorzien. Handhaving De provincie ziet toe op de naleving van de besluiten op basis van de Flora- en faunawet. Het toezicht op deze wet richt zich vooral op de Faunabeheereenheid (FBE) en de Wildbeheereenheden (WBE s). De handhaving van deze wet richt zich vooral op de afhandeling van illegaliteiten, klachten en incidenten (repressieve handhaving). Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving

20 Vergunningverlening Flora- en faunawet Faunabeheereenheid adviseren over alle verzoeken om ontheffing Overige verzoeken om ontheffing 5 5 Handhaving Flora- en faunawet Uitvoering Handhavingarrangement met OM door alle vastgestelde toezichtessenties te controleren. Daarnaast wordt aan signalen van illegaal handelen voorrang gegeven C. Natuurschoonwet Het gaat hier om een wet die fiscale voorzieningen biedt voor de erfopvolging van eigenaren van aaneengesloten gronden (vaak ongedeelde boedels), met het doel deze duurzaam in stand te houden. Daarmee wordt tevens een belangrijk natuurlijk en landschappelijk doel gediend. Landgoederen zijn uitgegroeid tot speerpunten voor het natuur- en landschapsbeleid. Advisering Het instrument om voor fiscale tegemoetkoming in aanmerking te komen is de rangschikking. In het kader van de decentralisatie-impuls brengt de provincie advies uit over de rangschikking van landgoederen en over het afgeven van een beschikking van geen bezwaar en/of over gehele of gedeeltelijke onttrekking van een landgoed. In dit specifieke geval is er feitelijk geen sprake van vergunningverlening. De provincie geeft namelijk alleen advies aan de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV over de rangschikking van landgoederen. Handhaving De provincie heeft geen formele, handhavende taken op grond van de Natuurschoonwet. Door periodieke controles door de Belastingdienst wordt op de uitvoering en naleving toegezien. Evaluatie en vooruitblik In de voorgaande jaren lag het aantal geplande adviezen over nieuwe landgoederen rond de 50. In 2010 waren er oorspronkelijk 45 gepland, maar zijn er 29 adviesverzoeken voor nieuwe landgoederen afgehandeld en 40 her-rangschikkingen beoordeeld (svz ). Vergunningverlening Natuurschoonwet Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking Natuurschoonwet-landgoederen Adviezen aan DR over verklaringen voorgenomen handelingen en mutaties op bestaande Natuurschoonwet-landgoederen Handhaving Natuurschoonwet De provincie heeft geen handhavende taken op het gebied van de Natuurschoonwet. D. Natuurbeschermingswet Vergunningverlening Het wettelijke kader voor de bescherming van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten is de Natuurbeschermingswet 1998, waarin nu ook de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de Europese Unie zijn doorvertaald. Schade aan de natuurwaarden van deze gebieden moet worden voorkomen. Daarom bepaalt de Natuurbeschermingswet dat projecten en andere handelingen die de negatieve effecten op deze gebieden kunnen hebben niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Het bevoegd gezag is in de meeste gevallen Gedeputeerde Staten van de provincie waarin een gebied (grotendeels) ligt. Daarnaast bepaalt de wet dat plannen van gemeenten en waterschappen die negatieve effecten kunnen hebben op de Natura 2000-gebieden goedkeuring behoeve van Gedeputeerde Staten. De Nb-wet is een aangehaakte wet in het kader van de Wabo. 18 Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^)/SLOiUlQC^b - 9 NOV 204

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 3 april 2016 Datum beschikking : 2016/0047625 : Dream Fireworks : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 12 september 2015 Datum beschikking : 18 juni 2015 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Onderwerp: Jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Pö/aors/gb^ Dat. ontv.: \ 2 DEC Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. n I

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 29 augustus 2014 Datum beschikking : 17 juli 2014 : Dream Fireworks B.V.

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager : Wagenvoort Vuurwerk B.V. Aangevraagde activiteiten : Vuurwerkevenement Locatie : Ootmarsumseweg 289 in Fleringen Datum evenement

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 12 december 2015 Datum beschikking : 19 oktober 2015 : Katan Vuurwerk :

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014-2017 en handhavingsstrategie BRZO

Onderwerp: Actualisatie beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014-2017 en handhavingsstrategie BRZO ''13 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Pö/Zoi^/oGS Dat. onto: 2 2 DEC 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbusfüpoverijssel.

Nadere informatie

Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming Wet natuurbescherming Aanleiding Evaluatie natuurwetgeving 2006-2008: vereenvoudiging wenselijk Kabinet Rutte I: Europese verplichtingen uitgangspunt Kabinet Rutte II: bijdrage aan biodiversiteit, geharmoniseerde

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

1 9 DEC 2014. Onderwerp: Beleidsplan vergunningverlening, toezicnt en nananaving ^ui4-2016

1 9 DEC 2014. Onderwerp: Beleidsplan vergunningverlening, toezicnt en nananaving ^ui4-2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijss ^AN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) STATENBRIEF Onderwerp: Implementatie Wet natuurbescherming Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 augustus 2015 Datum beschikking : 10 april 2015 : Wagenvoort Vuurwerk

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving 23 maart 2010 1 Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 Inleiding Op 23 februari 2010 hebben

Nadere informatie

Wijziging Omgevingsverordening ivm de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Wijziging Omgevingsverordening ivm de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Statenvoorstel nr. PS/2010/586 Wijziging Omgevingsverordening ivm de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij llmei2010 2010/0087177 dhr. PSWM Kessen, telefoon 03849993

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1. Inleiding De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) voert een groot aantal milieutaken uit in opdracht

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : A. Talen Recycling Aangevraagde activiteiten : Het aanleggen van twee in- en uitritten Locatie : Burgemeester Niemeijerstraat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie : Wagenvoort Vuurwerk B.V. : Vuurwerkevenement : Hoek Luttenbergerweg-Heuvelweg in Luttenberg

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Omgevingsdienst Regio Arnhem OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager Onderwerp Plaatsnaam Zaaknummer Datum besluit Vuurwerk 24 U.G. Vuurwerkbesluit Wageningen 00025575

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Aangevraagde activiteiten : Milieuneutraal veranderen en bouwen Locatie : Coevorderweg

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : AkzoNobel Polymer Chemicals B.V. Ingetrokken activiteiten : De intrekking omvat de (bulk)opslag en het gebruik

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 april 2016 Datum beschikking : 8 maart 2016 : Wagenvoort Vuurwerk B.V.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2015

Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2015 Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Colofon Datum 14 maart 2016 Auteurs F. Tibben Oplage - Project/kenmerk 2016/0101407 Inlichtingen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V. / De Pauw Recycling B.V./ Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING De raad van de gemeente Zoetermeer; overwegende dat de Omgevingsdienst Haaglanden zich bij de zorg voor een

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Handhavingsparagraaf

Handhavingsparagraaf BIJLAGE 2 Handhavingsparagraaf 1 1. HANDHAAFBAARHEID, CONTROLE, TOEZICHT Een belangrijk onderdeel van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Wedderbergen- Wedderveer is de daadwerkelijke handhaving

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Born, het kappen van bomen binnen de inrichting

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. : Intrekking omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking. : Intrekking omgevingsvergunning Intrekking Omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Aanvrager : BTC B.V. Aanvraag : Intrekking omgevingsvergunning Locatie : Zomerweg 147 te Enschede Datum ontvangst aanvraag : 6 januari 2012 Datum ontwerpbeschikking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

gemeente %a" Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen;

gemeente %a Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen; - gemeente %a" Zoetermeer 4 JAN. 2O1 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 7 januari 2016; dossiernummer : WB20160007; van : gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PUBLIEKE DIENSTVERLENING

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PUBLIEKE DIENSTVERLENING BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PUBLIEKE DIENSTVERLENING Laatstelijk vastgesteld door: Gedeputeerde Staten bij besluit van 09-02-2016, kenmerk 2016/0000921 Commissaris van de Koning bij besluit van 09-02-2016,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Regio Arnliem ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager : Xena Vuurwerk B.V. Datum besluit : 25 juli 2014 Onderwerp : Vuurwerkbesluit Plaatsnaam : Lictitenvoorde Zaaknummer

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager : Vuurwerkevents Aangevraagde activiteiten : Vuurwerkevenement Locatie : Waterpoort in Wierden Datum evenement : 30 augustus

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 22 december 2012 Datum beschikking : 22 oktober 2012 : Katan Vuurwerk :

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 april 2016 Datum beschikking : 21 maart 2016 : Wagenvoort Vuurwerk B.V.

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Waterwet. Ontwerpbeschikking

Waterwet. Ontwerpbeschikking Waterwet Ontwerpbeschikking Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aanvraag : Wijziging van het besluit onderdeel If en voorschrift 5a van de vigerende vergunning. Locatie : Bruchterweg 88 te Hardenberg Datum

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Bijlage 2 Mei 2012 hebben gedeputeerde staten van de provincie Drenthe het toepassingskader voor de bestuurlijke strafbeschikking

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 30 juni 2012 Datum beschikking : 15 mei 2012 Kenmerk beschikking : 2012/0139507

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 15 december 2012 Datum beschikking : 15 oktober 2012 : Royal Fireworks

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 26 april 2014 Datum beschikking : 7 maart 2014 : Wagenvoort Vuurwerk B.V.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Bijeenkomst provincie Noord-Holland 15 december 2014 Samen aan de slag met de natuur

Bijeenkomst provincie Noord-Holland 15 december 2014 Samen aan de slag met de natuur Bijeenkomst provincie Noord-Holland 15 december 2014 Samen aan de slag met de natuur Op 15 december 2014 organiseerde de provincie Noord-Holland de bijeenkomst Samen aan de slag met de natuur. Overheidsorganisaties

Nadere informatie

Omgevingswet en de Gemeenteraad

Omgevingswet en de Gemeenteraad Omgevingswet en de Gemeenteraad Beeldvormende Avond gemeenteraad Veenendaal mr. Merel Holtkamp advocaat 14 april 2016 Introductie» Motto Omgevingswet» Kerninstrumenten - Omgevingsvisie - Omgevingsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk Anne Reichgelt en Evelien Verbij 1. Intro Wet Natuurbescherming Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/853

Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 06 november 2007 2007/0553532 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk, telefoon 038 499 87 92 ehp.stolk-jorink@overijssel.nl

Nadere informatie