Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarn van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin HC Lisse Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: (AS ) Artikel 1: Toepasselijkheid, finities 1. Deze voorwaarn zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamhen van Effect Stand- & Interieurbouw, gevestigd te Lisse, hierna te noemen gebruiker. 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgen worn aangeduid als werpartij. Indien in het navolgen een bepaling specifiek ziet op situatie waarin werpartij een natuurlijke persoon is die niet hanlt in uitoefening van een beroep of bedrijf zal ze worn aangeduid als consument. 3. Bepalingen die afwijken van ze voorwaarn maken alleen el uit van tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Onr schriftelijk wordt in ze algemene voorwaarn tevens verstaan: per , per fax of enige anre wijze van communicatie die met het oog op stand r techniek en in het maatschappelijk verkeer geln opvattingen hiermee gelijk kan worn gesteld. 5. De door gebruiker te vervaardigen c.q. door werpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgen worn aangeduid als beschein. Onr beschein worn in ze algemene voorwaarn met name schriftelijke beschein verstaan. Hieronr worn tevens verstaan op anre media vastgeleg werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke anre gegevensdragers ook. Een en anr, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (el van een) bepaling van ze algemene voorwaarn laat toepasselijkheid van overige bepalingen onverlet. 7. Indien gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen. 8. De werpartij kan zich niet beroepen op het feit dat algemene voorwaarn niet ter hand gesteld zijn indien gebruiker zelf algemene voorwaarn al meerre keren aan werpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen. Artikel 2: Overeenkomsten 1. Monlinge afspraken binn gebruiker eerst nadat ze schriftelijk door gebruiker zijn

2 bevestigd dan wel zodra gebruiker met instemming van werpartij een aanvang met uitvoeringshanlingen heeft gemaakt. 2. Aanvullingen of wijzigingen op algemene voorwaarn of anrszins wijzigingen of aanvullingen op overeenkomst worn eerst na schriftelijke bevestiging door gebruiker binnd. Artikel 3: Aanbiedingen, offertes 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door werpartij aanvaard, dan heeft gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. 2. De door gebruiker gehanteer prijzen c.q. tarieven alsme in aanbiedingen, offertes, prijsc. q. tarieflijsten e.d. vermel prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onr meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en claraties van ingeschakel rn. Een en anr, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anrs wordt vermeld. 3. Een samengestel prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een el van in aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een el van in aanbieding of offerte begrepen werkzaamhen tegen een overeenkomstig el van prijs. 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door werpartij verstrekte gegevens alsme ten tij van offerte geln kostprijzen van te leveren zaken en/of materialen. Mochten ze gegevens c.q. kostprijzen narhand gewijzigd worn c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor prijzen c.q. tarieven. 5. Indien aanvaarding van werpartij afwijkt van het aanbod, dan is gebruiker hieraan niet gebonn. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 6. Getoon en/of verstrekte monsters, mollen en voorbeeln van beschein, alsme opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en anre omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op website van gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar geln slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worn ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 7. De in het vorige lid genoem monsters, mollen en voorbeeln blijven te allen tij eigendom van gebruiker en dienen op eerste verzoek van gebruiker te worn teruggezonn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoorlijkheid voor door of

3 namens werpartij en/of rn uitgewerkte beschein, noch voor eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen. 9. De gebruiker heeft het recht kosten die verbonn zijn aan aanbieding c.q. offerte bij werpartij in rekening te brengen, mits gebruiker werpartij vooraf schriftelijk op ze kosten heeft gewezen. 10. a. Indien tussen datum van het sluiten van overeenkomst en uitvoering van overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worn gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarn of sociale verzekeringen e.d., is gebruiker gerechtigd verhogingen aan werpartij door te berekenen. Mocht tussen voormel data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door gebruiker in werking tren dan is gebruiker gerechtigd daarin vermel prijzen c.q. tarieven aan werpartij in rekening te brengen. b. Voor met consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maann na totstandkoming van overeenkomst mogen worn doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere perio dan 3 maann is consument bevoegd overeenkomst te ontbinn. Artikel 4: Inschakeling rn 1. Indien en voor zover een goe uitvoering van overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaal werkzaamhen c.q. leveringen door rn te laten verrichten. Een en anr ter beoorling van gebruiker. 2. Indien opdracht met zich meebrengt dat gebruiker met meerre rn dient samen te werken, dan dient werpartij een leir onr hen aan te stellen alsme een onrlinge taakverling te bepalen. De werpartij kan ze bevoegdheid, in overleg met gebruiker en afhankelijk van instemming van gebruiker, aan hem legeren. Artikel 5: Verplichtingen van werpartij 1. De werpartij dient ervoor te zorgen dat: a. eventueel voor uitvoering van overeenkomst benodig gegevens tijdig en in door gebruiker gewenste vorm aan gebruiker ter beschikking worn gesteld; b. gebruiker op vooraf bekendgemaakte werktijn toegang krijgt tot locatie waar werkzaamhen dienen te worn verricht. De locatie dient te voldoen aan wettelijke veiligheidseisen en anre overheidsvoorschriften; c. door werpartij aan gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestann, software e.d. vrij zijn van virussen en/of fecten; d. door werpartij ingeschakel rn door hen uit te voeren werkzaamhen c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging onrvindt bij uitvoering van overeenkomst;

4 e. gebruiker binnen een relijke termijn voor datum waarop volgens overeenkomst werkzaamhen een aanvang zoun nemen wordt gewaarschuwd indien gebruiker zijn werkzaamhen niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; f. gebruiker tijdig kan beschikken over voldoen gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmidlen; g. locatie waar werkzaamhen verricht dienen te worn vrij is van overtollige materialen e.d.; h. dat (onr)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse geelten, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worn gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs overeenkomen; i. dat op locatie waar werkzaamhen verricht dienen te worn voldoen ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is; j. gebruiker voor uitvoering van werkzaamhen kan beschikken over aansluitmogelijkhen voor eventueel voor werkzaamhen benodig energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van werpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijlijke c.q. langdurige uitval van benodig energie zijn voor rekening van werpartij; k. op betreffen locatie voldoen voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval; l. op locatie waar gebruiker en/of door gebruiker ingeschakel rn in het kar van uitvoering van overeenkomst werkzaamhen dienen te verrichten door gebruiker en/of voornoem rn in relijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonr dat hieraan voor hen kosten zijn verbonn; m. gebruiker op hoogte is van ligging van kabels, leidingen e.d. op locatie waar werkzaamhen moeten worn uitgevoerd; n. locatie waar apparatuur, materialen e.d. van gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worn zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinn. 2. De werpartij draagt er zorg voor, dat te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De werpartij vrijwaart gebruiker voor gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van gegevens. 3. De gebruiker zal door werpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behanlen en niet zonr toestemming van werpartij aan rn verstrekken. 4. De werpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of scha aan zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die gebruiker tijns uitvoering van werkzaamhen bij werpartij heeft opgeslagen.

5 5. Indien niet tijdig aan in dit artikel genoem verplichtingen is voldaan, is gebruiker gerechtigd uitvoering van overeenkomst op te schorten tot het moment dat werpartij wel aan ze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met opgelopen vertraging dan wel kosten voor het verrichten van extra werkzaamhen dan wel overige hieruit voortvloeien gevolgen zijn voor rekening en risico van werpartij. Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen 1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken c.q. beschein moeten zijn geleverd c.q. werkzaamhen moeten zijn verricht, kunnen nimmer worn beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. Indien gebruiker zijn verplichtingen uit overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij rhalve schriftelijk in gebreke te worn gesteld. 2. Bij levering c.q. uitvoering van werkzaamhen in geelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonrlijke transactie beschouwd en kan door gebruiker per transactie worn gefactureerd. 3. Het risico betreffen gelever zaken c.q. beschein gaat over op werpartij op het moment van levering. Onr levering wordt in het kar van ze algemene voorwaarn verstaan: het moment waarop te leveren zaken het pand, het magazijn of winkel van gebruiker verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van werpartij c.q. het moment waarop te leveren beschein feitelijk ter beschikking staan van werpartij. 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kar van ze algemene voorwaarn onr levering verstaan: het moment waarop zaken feitelijk ter beschikking staan van consument. 5. Verzending c.q. transport van bestel zaken geschiedt op een door gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van werpartij. Een en anr, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van bestel zaken voor risico van gebruiker is, maar voor rekening van consument. 7. Indien het niet mogelijk blijkt werkzaamhen te verrichten dan wel zaken c.q. beschein aan werpartij te leveren c.q. indien zaken niet worn afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in sfeer van werpartij, behoudt gebruiker zich het recht voor zaken c.q. beschein en/of materialen die voor uitvoering van overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van werpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen werpartij gebruiker in staat moet stellen werkzaamhen alsnog te verrichten c.q. zaken c.q. beschein

6 alsnog te leveren dan wel waarbinnen werpartij zaken moet afhalen. Een en anr, tenzij gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een anre termijn heeft gesteld. 8. Indien werpartij ook na verloop van in lid 7 van dit artikel bedoel termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is werpartij in verzuim en heeft gebruiker het recht overeenkomst schriftelijk en met onmidllijke ingang, zonr voorafgaan of nare ingebrekestelling, zonr rechterlijke tussenkomt en zonr tot vergoeding van scha, kosten en rente gehoun te zijn, geheel of geeltelijk te ontbinn. De gebruiker is alsdan gerechtigd zaken en/of materialen aan rn te verkopen alsme reeds vervaardig beschein te vernietigen. 9. Het voorafgaan laat verplichting van werpartij overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldig prijs, alsme eventuele opslag- en/of anre kosten te voldoen onverlet. 10. De gebruiker is bevoegd om - ter zake nakoming van financiële verplichtingen van werpartij - vooruitbetaling of zekerheid van werpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met te verrichten werkzaamhen te starten. Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. De gebruiker kan niet eerr verplicht worn met uitvoering van werkzaamhen c.q. levering van zaken c.q. beschein te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worn bijgesteld. 2. Wanneer werkzaamhen dan wel leveringen door oorzaken buiten schuld van gebruiker niet normaal of niet zonr onrbreking kunnen geschien, is gebruiker gerechtigd daaruit voortvloeien kosten aan werpartij in rekening te brengen. 3. Indien tijns uitvoering van overeenkomst blijkt dat ze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan gebruiker niet beken omstandighen, hetzij door welke overmacht dan ook, zal gebruiker met werpartij in overleg tren over wijziging van overeenkomst zodanig, dat uitvoering van overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal werpartij daarbij informeren over eventuele gevolgen voor overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of overeengekomen (op)levertermijnen. Een en anr behouns wanneer uitvoering van overeenkomst ten gevolge van onbeken omstandighen of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ier geval recht op volledige vergoeding van reeds door gebruiker verrichte werkzaamhen c.q. leveringen. 4. Alle onkosten welke door gebruiker worn gemaakt ten verzoeke van werpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoem, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn

7 overeengekomen. 5. De gebruiker is verplicht werpartij te wijzen op onvolkomenhen in door of namens werpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen, door of namens werpartij gegeven orrs en aanwijzingen alsme door of namens werpartij verstrekte beschein. De gebruiker dient werpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door werpartij ter beschikking gestel of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmidlen. Een en anr voor zover gebruiker ze gebreken, onvolkomenhen e.d. ken of relijkerwijs behoor te kennen. Artikel 8: Meer- en minrwerk 1. Meer- en minrwerk dient monling of schriftelijk tussen gebruiker en werpartij overeengekomen te worn en zo nodig schriftelijk te worn bevestigd. 2. Verrekening van meer- en minrwerk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in oorspronkelijke opdracht; b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelhen. 3. Verrekening van meer- en/of minrwerk geschiedt ineens bij eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onrhoudstermijn 3. Indien overeenkomst (me) het verrichten van (maatwerk)werkzaamhen betreft, is gebruiker gehoun werpartij me te len dat het overeengekomen (maat)werk afgerond en gebruiksklaar is. 4. Het (maat)werk wordt geacht conform overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van werpartij is gesteld, werpartij het (maat)werk heeft gecontroleerd en opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door werpartij is getekend. 5. Het (maat)werk wordt tevens geacht conform overeenkomst te zijn opgeleverd, indien werpartij het (maat)werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormel meling dat het (maat)werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij gebruiker. 6. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindig werkzaamhen van door werpartij ingeschakel rn, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het (maat)werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door gebruiker verrichte en met werpartij overeengekomen (maat)werk. 7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onrhoudstermijn kunnen worn hersteld, zullen geen ren tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits ze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in weg staan. Ingeval partijen geen specifieke

8 onrhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onrhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke in onrhoudstermijn aan dag tren en voor rekening van gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. 8. Ingeval werpartij na in dit artikel bedoel oplevering nog gebreken, onvolkomenhen e.d. met betrekking tot het opgelever werk constateert, zijn op ze gebreken, onvolkomenhen e.d. bepalingen van artikel 10 van ze algemene voorwaarn van toepassing. Artikel 10: Reclames en klachten 1. De werpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenhen, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worn aangetekend op vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmidllijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van zaken, aan gebruiker te worn gemeld. 2. Overige reclames - waaronr klachten met betrekking tot verrichte werkzaamhen alsme reclames ten aanzien van gelever beschein - dienen per aangetekend schrijven direct na ontkking aan gebruiker te worn gemeld. Alle gevolgen van het niet direct meln zijn voor risico van werpartij. De reclames dienen in ier geval binnen 1 jaar na levering aan gebruiker te worn gemeld. 3. Indien bovengemel reclames c.q. klachten niet binnen daar bedoel termijnen aan gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worn zaken geacht in goe staat te zijn ontvangen c.q. werkzaamhen conform overeenkomst te zijn verricht. 4. Ten aanzien van onvolkomenhen in natuurproducten dan wel onvolkomenhen veroorzaakt doordat werkzaamhen worn verricht aan natuurproducten kunnen geen reclames gelnd gemaakt worn, indien ze onvolkomenhen verband houn met aard en eigenschappen van grondstof(fen) waaruit zaken zijn vervaardigd. Een en anr ter beoorling van gebruiker. 5. Ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren, kleursamenstellingen en materialen kan niet worn gereclameerd. 6. Reclames c.q. klachten schorten betalingsverplichting van werpartij niet op. 7. De gebruiker dient in staat te worn gesteld klacht te onrzoeken. Indien het noodzakelijk blijkt dat gebruiker ter plekke in gelegenheid wordt gesteld klacht te onrzoeken, zijn kosten hiervan slechts voor rekening en risico van gebruiker indien laatstgenoem daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. 8. Indien zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranrd, geheel of geeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame. 9. Ingeval van terechte reclames zal scha worn afgewikkeld krachtens het bepaal in artikel 11.

9 Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worn verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor scha, met inbegrip van overlijns- en letselscha, gevolgscha, bedrijfsscha, winstrvingen en/of stagnatiescha, die het gevolg is van hanlen of nalaten van gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakel rn, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid geln niet indien scha te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 3. Onverminrd het bepaal in overige len van dit artikel wordt aansprakelijkheid van gebruiker, uit welke hoof ook, beperkt tot het factuurbedrag van gelever zaken c.q. beschein c.q. verrichte werkzaamhen. 4. Onverminrd het bepaal in overige len van dit artikel is aansprakelijkheid te allen tij beperkt tot maximaal het bedrag van door assuraur van gebruiker in het voorkomen geval te verstrekken uitkering, voor zover gebruiker hiervoor verzekerd is. 5. De gebruiker neemt bij beschein die hij niet zelf heeft gemaakt alleen verantwoorlijkheid op zich voor juiste montage en voor uglijkheid van gebezig materialen. Hiervan uitgezonrd zijn die onrlen, waarvoor in aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk c.q. soort materiaal dan wel een specifieke behanling van materialen is voorgeschreven. 6. Stelt werpartij materialen en/of onrlen voor verre verwerking of montage beschikbaar, dan is gebruiker verantwoorlijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor materialen of onrlen zelf. 7. Indien zich in bij uitvoering van werkzaamhen gebruikte materialen of in gelever zaken zichtbare fouten, onvolkomenhen en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 8. De gebruiker staat in voor gebruikelijke normale kwaliteit en uglijkheid van het (op)gelever; feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worn gegaranerd. 9. Bij het gebruik van voor uitvoering van overeenkomst benodig materialen baseert gebruiker zich voor eigenschappen van ze materialen op informatie die fabrikant van ze materialen hierover verstrekt. Zo door gebruiker gelever materialen door fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen geln. De gebruiker zal werpartij hierover informeren.

10 10. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en onrgeschikte kleurafwijkingen van hout en anre (natuurlijke) materialen. 11. De gebruiker garanert niet en wordt nimmer geacht gegaranerd te hebben dat gelever zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor werpartij ze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan werpartij heeft bevestigd. 12. Indien er garantie wordt verleend, geldt garantie slechts bij normale omstandighen. Hieronr wordt onr meer verstaan: het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, kou en hitte etc De werpartij verliest diens rechten jegens gebruiker, is aansprakelijk voor alle scha en vrijwaart gebruiker tegen iere aanspraak van rn ter zake van schavergoeding indien en voor zover: a. voormel scha is ontstaan door onskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d. van gebruiker strijdig gebruik en/of onskundige bewaring (opslag) van gelever zaken door werpartij; b. voormel scha is ontstaan door fouten, onvolledighen of onjuisthen in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens werpartij aan gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven; c. voormel scha is ontstaan door aanwijzingen van of namens werpartij aan gebruiker, onr anre bij montage van gelever zaken; d. voormel scha is ontstaan door gebreken aan (on)roeren zaak waaraan gebruiker in het kar van uitvoering van overeenkomst (reparatie)werkzaamhen verricht; e. voormel scha is ontstaan doordat werpartij zelf of een r in opdracht van werpartij reparaties of anre bewerkingen c.q. werkzaamhen heeft uitgevoerd dan wel anrszins aanpassingen in c.q. aan het werk heeft gemaakt, zonr voorafgaan schriftelijke toestemming van gebruiker. Artikel 12: Betaling 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschien, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 2. Indien een factuur na het verstrijken van in lid 1 bedoel termijn niet volledig is betaald: a. zal werpartij aan gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over hoofdsom. Geelten van een maand worn in ze als volle maann berekend; b. zal werpartij, na daartoe door gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van som van hoofdsom en vertragingsrente met een absoluut minimum van 150,00; c. heeft gebruiker het recht, voor elke aan werpartij verzonn betalingsherinnering,

11 aanmaning e.d., een bedrag van tenminste 20,00 ter zake administratiekosten bij werpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in overeenkomst en/of op factuur vermeln. 3. Ter keuze van gebruiker kan in voorgaan of daarmee overeenstemmen omstandighen, zonr nare ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, overeenkomst geheel of geeltelijk worn ontbonn, al dan niet gecombineerd met een eis tot schavergoeding. 4. Indien werpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is gebruiker bevoegd nakoming van jegens werpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot uitvoering van werkzaamhen op te schorten totdat betaling is geschied of uglijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelf geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien gebruiker het relijke vermoen heeft dat er renen zijn om aan kredietwaardigheid van werpartij te twijfelen. 5. Door werpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldig rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij werpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. a. Indien werpartij, uit welken hoof ook, één of meer tegenvorringen op gebruiker heeft, dan ziet werpartij af van het recht op verrekening. Genoem afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien werpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b. Het bepaal onr sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met consument. Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten 1. De gebruiker is en blijft rechthebben op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houn met c.q. behoren bij door gebruiker vervaardig werken c.q. gelever zaken en hieraan ten grondslag liggen door gebruiker vervaardig beschein e.d.. Een en anr, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anrs zijn overeengekomen. 2. De uitoefening van in het vorige lid van dit artikel vermel rechten zijn zowel tijns als na afloop van uitvoering van overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan gebruiker voorbehoun. 3. Door het verstrekken van gegevens aan gebruiker verklaart werpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig anr intellectueel eigendomsrecht van rn wordt gemaakt en vrijwaart hij gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als anre, die hieruit (kunnen) voortvloeien. Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

12 1. De gebruiker behoudt zich eigendom van gelever en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop werpartij aan diens ermee verbandhoun betalingsverplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van koopprijs, vermeerrd met vorringen ter zake van verrichte werkzaamhen die met die levering verband houn, alsme vorringen ter zake, eventuele, schavergoeding wegens tekortschieten in nakoming van verplichtingen aan zij van werpartij. 2. Ingeval gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt ter zake gesloten overeenkomst als ontbonn, onverminrd het recht van gebruiker vergoeding van scha, gerf winst en rente te vorren. 3. De werpartij is verplicht gebruiker terstond schriftelijk op hoogte te stellen van het feit dat rn rechten doen geln op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 4. De werpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, verplicht om zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren. 5. De werpartij dient zaken die onr eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houn geduren perio dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De werpartij dient polis van ze verzekering op eerste verzoek van gebruiker ter inzage te geven. Artikel 15: Pand 1. Tot het tijdstip waarop werpartij volledig aan diens ermee verbandhoun betalingsverplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, is werpartij niet bevoegd om: a. zaken aan rn in onrpand te geven; b. een bezitloos pandrecht op zaken te vestigen; c. zaken voor opslag in feitelijke macht van één of meerre financiers te brengen. 2. Hanlt werpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worn aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zij. De gebruiker kan dan, zonr tot enige ingebrekestelling te zijn gehoun, zijn verplichtingen uit overeenkomst opschorten dan wel overeenkomst ontbinn, onverminrd het recht van gebruiker op vergoeding van scha, gerf winst en rente. Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Onverminrd het bepaal in overige artikelen van ze voorwaarn wordt tussen werpartij en gebruiker gesloten overeenkomst ontbonn zonr dat rechterlijke tussenkomst en zonr dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop werpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard; b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onr curatele of onr bewind wordt gesteld;

13 e. anrszins beschikkingsbevoegdheid of hanlingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of len ervan verliest. 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaal is van toepassing, tenzij curator of bewindvoerr uit overeenkomst voortvloeien verplichtingen als boelschuld erkent. Artikel 17: Overmacht 1. Ingeval er sprake is van overmacht is gebruiker gerechtigd overeenkomst te ontbinn dan wel nakoming van zijn verplichtingen jegens werpartij voor een relijke termijn op te schorten zonr tot enige schavergoeding gehoun te zijn. 2. Onr overmacht wordt in het kar van ze algemene voorwaarn verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming aan zij van gebruiker, van door hem ingeschakel rn of toeleveranciers of een anre gewichtige ren aan zij van gebruiker. 3. Indien er sprake is van overmacht als overeenkomst ten le is uitgevoerd, is werpartij gehoun zijn verplichtingen jegens gebruiker tot aan dat moment na te komen. 4. Als omstandighen waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onr meer worn verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van ze e.d. omstandighen, verstoring van ten tij van het aangaan van overeenkomst bestaan valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandighen, wegblokkas e.d. ontstane transportmoeilijkhen en leveringsproblemen, ongeval of anre voorvallen. Artikel 18: Ontbinding, annulering, opzegging 1. a. De werpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of anre wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en anr geldt onr voorbehoud van het recht overeenkomst krachtens onrhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. b. Het bepaal in sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomst met consument. 2. Onr annulering wordt in het kar van ze algemene voorwaarn verstaan: het vóór aanvang van uitvoering van overeenkomst beëindigen van overeenkomst door één r partijen. 3. Onr opzegging wordt in het kar van ze algemene voorwaarn verstaan: het na aanvang van uitvoering van overeenkomst beëindigen van overeenkomst door één r partijen. 4. Ingeval werpartij overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan gebruiker een door gebruiker nar te bepalen vergoeding verschuldigd. De werpartij is gehoun alle kosten, scha alsme gerf winst aan gebruiker te vergoen. De gebruiker is gerechtigd kosten, scha en gerf winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van reeds verrichtte werkzaamhen c.q. leveringen - 20 tot 100% van afgesproken prijs bij werpartij in rekening

14 te brengen. 5. De werpartij is tegenover rn aansprakelijk voor gevolgen van annulering c.q. opzegging en vrijwaart gebruiker ter zake. 6. Door werpartij reeds betaal bedragen worn niet gerestitueerd. Artikel 19: Toepasselijk recht/ bevoeg rechter 1. Op tussen gebruiker en werpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nerlands recht van toepassing. De geschillen die uit ze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nerlands recht worn beslecht. 2. In afwijking van het bepaal in lid 1 van dit artikel zullen goerenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestem zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. staat van bestemming van zaken gunstiger is voor gebruiker, door dat recht worn beheerst. 3. Eventuele geschillen zullen worn beslecht door bevoeg Nerlandse rechter, zij het dat gebruiker bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor bevoeg rechter in plaats waar gebruiker is gevestigd, tenzij kantonrechter ter zake bevoegd is. 4. Voor geschillen met consument geldt dat, binnen 1 maand nadat gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat zaak aan rechter in vestigingsplaats van gebruiker zal worn voorgelegd, consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door wettelijk bevoeg rechter. 5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit overeenkomst gesloten met een werpartij die gevestigd is buiten Nerland, is gebruiker gerechtigd te hanlen conform het bepaal in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - geschillen aanhangig te maken bij bevoeg rechter in het land c.q. staat waar werpartij gevestigd is. Datum: 3 juli 2011

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17140040 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Special Coatings B.V. Fabrieksweg 4 A 5531 PP Bladel. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: (AS )

Algemene voorwaarden van: Special Coatings B.V. Fabrieksweg 4 A 5531 PP Bladel. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: (AS ) Algemene voorwaarden van: Special Coatings B.V. Fabrieksweg 4 A 5531 PP Bladel (AS 188-09) Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17263475 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17086901 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen (AS 108-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 180323110000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene betaling- en leveringsvoorwaarden van: V.O.F. Loon- en Kraanbedrijf Snoeijing t.h.o.d.n. Snoeijing-Handel Nooitgedacht 1 7854 TC Aalden

Algemene betaling- en leveringsvoorwaarden van: V.O.F. Loon- en Kraanbedrijf Snoeijing t.h.o.d.n. Snoeijing-Handel Nooitgedacht 1 7854 TC Aalden Algemene betaling- en leveringsvoorwaarden van: V.O.F. Loon- en Kraanbedrijf Snoeijing t.h.o.d.n. Snoeijing-Handel Nooitgedacht 1 7854 TC Aalden Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord Nederland: 04055613 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1. Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Korrekt Wonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014.

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

3. Onder vergoeding diensten REALVAST wordt verstaan de door Opdrachtgever aan REALVAST verschuldigde tegenprestatie voor diens werkzaamheden.

3. Onder vergoeding diensten REALVAST wordt verstaan de door Opdrachtgever aan REALVAST verschuldigde tegenprestatie voor diens werkzaamheden. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die RealVast, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene webwinkel voorwaarden van: Bravado Toys Nijverheidsweg 9 3771 ME Barneveld. Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 0809084400000

Algemene webwinkel voorwaarden van: Bravado Toys Nijverheidsweg 9 3771 ME Barneveld. Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 0809084400000 Algemene webwinkel voorwaarden van: Bravado Toys Nijverheidsweg 9 3771 ME Barneveld Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 0809084400000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Tegelwebshop.nl info@tegelwebshop.nl Inschrijfnummer K.v.K.: 30120987 BTW nummer: NL802772237B01 -----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Piano Select H.A. Lorentzstraat EE ZWIJNDRECHT Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Piano Select H.A. Lorentzstraat EE ZWIJNDRECHT Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Piano Select H.A. Lorentzstraat 120 3331 EE ZWIJNDRECHT Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 29030744 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Mammoet Skelters V.O.F. Nijverheidsweg 9 3771 ME Barneveld. Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 090606600000

Algemene voorwaarden van: Mammoet Skelters V.O.F. Nijverheidsweg 9 3771 ME Barneveld. Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 090606600000 Algemene voorwaarden van: Mammoet Skelters V.O.F. Nijverheidsweg 9 3771 ME Barneveld Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 090606600000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K v K te LEIDEN: 28102852

Inschrijfnummer K v K te LEIDEN: 28102852 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Budget Bedding BV h.o. Beds-Online Geerweg 2a 2461 EA LANGERAAR ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K v K te LEIDEN: 28102852 Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam 30241551

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam 30241551 Algemene voorwaarden van: PHC Bouwmanagement Van der Leeklaan 6 1185 DN AMSTELVEEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam 30241551 1. Deze werkzaamheden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Donkers & Takkenberg Kwaalburg NC Alphen NB. Inschrijfnummer K.v.K. te Zuid West Nederland: (AS )

Algemene voorwaarden van: Donkers & Takkenberg Kwaalburg NC Alphen NB. Inschrijfnummer K.v.K. te Zuid West Nederland: (AS ) Algemene voorwaarden van: Donkers & Takkenberg Kwaalburg 4 5131 NC Alphen NB Inschrijfnummer K.v.K. te Zuid West Nederland: 180439870000 (AS 183-08) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: TPI-Polytechniek B.V. De Waterman 4 5215 MX 's-hertogenbosch. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 160808970000 (AS 125-08)

Algemene voorwaarden van: TPI-Polytechniek B.V. De Waterman 4 5215 MX 's-hertogenbosch. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 160808970000 (AS 125-08) Algemene voorwaarden van: TPI-Polytechniek B.V. De Waterman 4 5215 MX 's-hertogenbosch (AS 125-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 160808970000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verwarming Totaal B.V. - Vloerverwarming Store Bronkhorstdreef 18 4706 VB Roosendaal KvK te Breda: 58276211

Algemene Voorwaarden. Verwarming Totaal B.V. - Vloerverwarming Store Bronkhorstdreef 18 4706 VB Roosendaal KvK te Breda: 58276211 Algemene Voorwaarden Verwarming Totaal B.V. - Vloerverwarming Store Bronkhorstdreef 18 4706 VB Roosendaal KvK te Breda: 58276211 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M. van Leeuwen h.o.d.n. G.J. van Leeuwen en Zn. Spieringsweteringweg KE Rijswijk ZH

Algemene voorwaarden van: M. van Leeuwen h.o.d.n. G.J. van Leeuwen en Zn. Spieringsweteringweg KE Rijswijk ZH Algemene voorwaarden van: M. van Leeuwen h.o.d.n. G.J. van Leeuwen en Zn. Spieringsweteringweg 5 2286 KE Rijswijk ZH (AS 121-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 272136060000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHOUSE HUUR- EN VERHUURPROFESSIONALS GIJSBRECHT VAN AMSTELSTRAAT 104, 1214 BB HILVERSUM

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHOUSE HUUR- EN VERHUURPROFESSIONALS GIJSBRECHT VAN AMSTELSTRAAT 104, 1214 BB HILVERSUM ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHOUSE HUUR- EN VERHUURPROFESSIONALS GIJSBRECHT VAN AMSTELSTRAAT 104, 1214 BB HILVERSUM Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 56836805 Artikel 1:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHOUSE HUUR- EN VERHUURPROFESSIONALS WITTEVROUWENSINGEL 102A, 3514AM UTRECHT

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHOUSE HUUR- EN VERHUURPROFESSIONALS WITTEVROUWENSINGEL 102A, 3514AM UTRECHT ALGEMENE VOORWAARDEN INTERHOUSE HUUR- EN VERHUURPROFESSIONALS WITTEVROUWENSINGEL 102A, 3514AM UTRECHT Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64243923 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tomingroep B.V. Franciscusweg 12 1216 SK HILVERSUM. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi-, Eem, en Flevoland: 320326060000

Algemene voorwaarden van: Tomingroep B.V. Franciscusweg 12 1216 SK HILVERSUM. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi-, Eem, en Flevoland: 320326060000 Algemene voorwaarden van: Tomingroep B.V. Franciscusweg 12 1216 SK HILVERSUM Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi-, Eem, en Flevoland: 320326060000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.A.H. Glezer h.o.d.n. Installatie-Service Glezer Lizststraat EC Sittard

Algemene voorwaarden van: M.A.H. Glezer h.o.d.n. Installatie-Service Glezer Lizststraat EC Sittard Algemene voorwaarden van: M.A.H. Glezer h.o.d.n. Installatie-Service Glezer Lizststraat 20 6137 EC Sittard Inschrijfnummer K.v.K. te Limburg: 140969460000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: H. Sinnema h.o.d.n. Sinnema Gardens De Marren NR Warga. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland:

Algemene voorwaarden van: H. Sinnema h.o.d.n. Sinnema Gardens De Marren NR Warga. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: Algemene voorwaarden van: H. Sinnema h.o.d.n. Sinnema Gardens De Marren 13 9005 NR Warga (AS 138-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 011415560000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANOTHER HOME ABROAD BV. Toepasselijkheid, definities

ALGEMENE VOORWAARDEN ANOTHER HOME ABROAD BV. Toepasselijkheid, definities ALGEMENE VOORWAARDEN ANOTHER HOME ABROAD BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Another Home Abroad BV, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Plaatsman Planten Service Caluna PG Heythuysen. Inschrijfnummer K.v.K. te Limburg: (AS )

Algemene voorwaarden van: Plaatsman Planten Service Caluna PG Heythuysen. Inschrijfnummer K.v.K. te Limburg: (AS ) Algemene voorwaarden van: Plaatsman Planten Service Caluna 13 6093 PG Heythuysen (AS 138-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Limburg: 120452780000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Artikel 12: Artikel 13: Artikel 14:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 18045891

Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 18045891 Algemene voorwaarden van: H.J.C. Stamps h.o.d.n. Wisent Ramgatseweg 11-j 4941 VH Raamsdonksveer Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 18045891 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van. ADD Control, Edisonstraat 11 unit 5, 3261 LD Oud-Beijerland Inschrijfnummer Kvk Rotterdam 53097254

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van. ADD Control, Edisonstraat 11 unit 5, 3261 LD Oud-Beijerland Inschrijfnummer Kvk Rotterdam 53097254 Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van ADD Control, Edisonstraat 11 unit 5, 3261 LD Oud-Beijerland Inschrijfnummer Kvk Rotterdam 53097254 Artikel 1: algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost-Brabant: 17174500 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost-Brabant: 17174500 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Europet Bernina International B.V. Energieweg 35 5422 VM GEMERT ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost-Brabant: 17174500 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Noordweg 54 De Roterij 1 4356 ED OOSTKAPELLE 4328 BB BURGH HAAMSTEDE

Noordweg 54 De Roterij 1 4356 ED OOSTKAPELLE 4328 BB BURGH HAAMSTEDE Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Caravancentrum Oranjezon B.V. Vroegop Caravanbouw B.V. Noordweg 54 De Roterij 1 4356 ED OOSTKAPELLE 4328 BB BURGH HAAMSTEDE Inschrijfnummer K.v.K. te Middelburg:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 (AS 112-09) Artikel

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Utrecht:

Inschrijfnummer K.v.K. te Utrecht: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Werkhoven Wijnen B.V. Postbus 1446 3430 BK Nieuwegein ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Utrecht: 30250353 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Drutex Promotie- en Bedrijfskleding.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Drutex Promotie- en Bedrijfskleding. Algemene Voorwaarden. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Drutex Promotie- en Bedrijfskleding. ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 27105997 ----------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 27105997 ---------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 27105997 ---------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Elegant Beveiligingen B.V. Roosendaalseweg 194 3882 MP PUTTEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Elegant Beveiligingen B.V. Roosendaalseweg 194 3882 MP PUTTEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Elegant Beveiligingen B.V. Roosendaalseweg 194 3882 MP PUTTEN Inschrijfnummer K.v.K Oost Nederland te Apeldoorn.: 08077816 --------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Goede Bouw B.V., Breda Inschrijfnummer K.v.K. te Zuid West Nederland: 20081208

De Goede Bouw B.V., Breda Inschrijfnummer K.v.K. te Zuid West Nederland: 20081208 Algemene voorwaarden van: 1.Toepasselijkheid, definities De Goede Bouw B.V., Breda Inschrijfnummer K.v.K. te Zuid West Nederland: 20081208 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN De gebruiker is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN De gebruiker is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Verscentrum Ede B.V. Darwinstraat 31A 6718 XxR Ede Inschrijfnummer K.v.K. Centraal Gelderland: 32.12.53.18 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Breda: 20125120 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Breda: 20125120 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: AJK Analytical Services Fonteinkruid 13 4617 JE BERGEN OP ZOOM ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Breda: 20125120 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v1

Algemene voorwaarden - v1 Algemene voorwaarden - v1 Motorcross AAD 23-10-2017 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Motorcross Aad V.O.F. Zernikestraat 8 2665 JJ BLEISWIJK Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 68970110

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem: 091364790000

Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem: 091364790000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: L. Elshof h.o.d.n. Elshof schilderwerken Lassuslaan 36 6952 EW Dieren Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem: 091364790000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze

Nadere informatie

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van: Financieel Helder, Postbus 6, 4328 ZG Burgh-Haamstede KvK :24351002 Wft-vergunning: 12002878

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van: Financieel Helder, Postbus 6, 4328 ZG Burgh-Haamstede KvK :24351002 Wft-vergunning: 12002878 Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van: Financieel Helder, Postbus 6, 4328 ZG Burgh-Haamstede KvK :24351002 Wft-vergunning: 12002878 Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 ------------------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Home Innovation Services Foeliehof 22 2215 BP Voorhout Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMEEN Artikel 1. -----------

ALGEMEEN Artikel 1. ----------- Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden F.J.L.M. van Heteren h.o.d.n. General Bikes Beemsterstraat 69 1023 TK AMSTERDAM Hierna verder te noemen General Bikes -- ALGEMEEN Artikel 1. -- 1. Alle orders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

SVK Opleidingen v.o.f. Waterman 19 2221 NL Katwijk Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 63882795

SVK Opleidingen v.o.f. Waterman 19 2221 NL Katwijk Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 63882795 Algemene voorwaarden van: SVK Opleidingen v.o.f. Waterman 19 2221 NL Katwijk Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 63882795 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN!

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN! Algemene voorwaarden van: 02 26 Hoflaan 72 1241 ZA KORTENHOEF Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Blanksma Blanksma VOF Hondsdraf RJ Den Bosch Inschrijfnummer K.v.K.: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: Blanksma Blanksma VOF Hondsdraf RJ Den Bosch Inschrijfnummer K.v.K.: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Blanksma Blanksma VOF Hondsdraf 73 5236 RJ Den Bosch Inschrijfnummer K.v.K.: 60459700 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs B.V. Stationsweg 62b 3771 VH Barneveld Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 080870710000 Versie 1 juni 2017 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341156370000

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341156370000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: M.W. Kroese h.o.d.n. Kroese Interiors Duinwijckweg 3 2061 AB Bloemendaal Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341156370000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1.

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Scanner Security Kantooradres: Strevelsweg 700/509, 3083 AS Rotterdam Tel.: +31 (0)6 57636121 Geregistreerd onder nummer ND4508* KvK 24376305

Scanner Security Kantooradres: Strevelsweg 700/509, 3083 AS Rotterdam Tel.: +31 (0)6 57636121 Geregistreerd onder nummer ND4508* KvK 24376305 ALGEMENE VOORWAARDEN SCANNER SECURITY ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het

Nadere informatie

C.J. van Oosten ABAB BV. Inschrijfnummer K.v.K. te Leiden:

C.J. van Oosten ABAB BV. Inschrijfnummer K.v.K. te Leiden: Algemene voorwaarden van: C.J. van Oosten ABAB BV Kroeskarper 8 2318 NG LEIDEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Leiden: 2804 8073 ---------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden per 1 januari 2014 van Glaszettersbedrijf Benschop Doetinchem V. Doetinchemseweg 61, 7007 CB Doetinchem Inschrijfnummer K.v.K. Te Doetinchem: 09058662 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Roozeboom & van den Bos Instrument B.V. Weteringpad 58 3762 EN SOEST Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi- en Eemland: 31046531 0000 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: R. Janssens h.o.d.n. Sound & Light Technology Brugstraat HG Mierlo. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant:

Algemene voorwaarden van: R. Janssens h.o.d.n. Sound & Light Technology Brugstraat HG Mierlo. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: Algemene voorwaarden van: R. Janssens h.o.d.n. Sound & Light Technology Brugstraat 81 5731 HG Mierlo (AS 148-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 171394680000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Konnect-IT B.V. Van Leeuwenhoekstraat EH Ridderkerk. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam:

Algemene voorwaarden van: Konnect-IT B.V. Van Leeuwenhoekstraat EH Ridderkerk. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: Algemene voorwaarden van: Konnect-IT B.V. Van Leeuwenhoekstraat 91 2984 EH Ridderkerk Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 244383150000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Algemene voorwaarden van: SaaS Online Keppelenkamp 35 5311 GZ Gameren Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Megatec Internet Solutions Gastelsedijkwest 52 4754 AV Stampersgat KVK: 20160662 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

Nadere informatie